Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV QHUAB QHIA NTAWM NAU-EES

THE PREACHING OF NOAH
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymbers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig hnub tim 13 ib hli ntuj 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2013

“Thiab tsis cia ib tug neeg thaum ub dim, tiam sis tau cawm Nau-ees thiab yim leej neeg, tug qhia txog kev ncajncees, cia dej los nyab cov neeg phem” (2 Petus 2:5).


Nyob rau Vajluskub nqe no sau zoo ua ib nqe xwb. Nws yuav tsum zoo lintawd, vim txij ntawm nqe plaub txog rau cuaj yog sau nyob ua ib nqe lus xwb. Yog ib nqe lus ua ntev tshaj nyob rau hauv Vajluskub tshiab.Tshooj no pib yog hais txog cov cev Vajtswv Txojlus cuav. Petus qhia txog cov neeg qhia yuam kev. Qhov no yog yam ua rau Vajtswv txiav txim, kev txiav txim muaj peb yam nyob rau cov neeg thaum ub. Thawj yam, txiav txim rau tug Tub txib uas tau ua kev txhaum. Ob, txiav txim rau neeg ntiajteb tiam uas Nau-ees tseem muaj txoj sia. Peb, txiav txim rau lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas. Nyob rau qhov no tau xau ua peb yam uas yog hais txog Vajtswv yeej paub lintawd “yuav cawm tug neeg ntseeg Vajtswv licas ntawm qhov kev sim siab, (2 Petus 2:9). Qhov kev txiav txim yam ob yog cov ntsiab lus kuv yuav sim qhuab qhia nyob rau hmo no. Peb paub tias Vajtswv.

“…thiab tsis cia ib tug neeg thaum ub dim, tiam sis tau cawm Nau-ees thiab yim leej neeg, tug qhia txog kev ncajncees, cia dej los nyab cov neeg phem” (2 Petus 2:5).

Peb yuav muaj nqe lus no faib ua peb theem: cov mloog, tug qhuab qhia, kev txiav txim.

I. Ib, cov neeg mloog.

Ua ntej peb yuav mus saib Nau-ees qhiab Vajtswv Txojlus, peb yuav tsum xav txog cov neeg uas mloog nws hais – cov neeg uas nws qhia. Nyob rau nqe Vajluskub hu tias “Cov neeg qub” cov neeg uas nyob tiam ua ntej dej los nyab. Tsawg qhov Vajluskub thiaj li hais txog cov neeg no. Tiam sis qhov peb paub txog cov neeg no, yog ib yam ua tseemceeb kawg. Qhov ua lawv yog cov neeg tseemceeb vim Tswv Yexus tau hais tias tiam uas ntiajteb yuav kawg no, yuav zoo tib yam li lub sijhawm thaum Nau-ees tseem muaj txoj sia. Nws hais tias, “Lub sijhawm neeg Leejtub los zoo ib yam li tej ua tshwmsim rau tiam Nau-ees nyob” (Mathais 24:37). Cov neeg tiam ntawd zoo licas?

Lawv yog cov neeg uas nyiam rau seem cev qaij daim tawv. Qhov no yog lub ntsiab lus hais txog cov neeg no. Txhua yam lawv ua yog rau cev nqiaj dam tawv xwb. Tswv Yexus hais rau peb paub tias, “Thaum dej tseem tsis tau los nyab ntiajteb, sawvdaws ua noj ua haus, ua tshoob ua kos mus txog hnub uas Nau-ees nce mus rau hauv lub nkoj” (Mathais 24:38). Lawv lub neej yog nyob rau qhov kev noj thiaj kev lom zem. Lawv xav tau tej yam zoo rau lawv lub neej, tsis muaj lwm yam ntxiv lawm. Dr. Francis Schaeffer hais tias cov ntseeg tamsim no pom tias yam uas yog qhov tsis zoo yog neeg nyob los ntawm qhov uas nyiam tshawb nrhiav txoj kev ywjpheej thiab xav tias qhov ua zoo tshajplaws rau lawv. Dr. Schaeffer hais tias,

Kuv qhov kev ywjpheej yog yam ua tsis muaj dabtsi los cuam tshuam hauv kuv lub neej, tsis hais metub menyuam mus rau tej xeeb ntxwv. Zoo tshajplaws txhais tau tias dhau rau saud thiab muaj nyiaj muaj txiaj ntau thiab ntau – muaj khoom ntiajteb los coj lub neej. (Francis A. Schaeffer, How Should We Then Live?, Revell, 1976, p. 205).

Kuv nco tau thaum kev tseem ua tub hluas kuv pom txog qhov ua yog vim licas neeg yuav nyiam hnav nkawb ncaw, tsheb kim kim, lawv nyiam yam ua lawv hu hais tias, “yam ua kom txaus lub siab.” Kuv tsis yog cov neeg nyiam tso plaub hauv ntev. Tsis nyiam hlo li. Tiam sis kuv nyiam ib lub tsheb me me xim dub, thiab ib lub tsev me me xwb. Txawm niaj hnub nim los kev tseem tsav ib lub tsheb Toyota Corollas twb yuav tau kaub rau xyoo los lawm. Kuv muaj ob cev nkaub ncaws ua hnav tawm rooj xwb. Qhov no zoo li twb txaus rau kuv lawm. Kuv yeej tsis muaj tsev nyob kuv niam tsev muab nws lub rau kuv. Vajtswv Txojlus hais tias, “Yog kev nplua nuj ntau tuaj, txhob cia nej lub siab qaug rau tej ntawd” (Phau ntawv nkauj 61:10). Kuv yeej hais rau nej tseeb tias, kuv tsis totaub txog cov neeg ua lub neej mus mus los los rau tej kev cuab yeej cuab tam uas yog lawv tug thiab tej kev kaj siab uas yog lawv tug. Thaum kuv muaj hnub nyhoo kaum yim xyoo kuv tau thov Vajtswv tias, thov kom cov neeg nplua nuj zoo tug neeg nplua nuj uas muaj nyob rau hauv phau Vajluskub Lukas tshooj kaum ob. Zoo kuv yuav tuag vim yog lub nplawv nres, Vajtswv lub suab ntau nrov tawm tuaj hais tias, “…………” (Lukas 12:20, 21). Cov neeg nyob rau tiam Nau-ees ua neej zoo li tug neeg nplua nuj ruam ntawd. Khoom hauv lub ntiaj teb no yeej muaj ceem rau tiam ua peb ua neej nyob no thiab.

Tom qab ntawd, lawv lub siab yuav puv rau txoj kev phem. Chivkeeb 6:5 qhia rau peb hais tias,

“Thaum tug tswv pom txhua tug neeg ua nyob hauv ntiajteb no, muaj lub siab ua phem ua qias, thiab xav phem txhua lub sijhawm” (Chivkeeb 6:5).

Luther hais li no tias, “Thaum neeg pib ua qhov kev phem, lawv yuav tsis paub ntshai Vajtswv lawm los sis tsis ntseeg Nws lawm, tiamsis yuav tawm tsam Nws, Nws tej dej thiab thiab Nws cov lus….cov neeg tsis muaj Vajtswv no twb nyob thoob rau tiam uas Nau-ees tseem ua neej nyob lawm” (Martin Luther, Th.D., Luther’s Commentary on Genesis, Zondervan, 1958, volume I, p. 128; comments on Genesis, chapter 6).

Thaum ua pib muaj kev tua neeg tuag coob los ntawm qhov xuas phom, kev nom kev tswv, tam sis lawv hias tias ib qhov yuav ua rau kom txhob muaj kev sib ntau sib tuaj cev yog txhob pub muaj riam phom. Qhov ua rau kuv mob siab thiab xav tsis thoob rau tej lus ruam ruam zoo li no. Vim peb twb muaj riam muab phom los tau ntau tiam lawm. Thaum kuv tseem ua menyuam yau yeej muaj phom ntau kawg nkaus lawm. Kuv tseem muaj ib rab phom thiab mom txwv thaum uas kuv tseem muaj hnub nyoog kaum xyoo xwb. Txij thaum xyoo 1949 txog rau 1953 kuv nyob rau tej xuav zeb tom lub nroog Arizona. Txhua tug hluas lub sijhawm ntawd yeej muaj phom tag hu si lawm. Tiamsis lub sijhawm ntawd peb tsis tua neeg. Tam sim no txawv licas lawm? Cov neeg ua yeebyajkiab ua tug yam txwv qhia rau peb cov menyuam tamsim no!

Nyob rau phau ntawm Los Angeles Time (1/7/13 daim D1) tau sau txog ib qhov tshiab muaj lub ntsiab lus hu hais tias, “npaj ua kom muaj roj muaj ntshav ntws, tiamsis NBC tau hais tawm tawm tsam lub tswvyim txog qhov qhia txog kev sib ntau sib tua.” Phau ntawv no hais tias, “Kev tua neeg nyob rau tiam no…yuam kom …..” Cov neeg uas ua yeejyaj kiab no ua rau kuv mob plab kawg nkaus! Lawv cov ntshav qhia tawm hauv TV yuav nyob ib tiam mus rau ib tiam. Ua rau kuv mob hlwb. Zoo ib yam li thaum ub Nau-ees mob thiab!

“Tiam sis dua li lwm tug Vajtswv pom tau hais tias sawvdaws puas leej ua txhaum huv tib si, thiab pheej ua kev phem kev qia heev zuj zu mus thoob plaws txhua qhov chaw. Vajtswv saib lub ntiajteb, Nws pom kev phem kev qia puv nkaus, rau qhov txhua tug neeg phem kawg li. Vajtswv thiaj hais rau Nau-ees “Kuv txiav txim siab kom neeg tuag tu noob. Kuv yuav ua kom lawv raug kev puas tsuaj tag hu si mus, rau qhov lawv ntiajteb no puv rau txoj kev nkauj kev nraug” (Chivkeeb 6:11-13).

Cov hluas muaj tej yam kuv xav qhia rau nej, yuav hais kom meej thiab meej tau pub rau nej. Cia li txav tawm kom dej ntawm tej khoom hauv ntiajteb no, thiab kom tsawg rau qhov ua kom lub neej no vammeej – tiam sis xav kom ntau txog qhov muab nej tej nyiaj txiag tso rau saum Vajtswv lub tebchaws!

Thiab kiag tawm ntawm tej yeeb-yaj-kiab uas sib ntau sib tua thiab hais txog dab xyob rau hau TV – Thiab txav kom dej ntawm kev lom zem xws li Video Games – thiab lwm yam kev ua si – cia li los kawm txog Vajtswv Txojlus, tuaj koom pawg ntseeg, thiab thov Vajtswv! Yog kuv tsis ua lintawd, kuv yuav poob mus rau tub Tuag teb nrog rau cov neeg uas ua yeeb-yaj-kiab ntawd, uas qhia kom neeg sib tua, tua neeg lub hlwb, zoo cov neeg ua nyob rau Nau-ees tiam! Qhia rau lwm tug hais tias kuv hais lintawd! Kuv yuav tsis luag thaum kuv hais li ntawd!

Cov neeg ua mloog Nau-ees qhia zoo ib yam li cov neeg ua nyiam siab cov yeeb yaj kiab no. Yeej tsis muaj ib tug yuav dim kiag li. Koj yuav pab tsis tau cov neeg no kom dim yog koj cia li muab lawv tso pov tseg! Cov neeg uas nyob rau tiam “lub ntuj qub” yuav tawm tsam Vajtswv. Thiab Vajtswv “cia neeg mus ua phem ua qias raws li lawv lub siab nyiam, lawv ua kev nkauj kev nraug tsis paub txaj muag li” (Loos 1:24).

II. Ob, Tug qhia Vajtswv lus.

“[Vajtswv] Thiab tsis cia ib tug neeg thaum ub dim, tiam sis tau cawm Nau-ees thiab yim leej neeg, tug qhia txog kev ncajncees…” (2 Petus 2:5).

Nau-ees tsis yog xibhwb qhia Phau Vajluskub. Nws yog ib tug uas cev Vajtswv lus. Lo lus Kivliv yog li no “Keryx.” Nws txhais tau hais tias, “yog ib tug muab cov lus ceeb toom.” Nws cov lus ceeb toom ntam qhia txog kev ncajncees, “ib tug tshajtawm rau tib neeg” (Strong). Dr. John Gill (1697-1771) tau hais tias, “Cov neeg Ixayees hais tias Nau-ees yog ib tug cev Vajtswv lus; thiab lawv suav tias nws yog ib tug ua qhuab qhia, thiab qhia rau kom peb paub tias txhua lo lus nws siv yog rau cov neeg nyob lub ntuj qub qab” (John Gill, D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume III, daim 597, 598).

C. H. Lenski (1864-1936) tau hais tias, Dr. Gill tseem tau muab cov povthawj thaum ub cov lus coj los hais, cov lus lawv hais puas leej yog cov lus ua Nau-ees tau qhia tseg, “cia li kiag tawm ntawm txoj kev txhaum, yog tsis ua li ntawd dej yuav los nyab nej, thiab tua neeg tej xeej ntxwv kom tuag tag” (Gill, tib phau).

      Xav nug tias Petus paub tau licas tias Nau-ees yog “ib tug qhia txog kev ncajncees” vim Vajluskub qub qhia tias nws tib tug thiaj yog “tug neeg ncajncees.” Qhov no ua lo lus nug. Nau-ees yej zoo li ntawd tau 120 xyoo lov? Vajtswv cia dej los nyab lub ntiateb no lov? Petus yeej sau los ntawm qhov uas tsis yog nws pom hauv kev npau suav lov?
      Lub sijhawm 120 yog hais txog lub sijhawm uas hais txog kev hlub. Nau-ees cov lus ntxeev neeg kom los ua neeg ncajncees, Vajtswv thiaj li yuav tsis cia dej los nyab lawv. Vajtswv yuav tsis rhuav tshem lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas yog muaj kaum tug neeg ncajncees nyob rau hauv xwb, tiamsis kaum tug los twb tsis muaj (Chivkeeb 18:22); tag nrog neeg qab ntuj huv si, tsuas yog Nau-ees thiab nws tsev neeg yog yim leeg [Nau-ees, nws poj niam, peb tug tub, thiab lawv cov poj niam] los lus “Ncajncees” yog lo lus uas muaj coj los siv qhia txog lwm yam, tsis yog hais tias ntau los sis tsawg, tsis yog “ua neeg ncajncees vim ua tug tshajtawm.” Los lus no yuav tsum totau rau seem [kev cai]. Nau-ees qhia Vajtswv ua tug suav tug pom zoo thiab suav tias lawv lawv yog neeg ncajncees vim qhov lawv tau hloov dua siab tshiab yog Vajtswv ua tug muab. Tiam sis lawv tsis lawv yuav cov lus no, lawv tseem luag rau qhov ua txua lub nkoj ntawd, [thiab] qhia rau peb paub tias, “no yog lub ntiajteb uas tsis muaj Vajtswv” (R. C. H. Lenski, Th.D., The Interpretation of the Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude, Augsburg Publishing House, 1966 edition, p. 312).

Vajtswv yeej ceeb toom tau cov neeg uas nyob rau tiam Nau-ees lawm hais tias, Vajntsujplig yuav tsis pab lawv mus ntxiv lawm; Vajntsujplig yuav tsis rau txim rau lawv thiab coj lawv rov los hloov dua siab tshiab. Luther hais txog cov lus no, “Kuv tug ntujplig yuav tsis ua siab ntev rau cov neeg no lawm” txhua lo lus uas Nau-ees qhia “yog rau qhov uas muaj kev pehawm Vajtswv. Qhov nws hais ntawd yog txhais tau li no, ‘Peb qhia thiab ceebtoom sau cev nqaij daim tawv, lub ntiajteb no yeej yuav dim tsis tau.’ Cov lus txhais no yeej mus thooj li Vajluskub tau qhia, thaum Vajtswv txoj lus yog lus qum ntuj, tsawg tug thiab li hloov dua siab tshiab, feem coob yuav tsis lees yuav, lawv yuav khavtheeb…qhov no thiab ua rau Vajtswv yuav tsum txiav txim, thaum cov lus ua tawm ntawm neeg dawb huv lub ncauj [Nau-ees] nws yuav tsis ua siab ntev rau neeg ntxwv lawm. Qhov no nws hais tias nws cov lus qhuab qhia tsis muaj homphiaj thiab nws yuav tsis cawm cov neeg no lawm. Cov uas tau hnov cov lus no lawm yuav tsum tau txais, ua Vajtswv tsaug rau qhov ntawd, thiab ‘tshawb nrhiav…Vajtswv koj thiaj yuav ntsib,’ Yaxayas 55:6” (Luther, tib phau daim 129, 130).

Kuv xav ceebtoom rau qeeleej nyob rau hmo no, Vajtswv tsis yuav pab peb tag mus li. Thaum Vajtswv tug ntsujplig tso Nws tej dej num lawm, koj yuav hloov dua siab tshiab tsis tau lawm. Koj yuav rau suav tias yog tug neeg tsis ntseeg Vajtswv zoo cov neeg uas nyob rau Nau-ees tiam.

III. Peb, Kev txiav txim.

“Thiab tsis cia ib tug neeg thaum ub dim, tiam sis tau cawm Nau-ees thiab yim leej neeg, tug qhia txog kev ncajncees, cia dej los nyab cov neeg phem” (2 Petus 2:5).

Lo lus “hauv” tsis yog los ntawm lus Kivliv. Nws yuav tsum nyeem li no, “cia dej los nyab cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv.”

Thaum peb pom cov neeg tsis ntseeg Vajtswv raug kev puas tsuaj, tsev neeg dim tsuas yog Nau-ees thiab Nws tsev neeg. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Cov neeg phem yuav raug pov rau Tub tuag teb, thiab txhua haiv neeg uas hnov qab Vajtswv” (Phau Ntawv Nkauj 9:17).

Tswv Yexus tau hais tias,

“Txoj kev nqaim coj mus ntsib txoj sia, tsuas muaj neeg tsawg tsawg xwb thiaj yuav ntsib” (Mathais 7:14).

Tag nrho “cov neeg tsis ntseeg Vajtswv hauv ntiajteb no” raug dej nyab tuag tag. Dr. Gill hais tias, “Tag nrho cov neeg ntawd; thiab qhov yog lawv hla tsis dhau Vajtswv qhov kev chim. [qhov no] yog hais txog Vajtswv ntag, tug ua rau kom lub qhov dej tawg, thiab tug qheb qhov rooj ntuj, thiab rhuav tshem txhua tug neeg, txiv neej, poj niam, menyuam, txhua yam ua ciaj sia, tsuas yog yam ua mus nyob rau hauv Nau-ees lub nkoj: thiab…tsis txhob tias qhov kev rau txim no yuav xaus rau qhov no xwb; [cov pov thawj thaum ub tau hais li no], ‘cov neeg ua raug dej nyam yuav tsis muaj feem nyob rau lub ntuj tshiab los tom ntej no’” [Gill, tib phau, daim 598]

Qhov no lav tsis tau rau txhua tug. Peb tsis yog yuav los coj li neeg feemcoob qhov kev xav. Tiamsis peb coj raws li Vajtswv hais. Yog neeg ntiajteb tsis kam hloov dua siab tshiab, los txais yuav kev cawmdim, neeg ntiajteb txhua tug yuav raug Vajtswv txiav txim tag mus li. Qhov no yog yam ua Vajtswv tau hais. Neeg ntiajteb yuav luag Nws. Neeg ntiajteb yuav saib tsis tau Nws. Tiam sis qhov tseeb uas Vajtswv hais tseg yuav hloov tsis tau.

“Cov neeg phem yuav raug pov rau Tub tuag teb, thiab txhua haiv neeg uas hnov qab Vajtswv” (Phau Ntawv Nkauj 9:17).

“Txoj kev nqaim coj mus ntsib txoj sia, tsuas muaj neeg tsawg tsawg xwb thiaj yuav ntsib” (Mathais 7:14).

Tam sim no, tom ntej, ib qhov kev xav ntxiv. Yog vim licas cov neeg uas nyob rau Nau-ees tiam thiab tsis kam hloov dua siab tshiab los rau hauv lub nkoj kom dim? Lub nkoj ntawm no, piv zoo li Tswv Yexus. Tswv Yexus tuag theej peb lub txim, thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txoj sia pub rau peb. Tiam sis qhov yuav ua kom koj dim yuav tsum tau los nyob rau hauv Tswv Yexus, zoo li cov neeg ua nyob rau tiam Nau-ees yuav tsum los nyob hauv lub nkoj. Yog vim licas tsis muaj ib tug neeg kiag li los rau havu lub nkoj thiab dim?

Kuv xav tias thawj yam vim yog lawv tsis ntseeg. Lawv tsis ntseeg txog Vajtswv qhov kev txiav txim yuav los tom ntej no. Lawv thiaj tsis hloov dua siab tshiab thiab los nyob rau lub nkoj kom dim.

Qhov ob uas kuv xav vim yog lawv tsis kam hloov lawv lub neej qub. Lawv ntshai qhov kev hloov dua siab tshiab tshaj qhov ntshai Vajtswv qhov kev chim, lawv thiaj tsis kam hloov dua siab tshiab los nyob hauv lub nkoj kom dim.

Qhov peb ua kuv xav vim yog lawv ntshai tias lawv tsev neeg, tej phoojywg yuav xav licas yog lawv hloov dua siab tshiab thiab los nyob rau lub nkoj. Ntshai tug neeg tsis ntseeg cem tseem yog ib qhov phem tshaj qhov kev hauv dej hauv cawv, thiaj ua kev nkauj kev nraug. Kuv cov phooj ywg yuav xav licas? Kuv tsev neeg yuav xav licas? Lawv ntshai tsam lawv tsev neeg thiab cov phoojywg thuam, lawv thiaj tsis hloov dua siab tshiab los nyob rau lub nkoj kom dim.

Koj ne zoo licas thiab? Koj puas yuav cia tej yam kev ntshai zoo li khi koj tsis pub kom koj los hloov dua siab tshiab thiab los rau hauv Tswv Yexus? Muaj tej tug hais li no, “Dab tsis yuav tshwm sim rau kuv yog kuv los rau Yexus thiab ua ib tug ntseeg zoo?” Kuv qhia tseeb rau koj los ntawm lub siab dawb paug. Kuv yeej tsis paub tias dab tsi yuav tshwm sim rau koj yog koj los ua ib tug ntseeg zoo lawm tiag tiag. Tiam sis qhov kuv paub uas yuav tshwm sim rau koj yog koj ntshai tsis kam los ces yuav zoo li no,

“Tiamsis cov neeg siab yau…cov neeg ntxeev siab, cov neeg nyiam ua phem ua qias, cov neeg ua nkauj ua nraug: lawv yuav poob rau cov nplaim taws leejfaj: uas yog kev tuag zaum ob” (Tshwmsim 21:8).

Kuv thov Vajtsv pab rau koj kom cia li los cia siab rau Yexus ua ntej Vajtswv yuav nrho Nws tug Ntsujplig tawm ntawm koj, cia koj poob rau kev puas tsuaj, zoo li qhov Nws tau cia “dej los nyab cov neeg tsis ntseeg” (2 Petus 2:5). Yog koj xav nrog peb tham txog qhov uas yuav los ua ib tug ntseeg Vajtswv, thov sawv mus lawm tom qab. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw, peb yuav thov Vajtswv pab koj thiab muab lus qhia ntxiv rau koj. Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus ua ntej yog Mr. Kyu Dong Lee: Chivkeeb 6:5-12.
Nkauj tshwjxeeb ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Benjamin Kincaid Griffith:
Txuas rau kuv” (tug hu Henry F. Lyte, 1793-1847).


TXHEEJ TXHEEM

KEV QHUAB QHIA NTAWM NAU-EES

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thiab tsis cia ib tug neeg thaum ub dim, tiam sis tau cawm Nau-ees thiab yim leej neeg, tug qhia txog kev ncajncees, cia dej los nyab cov neeg phem” (2 Petus 2:5).

(II Petus 2:9)

I.   Ib, cov neeg mloog., Mathais 24:37, 38; Phau ntawv Nkauj 62:10;
Lukas 12:20, 21; Chivkeeb 6:5, 11-13; Loos 1:24.

II.  Ob, tug qhia Vajtswv lus., II Petus 2:5.

III. Peb, kev txiav txim, Phau ntawv nkauj 9:17; Mathais 7:14;
Tshwmsim 21:8.