Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG CAWMSEEJ COV KUA MUAG

THE TEARS OF THE SAVIOUR
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum hli 4, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, October 4, 2015

“Nws raug neeg ntiajteb saib tsis tau thiab raug pov tseg, yog tug neeg uas muaj kev quaj ntsuag thiab paub zoo txog kev txom nyem thiab zoo li tug neeg uas tsis zoo siab kiag li, nws raug saib tsis tau, peb txhua tug tsis hwm nws” (Yaxayas 53:3).


Tsis ntev los no kuv pom ib daim yeej yaj kiab qhia txog ib tug xibhwb hais rau ib cov neeg ua nyob sab nraum nws pawg ntseeg tias “Nej yuav mus tub Tuagteb” “Nej yuav raug kub nyhiab mus tag ib txhi!” Kuv thiaj li muaj tua, qhov no ua rau kuv nyuaj siab kawg, vim tug xibhwb no tsis hais ib lo lus zoo kiag li, vim cov lus zoo li ua rau lawv totaub yuam kev thiaj tsis muaj ib tug twg yuav hais txog Tswv Yexus txoj kev hlub kiag li.

Kuv kuj ntsia tsis pom tias Tswv Yexus yuav hais cov lus zoo li no rau cov neeg uas tseem tsis paub Vajtswv. Muaj tseeb tej zaum Nws yeej hais cov lus mob neeg, Nws yeej hais tias lawv yuav poob tub Tuagteb, tiam sis cov lus yog txhob txwm hais rau cov neeg Falixais thiab cov povthawj xwb – vim lawv yog cov thawjcoj ntseeg cuav rau lub sijhawm ntawd, kuv pom tej tug xibhwb hais lus tawm tsam cov Mormons, Katoliv, cov Mubxalis, cov neeg phem, los sis cov tub ntxhais hluas kawm ntawv. Tiam sis tej no qhia rau kuv pom tias lawv tsis tawm qhia raws li Tswv Yexus tug qauv. Kuv paub tias yog Yexus yuav cem cov neeg lub sijhawm no tej zaum yog cem cov thawjcoj uas yog cov ntseeg ntag, Vim zoo li cov Falixais uas qhia lawv qhov kev txawj ntse tshaj qhov hais txog Tswv Yexus, zoo li cov xibhwb qhia nyob rau Fuller, thiab cov uas qhia hais txog nyiaj txiag xwb, cov xibhwb uas qhia kom ua tug neeg nplua nuj, cov xibhwb uas “qhia rau kom tau li lawv ntshaw”, thiab cov uas qhias tias ib tug neeg yuav dim ces yog los hais cov lus uas yog hu tias “tug neeg txhaum cov lus thov” Yog! Kuv xav li ntawd, yog Yexus nyob rau lub sijhawm no, Nws yuav qhia li no tias “Koj yuav mus tug Tuagteb” Tiams cov lus zoo li no yog qhia rau cov xibhwb cuav thiab cov qhia tsis tseeb rau peb tiam no! – rau cov ntseeg uas kaw lawv qhov kev pehawm rau yav tsaus ntuj, thiab thiab tsis npaj uas kom cov hluas muaj kev sis ntsib rau Hnub zwj hnub, thiab rau cov uas qhia Vajtswv txoj lus yam tsis muaj dabtsi zoo qhia ib nqe zuj zus, thiab rau cov ntseeg uas tuaj hu nkauj qw ua nqaj ua nqug – tiam sis tsis qhia txog kev tshaj tawm – thiab rau tej pawg ntseeg uas tsis muaj Tswv Yexus cov ntshav saib ua qhov tseem ceeb! Kuv ntseeg tias yog zoo li no xwb zoo li qhov ua Tswv Yexus tau los muab cov neeg thaum ub tej rooj muas khoom nrhiav nyiaj ntxeev, hais rau lawv tias,

“Kev puas tsuaj los ra koj coj povthawj thiab Falixais cov neeg siab nkaug, vim nej tau kaw qaum ntuj ntawm neeg ntiaj teb, vim yog nej tsis kam mus rau hauv thiab lwm tug yuav mus rau hauv nej kuj tsis pub mus” (Mathais 23:13).

“Kev puas tsuaj los rau cov uas yog Falixais neeg siab nkaug, nej zoo li tais diav uas raug ntxuav sab nraud xwb, tiam sis sab hauv lub tais ntawm pub rau kev tub sab tug nyhias thiab kev qaug dej qaug cawv” (Mathais 23:25).

“Kev puas tsuaj los rau nej cov uas yog Falixais, cov uas ntsej muag ncaj siab nkaug, vim nej zoo li lub qhov ntxa uas plees xim dawb, sab nraud saib zoo nkauj tiag tiag, tiam sis sab hauv puv rau poj txha ntawm cov neeg tuag thiab kev qias neeg” (Mathais 23:27).

“Cov niag nab phem nej yuav dim kev rau txim hauv tub tuagteb tau licas?” (Mathais 23:33).

Yog, kuv ntseeg tias Yexus yuav qhia li ntawd rau cov xibhwb cuav thiab cov neeg qhia tsis tseeb rau peb cov neeg tiam tam sim no!

Tiam sis Nws yuav tsis qhia zoo li no rau cov neeg uas tseem tsis tau paub Vajtswv, nws yuav qhia cov lus uas “coj kom cov neeg no los paub tau Vajtswv” Nws hais ib cov lus mov muag rau tug poj niam uas nyob rau tom lub pas dej, hais tias nws twb yuav txiv tsib zaug los lawm, thiab nws nyob rau lub neej muaj kev txhaum, Tswv Yexus hais cov lus zoo zoo xwb rau cov neeg uas zoo li raug mob zoo li no “thiab yog leej twg tau chwv nws ces lawv tej mob cia li zoo tu qab” (Mathais 14:36), Nws hais rau tug poj niam uas muag cev li no tias “Kuv los yuav tsis rau txim rau koj: mus txhob ua txhaum ntxiv lawm” (Yauhas 8:11), Nws hais rau tug tub sab raug ntsia ntawm nws ib sab tias “Hnub no koj yuav tau nrog kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej” (Lukas 23:43), hais rau tug txiv neej tuag tes taw tias “tug menyuam cia li zoo siab vim koj lub txim twb raug zam lawm” (Mathais 9:2), hais rau tug poj niam uas los nwj nws txhais kotaw tias “Koj tej kev txhaum raug zam lawm” (Lukas 7:48).

Yexus puas luag ib zaug li? Nws yeej luag, tiam sis tsis muaj sau nyob rau Vajluskub, nyob rau hauv Vajluskub tsua qhia rau peb tias nws yog “Nws yog tug uas quaj ntsuag thiab paub txog kev txom nyem zoo” (Yaxayas 53:3), nyob peb cov Vajluskub no qhia tias Nws tau quaj peb zaug, thiab nyob rau cov Vajluskub no qhia tias no yog ib yam ntawm Nws tug yam ntxwv – thiab tseem ceeb heev, tsis tau pom dua tias Buddha quaj – ntsia tsis pom txog Loos cov mlom quaj, los sis cov Ixalas tug Vajtswv uas yoa Alas quaj, Yog li ntawd qhov Tswv Yexus quaj yog qhia tias Nws muaj kev hlub rau tug neeg uas raug kev txom nyem.

Nej feem coob yeej paub tias kuv hwm ib tug txiv neej uas yog Winston Churchill. Nej yeej paub tias nws yog Akiv ib tug nom loj nyob rau tiam tsov rog ntiajteb zaum ob.

St. Paul's Cathedral
Lub tuam tsev St. Paul’s Cathedral, London, raug hlawv.

Nej tsuas paub nws los ntawm phau ntawv uas yog Yousuf Karsh ua tug sau, tiam nyob rau lub sijhawm uas lub nroog Loosdoos raug Hitler tso luj teem tua, cov neeg Akiv pom tias nws txawv tsis thooj li qub, tom qab hmo uas lub nroog raug hlawv, nws pom nws taug kev mus los thiab quaj.

Sir Winston Churchill
Churchill daim duab lub sijhawm uas tebchaws raug hlawv.

Nws tau mus sawv ntawm qhov chaw ua muaj plaub caug tug laus thiab cov menyuam raug tua tuag nyob rau hmo ua ntej ntawd, muaj neeg coob coob tuaj sawv ib puas ncig ntawm nws thiab saib nws quaj, cov neeg txawv qw “Peb yeej xav tias koj yuav tawm tuaj!” Muaj ib tug poj niam laus quaj “Nej sim saib, nws yeej hlub tiag tiag thiaj li quaj” cov neeg uas tuaj nyob qhov chaw ntawd thiaj li quaj thiab “Peb yuav sis pab! Koj hais rau Hitler tias peb yuav pauj ntxeev rov qab!” Hitler rhuav tshem tau lawv tej vaj tej tsev, tiam lawv tug ntsujplig yeej yuav tsum yeej xwb, yog li ntawd Churchill cov kua muag uas quaj ntawd thiaj ua rau lawv kov yeej tsov rog uas Nazi tej riam phom, nws quaj thaum nws pom cov neeg sawv tuaj nyob uake, nws uaj thaum nws pom neeg tuag, nws quaj vim yog nws tiv kev txom nyem nrog nws cov neeg.

Churchill tsis yog ib tug uas qhia Vajtswv Txojlus, Tiam sis nws muaj txoj kev hlub zoo li cov ntseeg uas yog nyob rau Methodist, uas yog los ntawm tug poj niam uas yog Everest, tug poj niam no daim dua dai rau ntawm nws lub txaj txog rau hnub nws tuag, nws muaj kev hlub zoo li cov ntseeg, tshaj txhua tug thawjcoj lub sijhawm ntawd husi, Tiam sis tej no tsis pom nyob rau Ayatollah Ali Khamenei, los sis Vladimir Putin, los sis Barack Obama uas yuas los quaj vim muaj kev hlub rau cov neeg txom nyem. Kev hlub yog ib qhov tseem ceeb ntawm cov ntseeg – Tswv Yexus qhia rau cov Loos txheej thaum ub, “Nws yog tug uas quaj ntsuag thiab paub txog kev txom nyem zoo” (Yaxayas 53:3),

“Tug neeg uas quaj ntsuag” yog nws lub npe,
   Vajtswv Leejtub uas tau nqe los,
Los cawm tug neeg txhaum!
   Halelusyas! Rau peb tug Cawmseej!
(“Hallelujah, What a Saviour!”, Philip P. Bliss, 1838-1876)

Peb zaug uas yog pom txog qhov Tswv Yexus quaj.

I. Ib, Yexus quaj rau lub nroog.

Muaj ib tag kis nws tau caij ib tug luav los rau nram nroog Yeluxalees, muaj neeg coob tuaj cuag nws thiab qw tias “Hauxanas rau Davis tug Tub: Thov tug uas los ntawm Vajlos tau koob hmoov; Hauxanas rau tug cawmseej” (Mathais 21:9), nov yog hu hais tias “Nkag los yam tug kovyeej” yog lub sijhawm uas Yexus los rau Palm Sunday.

The Triumphal Entry
Yexus los yam tug kov yeej “Palm Sunday.”

Peb ua tib zoo saib tias, hnub ntawd xaus zoo licas,

“Thiab thaum nws los ze, nws hlub lub nroog heev, thiaj li quaj” (Lukas 19:41).

Dr. W. A. Criswell yog ib ntawm peb tug xibhwb uas muaj suab npe uas kuv tau hnov los, nws yog xibhwb nyob rau First Baptist Church hauv Dallas, Texas ze plaub caug xyoo, Nyob rau Dr. Criswell ib zaj lus qhuab qhia,

      “Thaum lub sijhawm uas nws los qhias, nws tsis nyob rau qhov ntawd, muaj ib tug txwj laug thiaj li mus nrhiav tias nws nyob qhov twg, thaum mus pom nws nyob rau ntawd qhov chaw ua haujlwm, sawv ntawv qhov rai, tig mus saib thaj tsam cov neeg txom nyem nyob, nws tig mus saib cov neeg txom nyem tej vaj tsev, tug xibhwb no quaj, tug txwj laug txawm hais tias “Xibhwb, cov neeg tab tom nyob tos koj thiab txog lub sijhawm koj qhia Vajluskub lawm’ xibhwb thiaj teb tias ‘kuv nyob rau txoj kev quaj ntsuag thiab tu siab thiab siab tawb tag thiab tsis muaj kev vam rau cov neeg ntawd, sim saib seb, sim tig mus saib’ – raws li nws tau tau tes mus rau lub nroog, tug txwjlaug txawm teb tias ‘yog xibhwb, kuv paub, tiam sis tsis ntev ces koj yuav nyob kam lawm, txog lub sijhawm koj qhia Vajtswv txoj lus lawm.’”

Dr. Criswell rov qhia ntxiv hais tias,

“Nov yog qhov kuv ntshai nyob rau hauv kuv, hauv pawg ntseeg, thiab lwm pawg ntseeg, tsam peb cia li nyob kam lintawd, cov neeg uas tsis paub Vajtswv – zoo licas? Lawv tsis muaj kev vam – zoo licas? Thaum kawg peb cia li swm zoo lintawd – thiab cia li hlav dhau mus lawm, coj tsis thooj li Tswv Yexus, ‘thiab nws los ze, nws hlub lub nroog, nws thiaj quaj’” (W. A. Criswell, Ph.D., The Compassionate Christ, Crescendo Book Publications, 1976, p. 58)

Thaum Yexus sawv rau ntawm rooj txiv ntseej rau hnub ntawd nws tau pom lub nroog Yelusxalees, ua tau hais tseg cia tias plaub caug xyoo tom qab yuav ploj mus?, Leej twg puas yuav paub tias tom qab Yexus plauj caug xyoo Loos ib tug nom loj uas yog Titus tau rhuav tug ntsa laj kab lub nroog ntawd, thiab muab Vajtswv hlawv kub nyiab tag? Daim hlav zeb ua tiv thaiv lub nroog ntawd puas tsuaj tag, “Koj lub tsev puas tsuaj tag” thiab Nws quaj, Yexus quaj rau lub nroog ntawd.

Ib txhua yuav hais tias “Tiam sis xibhwb, peb uas tau dab tsi maj?” Peb yeej cawm tsis tau txhua tug, Txawm yog feem coob xwb los peb yeej cawm tsis tau, tiam sis peb muaj peev xwm cawm tau qee leej, Koj tuaj tsham tau nrog peb tau, tuam koom nrog peb tshaj tawm rau hmo tshaj tawm! Tsis tag li mus tshaj tawm rau hnuv tom qab pehawm Vajtswv! Koj ua tau lintawd! Muaj ib hnub ntej ntsa laj kab ntawd yuav raug hlawv thiab muaj neeg tuag, muaj ib hnub yuav yog hnub uas lig dhau lawm, Tam sim no, lub sijhawm no ciaj li mus zoo li tug tub rog uas kws tug ntoo khaublig raws Tswv Yexus qab, cia li mus pab cov neeg txom nyem rau lub sijhawm no! “thiab nws hlub lub nroog thiaj li quaj.”

II. Ob, Yexus quaj los ntawm txoj kev hlub lawv.

Nws hais rau nws cov Thwjtim tias “Kuv tug phooj ywg Laxalaus…tuag lawm” (Yauhas 11:11, 14). Nws hais tias “Kuv yuav tsa nws sawv” – zoo li ntawd, Yexus tsa nws sawv hauv qhov tuag, Nws mus rau nram Npethanis, mus rau ntawm Laxalaus lub tsev, lwm hais neeg hu tias “chaw fau tuag” tiam cov ntseeg hu hais tias “Toj ntxas” – Raws lus Kislis txhais tau hais tias qhov chaw pw tsawg zog, yog qhov chaw uas peb mus tuag mus so tos txog hnub Yexus rov qab los, nov yog qhov chaw uas Yexus mus cuag Laxalaus, Tiam sis nws tos txog plaub hnub thiaj li mam los qhov txwj ci no, kom neeg thiaj li ntseeg Nws.

Now Jesus approaches the tomb of Lazarus. Mary, the sister of Lazarus, meets Jesus as He comes near. Lub sijhawm no Yexus mus txog rau ntawm qhov chaw lawv coj Laxalaus lub cev mus zais, Malis, uas yog Laxalaus tug muam, tau ntsib Yexus rau lub sijhawm uas nws tuaj ze.

“Yog lintawd thaum Yexus pom nws quaj, thiab cov neeg Yudas quaj, nws tug ntsujplig nyuaj siab kawg thiab” (Yauhas 11:33).

Nyob rau lus Kislis qhias tias Yexus yeej siab tawg tag hu si, Tswv Yexus yeej quaj, tu siab, nyuaj siab (ĕmbrimaŏmai) – nyuaj siab zoo li raug dej hiav txwv ntsawj, tsis paub muaj siav tso rau qhov twg (tarassō). Koj puas muaj tej yam zoo li no rau lub sijhawm koj ib tug txheej ze tau tag sim neej? Kuv yeej muaj los lawm txog tej yam kev mob sia zoo li ntawd, kuv tsuas paub tias mob yam tsis paub muab txoj sia tso rau qhov twg – Tej nej no qhia rau kuv paub tias Tswv Yexus zoo li cas rau lub sijhawm ntawd, Kuv muaj zoo li ntawd thaum kuv niam tais uas yog Mom Flowers tag sim neej, lub sijhawm ntawd kuv tseem nyob rau ntawm lub tsev kawm Vajluskub uas yog Southern Baptist seminary. Kuv muaj qhov ntawd thaum kuv niam uas yog Cecelia tag sim neej, yeej tsis yog qhov yuam kev, Yexus qhia peb txog nws qhov kev nyuaj siab, yog li ntawd tug neeg txhaum zoo li peb no yeej khiav tsis dhau, vim nws hlub Malis, thiab Mathas thiab Laxalaus cov phoojywg, ua tau quaj rau nws.

Yexus yeej paub tias tsis ntev tom ntej no nws yuav tsa Laxalaus sawv hauv qhov tuag los, tiam sis nws quaj tu siab rau txoj kev tuag, uas los raug rau peb, txuav ntxiv mus, nyob rau ob qne tom qab, uas yog nyob rau Yauhas tshooj kaum ib, Vajluskub nqe no tau qhia rau peb paub txog Tswv Yexus cov lus “Nej muab nws tso rau qhov twg? Lawv hais rau nws, tug Tswv, los siab” Ib nqe lus luv luv hais li no,

“Yexus tau quaj” (Yauhas 11:35).

Nws tau nrog Malis thiab Mathas ua tug quaj ntsuag, vim yog Nws hlub ob tug tus nus uas yog Laxalaus, Yexus los yeej nrog peb quaj ntsuag tib yam nkaus thiab, kuv hluv peb cov hluas tiam no heev, vim ntau pawg ntseeg lawv tsis kam los hu cov nkauj qhuas Vajtswv ib txwm siv los lawm – uas yog cov nkauj uas plig tau lawv tug ntsujplig, cov menyuam tam sim no tsis paub txog lawm, lawv tsis paub tias lub sijhawm ntsib kev txom nyem cov nkauj thiaj nplij tau lawv lub siab.

Peb muaj ib tug phooj ywg zoo uas yog Yexus,
   Nws ris peb tej kev quaj ntsuag kev txhaum!
Nws ev tej yam twg ntawm peb
   Txhua txhua yam ua peb thov Vajtswv…
Leej twg yuav los nrog peb txom nyem?
   Yexus ib leeg xwb thiaj li yog tug ntawd,
Muaj txhua yam thov qhia rau Vajtswv.
   (“What a Friend We Have in Jesus,” Joseph Scriven, 1819-1886)

“Yexus tau quaj” (Yauhas 11:35).

Yexus cov kua muag tseem ceeb, Yexus txoj kev hlub, ua Vajtswv txog Yexus txoj kev hmo tshua peb.

Dr. Henry M. McGowan coj kuv mus koom nws pawg ntseeg thawj zaug rau lub sijhawm kuv tseem yog menyuam tub, muaj ib zaug nws hais rau kuv tias kuv zoo li nws ib tug tub, Kuv tsev neeg thiab kuv rov mus saib nws ntau zaug nyob rau Vernon, Taxas, muaj ib zaug nws muaj ib cov lus sib rho uas sau tau zoo heev, sawv los ntawm ib tug menyuan txhais muaj lub npe Mary Stevenson thaum nws tseem muaj 14 xyoo,

Muaj ib hmo kuv pw ua npau suav.
Tias kuv nrog kuv tug Tswv taug kev nram hiav txwv
Lub sijhawm thaum kev nyuaj siab dhau kuv mus lawm
Kuv pom ob tug hneev taw mus uake saum xuav zeb
Ib tus yog kuv, ib txhais yog kuv tug Tswv li.

Tiam sis lub sijhawm thaum kuv rov muajkev nyuaj siab
Kuv tig rov mus saib txhais hneev taws saum xuav zeb,
Kuv yeej paub tau hais tias txhua zaug kuv ntxhov siab,
Xws li lub sijhawm uas kuv poob siab thiab tu siab,
Ua cas zoo pom ib tug hnev taw lawm xwb.

Qhov no ua rau kuv xav tsis thoob, kuv txawm hnuv tug Tswv
“Tug Tswv, koj twb hais tias kom kuv raws koj qab,
koj yuav nrog kuv mus txhua txoj kev
Tiam sis kuv pom tias lub sijhawm thaum kev nyuav los rau kuv lub neej
Zoo li pom ib tug hneev taw lawm xwb,
Kuv tsis totaub yog vim licas, thaum kev cheem tsum koj, koj khiav kuv mus.”

Nws tau hais rau kuv tias “me ntxhais, kuv hlub koj thiab tsis ncaim ntawm koj
Txawm yog lub sijhawm twg los kuj xij
Thaum koj pom ib txhais hneev taw lawm xwb
Vim kuv nqa koj rau ntawm kuv xub ntiag lawm.”
   (“Footprints in the Sand,” Mary Stevenson, 1922-1999; written in 1936).

Yexus quaj rau lub nroog – cov neeg tsis muaj kev vam, Yexus quaj thiab hlub peb – rau lub sijhawm ua koj ntsib kev nyuaj siab quaj ntsuag.

III. Peb, Yexus quaj rau peb zoo li nws tuag theej peb tej kev txhaum.

Henplais 5:7 hais tias,

“Tswv Yexus, lub sijhawm thaum nws tseem yog neeg, nws tau thov Vajtswv, nws tau quaj kawg nkaus, thov kom Vajtswv cawm nws dim ntawm kev tuag, Vajtswv kuj mloog nws vim yog nws hwm” (Henplais 5:7).

Nov yog Yexus, quaj rau tom lub vaj Kebxemanes, yog hmo ua ntej Nws raug ntsia tom ntoo Khaublig, Dr. Criswell hais tias,

Lo los quaj rau tom Kebxemanes yog dabtsi? Lub sijhawm thaum nws nyuaj siab nyob rau tom thiaj li thov Vajtswv “hws tawm los ua ntshav, thiab nrog rau hauv av” (Lukas 22:44) … Yaxayas hais li no tias “Vajtswv yuav ua kom nws tug ntsujplig txom nyem vim yog kev txhaum.” Yaxayas “Vajtswv yuav pom nws tug ntsujplig thiab yuav txaus siab.” Muaj tej yam uas peb tsis totaub, Vajtswv ua kom nws txhaum vim yog peb, thiab ev neeg ntiajteb tej kev txhaum, nws thiaj li quaj li no tias “Leejtxiv, yog tau, thov tshem lub khob no ntawm kuv mus” (ibid., p. 60).

Yexus quaj heev, kom Vajtswv cawm nws txoj sia hauv vaj Kebxemanes, Kom nws ciaj sia ev peb tej kev txhaum mus tuag rau tom ntoo Khaublig rau hnub tom qab, Nws tseem quaj saum ntoo Khaublig tias “Tiav lawm lauj” (Yauhas 19:30) – Nws txoj sia thiaj li tu thiab tuag, nws quaj heev, Nws raug ntsia saum ntoo Khaub lig yog tuag theej peb tej kev txhaum.

Tom roob Kaulakauthas, ib zaug muaj kev quaj ntsuag
   Tswv Yexus peb tug Cawmseej mus tuag rau qhov ntawd;
Nws tuag theej neeg txhaum saum ntoo Khaublig,
   Nws thiaj li cawm peb kom dim tau kev txhaum.
Thov kom Cawmseej ntau ntsej muag!
   Kuv pom Nws nyog rau tom ntoo Khaublig;
Nws nqaij ntuag, ntshav nrog, yog rau tug neeg txhaum –
   Ntshav ntws los – tuag yog rau kuv!
(“Blessed Redeemer,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Kuv tab tom thov koj kom cia siab rau Yexus, nws tau los kua muag, thiab Nws cov ntshav uas tsim txiaj cawm peb dim ntawm kev txhaum thiab kev txiav txim, Tam sim no Nws nyob rau saum ntuj, nyob rau Vajtswv sab tes xis, Los rau ntawm Nws ntawm kev ntseeg, Nws cov ntshav uas tsim txiaj yuav ntxuav koj ntawm kev txhaum – thiab muab txoj sia ntev dhawv rau koj. Amees. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 22:39-44.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Blessed Redeemer” (Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


TXHEEJ TXHEEM

TUG CAWMSEEJ COV KUA MUAG

THE TEARS OF THE SAVIOUR

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws raug neeg ntiajteb saib tsis tau thiab raug pov tseg, yog tug neeg uas muaj kev quaj ntsuag thiab paub zoo txog kev txom nyem thiab zoo li tug neeg uas tsis zoo siab kiag li, nws raug saib tsis tau, peb txhua tug tsis hwm nws” (Yaxayas 53:3).

(Mathais 23:13, 25, 27, 33; 14:36; Yauhas 8:11;
Lukas 23:43; Mathais 9:2; Lukas 7:48)

I.   Ib, Yexus quaj rau lub nroog, Mathais 21:9; Lukas 19:41.

II.  Ob, Yexus quaj los ntawm txoj kev hlub lawv, Yauhas 11:11, 14,
Yauhas 11:33, 35.

III. Peb, Yexus quaj rau peb zoo li nws tuag theej peb tej kev txhaum,
Henplais 5:7; Lukas 22:44; Yauhas 19:30.