Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG NEEG COJ RAWS LUB SIAB QUB THIAB TUG NTSEEG TIAG

THE CARNAL MAN AND THE REAL CHRISTIAN
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj lub xya hli ntuj 28, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 28, 2013

“Tug uas ua lub neej raws lub siab qub qhia, tug ntawd yeej nyob rau cev nqaij daim tawv, tiam sis tug ua lub neej raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yeej ua neej raws li Vajntsujplig nyiam. Tug ua neej raws li lub siab qub qhia yuav ploj thiab yuav tuag, tiam sis tug ua raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yuav tau txoj sia thiab kev kaj siab. Tug uas ua raws li nws lub siab qub qhia tug ntaw ua yeebncuab tawm tsam Vajtswv. Rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv Txoj Kevcai, thiab qhov tseeb nws yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tug ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd ua tsis haum Vajtswv siab. Yog Vajtswv tug Ntsujplig nyob hauv nej lub siab, nej yeej tsis ua raws li nej lub siab qub qhia, tiam sis nej yuav ua raws li Vajntsujplig qhia nej. Tug uas tsis muaj Yexus khotos tug ntsujplig, tus ntawd tsis yog Yexus khetos tug” (Loos 8:5-9).


Vajluskub nqe no tau muab ob lub siab coj los sib piv, ib lub yog lub siab qub thiab ib lub yog lub siab uas muaj Vajntsujplig. Saib mus rau nqe rau.

“Tug ua neej raws li lub siab qub qhia yuav ploj thiab yuav tuag, tiam sis tug ua raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yuav tau txoj siab thiab kev kaj siab” (Loos 8:6).

Peb yuav tsum los totaub rau qhov no hais tias “lub siab qub” tsis yog ib tug ntseeg. Lo lus “siab qub” los ntawm lo lus Kivliv yog “Xas” (sarx) txhais tau hais tias “kev txhaum” Kev coj raws li lub “siab qub” txhais tau hais tias raug kev txhaum ua tug tswj. Xibhwb Povlauj tau hais tias, “Tug ua neej raws li lub siab qub qhia yuav ploj thiab yuav tuag” Tiam sis cov neeg tam sim no totaub li no “tug ntseeg coj raws li lub siab qub” qhov no totaub yuam kev lawm. Dr. James Montgomery Boice tau hais tias, “Qhov uas xibhwb Povlauj hais ntawm no hais txog ob hom neeg tsis sib thooj xws li cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg, tsis yog peb hom. Tshwj xeeb, nws tsis yog hais txog ‘tug ntseeg uas coj raws li lub siab qub’vim qhov no tsis tau hais txog tug neeg ua mob siab rau Tswv Yexus” (James Montgomery Boice, Ph.D., Romans, Volume 2, Baker Books, 2008 edition, p. 807).

Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tau meej meej tias xibhwb Povlauj tsis tau hais txog ob hom ntseeg nyob rau hauv Vajluskub nqe no. Nws hais tias, “tsis yog hais li no ‘tom qab lawv yug dua tshiab’ hu cov neeg ntawd hais tias tug ntseeg ua coj ‘raws lub siab qub’…ib tug ntseeg tiag tiag yeej tsis [yog] los sis ua tsis tau li ntawd” (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans: An Exposition of Chapter 8:5-17, The Banner of Truth Trust, 2002 edition, p. 3).

Qhov kev ntseeg hais tias muaj ob hom ntseeg (ib cov coj lub siab qub thiab ib hom yog cov coj raws li Vajntsujplig) qhov kev ntseeg no los ntawm pab neeg uas hu uas ntseeg txog qhov “kev txiav txim siab.” Cov neeg no yog “cov yuav lawv qhov kev txiav txim siab” lawv qhia yuam kev hais tias tug neeg uas “txiav txim siab” ntseeg Vajtswv lawm tseem ua neej nrog rau kev txhaum. Cov neeg uas coj raws li “kev txiav txim siab” qhia qhov no li no tias lawv yog “cov ntseeg uas tseem coj raws li lub siab qub” – thiab peb yuav tsum “ua raws” lawv, thiab “qhia lawv” kom hloov los ua ib tug ntseeg. Qhov kev ntseeg no yuam kev, thiab yog ib qhov ua rhuav tshem peb cov ntseeg. Lo lus hais tias “cov ntseeg coj raws li lub siab qub” yeej tsis yog ib tug ntseeg kiag li – lwm tug neeg los yeej paub zoo! peb yuav tsum qaug cau xwb thiaj li ntseeg hais tias “tug ntseeg coj lub siab qub” Peb tsis muaj cov ntseeg uas hu hais tias “cov ntseeg tseem coj raws li lub siab qub.” Kuv tau mus koom ib pawg ntseeg, kuv tau hnov ib tug niam tsev hais “lus povthawj” hais tias nws yog ib tug niam ntiav, thaum ntseeg lawm los tseem ua qhov ntawd, nws yeej “dim lawm” – vim nws yog tug “ntseeg ua tseem coj li lub siab qub.” Tam sim no nws rov muab tug kheej “fij tshiab rau Vajtswv” tam sim no nws lub neej hloov los nyob rau “seem ntsujplig” lawm. Thaum ntawd kuv niam kuj tau mus pehawm Vajtswv nrog rau kuv thiab txawm nws los ntseeg tau tshiab tshiab, nws kuj pom tias cov lus povthawj ntawd tsis zoo hais rau sawvdaws hnov. Kuv niam hais tias “Au, Robert, tsis ntxim nyho cia tug pojniam no hais cov lus timkhawv li no rau cov hluas mloog kiag li. Vim cov hluas yuav xav tias txawm lawv ua kev txhaum los kuj yuav dim thiab.” Thaum ntawd kuv paub tias kuv niam los ntseeg tau ob peb hli xwb, tiam sis nws tseem paub zoo tshaj tug xibhwb uas nyob rau pawg ntseeg ntawd! Thaum tug niam tsev uas yog ib tug “ntseeg” uas tseem ua niam ntiav ntawd hais lus povthawj tag, lawv tug xibhwb hais tias, “Yog ib qhov uas zoo tshajplaws?” Cov ntseeg tseem qw ntsuag qees tias “Amees.” Qhov no thiaj li qhia tias yog vim licas peb cov ntseeg tamsim no tsis loj hlob kiag li! Tsis yog muaj peb hom neeg! Nyob rau Vajtswv Txojlus nqe no qhia tias tsuas yog ob hom xwb – “lub siab qub”, yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis dim, thiab cov uas “lub siab muaj Vajntsujplig” yog cov uas dim lawm! Kuv vam tias peb cov xibhwb yuav los nyeem txog Dr. Boice thiab Dr. Lloyd-Jones phau ntawv! Peb paub tseeb lawm hais tias lo lus “cov ntseeg muaj ob hom.” Xws li ib hom yog “cov ntseeg uas tseem coj li lub siab qub” uas “fij tug kheej mus mus los los” rau Vajtswvs. Qhov tseeb tiag yuav tsum “yug dua tshiab” (Yauhas 3:7). Peb cov ntseeg Npavtiv coob tug tau yuam kev vim mus ntseeg lintawd. Lawv zoo li tug menyuam uas hais tias “lawv yog tug ntseeg tseem coj lub siab qub” ua fij tug kheej rov tshiab rau Vajtswv. Tiam sis leej txiv yuav hais li no tias “tug menyuam no tau tuag lawm” (Lukas 15:24). Tug menyuam no yog daim duab qhia txog “cov uas tseem tsis tau ntseeg” uas yuav tsum los txais yuav kev cawmdim, tsis yog fij tug kheej xwb! Tam sim no peb los saib nyob rau nqe 6. Thov peb sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov.

“Tug ua neej raws li lub siab qub qhia yuav ploj thiab yuav tuag, tiam sis tug ua raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yuav tau txoj sia thiab kev kaj siab” (Loos 8:6).

Nej zaum tau. Ob hom neeg ntawd muab coj los qhia kom meej meej zoo li no. Nyob rau Loos 8:6 qhia meej tshajplaws. Tej zaum koj yuav yog ib tug uas tseem coj li lub siab qub thiab yuam kev, los sis lub siab uas muaj Vajntsujplig thiab dim lawm. Peb yuav los saib txog ob hom neeg no.

I. Ib, tug neeg coj li lub siab qub

Kuv twb hais los lawm tias lo lus “siab qub” los ntawm lus Kivliv yog “Xas” (Sarx) – txhais tau tias “kev txhaum.” Kev coj li “lub siab qub” txhais tau hais tias yog ib tug neeg uas lub siab tseem nyob “rau txoj kev ua txhaum.” Tug neeg uas lub siab nyob txoj kev txhaum nyob rau qhov chaw ua txau ntshai tshajplaws.

Cov neeg no yog leejtwg? Nyob rau nqe 5 hais li no, “Tug uas ua lub neej raws lub siab qub qhia, tug ntawd yeej nyob rau cev nqaij daim tawv, tiam sis tug uas ua lub neej raws li Vajntsujplig qhia tug ntawd yeej ua neej raws li Vajntsujplig qhia…” Phau Vajluskub King James txhais li no, “Cov neeg uas coj raws li cev nqaij daim tawv lawv lub siab yeej coj raws li kev txhaum…” qhov no yog yam uas lawv lub siab niaj hnub xav txog – “Nyob rau txoj kev txhaum.” Nyob rau hauv 1 Yauhas 2:15-16, yog qhia txog yam uas peb muab peb lub siab nyob rau qhov ntawd “yam ua yog cev nqaij daim tawv.” Hais li no,

“Nej tsis txhob hlub lub ntiajteb lossis cia siab rau ib yam dabtsi uas nyob hauv lub ntiajteb. Yog nej hlub lub ntiajteb lawm, Nej yeej yuav tsis hlub tug uas hlub nej. Txhua yam uas yog ntiajteb li, tsis hais tej uas neeg lub siab ntshaw, tej uas neeg lub qhov muag pom thiab xav yuav, thiab txhua yam hauv ntiajteb uas neeg qhuas hais tias yog yam ua tseemceeb, tej ntawd puas leej yog ntiajteb li xwb tsis muaj ib yam yuav yog Vajtswv li” (1 Yauhas 2:15-16).

Yam uas yog lub siab qub ntshaw, yam uas neeg lub qhov muag pom. Lub neej uas khavtheeb. Nov yog yam uas lub siab nyiam kev txham niaj hnub ua thiab xav txog. John Bunyan hu hais tias nov yog cov neeg uas niaj hnub “xav txog lub ntiajteb.” Lwm lub npe hu ua “neeg ntiajteb lub siab.” Bunyan hu hais tias, “neeg ntiajteb lub siab” Dr. Lloyd-Jones txhais hais tias nov yog lub siab qub. Nws hais li no,

Txhais tau hais tias, nov yog yam uas nyob tsis ruaj tsis khov; tsis muaj ib yam yuav nyob mus ib txhi. Nov yog lub neej hauv ntiajteb no xwb, yog lub neej nyob rau txoj kev txhaum… “lub siab uas nyob rau cev nqaij daim tawv” uas tsis muaj Vajtswv, yog lub neej uas tsis muaj Vajtswv, yog neeg tej kev ntseeg uas tsis muaj Vajtswv. Qhov no yog lub ntiajteb no. Xibhwb Povlauj muaj lub siab no thiab neeg tej kev ntseeg, neeg tej kev txawj ntse, neeg tej nkauj nyob rau cev nqaij daim tawv. Vajtswv tsis nyob rau tej ntawd, Nws tsis nyob rau tej ntawd…txawm lawv yuav txawj hais lus, puab ib puas tsav yam, tiam sis tej ntawd tsis muaj ntsujplig, tsis muaj Vajtswv, tsis muaj ntsujplig, tej ntawd yog “lub neej nyob rau cev qaij daim ntawv” (Lloyd-Jones, ibid., page 6).

Cov tub ntxhais hluas yog cov “nyiam” cov nkauj hais txog neeg lub neej qub. Cov neeg uas nyob “rau hauv” qhov uas nyiam ris tsho tshiab. Cov neeg uas “nyob hauv” qhov uas nyiam kev ua dog ua dig “yam neeg ntiajteb txoj kev ua neej,” thiab yog uas hais txog kev sib ntau sib tua, puas leej yog lub siab uas nyiam ntiajteb no li. Lub “siab uas muaj Vajntsujplig” yog cov ntseeg uas tsis siv lawv lub sijhawm mus nyob rau tej tsis muaj qabhau no! Yog koj ua lintawd, koj yuav tsis dim! Qhov ntawd tseem yog “kev phem” xws li cov yeeb-yaj-kiab ua txog ntsujplig phem, duab liab qab. Cov no yog “nyob hauv” neeg lub siab qub. Cov neeg uas nyob “rau hauv” txhua yam uas hais no yog hais txog neeg ntiajteb lub siab!

“Neeg lub siab qub” yog ib yam uas phem tshajplaws. Nyob rau nqe 6, “Lub siab qub yog kev tuag.” Tuag! yog qhov qhia tias uas neej raws li lub siab qub. Dr. Lloyd-Jones hais tias qhov yog yuav tsum txhais li no, “lub siab qub uas nyob rau kev txhaum yog kev ploj kev tuag” (Tib phaus daim 7). Xibhwb Povlauj yeej hais uantej lawm hais tias, “Lub siab qub yog kev ploj kev tuag” nov tsis yog ib tug ntseeg Vajtswv lub siab. Peb los saib kom tob tshaj ntawd qhov hais tias “lub siab hauv ntiajteb yog hais txog cov neeg uas twb “tuag lawm” Cov neeg uas muab lawv lub siab niaj hnub ua li lub ntiajteb no ces twb tuag lawm! Lo lus no “lub siab qub yog kev ploj tuag” txhais tau hais tiag ib tug neeg uas tug ntsujplig twb tuag lawm. Nyob rau hauv Efexaus 2:1, xibhwb Povlauj hais tias “tuag vim yuam Txojcai thiab ua kev txhaum.” Thiab nyob rau hauv Efexaus 2:5 nws hais txog cov neeg ntawd zoo li “tuag rau hauv kev txhaum.” Yog cov neeg ua tsis totaub Vajtswv Txojcai thiab tsis tau raug cawm kom dim,

“Tug uas tsis muaj Vajntsujplig, tug ntawd yeej tsis tau txais tej Vajntsujplig pub, rau qhov lawm pom hais tias tej ntawd tsis muaj qab hau dabtsi, thiab lawv tsis totaub txog tej ntawd rau qhov lawv tsis muaj Vajntsujplig lawv thiaj tsis totaub tej ntawd” (1 Kaulithaus 2:14).

Txawm koj yuav muaj peevxwm qhia Vajtswv Txojlus ua rau kom koj lub ntsej muag ntsuab los cov neeg no yeej tsis totaub txog Vajtswv txojlus. Yog vim licas? “Vim lawv tsis muaj Vajntsujplig.” Thiab tug neeg uas nyob rau kev txhaum, tuag rau kev txhaum, tsis muaj hnub yuav totaub txog qhov tseeb kiag li! “thiab lawv tsis totaub txog tej ntawd rau qhov lawv tsis muaj Vajntsujplig lawv thiaj tsis totaub tej ntawd” – lawv coj li lub siab qub, thiab tsis paub txog qhov tseeb! Yog vim lintawd peb thiaj yuav tsum qhia mus qhia los, txawm li ntawm los cov neeg uas muaj lub siab coj li ntiajteb no yeej tseem “tsis totaub kiag li.” Kuv pom coob leej ua mus rau tom chav tsev thov Vajtswv tau ntau lub hli los lawm, tseem tsis tau txais kev cawmdim yog vim licas? Vim yog “Lub siab txhaum ntawd twb tuag lawm” (Loos 8:6).

Muaj ntau yam uas Dr. Lloyd-Jones tau hais tseg cia. Nej coob tug twb pom coj yeeb-yaj-kiab hais txog kev tshajtawm hu ua Vajtswv kev hluab (Amazing Grace) nyob rau ntawm peb pawg ntseeg. Hais txog William Wilberforce (1759-1833) lub neej, nws yog ib tug uas thawj coj tawm tsam txog kev caij tsuj thiab tsis pub kom muaj neeg tsim txog ua qhe nyob rau tebchaws Britain. William Pitt yog ib tug nom loj (1759-1806) kav tebchaws. Ob tug txiv neej no ua phoojywg zoo tiam sis Wilberforce yog ib tug ntseeg uas yug dua tshiab lawm, tiam sis William yogi b tug neeg uas mus pehawm Vajtswv xwb tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, los sis tsis xav yug dua tshiab. Wilberforce txhawj xeeb txog Pitt tug ntsujplig heev. Thaum kawg nws thiaj li caw kom Pitt nrog nws mus koom ib lub rooj txhawb siab mus mloog ib tug xibhwb uas yog Richard Cecil qhia. Thaum kawg Pitt kuj txiav txim siab nrog Wilberforce mus mloog tug xibhwb no qhia. Xibhwb Cecil qhia tau zoo heev thaum Wilberforce tabtom mloog zoo li nws tabtom nyob rau saum ntuj. Tiam sis Pitt uas yog tug nom loj ntawm hais li no tias, “Wilberforce koj puas paub, kuv tsis totaub txog cov lus uas tug xibhwb ntawd qhia kiag li.” Wilberforce zoo siab muaj kev kaj siab thaum mloog cov lus qhuab qhia, tiam sis Pitt tsis xav mloog kiag li. Nws yeej tsis totaub kiag li. Dr. Lloyd-Jones hais li no tias, “Richard Cecil tabtom qhia rau tug neeg uas twb tuag lawm mloog. Tug neeg uas tuag lawm yeej tsis paub ua tsaug zoo li William Pitt ntag. Nws tug kheej yeej lees hais tias, qhov ntawd yog…neeg ntiajteb ntag. Lawv tuaj pehawm Vajtswv, lawv tuaj mloog cov lus qhuab qhia [zoo] li ib tug ntseeg, tiam sis lawv kawm tsis tau dabtsi kiag li…Qhov ntawd yog vim lawv tuag rau seem ntsujplig lawm. Lawv tuag lawm, tuag rau ntawm Vajtswv, tuag rau ntawm Yexus thiab tuag rau Vajntsujplig thiab lawv tug ntsujplig. Lawv yeej xav tsis txog tej yam no kiag li. Tej ntawd yog lawv li teeb meem. Qhov ntawd xibhwb Povlauj thiaj hais tias. Lub siab qub tau muab lawv kaw rau ntawm Vajtswv lawm…yog li tuag rau qhov zoo li no lawv yuav tsis tau txoj sia, vim raug kaw ntawm Txoj sia ntawm Vajtswv lawm. Tsis muaj ib yam yuav phem npaum li no lawm. Qhov ntawd yog txhais tau hais tias tuag rau seem ntsujplig” (Lloyd-Jones, ibid., pp. 10-11).

“Tug ua neej raws li lub siab qub qhia yuav ploj thiab yuav tuag, tiam sis tug ua raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yuav tau txoj sia thiab kev kaj siab” (Loos 8:6).

II. Ob, tug neeg uas siab nyob rau seem ntsujplig

Peb yuav tsum tua lub niam tswvyim uas hais txog “tug ntseeg muaj lub siab qub” pov tseg. Xibhwb Povlauj tsuas hais txog cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg xwb. Qhov no yog qhov Xibhwb Povlauj hais nyob rau nqe no. tiam sis tug ua raws li Vajntsujplig qhia tug ntawd yuav tau txoj sia thiab kev kaj siab” (Loos 8:6b). Nws tseem hais txuas ntxiv tias,

“Yog Vajtswv tug Ntsujplig nyob hauv nej lub siab, nej yeej tsis ua raws li nej lub siab qub qhia, tiam sis nej yuav ua raws li Vajntsujplig qhia nej. Tug uas tsis muaj Yexus khotos tug ntsujplig, tus ntawd tsis yog Yexus khetos tug” (Loos 8:9).

Yog ib tug neeg twg tsis muaj Vajntsujplig nyob rau hauv nws, tug ntawd yeej tsis yog ib tug ntseeg. Lo lus piv ntawm no yog hais txog “cov neeg uas coj li lub siab qub” thiab cov neeg uas “coj li Vajntsujplig qhia” Los sis hais txog cov neeg uas ploj yuam kev thiab cov neeg uas raug cawm dim lawm.

Thaum koj los yug dua tshiab, koj tsis nyob rau “lub siab qub” ntxiv lawm. Thaum koj los nyob rau hauv “Vajntsujplig.” Lub sijhawm ntawd, koj yug dua tshiab lawm. Thiab Loos 8:9 thiaj xaus lo lus no tias, “Tug uas tsis muaj Yexus khotos tug ntsujplig, tus ntawd tsis yog Yexus khetos tug” rov hais ntxiv tias, tug uas tsis muaj Yexus khotos tug ntsujplig, tus ntawd tsis yog Yexus khetos tug

Tamsim no, koj tsis tag yuav txhawj hais tias tej ntawd yuav tshwm tau licas. Lub sijhaw koj los hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus, “Yexus tug ntsujplig” (Vajntsujplig tug dawb huv) los rau hauv koj lub siab nrog koj nyob uake rau Tswv Yexus. Cov neeg ruam xwb thiaj li hais tias, “Kuv yuav los rau ntawm Yexus tau licas?” Txhua yam ntawd tsis yog yam koj ua tau los ntawm tug kheej. Tsuas yog Vajntsujplig ua tug qhia rau kom koj pom txog tej kev txhaum ntawd. Thaum ntawd yuav ua rau koj tig los ntxub lub neej qub “Lub siab qub.” Lub siab phem qia neeg ntawd koj tsis xam pom thiab tsis xav tau ntxiv lawm. Thaum ntawd koj los cia siab rau Yexus, Vajntsujplig los koom nrog rau Yexus. Kuv hnov neeg hais li no tias, “Yog vim licas kuv thiaj tsis paub li hais tias tej ntawd tshwm sim tau li cas, tam sim nov meej rau kuv lawm, kuv tau los cia siab rau Yexus lawm!” Qhov ntawd tshwmsim thaum Vajntsujplig muab koj mus koom ua ib nrog rau Yexus. Qhov ntawd yog Vajtswv thiab neeg los koom uake nrog rau Yexus tug sawv hauv qhov tuag rov los! Tsuas yog Vajntsujplig xwb thiaj ua tau lintawd.

Dr. Cagan tau tawm tsam Vajtswv tau ob xyoo. Muaj ib hmo nws thiaj hais tias, “Tswv Yexus npaj txhij rau kuv txhua lub sijhawm. Lub sijhawm ntawd, kuv txawm txav los ze rau Nws.” Nws thiaj raug cawm lub sijhawm ntawd. Kuv los cuag Yexus thaum kuv hnov Vajtswv Txojlus nyob rau tom lub tsev kawm Vajluskub hu ua Biola nyob rau lub cuaj hli xyoo 1961. Txhua yam ua kuv hais tau yog Yexus nyob rau qhov ntawd, thiab kuv tau cia siab rau Nws. Qhov ntawd yog zoo li no! Tam sim no kuv thiaj paub tau hais tias Vajntsujplig ua haujlwm hauv kuv thiab rau kuv. Tiam sis thaum kuv txav los cuag Yexus tug muaj txoj sia nyob. Txhua yam uas yog Yexus li puas leej yog kuv li. Nws cov Ntshav ntxuav kuv tej kev txhaum! Nws muab txoj sia ntev dhawv rau kuv! Kuv yug dua tshiab lawm!

Peb tsis muaj sijhawm kawm kom tob tshaj no, los sis yuav muab Dr. Cagan thiab kuv lub neej los hais kom tag. Tsis txhob ua lino! Cia li ntsia saum koj qhov kev tuag, lub neej uas nyob rau kev txhaum. Yuav tsum ntxuj lub neej qub ntawd. Tig ntawm lub neej qub los cuag Yexus. Nws yuav cawm koj. Nws yuav zam koj tej kev txhaum. Nws yuav pub txoj siab ntawv dhawv ib txhi rau koj. Koj yuav yug dua tshiab!

Peb ib tug hluas sau ntawv tuaj rau kuv hais li no tias, “Thov Vajtswv pab rau kuv tug tib laug kom pom tias lub ntiajteb no muab tsis tau dabtsi rau nws.” Qhov no yog thawj kauj ruam ua tug neeg hloov dua siab tshiab pib ua, yog tau haistias ntiajteb no pub tsis tau dabtsi rau nws. Los pib qhov no, thaum koj los pom tau zoo li no tias, “Lub siab qug yog kev ploj kev tuag.” Tam qab ntawd tig los cuag Yexus thiab kuv yuav paub tau hais tias, “Tug uas tsis muaj Yexus khotos tug ntsujplig, tus ntawd tsis yog Yexus khetos tug” (Loos 8:9).

Kuv ntseeg tias kuv muab cov lus povthawj zoo coj los qhia. Tiam sis tej zaum qhov zoo tshaj ntawd yog kuv txhob hais. Calvin hais lus povthawj los ntawm tsis ntshai dabtsi, kuv xav kom nej yuav tsum xyaum qhov no thiab. Kuv yuav hais tsis tau lus povthawj zoo npaum li Spurgeon. Tiam sis qhov nws pom thiab khiav tau hauv kev txhaum los rau ntawm Yexus. Thaum ntawd Spurgeon muaj hnub nyoog kaum-tsib xyoo xwb, nws hais tias,

      Tsis muaj ib yam dab tsis tseeb rau kuv npaum li txhais tes uas tau los ntshav ntawd, thiab lub koos mom pov saum taubhau. Txawm yog vajtsev, phoojyug, kev ua neej, kev npluajnuj, kev tau zoo nyob – tej ntawd txawj ploj tag mus… Tsuas yog Nws uas yog Vajtswv thiaj muab tau txoj sia ntev dhawv ib txhib nws yog cov dej cawm txoj sia thiab lub pasdawj txhawv mus tag ib txhi. Thaum kuv pom Yexus saum tug ntoo khaub lig, thiab kuv [xav] tias Nws qhov kev tuag thiab kev txom nyem, uas [kuv xav] thiab pom Nws ntawd twb vim yog hlub kuv, thiab kuv ntsia rau ntawm nws quaj hais tias -

         Yexus, tug uas hlub kuv tug ntsujplig,
         Thov kuv yam us cuag koj.

Nws hais tias, “los” thiab kuv yuav ya mus cuag Nws; thiab thaum Nws rov pub kuv mus dua ib zaug ntxiv, kuv paub txog kuv lub nra nyhav. Ploj tag mus lawm! Ntawm lub qhov ntxha…kuv tso kev txhaum rau ntawd, thiab pom txog tug Cawmseej cawm kuv dim; Kuv uas yog ib tug menyuam nyob qhov kev tsaus ntsuj, tau ntsib kuv tug Cawmseej thiab kuv tug Vajtswv (C. H. Spurgeon, Conversion: The Great Change, Pilgrim Publications, n.d., p. 22).

Peb yuav thov Vajtswv rau koj kom yuav pom mintsis txog Spurgeon qhov kev kaj siab thaum nws tseem yog tug hluas uas yog lub ib hli ntuj xyoo 1850! Lub sijhawm peb plaub xyoo tug “xibhwb hluas” uas yog Spurgeon tau qhia rau neeg saum txhiab txhiab tug nyob rau London! Koj puas cia siab rau Yexus nyob rau hmo no. Tswv Yexus nag hmo zoo li nws tseem nyob lintawd mus lawm tom ntej. Yog koj cia siab rau Nws, Nws yuav zam koj lub txim thiab muab nws cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum. Amees.

Koj puas xav nrog peb tham txog qhov kev cawmdim, thiab los ua ib tug ntseeg tiag zoo licas? Yog koj xav tau nws, thov sawv mus lawm nram qab rau lub sijhawm no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau chav thov Vajtswv. Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas txhais yuav Vajtswv no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Loos 8:5-9
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“How Helpless Guilty Nature Lies” (by Anne Steele, 1717-1778;
to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).


TXHEEJ TXHEEM

TUG NEEG MUAJ LUB SIAB QUB THIAB TUG NTSEEG TIAS

THE CARNAL MAN AND THE REAL CHRISTIAN

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tug uas ua lub neej raws lub siab qub qhia, tug ntawd yeej nyob rau cev nqaij daim tawv, tiam sis tug ua lub neej raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yeej ua neej raws li Vajntsujplig nyiam. Tug ua neej raws li lub siab qub qhia yuav ploj thiab yuav tuag, tiam sis tug ua raws li Vajntsujplig qhia tug ntawm yuav tau txoj siab thiab kev kaj siab. Tug uas ua raws li nws lub siab qub qhia tug ntaw ua yeebncuab tawm tsam Vajtswv. Rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv Txoj Kevcai, thiab qhov tseeb nws yeej coj tsis tau raws li txoj kev cai ntawd. Tug ua tseem ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd ua tsis haum Vajtswv siab. Yog Vajtswv tug Ntsujplig nyob hauv nej lub siab, nej yeej tsis ua raws li nej lub siab qub qhia, tiam sis nej yuav ua raws li Vajntsujplig qhia nej. Tug ua tsis muaj Yexus khotos tug ntsujplig, tus ntawd tsis yog Yexus khetos tug” (Loos 8:5-9).

(Yauhas 3:7; Lukas 15:24; Loos 8:6)

I.   Ib, tug neeg coj li lub siab qub, I Yauhas 2:15-16;
Efexaus 2:1, 5; I Kaulithaus 2:14; Loos 8:6; Yauhas 3:7.

II.  Ob, tug neeg uas siab nyob rau seem ntsujplig , Loos 8:6, 9.