Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV NTSIAB QHIA TXAWS TXOG QHOV FAUS YEXUS

(QHIA ZAUM 10 HAUV YAXAYAS 53)
THE PARADOX OF CHRIST’S BURIAL
(SERMON NUMBER 10 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig lub plaub hli ntuj 7, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 7, 2013

“Txawm yog nws yeej tsis tau ua ib qhov txhaum thiab nws lub qhov ncauj tsis tau hais ib lo lus dag li los lawv cia li muab nws coj mus faus nrog cov neeg txhaum thiab faus rau hauv tug txiv neej ua npluanuj lub qhov ntxa” (Yaxayas 53:9).


Muaj pis tsawg zaug uas koj hnov cov lus qhuab qhia txog qhov kev faus Yexus? Kuv tsis tau hnov dua ib zaug li Kuv twb qhia Vajtswv Txojlus tau 55 xyoo thiab nyob rau pawg ntseeg tau 59 xyoo lawm. Kuv nco tsis tau lawm tias puas tau nyeem ib cov lus qhuab qhia hais txog qhov faus Yexus! Ntxim nyho peb yuav tsum tau hnov. Qhov tseeb tiag qhov kev faus ntawm tsis yog qhov tseemceeb. Vim qhov no yog yam tseemceeb thij ob nyob rau hauv plaub phau Vajlubkub tshiab!

“Raws Vajtswv Txojlus Yexus tuag rau peb txoj kev txhaum”
       (I Kaulithaus 15:3).

Qhov no yog yam tseemceeb tshaj nyob rau hauv thawj plaub phau Vajluskub tshiab.

“Thiab tom qab ntawd nws raug coj mus faus”
       (I Kaulithaus 15:4).

Qhov no yog yam tseeebceeb thij ob nyob rau hauv thawj plaub phau Vajluskub.

Peb yuav hais tau licas tias peb qhia txog Tswv Yexus yog peb twb tsis qhia txog yam thij ob no kiag li? Tiam sis, niaj hnub nim no muaj tsawg kawg ua muaj neeg los qhia txog lub ntsiab lus thij ob thiab thij peb! Qhov no yob ib yam tsis zoo rau kev qhia Vajtswv rau tiam tamsim no. Peb yuav tsum muab cov ntsiajlus hais txog Yexus ua qhov tseebceeb. Peb yuav tsum muab Yexus saib hlob, thiab muab qhov uas nws tuag theej peb tej kev txhaum uas qhov tseemceeb.

Muaj ib cov lus hais yam tu siab kawg hais tias cov lus qhuab qhia tam sim no nyob rau qhov uas txaus ntshai. Kuv los pom zoo lintawd thiab. Cov lus qhuab qhia tam sim no qhov zoo yog qhov tsawg. Cov xwbhwb tamsim no tsuas yog “qhia cov ntseeg” xwb ntxim nyho yuav tsum muab cov ntsiab lus hais txog Tswv Yexus coj los qhia rau cov neeg uas tseem tsis ntseeg Vajtswv, txawm yog tswvcuab uas nyob rau hauv pawg ntseeg los tseem muaj cov uas tsis tau ntseeg Vajtswv tiag tiag! “Qhov txog kev ua zoo” uas hu hais tias, “cov ntseeg” tsis yog qhov uas yuav suav tau hais tias zoo tshajplaws! Cov lus qhuab qhia uas tsis muaj Yexus uas qhov tseemceeb yeej tsis yog cov lus qhuab qhia uas tseemceeb dabtsi!

Cov ntsiab lus hais txog Vajluskub nyob deb tshaj qhov tseeb uas peb txog Yexus xwb. Cov ntsiab lus tseemceeb uas hais txog Vajtswv txojlus yog qhov hais txog Yexus tug kheej ntag. Yexus hais tias,

“Txoj sia ntev dhawv mus ib txhi ntawd yog qhov lawv paub koj thiab paub hais tias koj yog Vajtswv thiab paub Yexus Khetos, tug uas koj txib los” (Yauhas 17:3).

George Ricker Berry hais tias lo lus “paub” qhov yog yuav tsum txhais hais tias “kev paub…los ntawm yus tug kheej” (Greek-English New Testament Lexicon). Kev ua ib tug ntseeg tseeb koj yuav tsum paub Yexus los ntawm koj tug kheej. Kev paub xwb cawm tsis tau peb dabtsi. Koj yuav tsum paub txog qhov Yexus tuag rau peb txoj kev txhaum los ntawm koj tug kheej tiag tiag. Koj yuav tsum paub txog qhov Yexus raug faus los ntawm koj tug kheej. Thiab paub txog qhov Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los ntawm koj tug kheej. Qhov no yog txoj kev coj mus rau qhov kev cawmdim. No yog txoj kev coj mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhi.

“Txoj sia ntev dhawv mus ib txhi ntawd yog qhov lawv paub koj thiab paub hais tias koj yog Vajtswv thiab paub Yexus Khetos, tug uas koj txib los” (Yauhas 17:3).

Yog koj tsis tau ntsib tej no los ntawm koj tug kheej, kuv ntseeg tias cov lus hnub no yuav tsis yooj yim rau koj. Qhov tseeb yeej qhia tias koj tsis yog tug ntseeg tiag tiag, vim koj tseem tsis tau muaj qhov kev yug dua tshiab tiag tiag los ntawm koj tug kheej. Koj yeej ntsib teebmeem txog raug thaum koj hloov koj lub siab, thiab los txog caug rau ntawm Yexus thiab ntsiab qhov kev cawmdim tseeb tiag uas yog nyob rau hauv Nws xwb.

Qhov yuav paub txog Yexus, koj yuav tsumm mus rau ntawm tug ntoo Khaublig, thiab ntsia Yexus los ntawm txoj kev ntseeg koj pom Nws zoo li tug ua tuag rau peb tej kev txhaum. Thiab koj yuav tsum nqi mus rau hauv Nws lub qhov ntxa los ntawm txoj kev ntseeg thiab zoo li no

“Raug fau nrog rau nws los ntawm ua kev cai rau dej”
      (Loos 6:4a).

Peb nrog Nws tuag uake thiab peb sawv mus “rau lub neej tshiab” (Loos 6:4b).

Yog lintawd peb tig rov qab los rau peb lub ntsiab lus uas yog hais txog qhov faus Tswv Yexus, kom peb ntsib Nws los ntawm peb tug kheej

“Txawm yog nws yeej tsis tau ua ib qhov txhaum thiab nws lub qhov ncauj” (Yaxayas 53:9).

Peb pom nyob rau nqe Vajluskub no tias muaj ob lus ntsiab lus qhia tsis sib thooj, tiam sis peb kub paub lawm hais tias qhov tseeb yog vim licas tiag tiag.

I. Ib, lub ntsiab lus qhia tsis sib thooj txog qhov faus Yexus.

“Lawv cia li muab nws coj mus faus nrog cov neeg txhaum thiab faus rau hauv tug txiv neej ua npluanuj…” (Yaxayas 53:9).

Nyob rau lub sijhawm uas Yexus tseem nyob ntiajteb, “tug neeg phem” yog cov neeg uas raug txim. “npluanuj” yog hais txog cov neeg uas raug lwm tug hwm. Yog li ntawd Yexus los nrog cov neeg phem thiab “nrog tug neeg nplusnuj nyob tau licas thaum Nws tuag”? Qhov yog yam uas cov neeg Yudas thaum ub tsis totaub. Vim muab o blub ntsiab lus los sib nrau, txawv tsis sib thooj, nyob rau hauv lawv lub siab,

Tiam sis cov lus cov nyom no raug qhia nyob rau hauv phau Vajluskub Yaushas. Tswv Yexu tuag rau saum tug ntoo Khaublig nyob rau hauv nruabnrab ntawm ob tug tub sab, ib tug nyob sab xis ib tug nyob sab laug. Raws li peb nqe lus ob tug no yog hais txog “neeg phem.” Yexus txoj sia tu ua ntej thaum uas ob tug tub sab no tseem ciaj sia.

“Cov Yudas tej nom tswv mus thov Pilaj tso cai rau lawv muab cov neeg uas ntsia rau saum ntoo Khaublig ntawd ntsoo kom lov ceg” (Yauhas 19:31).

Cov tug rog tau lov ob tug tub sab no kotaw. Qhov no ua rau kom lawv txhob tsuj tau kom ua pa tau, thiab tuag sai sai. Tiam sis thaum lawv los rau ntawm Yexus, tug ua raug dai rau hauv nruab nrab, Nws twb xub tuag lawm. Muaj ib tug tub rog thiaj li xuas hmuv nkaug Nws sab tav uas kom Nws tuag tiag tiag. Dej thiab ntshav txawm tawm los, qhia tias Yexus yeej tuag ua ntej ntawm lawm tiag.

Nws tsis tau kav tebchaw los ntawm kaus ntxhw,
   Nws tuag rau sau ntoo Khaublig tom rooj Kaukauthas
Rau cov neeg txhaum uas nws tau xaiv tseg cias lawm
   Nws tshawb nrhiav Nws tebchaws saum ntoo Khaublig,
Ntawm txojkev phem mus rau saum lub zwm txwv
   Nws lub tebchaws yog nyob hauv lub siab xwb;
Nws muab ntshav los sau txog txoj kev hlub,
   Thiab koosmom pov looj nws lub taubhau.
(“A Crown of Thorns,” Ira F. Stanphill, 1914-1993).

Tiam sis muab tej yam xav tsis txog kuj tau tshwmsim tuaj. Ob tug txiv neej tuaj coj Yexus lub cev. Ib tug yog Yauxej Alimathias, tug neeg npluanuj thiab yog ib tug ua haujlwm nyob rau cov neeg Yudas lub tsev txiav plaub ntug, ib tug yog Nikausdemau uas yog cov neeg Yudas ib tug thawjcoj, yog tug uas uantej tau tuaj ntsib Yexus rau yav hmo ntuj (saib Yauhas 3:1-2). Ob tug neeg yog Yexus thwjtim uas tsis qhia rau leejtwg paub, zaum no yog thawj zaug ua ob tug no tawm los raug neeg paub. Qhov no yeej yog ib uas txau ntshai rau ob tug kawg. Dr. McGee tau hais tias,

Tsis txhob mus cem ob tug txiv neej no. Txawm ob tug nyob rau tom qab, tiam sis lub sijhawm no Yexus cov thwjtim twg nyia tau nyia khiav nyias lawm zoo li cov yaj uas tsis muaj tug tswv, ob tug txiv neej no thiaj li tau tshwm los (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 494).

Yauxej Alimathias thiab Nikaudemaus tau tua coj Yexus lub cev mus faus. Yauxej yog tug neeg nplua nuj thiab nws muab Yexus lub cev cov mus faus rau nws ib lub qhov ntxa tshiab,

“Nws dov ib daim txiagzeb loj loj los npog lub rooj ntxas cia, thiab nws txawm mus tsev lawm” (Mathais 27:60).

Yog li ntawd qhov uas fau Yexus thiaj li raug qhia tawm rau sawvdaws paub qhov tseeb. Muaj tseeb tseeg nws nrog ob tug neeg phem nyob uake, rau ntawm qhov ua raug ntsia tuag rau saum tug ntoo Khaublig. Tiam sis Nws raug faus “nrog rau tug neeg npluaj nuj thaum Nws tuag” (Yaxayas 53:9), nyob rau tug neeg npluanuj lub qhov ntxa. Yexus raug ntsia tuag nrog rau ob tub sab zoo li Nws yog neeg phem, tiam sis Nws lub cev raug faus rau tug neeg nplaus nuj qhov chaw zoo li nws yog neeg tseemceeb. Qhov no qhia tias peb tug Yexus qhov kev raug thuam xaus lawm. Nws lub cev tsis nrog ob tug neeg phem nyob uake. Tiam sis raug coj mus faus rau qhov chaw zoo thiab muaj meejmom raws li Nws ntxim nyho yuav tsum tau qhov ntawd, uas yog raug faus rau tug neeg npluanuj qhov chaw thiab zoo li tug neeg uas raug hwm. Yog lintawd ob lub ntsiab lus uas tsis sib thooj thiab raug qhia tawm thaum peb los kawm txog cov ntsiab lus no.

“Lawv cia li muab nws coj mus faus nrog cov neeg txhaum thiab faus rau hauv tug txiv neej ua npluanuj lub qhov ntxa” (Yaxayas 53:9).

Tseem tshuav ib lub ntsiab lus tseemceeb uas qhia txog yog vim licas Yexus thiab li koom nrog tug neeg phem thiab neeg npluanuj. Zoo li kuv tau hais los, cov neeg Yudas xav hais tias tug neeg yuam cai thiab neeg raug txim yog “tug neeg phem” thiab ntseeg tias “qhov npluanuj” yog hais txog tug neeg uas raug luag hwm thiab saib hlob. Qhov tseeb uas Tswv Yexus “koom nrog” rau ob pawg ntseeg no, tau qhia meej rau peb tias cov neeg Yudas thaum ub totau o blub ntsiab lus no yuam kev lawm. Xws li “neeg phem” thiab “neeg npluanuj” tsis yog ob hom neeg, tsuas yog tib hom xwb, vim ob hom neeg no puas leej yog neeg txhaum.

Qhov no los yeej muaj tseeb rau niaj hnub nim no thiab. Hwm neeg zoo tib yam nkaus zoo cov neeg uas lawv hu hais tias “neeg phem.” Thaum kuv tseem npaj cov Vajluskub no, muaj ib tug neeg hu xov tooj tuaj rau kuv, thov kom kuv pab nyiaj rau cov ntseeg uas hu hais tias “conservative” tes dej num. Tug neeg hais rau kuv tias “raws li cov lus ntawm no koj xav tias qhov twg yog qhov tseeb rau tebchaws Amelikas tam sim no – kev tua menyuam hauv plab, kev tsis kam txhawb tebbchaws Ixayees, los sis qhov ua txiv neej yuav txiv neej, poj niam yuav poj niam?” Kuv hais rau nws hais tias, “tsis yog ib yam li. Qhov tseemceeb uas tabtom tshwmsim rau tebchaws Amelikas yog qhov ua peb cov xibhwb tsis kam qhia txog kev txhaum rau peb cov tswvcuab hauv pawg ntseeg.” Kuv txhais tau licas? Kuv txhais taus hais kev tua menyuam hauv plab, poj niam yuav poj niam txiv neej yuav txiv neej thiab qhov tsis kam txhawb tebchaws Ixayees yog qhov mob, tiam sis tsis yog tug kab mob, nws yog qhov ua twb mob lawm. Koj muaj peevxwm kho tau tug mob kom zoo tau, tiam sis ib ntug yuav mob rov qab tuaj yog tshawb nrhiav tsis tau tug kabmob tiag tiag. Tug kab mob ntawd yog kev txhaum – Kev txhaum tau tuag cov txhua pawg ntseeg tsis hais pab twg los xij, kev txhaum tua Amelikas cov nom tswm tsis hais pab Democrate thiab pab Republican; Kev txhaum rhuav tshem “tug neeg phem” thiab “neeg npluanuj”

Kuv txhaum nyob hauv siab. Neeg lub siab tau yuam kev, tsis yog yam ua tawm sab nraud xwb. Kev txhaum tswj yam nyob hauv neeg lus siab kev xav thiab kev ntshaw. Koj lub siab txhaum pheej hais kom koj xav rau tej yam txhaum xwb. Qhov kev txhaum ntawm thiaj li yuam kom koj ua yam uas tawm tsam Vajtswv thiab ua kev txhaum qhev ua yam li kev txhaum coj. Kev txhaum tswj koj lub siab thiab coj koj tawm tsam hwjchim, thiab tawm tsam Vajtswv. Koj lub siab uas tau tawm tsam Vajtswv tawm dhau qhov uas yuav hloov tau nws, los sis uas kom txhob los tswj koj tau. Yog lintawd koj yuav tsum tau raug coj mus rau qhov chaw uas zoo Vajtswv Txojlus hais tias, “Uacas kuv yuav nyuaj siab ua luaj li! Leejtwg thiaj yuav coj kuv dim rau ntawm lub siab uas coj mus rau qhov kev tuag?” (Loos 7:24). Txog thaum koj los tataub txog qhov Yexus koom nrog tug “neeg txhaum” thiab neeg “npluanuj” – “hauv Nws qhov kev tuag.” Txawm koj yuav yog leejtwg los xij, Tswv Yexus tau tuag kom koj tej kev txhaum raug zam thiab raug tshem pov tseg. Zoo li Dr. J. Wilbur Chapman tau sau cia rau nws zaj nkauj, “Qhov faus ntawsd, coj kev qhov kev txhaum mus pov tseg” (“One Day” by Dr. J. Wilbur Chapman, 1859-1918). Tsuas yog Yexus xwb thiaj zam tau koj lub txim! Tsuas yog Yexus xwb thiaj li hloov tau qhov kev txhaum uas nyob hauv koj lub siab!

“Lawv cia li muab nws coj mus faus nrog cov neeg txhaum thiab faus rau hauv tug txiv neej ua npluanuj lub qhov ntxa” (Yaxayas 53:9).

II. Ob, lub ntsiab lus raug qhia tawm.

Peb lub ntsiab lus thij ob ntawm no yog qhia tias yog vim licas Yexus thiaj li tuag zoo tug neeg uas luag saib tsis tau nrog rau ob tug tub sab, thiab raug faus yam tug neeg muaj meej mom. Thov sawv ntsug thiab nyeem qhov nram kawg ntawm nqe lus no, pib nyeem ntawm cov lus no hais tias “vim yog nws tsis ua phem qhov twg…” (Yaxayas 53:9).

Cia li muab nws coj mus faus nrog cov neeg txhaum thiab faus rau hauv tug txiv neej ua npluanuj lub qhov ntxa; vim yog nws tsis ua txhaum thiab hais lus phem” (Yaxayas 53:9).

Nej zaum tau.

Qhov no yog lub ntsiaj lus tseemceeb coj qhia tias yog vim licas Yexus thiaj li raug faus yam tug neeg uas muaj meejmom. Lub meejmom ntawm no twb vim yog Nws tsis tau ua ib qhov phem hlo li; los sis ua kom lwm tug nqaij ntuag ntshav nrog kiag li. Nws yeej tsis tau ua phem zoo li tug tub sab, los sis tua neeg los sis lwm yam zoo li no. Nws tsis tau coj ib pab neeg twg sawv tawm tsam lwm tug, los sis sawv tawm tsam nom tswv, tsis hais cov Yudas los sis nom tswv Loos. Nws tsis tau hais ib lo lus dag kiag li. Nws tsis tau qhia cov lus cuav. Nws tsis tau ntxiav dag ib tug neeg twg, zoo li cov neeg phem tau liam raug Nws. Lawv hais cov lus dag. Nws tsis tau coj ib tug neeg twg tawm ntawg qhov kev pehawm Vajtswv tseeb. Nws tseem hwm thiab muaj Maxes thiab cov cev Vajtswv tej kevcai saib hlob. Nws tsis yog yeejncuab rau ib yam kev ntseeg los sis lub tebchaws. Qhov tseeb tiag, Nws yeej tsis ua ib qhov kev txhaum kiag li. Petus tau hais txog Yexus zoo li no,

“tsis ua kev txhaum, tsis hais qhov yuam cai [dag] tawm ntawm nws lub qhov ncauj” (1 Petus 2:22).

Dr. Young hais tias, “[Yexus] raug fau yam muaj meejmom tom qab uas nws raug luag thuam vim yog Nws yog tug neeg ncajncees. [Thaum] Nws tsis uas zoo li cov neeg tub sab, nws thiaj tsis raug [faus] zoo li cov tub sab no, tiam sis raug fau rau qhov chaw muaj meejmom nrog rau tug neeg nplaunuj.”

Qhov no ua rau kuv nco txog ib tug nom uas yog Winston Churchill, nws raug faus yam muaj meejmom nrog rau nws txiv nyob rau ib pawg ntseeg, ntxim nyho yuav tsum coj mus faus qhov chaw uas tsis tseemceeb uas yog nrog rau nws txiv thiab nws cov yeejncuab, nrog rau cov neeg uas ntxeev siab raug tebchaw Akiv (England), uas yog qhov chaws muaj suab npe nyob rau ntawm nroob toj ntxas hu ua Westminster Abbey, tib qhov chaw uas Hitler thiab nws cov neeg raug faus rau ntawd. Txawm Churchill tsis yog ib tug neeg uas hloov dua siab tshiab, nws yog ib tug neeg uas txhua tug hwm.

Yexus, tseem ceeb tshaj ntawd, thaum nws tseem nyob ntiajteb, nws yog ib tug neeg uas muaj meejmoom tseemceeb tshaj plaws txhua tug. Muaj tseeb, Nws yog tib neeg, “Yexus Khetos uas yog neeg leejtub” (1 Timautes 2:5). Nws qhov zoo yog nws yeem muab Nws txoj siab los tuag theej peb tej kev txhaum uas yog Vajtswv suav rau peb. Ua ntej uas Nws yuav raug ntsia saum ntoo Khaublig, Yexus tau hais tias,

“Tug uas muaj kev hlub loj tshajplaws yog tug uas zoo siab tuag theej nws cov phoojywg” (Yauhas 15:13).

Ntawm txojkev phem mus rau saum lub zwm txwv
   Nws lub tebchaws yog nyob hauv lub siab xwb;
Nws muab ntshav los sau txog txoj kev hlub,
   Thiab koosmom pov looj nws lub taubhau.

Los rau ntawm no, kuv cov phoojywg, koj yuav dabtsi rau Yexus tug uas hu hais tias Khetos? Zoo li C. S. Lewis tau sau cia, tsuas muaj ob yam yuav tsum ua – “ Koj yuav ntau thiab tua Nws zoo Dabntxwnyoog; los sis los txogcaug rau ntawm nws thiab lees hais tias Nws yog Vajtswv.” Ob qhov no, qhov twg yog rau koj? Tseem tshuav yam thij peb yog qhov koj cias tsis lees paub Nws, thiab mus raws li koj lub neej kev xav zoo qhov Nws txom nyem thiab tuag ntawd tsis muaj nuj nqis rau koj kiag li. Kuv tusiab rau cov neeg uas muab tug cawmseej saib yam tsis tseemceeb. Kuv thov Vajtswv kom koj txhob yog ib tug ntawm cov neeg no. lawv yog cov neeg uas zoo T.S Eliot hu hais tias “Cov niag neeg tawm hauv qhov los” – yog cov neeg uas uas neej nyob raws li lawv qhov kev ntshaw thiab txaus siab rau tej yam uas nyob ib vuag xwb. Muaj tseeb, Kuv thov Vajtswv kom koj txhob yog ib tug ntawm cov neeg no, vim ib qhov chaw lawv yuav mus yog tub Tuagteb xwb.

Ntshai tias yuav hnov qab Kebxemanes;
   Ntshai yuav hnov qab Nws qhov kev txom nyem;
Ntshai kuv yuav hnov Nws qhov kev hlub uas muab rau kuv;
   Coj kuv mus rau tom roob Kaulakauthas.
(“Lead Me to Calvary,” Jennie E. Hussey, 1874-1958).

Kuv thov Vajtswv kom koj los rau Yexus, cia siab rau Nws tag koj lub siab, thiab hla dhau kev tuag los tau txoj sia los ua ib tug ntseeg Vajtswv tiag tiag.

Thov peb sawv ntsug uake. Yog koj xav nrog peb tham txog qhov uas Tswv Yexus muab koj qhov kev txhaum ntxuav pov tseg, thov sawv mus lawm nram qab ntawm chav tsev no rau lub sijhawm no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau qhov chaw tsis muaj neeg thiab muab lub qhia ntxiv. Kev txwjlaug Lis, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov uas tau lees yuav Vajtswv no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 53:1-9
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“A Crown of Thorns” (Ira F. Stanphill, 1914-1993)/
“Lead Me to Calvary” (Jennie E. Hussey, 1874-1958).


TXHEEJ TXHEEM

COV NTSIAB QHIA TXAWS TXOG QHOV FAUS YEXUS

(QHIA ZAUM 10 HAUV YAXAYAS 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Txawm yog nws yeej tsis tau ua ib qhov txhaum thiab nws lub qhov ncauj tsis tau hais ib lo lus dag li los lawv cia li muab nws coj mus faus nrog cov neeg txhaum thiab faus rau hauv tug txiv neej ua npluanuj lub qhov ntxa” (Yaxayas 53:9).

(I Kaulithaus 15:3-4; Yauhas 17:3; Loos 6:4)

I.   Ib, lub ntsiab lus qhia tsis sib thooj txog qhov faus Yexus,
Yaxayas 53:9a; Yauhas 19:31; Mathais 27:60; Loos 7:24.

II.  Ob, lub ntsiab lus raug qhia tawm, Yaxayas 53:9b; I Petus 2:22;
I Timautes 2:5; Yauhas 15:13.