Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TXOJ KEV PEB – HLOOV DUAS SIAB TSHIAB LOS NTAWM NTSIB KEV TXOM NYEM

THE THIRD WAY – CRISIS CONVERSION
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub peb hli ntuj 9, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 9, 2014

THIAB “LUS CEEBTOM TNAWM TXOG KEV TXHAIS VAJLUSKUB” NTAWM
Iain H. Murray

“Yexu rov has dua ib zaaj pev lug tsua puab noog has tas, muaj ib tug yawm nwg muaj ob tug tub. Tug kwv lug has tsua leej txwv has tas, txwv, thov koj muab koj tej nyaj txag hab koj lub cuab tiv cov kws yog kuv tug lug faib tsua kuv. Leej txwv txawm muab nwg lub cuab tiv lug faib tsua nwg ob tug tub. Tau ob peb nub tom qaab tug kwv txawm sau tej cuab tiv kws yog nwg le muag taag nwg tau nyaj, tes nwg txawm tswv moog tsua lwm lub tebchaws deb deb lawm. Thaus nwg nyob huv lub tebchaws ntawm, nwg ywj ua lawv le nwg sab nyam laam tau laam ua phem tsw txuag nwg tej nyaj. 1h Thaus nwg muab nwg tej nyaj phob taag lawm, tes txawm muaj kev tshaib plaab thoob plawg lub tebchaws ntawm, nwg tshuav teg le teg taw le taw xwb, tsw muaj daabtsw le lawm. Nwg txha moog nrug ib tug kws nyob huv lub tebchaws ntawm nyob. Tug ntawm khaiv nwg moog zuv npua tom teb. Tsw muaj leejtwg pub daabtsw tsua nwg noj, nwg txha xaav noj cov pihaub taum kws npua noj kuas tsau. Mas thaus nwg xaav txug nwg tej kev txom nyem nwg txawm xeev plhawv has tas, kuv txwv cov tub qhe naj nub muaj noj seem noj tsw taag, ua le caag kuv yuav tuaj tuag tshaib quas ndua ntawm nuav. Ua le caag los kuv yuav rov moog cuag kuv txwv, hab kuv yuav has tsua kuv txwv has tas, txwv, kuv tau ua txhum tsua Vaajtswv hab ua txhum tsua koj lawm lauj. Kuv tsw tswm nyog rov lug ua koj tug tub le lawm, thov koj ca kuv ua koj ib tug tub qhe xwb” (Lukas 15:11-19).


Muaj ob txog kev qhia Vajtswv rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg. Thawj txoj hu hais tias “Ntseeg yoojyim” Txoj ob yog “Dim ntawm Vajtswv” Tiam muaj tej yog uas qhia tau tsis yog nyob rau ob qhov kev ntseeg ntawm no, vim ob yam no tsis qhia txog qhov Vajtswv peb sawv rov qab nyob rau cov neeg feemcoob uas hais lus A-kiv txij thaum xyoo 1859.

Cov thawjcoj feemcoob yeej tau hais tias cov tswvcuab uas nyob rau pawg ntseeg niaj hnub nim tseem tsis hloov dua siab tshiab. Nyob rau peb phau ntawv, Qhia rau haiv neeg ua tuag lawm, kuv tug phoojywg xibhwb uas nrog kuv ua haujlwm uake uas yor Dr. C. L. Cagan thiab kuv wb tau los muab cov thawjcoj no cov lus coj soj ntsuam txog cov ntseeg feemcoob uas yog Evangelicals thiab Fundamentalists yog cov ua tseem tsis tau dim, thiab xam cov qhia hnub kaj, cov txhwjlaug, xibhwb cov poj niam, thiab tug xibhwb kiag. Dr. A. W. Tozer hais tias, “Nyob cov pawg ntseeg uas og Evangelical muaj tsis txog li ntawm ib ntawm kaum leej yuav los paub txog kev yug dua tshiab.” Dr. W. A. Criswell, ib tug xibhwb muaj suab npe nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv roog Dallas, Texas, hais tias, “nws tsis poob siab txog qhov hais tias tsuas muaj 25% ntawm nws cov ntseeg nyob rau ntuj Ceebtsheej.” Rov mus saib rau xyoo 1940 lub sijhawm ua Billy Graham tseem ua tub hluas nws hais tias 85% tug tswvcuab ntawm peb cov pawg ntseeg “tseem tsis tau yug duab tshiab.” Dr. Monroe “Monk” Parker, hais li no tias, “Yog peb ua tau rau kom ib nrab ntawm cov tswvcuab dim, yeej yuav tsum muaj rooj txawjsiab xwb. Qhov tseeb, kuv xav tias yog peb muaj peevxwb coj tau ib nrab ntawm cov xibhwb qhuab qhia nyob rau tebchaws Amelikas los hloov dua siab tshiab, peb yuav pom rooj txhawb siab loj” (Monroe “Monk” Parker, Through Sunshine and Shadows, Sword of the Lord Publishers, 1987, pp. 61, 72)

Cov lus no peb muaj sau cia nyob rau peb phau ntawv uas yog Qhia rau haiv neeg uas tuag lawm (pp. 42, 43). Cov lus no tau los ntawm Dr. A. W. Tozer, Dr. W. A. Criswell, Billy Graham thaum tseem hluas, thiab Dr. “Monk” Parker, lawv cov no qhia hais tias yuav tsum muaj teebmeem txog kev tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo. Thiab zoo li kuv hais, ob txog haukev uas siv rau kev tshajtawm xws li Ntseeg yoojyim” Txoj ob yog “Kev cawdim ntawm lees yuav Yexus” Ob txoj haukev tsis yog qhov Vajtswv siv coj neeg los hloov dua siab tshiab.

Thawj txoj kev yog “Ntseeg yoojyim.” yog qhov tseemceeb rau cov Evangelicals thiab cov Fundamentalist rau niaj hnub nim no. Vim lawv xijpeeb rau ntawm cov tsis ntseeg los hais raws li “tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv,” thov Yexus los “rau hauv lawv lub siab.” Ces suav tau hais tias tug tsis ntseeg ntawd “dim lawm” txawm lawv lub neej yeej tsis hloov thiab tseem tig ua kev txhaum, thiab tsis mus pehawm Vajtswv. Yeej muaj saum plom tug neeg uas hais lus A-kiv yog cov coj li no.

Txoj haukev ob yog hu hais tias “Dim ntawm Vajtswv.” Qhov tshwmsim yog coj los tawm tsam qhov kev ntseeg tias “Ntseeg Yoojyim” Tiamsis qhov kev ntseeg “Dim ntawm Vajtswv” kuj kho qhov kev ntseeg tias “Dim ntawm Vajtswv” yuam kev lawm thiab. Vim lawv cov lus qhuab qhia tsis raws li cov neeg txheej thaum ub siv los, thiab pab tsis tau kom neeg los ntseeg Vajtswv coob nyob rau peb cov pawg ntseeg. Cov xibhwb qhai txog “Dim ntawm Vajtswv” tsim kho tsis pub muaj kevcai thiab kev txhaum ntawm pab ntseeg hais tias “Ntseeg yoojyim” lawv qhia mus qhia los tias yuav tsum “hloov dua siab tshiab” qhov no coj neeg mus coj raws li pab hu ua “Sandemaniamism,” thiab hais txog neeg qhov kev ncajncees. “Sandemanianism” yog cov ntseeg Vajluskub ib nqe zujzu thiab cov lus qhuab qhia, tshaj qhov ntseeg Tswv Yexus tug kheej. Vajluskub ib nqe zujzu thiab cov lus qhuab qhia, tshaj qhov ntseeg Tswv Yexus tug kheej. Muaj ib tug xibhwb qhia tias, “Peb yuav tsum ntseeg thiab ciasiab yam Vajtswv tau ua tiav.” Txawm peb yuav tsis paub txog li los xij, qhov no yog cov “Sandemanianism” qhov kev ntseeg. Lawv qhia tias tug neeg txhaum dim vim yog nws ntseeg raws li Vajluskub hais txog cia siab rau Yexus. Saib Dr. Martyn Llyd-Jones phau ntaw, hu ua The Puritans: Their Origins and Successors, Banner of Truth, 2002 edition, pp. 170-190. Nias qho no mus nyem kev cov lus qhuab qhia txog Sandeminianism.

Cov Falixais uas yog Yexus tiam lawv tsis xijpeem rau ntawm “Ntseeg yoojyim” Lawv uas neej dawb huv. Lawv kawm Vajtswv Txojlus thiab ntseeg raws li ntawd. Qhov lawv yuamkev yog licas? Muaj ib yam xwb – Yog Yexus tug kheej! Yexus hais rau lawv tias,

“Mej kawm Vaajtswv [Vajluskub] phoo ntawv, tub yog mej vaam has tas, yuav nrhav tau txujsa ib txhws tsw kawg huv phoo ntawv hov. Ua caag mej tseem tsw kaam lug cuag kuv, sub mej txha tau txujsa” (Yauhas 5:39, 40)

C. H. Spurgeon hais tias, “Qhov kev ntseeg ntawm cawm tug ntsujplig vim yog tug neeg ntawm ntseeg ntawm nws tug kheej, thiab xijpeem rau ntawm Yexus” (“The Warrant of Faith,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume 9, Pilgrim Publications, 1979, p. 530).

Nyob rau tib cov lus qhuab qhia no, “Qhov kev txawj ntse tseeb [hauv Vajluskub] tsis yog, txawm licas los qhov uas cawm peb dim, yog peb yuav tsum ntseeg tug Cawmseej” (Ibid.,)

Tug tub uas yuam kev, nyob rau peb nqe Vajluskub no, paub tau hais tias nws “txiv” muaj “zaub mov noj txaus nkaus” (Lukas 15:17). Tiamsis qhov kev paub ntawd xwb pab tsis tau dabtsi kom nws dim ntawm qhov tshaib plab. Nws yuav tsum los rau ntawm nws “txiv” los txais cov “zaub mov” ntawd. Ntseeg hauv Vajluskub, raws qhov tseeb hauv Vajluskub, pab tsis tau neeg dabtsi. Tibneeg muaj peevxwm ntseeg Vajluskub, thiab cov lus qhua qhia, zoo li Westminster Catechism, tiam sis cawm tsis tau. Xibhwb Povlauj hais tias, “Vajtswv Txojlus, muaj peevxwm pab kom need dim los ntawm kev ntseeg hauv Yexus” (2 Timauthis 3:15). Ntseeg hauv Vajluskub, thiab cov lus qhuab qhia xwb pab tsis tau kom dim. Vajtswv Txojlus qhia kom peb yuav tsum mus rau ntawm Yexus. Peb dim “vim yog ntseeg hauv Tswv Yexus”! Peb tsis tau dim vim hais raws li “Tug neeg txhaum cov lus thov Vajtswv.” Peb tsis tau vim yog ntseeg Vajluskub qhia txog Yexus. Peb tsis tau dim vim yog ntseeg tias Yexus yog Vajtswv. Peb dim vim yog “Ntseeg txog Tswv Yexus tug kheej” (2 Timautes 3:15). Vajtswv Txojlus qhia meej tias, “Peb dim vim yog ntseeg” (Efexus 2:8). Qhov kev ntseeg ntawm yuavtsum yog muab Yexus yog qhov tseemceeb xwb. Zoo li Xibhwb Povlauj hais tias, “Ntseeg hauv Yexus, thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Kuv ib tug xibwb nrog kuv ua haujlwm uake uas yog Dr. Ck. L. Cagan hais tias, “Qhov tseeb tias, peb dim yog yuav tsum ntseeg ncaj qha rau ntawm Yexus xwb, tug uas tseemceeb tshaj txhua txhua yam – ‘ua ntej txhua yam,’ Kaulausxais 1:17” (Preaching to a Dying Nation, p. 220). Totaub txog qhov kev ntseeg no thiaj tsis poob yuamkev mus raws “Ntseeg yoojyim” thiab “Dim ntawm Vajtswv.”

Qhov kuv hais ntawm no yog peb hu hais tias “Txoj Kev Thij Peb – Dim Ntawm Kev Txomnyem.” Thawj txoj yog qhia tias dim los ntawm hais rau li “Tug Neeg Txhaum Qhov Kev Thov Vajtswv.” Ob yog qhov siv zog uas kom tau Yexus los ua koj tug Vajtswv – qhov no ib tug neeg txhaum yeej tsis muaj hnub ua tau! Tiamsis qhov “Thij Peb – Dim Ntawm Ntsib Kev Txomnyem” yog raws nraim li qhia nyob rau Vajtswv txojlus qhia txog kev cawmdim. Kuv thiaj hu hais tias “Dim Ntawm Tiv Kev Txomnyem” – Tiamsis tsus yog cov neeg “txheej thaum ub thiab ntseeg” yog cov Protestant thiab cov Npavtiv. “Dim Ntawm Tiv Kev Txomnyem yog raws li Luthawj, John Bunayn, George Whitefield, John Wesley, thiab C. H. Spurgeon – thiab txhua tug neeg uas tau hloov dua tsiab tshiab tiag tiag ua ntej yuav los muaj “Tug Neeg Txhaum Qhov Kev Thov Vajtswv” thiab “Dim ntawm Vajtswv” tshwm tuaj thiab neeg nyiam – tiamsis rhuav tshem qhov ekv ntseeg uas “Dim Ntawm Tiv Kev Txomnyem” uas yog cov Npavtiv thiab cov Protestant thaum ub muaj tseg. Ua raws qhov no, kuv yuav los qhia txog “nyiam txoj kev txhaum” thaib yuav los hais txog “kev sawv rov los.”

I. Ib, ntawm yog qhia txog tug neeg “txoj kev txhaum” tshwm nyob rau qhov kev qhia tias “Hloov Los Ntawm Ntsib Teebmeem.”

Kuv tau muaj zaj lus pivtxwv tug tub yau uas ploj lawm coj los qhia raws li cov neeg txheej thaum ub ntseeg txog “Hloov Dua Siab Tshiab Ntawm Tiv Kev Txomnyem” coj los siv theej lo lus “Tug Neeg Txhaum Qhov Kev Thov Vajtswv” thiab “Dim Ntawm Vajtswv.”

Tug Tub yau uas yuam kev ntawm yog neeg txhaum. Nws hais kom muaj nws tej cuab tam uas yog nws tug rau nws thiaj khiav tawm “mus rau lwm lub nroog, thiab mus ua neej ua dog ua dig” (Lukas 15:13). Qhov yog tib yam uas peb ua, txawm yuav tsis sib thoob los yog tib yam. Tib nraubqaum rau Vajtswv, thiab tib xubntiag rau kev txhaum. Peb tsis lees yuav Yexus, zoo li tug tub ntawm tsis lees yuav nws txiv. Qhov tseeb, peb lus neej uas tsis tau hloov dua siab tshiab, peb yeej tsis lees paub tug Cawmseej, zoo li tug tub yuam kev ntawd lub neej, qhia txog qhov nws tsis hwm nws txiv,

“Peb saib tsw taug nwg, hab peb tsw yuav nwg. Nwg raug kev tswm txom hab raug mob, hab nwg yog ib tug kws tsw muaj leejtwg xaav saib, hab peb suavdawg tsw fwm nwg hab tsw quav ntsej nwg” (Yaxayas 53:3)

Hauv peb lub siab, peb muab Vajtswv ua peb tug yeebncuab. Peb tsis kam ua raws Vajtswv Txojcai, zoo li tug tubyau uas ploj lawm tsis kam coj raws li nws txiv cov cai,

“Kuas tug kws ua lawv le lub sab qub, mas yog ua yeeb ncuab tsua Vaajtswv lawm, tsua qhov nwg tsw ua lawv le Vaajtswv tej kevcai. Qhov tseeb nwg yeej ua tsw tau lawv le” (Loos 8:7)

Peb lub siab tau tawm tsam tug Cawmseej. Qhov tseeb tiag peb yog neeg txhaum, muaj lub siab phem, tsis muaj kev ncajncees nyob hauv peb lub siab kiag li. Xibhwb Povlauj thiaj hais tias, “Tuag vim yog yuamcai poob rau kev txhaum,” Peb raug Dabntxwnyoog tswj, “tug uas kav lub ntiajteb” (Efexus 2:1).

Yog koj tseem tsis tau dim, yuav tsis yog ib qhov zoo rau koj. Xibhwb Povlauj hais tias, “Lawv poob rau kev txhaum; zoo tau sau ceg cia tias, Tsis muaj ib tug ncajncees, tsis muaj hlo li” (Loos 3:9, 10). Yaxayas hais txog koj tug ntsujplig zoo li no,

“...Yixayee, koj lub taubhau tub ua kav txhaab thoob plhawv lawm, hab koj lub sab nduag taag. Txwj nrho ntawm xwb taw thoob plhawv tsua sau taubhau tswtshuav ib qho zoo le qub lawm, tsuas yog ntsoog ntsuab tag…” (Yaxayas 1:5, 6)

Qhov yog tug tubyaus yuam kev lub neej. Vajtswv Txojlus hais tias, “Nws tau khiav tawm mus rau lwm lub nroog, thiab tau mus yug npua. [yuav tsum noj] npua cov qhauv vim tsis muaj leejtwg pub mov rau nws noj” (Lukas 15:15, 16) Koj los zoo tib yam qhov no thiab. Yog “lwm haiv neeg” uas yog Dabntxwnyoog tug, nws ua tug tswj koj lub siab, “tug ntsujplig rau cov menyuam uas tsis mloog lus” (Efexus 2:2). Koj nyob rau qho ntsib teebmeem, ua Dabntxwnyoog qhev, uas neej nyob ua nws qhev, “tuag rau txoj kev txhaum” (Efexus 2:5). Qhov no raws li peb tias phem tswhajplaws. Tug tubyaus uas ploj lawm nyob qhov zoo no ntag. Nws txiv hais tias, “tuag” thiab nws tau “ploj lawm” Nws hais tias, “Nov yog kuv tug tub ua tau tuag, thiab rov musj txoj sia nyob; nws tau ploj thiab ntsib lawm…” (Lukas 15:24).

Qhov ua koj tawm tsam Yexus, koj yuav xav tias koj muaj kev ywjpheej. Tiag tiag koj ua cev qhev, poob rau kev txhaum, tuag ntawm Vajtswv lawm, raug Dabntxwnyoog ua tug tswj. Koj rau ntsujplig phem ua tug tswj, koj xav tias nyob rau kev txhaum yog kev ywjpheej tiag tiag tiag yot nyob tsis muaj kev vam kiag li, phem tshajplaws, zoo li tug tub yau uas ploj lawm, nws tsis muaj kev vam thiab nyob rau kev txhaum. Thiab koj yuav tawm tsam txhua tug uas qhia tias koj yog tug neeg uas ploj lawm.

II. Ob, ntawm no yog qhia txog “kev tsim rov los” ntawm tug neeg txhaum, raws li tau qhia nyob rau txoj kev peb “Hloov Dua Siab Tshiab Ntawm Kev Txomnye.”

“Thiab thaumnws los rau ntawm tug kheej, nws hais tias kuv txiv muaj tub mab tub qhe cooj heev thiab muaj mov noj txaus nkaus, thiab kuv raug kev puas tsuaj!” (Lukas 15:17).

“Thaum nws tig rov los paub txog nws tug kheej” Ntawm yog, thaum nws los rau qhov paub tau hais tias, nws yuav tsim ntawm lub neej uas nyob rau kev txhaum, lub neej uas tsis muaj kev vam. “Thaum nws los paub txog nws tug kheej li no” thaum nws tsim qhov kev tsaug zog uas yog kev tuag – thaum ntawd nws xav tias, “kev puas tsuaj.” Ntawm nog yog tug neeg txhaum tsim ntawm lub neej ua nyob rau kev txhaum, kev txom nyem, thiab lub neej poob rau kev txhaum. Qhov tsim los ntawm nog Vajntsujplig ua tug pab xwb. Spurgeon tau hais txog qhvo no tias,

Tug neeg ruamj yeej tsis paub tias nws ruam, yog nws tsis los paub txog nws tug kheej thiab tsis ntsib teebmeem [pom] tias yuav khiav ntawm ntawm qhov ntawd licas. Khiav los rau ntawm qhov tseeb thiab kev txiav txim, zoo li tug tub yau uas yuam kev tig rov los pom txog nws tug kheej (C.H. Spurgeon, MTP, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume 17, p. 385).

Qhov tsim los ntawm no zoo tug neeg rau kawg koob, thiab rau raug ua kom tsim ntawm qhov ntawd los. Nyob rau cov neeg Kivliv muaj ib txia txawj ua khawvkoob kom neeg txia ua npua. Tiamsis Ulysses yuav kom yuav tsum muab cov neeg tig rov los ua neeg li qub. Vajtswv tug Ntsujplig tsa tug tub yau ntawm zoo li no. Qhov no xwb thiaj ua rau nws paub tias, nws lub neej tsis muaj kev vam qhov twg kiag lig, thiab uas neej zoo li tug neeg txhaum. Xibhwb Povlauj hais tias “Tsim rov los” thau nws hais tias,

“Sawv ntawm qhov kev tsaug zog, thiab qhov kev tuag, thiab Yexus yuav muab kev kaj rau koj” (Efexaus 5:14)

Tiam sis tug neeg uas tsim tawm ntawm txoj kev txhaum yuav tsis yoojyim kiag li. Qhov no thiaj li los rau txoj haukev thij peb uas yog hloov dua siab tshiab tiag tiag. Cov neeg feemcoob puas hloov siab vim yog los ntawm mloog cov lus qhuab qhia zoo lis Puritan Richard Baxter (1615-1691). Tiamsis tsis muaj tug yuav los xav txog nqe tom ntej, hais li no tias, “Leej twg yuav hnov yog tsis muaj tug qhia?”

Yog lintawd qhov no thiaj li qhia rau peb tias cheem tsum muaj kev qhuab qhia zoo li tshajtawm. “Leej twg yuav hnov yog tsis muaj tug qhia?” Txhua tug xibhwb yuav tsum kawm txog kev qhuab qhia rau tug neeg uas tseem tsis tau dim. Tsawg tug xibhwb thiaj li los paub npaj cov lus qhua qhia rau cov uas tseem tsis ntau ntseeg! Kuv tsis tau hnov dua cov lus qhuab qhia txog kev tshajtawm li no los ntawm lwm tug xibhwb ntev los lawm! Zoo qhov yog yam ua dhau lawm xwb. Yog li no thiaj qhia tias yog vim licas feemcoob tuaj pehawm Vajtswv los tseem tsis tau dim! “Leej twg yuav hnov yog tsis muaj tug qhia?”

Cov lus qhuab qhia uas yog tshajtawm yog qhia rau tug neeg txhaum tias lawm yuav puas tsuaj yog tsis los cuag Yexus. Qhov no qhia rau lawv tias kev txhaum nyob hauv lawv lub siab. “Tsis yog txhua yam kev txhaum” tiamsis kev txhau tug kheej, uas cai peb tawm ntawm Vajtswv. Kev txhaum yog tawm tsam Vajtswv thiab ua neeg pom tug kheej zoo xwb. Cov neeg txhaum yuav tsum los paub txog qhov no ntawm lawv tug kheej, zoo li tug tub yau uas ploj lawm, nws ua neej tawm tsam Vajtswv – thiab ua neeg xam pom tug kheej zoo xwb. Tug neeg txhaum yuav tsum tau hnov cov lus qhuab qhia zoo li no, thiab yuav cawm tau nws. Lawv yuav tsum ntsib teebmeem txog rau thaum los hloov dua siab tshiab. Tsis muaj hnub uas nws yuav hloov tau nws tug kheej, nws yuav tsum rau qhov qhia kom hloov dua siab tshiab. Nws yuav tsum raug qhia kom siv zog tshawb nrhiav Yexus. Nws yuav tsum raug qhia kom “Siv zog txeem lub qhov rooj nqaim…” (Lukas 13:24). Zoo li tug neeg txhaum siv zog thiab ua tsis tau, siv zog thiab ua tsis tau, siv zog thiab ua tsis tau, thaum kawg yuav tsum tau. Qhov no lauj yog qhov uas los paub txog, lossis yuav tsis muaj hnub uas yuav ntsib Yexus kiag li.

Qhov no hu hais tias “Qhia me me xwb” – zoo li txheej thaum ub qhia, cov xibhwb txheej thaum ub qhia li no – txog rau thaum tug neeg txhaum swb tug kheej thiab hloov lawv tuag kheej! Qhov no lauj yog nqe Vajluskub no hais txog, “Los paub txog txoj kev txhaum” (Loos 3:20) Neeg lus peev xwm ua tsis tau, neeg lub peevxwm coj mus tsis tau ntsib Vajtswv – thiab yuav tsis ntsib Yexus – tug neeg txhaum yuav pib xav tias, “Kuv yog tug neeg uas ploj lawm!” Qhov no yog qhov uas tsim los tiag tiag!

“Thaib thaum nws los rau ntawm tug kheej, nws hais tias… kuv puas tsuaj rau kev tshaibplaj! Kuv yuav sawv mus nrhiav kuv txiv…” (Lukas 15:17-18)

Nyob rau nqe no, thaum tug neeg txhaum tag kev cia siab rau lub ntiajteb “tshawb nrhiav qhov tseeb” los sis “ua qhov uas yog” – Tsim rov los thiab paub tias nws yuav tsum khiav los rau ntawm Yexus, vim yog nws tsis muaj peevxwm yuav cawm kom tug kheej dim!

“Thaum nws los paub txog kheej” Tug tub ua yuamkev no yuav tsum mus ntsib teebmeem, uas yog dab teb hauv ntiajteb, zoo li Bunyan tau ntsib, ua ntej nws yuav “los rau ntawm tug kheej,” uantej nws yuav hloov dua siab tshiab. Qhov tseemceeb, lus Kivliv lo lus “hloov” txhais tau tias “hloov siab” Qhov no yog “Txoj Kev Thij Peb” Qhov no “Hloov Siab Tshiab Vim Kev Txomnyem.” “Kuv tsis tshuav dabtsi li lawm, kuv yog neeg txhaum!” “Kuv tsis muaj kev vam khiav li” “Kuv tabtom ntsib teebmeem! Kuv yuav tsum hloov – tiamsis kuv ua tsis tau! kuv ua tsis tau! kuv ua tsis tau! kuv ua tsis tau! Kuv siv zog heev! Kuv siv zog heev! Txawm kuv sib zog npaum licas! Los kuv yeej ua tsis tau! Kuv hloov dua siab tshiab tsis tau! Kuv hloov tsis tau! Kuv hloov tsis tau! Kuv hloov tsis tay lub siab!” Nov puas yog yam Luthawj, Bunyan, John Wesley, Whitefield, Spurgeon, thiab Dr. John Sung – thiab lwm tug thiab? Qhov yuav pab tau yuav tsum los nyeem Thomas Hooker’s (1586-1647) phau ntawv hu ua The Soul’s Preparation for Christ.los sis mus siab The Old Evangelicalism: Old Truths for a New Awakening tug tsa Iain H. Murray (The Banner of Truth Trust, 2005).

Qhov tseemceeb kom peb paub tias, tsis yog tias txhua tug yuav los ntseeg zoo tib yam nkaus. Vim muaj tej tug siv sijhawm luv luv kuj los ntseeg, tej tug kuj siv sijhawm ntev mam los ntseeg. Zoo li kuv poj niam, thawj zaug nws hnov Vajtswv Txojlus xwb ces nws txawm los ntseeg lawv. Dr. Kreighton L. Chan los tij yam nkaus, tiamsis Vajtswv nws muaj nws txoj haukev coj neeg los cuag Nws, muaj tej tug quaj mam los cuag Vajtswv. Muaj ob txoj kev neeg los hloov dua siab tshiab – los paub txog kev txhaum thiab raug cawm los ntawm Yexus tug kheej! Qhov no yog kev hloov dua siab tshiab tiag tiag. Ob qhov no tshwm rau kuv poj niam thiab Dr. Chan thiab Luther, Bunyan, John Wesley, George Whitefield thiab Spurgeon – cov no lawv siv sijhawm luv luv xwb. Cov nov raug coj kom paub txog lawv tej kev txhaum uantej yuav los hloov dua siab tshiab txais tug Cawmseej. Tug neeg uas tsis lees paub nws tej kev txhaum tsis muaj hnub yuav los hloov dua siab tshiab.

Zoo heev. Thaum kawg kuv zoo siab uas los paub txog kev txhaum ntawd! Tamsim no kuv yuav los so hauv Yexus. Tamsim no koj yuav los paub txog nws qhov kev hlub, nws tuag saum ntoo khaublig cawm koj – vim yog koj cawm tsis tau koj tug kheej! Txuav ntxiv mus koj yuav los ua nws tsaug, Nws tuag saum ntoo khauglig theej koj qhov chaw, thiab nws cov nthav ntxuav koj tej kev txhaum! Koj yuav ua Yexus tsaug qhov nws tuag theej koj – vim yog koj tau ntsib nws kev hlub, Nws qhov kev hlub, thiab Nws qhov kev cawmdim tau los ntawm “Hloov Siab Los Ntawm Kev Txomnyee” – Ib qhov kev hloov siab thiab cawm peb yog ntawm Vajtswv qhov kev chim! Kuv vam tias koj yuav tias qhov no txawv ntawm “Ntseeg Yoojyim” thiab “Vajtswv qhov Kevcawmdim.” Thiab kuv thov Vajtswv koj nej yuav los cia siab rau Yexus, thiab ntxuav koj tej kev txhaum ntawm nws cov ntshav! Txuav ntxiv mus yog kuv thov Vajtswv kom nej yuav hauv taug zaj nkauj no nrog rau

Charles Wesley,

Tswv Yexus tug uas hlub kuv, yuav yam us ntsib koj,
   Txawm yuav hla dej hlob, los nag ntuj ntsuab los!
Kuv khiav nkaum ntawm nws uas yog kuv tug Cawmseej;
   Khiav nkaum ntwm nws; thov txais kuv tug ntsujplig,

Kuv tau los ntsib qhov kev hlub tseeb, Kev hlub zam tau kev txhaum
   Tug dej cawm txoj sia, thiab ua rau kom kuv dawb huv.
Lub padej txhawv, ntxuav tau kom kuv dawb huv.
   Txhawv hauv kev lub siab, mus tag ib txhi.
(“Jesus, Lover of My Soul,” Charles Wesley, 1707-1788).

Tug phoojywj uas kuv hlub thiab movtshua, yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 15:14-19.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus, Lover of My Soul” (Charles Wesley, 1707-1788).

CEEBTOOM TXOG KEV TXHAIS VAJLUSKUB

A CAUTION FOR EXPOSITORY PREACHING

Tug qhia
Iain H. Murray
(Trustee of the Banner of Truth Trust)

Tamsim no muaj neeg coob nyiam los qhia Vajtswv Txojlus zoo li “Txhais Vajluskub”. Qhov no zoo li no, cov xibhwb ntawm muab qhov kev qhia Vajtswv lus zoo kev ua hlaluam, coj los siv rau lwm tug, tsis muaj ib yam dabtsi hais; zoo li tsis cov neeg mloog tsis muaj ib tug twg paub txog Vajtswv Txojlus.

Tiamsis “Kev txhais Vajluskub” tseem muaj ntau yam nyob rau hauv yuav hais, lub ntsiab lus tseemceeb yog muaj Vajtswv Txojlus coj los qhia ib nqe zuj zus rau lawv rau txhua lub lim tiam. Cov lus qhuab qhia zoo li no tsis nyia txawv nyias rau txhua lub lim tiam, kev qhia zoo li “Txhais Vajluskub” txhawb tsis tau neeg lub neej.

Yog vim licas, kev qhuab qhia li “Txhais Vajluskub” neeg thiaj li nyiam qhia zoo li no? Nws muaj ntau yam nyob rau hauv. Ib, lawv hais tias qhia li no thiaj tsis muaj qhov yuam kev. Vim qhia nraws nraim li Vajtswv Txojlus, los sis hu hais tias, tug qhia zoo tug cev rau cov tswvcuab ua tug mloog, tug qhuab qhia los mus tshawb qhov ub qhov no los qhia – lawv yeej paub lawm tias yuav qhia zoo licas. Qhov no tej zaum yuav zoo rau cov xibhwb uas tseem hluas tsis tau paub txog kev qhuab qhia, thiab mus tshawb nrhiav cov lus qhuab qhia uas luag lwm tug twb muab sau cia huv tij si lawm, nqa coj los qhia rau cov ntseeg mloog xwb, qhov no thiab li hu hais tias qhia zoo li “Txhais Vajluskub.”1

Nyob rau peb qhov kev xav, nws muaj ntau yam tsis zoo nyob rau hauv raws li ntawm no:

1.   Xav hais tias txhua tug xibhwb muaj peev xwm yua qhia tau Vatjswv Txojlus. Tiam sis tib neeg nyias muaj nyiam koobhmoov. Spugeon qhia zoo “txhais Vajluskub” (thaum nws tseem yau neeg yeej hnov dua Vajtswv Txojlus los lawm!) Nws paub tias qhov no tsis yog nws li khoobhmoov. Muab ib qhov zoo rau kev qhuab qhia “txhais Vajluskub” tug xibhwb ntawd tsis yog tau qhov koobhmoov ntawd zoo li neeg xav. Txhawm yog Dr. Lloyd-Jones thaum nws muas 20 xyoo, nws mam tso kev qhuab qhia zoo li “txhais Vajluskub tseg”.

2.   Cov lus sibcav txog “kev txhais Vajluskub” tias qhov no zoo tshaj vim nws muab Vajluskub coj los qhia txhab qhia txhua rau sawvdaws, kom mus raws li Vajluskub lub homphiaj. Tiamsis lub tswvyim no los tseem muaj teebmeem nyob rau hauv. Tug qhia tej dej num ntau tshaj qhov ua los qhia xwb. Nws yuav tsum siv zog, tshawb nrhiav, thiab qhia kom tsis hais poj niam txiv neej hloov los ua ib tug ntseeg tiag tiag. Yog tub xibhwb tes dej num yog qhia Vajluskub xwb, tsis muaj qhov los txhawb kom neeg loj hlob rau txoj kev ntseeg nyob rau cov lus qhuab qhia, nws yoojyim poob rau lo lus tias zoo li kawm “tag” xaus rau qhov ntawd. Tiamsis cov lus qhuab qhia tiag cheem tsum ntau tshaj qhov ntawd.

3.   Qhov tseemceeb nyob rau pawg ntseeg – xwb li nyob rau tebchaw Scothlan – ib yam ua txaws los ntawm ob lo lus no “Piav kev” thiab “qhia” Lo lus “qhia” siv tsis sib thooj, los lus no yuav poob rau lub ntsiab lus tias “txhais Vajluskub” los sis muab Vajtswv Txojlus coj los txhais ib nqe zuj zu. Xws li siv cov ntawv txhais Vajluskub ua qhov tseemceeb xwj lis John Brown uas yog nyob rau Broughton, Edinburgh, yog los siab Dr; Lloyd-Jones qhia txog phau Vajlukub Loo –nws siv los lus “qhia” txhais Vajluskub, qhov txhaw ntawm “Piav kev” thiab “qhia” raws li qhov kev totaub yog piav kev qhia mus los li qub, thiab xaus rau qhov ntawd – Tiamsis lo lus qhia Vajluskub yog ib feem xwb, thaib nyeem xwb. Txawv raws qhov nws qhia hauv Loos, Lloyd-Jones tseem qhia Phau Vajluskub Efexus as li cov lus piav kev, nyob rau ob txoj kev no (Ib, qhia tiav rau hmo Vav-xub, qhov ob nyob rau hnub Zwj hnub sawv ntxov) Pom ob qhov txawv no lawm.

4.   Thau xaus hnub ntawd, tug xibhwb zoo yuav qhia tau txhawb cov ntseeg ntau tshaj, thiab qhov no yuav tsis thooj li kev “qhia” Siv mus tau tsis ntev, yog vim li no, kuv xav tias qhov tseeb yog, cov lus qhia kev yog lub ntsiab lus coj los siv qhia qhia Vajtswv Txojlus. Qhov kev qhia zoo li txhais Vajluskub, tej zaum tug qhia muaj ib qhov los sis los sis siv ib nqe Vajluskub-coj los ua lus pivtxwv qhia-tiamsis yog lintawd los yeej tseem poob rau qhov kev “txhais Vajluskub,” tiamsis feem ntau yog muaj ib tshooj “Vajluskub” coj los qhia kom tag, mam muaj coj los xau ua ib los lus piav rau sawvdaws coj mus yuav, (qhov pom nyob rau Spurgeon cov lus qhuab qhia). Tug xibhwb yog ib tug uas txhais Vajluskub xwb. Tej zaum tsuas yog mus tshawb nrhiav lus coj los qhia. Tej zaum neeg yuav tsis totaub los sis pauj tshaj qhov ntawd lawm thiab. Tiamsis “tsis yog li Lloyd-Jones’ qhia nyob rau phau Efexus uas yog txhais thaib qhia lov? Nws muaj tsawg coj los qhia – yog li ntawd thiaj pom tias tsis sib thooj? Yog teb lo lus no ces yog Lloyd-Jones nws tsis tau muaj phau Vajlukub Efexaus coj los txhais ib nqe zuj zu, qhov no thiaj qhia tias ib tug xibhwb yeej tau koobhmoov tsis sib thooj. Neeg feemcoob nyiam qhia li ib nqe mus rau ib nqe nyob rau hauv Vajluskub. Qhov no thiaj li qhia tias muaj cov “cov neeg ntxeev” muaj ntau tshaj ib qhov, “nyhav” thiab “tsis zoo” yog vim cov uas nyiam qhia raws li lo lus “txhais” Vajluskub rau neeg mloog.

5.   Kev qhuab qhia uas yog mus rau kev tshajtawm yuav tsis siv “kev txhais Vajlusub” qhov tseeb tias “kev txhais Vajluskub” tsis siv, qhov tseeb uas yog tshajtawm. Yog qhov muaj tseeb, neeg yog tug muaj teebmeem tsis yog Vajtswv Txojlus, puas yog Vajtswv yog cov lus Vajtswv ua tug hais lov? Muaj tseeb yog lintawd, puas yog Vajtswv tug Ntsujplig ua kom neeg tsim ntawm txoj kev txhaum? Yog lintawd, tiamsis Vajtswv Txojlus yog qhov tseeb coj los qhia rau cov tsis ntseeg (Zoo li Tswv Yexus) thiab hais txog qhov tseeb, thiab yog qhov zoo tshaj, nyob rau tes dej num uas yog tshajtawm Txoj Moo Zoo. Neeg feem coob yog coj neeg los hloov dua siab tshiab zoo li cov neeg thaum ub xws li - Whitefield, McCheyne, Spurgeon, Lloyd-Jones thiab lwm tug. Niaj hnub nim no lawv hnov qab cov neeg no tag lawm. Thawm tug yog zaug kawm uas koj los hnov txog “Yuav ua licas cov neeg tsis ntseeg hauv ntiajteb thiaj yuav los cuag tau Yexus”?


Qhov no tsis tau los hais tias kev muaj Vajtswv Txojlus ib tshooj coj los qhia zuj zu yuamkev, thiab tsis pub coj los qhia rau sawvdaws mloog. Thov kom txhua tug xibhwb tshawb nrhiav qhov zoo tshaj thiab pab tau rau nws, thiab kom nco ntsoov tias, qhov twg yog qhov tseeb, pab txhawb tau kev ntseeg thiab muaj Vajntsujplig uas tug coj rau lub sijhawm no: Peb cheemtsum ua kom cov tswvcuab loj hlov ntuav dav mus rau lub zej zog.

Thov kom peb tsis txho totaub tias qhov kev hais los saum no zoo li dabneeg, kuv yuav xaus kuv cov lus los ntawm hais txog ib tug xibhwb muaj suab npe yav tag los R.B. Kuiper. Nyob rau nws cov keebkwm, qhia tias nws tsis qhia raws li “kev txhais Vajluskub” nyob rau nws cov lus qhuab qhia. Nws hais ntxiv li no tias:

“Yog txhua yam ntawm kev txhais Vajluskub muaj qhov yuam kev zoo qhov no coj kom raug kevcai. Tom qab uas muaj neeg ntau tug los soj ntsuam, hais tias kev txhais Vajluskub yog qhov zoo tshaj. Txua yam kev qhuab qhia yuav tsum yog txhais Vajluskub…qhov no tej zaum yuav zoo li muaj ib phau ntawv txhais Vajluskub coj los qhia rau neeg (ib tshooj zuj zus) thiaj hu hais tias kev txhais Vajluskub. Muaj ntau phau ntawv txhais Vajluskub qhia tsis muaj tseeb nyob rau hauv raws Kuiper tau pom. Kev txhais Vajluskub, yog ib qhov zoo, thiab tiam kuj muaj tej yam uas qhiab tsis meej nyob rau hauv.”2

Txawb yuav siv qhov twg los kuj xij, Kuiper cov lus hauv qab no qhia meej tias:

“Ib yam ua yoojyim…yuav tsum tau hwm thiab ua raws. Kev mob siab kawm thaib tej yam lus qhuab qhia ua rau neeg totaub yuam kev. Zoo li cov qhia los tswj peb lub siab. Peb yuav tsum txwv txhob cia lawv los quab yuav tau peb.Peb yuav tsum cia peb cov lus tseemceeb thiab txawm cov menyuam me los tseem mloog tau. Tiamsis qho uas zoo tshaj plaws yog yuav tsum siv sijhawm los npaj cov lus qhuab qhia.”3

LUS QHIA NTXIV
FOOTNOTES

1. Kev tsis tau los thuam cov lus no. Nws yeej muaj qhov zoo thiaj li muaj “kev txhais” xws li nyob rau zaj lus pivtxwv ntawm tug tub yau ua ploj lawm, tiamsis qhov teebmeem yog pheej xav tias tug qhia zoo ces cov mloog los zoo thiab. Kev mloog thiab kev nyeem tsis sib thooj.

2. Edward Heerema, R.B., A Prophet in the Land (Jordan Station, Ontario [Paideia, 1986]), pp. 138–9.

3. Ibid, p. 204.


TXHEEJ TXHEEM

TXOJ KEV PEB – HLOOV DUAS SIAB TSHIAB LOS NTAWM NTSIB KEV TXOM NYEM

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yexu rov has dua ib zaaj pev lug tsua puab noog has tas, muaj ib tug yawm nwg muaj ob tug tub. Tug kwv lug has tsua leej txwv has tas, txwv, thov koj muab koj tej nyaj txag hab koj lub cuab tiv cov kws yog kuv tug lug faib tsua kuv. Leej txwv txawm muab nwg lub cuab tiv lug faib tsua nwg ob tug tub. Tau ob peb nub tom qaab tug kwv txawm sau tej cuab tiv kws yog nwg le muag taag nwg tau nyaj, tes nwg txawm tswv moog tsua lwm lub tebchaws deb deb lawm. Thaus nwg nyob huv lub tebchaws ntawm, nwg ywj ua lawv le nwg sab nyam laam tau laam ua phem tsw txuag nwg tej nyaj. 1h Thaus nwg muab nwg tej nyaj phob taag lawm, tes txawm muaj kev tshaib plaab thoob plawg lub tebchaws ntawm, nwg tshuav teg le teg taw le taw xwb, tsw muaj daabtsw le lawm. Nwg txha moog nrug ib tug kws nyob huv lub tebchaws ntawm nyob. Tug ntawm khaiv nwg moog zuv npua tom teb. Tsw muaj leejtwg pub daabtsw tsua nwg noj, nwg txha xaav noj cov pihaub taum kws npua noj kuas tsau. Mas thaus nwg xaav txug nwg tej kev txom nyem nwg txawm xeev plhawv has tas, kuv txwv cov tub qhe naj nub muaj noj seem noj tsw taag, ua le caag kuv yuav tuaj tuag tshaib quas ndua ntawm nuav. Ua le caag los kuv yuav rov moog cuag kuv txwv, hab kuv yuav has tsua kuv txwv has tas, txwv, kuv tau ua txhum tsua Vaajtswv hab ua txhum tsua koj lawm lauj. Kuv tsw tswm nyog rov lug ua koj tug tub le lawm, thov koj ca kuv ua koj ib tug tub qhe xwb” (Lukas 15:11-19).

(Yauhas 5:39, 40; Lukas 15:17; II Timautes 3:15; Efexus 2:8;
Teshaujlwm 16:31; Kaulauxais 1:17)

I.    Ib, ntawm yog qhia txog tug neeg “txoj kev txhaum” tshwm nyob rau qhov kev qhia tias “Hloov Los Ntawm Ntsib Teebmeem,” Lukas 15:13; Yaxayas 53:3; Loos 8:7; Efexus 2:1; Loos 3:9, 10; Yaxayas 1:5, 6; Lukas 15:15, 16; Efexus 2:2, 5; Lukas 15:24

.

II.   Ob, ntawm no yog qhia txog “kev tsim rov los” ntawm tug neeg txhaum, raws li tau qhia nyob rau txoj kev peb “Hloov Dua Siab Tshiab Ntawm Kev Txomnye,” Lukas 15:17; Efexus 5:14; Loos 10:14; Lukas 13:24; Loos 3:20; Lukas 15:17-18.