Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TSHAJ TAWM NTAWM COV NTSEEG TIAM THAU UB

EVANGELISM IN THE EARLY CHURCHES (Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 19, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 19, 2018

“Yexus hu kaum ob tug thwjtim los thiab pib txib lawv tawm mus ua ib nkawg ib nkawg, thiab pub hwjchim rau lawv ntiab tau dab tawm” (Malakaus 6:7).


Kaum ob tug txiv neej ntawm no tsuas yog nrog Yexus nyob uake ob peb lim tiam xwb. Tom qab ntawd Yexus txawm xa lawv mus tshaj tawm xws li ob leeg mus uake (Mark 6:12). Txawm yog lub sijhawm Yexus hu lawv los tshiab tshiab, Nws muab “lawv xa muss haj tawm” (Malakaus 3:14). Sawvdaws paub tias cov txiv neej no yeej tseem tsis tau yug dua tshiab. Tug uas peb paub zoo tshaj yog Yudas, tsis tag li los Thaumas tseem tsis ntseeg Yexus cov lus qhuab qhia, tom qab ntawd Petus los tseem tsis paub Yexus mus rau saum ntoo Khaublig. Los Yexus tseem xa lawv mus tshaj tawm! Nov yog thawj yam uas Yexus hais rau Petus thiab Adasles, “Raws kuv qab, thiab kuv yuav cia koj ntes neeg zoo li ntes ntses. Ob tug tau tso tej kho ntes ntses thiab raws nws” (Mathais 4:19-20).

Ib zaug ntxiv, ib xyoo tom qab ntawd, Yexus tau hu xya leej raws Nws qab, “thiab xa ob leeg mus uake rau txhua qhov chaw txhua lub nroog, ua nws tug kheej tau mus” (Lukas 10:1). Nthuav mus rau Lukas 10. Sawv ntsug kuv yuav nyeem rau peb 1 txog 3.

“Dhau ntawd Yexus tsa xya caum ob leeg xya caum ob tej phau hais tias xya caum thiab txib lawv tawm mus ua ib nkawg ib nkawg ua Yexus ntej mus rau txhua lub moos thiab txhua lub chaw uas Yexus tseem yuav mus. Yexus hais rau lawv tias, Cov qoob uas zoo hlais muaj ntau heev, tiamsis cov tub zog muaj tsawg. Vim li no nej yuav tsum thov tus tswv teb kom txib tub zog mus hlais nws tej qoob. Nej cia li mus. Saib maj, kuv txib nej tawm mus zoo yam li tus menyuam yaj uas nyob hauv nruab nrab pab hma” (Lukas 10:1-3).

Nej zaum tau.

Nej yog txoj hauke uas cov ntseeg niaj hnub nim yuav tsum xa ob leeg mus tshaj tawm uake. Kuv xav tias nov yog yam ua peb yuav tsum ua rau niaj hnub nim no. kuv xav tias qhov no yog pab tau rau cov ntseeg tshiab peb tshaj tawm tau. Nws tssis tau siv sijhawm ntev los cob qhia kom lawv paub txog Vajluskub rau lawv. Tsis yog li ntawd! Nws hais rau lawv,

“Nej cia li mus. Saib maj, kuv txib nej tawm mus zoo yam li tus menyuam yaj uas nyob hauv nruab nrab pab hma” (Lukas 10:3).

Nov yog Yexus qhia rau tug hluas thov Vajtswv. Nqe ob yog nqe uas Nws qhia tias yuav tsum thov lintawd,

“Vim li no nej yuav tsum thov tus tswv teb kom txib tub zog mus hlais nws tej qoob” (Lukas 10:2).

Nws qhia li no rau xya caum tug hluas thiab cov ntseeg coob thiab coob mus tshaj tawm! Dr. John R. Rice sau nyob rau hauv nws zaj nkauj. Nyob rau zaj 4, sawv ntsug thiab hu nkauj no!

Peb yuav tsum thov Vajtswv xa peb mus,
   “Xa peb mus hlais nplej nram teb”
Nplej siav lawm tiam sis neeg tsawg
   Leej twg thiaj yuav txaus siab mus
Kuv nyob ntawm no! thov xav kuv mus os Vajtswv,
   Thov muaj Vajntsujplig rau kuv.
Kuv nyob ntawm no! Kuv nyob ntawm no!
   Thov xa kuv tawm mus tshaj txoj moo zoo rau hnub no.
(“Here Am I,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Muaj cov xibhwb muaj suab npe rau tiam ntau pua xyoo yav tag los hais tias, “Cov ntseeg yuav tsum ua txhua yam kom xa tau txoj moo mus kom thoob ntiajteb” Thaum Yexus ua haujlwm nyob rau ntiajteb no thaum yuav kawg, Nws hais tias,

“Hwjchim tag nrho saum ntuj thiab hauv ntiajteb twb muab cob rau kuv lawm. Yog li no nej cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, thiab muab lawv ua kevcai raus dej hauv leej Txiv, leej tub thiab Vaj Ntsuj Plig dawb huv lub npe, 20thiab qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd. Thiab kuv niaj hnub yuav nrog nraim nej mus txog lub sijhawm kawg.” (Mathais 28:18-20).

Yexus hais nyob rau phau Vajluskub Malakaus,

“Cia li tawm mus thoob ntiajteb tshaj tawm txoj xov zoo rau ib tsoom neeg sawvdaws” (Malakaus 16:15).

Thiab Yexus hais nyob rau hauv Lukas,

“...uas ntxeev dua siab tshiab thiab qhov uas daws tau lub txim rau txhua haiv neeg mloog, yuav pib ntawm Yeluxalees mu” (Lukas 24:47).

Thiab hais nyob rau hauv phau Yauhas,

“Cia li nyob kaj siab lug. Leej Txiv txib kuv los li cas, kuv txib nej mus ib yam li ntawd” (Yauhas 20:21).

Lo lus hais ua ntej Nws yuav rov mus qaum ntauj yog,

“Tiamsis nej yuav tau txais hwjchim rau thaum Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv nqes los rau saum nej, thiab nej yuav ua timkhawv hais txog kuv hauv lub nroog Yeluxalees thiab thoob plaws lub xeev Yudia thiab lub xeev Xamali thiab mus thoob qab ntuj kawg” (Teshaujlwm 1:8).

Muaj ib tug txivneej uas tau faib nws pawg ntseeg los ntawm nws hais tias cov lus txib no tsuas yog rau cov Thwj Tim xwb, thiab tsis muaj ib tug ntseeg twg yuav tsum mloog lus hnub no. Nws muab tso rau hauv lub tsho ntawm Calvin txoj kev coj neeg los cuag nws thiab tawm hauv lawv pawg ntseeg. Tiam sis tsis muaj dab tsi los ntawm nws, vim yeej tsis muaj ib txoj koob hmoov twg yog qhov uas Yexus cov lus tau ntxub thiab tsis mloog.

Spurgeon coj zoo ib yamli Calvinist , tab sis nws tsis yog Hyper-Calvinist. Raws li peb yuav pom, muaj qhov sib txawv ntawm ob. Spurgeon hais tias,

Au! Kuv xav hais tias lub Koom Txoos yuav hnov tus Cawm Seej hais txog cov lus no rau nws tam sim no; vim Khetos cov lus yog cov lus nyob, tsis muaj lub hwj chim nyob hauv lawv ib leeg xwb, tiam sis tseem niaj hnub no. Cov Cawm Seej tej lus txib [cov lus txib] yeej tsis ua raws li lawv lub siab nyiam: Lawv tsis yog cov ntseeg cov xib hwb xwb, tiam sis ntawm peb tus kheej, thiab rau txhua tus ntseeg ua qhov kev quab yuam no, "Yog li ntawd, cia li mus thiab qhia txhua haiv neeg, muab lawv ua kev cai raus dej los ntawm Leej Txiv, thiab Leej Tub, thiab ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv. "Peb tsis raug zam txhua hnub ntawm txoj kev pab ntawm tus Yaj cov me nyuam thawj zaug; peb cov lus txiav txim yog cov tib yam li lawv, thiab peb tus Thawj Coj yuav tsum yog los ntawm peb mloog lus sai thiab zoo kawg nkaus li los ntawm lawv (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1986 reprint, volume VII, p. 281).

Thov kom peb txhua tug hais li Dr. John R. Rice,

Kuv nyob ntawm no! thov xav kuv mus os Vajtswv,
   Thov muaj Vajntsujplig rau kuv.
Kuv nyob ntawm no! Kuv nyob ntawm no!
   Thov xa kuv tawm mus tshaj txoj moo zoo rau hnub no.

Hauv zaj lus pivtxwv ntawm lub Pluas Hmo Ntuj Yexus tau hais tias, "Tawm mus rau hauv kev loj thiab kev povtseg, thiab yuam kom lawv tuaj rau hauv, kom puv kuv lub tsev" (Lukas 14:23). Hauv zaj lus pivtxwv ntawm txoj Kev Sib Yuav Txoj Kev Sib Yuav Yexus hais tias, "Yog li ntawd, cia li mus rau hauv txoj kev loj, thiab kom ntau npaum li nej pom, thov rau txoj kev sib yuav" (Mathais 22: 9).

Lub zos pawg ntseeg uas Yexus tau tsim hauv Yeluxalees tau coj Nws txoj lus txib kom tshaj tawm txoj xov zoo. Tom qab ob peb lub lim tiam tom qab Peetekos tus pov thawj hlob tau yws hais tias "Nej tau ua Yeluxalees nrog nej cov lus qhuab qhia" (Cov Tub Txib txoj Hauj Lwm 5:28). Tom qab ntawd nyob rau Tubtxib Tes Haujlwm 5:42 peb hais tias, "Txhua hnub hauv lub tuam tsev, thiab nyob hauv txhua lub tsev, lawv tsis kam qhia thiab qhia Yexus Khetos." Nyob hauv Tes Haujlwm 6: 1, peb nyeem hais tias, "Cov thwjtim coob coob heev. "Tom qab hauv Tubtxib Tes Haujlwm 12:24, peb nyeem hais tias" Vajtswv txoj lus loj hlob zuj zus tuaj. "Dr. John R. Rice hais tias,

      Nyob rau hauv Xamalis, qhov twg Deacon Philip mus tshaj tawm txoj xov zoo, peb raug qhia nyob rau hauv Tubtxib Tes Haujlwm 8: 6, "Cov neeg uas muaj kev sib ntseeg tau ua raws li tej lus uas Filis tau hais ..." Ntxiv rau nqe 12, "Tiamsis thaum lawv ntseeg Filis qhia tej yam uas hais txog Vajtswv lub nceeg vaj, thiab lub npe ntawm Yexus Khetos, lawv tau ua kev cai raus dej, txiv neej thiab poj niam. "Qhov no zoo kawg nkaus ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab cov neeg tau txais kev cawmdim yog ib txwm ua rau pawg ntseeg Tshiab.
      Qhov tseeb, Cov Tub Txib txoj Haujlwm 9:31 hais tias, "Tom qab ntawd pawg ntseeg tau so ... thiab tau txhawb nqa; thiab taug txoj kev ntshai ntawm tus Tswv, thiab ntawm txoj kev nplij siab ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv, tau ntau dua. "
      Cov pawg ntseeg tau "ntau zog," yog li ntawd, cov neeg hloov siab los ntseeg ntawd tau sib koom tes thiab pawg ntseeg loj hlob tuaj. Qhov ntawd yog qhov kev hloov ntawm cov Vajluskub tshiab hauv pawg ntseeg uas cov Khixatia tau tshaj tawm los mus yeej txhua tus lawv ua tau thiab pom txhua txhua hnub (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, p. 25).

Dr. Rice tau hais tias, "Txawm tias muaj kev tsim txom, los ntawm cov neeg digmuag, cov neeg dig muag, lawv tau txais ntau tus neeg ... Txoj kev loj hlob ntawm pawg ntseeg tshiab hauv New Testament yuav luag dhau ntawm peb qhov kev nkag siab. Warnock, tau hais tias, History of Protestant Missions hais tias nyob rau thaum xaus ntawm thawj xyoo [sixty-xya] xyoo tom qab Peetekos, muaj txog 200,000 ntseeg. Nws hais tias los ntawm qhov kawg ntawm peb caug xyoo muaj [8,000,000] cov ntseeg txawm muaj kev tsim txom kev tsim txom thiab [cov] kev tuag ntawm ntau txhiab leej. Nkawd tau tam sim no ib feem kaum ntawm Roman Empire! [Li ntawd, ib leeg ntawm txhua 15 tus neeg yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv] txawm yog ntshav tsim txom tag nrho lub tebchaws Roman. Txawm hais tias Xatefanau thiab Yakaunpaus nyob rau hauv Yeluxalees, thiab ntau tus neeg raug tsim txom, "raug kev tsimtxom thiab raug kaw rau hauv tsev lojcuj cov txivneej thiab poj niam" (Tubtxib Tes Haujlwm 22: 4), thiab raug kaw thiab raug tua Paul, cov neeg Yudais. Txawm tias muaj kev tsim txom los ntawm Nero, uas Povlauj thiab lwm tus raug txiav caj dab; kev tsim txom nyob rau hauv Hadrian thiab tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Antoninus Pius, Marcus Aurelius thiab Septimus Severus, tseem tawg ntawm hluav taws xob ntawm kev tshajtawm mus. Workman hais tias,

      Tau ob puas xyoo, los ua ib tug ntseeg txhais tau tias zoo rau cov neeg tshem tawm, kev koom tes ntawm kev ntxub ntxaug thiab kev tsim txom sect, da dej tawm tsam ntawm cov neeg ntsej muag zoo nkauj, tuaj nyob rau hauv kev txiav npluav ntawm lub teb chaws Ottoman, thiab muaj peev xwm ntawm txhua lub sij hawm ntawm kev raug kaw thiab kev tuag raws li nws cov ntawv ntshai tshaj plaws. Tau ob puas xyoo nws yuav coj raws li Tswv Yexus yuav tsum suav tus nqi, thiab npaj siab them ... nrog nws kev ywj pheej thiab txoj sia. Rau ob puas xyoo lub mere profession ntawm cov ntseeg Vajtswv yog nws tus kheej ib txoj kev txhaum " (Rice, ibid., pp. 27-28).

Dr. Rice tau hais tias, "Tuabneeg tseem muaj kev kub ntxhov, raug kev tsimtxom, raug kev tsimtxom thiab raug kaw qhov rooj," Cov Khixatia Cov Ntseeg tshiab tau coj los ua haujlwm rau lawv txoj haujlwm. Lub txiaj ntsim ntawm peb pawg ntseeg piv tau li cas nrog Phau Tshiab thiab qhia txog kev xyaum? "(Rice, ibid.). "Piv rau pawg ntseeg tshiab hauv Phau Tshiab thiab Cov Vajluskub tshiab hauv pawg ntseeg, peb pawg ntseeg tam sim no thiab cov ntseeg Vajtswv feem ntau tsis ua haujlwm tsis zoo thiab txaj muag" (Rice, ibid., P.29).

Dr. Rice hais li no, "Tsuas yog ua txhua yam hauv lub ntiajteb no xwb thiaj li muaj peev xwm ua tau raws li Vajluskub Txoj Kev Sawv Rov Los ... Muaj nyob rau hauv peb cov neeg pluag ploj zuj zus tuaj ntawm kev mloog lus, kev kub ntxhov siab thiab mob siab ua kom sov, ib nrab ntawm txoj kev ua Vajtswv txoj haujlwm. Raws li zaj nkauj qub qub,

Tug tsw kuv pom hais tias,
Kuv lub siab tsuas hlub kom xwb.

Yog lintawd yuav tsum muaj dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv pawg ntseeg rau kev txhawb siab ntawm kev zeeg, kev txhawb siab ntawm tug ntsujplig txoj kev khuv leej, kev txhawb siab ntawm Vajtswv lub hwj chim rau peb. Tsis muaj ib txoj hau kev rau pawg ntseeg los coj neeg los cuag Vajtswv tom qab Phau Vajluskub tshiab tshwj tsis yog kev ua txhua yam" (Rice, ibid., p. 149-150).

Kuv paub tias muaj ntau tus neeg hais tias Dr. Rice hais txog txhua tus neeg uas ua kev tshajtawm Txoj Moo Zoo yuav tsis "ua haujlwm". Li ntawd, qee leej tau tig mus rau Calvinism - tsis yog tsib point Calvinism - tab sis hyper-Calvinism, lub tswv yim uas koj tsis yuav tsis tau mus tom qab cov neeg ploj; Vajtswv yuav coj lawv los ntawm Nws qhov kev ywjphem tsis yog cov ntseeg ua haujlwm rau kev tshajtawm. George Whitefield, William Carey, Spurgeon thiab lwm tus ntsuj plig zoo tshaj plaws yog tsib-point Calvinists, tab sis lawv tsis yog hyper-Calvinists. Lawv ntseeg tias peb txhua tus "ua haujlwm ntawm tug qhia Vajtswv Txoj Moo Zoo" (2 Timautes 4: 5). Kuv xav tias txhua tug xibhwb Reformed yuav nyeem,, Spurgeon v. Hyper-Calvinism, by Rev. Iain H. Murray (Banner of Truth Trust, 1995). Mus yuav tau rau ntawm no los yog Click here to order it.. yog phau ntawv sau tau zoo uas yuav txhawb tau rau koj lub siab rau seem kev ntseeg, thiab txawb koj rau seem kev tshaj tawm!

Dr. Rice tsis ua yuam kev kom cov ntseeg ntseeg tso lawv lub siab thiab tej ntsuj plig los ua txoj haujlwm tshaj tawm txoj moo zoo. Cov tsis muaj zog tuaj vim hais tias feem ntau ntawm cov pawg ntseeg tau ua raws li nws tsis tau siv sij hawm txaus rau cov neeg ploj uas tau coj los rau hauv. Feem ntau cov neeg tau hais tias "thov Vajtswv sai" tsis muaj sij hawm los xyuas kom lawv tau hloov siab lees txim, thiab paub txog kev hloov siab rov los tiag hauv Yexus Khetos, ua ntej muab lawv ua kev cai raus dej. Dr. Cagan thiab kuv tau sau ib phau ntawv txog qhov teebmeem ntawm "kev txiav txim siab" uas koj tuaj yeem nyeem dawb dawb rau ntawm lub website no los ntawm txhaj rau Hnubtim Txoj Kev Tso Hnub Tuaj: Qhov Kev Txiav Txim Siab Tau Txiav Txim Siab Peb Lub Koom Txoos. Today’s Apostasy: How Decisionism is Destroying Our Churches.

Tsis txhob muab tus menyuam tshem tawm nrog dej da dej! Kuv pom zoo nrog cov lus kuv tau muab los ntawm Dr. John R. Rice. Peb yuav tsum rov hais dua txog kev tshaj tawm txoj moo zoo ntawm pawg ntseeg thawj zaug, thiab ua raws li lawv tus yam ntxwv! Cia peb siv peb tus kheej hauv kev tshajtawm txog kev ploj kev tuag! Thiab cia peb tseem ceev faj kom paub tseeb tias lawv tau hloov dua siab tshiab ua ntej peb muab lawv ua kev cai raus dej! Qhov tseem ceeb, cia peb nco qab txog Tswv Yexus cov lus txib,

“Cia li tawm mus tom tej kev loj kev me mus yuam cov neeg ntawd kom tuaj, thiaj li muaj qhua puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23).

Nyob rau xyoo ob ntawm Origen hais tias, "Cov ntseeg ua txhua yam hauv lawv lub hwjchim kom tshaj tawm txojkev ntseeg thoob plaws ntiajteb." Cia peb ua tib yam! Sawv ntsug thiab hu nkauj Dr. Oswald J. Smith zaj nkauj zoo - "Evangelize! Evangelize! "Nws yog tus naj npawb 1 ntawm koj daim ntawv.

Thov koj qhia kom peb paub txog koj txoj lus uas yog cov lus tseeb
Yog lo lus hu kom peb yuav tsum mus coj neeg los ntseeg tau txoj sia
Vajtswv hu kom peb txhua tug yuav tsum mus tshaj txoj moo zoo.
Yog Vajtswv los lus hus txhua leej txhua tug kom mus tshaj tawm!

Cov neeg zoo siab tshaj tawm Txoj Moo Zoo tam sim no tshaj tawm, Los ntawm tag nrho lub ntiaj teb, hauv Yexus lub npe;
Lo lus no yog hais kom peb mus Tshaj tawm! Tshaj tawm!
Tuag cov txiv neej, Txoj Moo Zoo txoj kev tshav ntuj;
Lub ntiaj teb hais tias tam sim no nyob thiab Tshaj tawm! Tshaj tawm!
   (“Evangelize! Evangelize!,” Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      to the tune of “And Can It Be?”, Charles Wesley, 1707-1788).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Here Am I” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).