Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.




NAU-EES LUB NKOJ

(COV LUS QHUA # 81 HAUV CHIVKEEB)
NOAH’S ARK
(SERMON #81 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub Rau hli 1, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 1, 2014

“Nau-e koj ca le moog muab cov ntoo kws ruaj ruaj lug ua ib lub nkoj. Koj yuav tsum ua ntau chaav. Thaus ua tau lawm koj muab roj aav nplaum luam saab huv hab saab nrau thoob plhawv huvsw” (Chivkeeb 6:14).


Nyob rau lub lim tiam dhau los no cov neeg ua yeeb yaj kiab tau tso ib zaj yeeb yaj kiab tshiab muaj lub npe tias “Nau-ees.” Cov tub ntxhais hluas saum vam tug tau pom zaj no. Kuv tau sau ib phau ntawv hu ua “Zaj Yeej Yaj Kiab ‘Nau-ees yog Ntxwnyoog li!” (Qheb qhov no mus saib). Yog lawm, zaj yeeb yaj kiab no muaj ntxwnyoog los cuam tshuam rau hauv, kuv tsis xav kom neeg mus saib. Txawmli cas zaj yeeb yaj kiab no kuj muaj tej qhov yog tseeb thiab xws hais txog qhov dej nyab, thiab hais txog lub nkoj. Niaj hnub nim no peb cov menyuam raug qhia tias lub nkoj ntawd yog ib lub menyuam nkoj me me thiab muaj tsiaj nyob xyiv fab hlo rau hauv, thiab Nau-ees nyob rau ntawm qhov rai muaj lub ntsej muag luag ntxhi. Qhov no yog cov duab rau menyuam yaus saib rau thaum tuaj kawm hnub kaj. Ntawm kuv pom tau hais tias, cov ntawv uas muab Nau-ees los sau rau neeg saib no muaj ntxwnyoog cuam tshuam rau hauv! Lawv hais txog qhov dej nyab thiab lub nkoj. Kuv xav kom txhua tug xibhwb qhia tias zaj yeej yaj kiab no tsis zoo saib. Thib cov xibhwb qhuab qhia, muab cov ntawv no tshem pov tseg,txhob pub muaj qhia nyob rau pawg ntseeg! Cuam pov tseg! Lawv muab qhov tseemceeb no coj los sau ua dog ua dig! Tsis txawv lis ntxwnyoog tes dej num! Lub nkoj no thiab qhov dej nyab tsis yog ib qhov dag ua si!

Lub sijhawm no kuv tau qhia ntau zaug txog Nau-ees thiab lub nkoj. Nyob rau yav hli no kuv cov lus qhuab qhia lub ntsiab lus, “Tiamsis Nau-ees ntsib kev hlub” (Qheb qhov no mus saib). Tiam tig kis no sawv ntxov kuv los hais txog lub nkoj xwb. Yog ib qhov tseeb uas Nau-ees piv txog ib yam tseemceeb nyog rau hauv Vajluskub qub, thiab yog qhov tseem ceeb mus rau Vajluskub Tshiab. Nyob rau Mathais 24:37-39 Tswv Yexus hais tias, “Hnub ntawd” Hnub ua Nau-ees tseem muaj sia nyob zoo li tiam ntiajteb yuav los zaum ob no. Nyob rau 2 Petus 2:5 hais tias Nau-ees yog ib tug qhuab qhia uas ncajncees rau lub sijhawm uas neeg tab tom tso Vajtswv tseg thiab muaj cov qhuab qhia cuav. Nyob rau 1 Petus 3:20-21Lub nkoj ntawm piv txog qhov kev cawmdim los ntawm Tswv Yexus. Nyob rau Henplais 11:7 hais tias lub nkoj ntawm yog kev cawmdim. Cov neeg uas nyob rau Nau-ees tiam yog. Cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv rau tiam ntiajteb yuav kawg. Kuv paub tias qhov neeg tso kev ntseeg tseg muaj ntev los lawm, cov xibwb uas nyob rau Vajlubkub qub yeej pom li ntawd. Tiam sis kuv paub tias cov lus qhuab qhia nyob rau Vajluskub qub yeej muaj tseeb, qhia tau tseeb, Vajluskub tshiab los yeej qhia li ntawd. Xws li nyob rau Henplais. Tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj ob tug raws nws qab.

“Yexu txawm qha txhua zaaj huv Vaajtswv phoo ntawv kws has txug nwg. Nwg chiv qha txhua zaaj kws Mauxe sau has txug nwg, hab tej zaaj kws txhua tug xwbfwb cev Vaajtswv lug tau sau ca lawm tsua ob tug noog” (Lukas 24:27).

Kuv ntseeg tias Tswv Yexus hais tias lub Nkoj ntawd yog daim duab uas yog Nws ntag uas yog tug Cawm neeg ntiajteb. Lub nkoj ntawd cawm Vajtswv cov neeg ntawm qhov dej nyab, Tswv Yexus cawm Vajtswv cov neeg ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab tub Tuagteb. Lub nkoj ntawd yog Tswv Yexus! Tsuas yog cov neeg uas tawm tsam Vajluskub xws li Harry Emerson Fosdick tsis lees qhov kev ntseeg no! Thiab Fuller Theological Seminary los sis Chicago Divinity tsis ntseeg qhov no! Vajtswv Txojlus qhia tias neeg ntiajteb yeej zoo li no, “Hnub tiam yuav kawg neeg yeej ua raws li neeg lub siab” (2 Petus 3:3). Tswv Yexus tug thwjtim uas yog Yudas hais tias,

“Cov kwvtij, mej yuav tsum ncu ntsoov tej lug kws peb tug tswv Yexu cov tubkhai tub qha tsua mej lawm. Puab qha tsua mej has tas, thaus txug lub swmhawm kawg yuav muaj tuabneeg saib tsw taug mej. Cov tuabneeg hov nyam ua phem lawv le puab lub sab nyam. Cov tuabneeg ntawm yog cov kws ua tsua suavdawg tsw sws hum, puab lub sab phem kaav puab, tsw yog Vaajtswv tug Ntsuj Plig kaav” (Yudas 17-19).

Kuv ntseeg tias cov neeg tsis ntseeg yeej tsis lees paub qhov no!

Peb tig rov qab los saib Chivkeeb, tshooj 6 nqe 14, uas yog hais txog lub nkoj – thiab daim duab uas yog Tswv Yexus tug Cawmseej. Vajtswv hais rau Nau-ees,

“Nau-e koj ca le moog muab cov ntoo kws ruaj ruaj lug ua ib lub nkoj. Koj yuav tsum ua ntau chaav. Thaus ua tau lawm koj muab roj aav nplaum luam saab huv hab saab nrau thoob plhawv huvsw” (Chivkeeb 6:14).

Thov muaj nej phau Vajluskub qheb twj ywm cia. Amees.

Arthur W. Pink hais tias, “Lub nkoj…uas yog [Nau-ees] thiab hws lub tsev…nkaum Vajtswv cov cua daj cua dub, uas yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv los txais yuav kev cawmdim ntawm Tswv Yexus raws li nyob rau hauv Vajluskub” (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 103). Kuv paub tau hais tias, Dr. John Gill, yog peb ib tug xibhwb nyob rau hauv Npavtiv tiam kaum-yim century, hais tias lub nkoj no yog piv txog Tswv Yexus (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. 1, pp. 50-51)

“Nau-e koj ca le moog muab cov ntoo kws ruaj ruaj lug ua ib lub nkoj. Koj yuav tsum ua ntau chaav. Thaus ua tau lawm koj muab roj aav nplaum luam saab huv hab saab nrau thoob plhawv huvsw” (Chivkeeb 6:14).

I. Ib, Vajtswv ua tug npaj lub nkoj no.

Nau-ees paub tias Vajtswv qhov kev txiav txim los yuav txog. Tiamsis nws tsis xav tias yuav los txua lub nkoj txog rau hnub uas Vajtswv los hais rau nws.

Vajtswv paub zoo tias nws yuav ua dabtsi. Koj pom lawm, Nau-ees thiab cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg cias ua ntej tseem tsis tau tsim ntiajteb. Xibhwb Povlauj hais tias, “Vajtswv tau xaiv peb ua ntej tsim lub ntiajteb” (Efexus 1:4). Vajtswv tsis yog xais cov neeg nyob hauv lub nkoj ntawd xwb, Vajtswv tseem npaj xa Tswv Yexus los cawm neeg ntiatjeb ua ntej tsim ntiajteb, Vajtswv Txojlus hais tias, “Vajtswv tug menyuam yaj ua ntej tsim ntiajteb” (Qhia Tshwm 13:8).

Vajtswv ua tug npaj Tswv Yexus los cawm peb, zoo li Nws npaj lub nkoj ntawd. Vajtswv yeej npaj yuav cawm Nau—ees ua ntej ntawd lawm.

Txhua tug ntseeg yuav tsum zoo siab qhov ua Vajtswv tau xaiv nej kom dim hauv Tswv Yexus ua ntej yuav tsim ntiajteb – Zoo li Vajtswv npaj cawm Nau-ees dim nyob rau hauv lub nkoj hauv thaum dej los nyab ntiajteb! Yog koj nyob rau hauv Yexus, koj raug cawm dim ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim!

Nraim kuv, kuv tug Cawmseej, txog rau thaum cov cua daj no ploj mus
Cawm kuv rau ntawm koj; thov cawm kuv tug ntsujplig!
   (“Jesus, Lover of My Soul” tug sau Charles Wesley, 1707-1788)

II. Ob, lub nkoj txua los cawm cov neeg uas mus nyob rau hauv xwb.

Tsis yog lub nkoj. Tsis yog li! Lus Henplais txhais lo lus “nkoj” yog “taybaw” txhais tias “lub tawb” (Strong). Yog tib lo lus Henplais uas siv hais txog lub tawb uas Mauxes niam muab nws tso rau hauv kom tshoob raws dej mus. Lo lus no raws li lus Henplais tseem txhais tau hais tias, “hleb” nyob rau hauv Chivkeeb 50:26. Lub tawb no tsis muaj qhov yuav ua kom nkoj khiav tau, tsis muaj daim ntawb. Tiamsis kuv ntseeg tias yeej loj txaus ntiv txhua yam nyob rau hauv. Nws tsuas yog lub tawb. Vajtswv hais tias “Txhua ib lub ‘tawb’ rau kuv muab tshua lo sab hauv thiab sab nraud huv si.” Lo lus “tshua plaum” txhais tau hais tias “kopher” – los lus “kaphar.” Yog tib lo lus txhais hai tias “them theej” muaj qhia 70 zaug nyob rau hauv Vajluskub qub.

Nyob rau hauv Lelikevcai 17:11 los txhais tib yam li ntawd, “cov ntshav ntawm yog coj los theej tug ntsujplig.” Txij thaum ob lo lus no txhais tau tib yam, peb txhais Chivkeeb 6:14 li no tias, “Txua ib lub nkoj rau kuv kaw sab hauv thiab sab nraud husi,” uas yog cov Ntshav! Yog lintawd thaum peb pom ib lub tawb uas zoo kawg nkaus, qhov xim dub. Dr. Henry M. Morries hais tias, “Kaphar…tom qab txhais tau hais tias, ‘theeb.’ Coj los tiv thaiv cov dej uas yog kev txiav txim, tsis pub nkag los rau sab hauv, yog ib daim duab uas yog Tswv Yexus” (The New Defender’s Study Bible by Henry M. Morris, Ph.D., World Publishing, 2006, p. 34; Chivkeeb 6:14)

Thaum peb muaj lub nkoj, xuas ntoo txua, thiab plees ua xim dub, tiv thaiv dej tsis pub nkag los rau lub nkoj. Dr. M. R. DeHaan hais tias,

Lub nkoj…zoo li lub hleb xim dub. Qhov tseeb txhais tias “nkoj” thiab tseem txhais tias “hleb” nyob rau Chivkeeb 50:26. Lub nkoj ntawd piv txog Tswv Yexuv qhov kev tuag.
     Peb thiaj pom tau hais tias yog vim licas cov neeg nyob rau Nau-ees tiam cem thiab thuam lub nkoj no. Lawv xav tias yog vim licas mus txua lub nkoj zoo li lub hleb, thiab nag los twg los tsis tau dej yuav nyab ntiajteb tau licas (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1971 edition, p. 173).

Coob leej tiam tamsim no thuam Vajluskub. Ib txhia tseem hais tias qhov dej nyab ntawd “tsis muaj tseeb” Tiamsis lawv yuav ua licas hnub Vajtswv los txiav txim rau lawv? Koj yuav ua licas yog Tswv Yexus tsis cawm koj?

Nraim kuv, kuv tug Cawmseej, txog rau thaum cov cua daj no ploj mus:
Cawm kuv rau ntawm koj; thov cawm kuv tug ntsujplig!

III. Peb, lub nkoj no yog qhov chaw khiav nkaum Vajtswv qhov kev txiav txim.

Lub nkoj ntawd yog qhov chaw cawmdim. Qhov tseeb, tsuas yogi b qhov chaw xwb uas cawm tau neeg kom dim. Tsuas yog tib qhov chaw uas cawm kom dim ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim.

Neeg ntiajteb no hais tias “muaj ntau txoj haukev” los ntsib kev thajyeej ntawm Vajtswv. Tiamsis lawv yuam kev lawm. Vim Nau-ees tiam Vajtswv tsuas npaj tib txoj hau kev xwb cawm Nau-ees thiab tsev neeg ntawm Nws qhov kev chim – thiab tib qhov kev cawmdim no tsuas yog lub nkoj no xwb. Tamsim no Vajtswv yeej npaj ib txoj haukev xwb thiab hauv Tswv Yexus cawm peb dim ntawm Vajtswv qhov kev chim. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Tsw muaj leejtwg paab tau peb dim peb lub txem, tsuas yog Yexu tuab leeg xwb txha paab tau. Yog dhau Yexu lawm, tsw muaj lwm tug kws Vaajtswv tso lug paab peb tuabneeg huv qaab ntuj nuav kuas dim tau lub txem” (Teshaujlwm 4:12)

Neeg hais tias, “Tsis ncajncees lawm!” Kuv yeej tsis totaub cov neeg uas hais li no kiag li! Qhov no zoo rau kuv heev! Neeg tau ua kev txhaum hauv lub vaj E-dees. Neeg uas kev txhaum tsis muaj hnub xaus, thiab phem zuj zus, nyob rau tiam dej nyab ntiajteb neeg tso kev ntseeg tseg. Vajtswv tej npaj txoj haukev cawm lawv dim ntawm txoj kev txhaum. Tiamsis lawv tsis kam lees yuav qhov kev cawm no. Yog lintawd, dej thiaj li nyab lawv tuag tag. Qhov no lov tias tsis ncajncees? Kuv yeej ntsia tsis pom tias tsis ncajncees nyob qhov twg. Tsis muaj li no kiag li! Cov neeg uas nyob rau Nau-ees yeej hnov E-nauj cov lus qhuab qhia (Yudas 14, 15). Lawv hnov Nau-ees cov lus qhuab qhia (2 Petus 2:5). Lawv tseem muaj Vajntsujplig ua haujlwm nyob rau hauv lawv (Chivkeeb 6:3). Lawv yeej tsis muaj qhov yuav cav tau dabtsi. Tig kis no kuv nug koj tias, “Koj yuav hais li cas yog koj tuag tseem tsis tau raug Yexus cawm?” qhov no nug tau zoo heev. Koj yuav hais licas yog koj tsis raug cawm ntawm Tswv Yexus thaum Vajtswv txiav txim rau ntiajteb?

Nraim kuv, kuv tug Cawmseej, txog rau thaum cov cua daj no ploj mus:
Cawm kuv rau ntawm koj; thov cawm kuv tug ntsujplig!

IV. Plaub, lub nkoj ntawm no muaj chaw txaus rau txhua tug.

Raws li cov neeg Henplais tau muaj kev ntsuas qhov luv yog 17.5 inches, thiab yog qhov ntev tshaj yog 20.4 inches. Lub nkoj ntawm no raws li Chivkeeb 6:15. Yog hais raws li qhov luv lub nkoj ntawm no muaj li peb txheej, thiab dav txog li 95, 790 square feet losis 2.2 acres. Yog ntsuas raws li qhov ntev tshaj, lub nkoj no dav 43, 350 square feet. Xam peb txheej ntawd tib si yog 130, 050 square feet, los sis peb acres av, qhov siab yog 51 feet, qe mentsi tsib lub tsev siab. Los sis tej zaum 2,210,850 cubic feet, los tshaj ntawm ob plhom cubic feet! Lub nkoj no muaj peevxwm ntiv tsiaj uas loj li ib tug yaj txog li 125, 000. Cov neeg paub txog tsiaj qhia tseg hais tias me tshaj 100 yam tsiaj uas yog muaj plaub txhais kotaw, thiab tsawg tshaj 170 tug noog. Lub nkoj ntawm no 130, 000 square feet ntiv tau txhua hom tsiaj yuav nkag mus nyob rau hauv. Dr. Henrry M. Morries hais tias,

     Txij thaum ntawd, peb pom lawm hais tias, lub nkoj no ntim ib puas nees nkaum tsib tug yaj mus nyob rau hauv, thiab txhua yam tsiaj nyob saum nruab ntug me tshaj ib tug yaj, yog lintawd 60 feem ntawm lub nkoj no yog ntim cov tsiaj thiab cov zauj uas fij rau cov tsiaj no…lub nkoj no txhob txwm uas coj los ntim cov tsiaj no…thiab tsiaj tej zauj noj, qhov tshaj ntawd yog cia rau Nau-ees tsev neeg, thiaj siv rau lwm yam (Henry M. Morris, Ph.D., The Genesis Record, Baker Book House, 1986 edition, p. 185)

Nraim kuv, kuv tug Cawmseej, txog rau thaum cov cua daj no ploj mus:
Cawm kuv rau ntawm koj; thov cawm kuv tug ntsujplig!

Txawm yog zaj yeej-yaj-kiab ua txog “Nau-ees” muaj ntsujplig los cuam tshuam rau hauv, tiam lub nkoj no yeej muaj tseeb nyob rau hauv Vajluskub. Cov tsiaj mus kev thiaj ya nkag los rau hauv lub nkoj raws li Dr. Morris tau qhia tseg. Tej tsiaj no yeej txawj paub nkag los rau hauv. Qhov no yog qhov zoo ntawm zaj-yeej-yaj kiab no, vim uas raws li Vajluskub. Tiamsis txawm li no kuv tsis xav kom leej twg mus saib. Vim cov ntsiab lus hauv no yuav ua rau kom neeg totaub yuam kev. Yog lawm, lub nkoj loj tshaj qhov ua yuav paub txog. Kuv xav tsis thoob los xav txog lub nkoj xim dub no, muaj peb txheej siab, cua daj cua dub tshuab npaum licas los yeej ua tsis tau koj lub nkoj no ntxeev tau vim Vajtswv ua tug txua lub nkoj no, txawm cua tshuaj tsa 90 degree los yeej ntxeev tsis tau.

Txhua lub cauj ntuj qhua, neeg yeej mus tshawj nrhiav lub nkoj no nyob rau lub zog Ararat tebchaws Armenia, tej zaum lawv yuav ntsib lub nkoj no thiab, kuv xav kom lawv ntsib uantej Vajtswv los txiav txim zaum ob rau tiam no. Tiamsis cov neeg tshawb fawb keebkwm txawm yuav ntsib lossis tsis ntsib, cov neeg laus uas yog Armenian nyob rau kuv qhov chaw uasi hais tias yeej muaj nyob rau lub zog no tiag. Muaj ib tug txij neej laus hais tias, nws yawg pom ib yam tawm hauv av los. Nws hais tias, “yog xim dub. Nws hais tias tsis xav tias yuav yog xim dub.”

Kuv poj niam thiab kuv mus tebchaw England ntau xyoo yav tag los. Ntawd yog qhov chaw ua kuv yawg yug, thiab kev los nyiam mus saib thiab. Peb tau mus rau nram Dover Castle. Tej zaum nej twb hnov txog “White Cliffs of Dover.” Muaj ntau lub nkoj los txog rau ntawm qhov chaw no, los tsoo cov pob zeb nyob rau saum roob. Tiamsis thaum peb mus txog rau qhov ntawd kuv tsis tau xav saib Dover Castle, yog koj pom ib qhov lawm ces zoo li koj pom txhua qhov lawm! Kuv ntsia pom ib qhov nyob deb, ua rau kuv xav saib qhov ntawd, nws zoo nkauj heev. Thaum pom yeej hais tias tias yog cov neeg txheej thaum ub ua tseg. Kuv txawm khiav mus ze. Kuv yeej xav saib tag mus li, yog lub tsev lawv puab loj thiab siab heev, lawv puab rau tiam 1st century! Nws loj ntev thiab yog xim dub siab rau saum ntuj, kuv mus nyob rau sab haus saib rau saum ntuj pom tej pluas taws thaum ub lawv rau taws dub los cov phab ntsa. Cov neeg Loos puas rau lub sijhawm ua Yauhas tseem nyob rau Pamos! Lawv hlawv ntoo rau hauv, ua kom cov nkoj khiav tawm ntawm tug hiav txwv uas yog Dover, Kuv xav tias Nau-ees lub nkoj yuav tsum zoo tib yam nkaus li ntawd – hmo ua ntej dej yuav los nyab ntiateb yuav muab cov menyuam mus saib lub nkoj no thiab txawb pob zeb, luag zoo siab ua ntej dej yuav los nyab lawv tuag tag. Cov neeg nyob lub sijhawm ntawd yuav quaj qw, nce ntoo, nce pob zeb nce roob, thaum tug dag uas tawmhauv dej los nqo lawv tuag tag – thiab Vajtswv tau chim qhev dej tsis hais cov nyob hauv av thiab saum nruab ntug,

“Yawmsaub ua tsua ib puas tsaav yaam huv nplajteb nuav tsw has tuabneeg los yog, tsaj nyeg tsaj qus, naag noog, puav leej puam tsuaj taag nrho, tsuas tshuav Nau-e tsev tuabneeg hab tej tsaj kws nyob huv lub nkoj txha tsw tuag xwb” (Chivkeeb 7:23).

Nraim kuv, kuv tug Cawmseej, txog rau thaum cov cua daj no ploj mus:
Cawm kuv rau ntawm koj; thov cawm kuv tug ntsujplig!

Nau-ees thiab tsev neeg xwb thiaj dim, vim lawv nyob rau hauv lub nkoj” (Chivkeeb 7:23) – thiab lub nkoj no piv txog Yexus! Yog koj nyob rau hauv Yexus, koj raug cawm kom dim thaum qhov kev txiav txim los txog. Yog koj tsis nyob rau ntawm Yexus, koj yog poob rau lub cub tawg cig tsis paub tuag, koj los tuag tsis tau! Au, tsis tuag li – koj yuav poob mus los rau hauv lub cub tawg mus tag ib txhi!

Cov menyuav yaus ua mus dhia ua si ze rau ntawm lub nkoj luag thiab thuam nyob rau hmo ua ntej dej yuav los nyab ntiajteb! Cov menyuam no txawm tuag tag thaum dej txhawv hauv av thiab poob saum ntuj los! Cov menyuam ntawd quaj qw, “Au, Vajtswv, thov cia peb mus rau hauv! Txhog cia peb raug dej nyab!” Cov menyuav no tseem yuav poob mus rau lub cubtawg hauv tub Tuagteb! Cov menyuam ntawd yuav hais tias, yog lawv ua tau, “khiav kom dim ntawm Vajtswv qhov kev chim! Khiav kom dim ntawm Vajtswv qhov kev rau txim! Txhob tig saib qab! Txhob xav tias yuav mus licas lawm hauv! Los! “Cia siab rau Nws, Cia siab rau nws” – txav los nkaum rau ntawm Nws, “cia li cia siab rau nws husi.” Txav los nkaum rau ntawm nws, lub qhov roob nkoj tseem qhev tos koj – “Cia siab rau Nws, cia siab rau nws huv si” – rau qhov Tswv Yexus thiaj cawm tau koj ntawm Vajtswv qhov kev chim, thiab ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav!” A-mees.

Thov sawv ntsug ntuav mus rau zaj nkauj 7 nyob rau nej phau ntawv, “Tug neeg txhaum cia li los.”

Tug neeg txhaum, cia li los, tug neeg muaj mob, raug kev txom nyem cia li los
   Tswv Yexus npaj ntxhij cawm koj, vim nws hlub koj;
Nws cawm koj tau, cawm tau koj, nws zoo siab cawm koj!
   Nws cawm koj tau, cawm tau koj, nws zoo siab cawm koj!
(“Come, Ye Sinners” tug sau Joseph Hart, 1712-1768).

Yog nej xav nrog kuv los sis lwm tug txwjlaug tham, thov sawv mus lawm tom qab hauv chav tsev no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw mus lus qhuab qhia txog qhov kev cawm dim. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Chivkeeb 6:12-17.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus, Lover of My Soul” (tug sau Charles Wesley, 1707-1788).


TXHEEJ TXHEEM

NAU-EES LUB NKOJ

(COV LUS QHUA # 81 HAUV CHIVKEEB)
NOAH’S ARK
(SERMON #81 ON THE BOOK OF GENESIS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nau-e koj ca le moog muab cov ntoo kws ruaj ruaj lug ua ib lub nkoj. Koj yuav tsum ua ntau chaav. Thaus ua tau lawm koj muab roj aav nplaum luam saab huv hab saab nrau thoob plhawv huvsw” (Chivkeeb 6:14).

(Mathais 24:37-39; 2 Petus 2:5; 1 Petus 3:20-21; Henplais 11:7;
Lukas 24:27; 2 Petus 3:3; Yudas 17-19)

I. Ib, Vajtswv ua tug npaj lub nkoj no, Efexus 1:4; Tshwmsim 13:8.

II. Ob, lub nkoj txua los cawm cov neeg uas mus nyob rau hauv xwb.,
Chivkeeb 50:26; Levikevcai 17:11.

III. Peb, lub nkoj no yog qhov chaw khiav nkaum Vajtswv qhov kev
txiav txim, Teshaujlwm 4:12; Yudas 14, 15; 2 Petus 2:5;
Chivkeeb 6:3.

IV. Plaub, lub nkoj ntawm no muaj chaw txaus rau txhua tug.,
Chivkeeb 7:23.