Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSHAWB NRHIAV THIAB NTSIB YEXUS

ON SEEKING AND FINDING CHRIST
(Hmong)

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub yim hli ntuj 11, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 11, 2013

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).


Hais tau tias, Aminias thov Vajtswv zoo li cov neeg uas coj raws li Calvin. Kuv tabtom hais txog Calvinists puas thaum ub. Txhais tau hais tias, Aminias qhia txog kev cawmdim rau tib neeg, los ntawm thov Vajtswv ua tug ua rau neeg. Peb hnov cov neeg Aminians thov Vajtswv li no tias, “Au, Vajtswv, thov cawm kuv tug kwv tij!” Yog lintawd cov neeg Aminias thov Vajtswv lawv xav tias lawv yog Calvin pab! Yog ib qhov yoojyim ua rau peb totaub txog rau seem ntsujplig. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Nej yuav tsum nrhiav kev cawmdim ua ib cev tshee nyho. Rau qhov Vajtswv hniaj hnub ua haujlwm hauv nej lub siab kom nej xav ua Vajtswv tes haujlwm, thiab ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam” (Filipis 2:12, 13).

Neeg yuav tsum nrhiav kev cawdim los ntawm lawv tug kheej, tiamsis qhov lawv ua tau yog thaum Vajtswv ua haujlwm nyob rau hauv tug ntawd xwb – thiab coj tug neeg ntawd. Muab ob nqe lus no khaws rau hauv siab. Koj yuav pom tau hais tias Vajtswv Txojlus tsis muaj kev cov nyom qhov twg kiag li. Peb qhov Vajluskub hais li no tias,

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Tiam sis Vajtswv Txojlus tseem hais ntxiv tias,

“Tsis muaj ib tug totaub thiab rhiav Vajtswv kiag li” (Loos 3:11).

Qhov twg yog qhov tseeb? Raws li neeg qhov kev xav ob nqe lus no puas leej yuamkev huv si. Tiam sis yog peb saib raws li Vajtswv Txojlus hauv Filipis ob nqe Vajluskub no puas leej yog qhov tseeb. Tsis muaj kev cov nyom dabtsi. Thiab tseem yog ob nqe Vajluskub uas tseemceeb uas peb siv rau txoj kev tshajtawm thiab qhia lwm tug txog kev ua neej. Tsis muaj ib tug neeg txhaum twg tshawb nrhiav Vajtswv kiag li. Tsib caug tsib xyoo uas kuv ua Vajtswv haujlwm los, kuv tsis tau pom ib tug neeg tsis ntseeg twg tshawb nrhiav Vajtswv kiag li. Ib tug xwb los tsis pom muaj! Tiam sis thaum twg Vajtswv coj ib tug twg lawm, tug neeg ntawd yuav tshawb nrhiav Yexus kawg siab thiab yuav ntsib Nws! Qhov no yog peb nqe lus qhia txog kev tshawb nrhiav thiab ntsib Yexus, los ntawm peb cov Vajluskub ntawm no.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

I. Ib, Tug neeg uas raug Vajtswv coj yog tug uas tshawb nrhiav thiab ntsib Yexus.

“…rau qhov Vajtswv hniaj hnub ua haujlwm hauv nej lub siab kom nej xav ua Vajtswv tes haujlwm, thiab ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam” (Filipis 2: 13).

Nyob rau lub sijhawm uas neeg tsis ntseeg txog kev txhaum, lawv hais tias txhua tug yeej dim txhua lub sijhawm. Yog lintawd txhua tug ua tsis ntseeg yeej dim tau tsuas hais raws li “cov lus thov Vajtswv lees txim” xwb. Lawv tseem hais tias, tsuas yog “sawv los pem hauv ntej” los sis thov Vajtswv lees txim, los sis ua ob yam uake. Yog lintawd qhov no txhais tau tias, kev cawmdim yog yam uas neeg ua tau. Vajtswv tsis muaj feem nyob rau hauv. Cov ntseeg ib txhia tsis hais yav thaum ub tamsim no los ntseeg li ntawd. Cov neeg no tseem hais tias, tib neeg muaj peevxwm cawm lawv tug kheej los ntawm qhov ua raws li Vajtswv Txojlus xwb. Yuav tsum siv Vajntsujplig xwb thiab li pom tej yam ntseeg yuam kev li no. Thov Vajtswv qheb nej lub qhov muag kom pom cov lus qhia yuam kev no uas yog pheej qhia kom neeg “Txiav txim siab los ntawm lawv tug kheej”!

Tug txivneej nplua-nuj khiav tawm ntawd Yexus rov mus ua raws li nws lub neej qub uas yog nyob rau kev txhaum. Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “nyuaj” npaum licas yuav coj “ib tug neeg nkag mus rau Vajtswv tebchaws.” Cov thwjtim hais tias, “Leejtwg thiaj yuavdim?” Yexus hais tias, “Yog siv neeg lub zog yeej ua tsis tau” (Malakaus 10:24, 26, 27). Kuv yuav muab cov ntsiab lus no faib raws li no.


(1)  “Nyuaj” npaum licas yuav coj “ib tug neeg nkag mus rau Vajtswv tebchaws.”


(2)  “Leejtwg thiaj yuavdim?”


(3)  “Yog siv neeg lub zog yeej ua tsis tau” (Malakaus 10:24-27).


Yexus tseem hais tias, “Yog tsis yog Vajtswv: yog neeg xwb yeej ua tsis tau.” Muab qhov no kawg cia rau hauv siab. Los xav txog Loos 3:11, “Tsis muaj ib tug totaub thiab nrhiav Vajtswv kiag li” Tam sim no los saib txog peb nqes Vajluskub,

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Kuv xav coj nej tawm ntawm cov neeg uas ntseeg yuam kev qhov kev ntseeg uas hais tias “siv neeg qhov kev txiam txim siab” qhov no ua rau peb cov tswvcuab saum vam tug neeg tau poob kev ntseeg mus lawm. Peb los saib rau Malakaus 10, thiab Loos 3:11, thiab Yelemis 29:13, peb los saib rau qhov tseeb no – Tsis muaj ib tug neeg tsis ntseeg twg yuav los tshawb nrhiav Vajtswv txog rau thaum Vajtswv coj nws los cuag tug Cawmseej.


(1)  “Leej twg thiaj yuav dim?” (Malakaus 10:26).


(2)  “Yog siv neeg xwb yeej ua tsis tau” (Malakaus 10:27).


(3)  “Rau qhov Vajtswv hniaj hnub ua haujlwm hauv nej lub siab kom nej xav ua Vajtswv tes haujlwm, thiab ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam” (Filipis 2:13).


Muaj ib txhia yuav hais tias, “qhov ntawd yog vwm rau Calvin. Tiam siv qhov lawv hais no yuam kev. Tsis yog nyiam coj raws li Calvin thiab tsis yog “Vwm rau Calvin” Vim cov neeg no hais los ntawm tsis totaub txog cov neeg thaum ub tej kev ntseeg. Lo lus “Hyper-Calvinism” tsuas yog cov hais tias peb tsis tag yuav tawm mus coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg, vim yog Vajtswv mam ua tug coj lawv tuaj “tsis tag siv koj los sis kuv” – yog cov neeg hyper-Calvinist tiag tiag hais rau William Carey (yog ib tug uas nyiam Calvin, tiam sis tsis yog hyper-Calvinist). Koj tsis tag yuav yog Calvinist raws li kuv pom Dr. A. W. Tozer uas tsis yog Calvinist kiag li. Tiam sis nws yog ib tug tub kawm ntawv uas mob siab rau Vajtswv Txojlus, nws hais tias,

Koj puas paub hais tias koj qhov kev ntseeg yog koobhmoov Vajtswv pub rau koj? Koj yuav tsum saib koj li kev ntseeg zoo Vajtswv qhov txujci. Yog yam ua Vajtswv muab rau neeg tsis hais txiv neej los sis poj niam uas yog cov neeg uas mloog tug Cawmseej thiab Vajtswv…(A. W. Tozer, D.D., Jesus, the Author of Our Faith, Christian Publications, 1988, p. 3).

Tsuas yog tug uas tau txais Vajtswv lub hwjchim thiab qhov koobhmoov no xwb thiaj yuav ntsib Yexus thiab yuav dim. Cov neeg uas siv lawv lub zog tsis muaj hnub yuav ntsib Yexus. Nws hais li no tias, “Koj yuav tsum tshawb nrhiav kuv thiab yuav ntsib kuv,” Nws tsuas hais rau tug uas tau txais qhov kev ntseeg tshwjxeeb ua hais los saum no. Nws tsis tau hais rau cov neeg uas tsis tau txais qhov kev ntseeg no, Nws hais tias,

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Cov lus cog tseg no tsuas yog hais rau cov neeg uas tau Vajtswv qhov koobhmoov uas yog kev ntseeg kev cawmdim. Lawv yog cov uas tau txais qhov koobhmoov no. Cov neeg uas tsis ntseeg yuav mus mus los los rau hauv pawg ntseeg ib ntus xwb, muaj ib hnub yuav khiav tawm ntawm pawg ntseeg rov rau ntiajteb – los sis qhov lawv ua tshaj ntawd tsuas yog tuaj rau hauv pawg ntseeg thaum muaj noj muaj haus xwb, zoo li “cov neeg uas tuaj tso npe rau pawg ntseeg xwb,” lawv yog “tswvcuab uas tsis tau txais kev cawmdim.”

Cov neeg uas Vajtswv ua haujlwm nyob rau hauv lawv, thiaj yuav tshawb nrhiav thiab ntsib Yexus. Thiab lawv tsuas yog cov uas tshawb nrhiav Yexus tiag tiag! Yog lintawd Yexus thiaj hais tias,

“Tsis muaj ib tug neeg twg yuav los cuag kuv, tsuas yog tug ua Leejtxiv uas tug coj los…” (Yauhas 6:44).

Thaum txhua tug los rau ntawm Yexus, twb vim yog Vajtswv qhov kev hlub.

Koj txog kev hlub, qab zib tshajplaws,
   Cawm tau tug neeg li kuv
Thaum ub kuv ploj, nim no ntsib lawm,
   Dig muag, nim no pom lawm.
(“Amazing Grace” by John Newton, 1725-1807).

II. Ob, Tug neeg uas Vajtswv tsis coj, tsis muaj hnub yuav ntsib Yexus.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Cov lus cog tseg ntawm no hais li no tias, “Koj tshawb nrhiav kuv, thiaj yuav ntsib kuv.” Lo lus “koj” yog hais txog leejtwg? Zoo li tagkis no kuv tau hais los, “Koj yuav tsum…ntsib kuv” tsuas yog hais txog tug neeg uas “tshawb nrhiav” [Nws] kawg siab kawg ntsws.” Leej twg tsis tau txais cov lus cog-tseg no? Cov ntawd yog cov neeg uas tsis “tshawb nrhiav Vajtswv kawg [lawv] lub siab.”

Cov neeg uas pheej xav hais tias tseem muaj kev txhia kev txhaum ua rau lawv nyiam thiab tseem xav ua mus ntxiv, cov neeg no yuav tsis ntsib Yexus. Yexus hais tias,

“Thaum Vajtswv teem txim rua tibneeg los yog tim le nuav, Vaajtswv tub ua qhov kaaj ci lug tsua huv nplajteb nuav lawm, kuas tuabneeg nyam qhov tsaus heev dua nyam qhov kaaj hab tuabneeg yeej nyam ua phem” (Yauhas 3:19).

Tug neeg uas nyiam “qhov tsaus ntuj tshaj dua qhov pom kev” yuav tsis kam los rau ntawm Yexus. Spurgeon tau hais tias, “Vajtswv qhov kev hlub zoo li cev ris tsho hnav tiv thaiv kev phem kev tsis zoo, thiab muab tso kom deb rau ntawm tej kev phem. Vajtswv yuav coj koj tawm ntawd qhov kev txhaum loj!” (C. H. Spurgeon, “A Second Word to Seekers,” MTP, number 1,313, p. 514).

Tug neeg uas swb rau txoj kev txhaum tsis muaj hnub yuav ntsib Yexus. Spurgeon tseem hais tias, “Tug ntsujplig uas txom nyem cia li los, Vajtswv yuav txais yuav koj, yog koj tshawb nrhiav Nws kawg koj lub siab thiab cia siab rau Yexus, Nws yuav txais yuav koj. Nws yuav qhia koj tias yuav cia siab licas, Nws yuav muab kev ntseeg rau koj…(koj yuav) tau txais qhov kev hlub raws li peb cov Vajluskub tias…yog koj tshawb nrhiav [Yexus] kawg koj lub siab” (Tib phau daim 515).

Cov neeg uas mus raws cov neeg ntseeg yuam kev tsis muaj hnub yuav ntsib Yexus. Spurgeion hais tias, “Kuv ntshai tias muaj ib txhia yuav mus ntseeg yam kawg siab kawg ntsws raws li ib txhia xibhwb uas qhia nyob rau tsev kawm Vajluskub. Kuv thov ntuav nej hais tias, tsis txhob mus coj raws li cov neeg uas muaj tug [yam ntxwv] tsis zoo uas yog cov xibhwb no, vim muaj ib txhia [tsis zoo] thiab muaj tug [yam ntxwv] phem. Cia lawv nyob nrog lawv qhov kev phem, koj yuav tsum ua licas? Koj muaj koj ib tug ntsuajplig muaj kev [xav] thiab tshawb nrhiav Yexus kawg koj lub siab…cov neeg ntawd lub siab tsis kub tsis txias yeej tsis raug hau los ntawm kev hlub kiag li” (Tib phau daim 515, 5160. Tsis txhob mus raws cov neeg uas muaj yam ntxwv phem no!

Cov neeg uas tseem ua kev phem kev qias tsis muaj hnub yuav ntsib Yexus. Tug neeg uas swb rau kev phem los yuav tsis ntsib Yexus. Tug neeg mus coj raws li cov muaj tug yamntxwv phem los yuav tsis ntsib Yexus tib yam nkaus.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

III. Peb, Leejtwg thiaj yuav ntsib Yexus?

Kuv yuav rov los hais txog peb nqe Vajluskub,

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Koj yuav tsum tshawb nrhiav Vajtswv kawg koj lub siab! Peb yuav los pib ntawm qhov uas neeg tshawb nrhiav Vajtswv thiab ntsib Yexus! Tiam sis tug neeg uas tshawb nrhiav Vajtswv tsis kawg siab, nws tseem yog tug neeg uas suav hais tias yuamkev. Spurgeon tseem hais tias,

      Koj yuav tsum tshawb nrhiav Vajtswv kawg siab, vim yog Vajtswv yog tug uas zoo tshaj plaws. Hnov txog cov ntseeg tseeb qhov kev thov Vajtswv. Lawv puas thov Vajtswv los ntawm ib nrab hauv lawv lub siab xwb? Tsis yog lintawd, Vajtswv Txoujlus hais tias, Tshawb nrhiav kuv kawg koj lub siab” [Phau Ntawv Nkauj 119:10]…Lawv thov Vajtswv zoo tug neeg uas tabtam sib tawm tsam zoo li Yakhauj, “Kuv yuav tsis tso koj mus, txog thaum koj foom koobhmoov rau kuv” [Chivkeeb 32:26] Kev thov Vajtswv zoo li kev uapa ntawm cov ntseeg, yog ib tug ntseeg twg thov Vajswv tsis kawg siab, qhov no qhia tseeb tias tug neeg ntawd tsis nyob seem ntsujplig, koj yuav tsum tshawb nrhiav Vajtswv kawg siab kawg ntsws (Tib phau daim 512, 513).

Koj yuav hais tias, “Yuav cia kuv thov Vajtswv siv zog zoo li kev txwjlaug Lis thiab kev txwjlaug Prudhomme lov? Yuav cia kuv thov Vajtswv zoo li kev txwjlaug John Cagan los sis Anthony Kim lov?” Yog! Yog lawm, thov li ntawd thiaj yuav pab tau rau koj! Kuv hnov cov txhais hluas ntseeg Vajtswv zoo, thov Vajtswv muab lawv tej kev txhaum tshem pov tseg! Kuv hnov cov menyuam uas siv zog thov Vajtswv thiab quaj los kua-muag! Ib qhov uas peb tsis tshua hnov cov menyuam tamsim no thov Vajtswv zoo li no lawm, vim yog cov menyuam uas hloov dua siab tshiab muaj tsawg kawg nkaus lawm. Muaj cov neeg los soj ntsuam hais tias – peb cov ntseeg tau ploj peb cov menyuam txog ntawm 88% ua ntej lawv hnub nyoog mus txog rau peb-caug xyoo. Qhov no yog ib yam uas txaus tu siab thiab txau ntshai tshajplaws! Yog muaj cov menyuam uas hloov dua siab tshiab peb yeej yuav hnov kev thov Vajtswv zoo li Bebout, los sis Timothy Chan, los sis Noah Song.

Koj yuav hais tias, “Tiam sis peb tseem hluas heev! Cov hluas tsis muaj peevxwm thov Vajtswv zoo lintawd!” Koj lam hais xwb puas yog? Thaum koj mus ua si rau sab nraud. Koj puas muaj teebmeem yuav quaj qw nyob rau ntawd qhov chaw ntawd. Tsis muaj kiag li? Vim yog qhov kev ua si yog yam tseemceeb heev rau koj! Tiam sis kev thov Vajtswv tsis tseemceeb rau koj! Koj yuav tsum thov Vajtswv kom kawg siab thiab hws nrog txog thaum Vajtswv coj koj los ntsib Yexus! Peb yeej hnov qhov kev thov Vajtswv muaj ceem rau lub sijhawm uas muaj rooj txhawb siab zaum ib! Tiamsis tsis txhob rawm ntseeg kuv cov lus. Los nyeem Teshaujlwm ua ntej tso!

“Lawv tsa lawv lub suab los thov Vajtswv” (Teshaujlwm 4:24).

Lawv tsa “lawv lub suab”. Qhov no hais txog kev siv zog rau kev thov Vajtswv!

“Thaum lawv thov tag, qhov chaw uas lawv nyob ntawd txawm ua zog koog, Vajntsujplig tug dawb huv txawm los kav lawv txhuas tug lub siab, lawv thiaj muaj lub siab tawv qhia Vajtswv Txojlus” (Teshaujlwm 4:31).

Qhov yog qhov tseemceeb rau kev thov Vajtswv thiab kev hais lus povthawj thaum peb hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag!

Muaj ib tug xibhwb hais rau ib tug tubhluas tias, “Txhob thov Vajtswv thiab txhob qhia Vajtswv Txojlus nrov nrov!” Nws hais puas yog? Tsis yog, nws hais yuam kev loj tshajplaws! Nyob rau hauv Teshaujlwm hais tias, “Lawv tsa lawv lub suab thov Vajtswv.” Yog leejtwg ua lino nyob rau peb pawg ntseeg, yuav ua rau cov cov ntseeg cuav yuav pos lawv lub pob ntseg! Ib qhov yuav ua kom lawv mloog ces yog mus saib neeg kev ua kev lom zem xwb. Tej no yog yam ua kom lawv xav quaj thiab xav qw nrov nrov! Tiam sis cov ntseeg uas yug dua tshiab lawm tiag tiag yuav siv zog thov Vajtswv thiab qhia Vajtswv Txojlus – zoo li cov ntseeg uas nyob rau Suav teb, India, Africa, los sis cov tebchaws nyob rau sab hnub tuaj. Thov Vajtswv hlub tebchaws Amelikas thiab cov tebchaws rau sab hnub poob uas tau tuag rau seem ntsujplig lawm! Peb nyob deb rau yam ua cov tebchaws nyob rau sab hnub tuaj muaj – thiab cov pawg ntseeg uas nyob rau hauv Teshaujlwm!

Thov Vajtswv cawm cov tub ntxhais hluas dim ntawm hluav taws los ntsib Yexus sai sai no! Cov neeg uas tsis kam hu nkauj, tsis kam thov Vajtswv yuav raug Vajtswv muab lawv nti tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj hnub uas Vajtswv los txiav txim! Tswv Yexus hais tias,

“Tiam sis yog nej sov sem so xwb, tsis kub tsis txias, ces kuv yuav muab nej nti tawm hauv kuv lub qhov ncauj mus” (Tshwmsim 3:16).

Koj yuav tsis dim txog rau thaum uas koj los tshawb nrhiav Vajtswv kawg koj lub siab! Tsuas yog koj tshawb nrhiav Vajtswv kawg siab xwb thiaj li yuav raug cawm kom dim!

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Siab kub lug! Siab kub lug! Siab kub lug! Nyob rau lub sijhawm uas muaj rooj txhawb siab loj thawj zaug hais tau tias tsis hais cov ntseeg Methodiv uas “kub siab rau Vajtswv” vim yog lawv thov Vajtswv thiab hu nkauj thiab tshajtawm, qhia Vajtswv lus tawm hauv siab los! Kuv vam tias ntawm Vajtswv peb yuav muaj cov Npavtiv coob lis lintawd rau peb cov pawg ntseeg rau tam sim no!

Tsis txaws li uas qhov koj tsis ntsib Yexus! Yog koj tuaj pawg ntseeg zoo li tug neeg ua twb tuag lawm tseem xav tias yuav ntsib Yexus! Koj yuav tsum tshawb nrhiav Yexus kawg koj lub siab thiab los rau ntawm Nws. Koj thiaj li rov mus tsev los ntawd qw hais tias, “Halelusyas! Kuv dim lawm!” Txav deb rau ntawd lub neej qub, thiab cov neeg uas tsis muaj Vajtswv! Thiab khiav deb ntawm lub ntiajteb no!

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Koj puas yuav thov nrog rau Yakhauj hais tias, “Kuv yuav tsis tso koj mus, txog thaum koj foom koobhmoov rau kuv” (Chivkeeb 32:26). Yexus puas chim rau nws? Tsis chim! Nws teb tug ntawd cov lus thov thiab cawm nws tug ntsujplig, thaum nws quaj thiab cia siab rau Yexus uantej yuav yug los rau ntiajteb no!

Thaum nej mus rau tom chav tsev thov Vajtswv tsis txhob qw! Tsis txog quaj thiab qw! Nej yuav tsum txhob quaj thov Vajtswv txhog tsa suab nrov zoo li John Cagan thiab Timothy Chan tau ua! Leejtwg hais rau koj lintawd? Dab ntxwnyoog yog tug hais rau koj! Nws yog leejtwg! Yog ntsujplig phem! Dabntxwnyoog ua tug qhia koj. Thiab qhov zo twg yog qhov koj ua? Koj tseem yog tug neeg uas ploj lawm zoo thauj zaug uas koj mus rau hauv chav thov Vajtswv! Koj yeej ua tsis tau ib yam zoo kiag li!

Koj puas tau tshawb nrhiav qhov zoo lino? Tsis muaj hnub uas koj yuav dim tau yog koj tsis siv zog rau kev thov Vajtswv! Koj yuav paub txog qhov no yog koj muaj lub siab kub lug rau kev thov Vajtswv zoo li cov Npativ, Presbyterians, thiab cov Methodiv puas thaum ub! Lawv siv zog quaj thiab thov Vajtswv thiab raug cawmdim ntawm kev txhaum thiab kev tuag! Nov yog yam koj yuav tsum ua! Siv zob tshawb nrhiav! Siv zog thov Vajtswv! Siv zog quaj! Siv zog qw! Zoo siab xyiv fab hlo!

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Yog koj mus rau tom chav thov Vajtswv zoo li koj tug kheej thaum ub, koj yuav tsis dim. Yog leejtwg taug txojkev uas kuv hais, siv zog mus quaj thiab thov Vajtswv, tug neeg ntawd yeej yuav dim nyob rau hmo no! Cia li quaj nrog rau Yakhauj, “Kuv yuav tsis tso koj mus, txog thaum koj foom koobhmoov rau kuv” (Chivkeeb 32:26).

Cas tsis yog tamsim no? Tamsim no?
   Yog vim licas Yexus yuav tsis los tamsim no?
Cas tsis yog tamsim no? Tamsim no?
   Yog vim licas Yexus yuav tsis los tamsim no?
(“Why Not Now?” by Daniel W. Whittle, 1840-1901).

Cia li mus lawm tom chav thov Vajtswv thiab quaj raws li Yakhauj, ““Kuv yuav tsis tso koj mus, txog thaum koj foom koobhmoov rau kuv” Cia li tshawb nrhiav Yexus kawg siab kawg ntsws, thiaj yuav ntsib Nws.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Tswv Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab mus txoj sia ntev dhawv rau koj. Yog koj xav kom Yexus zam koj lub txim, thiab ntxhuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav, cia li mus lawm tom chav tsev thov Vajtswv thiab quaj thov Yexus qhov kev cawmdim. Cia li mus tamsim no lawm nram qab. Dr. Cagan yuav coj nej mus lawm tom chav thov Vajtswv. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov neeg uas txais yuav qhov kev cawmdim no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Malakaus 10:23-27.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Why Not Now?” (by Daniel W. Whittle, 1840-1901).


TXHEEJ TXHEEM

TSHAWB NRHIAV THIAB NTSIB YEXUS

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

(Filipis 2:12, 13; Loos 3:11)

I.   Ib, Tug neeg uas raug Vajtswv coj yog tug uas tshawb nrhiav thiab ntsib Yexus, Filispis 2:13; Malakaus 10:24, 26, 27; Loos 3:11; Yauhas 6:44.

II.  Ob, Tug neeg uas Vajtswv tsis coj, tsis muaj hnub yuav ntsib Yexus,
Yauhas 3:19.

III. Peb, Leejtwg thiaj yuav ntsib Yexus? Ntawv Nkauj 119:10;
Chivkeeb 32:26; Teshaujlwm 4:24, 31; Tshwmsim 3:16.