Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV NEEG THOV VAJTSWV RAU TXOJ KEV SIB TAWM TSAM!

PRAYER WARRIORS FOR TODAY’S BATTLE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 9, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 9, 2015


Qhov twg yog qhov tseemceeb uas kuv tsis tau kawm dua los li? Kuv hais taus hais tias qhov ntawd yog qhov hais tias cov ntseeg Vajtswv thiaj yog qhov tseeb! Kuv kawm paub hais tias cov ntseeg yog qhov tseeb nyob rau pawg ntseeg pawg ntseeg Suav Npavtiv hauv nroog Los Angeles, los ntawm tug xibhwb uas yog Dr. Timothy Lin. Nws yog ib tug xibhwb zoo, ib tug neeg uas mob siab Vajtswv heev. Thaum ib tug neeg twg uas rau siab ntseeg Vajtswv tiag tiag, qhov no ua rau nws txawv txav ntawm lwm tug xibhwb.

Dr. Timothy Lin yog ib tug xibhwb tuaj Suav tej tuaj, nws twb laus lawm ua ntej tuaj nyob tebchaws Amelikas, kuv hu qhov nws qhia thiab qhov nws ntseeg hais tias “cov ntseeg uas cia sia.” Nws tsis yog ib tug neeg uas raug hu hais tias a Pentecostal los sis a charismatic – muaj tseeb nws yeej ntseeg txog qhov kev puv ntoob rau Vajntsujplig, muaj ntsujplig phem, muaj cov tub txib qaum ntuj, cov “lus” los ntawm Vajtswv, qhov tseem ntawm uas Vajtswv teb cov lus thov, thov Vajtswv nchuav Vajntsujplig los rau rooj txhawb siab. Vim nws ntseeg txog cov ntseeg uas “ciaj sia” Nws kawm txog qhov no thaum tseem ua tub hluas nyob rau Suav teb, Nws txiv ua xibhwb tag nws tiam neej

Muaj coob tug neeg hais rau kuv tias, “Koj coj zoo li Dr. Lin tshaj lwm tug xibhwb uas yog xibhwb Suav uas tawm los ntawm nws pawg ntseeg.” Dr. Cagan tseem hais ib zaug li no rau kuv tau ob peb hnub dhau los no xwb, kuv yeej ntseeg thiab nyiam qhov uas Dr. Lin ntseeg txog cov ntseeg uas “ciaj sia”.

Lub sijhawm thaum kuv mus koom pawg ntseeg ntawm yeej tsis yoojyim rau kuv kiag li, vim kuv ib leeg thiaj yog neeg tawv dawb xwb, kuv tsis paub leej twg, nyuaj rau kuv nrog lawv, tiam sis yog Vatjswv dej siab kom kuv nrog lawv nyob uake. Qhov chaw ntawd kuv tau kawm ntau yam txog kev ntseeg los ntawm xibhwb uas yog Dr. Timothy Lin, txawm kuv tsis pom zoo nrog rau nws txhua yam los, kuv ntseeg raws li nws qhov kev ntseeg tias cov ntseeg uas “ciaj sia”!

Koj yuav tsum xav zoo li Dr. Lin yog koj xav los totaub phau Vajluskub Efexaus tshooj rau, kuv nyeem ntau phau ntawv kom totaub txog Vajluskub tshooj no, ib pliag no kuv yuav coj los qhia rau nej, thov nthuav mus rau Efexaus 6:10, yog rau daim 1255 hauv phau the Scofield Study Bible. Thov sawv ntsug nrog kuv nyeem uake nyob rau tshooj 6 nqe 10 txog 12

Nov yog xibhwb povlauj cov lus kawg sau mus rau pawg ntseeg hauv Efexaus, nws hais rau cov ntseeg txheej thaum ub, thiab cheem tsum rau peb cov ntseeg tamsim no,

I. Ib, xibhwb Povlauj hais txog kev tsov rog ntawm seem ntsujplig,

“Thaum kawg, kuv cov kwvtij, khov kho hauv Vajtswv, thiab ntawm nws lub hwjchim, muab Vajtswv cov cuabyeej los hnav, nej thiaj yuav tawm tsam tau ntxwnyoog, peb peb tsis tau tawm tsam cev nqaij daim tawm los sis ntshav, tiam sis tawm tsam tug kav saum nruab ntug, tawm tsam tej hwjchim, tawm tsam tug uas kav qhov kev tsaus ntuj hauv ntiajteb, tawm tsam tej ntsujplig uas nyob rau qhov siab” (Efexaus 6:10-12).

Nej zaum tau, xibhwb Povlauj hais tias peb nyob rau lub sijhawm kev ua tsov rog, cov ntseeg lub neej yog kev sib tawm tsam, peb nyob rau tiam uas muaj kev ua tsov rog los ntawm Ntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem, Dr. A. W. Tozer sau tau ib ib cov lus nyob rau phau ntawv hu ua, This World: Playground or Battleground? (Christian Publications, 1988, pp. 1-4). Dr. Tozer hais tias,

     Thaum ub…neeg yeej ua neej nyob rau kev ua tsov ua rog, peb cov neeg thaum ub ntseeg txog kev txhaum thiab ntsujplig phem thiab tub Tuagteb zoo li tej no yeej muaj hwjchim, thiab ntseeg hais tias Vajtswv yog tug ncajncees thiab muaj ntuj ceebtsheej, tiam sis tej no nyias muaj nyias tsis sib thooj thiab ua yeencuab tag mus li, peb cov pog koob yawg koob thaum ub yuav tsum xaiv ib tog xwb – lawv yuav nyob tsis tau hauv nruab nrab, nws yuav tsum xaiv kev ciaj los sis kev tuag, qaum ntuj los sis ntiajteb, yog lawv xaiv los rau ntawm Vajtswv tog, nws yuav tsum ua yeebncuab rau tug tawm tsam Vajtsw, qhov kev sib tawm tsam no yeej muaj tseeb thiab tsis muaj hnub xaus nyob rau hauv [ntiajteb] ibid., p. 2.

Tiam sis Dr. Tozer hais tias niaj hnub nim no hloov lawm, nws hais tias, “qhov kev sib tawm tsam no yeej tabmeeg ua tshwm tsis yog zoo li thaum ub tsis muaj neeg paub vim yog cov ntseeg tam sim no uas yog fundamentalist Christians” (ibid., p. 4).

Kuv xav tias peb yeej lees yuav Dr. Tozer cov lus tias muaj tseeb lintawd, niaj hnub nim no cov ntseeg uas yog evangelical Christians tsis ntseeg tias muaj ntsujplig thiab ntxwnyoog, kuv ntseeg tias vim yog qhov lawv tsis tau hloov dua siab tshiab, lawv dig muag rau seem ntsujplig, thaum lawv hnov xibhwb Povlauj hais tias “khov kho hauv Vajtswv” lawv tsis totaub tias nws hais txog dabtsi, yog vim licas nws thiaj tsis paub? Vim yog lawv tsis “nyob hauv Vajtswv” – thiab yog li tsis nyob “hauv” Tswv Yexus, lawv yeej tsis muaj Vajtswv lub hwjchim kiag li! Dr. S. D. F. Salmond hais tias hwjchim yog thaum “peb nrog Tswv Yexus koom ua ib” (“The Epistle to the Ephesians,” The Expositor’s Greek New Testament, volume III, Eerdmans, n.d., p. 382).

Dr. J. Vernon McGee hais tias “tsis muaj hnub peb yuav kovyeej Ntxwnyoog lub hwjchim los ntam peb lub zog, xibhwb Povlauj hais txog kev koom raws li lus Kivlis yog: lo lus panoplian [cuab yeej] uas yog Vajtswv li, qhov no tseem ceeb heev rau peb los siv ua methodias [txoj haukev, cov cuabyeej] tawm tsam ntxwnyoog. ‘yuav tsum kho kho hauv Vajtswv’ – no yog qhov chaw ua kom yuav tau txais hwjchim” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume 5, Thomas Nelson Publishers, 1983, pp. 278, 279; note on Ephesians 6:10, 11).

Koj yuav tsum los rau ntawm Yexus ua ntej koj thiaj yuav dim, koj yuav los ntawm nws los ntawm kev thov Vajtswv tag mus li kom tau txais “lub hwjchim loj” zoo li tug tub rog ntawm ntoo Khaublig!

II. Ob, xibhwb Povlauj hais txog peb cov cuabyeej.

Thov sawv ntsug nrog kuv nyeem Efexaus 6:12,

“Peb peb tsis tau tawm tsam cev nqaij daim tawm los sis ntshav, tiam sis tawm tsam tug kav saum nruab ntug, tawm tsam tej hwjchim, tawm tsam tug uas kav qhov kev tsaus ntuj hauv ntiajteb, tawm tsam tej ntsujplig uas nyob rau qhov siab” (Efexaus 6:12).

Nej zaum tau,

Cov ntseeg txheej thaum pib yeej yeej paub txog tej ntsujplig phem raws li xibhwb Povlauj hais nyob rau nqe no, nyob rau phau ntawv Evangelism in the Early Church Dr. Michael Green hais txog cov ntseeg txheej thaum ub tej kev ntseeg,

Lub ntuj no thiab txhua txhiab qhov chaw hauv qab ntuj puas leej puv rau tej ntsujplig phem; tsis yog tej mlom uas neeg puab xwb, tiam sis hauv neeg lub siab huv tib si, lawv zaum saum lub zwm txwv, lub ntiajteb no zoo li yog tub tuagteb, txawm yog qhov chaw Vajtswv tsim los xij. Kev yuav nyob tau hauv lub ntiajteb no, cov ntseeg yuav tsum muaj cov cuabyeej uas neeg lub qhov muag ntsia tsis pom…peb mus hauv lub ntiajteb zoo li…qhov uas cov ntseeg hu hais tias Tswv Yexus tug ntoo khaub lig tau kov yeej ntxwnyoog lub hwjchim, qhov no thiaj yuav coj tau kev cawmdim (Michael Green, Ph.D., Evangelism in the Early Church, Eerdmans, 2003, pp. 263, 264).

Nyob rau peb lub sijhawm no, Dr. J. Vernon McGee hais tias,

Tug yeebncuab ntawm seem ntsujplig, Ntxwnyoog tawm tsam peb los ntawm cov ntsujplig phem lub hwjchim, tam sim no peb los paub txog qhov kev tawm tsam no lawm tias yog dabtsi, kuv xav tias cov ntseeg Vajtswv ntsia tsis pom txog qhov kev tawm tsam seem ntsujplig no lawm (ibid., p. 280; nyob rau Efexaus 6:12).

Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tib yam nkaus li no “ib yam tseem ceeb ua kom neeg muaj mob nkeeg [phem] ua tshwmsim rau pawg ntseeg vim yog lawv hnov qab txog tej ntsujplig phem no…pawg ntseeg zoo li qaug cawv thiab tsis meej pem; nws tsis paub txog nplua rog no tias yog dabtsi” (The Christian Warfare, The Banner of Truth Trust, 1976, pp. 292, 106).

Tam sim no peb thiaj li paub txog qhov uas cov ntseeg Npativ plam lawv cov neeg hauv pawg ntseeg txog li 200,000 nyob rau ib xyoo twg, xyoo no tseem muaj cov thim coob tshaj ntawd, nov yog hu hais tias cov ntseeg Vajtswv khiav tawm, vim lawv ntshais ISIS, lawv ntshaiv hais txog qhov uas poj niam yuav poj niam txiv neej yuav txiv neej, lawv ntshaiv Iran, lawv ntshai Obama, lawv ntshai txhua yam! Lawv yuav tsis tag ntshai tej no yog lawv muaj Tswv Yexus lub hwjchim!

III. Peb, xibhwb Povlauj hais txog peb cov cuabyeej.

Thov sawv ntsug nrog kuv nyeem nqe 13 to 17,

“Yuav tsum muab Vajtswv cov cuabyeej coj los hnav kom tag, nej thiaj yuav tawm tsam yeej nyob rau tiam phem no, thiab yuav tsum sawv los, sawv los los coj qhov tseeb, muaj txoj kev ncaj ncees los uas daim hlau tiv thaiv, thiab muaj Vajtswv Txojlus los ua nkawm khau rau, txhua yam husi yog muaj kev ntseeg los ua daim hlau tiv thaiv, nej thiaj yuav tawm tsam tsam tej ntsujplig phem, muab kev cawmdim los koomom ntoo, thiab Vajntsujplig nrab ntaj, uas yog Vajtswv Txojlus” (Efexaus 6:13-17).

Nej zaum tau

Nco ntsoov xibhwb Povlauj cov lus no “yuav tsum muab Vajtswv cov cuab tam los hnav” – tsi yog tsim dua tshiab, tiam sis coj los hnav, cov cuab tam ntawm no puas yog pub dawb xwb, Dr. McGee hais tias “Tswv Yexus yeej hais txog txhua yam cuab tam ntawd” Nws yog qhov tseeb (Nqe 14a), Nws yog tug ncajncees (nqe 14b), Nws coj peb kom taug txoj kev ncajncees (nqe 15). Nws yog daim hlau tiv thaiv peb, nws yog peb txojkev cawmdim (nqe 16), txhua yam no coj los tiv thaiv peb xwb, qhov no qhia tias Yexus ua tug tiv thaiv peb, thaum koj cia siab rau Nws, thaum ntawd koj hloov dua siab tshiab lawm, Tswv Yexus muab coj cuabyeej ntawm no los ua cev khawb ncaws rau koj hnav, thaum koj los txuas rau ntawm nws. Yexus ua tug tiv thaiv peb, thaum koj cia siab rau Nws, thaum ntawd koj hloov dua siab tshiab lawm, Tswv Yexus muab coj cuabyeej ntawm no los ua cev khawb ncaws rau koj hnav, thaum koj los txuas rau ntawm nws.

Xibhwb Povlauj hais ntxiv tias, muab “nraj ntaj uas yog Vajntsujplig, uas yog Vajtswv Txojlus” (nqe 17), qhov no lauj uas yog koj yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus thiab cim cia kom ntau thiab ntau, nyob rau kuv lub neej muaj ntau zaug uas Vajtswv cov lus uas thaum ub kuv ciam rov los hais rau kuv, thiab pab kuv tawm tsam Ntxwnyoog, tsis muaj hnub kuv hnov qab hmo Vajtswv txojlus hais tias “Nws tsim peb los ntawm txoj kev hlub” (Efexaus 1:6), cov lus no hais rau kuv thiab cawm kuv dim tau txoj kev tag kev cia siab, koj yim cim tau Vajluskub ntau npaum licas koj yim huav paub txog Vajtswv nrab ntaj uas yog Vajntsujplig, nqe Vajluskub uas siv rua kuv neej yog Philipis 4:13,

“Kuv ua tau txhua yam los ntawm Tswv Yexus ua tug txhawb kuv lub zog.”

Tau tsib caug xyoo lawm uas Vajlubkub nqe no yog kuv nrab ntaj pab kom kuv kov yeej kev ntshai thiab kuv qhov kuv qaub zog, Vajluskub Phau Ntawv Nkauj tshooj nees nkaum yog nrab ntaj rau kuv ntau zaug thaum kev nyob rau lub sib hawm uas tag kev cia siab, tshwjxeeb rau ob nqe tom kawg, ntxim nyho nej yuav tsum cim thiab, nws yuav pab nej rau seem kev ntseeg,

IV. Plaub, xibhwb Povlauj hais txog ib tug tub rog nyob rau tshav rog,

Thov sawv ntsug nrog kuv nyeem nqe 18 thiab 19

“Nco ntsoov thov Vajtswv cia Vajntsujplig los ua tug pab, thiab ntsia ntsoov thov rau txhua tug ntseeg; thiab rau rau kuv, kom kuv muaj zog, kuv thiaj yuav qheb tau kuv lub qhov ncauj, paub txog Vajtswv Txojlus” (Efexaus 6:18, 19).

Nej zaum tau.

Kuv nco txog Leonard Ravenhill cov lus, kuv nco tsis tau lawm hais tias nws hais nyob rau qhov twg, tiam sis kuv nco tau nws cov lus, Ravenhill hais tias “Kev thov Vajtswv yog kev sib tawm tsam” Kev thov Vajtswv tsis yog npaj qhov peb yuav mus tawm tsam, tsis yog lintawd! Kev thov Vajtswv yog kev sib tawm tsam!

Dr. Merrill F. Unger yog tug xibhwb qhia nyob rau lub tsev kawm Vajluskub Dallas Theological Seminary, nws sau tau ib phau ntawv hu ua, Biblical Demonology (Kregel Publications, 1994 reprint). Kuv hnov ib txhia xibhwb hais tias nov yog ib phau ntawv uas tsis zoo coj los siv, tiam sis kuv ntseeg tias cov tsis ntxim nyho yuav siv yog cov xibhwb ntawd ntag! Lawv qhia Vajtswv Txojlus tau licas los ntawm qhov twb tsis ntseeg tias muaj ntsujplig phem, Vajntsujplig tug dawb huv, thiab lub hwjchim ntawm kev thov Vajtswv? Qhov no lauj thiaj ua rau cov pawg ntseeg Npavtiv plam lawv cov neeg txog li 200,000 nyob rau xyoo dhau lo no! Thiaj li paub hais tias yog vim licas cov pawg ntseeg Npavtiv ib txhia kaw lawv qhov kev pehawm rau yav tsaus ntuj! Thiaj li paub hais tias yog vim licas Npativ plam lawv cov hluas txog li 88% tig mus ua neej zoo li tug neeg tsis ntseeg! Cov xibhwb uas tsis xav txog cov ntsujplig phem, lub hwjchim ntawm kev thov Vajtswv, lawv yeej uas tsis tau dabtsi kom cov neeg no txhob tso Vajtswv tseg, tiam sis muaj ib tug neeg txawj ntse tam sim no uas yog Dr. Wilbur M. Smith tau sau ntawv hais txog cov ntsujplig phem. Dr. Smith hais tias “kuv pom tau [txog] tias qhov no yuav tsum muaj nyob rau cov xibhwb txua tug cov lus qhuab qhia” (Introduction to Dr. Unger’s book, p. xi), kuv ntseeg tias Dr. Wilbur M. Smith hais yog lawm, yog koj nyeem phau ntawv no, los sis saib txog peb qhov website, kuv xav kom nej yuav Unger phau ntawv thiab muab rau cov xibhwb uas tsis muaj phau ntaw no tau nyeem.

Dr. Unger hais yog lawm raws li no, “cov ntsiab lus kev thov Vajtswv nyob rau [hauv Efexaus 6:18, 19] tsis yog qhov yuav tiv thaiv rau tug neeg nyob tom tshav rog…los sis lawv yav riam phom…kev thov Vajtswv hauv Efexaus 6 yog qhov kev tawm tsam [Ntxwnyoog] yog qhov kev [tawm tsam] thiab kev kov yeej, tsis yog rau peb tug kheej, tiam rau lwm tug” (ibid., p. 223; comments on Ephesians 6:19, 20; emphasis mine).

Ib tug xibhwb nyob tebchaw Akiv muaj lub npe Paul Cook sau ib phau ntawv Fire From Heaven (Evangelical Press Books, 2009). Xa kom txhua tug los nyeem, nws hais tias “Peb yuav tsum thov Vajtswv thiab thov Vajtswv kom Vajntsujplig los pab peb cev nqaij daim tawv…qhov no qhia tias peb yuav tsum txhob tso tseg rau kev thov Vajtswv, cov ntseeg txheej thaum ub ua lintawd, peb los yuav tsum uas thiab. Vajtswv tes dej num yog nyob rau qhov no xwb…lub [hwjchim] los ntawm Vajntsujplig…[peb yuav tsum] tshawb nrhiav Vajntsujplig lub hwjchim los pab peb” (Rev. Paul E. Cook, Fire From Heaven: Times of Extraordinary Revival, ibid., pp. 120, 121).

Nov yog ib yam tseem ceeb uas nej yuav tsum niaj hnub thov Vajtswv pab nyob rau txhua hnub – qhov tseemceeb yog nyob rau hnub peb yoomov rau lub Vavxom no, Dr. John R. Rice hais tias “Vajtswv lub hwjchim los rau peb thaum yoomov thiab thov Vajtswv” (John R. Rice, D.D., Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord Publishers, 1970, p. 225).

“Nco ntsoov thov Vajtswv cia Vajntsujplig los ua tug pab, thiab ntsia ntsoov thov rau txhua tug ntseeg; thiab rau rau kuv, kom kuv muaj zog” (Efexaus 6:18).

Nws pom lawv hais tias, kev thov Vajtswv yog kev sib tawm tsam, kuv xav kom nej ua tib zoo thov, thiab tawm cov neeg uas tseem tsis ntseeg cov npe (yog tau), kuv xav kom nej thov Vajtswv coj lawv tuaj koom nrog peb pehawm Vajtswv, kom lawv lub siab paub txog Vajtswv Txojlus, kom lawv paub txog kev txhaum, coj lawv los cuag Yexus thiab ntxuav lawv tej kev txhaum los ntawm nws cov ntshav, kev thov Vajtswv yog kev ua rog, kuv xav kom nej thov Vajtswv qhia tias kuv yuav qhia dabtsi, kom Vajtswv muab cov lus no rau cov neeg tsis ntseeg lub siab, thiab pab kom lawv los nrog peb koom uake, thov Vajtswv rau tej qhov chaw neeg coob coob, nco ntsoov tias muaj ib tug los coj sawvdaws, cov ntsoov tias tug neeg ntawd tabtom thov dabtsi – thiab hais tias “A-mees” tom qab txhua los uas tseem ceeb, thiab nco ntsoo thov ob peb zaug rau lub sijhawm uas peb yoomov thov Vajtswv ntawd, A-mees, koj yog ib tug thov Vajtswv tawm tsam Ntxwhyoog! Nej yog cov neeg uas tseemceeb! Thov Vajtswv foom koobhmoov rau nej!

Thaum kawg no kuv xav hais ob peb los lus rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg, Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig, thiab cawm koj dim ntawm Vajtswv qhov kev chim, Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag, muaj txoj sia ntev dhawv rau tug neeg txhaum, tiam sis tej no yuav tsis muaj tseeb rau koj yog Vajntsujplig tsis ua haujlwm rau koj.

Yog li ntawd, txhua lim tiam uas peb thov Vajtswv, nco ntsoov thov rau cov neeg txhaum, thov Vajtswv xa Vajntsujplig los rau peb qhov kev pehawm kom rhuav tshem neeg lub siab uas nyob rau qhov kev tsaus ntuj, thiab uas kom lawv paub txog lawv tej kev txhaum, thiab lawv xav los cuag Tswv Yexus! Tamsim no mus saib Lukas 11:13, nyob rau diam 1090 hauv phau the Scofield Study Bible, thov sawv ntsug nrog kuv nyeem uake,

“Txawm yog koj uas yog tug neeg txhaum twb paub muab tej yam zoo rau tej menyuam: yog lintawd Leejtxiv tug nyob saum ntuj yuav tsum muaj Vajntsujplig rau nej thaum nej thov nws xwb?” (Lukas 11:13).

Ntawm no yog cov ntsiab lus tseemceeb rau peb qhov kev thov Vajtswv rau lub lim tiam tom ntej no,


1.   Yoomov tsis pub leej twg paub (kom ntau thiab ntau), txhob mus hais rau tug ub tug no (txawm yog koj tsev neeg) tias koj tatom yoomov.

2.   Siv sijhawm los nyeem Vajtswv Txojlus, nyeem phau Vajluskub Lukas (pib tom haupaus tuaj).

3.   Cim Yaxayas 58:6 rau hnub Saturday uas peb yoomov.

4.   Thov Vajtswv kom muaj 10 leej los sis coob tshaj nrog peb nyob

5.   Thov Vajtswv ua haujlwm rau cov neeg ntawd zoo hais nyob rau Yaxayas 58:6.

6.   Thov Vajtswv pab rau cov uas tuaj koom peb thawj zaug rau hnub no yuav los cuag Vajtswv thiab rov qab tuaj rau hnub pehawm Vajtswv (zwj hnub) tom ntej. Muab lawv lub npe fij rau Vajtswv.

7.   Thov Vajtswv qhia kom kuv paub txog cov lus qhuab qhia rau lub lim tiam tom ntej no – tsis hais yam sawv ntxov thiab tsaus ntuj

8.   Haus dej kom ntau, ib khob rau txhau lub sijhawm, hauv coffee rau thaum pib los tau yog koj yog ib tug neeg nyiam haus. Tsis txhob mus hauv dej muaj zog lwm yam.

9.   Mus cuag kws tshuaj ua ntej koj yuav yoomov yog koj muaj lus nug txog kev tug kheej. (Los sis los ntsib Dr. Kreighton Chan los sis Dr. Judith Cagan uas nyob hauv pawg ntseeg no). Tsis txhob yoo yog koj muaj mob loj, xws li ntshav siab, ntshav qab zib, thov Vajtswv rau tej yam no xwb los tau.

10. Pib yoomov tom qab koj noj hmo tag rau hnub Friday. Tom ntawm tsis txhob noj ib yam dab tsi li lawm, txog rau thaum pib los noj hmo thaum 5:30 yav li tom pawg ntseeg lub tuam tsev.

11. Cov ntsoov tias qhov tseem ceeb loj ntawm kev thov Vajtswv yog kom neeg los cuag Vajtswv – thiab kom muaj cov hluas tuaj koom rau yav lig nrog peb nyob mus ib txhi.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Efexaus 6:17-19
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Am Praying For You” (S. O’Malley Clough, 1837-1910).


TXHEEJ TXHEEM

KEV THOV VAJTSWV YOG KEV SIB TAWM TSAM

PRAYER WARRIORS FOR TODAY’S BATTLE!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum kawg, kuv cov kwvtij, khov kho hauv Vajtswv, thiab ntawm nws lub hwjchim, muab Vajtswv cov cuabyeej los hnav, nej thiaj yuav tawm tsam tau ntxwnyoog, peb peb tsis tau tawm tsam cev nqaij daim tawm los sis ntshav, tiam sis tawm tsam tug kav saum nruab ntug, tawm tsam tej hwjchim, tawm tsam tug uas kav qhov kev tsaus ntuj hauv ntiajteb, tawm tsam tej ntsujplig uas nyob rau qhov siab” (Efexaus 6:10-12).

I. Ib, xibhwb Povlauj hais txog kev tsov rog ntawm seem ntsujplig,
Efexaus 6:10.

II. Ob, xibhwb Povlauj hais txog peb cov cuabyeej, Efexaus 6:12.

III. Peb, xibhwb Povlauj hais txog peb cov cuabyeej, Efexaus 6:13-17;
Efexaus 1:6; Filipis 4:13.

IV. Plaub, xibhwb Povlauj hais txog ib tug tub rog nyob rau tshav rog,
Efexaus 6:18, 19; Lukas 11:13.