Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUB SIAB UAS TAWG

THE BROKEN HEART
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv (Baptist) nyob rau lub nroog Los Angeles.
Vajtswv hnub yav tsau ntuj uas yog hnub tim 29, lub xya hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 29, 2012

“Vajtswv tej uas kuv coj tuaj fij rau koj ces yog kuv tug ntsujplig thiab lub siab ua tawg tag, Koj yuav tsis fee phlu rau tug uas txo hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li” (Phau Ntawv Nkauj 51:17).


Kuv cov lus qhuab qhia yog ntxeev los ntawm ib tug xibhwb cov lus nws muaj lub npe hais tias Robert Murray McCheyne (1813-1843). Nws tuag ua ntej yuav muab hnub nyoog peb-caug xyoo, McCheyne yog ib tug xibhwb uas muaj koob npe cob qhia nyob rau rooj txhawb siab hauv tebchaws Scotland. Nws yog ib tug uas ntseeg hais txog uantej ib txhiab xyoo, yog ntseeg hais tias cov neeg Ixayees yuav rov mus rau lawv lub tebchaw thiab yuav hloov dua siab tshiab rau tiam uas yuav kawg no. Nws hais li no tias “Cov neeg phaum tshiab ntawm cov neeg Ixayees yuav zoo cov lwg dej uas los ntawm Vajtswv los.” Duncan Matheson tau hais txog tus xibhwb hluas no hais tias “nws qhuab qhia tawm los ntawm txhua yam ua muab sau cia rau ntawm nws lub hovpliaj.” Kuv xav muab Vajtswv txoj lus hmo no uas yog los ntawm McCheyne’s cov lus qhuab qhia nyob mus ibtxhi coj los qhia rau nej, kuv vam tias nws yuav pab rau kom qeeleej uas nyob hauv nej uas muaj “lub siab tawg tag” ntawd los pom txog Tswv Yexus txoj kev hlub thiab kev thaj yeeb uas muab pub rau cov neeg ntawd.

“Vajtswv tej uas kuv coj tuaj fij rau koj ces yog kuv tug ntsujplig thiab lub siab ua tawg tag, Koj yuav tsis fee phlu rau tug uas txo hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li” (Phau Ntawv Nkauj 51:17).

Los lus “tu siab lees lub txim” txhais hais tias “puas ntsoog” Vajntxwv Davis los hais ib yam nkaus li no tias “Lub siab tawg tag thiab lub siab puas ntsoog” McCheyne tseem hais li no tias: tsis muaj ib phau ntawv nkauj twg yuav qhia tau zoo lawm hais txog tug ntsujplig uas tau los lees lub txim zoo li no: nws qhov kev txo hwjchim thiab lees lub txim (nqe 3, 4, 5); Nws xav tau kev zam txim los ntawd Tswv Yexus cov ntshav (nqe 7); nws muaj lub siab dawb tom qab uas raug ntxuav (v. 10); nws xav ua yam uas ua rau Vajtswv txhua yam puas leej yog rau Nws xwb…nws yuav fij rau [Vajtswv] yog lub siab ua tawg thiab puas ntsoog (nqe 16,17). Yav thaum wb neeg nyiam muab yaj lo tua fij rau hnub uas lawv ua tsaug rau Vajtswv, tiamsis nws hais li no tias nws yuav muab lub siab uas raug tua thiab tawg puas ntsoog ntawd fij rau Vajtswv.

Nyob rau hauv txoj kevcai tshiab qhia peb li no hais tias, “Nej yeej paub tias tug neeg tua neeg yeej tsis tau txoj sia ntev dhawv mus ibtxhi thiab tsis txuas rau hauv Nws (1 Yaushas 3:15). Vajntxwv Davis tau poob rau txoj kev tua neeg. Yog lintawd nyob rau kuv qhov kev xav txog qhov uas nws yuav tsum raug them uas yog muaj nyob rau Phau Ntawv nkauj yog muab xam raws li Phau Vajluskub tshiab. Peb yuav saib cov Vajlukub hmo no kom mus raws qhov no.

“Vajtswv tej uas kuv coj tuaj fij rau koj ces yog kuv tug ntsujplig thiab lub siab ua tawg tag, Koj yuav tsis fee phlu rau tug uas txo hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li” (Phau Ntawv Nkauj 51:17).

I. Qeb ib, raws li qhov tseeb neeg lub siab yeej tawg tsis taus.

Qhov tseeb tiag yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav los ua rau kom neeg lub siab no tawg tau. Nws muaj peevxwm paub txog tej yam kev hlub, kev raug tsim txom, txawm txoj kev tuag los yeej ua tsis tau lub siab kom tawg tau. Neeg lub siab raws li vajtswv yog mos muag thiab cob qhia tau. Raws li Vajtswv txojlus uas yog Khiavdim tau qhia txog Vajntxwv Falaus lub siab tawv. Qhov nws tsis mloog lus ntawd ua rau kev puas tsuaj tau tshwmsim, nws tsis mloog thiab ua raws li Mauxes thiab Aloos cov lus, “nws lub siab tawv tsis kam ua raws li lawv hais” (Khiavdiam 8:15). Txawm yog Vajtswv ua rau nws tug tub hlob tuag lawm los nws lub siab tseev tawv qees. Peb kuj pom tug neeg npluanuj uas yog ib tug uas muaj lub siab tawv thiab, tawv txog qhov ua neeg tseem nrog Abrahas sibceg thiab! (Lukas 16:30). Txawm yog txoj kev tuag thiab hauv dabteb los yeej tsis muaj peevxwm ua dabtsi tau rau lub siab tawv thiab lub lub siab uas tsis yeem yuav kev kev qhua qhia ntawd! Nws yeej tsis lees paub txog nws tej kev txhaum ntawd kiag li, lub neej uas tsis muaj Vajtswv coj nws txoj haukev! Thaum Tswv Yexus tau kho tug neeg qhuav tes, Nws tau “tusiab vim yog lub siab ua tawv zoo li no” (Malakaus 3:5). Txawm lawv yuav pom tej txujci no kiag los yeej ua tsis tau rau kom lawv lub siab tawg kiag li. Xibhwb Povlauj tseem tau hais txog cov neeg uas ntxub qhov zoo ntawm Vajtswv tias yog cov niag neeg muaj lub siab tawv (Loos 2:5). Txoj kev cai, Vajtswv txoj lus, kev hlub, kev raug tsim txom, kev tuag, thiab dabteb los yeej ua tsis tau kom tug neeg uas tsis kam hloov dua siab tshiab lub siab tawg tau! Vim lawv lub siab tseem tawv tshaj dua pobzeb. Hauv lub qab ntuj no yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav tawv npaum li cov neeg uas tsis kam hloov dua siab tshiab lub siab lawm. Yelemis hais li no tias, “lawv ua rau lawv lub phlu kom tawv tshaj pobzeb” (Yelemis 5:3).

Yog vim licas cov neeg ua tsis tau raug cawm no lub siab yuav tawv ua luaj? Vajtswv txojlus tau qhia tseeb rau peb hais tias vim yog muaj daim ntaub npog lawv lub siab lawm. Vajtswv txoj lus thiaj qhia tias, “Daim ntaub tau npog lawv lub siab” (2 Kaulithaus 3:15). Qhov tseeb yog lub siab ntawd yeej tsis ntseeg txog phau Vajluskub, tsis ntseeg txog tej kev cai, tsis ntseeg txog Vajtswv qhov kev chim uas yuav los txog no. Qhov kev npog, lossis daim ntaub npog ntawd ua rau lawv ntsia tsis pom qhov tseeb.

Qhov ob, Dabntxwnyoog tau kav lawv lub siab. Nws yog “tug ntsujplig uas kav cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus” (Efexus 2:2). “Dabntxwnyoog…tau muab cov lus ntawd tshem tawm hauv lawv lub siab” (Lukas 8:12).

Qhov peb, lawv yog cov neeg uas “twb tuag lawm vim tau yuam txoj cai thiab tej kev txhaum” (Efexus 2:1). Tug ntsujplig uas tuag lawm yeej tsis hnov txog cov lus qhuab qhia. Tug ntsujplig uas tuag lawm yeej tsis paub txog qhov kev rau txim rau txoj kev txhaum. Tug ntsujplig uas tuag lawm “lub siab tau…digmuag” (Efexus 4:18), lawv yog cov neeg uas nyob rau lub neej qub dhau los (Efexus 4:19).

Qhov plaub, lawv qhov kev vam yog rau tej yam uas tsis muaj tseeb. Yaxayas tau hais li no tias, “Peb tau cog lus nrog rau kev tuag thiab tub tuag teb lawm. Mas peb tso siab hais tias thaum kev puastsuaj los peb yuav tsis tuag vim peb vamkham tej lus dag ntawd tsom kwm peb” (Yaxayas 28:15). Lawv tej kev vamkham yog ua raws li cov lus qhia xws li kev thov Vajtswv, kev fij nyiaj rau hauv pawg ntseeg, kev ua kevcai rau dej, thiab lwm yam uas yog tej kev dag ntxias.

Thov Vajtswv kom koj dim ntawm txoj kev kev foom uas yog txoj kev tuag, lub siab uas tsis tawg vim yog koj sawv rau ntawm qhov chaw uas tsis ruaj tsis tsis khov ib hnub yuav ploj mus. Yog lintawd, koj yuav tsis muaj ib qhov kev vamkhom tseeb tiag txog thaum koj tau los cuag Tswv Yexus.

II. Qeb ob, lub siab muaj kev txhab, tiamsis tseem tsis tau tawg.

“Vajtswv tej uas kuv coj tuaj fij rau koj ces yog kuv tug ntsujplig thiab lub siab ua tawg tag, Koj yuav tsis fee phlu rau tug uas txo hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li” (Phau Ntawv Nkauj 51:17).

Lub siab uas muaj nyob no yog ib yam zoo, tiamsis yog lub siab uas muaj kev txhab, lub siab ntawd yuav tsum tau tawg. Yuav ua licas thiaj li paub tau? Thawj lub kev txhab yog los ntawm txoj kevcai. Yog Vajtswv yuav cawm ib tug neeg twg, Nws yuav ua rau kom tug neeg ntawd xav txog tej kev txhaum ua nws tau ua vim qhov uas nws tau yuam txoj cai. Vajluskub hais li no,

“Cov neeg uas cia siab rau qhov uas lawv xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai, cov neeg ntawd twb raug foom tsis zoo lawm” (Kalatias 3:10).

Txoj kev txhaum uas nyob hauv koj lub neej thiab hauv lub siab, yuav saib zoo li ib yam ua qiasneeg kawg nkaus thaum Vajntsujplig tau los dig qhov kev txhab uas muaj nyob hauv koj lub siab.

Thaum ntawd tug neeg txhaum yuav los paub tau hais tias nws qhov kev txhaum tau tawm tsam Vajtswv qhov kev dawb huv. Nws yuav hais li no tias, “Kuv tau ua txhaum rau Koj thiab ua tej yam uas Koj pom tau hais tias yog kev phem kev qias” (Phau Ntawv Nkauj 51:4)

Qhov peb, qhov kev txhab ntawd tshwmsim thaum koj pom tau hais tias koj mus vamkham tej yam uas tsis muaj qabhau dabtsi yuav los pab tau kom koj tau qhov zoo. Lub sihawm no, koj lub siab los tseem tsis tau tawg. Koj lub siab sawv tawmtsam Vajtswv vim yog Vajtswv txoj kevcai coj nruj heev, thiab vim yog koj tsim tsis tau kev ntseeg kom muaj nyob rau hauv Tswv Yexus. Tej no ua rau koj chim rau Vajtswv vim qhov Nws tsis kam pab koj. Qhov no los tseem qhia tsis tau tias koj lub siab tau tawg lawm. Koj yuav tig rov los thov txim rau koj tug kheej thiab tusiab vim qhov Vajtswv tsis pab koj.

Peb kawm tau hais tias muaj ib yam uas yog qhov kev rau txim, thiab muaj ib yam yog qhov kev cawmdim. Tsis txhob tso siab los so rau txoj kev txhaum! Koj yuav hloov dua siab tshiab tsis tau.

III. Qeb peb, ntseeg hais tias muaj ob yam uas hais txog lub siab uas tawg.

Thawj yam, koj lub siab yuav tawg tawm ntawm txoj kev ncajncees uas koj rov ua rau tug kheej. Thaum Vajntujplig coj koj los rau ntawm Tswv Yexus tug uas tuag saum ntookhaublig, thaum no yog qhov uas koj tau tawg tawm ntawm qhov kev tshawb nrhia txoj kev cawmdim los ntawm koj tug kheej. Tom qab ntawd koj yuav los paub tau hais tias ib txoj haukev xwb yuav cawm tau koj, qhov ntawd yog Tswv Yexus ib leeg xwb. Koj yuav hais zoo ib yam li Davis Brainerd, “Kuv xav tsis txog hais tias muaj lwm txoj haukev ua cawm tau kuv thiab.” Thaum ntawd koj yuav pom tau hais tias Tswv Yexus qhov kev hlub yuav zoo heev kawg nkaus li. Koj lub siab puas tau tawg zoo li no thiab – Tawg los ntawd qhov kev xav hais tias Tswv Yexus tau tuag saum tug ntookhaublig theej koj tej kev txhaum, thiab muab Nws txoj kev ncajncees pub rau koj? Thaum ntawd koj yuav tsis tig mus saib lwm kev cawmdim lawm, lub sijhawm no koj yuav tig los ntsia rau Tswv Yexus ib leeg xwb. Yog qhov uas tig los saib Tswv Yexus lub siab uas muaj kev hlub thiab ua rau koj lub siab tawg tawm ntawm koj tej kev zoo uas yog koj li. Au, thov Vajtswv rau lub siab ua tau tawg zoo li no! Tej kev khavtheeb los yuav tsum tawm mus. Koj yuav hais li no tias, “Tug menyuam yaj uas neeg muab tua” yog rau kuv ntag! (Tshwmsim 5:12).

Vajtswv tseem hu, kuv nyob tsis tiaj tsis tus;
   Kuv lub siab tos tsis tau lawm yuav los zwm rau nws;
Yuav tawm ntawm lub ntiajteb ua kuv tau nyob dhau los;
   Vajtswv lub suab tau los txog rau hauv kuv lub siab lawm!
(“God Calling Yet” tus sau Gerhard Tersteegen, 1697-1769;
     Tug txhais cov lus yog Jane L. Borthwick, 1813-1897).

Yam ob, koj lub siab yuav tawg tawm ntawm txoj kev uas nyiam rau qhov kev txhaum. Thaum koj los tso siab rau Tswv Yexus lawm tiag tiag, thaum ntawm koj yuav ntxub txoj kev txhaum. Koj ntxub vim yog kev txhaum muab koj cais tawm ntawm Vajtswv. Koj yuav ntxub kev txhaum vim nws muab Tswv Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig, ua rau nws tug ntsujplig tiv kev txom nyem, thiab tawm hws ua ntshav, thiab tuag. Koj yuav ntxub kev txhaum heev, vim paub tau hais tias nws yeej coj tsis tau dabtsi zoo los rau koj kiag li, tsuas yog kev ntxhov siab xwb. Koj yuav quaj rau txoj kev txhaum vim nws tau tawm tsam Tswv Yexus txoj kev hlub.

IV. Qeb plaub, Yam zoo los ntawm lub siab uas tawg.

“Vajtswv tej uas kuv coj tuaj fij rau koj ces yog kuv tug ntsujplig thiab lub siab ua tawg tag, Koj yuav tsis fee phlu rau tug uas txo hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li” (Phau Ntawv Nkauj 51:17).

Lub siab ua tawg ntawd yuav uas rau koj los lees yuav Vajtswv cov lus qhuab qhia ua hais txog tug ntookhaublig. Vim lub siab uas tseem tsis tau raug hloov dua tshiab yuav tsis kam lees yuav cov lus qhuab qhia no. Coobleej ntau tug ntxub cov lus no. Lawv xav hais tias tsis muaj qabhau dabtsi tsuas yog tej yam uas ruam ruam xwb. Muaj qeeleej tseem thim Vajtswv vim qhov lawv tawm tsam cov lus qhuab qhia uas hais txog kev cawmdim los ntawm tug ntookhaublig. Vajtswv txoj lus hais tias,

“Cov lus qhuabqhia hais txog ntookhaublig yog ib yam ruam tsis muaj qabhau rau cov neeg uas yuav puastsuaj” (1 Kaulithaus 1:18).

Vajtswv txojlus tseem hais li no tias,

“Tswv Yexus tug ntookhauglig yog lawv tug yeebncuab”
       (Filipis 3:18).

Tiamsis lub siab uas tawg lawm yuav lees yuav cov lus qhuabqhia hais txog tug ntookhaublig no. Lub siab uas tawg lawm yuav zaum mloog cov lus hais txog qhov kev ncauncees tag mus li, Tswv Yexus tau tuag theej sawvdaws rau saum tug ntookhaublig! Lub siab uas tau tawg nyiam mloog cov lus uas hais txog neeg ua qhov zoo tiv thaiv tej kev phem kev qias!

Txuas ntxiv mus, lub siab ua tawg lawm yuav los so rau ntawm Tswv Yexus. Yog qhov chaw ua lub siab uas tseem tsis tau raug hloov yuav los so tsis tau,

“Tug neeg uas uaphem ua qia zoo li dej hiavtxwv ntas mus ntas los tsis paub tus li, thiab ua rau tej yam qia tawm tuaj” (Yaxayas 57:20).

Lub siab uas muab nyob ntawd tsis yog tabtom so. Kev quaj ntsuag, kev mob nkeeg yog muab nyob rau cov neeg uas ntseeg txog txoj kev txhaum, tiamsis tsis tso siab rau Tswv Yexus. Tiamsis lub siab uas tau tawg lawm tiag tiag yuav txav los cuag Tswv Yexus. Thiab Tswv Yexus txoj kev ncajncees yuav tshem txhua yam kev ntshai tawm hauv nws mus. Tswv Yexus txoj kev hlub “tshem txhua yam kev ntshai” (1 Yauhas 4:18). Lub siab ua tawg lawm yuav txau siab rau Tswv Yexus heev. Tswv Yexus yog txhua yam uas lawv ntshaw. Koj puas txaus siab rau Tswv Yexus thiab? Koj lub siab puas tau tawg thiab ua rau koj cia li txav los tso siab rau Tswv Yexus? Los yog koj tseem tsis tau totau txog cov lus no, lossis tsis tsis tau paub txog yam ua pab kom koj muaj kev ruaj siab? Kuv thov Vajtswv pab rau koj kom koj tso tej ntawd tseg, txav los cuag Tswv Yexus, vim Nws ib leeg xwb thiab cawm tau koj! Nthuav nej phau nkauj mus rau zaj yim, thov sawvdaws sawv ntsug hu uake.

Sawvdaws sawv ntsug hu zaj nkauj no uake. Yog koj tseem tsis tau txais kev cawmdim, thiab yog koj xav nrog Dr. Cagan thiab kuv tham txog qhov no, thaum peb tseem tatom hu zaj nkauj no, thov koj sawv mus lawm tom qab hauv chav tsev no. tom qab ntawd peb yuav coj koj mus rau lwm chav tsev muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab rau koj.

Cia li lo, cov neeg uas ris lub nra nyhav
   Siab puas ntsoog thiab tawg vim qhov yuam kev
Yog koj pheej tos txog hnub uas koj zoo tshaj no
   Tsis muaj hnub uas koj yuav los tau kiag li
Tsis yog tug neeg ncajncees, tsis yog tug neeg ncajncees,
   Tswv Yexus tau los hu cov neeg txhaum;
Tsis yog tug neeg ncajncees, tsis yog tug neeg ncajncees,
   Tswv Yexus tau los hu cov neeg txhaum;
(“Come, Ye Sinners” tus sau Joseph Hart, 1712-1768).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv txojlus uantej mloog lus qhuab qhia yog Dr. Kreighton L. Chan:
Phau Ntawv Nkauj 34:15-18.
Nkauj tshwjxeeb hu los ntawm Benjamin Kincaid Griffith:
“Vajtswv tseem hu” (“God Calling Yet”; tus sau Gerhard Tersteegen, 1697-1769).


TXHEEJ TXHEEM

LUB SIAB UAS TAWG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.,

“Vajtswv tej uas kuv coj tuaj fij rau koj ces yog kuv tug ntsujplig thiab lub siab ua tawg tag, Koj yuav tsis fee phlu rau tug uas txo hwjchim thiab lees nws tej kev txhaum ib zaug li” (Phau Ntawv Nkauj 51:17).

(1 Yauhas 3:15)

I.   Qeb ib, raws li qhov tseeb neeg lub siab yeej tawg tsis tau,
Khiavdim 8:15; Lukas 16:30; Malakaus 3:5; Loos 2:5;
Yelemis 5:3; 2 Kaulithaus 3:15; Efexus 2:1; Lukas 8:12; Efexus
2:1; 4:18, 19; Yaxayas 28:15.

II.  Qeb ob, lub siab uas muaj kev txhab, tseem tsis tau tawg,
Kalatias 3:10; Phau Ntawv Nkauj 51:4.

III. Qeb peb, ntseeg hais tias muaj ob yam uas hais txog lub siab tawg,
Tshwmsim 5:12.

IV. Qeb plaub, yam zoo yuav tau los ntawm lub siab uas tawg,
1 Kaulithaus 1:18; Felipis 3:18; Yaxayas 57:20; 1 Yauhas 4:18.