Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ QHOV KEV CAWMDIM

YOUR OWN SALVATION
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub ob hli ntuj 9, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 9, 2014

“Koj qhov kev cawmdim” (Filipis 2:12).


Nag Hmong kuv qhia Vajtswv Txojlus hauv Filipis 2:12-13 nyob rau hmo peb thov Vajtswv. Nej yuav luag txhua tug nyob rau hmo ntawd, yog leej twg tsis tuaj rau hmo ntawd nej mus qheb kuv cov lus qhuab qhia no nyob peb peb qhov website www.realconversion.com. Kuv cov lus nag hmo yog muab los ntawm C. H. Spurgeon cov lus qhuab qhia. Nws cov lus qhuab qhia tsis ntsi txog ob nqe lus no, tiamsis hais txog “Koj qhov kev cawmdim.” Zoo li kuv yuav tsum muab ob nqe lus no coj los txhais. Tiamsis tom qab uas kuv npaj cov lus qhuab qhia no tag, kuv tig rov mus saib Spurgeon cov lus qhuab qhia nyob rau peb nqe lus no “Koj qhov kev cawmdim.

Kuv cov lus qhuab qhia nag hmo ntsig txog ob peb lub ntsiab lus, tiam sis kuv yuav muab ib yam los hais xwb, yog lo lus “Koj qhov kev cawmdim.” Thov Vajntsujplig pab kom koj pob qhov tseemceeb ntawm “koj qhov kev cawmdim” nyob rau yav sawv ntxov no. Yog ib lub ntsiab lus yoojyim totaub, tiamsis tseemceeb heev – Yog ib lub ntsiab lus uas tseemceeb heev! Thov Vajntsujplig pab kom koj pom qhov tseeb ntawm koj tug kheej. Tsis txhob mus xav txog lwm tug. Kuv thov Vajtswv kom koj txhob xav txog lwm yam, tiam sis yog “koj txoj kev cawmdim.”

I. Ib, kuv xav kom koj xav txog lo lus “kev cawmdim.”

Lus kivliv txhais lo lus “kev cawmdim” yog “sōtēría.” Txhais tau hais tias “tso tawm” thiab “saib xyuas” (George Ricker Berry). Nov yog qhov tseemceeb rau peb txhua tug. Peb txhua tug yog neeg txhaum. Peb qhov kev txhaum txais los ntawm peb thawj tug poj koob yawm txwv. Peb txhua tug puas leej yog neeg txhaum. Ib tug tub hluas Suav nug kuv tias, kev ua txhaum zoo licas. Kuv teb tias “txhais tias yog koj ua koj tsis xav kom koj niam paub.” Peb txhua tug yug los yog neeg txhaum, thiab peb txhua tug puas leej txaus siab rau qhov kev txhaum ntawd.

Lo lus “kev cawmdim” txhais tias tso tawm ntawm tej kev txhaum yav tag los. Vim koj tau yuam Vajtswv Txojcai. Koj paub tias txhaum thiab txajmuag. Kev cawmdim coj tawm ntawm kev txhaum uas yog lub txim ua tau ua. Kev cawmdim coj koj tawm, thiab raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav. Tswv Yexus zam koj lub txim uas koj tau ua. Txhua yam kev phem rau ntxuav huvsi. Vajtswv tau lees yuav koj, cawm kom dim ntawm nws qhov kev chim.

Kev cawmdim tseem txhau ntau tau tshaj ntawd. Ntawm qhov ua koj nyiam kev phem. Koj ua kev txhaum qhev. Tiamsi thaum kev cawmdim los, koj raug cawm dim ntawm kev txhaum. Yam ob yog kev cawmdidm pab koj khiav dhau ntawm txhua yam kev phem. Kuv puas tau khiav tawm ntawm lub ntiajteb phem no? Tswv Yexus cawm koj dim tau!

Kev cawmdim tseem txhais tau hais tias dim ntawm Vajtswv qhov kev chim, nws chim rau koj txoj kev ua txhaum. Kev cawmdim txhais tau hais tias koj dim ntawm Vajtswv qhov kev npau taws. Neeg feem coob tamsim no tsis ntseeg tias Vajtswv chim thiab npau taws rau lawv tej kev txhuam. Tiam hloov tsis tau dabtsi rau cov neeg tamsim no, vim lawv hais li no, “muaj tseeb rau koj, tiamsis tsis yog kuv.” Cov hluas tamsim no yeej nyiam xav li ntawd. Tsis muaj neeg los qhia rau lawv tias, qhov kev xav li no ruam tshaj plaws! “muaj tseeb rau koj tiamsis tsis yog rau kuv.” Yog ib cov lus uas ruam tshaj! Thaum kawg Vajtswv yuav los txiav txim tias qhov tseeb yog qhov twg. Vajtswv Txojlus hais tias, “Vajtswv chim rau tug neeg phem txhua hnub” (Phau Ntawv Nkauj 7:11). Cov lus no yeej muaj tseeb. Txawm koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg, yog kws kho mob hais tias “Kuv muaj mob loj”? tej zaum koj yuav hais tias, “ntawm tseeb rau koj, tiamsis tsis yog kuv” Qhov tseeb neeg yeej xav lintawd! Neeg txawj ntse hais tias, “tsis lees yuav” Qhov no txhais taus haistias tsis lees yuav qhov tseeb. Yog koj xav tias Vajtswv yeej tsis chim rau koj tej kev txhaum, koj tab tom nyob rau qhov uas koj tsis lees paub. Txawm koj yuav tsis lees paub kiag li los, yeej muaj tseeb lintawd, “Vajtswv chim rau [koj] txhua hnub.” Txawm koj yuav tsis lees paub los xij. Txawm koj yuav tsis ntseeg qhov tseeb ntawd los xij.

Kuv nco tau zoo txog thaum thawj tug neeg nce mus saum hli. Nej puas tau tias muaj cov neeg tsis ntseeg tias yuav ua tau lintawd? Lawv hais tias, “Cov duab uas peb pom tug neeg mus los saum hli, yog lawv dag xwb, neeg lam ua ib qhov chaw koj zoo li nyob saum hli, lawv ua zoo li peb pom nyob hauv yeeb yaj kiab xwb.” Kuv tsis hnov neeg hais li no ntev los lawm, tiamsis kuv ntseeg tias neeg tseem nyiam hais li ntawd rau lub sijham no. Txawm lawv yuav “xav” li cas los xij! Txawm lawv yuav ntseeg losis tsis tias muaj neeg mus tau saum hli los xij, txawm tsis tseeb “rau nws” los xij! Thiab qhov hais txog Vajtswv qhov kev chim, rau peb tej kev txhaum. Txawm yuav ntseeg lossis tsis ntseeg los xij qhov tseeb yeej yog qhov tseeb!

Ib tug neeg saib txog neeg lub siab zoo li Dr. Karl Menninger hais tias neeg tiam tamsim no, ib qhov teebmeem los ntawm kev mob nkeeg yog kev txhawjxeeb rau tej kev txhaum (Karl Menninger, M.D., Whatever Became of Sin?, Hawthorn Books, 1973). Lawv hais tias yog lub hauvpaus ntawm cov neeg uas tsis nyiam nrog lwm tug nyob, lawv hais tias yog lub hauvpaus ntawm kev haus dej hauv cawv. Lawv lub siab paub tias yog neeg txhaum. Tiam sis lub siab los tseem tsis lees paub thiab, thiab lawv lub siab coj lawv mus haus dej cawv, thiab tua tug kheej tuag. Nej puas paub kev tua tug kheej tuag yog qhov teebmeem loj rau tamsim no? Qhov teebmeem ntawd! Vim lawv pheej nyiam hais tias, “Tseeb rau koj, tiamsis tsis yog rau kuv” – cov neeg no thiaj li txo lawv txoj siab coob tshaj lwm yam teebmeem. Saum plom tug neeg seiv yeej siv tshuaj kom nyob tau ib hnub dhau hnub. Lawv tsis paub ua neej nyob! Lawv tsis paub txog txoj kev xyivfab! Vajtswv Txojlus hais tias “Txoj kev ua txhaum nyuaj heev” (Pajlug 13:15). Nyuaj kawg nkaus rau ua neej nyob rau kev txhaum!

Kuv paub ib tug poj niam, nws hais tias nws tsis yuav Yexus. Tsis yog nws! Nws hais tias nws yog neeg zoo, thiab tsis xav tau kev zam txiv ntawm Yexus. Tsis ntev tom qab ntawd, nws tau mus haus tshuaj lom. Nws nkag mus los thiab ob peb lim tiam tom qab muaj neeg los ntsib nws, nws tuag lub sijhawm uas lawv tab tom coj nws cuag kws kho mob. Kuv paub tias nws haus nws qhov kev txhaum, txawm nws yuav tsis lees tias yog lintawd los xij. Vajtswv Txojlus hais tias, “’Tsis muaj kev thajyeej rau cov neeg phem” (Yaxayas 57:21).

Koj yuav hais tias, “qhov yeej tshwm tsis tau rau kuv kiag li.” Tsis txhob rawm mus ruaj siab rau lo lus ko! Vim lub neej no tseem tshuav ntev, thiab pub ntoob rau txoj kev txhaum xwb. Nej puas tau hnob txog ib tug tub ua yeej yaj kiab lub npe Phillip Seymour Hoffman? Nws tau txais khomplog ntau yam! Tiamsis muaj neeg mus pom nws tuag nyob rau nws qhov chaw dadej ib ob hnub dhau los no xwb, tseem muaj ib rab koob chob ntawm nws txhais tes. Nws lub tsev los muaj yeeb dawb saum pua pob nyob rau hauv! Kuv ntseeg tias nws pheej ua txuj npog nws tej kev nyuaj siab cia! Ntxim tu siab kawg!

Txuas ntxiv mus, kev cawdim coj peb tawm ntawm Vajtswv qhov kev rau txim rau yav tom ntej no. Vajtswv Txojlus hais tias hnub ntawd tabtom yuav los txog. Nyob rau lwm qhov hais tias “Vajtswv hnub.” Lwm qhov hais tias “Hnub ntawd” los sis “Hnub pauj kev chim siab.” Xibhwb Povlauj hais tias, “hnub uas txiav txim rau ntiajteb” (Teshaujlwm 17:31). Petus hais tias “Hnub txiav txim” (2 Petus 2:9). Ib los lus uas neeg txhua tug paub yog hais los ntawm Billy Graham nyob rau xyoo 1949, thawj zaug nws ua rooj txhawb siab, nyob rau xeev Los Angeles, ntawm txoj kev Washington thiab Hill. Txawm muaj ntau yam kuv tsis pom zoo nrog nws los, lo lus no yeej muaj tseeb.

Vajtswv hais tias, “Kuv tau teem hnub ntawd tseg lawm.” Nws qhia lintawd rau neeg thoob plaws ntiajteb…cov neeg tsis ntseeg yuav rau txiav txim rau hnub ntawd...”Kuv tau teem hnub ntawd, Kuv yuav txiam txim rau neeg ntiajteb zoo lawv tau ua rau Yexus.” Nov yog Vajtswv cov lus rau hmo no (Billy Graham, Revival in Our Time, Van Kampen Press, 1950, page 159).

Graham hais cov lus no yog 65 xyoo dhau los no lawm. Puas yog txhais tau hais tias yeej tsis muaj tseeb lintawd? Tsis yog lintawd! Txhais hais tias tshuav li 65 xyoo cev yuav txog lub sijhawm txiav txim lawm! Kev cawmdim xwb thiaj li pab kom koj dim ntawm VAjtswv qhov kev txiam txim hnub ntawd. Kev cawmdim hauv Yexus xwb, thiaj yuav coj kom dim ntaw lub cubtawg ua cig tsis muaj hnub tuag!

Koj xav tias kev cawmdim tsis tseemceeb dabtsi – Tiamsis tsis yog rau ntawm Vajtswv! Nws xav hais tias kev cawmdim tseemceeb, Nws thiaj xa Yexus los cawm koj! Tswv Yexus tug kheej los xav tias tseemceeb, Nws thiaj tuag saum ntoo Khaublig yog cawm koj! Vajtswv Txojlus hais tias, “Tswv Yexus nqe los hauv ntiajteb yog cawm tug neeg txhaum” (1 Timautes 1:15). Vajntsujplig xav tias kev cawmdim tseemceeb rau koj, nws thiaj niaj hnub ua hauj lwm rau hauv koj. Yog lintawd Vajtswv yee xav tias kev cawmdim tseebceeb rau koj.

Kuv uas yog nej tug xibhwb, kuv ntseeg tias nej qhov kev cawmdim tseemceeb heev, kuv thiaj li hniaj hnbu qhia Vajtswv Txojlus! Kuv muaj peevxwm muaj Vajtswv Txojlus coj los qhia yoojyim. Tiamsis muab qhov kev cawmdim saib ua qhov tseemceeb, yog vim li no kuv thiaj li yuav tug kheej koj qhov Vajtswv Txojlus txog kev cawmdim hauv Yexus.

Pawg ntseeg no los txhawj txog nej txoj kev cawmdim, lawv thiaj niaj hmo thov Vajtswv rau nej txhua lub sijhawm. Tsis hais tom lawv tsev, los yog hmo thov Vajtswv, lawv siv sijhawm thov, thiab thov los ntawm tsis qaub zog kiag li!

Dabntxwvnyoog los yeej xav tias kev cawmdim tseem ceeb rau koj, nws thiaj li nrhiav txhua txoj haukev thaiv tsis pub koj kom dim! Tug neeg nplua nuj ua tuag lawm los paub tias kev cawmdim tseemceeb, nws thiaj hais kom Lasxalaus mus hais nws tsib tug kwvtij, “Txhob cia lawv los rau ntawm thaj chaw tiv kev txom nyem no” (Lukas 16:28).

Ua Vajtswv tsaug, cov neeg nyob rau pawg ntseeg, Dabntxwvnyoog, thiab tug nyob rau tub Tuagteb, lawv puav leej paub tias kev cawmdimm tseemceeb heev! Thov kom nej tsim dheev, los pom txog qhov kev cawmdim hauv Tswv Yexus!

II. Ob, Kuv xav kom koj xav txog “koj qhov” kev cawmdim.

Vajtswv Txojlus ntawm no hais txog “koj qhov kevcawmdim.” – tsis hais txog lwm yam – nyob rau tagkis no! Tug neeg rau nkuaj hais tias – “Kuv yuav ua licas thiaj dim?” (Teshaujlwm 16:20). Nov yog yam koj yuav tsum xav txog – “Kuv yuav yuav ua licas thiaj yuav dim?”

Tsis muaj leejtwug yuav muab tau Yexus cov ntshav los ntxhua koj tej kev txhaum tau. Koj yuav tsum ntxuav koj tug kheej! Koj yuav tsum hloov dua siab tshiab! Koj yuav tsum cia siab rau Yexus! Yog kuv tsis cia siab rau Yexus, koj yuav tsis tau txoj sia mus ib txhi!

Xav txog qhov uas koj yuav tsum tuag. Tsis muaj leej twg yuav los xav tias nws tug phoojywg los siv ib tug kwv tij twg yuav los tuag theej nws tau. Kuv yuav tsum mus rau ntawm lub qhov rooj tuag los ntawm tug kheej. Koj los tib yam nkaus thiab! Thaum koj tuag koj yuav tau txais kev kaj siab los yog, yuav raug txom nyem mus tag ib txhi. Koj yuav pom “Tug Vajntxwv saum ntuj” (Yaxayas 33:17); los yog koj yuav “yuav pooj rau lub cubtawg ua cig mus tag ib txhi” (Yaxayas 33:14). Txhua tug ntseeg tseeb yeej muaj ceeb tsheej ntuj rau nws. Tiam sis qhov yuav mus tau qhov ntawd yog koj yuav tsum tau muaj “koj qhov kev cawmdim.” Txhua tug los muaj ib lub tug tub tuag teb thiab – yog koj tsis tau qhov kev cawmdim koj yuav mus rau qhov ntawd – tsis yog lwm tug. Yuav ua licas koj thiaj dim ntawm tub Tuagteb – Yog koj tsis lees yuav txoj kev cawmdim uas Yexus muab pub rau koj? Muaj ib zaj nkauj nyob rau nqe tshooj hais li no, “Tsis yog kuv kwvtij, kuv tug muam, tiamsi kuv, au Vajtswv, nyob rau ntawm kev thov Vajtswv!”

Muaj ib txhia khiav nkaum ntawm qhov hu hais tias “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” Qhov no yog ntseeg hais tias, koj yeej yuav dim, vim koj los ntawm tsev neeg uas ntseeg Vajtswv. Tej zaum koj ntseeg lintawd, tiamsis kuv tsis ntseeg! Muaj tseeb, muaj ib txhia yug los ntawm tsev neeg ntseeg, yeej tau txais Vajtswv li koob hmoov ntau tshaj. Nws tau hnov cov lus qhuab qhia. Nws tau nyeem Vajtswv Txojlus ntau tshaj. Nws muaj cov neeg coob thov Vajtswv pab rau nws, tiamsis cov neeg zoo li no yeej dim tsis tau vim nws mus coj raws li “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” Cov lus cog tseg zoo li cawm tsis tau dabtsi rau cov ntseeg Vajtswv. Tsuas yog ib yam lus coj los siv rau lo lus no “hloov cov lus ntseeg” – yog ntseeg hais tias cov ntseeg yog cov neeg Ixayees. Nov yog ib cov lus phem uas ua rau kom ib txhia neeg tig los tawm tsam haiv neeg Ixayees. Heidelberg Catechism hais tias los lus qhia “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” “…los ntawm ua kevcai rau dej, tug cim ntawm cov lus cog tseg, cov menyuam mosliab los ua kevcai rau dej, thiaj txawv cov menyuam uas tsis ntseeg. Qhov no tau ua nyob rau Vajluskub qub los ntawm qhov ua kev cai txiav, Vajluskub tshiab hloov los siv dua tshiab yog kevcai rau dej” (Heidelberg Catechism, Question 74). Vajtswv Txojlus yeej tsis qhia kom peb peb los coj rawv lo lus “hloov ntseeg lwm yam.” Peb tsis raug qhia tias ua kevcai rau dej hloov tau kev cai txiav. Peb yeej tsis raug qhia hais tias, cov menyuam mov liab yuav tsum ua kev caia rau dej, vim yog lawv yog ib feem ntawm txoj cai “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” Kuv kuj tsis pom tias cov Npavtiv yuav los lees yuav cov lus qhia li no. Keebkwm cov Npavtiv yeej ntseeg txog “ua kevcai rau dej ntawm tug ntseeg” Yog lintawd cov Npavtiv thiaj tsis ntseeg qhov kev qhia no “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” Koj yuav tsum tau txais qhov kev cawmdim ua ntej los ua kevcai rau dej! “Lub ntsiab lus ua kevcai rau dej” raws phau Vajluskub Teshaujlwm yog qhia tias txhua tug hauv lub tsev yuav tsum hloov dua tsiab tshiab – qhov tshwmsim rau lub sijhawm ua muaj kev txhawb siab – zoo Phau Vajluskub Teshaujlwm. Tsis yog hais txog tias koj los ntawm tsev neeg ntseeg ces yeej dim lawm! Peb cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no tsis tau los ntawm tsev neeg uas ntseeg Vajtswv, tsis hais Dr. Chan, Dr. Cagan, lossis kuv tug kheej. Peb dim vim yog peb tug kheej qhov kev ntseeg, tsis yog ntawm lo lus “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.”

Koj yuav khiav nkaum tsis tau ntawm los lus “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” vim koj nkaum tsis tau yam yuav tshwm tom hauv ntej no, koj txhob xibpeem rau ntawm koj niam los sis Vajtswv xwb, koj yuav tsum los feem xyuam txog yam koj yuav tsum ua los ntawm koj tug kheej txog “koj qhov kev cawmdim.” Nikaudemaus yog ib tug uas coj kev cai rau li Vajluskub qub. Tiamsis Yexus hais rau nws tias, “Koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7). Kuv ntseeg tias cov uas coj raws li Calvin yuav tsis nyiam “heev” vim tsis mus raws li “Qhov kev hlub uas tau cog lus tseg.” Kuv yog ib tug uas nyiam mus raws li (kev cawmdim), nej txhob xav tias kuv yuav mus nyob raws li qhov uas hloov kev ntseeg! Tsis muaj hnub kuv yuav coj li ntawd! Kuv tsis txaj muag rau qhov uas “ntseeg” txog cov neeg Ixayees thiab pawg ntseeg. Vajtswv ib leeg xwb thiaj cog rau tau cov neeg Ixayees. “Txoj cai tshiab” ntawm cov ntseeg yog ntseeg hauv Tswv Yexus xwb!

Yog koj los ntawm ntawm Tsev neeg uas ntseeg Vajtswv, kuv thov qhia rau koj tias yuav tsum tshawb nrhiav Yexus los “ua koj qhov kev cawmdim.” Yog koj tsis cia siab rau Yexus, koj thiaj yuav tsum tshai tias yuav ncaim ntawm koj tsev neeg mus tag ib txhi! Tej zaum koj los ntawm tsev neeg uas tsis ntseeg Vajtswv, yog lintawd, koj tsis txhob mus taug txoj kev coj koj mus poob tub tuagteb! Koj yuav tsum los cia siab rau Yexus ntawm “koj qhov kev cawmdim.”

Tej zaum koj yuav raug sim siab kom hnov qab koj txoj kev cawmdim, mus xav txog lwm yam. Koj xav tias ib tug neeg koj paub, los sis ib tug tswvcuab ntawm pawg ntseeg tsis dim lov? Tej zaum lawv yog – tiam sis qhov ntawd pab koj tau licas? Koj yuav tsum hnov qab lawv thiab xav txog “koj qhov kev cawmdim.

Ntawm kuv tsis hais txhua yam saum ntuj, hauv tub Tuagteb, thiab Vajtswv tug kheej, hais kom koj yuav tsum tshawb nrhiav “koj qhov kev cawmdim!” Au, kuv cov phoojywg, txiav txim rau koj tug kheej! Koj puas tau dim? Yog tsis tau, tshawb rhiav Yexus ntawm koj lub neej! Koj yuav tsum hu thiab xaiv!

Kuv thov hais rau nej txhua tug rau lub sijhawm yav sawv ntxov no yuav tsum tshawb nrhiav Yexus kom kawg nej lub siab. Tsis txhob pw tsaug zog ntxiv lawm. Khiav tawm ntawm koj qhov kev xav thiab koj qhov kev vam uas tsis muaj tseeb! Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum hu si. Nws tuag zoo li tug neeg txhaum vim yog theej koj thiab kuv lub txim! Hloov dua siab tshiab thiab tig los cuag Yexus, Nws yuav cawm koj! Thaum ntawd koj thiaj yuav muaj peevxwm hu zaj nkauj no,

Kuv ntsib tug phooj ywg uas yog txhua yam rau kuv,
   Nws txoj kev hlub thiaj tseeb;
Kuv nyiam qhia qhov nws tsa kuv sawv,
   Thiab yam nws qhov kev hlub ua rau koj.
Cawm los ntawm Nws lub hwjchim, Cawm kom tau lub neej tshiab,
   Lub neej tamsim nyob kaj siab thiab puv ntoob
Kuv dim lawm, dim lawm, dim lawm!
   (“Saved, Saved!”, Jack P. Scholfield, 1882-1972).

Tug phoojywj uas kuv hlub thiab movtshua, yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, John Samuel Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Filipis 2:9-13.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Saved, Saved!” (Jack P. Scholfield, 1882-1972).


TXHEEJ TXHEEM

KOJ QHOV KEV CAWMDIM

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Koj qhov kev cawmdim” (Filipis 2:12)

I.    Ib, kuv xav kom koj xav txog lo lus “kev cawmdim.” Phau ntawv nkauj 7:11; Pajlug 13:15; Yaxayas 57:21; Teshaujlwm 17:31; 2 Petus 2:9; I Timautes 1:15; Lukas 16:28.

II.   Ob, Kuv xav kom koj xav txog “koj qhov” kev cawmdim. Teshaujlwm 16:30; Yaxayas 33:17, 14; Yauhas 3:7.