Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV TUB TXIB YUAM KEV –
LO LUS CEEB TOOM RAU COV NEEG TXHAUM

(ZAJ LUB QHUAB QHIA # 4 HAUV 2 PETUS)
FALLEN ANGELS – A WARNING TO FALLEN MEN
(SERMON #4 ON II PETER)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsauj ntsuj lub Tsib hli 17, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 17, 2015

“Vajtswv tsis tau tseg cov tub txib uas ua txhaum ntawd, tiam sis muab lawv pov rau tub Tuagteb, muab lawv khi cia nyob qhov tsaus ntuj ntawd, kaw cia tos txog hnub txiav txim” (2 Petus 2:4).


Vajtswv Txojlus qhia hais tias Ntxwnyoog yog tug uas tawm tsam Vajtswv, nws thiaj li raug ntiajteb tawm sawm qaum ntuj los nyob rau ntiajteb. Exekees 28:11-19 thiab Yaxayas 14:13-14, qhia txog tug Ntxwnyoog uas raug ntiajteb tawm saum qaum ntuj. Coob tug tub txib koom nrog Ntxwnyoog ntxeev siab rau Vajtswv. Muaj ib txhia raug hu hais tias “ntsumplig phem” los nyob nrog neeg. Tiam sis muaj ib txhia raug pom rau tub Tuagteb. Nyob rau Vajluskub nqe ntawm no hais txog cov ntsujplig phem. Dr. Charles C. Ryries hais li no tias, “Cov tub txib ntawm qhov kev txhaum yog los nrog cov poj niam ua nkauj ua nraug”, raws li tau hais nyob rau Chivkeeb 6:1-4” (The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; note on II Peter 2:4).

Efexaus 6:11-17 qhia hais tias Ntxwnyoog muaj cov ntsujplig saum txheej tug nyob rau nws qhov tswjhwm – thiab yog cov uas siv zog ua haujlwm nyob rau ntiajteb rau lub sijhawm no. Dr. Martyn Lloyd-Jones hais li no tias “Cov ntsujplig phem muaj txog li saum txheeb, tej zaum txog li saum plhom tug” (Christian Unity, The Banner of Truth Trust, 1980, p. 58).

Kuv yog tug uas tsim tsa pawg ntseeg rau cov neeg tseg plaub hau ntev nyob rau xyoo 1970s. Lub sijhawm no tseem muaj, lub sijhawm no yog cov Npavtiv qab teb. Qhov haujlwm ntawd qhia rau kuv paub txog cov ntsujplig phem lub hwjchim. Kuv pom thiab hnov tias, cov ntawd tsis yog tias lam nyob lam muaj.

Nyob rau ib phau ntawv qub qub muaj lub npe Demons in the World Today, Dr. Merrill F. Unger, nyob rau Dallas Theological Seminary, qhia txog cov ntsujplig phem no tes dej num rau niaj hnub nim no. Nyob rau tshooj uas yog muaj lub npe “ “Demons and Spiritism,” “Demons and Magic,” “Demons and Demon Possession,” “Demons and False Religion,” thiaj tseem nyob rau ntau tshooj (Merrill F. Unger, Ph.D., Th.D., Demons in the World Today, Tyndale House Publishers, 1971).

Tiam sis cov ntsujplig phem uas nyob rau Vajluskub ntawm no ua tau txujci heev tshaj cov ua nyob rau niaj hnub nim no. Dr. John MacArthur hais li no tias, “lawv nkag rau cov txiv neej uas mus deev cov poj niam (The MacArthur Study Bible, note on II Peter 2:4). Cov neeg phem zoo li no yog qhov ua kom Vajtswv tso dej los nyob ntiajteb rhuav tshem lawv kom tuag tag. Lub sijhawm ntawd, cov ntsujplig phem no raug pov rau tub Tuagteb (Tartarus) – khi rau qhov tsaus ntuj. Dr. Kenneth Wuest hais li no tias “Petus qhia txog qhov chaw uas neeg tsis pom, yog qhov uas [cov] ntsujplig ua raug kaw no nyob txog rau hnub Vajtswv coj los txiav txim” thiab pov rau hav hluav taws (Kenneth S. Wuest, Wuest’s Word Studies From the Greek New Testament; volume 2, Eerdmans Publishing Company, 1954, note on II Peter 2:4).

Dr. Henry M. Morris “Cov ntsuj ntsujplig phem ntawm no tsis yog tias caum ntxwsnyoog…tawm tsam Vajtswv xwb, tseem los nkag rau neeg lub cev uas yog “neeg cov tub thiab cov ntshais” (Chivkeeb 6:1-4; 2 Petus 2:4). Lawv… lawv raug pov rauq qhov chaw ua qe tshaj plaws tos txog hnub rau txiav txim zaum kawg (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995; note on Jude 6).

“Vajtswv tsis tau tseg cov tub txib uas ua txhaum ntawd, tiam sis muab lawv pov rau tub Tuagteb, muab lawv khi cia nyob qhov tsaus ntuj ntawd, kaw cia tos txog hnub txiav txim” (2 Petus 2:4).

Ntawm no yog li no txij thaum Vajtswv rau txim rau cov tub txib no lawm, Vajtswv tseem yuav rau txim rau cov neeg uas tsis ua raws li Yexus.

I. Ib, kev ceeb toom rau peb paub nyob rau Vajluskub nqe no.

“Vajtswv tsis tau tseg cov tub txib uas ua txhaum ntawd, tiam sis muab lawv pov rau tub Tuagteb.”

Peb txog kev txiav txim rau qhov kev txhaum no. Thiab qhov kev txiav txim zaum no yog npaj tseg rau cov neeg phem no! Kom peb paub tias cov tub txib uas raug txiav txim no, yog cov uas thaum lawv tau nyob saum ntuj. Lawv raug tsim nyob rau qaum ntuj. Lub sijhawm ntawd lub yeej tsis tau ua kev txhaum. Lawv cov phooj ywg los puas leej yog neeg zoo hu tib si. Tiam sis lawv muaj cai yuav xaiv qhov kev ua zoo los sis kev txhaum, lawv txawm xaiv kev txhaum. Ntxwnyoog tau los nkag hauv lawv lub siab, Kev khib thiab kev tawm tsam ntxeev siab los nkag nyob rau hauv lawv, thiaj ua rau lawv raug pov rau hauv tub tuagteb, tsis muaj kev ywjpheej ntxiv lawm.

Lawv yog Ntxwnyoog tug menyuam. Ib txhia yuav loj hlob hauv pawg ntseeg. Tiam sis thaum kawg yog cov ua lub neej xaus rau txoj kev ua txhaum, thiab raug “Rho tawm…pov rau qhov tsaus ntuj, nyob tos hnub raug txiav txim.”

Hitler yeej yog ib tug loj hlob nyob rau pawg ntseeg, tseem ua kev cai rau dej husi. Nws tau mus kawm lub tsev kawm ntawv ua qhia txog kev hu nkauj thiab ntau paj nruag. Mao Tse Tung tseem yog ib tug uas mus kawm rau cov tsev kawm Vajluskub, Stalin mus kawm Vajluskub, kawm nyob rau hauv. Darwin yog ib tug kawm Vajluskub, thiab tau txais ntawv kawm Vajluskub tias. Qhov tseeb tias lawv tsuas tau txais daim ntawd qhia txog kev txawj ntse xwb! Tej no yeej tsis qhia rau peb paub tias lawv yog cov yuav los ua phem rau neeg ntiajteb kiag li! Tiam sis kev txhaum coj lawv mus qhov phem yog tua neeg ntaijteb!

Vincent Van Gogh yog ib tug xibhwb tug tub. Van Gogh tug kheej tau luam Spurgeion cov ntawv qhiab muab coj los qhia nyob rau pawg ntseeg hauv nroog London. Tiam sis nws mus ib tug neeg quav dej quav cawv, thiab rov tua nws tug kheej! Ib tug neeg sau lus sib rho zoo li Emily Dickinson mus kaw ntawv thiab koom rooj txhawb siab ntau zaug. Nws cov phooj ywg puas leej hloov siab los yuav Yexus. Tiam sis Emily Dickinson tsis lees yuav Yexus. Nws lub neej xaus rau qhov kaw tug kheej rau hauv tsev tsis kam ntsib leej twg thiab ntsib kev puas tsuaj. Tej zaum koj yuav hais tias, “Tej yam ntawd yuav tswmsim tsis tau rau kuv kiag li” Koj puas ruaj siab tiag maj? Vajluskub qhia tias,

“Yog lintawd tug neeg uas xav hais tias tug kheej ruaj khov lawm, yuav tsum ceev faj, nyob tsam yuam kev” (I Kaulithaus 10:12).

Txawm koj yuav yog neeg ruaj kho npaum licas los xij, txawm koj yuav ntse npaum licas los xij, yuav tsum ceev faj! Yog cov tub txib twg yuam kev tau, koj los yuav zoo tib yam nkaus! Tug uas muaj lub npe Archangel Lucifer, leej tub ntawm yav sawv ntxov, poob rau Dabntxwnyoog! Cov tub txib poob rau kev txhaum thiab cob tug poob rau kev plees kev yig thiaj li raug dej los nyab tuag tag hu si! Yexus tug thwjtim uas yog Yudas, tau ua txwjci ntiab dawb tawm, tseem tau los uas “tug tub ntawm qhov kev puas tsuaj” yog tug ntxeev siab rau Yexus!

“Yuav tsum ceev faj, nyob tsam yuam kev”

Cov lus qhuab qhia no muaj los ntawm Spurgeon cov lus qhuab qhia. Ib tug nom nyob rau India yug tau ib tug tsov, yeej muaj tso hauv tsev zoo li miv, neeg mus kov ua si rau nrog tug tsov ntawd. Tiam sis muaj ib hmo ib tug txiv neej pw tsau zog ntawm nws lub rooj. Lub sijhawm ntawd tug tsov no txawm los yaim nws txhais tes. Lub sijhawm ntawd nws cov nqaib txawm ntuag tug tso ntawd txawm yaim nws cov ntshav. Lub sijhawm ntawd tug tsov no tsis kam nyob hauv tsev li lawm. Nws yuav tsum tawm mus tom tsiaj noj, thiab khiav rau tom hav zoo lawm. Tug tsov no yeej rau yug kom seej. Tiam sis tsov tseem yog tsov. Yog lintawd neeg txawm yog ib tug ntseeg los xij. Tiam sis lub siab tseem tsis tau hloov, koj tseem muaj peevxwm uas kev txhaum tau. Thaum mus saj tau kev txhaum tsis ntev yuav mus ua kev txhaum. Saib koj yog neeg zoo, zoo li ib tug hloov dua siab tshiab los tseem poob rau kev txhaum. Kuv paub ib txiv neej yog ib tug qhuab qhia tau zoo heev. Tiam sis tsis ntev tom qab ntawd nws pib hauv cawv. Nws poj niam muab nws ntiab tawm hauv tsev mus pw tom tej tog kev. Muaj ib hmo nws raug neeg tua tuag lawm. Vim neeg tsis xav hnov nws quaj qw! Vajtswv Txojlus hais tias,

“Qhov ntawd tswm sim rau tug neeg uas muaj raws li ib txwm yeej tau hais tias dev rov noj yam ua nws tau nti tawm los, tug npua ua raug ntxuav lawm los tseem rov mus da av ntxiv” (2 Petus 2:22).

“Nws lub neeg thaum kawg yuav phem tshaj thaum pib” (2 Petus 2:20).

“Vajtswv tsis yog rau txim rau cov tub txib uas poob rau kev txhaum xwb” Koj puas xav tias Vajtswv kuj yuav rau txim rau cov neeg txhaum uas yog Adas cov menyuam? Tsuas yog koj yuav tsum hloov dua siab tshiab los ntseeg Yexus, thiab ruaj siab hais tias koj tej kev txhaum raug ntxuav lawm. Yog tsis yog lintawd Vajtswv yuav muab kom pov rau tug tuag teb txom nyem rau hauv, yog qhov chaw ua npaj tseg rau cov tub txib phem xwb – Nws yuav tsis cawm koj yog tseem nyob rau kev txhaum. Nov cov lus qhia nyob rau nqe Vajluskub ntawm no.

II. Ob, qhov kev vam uas qhia nyob rau Vajluskub nqe no.

Cov tub txib uas poob rau kev txhaum raug Vajtswv muab tso pov tseg. Tiam sis Tiam sis nco ntsoo hais tias Vajtswv xav cawm ib tug neeg txhaum zoo li koj ko. Ntawm Vajtsw txoj kev hlub, nws cawm cov tug txib uas hloov dua siab tshiab! Tiam sis Tug Cawmseej tsis tau tuag theej tug neeg uas tsis kam hloov dua siab tshiab. Nws yuav tsis muaj Vajntsujplig ua tug qhia kom nws paub txog kev txhaum. Nws yuav tsis tau hnov cov lus qhia txog Tswv Yexus. Tiam sis tseem muaj ib qhov xov zoo yog Vajtswv yuav zam txim thiab muab kev cawmdim tau tug txhua tug neeg txhaum. Tiam sis yog tsis kam hloov dua siab tshiab yuav raug khi rau qhov chaw tsau ntuj tos txog hnub yuav raug pov rau hav hluav taws. Thaum ntawd tsis Vajtswv yuav tsis muab sijhawm rau cov neeg no los hloov dua siab tshiab lawm. Nws yuav tsis ua siab ntev tos, ua ntej yuav los txiav txim. Thaum lawv ua kev txhaum, yuav raug pov hlawv mus tag ib sim neej.

Koj tseem yuav nyob rau kev txhaum ntev npaum licas? Nej ib txhia tseem tsis tau hloov dua siab tshiab ntau xyoo. Nws tsis lees yuav Yexus ntau xyoo. Qhov zoo tias Vajtswv tseem ua siab ntev! Nws rau txim rau cov tub txib yuav kev, nws yuav rau txim rau koj tib yam thiab yog tsis kam hloov siab tshiab?

Cov tub txib ntawd yeej tsis tau hnov dua cov lus hais txog Yexus. Thaum lawv poob rau kev txhau yeej tsis muaj sijhawm los txais yuav kev cawmdim lawm. Lawv yuav tsis tau sawv hauv qhov tuag lawm. Tswv Yexus tsis tau tuag theej cov tug txib no. Lawv tsis raug ntxuav los ntawm Tswv Yexus cov ntshav. Lawv tsis muaj tug yuav qhia Vajtswv Txojlus rau lawv. Tiam sis kuv twb qhia kom nej yuav tsis hloov dua siab tshiab thiab los rau ntawm Yexus. Kuv twb hais kom nej cia siab thiab txias yuav txoj sia ntev dhawv mus ib txhib.

Kev zam txim tsis muaj rau cov ntsujplig phem, tiam sis ntawm nej tseem muaj kev zam txim. Tswv Yexus hais tias,

“Cov neeg uas ris nra nyhav cia li los rau ntawm kuv, thiab kuv yuav cia nej so” (Mathais 11:28).

Tswv Yexus hais rau koj tias, “Los rau ntawm kuv.” Nws yeej tsis tau hais li no ib zaug rau cov tub txib uas poob rau kev txhaum kiag li. Tiam sis nws hais li ntawd rau koj, “Los rau ntawm kuv…thiab kuv yuav cia koj tau so.” Los rau ntawm kuv, cia siab rau kuv, thiab los ntxuav kev txhaum ntawm kuv cov ntshav!

He never offered that to fallen angels, but He offers it to you! That is the amazing love Wesley sang about, Nws yeej tsis tau ua lintawd rau cov tub txib uas poob yuam kev, tiam sis nws ua rau koj! Wesley hu ib zaj nkauj txog kev hlub loj li no tias,

“Kev hlub loj, zoo tiag tiag,
Ntawd yog kuv tug Vajtswv, ua tuag rau kuv?”
   (“And Can It Be?”, Charles Wesley, 1707-1788).

Tswv Yexus yeej npaj txhij yuav cawm txhua tug uas los cia siab rau Nws! Txawm yog qhov kev txhaum koj tau ua ntawd los npaum licas los xij, lub sijhawm koj los cia siab rau nws, Nws yuav ntxuav koj los ntawm Nws cov ntshav!

Qhov cia siab ntaw nyuaj npaum licas? Kev cia siab tsis yog ib qhov nyuaj kiag li. Kuv nyeem xibhwb Wurmbrand phau ntawv uas yog Raug Tsim Txom Rau Yexus los sis Tortured for Christ ntau lub lim tiam dhau los no, ns hais li not ias,

Muaj ib zaug kuv pom ib tug xibwb uas yog cov Orthodox nyob rau tebchaws Laumenias. Nws yog ib tug Koo-ma-niv (Communists) rov cem nws tug menyuam yaj. Muaj ib hnub nyob rau yav lig thaum nws nyob hauv nws lub vaj. Kuv hais tias, “Sim saib tug neeg txhaum uas Vajtswv tau txais yuav thaum nws tig rov qab los. Nws yeej zoo siab txais yuav txawm tug neeg txhaum uas yog xibhwb ua tau hloov dua siab tshiab.” Kuv hu cov ntseeg zaj nkauj. Tug neeg no tau hloov dua siab tshiab (Richard Wurmbrand, Tortured for Christ, Living Sacrifice Books, 1998, p. 90).

Txawm koj yuav ua kev txhaum dab tsi los xij, Yexus yuav zam koj lub txim. Nws yuav zam txim rau koj thiab ntxuav kom koj dawb huv. Yam Yexus ua rau tug xibhwb ntawd, Nws yuav ua rau koj tib yam nkaus thiab, Cia siab rau Nws! Nws yuav Cawm koj. Yexus hais tias,

“Tug neeg uas los cuag kuv, kuv yuav tsis muab nws pov tseg” (Yauhas 6:37).

Tswv Yexus tau caw koj los rau ntawm nws, thaum kuv los xav txog qhov Yexus hais kom neeg los cia siab rau Nws, kuv xav tsis thoob kiag li. Ntxim nyog tug neeg txhaum yuav tsum thov Yexus ua tug cawm! Tiam sis Yexus ho ua tug thov kom lawv los cia siab rau nws! Vajntsujplig yog tug thov kom neeg los cia siab rau Yexus! Pawg ntseeg los thov kom lawv los cia siab rau Yexus! Cov ntseeg yog cov thov kom lawv los cia siab rau Yexus!

“Vajntsujplig thiab tug nkauj nyab hais tias cia li los thiab cia rau cov uas tau hnov cia li hais tias cia li los thiab cov ua nqhe dej cia li los” (Tshwmsim 22:17).

Peb yuav thov Vajtswv licas? Peb thov kom koj los cuag Yexus! Nov puas yog qhov Vajntsujplig thov thiab? Nws thov kom koj los cuag Yexus! Yexus hais li cas? Nws hais tias, “Los rau ntawm kuv”! Yexus hais licas rau peb txhua tug? Nws hws hais tias “Coj lawv los rau hauv” (Lukas 14:23). Peb txhua tug xav kom koj los txais yuav kev cawmdim rau hauv. Peb tsis tau hais li no rau cov tub txib uas poob rau kev txhaum, tiam sis peb hais li ntawd rau koj! Los! Los! Los! Los txais yuav kev cawmdim ntawm Yexus! Los rau ntawm Yexus txhob ua xyem xyav! Los rau ntawm Yexus rau qhov koj hwm nws! Coj kev tej kev txhaum los cuag Nws!

Peb tug Cawmseej nyob ruaj khov kho,
   Tuav raws Leetxiv txhais tes;
Vajtswv yog kev hlub! Kuv paub, kom pom,
   Yexus quaj vim yog nws hlub kuv.
(“Depth of Mercy,” Charles Wesley, 1707-1788).

Kuv txiv, kuv thov kom cov neeg txhaum los cuag Koj ib Leejtub uas yog Tswv Yexus los txais yuav kev cawmdim. Ntawm Nws lub npe. Amees.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm zaj lus qhuab qhia no thov koj sau ntaw ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia nws rau nws paub – rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 2 Petus 2:4-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Depth of Mercy” (Charles Wesley, 1707-1788;
sung to the tune of “Just As I Am”).


TXHEEJ TXHEEM

COV TUB TXIB YUAM KEV –
LO LUS CEEB TOOM RAU COV NEEG TXHAUM

(ZAJ LUB QHUAB QHIA # 4 HAUV 2 PETUS)
FALLEN ANGELS – A WARNING TO FALLEN MEN
(SERMON #4 ON II PETER)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vajtswv tsis tau tseg cov tub txib uas ua txhaum ntawd, tiam sis muab lawv pov rau tub Tuagteb, muab lawv khi cia nyob qhov tsaus ntuj ntawd, kaw cia tos txog hnub txiav txim” (2 Petus 2:4).

(Exekees 28:11-19; Yaxayas 14:13-14; Chivkeeb 6:1-4; Efexus 6:11-17)

I.   Ib, kev ceeb toom rau peb paub nyob rau Vajluskub nqe no, 2 Petus 2:4a;
1 Kaulithaus 10:12; 2 Petus 2:22, 20.

II.  Ob, qhov kev vam uas qhia nyob rau Vajluskub nqe no, Mathais 11:28;
Yauhas 6:37; Tshwmsim 22:17; Lukas 14:23.