Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV LUS QHUAB QHIA PEB CHEEMTSUM TAU

THE PREACHING WE NEED
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles,
Vajtswv hnub nyob yav tsau ntuj, hnub tim 23 lub Cuaj hli ntuj xyoo 2012.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 23, 2012

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi" (1 Kaulithaus 1:21).


Thawj lo lus hais li no, “tswv yim hauv ntiajteb no pab tsis tau kom paub txog Vajtswv. Lawv thiaj li los xav txog tej yam ua tsis muaj qab hau, thiab ua rau lawv lub siab nyob tsau ntuj nti.” Lub ntiajteb no lawv yeej muaj lawv tswvcyim. Lawv thiaj hais tias, Benjamin Spock hais yeej yog lawm. Nws haistias niam thiab txiv tsis txhob cob qhia lawv tej menyuam. Nov yog neeg ntiajteb lub tswvyim! Neeg ntiajteb ntseeg hais tias kev raug txim los ntawm qhov kev tua neeg yog ib qhov kev txhaum, tug neeg tua neeg ntawd yuav tsum raug qhia tsis yog qhov yuav raug rau txim. No yog neeg ntiajteb lub tswvyim! Neeg ntiajteb tseem ntseeg haistias leej niam muaj cai muab nws tug menyuam hauv plab tua pov tseg, txawm twb muaj 9 lub hli lawm los xij. Nov yog neeg ntiajteb lub tswvyim! Neeg ntiajteb tseem haistias peb yuav tsum nyo hau rau cov neeg Muslim cov thawjcoj los ntawm qhov ua lawv muab cov ntseeg Vajtswv lub tuam tsev hlawv thiab tua peb cov neeg ua nyob thoob qab ntuj no. Nov yog neeg ntiajteb lub tswvyim! Neeg ntiajteb tso cai rau poj niam yuav poj niam. Nov yog neeg ntiajteb lub tswvyim!..tiamsis tej no yuav pab tsis tau peb, lossis coj kom peb los nyob ze rau ntawm Vajtswv! Tej no pab tsis tau dabtsi rau txoj kev ua neej, lossis pab rau kom peb cov tub ntxhais hluas tig los paub Vajtswv!

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi” (1 Kaulithaus 1:21).

Yog lawm, kev qhia Vajswv zoo li tsis tseemceeb rau neeg tiam no lawm. Muaj neeg tseem qhia haistias tiam tamsim no nyob hauv tsev saib T.V thiab Internet xwb – tsis tag yuav qhia ntxiv lawm – tsis tag tawm mus tshaj tawm rau qhov ub qhov no hauv tej nroog lawm “neeg tsis xyeej yuav los zaum rau ib tug neeg twg qw qhuab qhia lawm. Lus Kiliv txhais lo lus “Kev qhia Vajtswv Txojlus” txhais hais tias “tsis txhob qhia ntxiv lawm” lawv haistias. Txhob cia ib tug xibhwb twg mus qw qhia sawvdaws lawm!” Nov yog neeg ntiajteb txoj kev hais lus! Nov yog neeg ntiajteb lub tswvyim.” Tsuas muaj Vajtswv txoj lus lo qhia ib nqe zujzu xwb,” lawv haistias. “Txhob tawm suab li. Cia neeg sau xwb.” Tej no tsuas yog ib qhov yuav kev los ntawm qhov uas qhia kom neeg kawm ntawv..qhov no ua rau cov ntseeg tsis loj hlob rau seem ntsujplig, thiab neeg yuav tsis totaub dabtsi. Neeg pheej xav hais tias tsis muaj ib qhov twg hauv Vajluskub ua kom kev ntseeg loj hlob los ntawm qhov mloog Vajtswv thiab muab sau cia! Nyob twb ywm xwb txhob qw rau lawv. Nov yog neeg ntejteb qhov kev xav tiamsis tsis yog Vajtswv lub tswvyim!

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi” (1 Kaulithaus 1:21).

Kev qhia Vajtswv txoj lus yuav yog ib yam ruam ruam rau cov neeg tseem yuav ntsib kev puas tsuaj, kev qhia Vajtswv Txojlus zoo li ib tug neeg uas ua ib yam haujlwm ruam. Nov yog neeg ntiajteb qhov kev xav! Tiamsis Vajtswv yuav tsis xav lintawd. Vajtswv xav kom tug neeg uas qhia Vajtswv Txojlus qhia kom rau li phau Vajluskub thiab qhuab qhia los ntawm muaj lub siab hlub nov yog qhov tseemceeb tshaj nyob rau kev qhia Vajtswv Txojlus! Tsis muaj ib yam dabtsi yuav los hloov thajchaw siv qhia Vajtswv txoj lus. Cov ntseeg yuav cia siab tug qhia Vajtswv Txojlus yuav tsum ciaj sia! Cov ntseeg qhov kev thov Vajtswv ciaj sia, thiaj li coj tau cov neeg txhaum uas tuag lawd sawv rov los muaj txoj sia, qhov no yuav tshwmsim tau kev qhia Vajtswv Txojlus yuav tsum ciaj sia! Tiamsis yog koj txajmuag thiab ntshai ib txhia poj niam uas muaj nyob rau hauv pawg ntseeg, txawm muab Vajtswv Txojlus los “txhais qhia me me xwb” lub teeb cig yuav tuag mus pawg ntseeg yuav poob rau qhov tsaus ntuj. Yog vim licas? Vim yog -

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi” (1 Kaulithaus 1:21).

Lub homphiaj ntawm kev qhia Vajtswv txojlus yog dabtsi? Lub homphiaj ntawd yog qhia Vajtswv Txojlus,

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi”(1 Kaulithaus 1:21).

Nov yog lub homphiaj ntawm kev qhia Vajtswv Txojlus – “cawm cov uas los ntseeg kom dim.” Txhua zaug qhia Vajtswv lus yuav tsum thov Vajtswv, kev qhia Vajtswv hais txog kev thov Vajtswv, kev ua dej num, cov lub qhuab ntuas, txhuam los lus qhia yuav tsum tsi ntsoo mus rau cawm tug neeg ntseeg kom dim! Txawm kuv qhia Vajtswv rau neeg lossis thaj chaw tug tsis muaj ib zaug kuv tsis qhia txog kev “cawm tug neeg uas ntseeg kom dim.” Nov yog lus qhuab qhia cawm koj dim ntag. Thiab yog cov lus qhuab qhia rau kom koj pab kom lwm tug tau txais kev cawmdim tib yam koj thiab. Kev qhia Vajtswv Txojkus txawm yuav siv lwm lub ntsiab lus los, qhov tseemceeb tshaj plaws yuav tsum muaj hais txog “kev cawmdim raus tug neeg ntseeg.”

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi” (1 Kaulithaus 1:21).

Yog lintawd thaum peb paub lawm haistias kev qhia Vajtswv Txojlus tseemceeb npaum licas lawm, txuav ntxiv peb yuav tsum paub tias kev qhia Vajtswv zoo licas yog qhov cheemtsum ntawm cov ntseeg.

I. Ib, Vajtswv Txojlus hais kom peb qhia tawm tsam txoj kev txhaum.

Xibhwb Povlauj haistias, “Qhia Vajtswv Txojlus…yuam sawvdaws los ntseeg thiab txhawb sawvdaws lub zog” (2 Timautes 4:2). Nov yog kev qhia Vajtswv tawm tsam kev phem raws li cov qhia nyob rau hauv Vajluskub.

Peb saib Enauj lub neej ua ntej dej los nyab ntiajteb. Enauj qhia Vajtswv txojlus licas? Peb pom tau hais tias nws qhia zoo li phau Vajluskub Yudas tau sau tseg cai. Nov yog cov lus uas Enauj qhia tseg,

“Suav txij thaum Adas los txog rau Enauj yog muaj xya tiam neeg, Enauj yog tug uas hais txog cov neeg ntawd puag ntxov los lawm haistias, cia li saib tug Tswv cov tim tswv uas dawb huv muaj ntau txhiaj leej yuav nrog nws los txiav txim rau sawvdaws thiab txiav txim rau txhua tug neeg uas tsis ntseeg Vajtswv” (Yudas 14-15).

Enauj qhia txog qhov uas Tswv Yexus yuav los zaum ob, thiab kev txiav txim rau cov neeg txhaum zaum kawg. Nws qhia tawm tsam cov neeg uas tsis kam lees yuav Vajtswv, thiab qhov lawv poob rau txoj kev txhaum. Nws qhia tawm tsam cov neeg txhaum tej lus phem. Nws qhia tawm tsam cov neeg uas tau tawmtsam Vajtswv. Txij thaum Adas los txog rau Enauj yog xya tiam neeg. Nws qhia muaj ceem thiab nyhav heev, yog cov lus cem thiab ntuav rau cov neeg txhaum uas nyob rau tiam ntawd kom lawv yuav tsum hloov dua siab ua ntej kev txiav txim yuav poob rau lawv. Nov yog kev qhuab qhia Vajtswv Txojlus uas niaj hnub nim no cheemtsum yuav tau.

Peb mus saib Yexayas saib ho zoo licas thiab.

“Tug Tswv haistias, cia li qw kom kawg lub zog thiab qhia rau kom haiv neeg Ixayees kom lawv paub txog kev txhaum” (Yaxayas 58:1).

Yog los nyeem Yexayas ob peb tshooj tom hauv ntej. Nws qhia tawm tsam cov neeg uas nyiam kev ua dog ua dig. Nws hais tias lawv tej yog tes tua neeg. Nws qhia txog qhov uas lawv tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Nws qhia hais tias lawv cov thawjcoj tsis tiv thaiv cov poj ntsuam thiab cov menyuam ntsuag. Nws qhia hais tias lub nroog lawv nyob ntawd yuav raug hluav taws hlawv, lawv lub tebchaw yuav poob rau lwm haiv neeg. Nov yog kev qhuab qhia uas peb cheemtsum rau niaj hnub nim no!

“Rau qhov vajtswv yog tus muaj tswvyim, vajtswv pom hias tias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub vajtswv li, vajtswv pob zoo cawm cov neeg uas ntseeg vajtswv txojlus uas peb qhia uas neeg sauv hias tias tsis tseemceeb dabsi”(1 Kaulithaus 1:21).

Yauhas tug uas muab neeg ua kevcai qhia zoo licas? Nws qhia txog dabtsi? Nws qhia haistias,

“Thaum Yauhas pom cov falixias thiab cov xadukais coob leej tuaj thov yauhas kom yauhas muaj lawv ua kev cia raus daj, yauhas hias rau lawv hias tias, cov niag nab, leeg twg qhia rau nej hias tias, nej yauv qhiav dim vajtswv txojkev txiav txim uas yuav muaj los sia sia no? nej yuav tsum ua nej lub neej kom tsimnyog qhov uas nej twb tso nej tej kev txhaum tseg lawm” (Mathais 3:7-8).

Nws hu cov neeg ntawd tias cov niag nab, yuav raug pov mus rau hauv tub tuagteb, qhia kom lawv yuav tsum hloov dua siab tshiab!

Saib ntxuas ntxiv mus rau Tswv Yexus, nws qhia tawm tsam kev txhaum zoo licas! Nws qhia tawm tsam cov uas tsis ntseeg. Nws qhia tawm tsam kev plees kev yig. Nws qhia tawm tsam kev ua siab phem, thiab nws qhia hais tias yog lawv tsis kam zam txim rau lwm tug, Leejtxiv tug nyob saum ntuj yuav tsim zam rau lawv thiab. Nws qhia rau cov neeg Falixais thiab cov Xadukais, “Dab ntxwnyoog yog nej txiv, thiab nej yeej nyiam ua raws li nej txiv lub siab” (Yauhas 8:44). Tib neeg ntxub Tswv Yexus vim nws qhia tawm tsam lawv qhov kev txhaum. Lawv muab nws ntsia rau saum ntoo Khaublig vim qhov nws qhia tawm tsam lawv qhov kev txhaum! Cov uas qhia Vajtswv txoj lus nraws nraim li Tswv Yexus, yeej raug lwm tug ntxub vim qhov qhia tawm tsam lawv tej kev txhaum, zoo li Yexus tau qhia los! Petus tau qhia tias, Tswv Yexus “tau ua tug qauv cia rau peb xyaum (1 Petus 2:21). Yog lintaw txhua tug ua coj raws li Tswv Yexus tug qauv, thaum nws sawv mus qhia Vajtswv Txojlus yuav tsum qhia tawm tsam txoj kev txhaum, zoo li Yexus tau qhia! Dr. John R. Rice tau hais rau cov xibhwb hluas hais tias,

      Tsiv txhob cia cov neeg uas ntshai tsam koj qhia Vajtswv Txojlus yuav ua teebmeem rau koj pawg ntseeg los tswj koj. Tsis txhob ntsai tsam koj poj niam yuav cem haistias yuav raug rho tawm thiab raug txo nqe hli. Yuav tsum ncajncees rau Tswv Yexus, Nws thiab yuav ncajncees rau koj…yeej muaj tseeb hais tias cov xibhwb yuav yuav tsum qhia txog kev hlub thiab kev los kuamuag. Tiamsis tsis tau txhais hais tias tug xibhwb ntawd txawm yuav muab tsis tau Vajtswv Txojlus los qhia tawm tsam neeg tej kev txhaum. (John R. Rice, D.D., Great Truths for Soul Winners, Sword of the Lord, 1964, page 137).

Kuv tau qhia nyob rau pawg ntseeg Southern Babptist in nyob rau yav qaum tej xeev California, kuv tau qhia txog kev txhaum ntawm cov tub ntxhais hluas xws li – tawm hauv vaj hauv tsev, saib ntaub ntawv liab qab, thiab tsis tuaj koom pawg ntseeg. Kuv qhia kom lawv tsis txhob mus mloog Xibhwb Pike, uas yog ib tug thawjtsav xwm ntawm pab hu ua Episcopal church hauv xeev San Francisco rau lub sijhawm ntawd. Tom qab kuv qhia Vajtswv Txojlus tag, tug xibhwb uas nyob pawg ntseeg ntawd txawm rub kuv tes mus rau tom nws qhov chaw ua haujlwm, hais tias tsis txhob qhia Vajtswv txojlus zoo li ntawd, vim yuav ua teebmeem rov rau koj. Tomqab ntawd tug xibhwb no raug pawg ntseeg muab nrho tawm, thiab txawm los ua xibhwb rau ib pawg ntseeg uas kuv ua tug tsim tsa lawm.

Kuv raug ntuas kom txhob qhia tawm tsam cov neeg uas qhia yuamkev rau hauv tsev kawm Vajluskub uas yog qhov chaw kuv tau mus kawm ua xibhwb. Tiamsis cov neeg uas los cem kuv no, tom qab ntawm raug tsev kawm ntawv ntiab tawm tag hu si lawm. Txawm cov neeg no tawm tag lawm los, kuv tseem pheej qhia nyob rau tom tsev kawm ntawv! Kuv pheej tseem qhia tawm tsam kev txhaum, qhov no ua rau kuv thiaj li nyob txog rau hmo no, tamsim no kuv muaj pawg ntseeg uas muaj cov hluas kub siab rau Vajtswv! Dr. Rice yeej hais yog lawm, “Ncajncees rau Tswv Yexus, Nws thiaj yuav ncajncees rau koj.” Amees.

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi” (1 Kaulithaus 1:21).

Muaj tej tug tseem nug haistias kuv cia nej npuaj tes tau licas, lawv txhais tau licas? Vajtswv txoj lus haistias, “Ib tshoom pejxeem sawdaws, nej cia li npuaj tes zoo siab, hu nkauj thiab tshuab raj qhuas Vajtswv” (Phau Ntawv Nkauj 47:1). Qhov no yuam kev tau licas? Tsis yog Vajtswv txoj lus qhia li ntawd lov? Thaum cov hluas mus saib neeg ncaws pob lossis siab neeg hu nkauj lawv tau qw thiab npuaj tes ua rau lub sam thiaj ua zog koog! Tiam sis qhov ua ua kuv niaj hnub qhia nej no tseem ceeb tshaj qhov kev ncaws pob ntawd naj – thiab tseemceeb tshaj qhov ua mus mloog neeg hu nkauj xws li Justin Bieber lossis Lady Gaga ntau ntau npaug! Cia li hloov dua siab tshiab, Vajtswv lub tebchaw twb los ze lawm!

”Rau qhov vajtswv yog tus muaj tswvyim, vajtswv pom hias tias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub vajtswv li, vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas neeg vajtswv txojlus uas peb qhia uas neeg suav hias tias tsis tseemceeb qabtsi” (I Corinthians 1:21).

II. Ob, Vajtswv Txojlus hais kom peb yuav tsum qhia txog Tub tuagteb.

Txhua tug cev Vajtswv txoj lus uas nyob rau phau Vajluskub puas leej qhia txog kev txiav txim thiab tub tuagteb, thiab Vajtswv qhov kev chim tawm tsam kev txhaum. Tswv Yexus los tau qhia txog tub tuagteb, ceebtoom rau kom tug neeg txhaum yuav tsum khiav kom dhau Vajtswv qhov kev chim!

Tswv Yexus hais tias, “Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hias tias, yog leejtwg chim rau nws tus kwvtij, tus ntawd yuav raug txim, thiab tug uas hias rau nws tub kwvtij hias tias, neeg ruam ces lawv yeej yuav coj tub ntawd mus rau cov nomtswv txiav txim, thiab tug uas hu nws ib tub kwvtij hias tias, neeg vwm, ces tub ntawd lub txim txaus nws poob mus rau hauv ntujtawg lawm” (Matthew 5:22).

Tswv Yexus haistias, “Thaum lub sijhawm ntiajteb kawg yuav zoo li ntawd ntag. Cov timtsws yuav los muaj cov neeg ua phem cais tawm ntawm cov neeg zoo mus, thiab coj mus pov rau hauv lub cubtawg uas cig hlob hlob, lawm yuav quaj tom hniav qawv qhov ntawd” (Matthew 13:49-50).

Tswv Yexus hais tias, muaj ib hnub Nws, “Thiab nws hias rau cov uas nyob ntawm nws sab laug hias tias, nej cov uas raug Vajtsws foom tsis zoo. Nej cia li khiav ntawm kuv mus rau hauv lub cubtawg uas cig tsis paub taug mus ibtxis uas twb npaj tseg rau dab ntxwgnyoog thiab nws cov tubtxib mus nyob lawm” (Matthew 25:41).

Tswv Yexus hais tias, “Cov neeg ntawd yuav raug txim mus ibtxhis li, tiamsis cov neeg ncajncees yauv tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Matthew 25:46).

Tug xibhwb uas tsis kam qhia txog Tub tuagteb, tsis yog tug uas raws Tswv Yexus qab “ua yam ntxwv rau peb, peb yuav tsum coj raws nws tej neeg taw” (1 Petus 2:21). Dr. John R. Rice hais tias, “Kev qhia Vajtswv Txojlus uas tau zoo mloog, yooj yim qhia yog cov lus qhuab qhia uas tsis cuam tshuam rau seem ntsujplig, tsis ua rau neeg quaj, tsis ua rau neeg hloov dua siab tshiab! Cov lus qhuab qhia zoo li no yog ua rau neeg pw tsaug zog rau lawv tej kev txhaum, tsis ua teebmeem rau leejtwg, thiab ua rau lawv txaus siab! Au, Vajtswv thov muab cov lus qhuab qhia rau peb kom qhia txog tub tuagteb, kev txiav txim uas yog los txog no!” (Nyob tib phau ntawv, daim 140).

“Rau qhov vajtsws yog tus muaj tswsyim, vajtsws pom hias tias neeg lub tswsyim pab tsis tua kom neeg puab vajtsws li, vajtsws pom zoo cwam cov neeg uas ntseeg vajtsws txojlus uas peb qhia uas neeg sauv hias tias tsis tseemceeb qabtsi” (1 Kaulithaus 1:21).

III. Peb, Vajtswv hais kom peb yuav tsum qhia txog kev
cawmdim los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav.

Vajtswv qhia hais tias txhua tug tsis hais poj niam txiv neeg puav leej yog neeg txhaum. Hais li no, “Rau qhov txhua tug puas leej yog neeg txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub chwjchim lawm” (Loos 3:23). Vajtswv txoj lus hais li no, “Tsis muaj ib tug neeg twg uas tsis tau ua txhaum li” (1 Vajntxwv 8:46). Vajtswv txoj lus haistias, “Nyob hauv lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib tug ua zoo txhua lub sijhawm lossis tsis ua txhaum li” (Tej lus qhia 7:20).

“Tiamsis,” koj hais tias, “Vajtswv yeej tsis paub txog kuv tej kev txhaum kiag li, txawm kuv niam kiag los twb tsis paub txog kuv tej kev txhaum. Yeej tsis pub leejtwg paub.” Tej zaud koj niam yuav tsis paub txog kev tej kev txhaum, tiamsis Vajtswv paub tag huvsi. Vajtswv txojlus haistias, “Tug Tswv pom txhua yam xwm txheej uas muaj nyob txhua qhov, nws saib ntsoov peb, thaum peb ua zoo lossis ua phem” (Pajlug 15:3). Ntawm Vajtswv koj yuav zais tsis tau kev txhaum kiag li! Vajtswv Txojlus hais tias, “Koj yuav tau txais nqe zog raws li tej lus koj hais thiab tej haujlwm uas koj ua. Koj yuav tau txais raws li koj tau ua los lawm” (Tej lus qhia 12:14). Vajtswv txojlus qhia hais tias txhua yam kev txhaum ua koj ua yuav raug sau cia rau Vajtswv phau ntawv (Tshwmsim 20:12).

Tsuas muaj ib txoj haukev pab tau rau koj kom dim ntawm qhov kev txiav txim. Koj tej kev txhaum yuav tsum raug nro tawm ntawm Vajtswv phau ntawv. Qhov ntawm yog qhov ua Tswv Yexus tau tuag rau saum ntoo Khaublig. Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig yog them tug nqe zog ntawm koj tej kev txhaum hu si kom tag mus. Vajtswv Txojlus hais li no,

“Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum, Yexus Khetos tuag txhim peb, vim Yexus Khetos tuag theej peb lub txhoj, nim no peb thiaj ua tau neeg ncajncees, Vajtswv yuav tsis txiav txim rau peb, rau qhov Yexus Khetos cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum lawm” (Loos 5:8-9).

Loos tshooj 5:9 hais tias “Peb ua neeg ncajncess rau qhov Yexus Khetos cov ntshav.” Tswv Yexus cov ntshav muaj peevxwm ntxuav tau txhua yam kev txhaum uas peb ua, peb mus nyeem nyob rau 1 Yauhas 1:7, “Yexus Khetos cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi lawm.” Peb yuav tsum qhia txog Tswv Yexus cov ntshav. Tib yam no xwb thiab ntxuav tau peb tej kev txhaum!

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi” (1 Kaulithaus 1:21)

.

Tseem muaj ib txhia xibhwb tamsim no tseem qhia hais tias cov ntshav ntawd yeej tsis muaj tseeb. Kuv yeej tsis totau hais tias cov neeg no qhia tau licas, vim rau qhov Vajtswv Txojlus yeej qhia haistias Yexus “hlub peb kawg thiab muab nws cov ntshav los ntxuav peb tej kev txhaum” (Tshwmsim 1:5). Tsis txhob mus ntseeg cov qhia Vajtswv Txojlus ua muab Tswv Yexus cov ntshav saib tsis tseemceeb no! Vajtswv Txojlus hais tias, “Lawv yuav raug puas tsuaj ib yam li Ka-ees raug (Yudas 11). Zoo li Ka-ees, yog qhov uas lawv tsis kav lees paub txog Tswv Yexus cov ntshav. Tsis txhob mus mloog cov neeg no qhia! Yuav tsum ceevfaj txhob mloog cov neeg no tej lus uas yog li Ka-ees lus! Yog tsis muaj Yexus cov ntshav yeej tsis muaj kev cawmdim kiag li! Tsis muaj lwm txoj haukev lawm! Cov ntsoov ib zaj nkauj qub qub tau hais li no,

Dabtsi thiaj ntxuav tau kev tau kev txhaum?
   Tsis muaj dabtsi, tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav;
Dabtsi thiaj yuav ua kom kuv rov dawb hu tau?
   Tsis muaj dabtsi, tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav.
Au, cov ntshav tau ntws los
   Ua rau kom kuv dawb li Dauxib dau npu;
Raws li kuv paub tsis muaj lwm txoj kev lawm,
   Tsis muaj dabtsi, tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav.
(“Nothing But the Blood.” Tug sau Robert Lowry, 1826-1899).

Koj puas xav tau kev cawmdim nyob rau hmo no? Koj puas xa kom txhua yam kev txhaum hau koj lub neej raug ntxuav tawm hauv Vajtswv phau ntawv, vim yog Tswv Yexus cov ntshav? Yog lintawd thaum peb rov los hu zaj nkauj no, cia li sawv mus lawm tom qab. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv rau nej. Mus tamsim no, thaum peb tseem hu nkauj.

Dabtsi thiaj ntxuav tau kev tau kev txhaum?
   Tsis muaj dabtsi, tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav;
Dabtsi thiaj yuav ua kom kuv rov dawb hu tau?
   Tsis muaj dabtsi, tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav.
Au, cov ntshav tau ntws los
   Ua rau kom kuv dawb li Dauxib dau npu;
Raws li kuv paub tsis muaj lwm txoj kev lawm,
   Tsis muaj dabtsi, tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav.

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus uantej mloog Vajtswv lus Dr. Kreighton L. Chan: 1 Kaulithaus 1:18-21
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswvlus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Oh, What a Fountain!” (Tus sau Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXEEM

COV LUS QHUAB QHIA PEB CHEEMTSUM TAU

Tug Qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.,

“Rau qhov Vajtswv yog tug muaj tswvyim, Vajtswv pom haistias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Nws Txojlus uas peb qhia uas neeg suav haistias tsis tseemceeb dabtsi" (1 Kaulithaus 1:21).

I.   Vajtswv Txojlus hais kom peb qhia tawm tsam txoj kev txhaum.
2 Timautes 4:2; Yudas 14-15; Yaxayas 58:1; Mathais 3:7-8;
Yauhas 8:44; I Petus 2:21; Phau Ntawv Nkauj 47:1.

II.  Ob, Vajtswv Txojlus hais kom peb yuav tsum qhia txog Tub
tuagteb, Mathais 5:22; 13:49-50; 25:41, 46; I Petus 2:21.

III. Peb, Vajtswv Txojlus hais kom peb yuav tsum qhia txog kev
cawmdim los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav., Loos 3:23;
1 Vajntxwv 8:46; Tej lus qhia 7:20; Pajlug 15:3; Tej lus qhia
12:14; Tshwsim 20:12, 15; Loos 5:8-9; 1 Yauhas 1:7;
Tshwmsim 1:5; Yudas 11.