Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THAWJ COJ RAWS LI VAJLUSKUB

BIBLICAL DEACONS
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.,
Xh. Emeritus

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nrog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tav su, Ib hli ntuj 10,2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021

Hu nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus: “Take Time to be Holy”
   (William D. Longstaff, 1822-1894; 1, 2, 4).


Lub sijhawm tav su no kuv xav kom nej los paub txog qhov Vajtswv hais txog cov pab saib dej num hauv pawg ntseeg. Thov nthuav mus rau Teshaujlwm 6:1-7.

“Lub sijhawm ntawd thaum cov thwjtim huaj vam coob zuj zus tuaj, cov Yudai uas hais tau lus Kili xwb yws cov Yudai uas yog neeg Henplais rau qhov cov poj ntsuam Kili raug muab tshwj tseg tsis tau txais tej zaub mov uas lawv niaj hnub faib. 2Kaum ob tug tubtxib thiaj hu cov thwjtim sawvdaws los thiab hais tias, Tsis tsim nyog peb yuav tso Vajtswv txojlus tseg mus tu kev noj kev haus. Vim li no, cov kwvtij, nej cia li xaiv xya leej hauv nej cov uas muaj koob meej zoo thiab muaj Vaj Ntsuj Plig puv npo thiab muaj tswvyim, mas peb yuav tsa lawv ua tes haujlwm no. Peb cov yuav rau siab ntso thov Vajtswv thiab faib Vajtswv txojlus. Lawv sawvdaws pom zoo li uas hais ntawd, mas lawv xaiv Xatefanau uas muaj kev ntseeg thiab muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv npo, thiab Fili thiab Plaukhaula thiab Nikhanau thiab Thimoo thiab Pamena thiab Nikhaulau uas yog neeg Athi‑au uas coj Yudai kevcai. Lawv coj cov neeg no los sawv rau ntawm cov tubtxib xubntiag mas cov tubtxib thov Vajtswv pab lawv thiab muab tes npuab saum lawv. Vajtswv txojlus nrov nto moo lug. Cov uas los ua thwjtim kuj tsav ntxiv coob zuj zus tuaj rau hauv Yeluxalees, thiab muaj cov pov thawj ntau leej los ntseeg thiab mloog lus” (Teshaujlwm 6:1-7).

Nej zaum tau.

Kuv tus xibhwb uas yog Dr. Timothy Lin, qhia tias txhua tus los pab ua dej num nyob rau hauv pawg ntseeg yuav tsum muab kaum nqi kev cai no saib hlob.

"Kaum Yam Tseemceeb Cov Thawj coj hauv Pawg Ntseeg Yuav Tsum tau Coj Raws"

(1) Yuav tsum txaus siab hlo los ua Vajtswv tes dej num, thiab hwm lwm tus.

(2) Coj raws li Vajtswv Tgxojlus hais hauv 1 Timautes 1:1-10.

(3) Yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus thiab thov Vajtswv txhua hnub thiab muab ib feem kaum tag mus li.

(4) Yuav tsum muaj txij nkawm thiab hwm thiab txhawb tus txiv los sis tus poj niam rau kev ua Vajtswv num.

(5) Muaj peevxwm qhia hnub kaj.

(6) Zoo siab hlo ua Vajtswv tes dej num thiab saib xyuas cov tswv cuab.

(7) Yuav tsum koom txhua lub rooj saib laj, zoo li kev pehawm Vajtswv, Kev kawm hnub kaj, kev thov Vajtswv, cov thawj coj lub rooj saib laj thiab txhawb nqa txhua yam dej num hauv pawg ntseeg.

(8) Yuav tsum koom rooj cov qhia, thiab cob qhia lwm tus hauv pawg ntseeg.

(9) Yuav tsum ua tus qauv zoo rau cov hluas tau xyaum. Tsim chim rau ib tus twg yog tsis tau cob qhia tus neeg ntawd.

(10) Nrog xibhwb ua Vajtswv tes dej num.
    (Dr. Timothy Lin, The Secret of Church Growth, pp. 45, 46).


Dr. Lin hais yog lawm. Yog cov thawj coj hauv pawg ntseeg coj li Dr. Lin qhia tseg, lawv yuav tsis ua kom pawg ntseeg tawg ua pab pawg. Tiam sis zoo li qhov no siv tsis rau rau cov neeg niaj hnub nimno.

Thawj coj hauv pawg ntseeg uas tsis zwm rau leej twg zoo li peb no, ua rau pawg ntseeg tawg ua pab pawg. Muaj txog li ntawd 92 feem puas uas cov thawj coj ua kom pawg ntseeg tawg ua pab pawg. Huav cov ntseeg Npavtiv qab teb muaj txog li ntawd 93 feem pua. Cov lus no muab los ntawm Church Split by Dr. Roy L. Branson. Dr. W. A. Criswell hauv los ntawm Dr. Branson phauv ntawv uas yog Church Split,

Yog koj tsis tau nyeem lwm phau ntawv, thov kom yuav tsum nyeem phauv ntawv uas yog Church Split no.

– Dr. W. A. Criswell,
  First Baptist Church,
  Dallas, Texas.


Dr. Lee Roberson, qhia nyob rau lub tsev kawm ntawv Tennessee Temple University, hais txog Dr. Branson phauv ntawv zoo li no.

Xibhwb thiab coj thawj coj hauv pawg ntseeg yuav kawm tau ntau yam ntawm hauv ntawv no.

Dr. Branson hais tias, “Thawjcoj hauv pawg ntseeg feem coob txhau ntshai, vi yog lawv tsis ua tib zoo kawm thiab paub txog kev ua Vajtswv tes dej num zoo” (Branson, p. 51).

Peb yuav ua licas thiaj li tiv thaiv tsis pub ua kom pawg ntseeg tawg ua pab pawg? Dr. Branson hais tias yuav tsum paub Vajtswv xwb. Dr. Branson hais tias,

a. Lawv tes num yog qhuab qhia, cob qhia thiab tshaj tawm.

b. Lawv muaj lawv tus xibhwb uab tus tswj.

“Cia li nco txog cov uas coj nej, yog cov uas hais Vajtswv txojlus rau nej. Cia li tshuaj saib lawv lub neej thaum kawg thiab yoog raws li lawv txojkev ntseeg” (Henplais 13:7).

“Cia li mloog cov uas coj nej lus thiab nyob hauv lawv qab kev tswjhwm, vim lawv yog cov uas zov tu nej tus ntsuj plig thiab lawv yuav tsum qhia lawv tes haujlwm rau Vajtswv. Cia ua rau lawv ua haujlwm xyiv fab hlo tsis yog ua nyuaj siab qas ntsuav uas yuav tsis muaj qabhau rau nej kiag li.” (Henplais 13:17).

c. Tshaj tawm thiab qhuab qhia los ntawm lawv txoj kev hlub.

d. Paub tias qhov twg zoo ua qhov twg tsis zoo ua!

   Tsis koom txhua yam tiam sis tsuas yog kev qhuab qhia, kev thov Vajtswv, thiab kev tshaj tawm.


1. Koom nrog rooj sab loj txhua lub hli

2. Koom thawj coj lub rooj sab laj

3. Lwm yam (pp. 228, 229, 230 Branson).

4. Thiab lwm yam rooj sab laj ntawv cov thawj coj hauv pawg ntseeg.


Dr. Branson hais tias, “ib yam hauj lwm’ hauv Vajluskub yog thaum xibhwb/hais kom sawvdaws los koom uake, “nov yog yam peb yuav tsum los ua’ thiab cov neeg txhua tus tej hais tias, ‘zoo heev, peb zoo siab ua’”

Dr. Branson hais tias, “ntau tus thawj coj txaus ntshai vim lawv tsis paub txog kev ua Vajtswv tes dej num hauv pawg ntseeg zoo” (p. 51).

Cov txwj lwg tsis yog cov los tswj pawg ntseeg, lawv tsis yog cov los coj kev txiav txim siab dab tsi yog mus raws li Vajluskub. Tus xibhwb thiaj li yog tus los coj thiab tswj pawg ntseeg. Vajtswv hais tias,

“Cia li mloog cov uas coj nej lus thiab nyob hauv lawv qab kev tswjhwm, vim lawv yog cov uas zov tu nej tus ntsuj plig thiab lawv yuav tsum qhia lawv tes haujlwm rau Vajtswv. Cia ua rau lawv ua haujlwm xyiv fab hlo tsis yog ua nyuaj siab qas ntsuav uas yuav tsis muaj qabhau rau nej kiag li.” (Henplais 13:17).

Muaj ib tus txwjlaug nug tias, “Koj yuav xav kom lwm tus ua raws li koj hais puas yog?”

Xibhwb thiaj li nthuav hauv Teshaujlwm 6:1-6, xibhwb thiaj li t!”eb hais tias, “Nov tsuas yog mus raws li Vajluskub qhia tseg” Tus txwjlaug teb tias, “Vajluskub yeej tseem hais txog cov hwjchim ua muab rau cov txwj laug ntau tshaj no thiab

Muaj ib tus tseem hais li no “Kuv paub Vajluskub zoo tias tseem muaj lwm qhov qhia thiab”

Xibhwb hais tias, “Nov yog qhov kawg uas peb hnov txog, yog vim licas? Tsis pom muaj nyob hauv hauv Vajluskub.”


Cov thawj coj tsis yog cov uas raug tsim tsa los tus kws, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj feem yuav los hais xibhwb yuav tsum ua li ub ua li no, zoo li xibhwb emeritus hauv pawg ntseeg no, kuv yuav los tsa peb tug thawj coj ua hauj lwm mus rau ib xyoo tom ntej no. Kuv tsa Kl. Mencia, Kl. Ngan thiab John Wesley Hymers los ua cov txwjlaug ua hauj lwm ib xyoo, thiab Dr. Cagan ua hauj lwm ob xyoo.

Peb muaj rooj sab laj lub ib hli ntuj, uas yog lub sijhawm kuv los tsav cov txwj laug tshiab, yog kuv pom tias tus neeg ntawd ua tau haujlwm zoo.

Kuv yuav los nyeem Vajluskub ib zaug ntxiv. Thov nthuav nej phau Vajluskub mus rau Teshaujlwm 6:1-7

“Lub sijhawm ntawd thaum cov thwjtim huaj vam coob zuj zus tuaj, cov Yudai uas hais tau lus Kili xwb yws cov Yudai uas yog neeg Henplais rau qhov cov poj ntsuam Kili raug muab tshwj tseg tsis tau txais tej zaub mov uas lawv niaj hnub faib. 2Kaum ob tug tubtxib thiaj hu cov thwjtim sawvdaws los thiab hais tias, Tsis tsim nyog peb yuav tso Vajtswv txojlus tseg mus tu kev noj kev haus. Vim li no, cov kwvtij, nej cia li xaiv xya leej hauv nej cov uas muaj koob meej zoo thiab muaj Vaj Ntsuj Plig puv npo thiab muaj tswvyim, mas peb yuav tsa lawv ua tes haujlwm no. Peb cov yuav rau siab ntso thov Vajtswv thiab faib Vajtswv txojlus. Lawv sawvdaws pom zoo li uas hais ntawd, mas lawv xaiv Xatefanau uas muaj kev ntseeg thiab muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv npo, thiab Fili thiab Plaukhaula thiab Nikhanau thiab Thimoo thiab Pamena thiab Nikhaulau uas yog neeg Athi‑au uas coj Yudai kevcai. Lawv coj cov neeg no los sawv rau ntawm cov tubtxib xubntiag mas cov tubtxib thov Vajtswv pab lawv thiab muab tes npuab saum lawv. Vajtswv txojlus nrov nto moo lug. Cov uas los ua thwjtim kuj tsav ntxiv coob zuj zus tuaj rau hauv Yeluxalees, thiab muaj cov pov thawj ntau leej los ntseeg thiab mloog lus” (Teshaujlwm 6:1-7).

Thov sawvntsug hu zaj nkauj no uake,

Ntxuav koj tus kheej kom dawb huv rau Vajtswv
   Txuas rau ntawm Vajtswv, thov Nws txoj lus
Nrog Vajtswv cov menyuam ua phooj ywg
   Muaj txhua yam tso tseg los ntshawb nrhiav Vajtswv

Ntxuav koj tug kheej kom dawb huv rau Vajtswv Txoj lus
   Siv sijhawm los nrog Yexus nyob uake
Saib ntsoov Tswv Yexus, ua neej zoo li nws
   Nws cov phoojywg ua neej zoo li nws.

Ntxuav koj tug kheej kom dawb huv rau seem ntsujplig
   Cia Nws ua tus tswj koj lub neej tag nrho
Cia Vajntsujplig ua tug coj koj txoj hau kev
   Koj lub neej thiaj li yuav ua tau nws tes dej num.
(“Take Time to be Holy, ”William D. Longstaff, 1822-1894; 1, 2, 4).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.