Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ TAU TEEM NTSIB TXOJ KEV TUAG

YOUR APPOINTMENT WITH DEATH
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv, hauv lub nroog
Los Angeles, hnub tim 11, kaum-ib hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 11, 2012

“Txhua tus neeg puavleej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawd Vajtswv yuav txiav txim rau lawv” (Henplais 9:27).


Ib yam cheemtsum tau los rau lub sijhawm tamsim no yog kev qhia Vajtswv Txojlus los ntawm coj neeg los cuag Vajtswv. Thaum kuv tseem yog ib tug menyuam, peb yeej hnov cov lus no rau txhua qhov. Yog qhov kev qhia Vajtswv Txojlus uas tseemceeb heev. Tiamsis qhov no zoo li tsis yog ib qhov tseeb lawm. Qhov tseemceeb ntawd yog kev txhais Vajtswv Txojlus lawm. Thiab tseem tshuav qhov tseemceeb ntawd xws li hu haistias “kev hu nkauj” thiab kev “pehawm Vajtswv.” Yog ib yam ua kev lom zem rau ntau pawg ntseeg. Tiamsis qhov yuav los hnov tug qhia Vajtswv Txojlus tiag tiag muaj tsawg kawg nkaus rau tamsim no lawm. Nws muaj ntau yam hais txog qhov no, tiam sis tagkis no kuv yuav muab qhov no los hais tsis tag. Qhov kuv yuav hais yog hais txog kev qhia Vajtswv Txojlus uas coj neeg los cuag Vajtswv ces twb txaus rau nej lawm. Kuv ntseeg haistias cov ntseeg ua yug dua tshiab lawm xav nov cov lus qhuab qhia zoo li no – xav hnov tag hnov thiab. Yog vim licas kuv thiaj hais li ntawd? Vim kev qhia Vajluskub coj neeg los cuag Vajtswv lub ntsiab lus yog hais txog txoj sia thaib kev tuag. Thiab qhia kom peb txhob hnov qab Vajtswv cov lus. Peb los kuj yuav tsum hnov qhov qhia txog txoj sia thiab txoj kev tuag, Qhov no coj peb los nyob ze rau Tswv Yexus thiab hnov kev Vajtswv cov lus uas yog Txoj Moo Zoo.

Cov neeg uas ploj lawm yuav tsum tau hnov cov lus qhuab qhia hais txog Txoj Moo Zoo. Kev qhia Vajluskub uas yog pheej txhais ib nqe zujzu, coj tsis tau kom neeg los paub txog lawv tej kev txhaum, thiab qhov uas lawv timtsum Tswv Yexus. Ib yam kev txiav txim uas Vajtswv xa los yog kev tsis mob siab qhia Vajtswv Txojlus. Amaus tau muab Vajtswv cov lus los hais. Nws hais tias, “Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuav tso kev tshaib kev nqhi los rau tebchaws.” (Amaus 8:11). Nws tsis tau txahis hais tias lawv tshaib Vajtswv cov lus, tiamsis yog qhov lawv tshaib rau txoj kev “mloog Vajtswv cov lus.” Matthew Henry tau hais tias, “Lawv muaj cov lus ua tau sau cia, nyeem Vajtswv Txojlus, tiamsis tsis muaj tug xibhwb yuav los…pab qhia kom neeg coj mus siv rau lawv lub neej.” Tsuas yog cov lus qhuab qhia coj neeg los cuag Vajtswv xwb thiaj li chwv tau neeg lub siab. Tiamsis qhov kev txhais Vajluskub pab tsis tau qhov ntawd. Tsuas yog tug qhia Vajtswv Txojlus uas coj neeg los cuag Vajtswv xwb thiaj ua tau. Kev qhia Vajtswv Txojlus coj neeg los cuag Vajtswv yog yuav pab tau tug neeg txhaum ua kom nws tig rov los mloog Vajtswv Txojlus. Qhov nov yog qhov tseemceeb uas yuav tsum tau qhia rau niaj hnub nim no! Vim yog Vajtswv tab tom yuav txiav txim rau peb lub tebchaws thiab peb lub ntiajteb.

Cov lus qhia zoo li no yoojyim, yog cov lus tseeb qhia coj neeg los cuag Vajtswv. Qhov tseeb tiag, kev qhia zoo li no muab los ntawm Kev Qhia Vajtswv Lus Rau Qhov Kev Ntseeg Qub, uas yog Dr. W. Herschel For (Zondervan, 1972 edition, pp. 105-112). Yog ib cov lus qhuab qhia yoojyim hais txog kev tuag – qhov kev tuag uas txhua tug yuav tsum tau ntsib, uas yog cov uas tabtom hnov kuv cov lus qhuab qhia tag kis sawv ntxov no. Vajtswv Txojlus hais tias.

“Txhua tus neeg puavleej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawd vajtswv yuav txiav txim rau lawv” (Henplais 9:27).

Lub limtiam dhau los no thaum kuv tseem nyob rau San Francisco. Kuv mus rau nram yog mus koom kuv ib tug phoojywg lub ntees. Tug poj niam no tuag vim yog nws raug tug mob loj uas khov tsis tau zoo. Thaum kuv mus ze rau ntawd nws lub hleb, kuv pom tau hais tias tug neeg uas saib xyuas lub tsev pam tuag ntawd tau muab tug pojniam ntawd lub ntsej muag kho zoo nkauj, zoo li nws tseem ciaj sia. Lawv tau muab ntaub mag los pua ib puas ncig nws lub lub hleb. Lawv muab pab zoo nkauj los tso rau ib puas ncig. Lawv ua lawv qhov haujlwm tau zoo heev kawg li, tiamsis txoj kev tuag yeej tsis yog yam uas yuav zoo nkauj kiag li. Nws yog ib yam phem thiab txaus ntshai heev kawg li. Txhob cia lwm tug hais rau koj hais tias puas muaj tseeb li ntawd. Vajtswv Txojlus hu kev tuag haistias, “Tug yeebncuag thaum kawg” (1 Kaulithaus 15:26). Yeej muaj tseeb li ntawd yog tug yeej ncuab ua koj yuav tsum tau ntsib vim yog, “yog qhov muab rau neeg koj yuav tsum tau tuag, tiamsis tom qab uas nws raug txiav txim” (Henpais 9:27). Txij thaum koj paub hais tias yeej yuav mus rau txoj kev tuag, koj yuav tsum tau paub hais tias Vajtswv Txojlus hais txog kev tuag zoo licas.

I. Ib, Vajtswv Txojlus qhia tias kev tuag pib qhov twg los.

Nyob rau lub vajpaj Adees zoo nkauj kawg nkaus, zoo tag tag thiab ntxiv rau neeg nyob. Thaum kev txhaum thiab kev tuag tseem tsis tau mus rau hauv. Vajtswv hais rau Adas tias,

“Vajtswv hais rau nws hais tias, kuv pub koj noj txhua yam txiv ntoo uas nyob hauv lub vaj no, tiamsis kuv tsis pub kojj noj tsob txiv ntoo uas ua rau paub qhov phem thiab qhov zoo xwb. Koj yuav tsum tsis txhob noj ytsob ntoo ntawd cov txiv; yog koj noj hnob twg, koj yuav tuag hnob ntawd” (Chivkeeb 2:16-17).

Tiamsis Adas thiab Evas tsis mloog Vajtswv lus, noj lub txiv ua txwv tsis pub noj, kev tuag rau seem ntsujplig txawm tuag tamsim ntawd. Tom qab ntawd cev nqaij daim tawv txawm tuag thiab.

Vajtswv tau siv cuaj tug neeg suav thaum Adas los txog rau Nau-ees. Enauj raug coj mus rau qaum ntuj yam tsis tuag. Tiamsis lwm tug ne, Vajtswv txoj lus qhia licas rau peb paub thiab? “Nws tuag.” “Nws tuag.” “Nws tuag” Nws tuag” Nws tuag” Nws tuag” Nws tuag” Nws tuag.” Vajtswv txhais tau licas rau peb thaum Nws hais txog, “Koj yuav tsum tuag.” Yog nyeem txog neeg Ixayees thiab neeg Yudas cov vajntxwv. “Lawv ciaj sia…lawv kav…lawv tuag.” Vajtswv hais rau Mauxes tias, “Koj yuav ua neej nyob tsis ntev lawm” (Kevcai 31:14). Vajtswv hais rau Vajntxwv Hexekiyas “Koj yuav tuag” (Yaxayas 38:1).

Tswv Yexus kuj tau hais txog txoj kev tuag. Nws hais txog tug neeg npluanuj tuag poob mus rau Tub tuagteb (Lukas 16:19-31). Nws hais txog tug neeg npluanuj tuag thaum nws tseem pw tsaug zog (Lukas 12:13-21). Nws hais rau cov neeg Falixais hais tias lawv yuav tuag rau txoj kev txhaum (Yauhas 8:24).

Vajtswv Txojlus qhia haistias kev tuag los rau ntiajteb vim yog txoj kev txhaum. Thaum thawj tug neeg tau ua txhaum thiab tuag qhov no pooj mus rau nws coj xeebleej xeebntxwv. Koj thiab kuv yeej muaj lub noob uas yog txoj kev tuag nyob rau hauv peb lub cev. Hniav txawj lov. Plaubhau txawj zeeg tawm. Thiab hloov mus ua dawb. Peb lub qhov muag los tsis pom kev zuj zus. Kev mob nkees los nyob rau lub cev, siab ntswv los kuj txawj muaj mob, muaj ntshav siab ntshav qab zib. Kuv tau pom ib tug menyuam ntxhais tuag vim raug tug mob uas kho tsis zoo, mob ntshav dawb, thiab lwm yam mob. Txawm koj yuav yog leejtwg los xij, kev tuag nyob rau tom koj hauv ntej. “Txhua tug neeg puas leej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawv Vajtswv yuav txiav txim rau lawv.” (Henplais 9:27).

Yog npaj los rau thaum tuag. Hla tej kev tsheb uas muaj txoj kev tuag. Muaj coob leej ntau tug tuag rau txoj kev tsav tsheb sib nrau. Coob leej ntau tug tuag vim txoj kev rov tua tug kheej. Cov neeg ua tsev yav thaum ub, lawv ua raws txoj cai no, “Ua lub qhov rooj kam dav txhaus rau lub hleb khav.”

Tej zaud koj yuav hais tias, “Kuv yeej tsis ntshai txog tej yam tseeb no hlo li.” Lawv yeej ua tsis tau kom kuv ntshai kiag li, vim yog kuv muab kuv txoj kev vam tso rau Yexus, tug uas kav txoj kev tuag. Tiamsis yog koj yog ib tug ntseeg uas tseem tsis tau yug dua tshiab, koj yeej muaj qhov uas ntshai txoj kev tuag! Kev tuag yog qhov xau rau txoj haukev uas yuav cawm koj kom dim. Thiab nco ntsoov qhov no – kev tuag yeej yuav los rau koj sai sai no. Koj lub hleb ua qhwv daim ntaub mag twb nyob tos koj rau tom tsev txias lawm rau tam sim no! Kuv paub tias muaj ib tug hluas tau luag kuv thaum nws hnov kuv cov luv qhuab qhia. Nws zaum rau tom qab thiab muab lwm yam ntawv los nyeem uasi, tsis tig los nyeem Vajluskub, rau lub sijhawm kuv tseem qhia Vajtswv Txojlus. Ib hnub lossis ob hnub tom qab, kuv pom nws lub cev pw txias to nyob rau hauv hleb. “Txhua tug neeg puas leej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawv Vajtswv yuav txiav txim rau lawv.” (Henplais 9:27). Thiab muaj ib zaj nkauj qub qub hu li no,

Lub sijhawm luv twb yuav dhau mus,
   Tabtom dhau koj thiab kuv mus
Duab ntxuav ntxoo twg los, thiab kev tuag los ze,
   Los rau koj thiab rau kuv.
Los tsev, los tsev, koj riv lub nra nyhav, los tsev
   Tswv Yexus yeej hu tiag tiag
Hu tug neeg txhaum koj los tsev!
   (“Softly and Tenderly” by Will L. Thompson, 1847-1909).

II. Ob, Vajtswv Txojlus qhia tias dabtsi yuav tshwmsim tom qab tuag lawm.

Cov ntseeg uas twb yug dua tshiab lawm yog tuag lawm yuav zoo licas? Xibhwb Povlauj hais tias, “Peb tsis ntshai kev ploj kev tuag” rau qhov “peb yuav mus nrog peb tug Vajtswv nyob” (2 Kaulithaus 5:8). Thaum ib tug ntseeg twg tag sim neej, nws lub cev rov mus ua av, tiam sis tug ntujplig (nws tug ntsujplig) yuav mus rau ntawm Vajtswv. Tswv Yexus hais rau tug tub sab li no, leej twg thiaj yuav raug cawm, “Hnub no koj yuav nrog kuv nyob rau saum ntuj Ceebtsheej” (Lukas 23:43). Kev tuag tsis yog yam txaus ntshai rau cov ntseeg. Tug poj niam ua tuag thiab kuv mus koom nws lub ntees rau lub lim tiam dhau los no, kuv tau ntsib nws thaum nws tseem tsis taug tuag nws tau zoo siab luag xyiv fab txawm nws paub tias nws raug tug mob uas kho tsis zoo. Nws nrog peb nyob thiab luag xyiv fab. Peb pom nws muaj kev xyivfab vim yog nws yog ib tug ntseeg Vajtswv tiag tiag. Kuv tau mus nyeem nws li keebkwm nyob rau nws lub ntees, rau cov neeg coob coob ua tuaj mus koom rau hnub ntawd.

Tiam sis cov uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab ho yuav zoo licas? Nyob rau Lukas tshooj Kaum-rau, peb los nyeem uake “Tug neeg npluanuj tuag, thiab raug faus; thaum nyob rau dabteb nws tsa nws lub qhov muag ntsia, thiab pib quaj qw” (Lukas 16:22, 23). Kev quaj qw nyob rau Tub tuagteb yog rau cov neeg uas tsis lees yuav Yexus, thaib tsis yug dua tshiab. Lawv lub cev mus ua av tiamsis lawv tug ntsujplig poob rau qhov txomnyeem mus ib txhi. Tswv Yexus haistias, “Yuav poob mus rau qhov kev raug txim mus tag ib txhi” (Mathais 25:46). Lawv “pe dab pe mlom thiab cov neeg dag, lawv yuav poob rau cov nplaim leejfaj” (Tshwmsim 21). “Thiab cov pab tawv uas tsis txom lawv ntawd yuav ncho mu sib txhi….(Tshwmsim 14:11).

Puas muaj lwm txoj haukev tom qab uas tuag lawm? Vajtswv Txojlus qhia meej hais tias “tsis muaj lawm.” Anplahas hais rau tug txiv neej uas poob rau Tub tuagteb haistias,

“Tsis tas li ntawd xwb, tseem muaj ib tug kwj tob tob quas peb thiab nej lawm, cov sab tim peb no yuav tuaj rau sab tim nej los yeej tsis tau, thiab cov sab tim nej yuav hla tuaj rau sab tim peb no los yeej tsis tau” (Luke 16:26).

Cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv yuav poob mus rau qhov chaw uas yog Tub tuagteb. Tswv Yexus hu koj los cuag nws rau tam sim no. Tom qab koj tuag lawm yuav lig rau koj lawm raws li Vajtswv Txojlus tau hais tseg cia.

III. Peb, Vajtswv Txojlus qhia kom keevfaj txoj kev tuag uas yog tuag tamsim ntawd.

Neeg tuag coob tshab plaws yog cov uas tuag sai sai rau lub sijhawm ntawd. Xws li tsheb sib rau, kev sib tua, kev tua tug kheej, kev tsov rog, plaws nres txhua yam no yog tuag tamsim ntawd. Cov neeg uas tuag zoo li no yeej tsis muaj sijhawm yuav lo hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus lawm. Lawv yuav mus cuag Vajtswv zoo li tug neeg ua tseem tsis tau npaj siab mus. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Tug uas tsis yuav luag tej lus ntuas, nws lub neej yuav puas tsuaj thaib tsis muaj hnub zoo ntxiv li lawm” (Pajlug 29:1).

Kuv qhia Vajtswv Txojlus tau 55 xyoos los lawm. Txhua txhua xyoo, kuv pom coob tug uas cia li tuag yam tsis npaj qhov yuav mus cuag Vajtswv. Ntau zaug uas kuv raug caw mus qhia rau cov ntees tuag uas tug tuag ntawm tseem tsis tau txais kev cawmdim. Yog ib qhov uas nyuaj kawg nkaus mus qhia rau cov ntees tuag zoo li no. yeej tsis muaj ib qhov kev vam twg yuav hais tau rau nws tsev neeg rau lub sijhawm no kiag li. Qhov kuv ua tau cev yog qhia Txoj Moo Zoo rau cov uas tseem ciaj sia nyob.

Yog koj yuav tuag sai sai li ib ob hnub saum no, koj yuav ua licas? Koj puas muaj cuab kav hais li Xibhwb Povlauj cov lus li no “Ntawm kuv ciaj thiab tuag los nyob rau ntawm Yexus, thaib kev tuag tsis muaj qab hau rau kuv”? (Filipis 1:21). Los yog koj yuav mus rau qhov chaw uas tsis muaj kev vam hauv Tswv Yexus mus tag ib txhi? Txawm qhov ntawd yuav yog qaum ntuj lossis Tug tuagteb rau koj? qhov no yog ib lo luv nug uas tseemceeb heev, cov lus neeg ua koj tsis tau ntsib dua los, vim yog ““Txhua tug neeg puas leej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawv Vajtswv yuav txiav txim rau lawv.” (Henplais 9:27).

Tswv Yexus tuag saum tug Ntoo Khaublig yog theej koj tej kev txhaum txhua yam huv si. Nws cov Ntshav ntws los ntxuav koj tej kev txhaum. Nws lub cev saum hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txoj sia nyob mus ib txhi. Koj yuav tsum paub txog kev tej kev txhaum, thiab cheemtsum Yexus. Koj yuav tsum tso tej kev khavtheej muab hlob thiab txoj kev txhaum tseg. Koj yuav tsum los cuag Tswv Yexus thiab hloov dua siab tshiab. Yog qhov no tshwmsim rau koj lawm, ntawd yog kev vam. Yog tsis yog li ntawd tsis muaj kev vam – nyob rau qhov twg lawm. Yog lintawd kuv thiaj li xav kom koj tuag pehawm Vajtswv txhua txhua zaug tsis hais yav sawv ntxov lossis yav lig los mloog Vajtswv Txojlus, muaj cov ntseeg los thov Vajtswv rau koj, los koom ua ib rau pawg ntseeg, los nrog Tswv Yexus sibraugzoo, thiab pawg tnseeg. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Qhov uas sawvdaws hais tias yexus khetos los hauv ntiajteb no yog nws los pabcov neeg uas muaj txim kom lawv dim lawv lub txim. Qhov no yog qhov uas tseemceeb, tsimnyog sawvdaws cia siab thiab txais yuav. Kuv yog tus muaj txim thiab txias yuav. Kuv yog tus muaj txim loj dua cov neeg uas muaj txim huv tibsi” (I Timautes 1:15).

Peb xav thov Vajtswv rau koj kom koj yog ib tug uas raug Tswv Yexus cawm dim ntawm qhov tsis muaj kev vam thiab yuav poob rau txoj kev tuag. Amees.

Kuv thov caw koj los rau pem hauv ntej no, yog koj tseem tsis tau ruaj siab tias koj twb dim lawm. Thaum koj los, Dr. Cagan yuav coj koj mus rau lwm chav tsev muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv rau koj, thiab muab ntawv rau koj nyeem. Thov ntuav nej phau ntawv nkauj mus rau zaj xya. Thaum peb tseem hu zaj nkauj no, cia li sawv los rau peb hauv ntej no, txhob tos leej twg.

Yexus lub suab hu zoo kawg naus,
   Yog hu koj thiab hu kuv;
Saib, nws tab tom nyob tos thiab saib ntsoov,
   Saib ntshov koj thiab kuv,
Los tsev, los tsev, koj riv lub nra nyhav, los tsev
   Tswv Yexus yeej hu tiag tiag
Hu tug neeg txhaum koj los tsev!

Thaum Yexus hu yog vim licas peb pheej tos,
   Puas yog hu koj thiab hu kuv?
Yog vim licas peb pheej tsis yuav nws qhov kev hlub,
   Puas yog qhov ua hlub koj thiab kuv?
Los tsev, los tsev, koj riv lub nra nyhav, los tsev
   Tswv Yexus yeej hu tiag tiag
Hu tug neeg txhaum koj los tsev!

Lub sijhawm luv twb yuav dhau mus
   Tabtom dhau koj thiab kuv musว
Duab ntxuav ntxoo twg los, thiab kev tuag los ze,
   Los rau koj thiab rau kuv.
Los tsev, los tsev, koj riv lub nra nyhav, los tsev
   Tswv Yexus yeej hu tiag tiag
Hu tug neeg txhaum koj los tsev!

Au, Txoj kev hlub zoo uas Yexus tau hais tseg cia,
   Yog hais rau koj thiab rau kuv!
Txawm peb yog neeg txhaum, Nws yeej hlub thiab zam lub txim,
   Zam koj thiab kuv lub txim
Los tsev, los tsev, koj riv lub nra nyhav, los tsev
   Tswv Yexus yeej hu tiag tiag
Hu tug neeg txhaum koj los tsev!
    (“Softly and Tenderly” tau sau Will L. Thompson, 1847-1909).

Dr. Chan, thov koj los thov Vajtswv rau cov neeg no (Thov Vajtswv).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeej Vajlusub uantej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Kyu Dong Lee: Henplais 9:24-28.
Nkauj tswjxeeb ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Softly and Tenderly” (tug sau Will L. Thompson, 1847-1909).


TXHEEJ TXHEEM

KOJ TAU TEEM NTSIB TXOJ KEV TUAG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Txhua tus neeg puavleej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawd vajtswv yuav txiav txim rau lawv” (Henplais 9:27).

(Amaus 8:11; I Kauslithaus 15:26)

I.   Ib, Vajtswv Txojlus qhia txog kev tuag los licas los , Chivkeeb 2:16-17;
Kevcais 31:14; Yaxayas 38:1; Lukas 16:19-31; 12:13-21;
Yauhas 8:24.

II.  Ob, Vajtswv Txojlus qhia tias dabtsi tshwmsim tom qab tuag lawm ,
2 Kauslithaus 5:8; Lukas 23:43; 16:22, 23; Mathais 25:46;
Tshwmsim 21:8; 14:11; Lukas 16:26.

III. Peb, Vajtswv Txojlus Qhia Kom Ceevfaj Txoj Kev Tuag uas yog Tuag
Tamsim ntawd, Pajlug 29:1; Filipis 1:21; 1 Timautes 1:15.