Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TUA MENYUAM HAUV PLAB THIAB YEXUS LOS ZAUM OB

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!
(Hmong)

Tug qhia Dr. C. L. Cagan
by Dr. C. L. Cagan

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Ib hli ntuj 17, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 17, 2016

“Kuv txiv lub tsev muaj ntau chav: Yog tsis muaj li ntawd, kuv yuav tsis qhia rau nej, kuv mus npaj tos nej, thiab yog kuv mus thiab npaj chaw tos nej, kuv yuav rov qab los, thiab coj nej nrog kuv mus, kuv nyob qhov twg, nws yuav nyob qhov ntawd thiab” (Yauhas 14:2-3).


Nyob rau Suav teb, nyob rau Afilibkas, thiab nyob rau cov tebchaws txom nyem, muaj neeg txog saum plhom tug ntseeg uas ua cia siab rau Yexus. Vajtswv nchuav koob hmoov saum ntuj los, tiam sis tebchaws Amelikas thiab tog Yublaum muaj cov ntseeg tsuag zuj zus mus.

Cov ntseeg nyob rau Yublaum thiab Amelika khiav tawm ntawm Vajtswv mus. Rooj txiav txim los nyob rau tebchaws Amelikas txiav txim xyoo 1973 hais tias kev tua menyuam hauv plab tsis txhaum kev cai, yog li no peb tau tua cov menyuam nyob hauv plab txog li ntawm saum plhom tug menyuam, tsis muaj leej twg yuav los txwv qhov no kiag li. Tsib caug yim plhom tug menyuam nyob rau tebchaws Amelikas no raug tua hauv niam lub plab. Peb lub tebchaws tua menyuam hauv plab cuaj npaug ntawm qhov Hiblawj tua neeg. Lub tebchaws no nyob rau Vajtswv qhov kev txiav txim, cov ntseeg Vajtswv los yeej tsis muaj leej twg yuav los tawm tsam qhov no kiag li, Nom tswv lub tebchaws muab nyiaj ntau thiab ntau los txhawb qhov niam txiv, tiam sis tsis txwm qhov tua menyua hauv plab. Yog li no ntxim txaj muag rau cov nom tswv kav tawb chaw no kawg! Ua Vajtswv tsaug uas Franklin Graham khiav tawm ntawm cov nom uas nyob rau pab Republican mus! Ua Vajtswv tswv tsaug qhov nws hais tias “Kuv tsis muaj kev vam rau cov nom uab nyob rau pab Republican thiab Democratic lawm, [pab] uas yog Tea lawv tias yuav tau ib qhov zoo rau lub tebchaws Amelikas no” (http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/evangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop). Kuv hais tau li no tias pab uas yog Democratic tseem phem tshaj pab uas yog Republican thiab. Kuv tsis muaj kev vam rau cov nom uab nyob rau pab Republican thiab Democratic lawm, Kuv tsuas cia siab rau Yexus xwb! Yexus hais tias “Kuv yuav rov qab los” Thiab muaj ntau yam xwm txheej qhia tias Nws yuav rov qab los.

Kuv ntseeg tias qhov kev txhaum nyob rau tej pawg ntseeg thaib nyob rau lub tebchaws qhia tias ze rau qhov Yexus yuav los zaum ob, tseem muaj lwm yam xwm txheej thiab. Cov neeg Ixayees rov qab mus rau lawv lub tebchaws, Vajtswv hais rau cov neg Ixayees tias “Cov neeg uas mus nyob rau lwm tebchaws, yuav coj nej rov qab los rau nej lub tebchaws” (Exakees 36:24). Vajtswv hais rau lawv, “Kuv yuav…coj nej rov los rau lub tebchaws Ixayees” (Exakees 37:12). Cov lus sam hwm hais no tiav rau xyoo 1948 thaum cov eneg Ixayeej rov tsim kho lawv lub tebchaws. Cov neeg Ixayeej rov mus rau lawv tebchaws.

Peb paub tias tiam ntiajteb yuav kawg los ze lawm! Peb yuav pom rau taim tseem ua neej nyob no, peb nyob ze rau tiam uas Yexus yuav rov los ntiajteb zaum ob lawm.

Hnub no kuv yuav los hais txog qhvo Yexus los zaum ob xwb. Vajluskub qhia tias ob yam qhia txog qhov Yexus los. Ib, Nws yuav los rau saum nruab ntug, tom qab ntawd Nws yuav los rau ntiajteb.

I. Ib, Yexus yuav los rau saum nruab ntug.

Tswv Yexus yuav nqi saum ntuj los coj peb nrog nws mus, Vajluskub hais tias,

“Vajtswv yuav nqi saum qaum ntuj los, thiab yuav muaj suab rab, suab ncas thiab suab qw los ntawm Vajtswv los: thiab cov ntseeg uas tuag lawm yuav xub sawv: tom qab ntawd peb cov uas tseem ciaj sia yuav raug coj nrog lawv mus rau saum coj huab, mus ntsib tug Tswv rau saum nruab ntug thiab peb yuav nrog Nws nyob” (1 Thexalaunike 4:16-17).

Nov yog hu hais tias “coj mus” Lus Akiv yog “rapture” los ntawm lus Latis yog lo lus no “Nqa sawv mus” los sis “Coj mus” Vajluskub hais tias “Cov neeg tuag hauv Yexus yuav sawv ua ntej” Sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab mus ntsib Yexus. Cov ntseeg uas tseem ua neej nyob hauv ntiajteb yuav “raug coj nrog lawv mus uake rau saum cov huab, mus ntsib Vajtswv rau saud” Cov ntseeg txhua tug yuav sawv rov qab los, Vajluskub hais tias,

“Peb yuav tsis tsaug zog txhua tug, tiam sis peb yuav raug hloov tshiab huv tib si, lub sijhawm no, ib ntsais muag xwb, thaum tshuab raj zaum kawg vim yog yuav muaj suab raj, cov tuag lawm yuav sawv los ntawm qhov lwj, peb txhua tug yuav raug hloov dua tshiab” (1 Kaulithaus 15:51-52).

“Luj sijhawm ntawd, neeg yuav pom” cov ntseeg yuav tau txais lub cev tshiab uas tsis muaj hnub tuag. Peb yuav ntsib Yexus saum ib nta ntuj thiab raug coj nrog nws rau ceeb tsheej ntuj.

Thaum twg qhov no thiaj li muaj? Tsis muaj leej twg paub hnub, vim Yexus hais tias “Tsis muaj ib tug neeg twg paug txog caij nyoog” (Mathais 24:36), Txhua tug neeg uas pheej hais paub txog hnub Yexus yuav los! Peb tsuas paub dav dav xwb, los ntawm cov xwm txheej uas Yexus qhia tseg, peb paub tias peb nyob rau tim ntiajteb yuav kawg.

Muaj neeg Amelikas coob tug hais tias lawv lom zem rau kev siv nyiaj txiag thiab kev lom zem – thiab muaj ib hnub lawv yuav ya dhau dej hiav txwv thiab toj roob thaum ntawd yuav tsis muaj kev txom nyem lawm, nov yog yam txawv rau neeg ntseeg nyob rau Kaulim qaum teb, vim lawv raug kaw hauv nkuaj, tua tuag vim txoj kev ntseeg Yexus, no yob yam ua rau cov ntseeg nyob rau Iran, Iraq thiab Syria tsis totaub, vim lawv raug cov neeg Mubxalis muab lawv txiav tes txiav taw vim yog qhov kev ntseeg Yexus. Tsis muaj qhov qhia txog tias Amelikas yuav muaj kev txom nyem, kev tsim txom ua ntej Yexus los rau saum nruab ntug. Uas yog lub teb chaws uas tua cov menyuam hauv plab, kuv yuav xav tsis thoob yog Vajtswv qhov kev txiav txim tsis muaj rau tebchaws no.

Nej coob tug yuav poob rau tom qab, Tswv Yexus tau hais zaj lus pwv txwv txog kuv tug nkauj xwb, “Nkauj xwm” ntawm no yog cov ntseeg thiab cov uas mob siab ntseeg Vajtswv. Tsib tug ntawd raug cawm dim, tiam sis tsib tug tsis dim. Thaum ntawd tug nraug vauv uas yog Yexus thiaj li los “Lawv npaj txhij yuav nrog nws mus ua tshoob: thiab qhov roob kaw lawm” (Mathais 25:10), Tsib tug uas dim ntawd tau mus ntsib Yexus, tiam sis tsib tug ruam ntawd raug tso rau tom qab, “qhov rooj kaw lawm” lawv hais tias “Tug Tswv, Tug Tswv qheb qhov rooj rau peb os” (Mathais 25:11). Tiam sis tug Tswv hais tias “Kuv tsis paub koj” (Mathais 25:12).

Yog vim licas Yexus thiaj tsis paub koj? Vim yog koj tsis lees paub nws! Koj tsis tau cia siab rau nws! Koj lub txim tsis tau raug ntxuav rau ntawd Yexus cov Ntshav, koj lub txim tsis tau raug them los ntawm Yexus tuag saum ntoo Khaublig, Thaum Yexus sawv qhov tuag rov los koj tsis tau txais txoj sia tshiab, Kl. Prudhomme twb nyeem Vajtswv Txojlus ntawm no lawm, Yexus hais tias “Tsis muaj leej twg mus txog rau Leej txiv, tsuas yog los ntawm kuv mus xwb” (Yauhas 14:6), Koj tsis tau cia siab rau Yexus, koj thiab nrog Yexus nyob tsis tau, thaum nws coj cov ntseeg mus, yuav muab koj tso rau tom qab!

II. Ob, dab tsis yuav tshwm sim tom qab Yexus los rau saum nruab ntug.

Lub sijhawm thaum Yexus los rau saum nruab ntug, cov ntseeg yuav raug coj mus ntsib Nws rau ntawd, Yexus yuav coj nws cov neeg mus ntuj ceeb Tsheej, dab tsis yuav tshwm rau koj?

Zaj lus pivtxwv qhia txog Kaum tug Ntxhais nkauj xwb, Tswv Yexus hais tias Nws tug kheej yog nraug vauv, nws hais tias “Tug nraug vauv los; thiab lawv npaj txhij yuav nrog nws ua tshoob” (Mathais 25:10), cov ntseeg tseeb yog Yexus tug nkauj nyab, thiab lawv yuav nrog Nws ua tshoob nyob rau qaum ntuj tom qab raug coj mus rau saum nruab ntug, Vajluskub tau hais tias,

“Thov kom peb txhua tug cia li zoo siab thiab hwm Vajtswv, vim txog lub sijhawm uas yog tug Menyuam yaj roob tshoob lawm, thiab nws tug nkauj nyab twb npaj txhij lawm, cia nws nav cev khaub ncaws ntub maj dawb huv, vim yog cov ntaub maj no dawb huv thiab ncajncees, tug tub txib hais rau kuv tias, cia li sau cia, kev kaj siab muaj rau txhua tug uas raug cau tuaj koom rooj tshoob ntawd” (Tshwmsim 19:7-9).

Yexus yog “Vajtswv tug menyuam yaj, uas ris neeg ntiajteb kev txhaum” (Yauhas 1:29), Nws tug poj niam yog cov ntseeg thoob ntiajteb thiab txhua tiam neeg, hnav “Ris tsho uas yog cov neeg ncajncees” Tswv Yexus to rooj tshoob no los ntev lawm, thaum lub sijhawm no los! “Thov kom txhua tug ua tau mus ua tshoob ntawd tau txais koob hmoov”

Yam twg yuav tshwm sim nyob rau qaum ntuj ua ntej cov ntseeg rov los rau ntiajteb nrog nws tug Vajtswv, yog lub sijhawm uas yuav muab koob hmoov rau cov ntseeg thiab rau txim rau cov tsis ntseeg, nov hu hais tias “bēma judgment” Lusk iv lis yog “bēma” txhais tias “rooj txiav txim” Xibhwb povlauj sau tias “peb txhua tug yuav mus rau ntawm rooj txiav txim [bēma] rau Yexus; txhua tau txoj sia vim yog Yexus, raws li qhov nws tau ua tiav, txawm phem los zoo” (2 Kaulithaus 5:10).

Nov tsis yog kev txiav txim zaum kawg rau cov tsis ntseeg Vajtswv, thaum cov tsis ntseeg raug txiav txim lawv tej kev txhaum thiab muab pov rau hav hluav taws, nov yog kev txiav txim rau cov ntseeg tias lawv ua dab tsi nyob rau ntiajteb, nov yog rau cov ntseeg xwb, vim Vajluskub hais tias “Vim tsis muaj leej twg yuav pib dua qhov tshiab tau lawm, tsuas yog qhov uas twb tiav lawv yog Yexus” (1 Kaulithaus 3:11).

Yog tsis muaj Tswv Yexus, koj yuav poob rau tub tuag Teb, tiam sis yog koj muaj Tswv Yexus, koj yuav raug txiav txim vim qhov koj ua rau Nws, Vajluskub hais tias “Yog leej twg yuav ua los ntawm kub, nyiaj ntoo nroj qhuav los sis quav nyab; txhua tug tes hauj lwm yuav tshwm los vim lub sijhawm ntawd yuav pom meej meej” (1 Kaulithaus 3:12-13) yog cov ntseeg muab lawv lub neej tso rau “kub, nyiaj, thiab pob zeb...nws yuav tau txais koob hmoov” (1 Kaulithaus 3:12, 14). Tiam sis yog koj laug lub sijhawm rau “ntoo, thiab lwm yam” koj “tes dej num yuav raug hlawv” koj yuav tsis tau txais nqe zog nyob rau ntuj ceeb tsheej (1 Kaulithaus 3:15).

Lub nqe zog twg uas Yexus muab thiab yog vim licas? Tswv Yexus yeej tsis hnov koj qab kiag li, yog koj yog nws ib tug qhev uas ncajncees, Nws yuav muab qhov hauj lwm tseem ceeb rau koj nyob rau Vajtswv tebchaws, nws yuav hais rau koj tias “Tiav lawm, tug qhev uas ncajncees; koj ncajncees rau tej yam me, kuv yuav tsa koj mus tuav qhov hauj lwm tseem ceeb; cia li zoo siab” (Mathais 25:21, 23). Nws yuav hais tias “Yuav kav…tsib lub nroog” (Lukas 19:19). Nws yuav hais rau lwm tug tias “muaj hwjchim kav lub cov nroog ntawd” (Lukas 19:17). Cov ntseeg uas ncajncees yuav kav nrog Tswv Yexus nyob rau cov nroog ntawd ib txhiab xyoo.

Cov ntseeg yuav tau txais nqi zog vim yog lawv tiv txoj kev txom nyem. Vajluskub hais tias, “Yog peb tiv txom nyem peb yuav nrog nws kav” (2 Timautes 2:12). Cov ua yeem tuag rau Tswv Yexus yuav tau txais nqi zog, Tswv Yexus hais tias, “Ncajncees txawm yog txoj sia yuav tu, kuv yuav muab koom mom kub uas yog txoj sia rau ua nqi zog” (Tshwmsim 2:10).

Cov ntseeg uas kov yeej yuav tau txais nqe zog vim yog lawv coj neeg los ntseeg Vajtswv. Vajluskub hais tias “Cov neeg uas ntse yuav ci zoo li hnub qub, thiab cov neeg uas coj ntau tug neeg los uas neeg ncajncees yuav ci li cov hnub qub” (Daniyees 12:3), Hloov neeg los ua tug ncajncees txhais tau licas? Yog vim licas thiab li cov neeg los cuag Yexus!

Thaum kom mus saum ntuj mus ntsib Yexus, txawm koj yuab tsheb zoo licas los xij, txawm koj yuav muab nyiaj npaum licas los xij, txawm koj yuav taug kev ntau npaum licas los xij, tiam sis yog qhov tias koj coj tau peg tsawg tug los cuag Vajtswv, qhov koj yuav nqa mus tau rau qaum ntuj yog neeg tug ntsujplig! Yog lintawd cia li los tshaj tawm txoj Moo Zoo! Coj cov neeg ntawd cov npe los! Coj neeg los mloog cov lus qhia txog Tswv Yexus! Thov Vajtswv muaj nqe zog rau koj!

Tiam sis yog koj tsis hloov dua siab tshiab, koj yuav tsis tau los rau qhov kev txiav txim no, koj tsis cia siab rau Yexus tug uas tuag theej peb lub txim, koj tsis cia siab rau Yexus, tug ua muab Nws cov Ntshav los ntxuav kev txhaum. Koj yuav poob rau tom qab raug txom nyem nyob rau tub tuag teb mus tag ib sim neej thiab tuag rau hnub uas Txom Nyeem loj. Thaum koj tuag, koj yuav poob tub Tuagteb, hnub txiav txim zaum kawg koj yuav poob rau hav hluav taws, ntawd yog qhov yuav tshwmsim rau koj.

III. Peb, dab tsis tshwm sim thaum Yexus los rau hauv Ntiajteb.

Ib, Yexus yuav los rau saum nruab ntug coj cov ntseeg nrog nws mus, tom qab ntawd nws yuav los hauv ntiajteb los tsim nws lub tebchaws, Tswv Yexus mus ntawm rooj Txiv ntseeb mus rau qaum ntuj, yog nyob rau sab hnub tuaj ntawm nroog Yeluxalees, lub sijhawm thaum cov thwjtim ntsia nws mus, ob tug tub txib hais rau lawv tias,

“Tib tug Yexus uas raug coj mus rau qaum ntuj, yuav rov qab los zoo li nej pom nws mus rau qaum ntuj” (Teshaujlwm 1:11)

Tswv Yexus mus ntawm roob txiv ntseej, thiab nws yuav los tib yam nkaus li ntawd rau saum rooj txiv ntseej – cov ntseeg yuav nrog nws rov qab los, Vajluskub hais tias “Nws txhais ko taws yuav los tsuj saum rooj txiv ntseej…thiab kuv Vajtswv yuav los, txhua tug ntseeg nrog nws” (Xemkhaliyas 14:4-5). Lub sijhawm thaum Nws los coj peb yam us, Tswv Yexus yuav los rau saum nruab ntug, rau cov ntseeg. Tom qab ntawd nws yuav los rau ntiajteb, nrog cov ntseeg uake los. Muaj ob qhov hais txog qhov Yexus los zaum ob no, thaum peb los rau ntiajteb, Tswv Yexus yuav tsim Nws lub tebchaws thiab kav ib txhiab xyoo, Vajluskub hais tias cov ntseeg “yuav nyob thiab nrog Yexus kav ib txhiab xyoo” (Tshwmsim 20:4).

Yog koj tsis hloov dua siab tshiab, koj yuav tsis muaj feem qhov no! Koj yuav plam txhua yam hu si, Dab tsi yuav tshwmsim rau koj? Kev txiav txim, kev mob, kev tsim tsim txom thiab hluav taws! Thaum cov ntseeg ya mus koj yuav nyob rau tom qab, Vajtswv qhov kev chim yuav nchuav los rau koj, koj yuav mob heev kawg nkaws rau lub sijhawm Txom Nyeem Loj, thaum koj tuag koj yuav raug pov rau Tub tuag teb “Txom nyem hauv…hav hluav taws” (Lukas 16:24). Thaum txog kev txiav txim zaum kawg, koj yuav raug pov rau tub Tuag teb, thiab raug yuam los mloog koj qhov kev txhaum uas sau hauv Vajtswv phau ntawv, Thaum ntawd koj yuav raug “pov rau hauv lub hav hluav taws” kub nyhiab mus tag ib sim neej (Tshwm sim 20:15).

Yog koj tsis hloov dua siab tshiab, koj yuav yam us tsis tau, tsis tau nqi zog, tsis muaj ntuj ceeb tsheej, tsis muaj tebchaws rau koj! Koj tsis cia siab rau Yexus, koj txoj kev txhaum tsis tau them los ntawm Yexus qhov kev tuag, Koj cov ntshav tsis tau raug ntxuav hauv Nws cov Ntshav! Koj yuav tsum txom nyem vim yog koj txoj kev txhaum, koj yuav nyob rau ntawd “qhov tsis muaj kev cawm dim lawm” (Henplais 10:26), tiam sis tsuas muaj qhov “ntshai tos txog qhov kev txiav txim” (Henplais 10:27). Kev txiav txim! Hluav taws hauv tub Tuagteb! Rau koj, rau koj, rau koj! Au, thov kom txho yog li ntawd rau koj. Hauv Yexus lub npe, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Yauhas 14:1-6.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Julie Sivilay: “In Times Like These (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


TXHEEJ TXHEEM

KEV TUA MENYUAM HAUV PLAB THIAB YEXUS LOS ZAUM OB

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!

Tug qhia Dr. C. L. Cagan

“Kuv txiv lub tsev muaj ntau chav: Yog tsis muaj li ntawd, kuv yuav tsis qhia rau nej, kuv mus npaj tos nej, thiab yog kuv mus thiab npaj chaw tos nej, kuv yuav rov qab los, thiab coj nej nrog kuv mus, kuv nyob qhov twg, nws yuav nyob qhov ntawd thiab” (Yauhas 14:2-3).

(Exekees 36:24; 37:12)

I.   Ib, Yexus yuav los rau saum nruab ntug, 1 Thexalaunike 4:16-17; 1 Kaulithaus 15:51-52; Mathais 24:36; Mathais 25:10, 11, 12; Yauhas 14:6.

II.   Ob, dab tsis yuav tshwm sim tom qab Yexus los rau saum nruab ntug, Mathais 25:10; Tshwmsim 19:7-9; Yauhas 1:29; 2 Kaulithaus 5:10; 1 Kaulithaus 3:11-15; Mathais 25:21, 23; Lukas 19:19, 17; 2 Timautes 2:12; Tshwsim 2:10; Daniyees 12:3.

III.  Peb, dab tsis tshwm sim thaum Yexus los rau hauv Ntiajteb,
Teshaujlwm 1:11; Xemkhaliyas 14:4-5; Tshwmsim 20:4; Lukas 16:24; Tshwmsim 20:15; Henplais 10:26, 27.