Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOOM UAKE PEB MUAJ ZOG! IB LEEG XWB TSIS MUAJ ZOG!

TOGETHER WE ARE STRONG! ALONE WE ARE WEAK!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv yav sawv ntxov, Rau hli ntuj 21, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 21, 2015

“Thiab cia peb ib leeg saib ib leeg kom muaj kev hlub ua tej yam ua zoo ua peb tau sab laj ntawm txog muaj tso tseg zoo li tau ua los ib lees yuav tsum ntuas ib leeg kom ntau zuj zus vim lub sijhawm ntawd los ze lawm” (Henplais 10:24-25).


Zaj lus qhuab qhia zaum no yeej tsis npaj tau xyooj yim zoo tib yam li kuv cov lus qhuab qhia yav tag los thiab. Kuv hnov txog ob tug txhais hluas zoo tib yam li peb cov ntxhais. Ob tug hais tias “Lawv yog cov neeg siab dawb siab zoo!” Tiam sis lawv tsis nyiam kuv. Thaum kuv los xav txog qhov no, ua rau kuv xav tsis thoob. Tej zaum kuv cov lus qhuab qhia ua rau lawv dhuav. Kuv yeej siv zog heev los npaj cov lus qhuab qhia ua kom raug lawv siab. Cov tub txhais hluas feem coob nyiam zaum tham, thiab lawv qhov muag rua tsis tau thaum kuv los qhuab qhia. Kuv los yeej tsis yog tug xibhwb qhuav yuav qhia zoo li no thiab. Kuv kuj nyiam nrog cov tub txhais hluas nyob uake. Lawv lom kom kuv ua hauj lwm tau thiab. Kuv xav tias qhov uas ua rau ob tug txhais ntaws tsis nyiam yog cov lus kuv hais tom qab nyob rau kuv cov lus qhuab qhia. Kuv thov Vajtswv luv luv. Kuv mus rau ntawm qhov chaw yees duab. Kuv hais rau cov neeg uas mus mloog nyob rau YouTube thiab nyob rau peb qhov Website. Kuv hais rau cov neeg uas mus saib ntawd li no – “Txawm koj yuav ua dabtsi los yuav tsum mus rau pawg ntseeg uas qhia Vajtswv txojlus rau txhua hnub ua muaj kev pehawm Vajtswv.” Kuv yuav muab Jerry Falwell cov lus uas nws tau hais thaum yuav xaus nws qhov kev hais lus nyob rau hauv TV li no “mus nyob rau qhov ntawd txhua zaug uas lub qhov rooj qheb” Kuv pheej nyiam hais li no tias “Txhob khiav tawm hauv pawg ntseeg mus rau lwm qhov.” Nov yog cov lus uas kuv hais tom qab kuv xaus zaj lus qhuab qhia, ua rau ob tug ntxhais ntawm thiaj tsis nyiam. Qhov tseeb tiag ob tug tau khiav tawm hauv pawg ntseeg.

Kuv puas yuas tso tseg txhob hais lintawd lawm? Tsis muaj hnub hnub – kuav yuas his li ntawd tag mus li. Yog vim licas? Vim nov yog qhov uas cov hluas yuav tsum tau ua ntag – no lauj qhov tias yog vim licas! Peb pawg ntseeg ntseeg zoo loj hlob los ntawm qhov uas cov tswvcuag rov los hloov duas siab tshiab thaum lawv tiav nkauj tiav nraug xws li nees nkaum xyoo. Yog ib qhov uas tsis tshuaj muaj. Pawg ntseg feem coob cov plam cov hluas txog ntawm 88%. Tiam sis no yog nyob rau lwm zaj lus qhuab qhia. Peb pawg ntseeg loj hlob los ntawm qhov cov hluas coob zuj zus tuaj tiam sis lwm pawg ntseeg ho plam cov hlus mus. Peb tsis uas lintawd los ntawm qhov cem – los sis “hais cov lus qab zib” rau lawv. Peb cov hluas niaj hnub nim no hnov cov lus zoo li txaus thiab dhuav lawm. Kuv hais ncaj ncaj rau lawv. Kuv hais tias, “Nov yog qhov nej cheem tsum tau – nov yog lub ntsiab lus qhias tias yog vim licas nej thiaj yuav tsum tau.” Tsis txhob ua si! Qhiav ncaj ncaj! Yuav txais los yog yuav khiav tawm mus! Txawm yog lawv xaiv qhov khiav tawm los, kom lawv paub tias kuv yeej hais los ntawm siab dawb paug rau lawv! Kuv tsis tau ua kom koj zoo li kuv! Kuv tab tom ua kom koj yug dua tshiab. Kuv lub homphiaj yog pab kom koj ua tau ib tug ntseeg tseeb thiab ua ib tug Tswvcuab uas khov kho!

Koj hais tias “pawg ntseeg no phem kawg uas cas koj tseem tuaj koom thiab?” Kuv hais rau koj tias yog vim licas? Yog tsis muaj pawg ntseeg koj yeej tsis muaj ib yam ruaj khov kiag li, nov yog vim licas! Alvin Toffler sau ib phau ntawv Future Shock. Nws hais txog “kev tuag mus tag ib txhi,” “yam nyob tsis ruaj khov,” “kev phooj ywg rau yav tom ntej,” “kev siv yuav” thiab “yuav plam phooywg tau licas.” Hloov, hloov, hloov. Kuv hloov thiab mus kev tsis tau pab kom tau lub tsev tsis txauj ploj, tsis muaj ib tug phooj ywg tag mus li, tsis muaj kev sib raug zoo tag mus! Txhua yam thiab txhua tug neeg ua peb paub thiab muaj yog ib vuag xwb! Ua rau cov hluas xav tsis txog! Toffler sau phau ntawv no xyoo 1970 lawm. Kuv tau coj los nyeem ob peb hnub dhau los no, kuv saib zoo li sau tau rau lub hli dhau los xwb! Neeg hloov sai heev, hloov txhua lub sijhawm, cov hluas tawm tuaj nyob rau tom tej tag kev rau txhua hmo. Yog li ntawd thiab li paub tias ib txhia menyuam noj tshuaj tag mus li! Vim lub ntiajteb no dhau mus zuj zus – cov noj tshuaj no xav kom lawv lub neej nyob li qub. Kuv poob siab vim mua ib txhia menyuam hais txog “phoojywg” uas lawv paub li ib ob teev xwb. Kuv tsis yog ntev lawv qhov yuam kev. Kuv tsuas yog ua tib zoo saib tias yog vim licas. Rau kuv pom tias cov menyuam tiam tam sim no hloov “phoojywg” sai heev zoo li peb hloov ris tsho!

Paul McCartney yau kuv ib xyoo xwb. Nws yog ib tug neeg uas nyiam kev lom zem tso plaub haus ntev. Zoo li lwm tug, Paul McCartney, ua neej nyob ib leeg kho siab khuav. Nws thiaj li tau los sau ib zaj nkauj raws li Kl. Griffith twb hu rau peb mloog dhau los lawm – yog ib qhov uas qhia rau peb paub txog peb tug kheej thaum los hu zaj nkauj no nrog rau John Lennon. Hais txog ob tug neeg, Eleanor Rigby (tug poj niam uas tsis yuav txim) thiab Father McKenzie, tug xibhwb uas nyob ib leeg.

Leej txiv McKenzie sau zaj lus qhuab qhia ua tsis muaj leej twg hnov.
Tsis muaj leej twg los ze.
Saib nws ua haujlwm, hle nws nkawm khau thaum nyob ib leeg.
Nws hlub dabtsi?

Tug xibhwb los sau zaj lub qhuab qhia uas tsis muaj leej twg yuav los xav mloog. Los kho lub qhov ntawm nkawm khau “Thaum tsis muaj neeg nyob rau ntawd.” “Nws hlub dabtsi?” Nws nyob ib leeg ntsiab to tsis muaj leej twg yuav los ua kom nws nyuaj siab.

Eleanor Rigby tuag hauv pawg ntseeg thiab muab faus hauv av nrog nws lub npe
Tsis muaj leej twg tuaj.

Nws tuag los ntawm tsis muaj ib tug menyuam yuav los tuav nws lub npe mus tom ntej. Tsis muaj leej twg tuaj koom nws lub ntees.

Leej txiv McKenzie quaj zoo li nws yuav mus rau hauv qhov ntxa
Tsis muaj leej twg cawm tau.

Tsis muaj leej twg tuaj koom nws lub ntees. Tsis muaj leej twg mloog nws cov lus. Tsis muaj leej twg dim. Nyob nqe tshooj hais li no tias,

Txhua tug neeg uas nyob ib leeg,
Lawv los qhov twg los?
Txhua tug neeg uas nyob ib leeg,
Lawv los qhov twg los?

Cov neeg ua dog ua dig yeej xav thiab txhawj li ntawd. Lawv muaj txog li saum txheeb tug nee tuaj nyob uake rau ntawm thaj chaw uas yog Haight Ashbury of San Francisco, ntawm txoj kev Hollywood Blvd., thiab Venice Beach. Lawv nyob rau qhov chaw ntawd. Ib txhia tseem “nyob” tshaj ib txog rau ob hmo. Lawv xav tuaj nyob uake. Lawv xav tuaj ua tej yam lawv txaus siab. Yeej tsis nyuaj yuav coj lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg, tsuas yog koj tso cai lawv tuaj pw thiab haus dej haus cawv xwb. Hu cov neeg no hais tias “Jesus Freaks” los sis “Yexus cov neeg”

Cov npav tiv plam tej yam no. Ntxim nyho lawv yuav tsum coj tau cov menyuam kom los paub Vajtswv. Tiam sis lawv kuj ntshai tsam ua tsis tau. Tam sim lig dheev heev li lawm – lig mus tag ib txhi. Cov charismatics thiab Pentecostals tau cov neeg no lawm. Tam sim cov Npavtiv los tseem ntshai qhov yuav los coj neeg Hispanic cov menyuam thiab. Ntxim nyho lawv cov tau saum txheeb tug neeg los, lawv tseem ntshai qhov no. Tsis ntev yuav lig dhau lawm – lig mus tag ib txhi – ib zaug thiab.

Nej cov menyuam tsis tag yuav mus “nyob” rau tib thaj chaw twg. Nej los yeej twb tsis xav lis tias lawv yuav tsum mus nyob zoo lintawd. Tsis los no kuv tau nrog ib tug phooj ywg ua haujlwm rau cov neeg uas yog “Yexus Cov Neeg” Yog vim licas cov hluas nim no tsis xav tau kev pab cuam los ntawm lwm tug zoo li cov neeg Hippies no. Nws hais tias “Kuv tsis tau xav txog qhov no dua. Kuv tsis paub.” Thaum nws hais lintawd kuv thiaj li paub tias – “lawv tsis xav tau kev pab cuam los ntawm lwm tug vim yog lawv siv iPhones thiab smartphones.” Lawv thiaj tsis cheem tsum lwm tug los pab zoo cov neeg Hippies. Lawv muaj iPhones thiab smartphones. Lawv muaj peevxwm sau thiab hais lus rau qhov ntawd – thiab dag hais tias lawv muaj phoojywg coob heev. Cov khoom sim ntawd zoo li lawv tug phooj ywg tseeb. Yog vim licas thiaj thiaj tsis muaj phoojywg tseeb tiag tiag – thaum twg yog qhov yooj yim uas yuav los muaj phoojywg rau tej khoom zoo li no? Eleanor Rigby thiab Father McKenzie yuav tsis xav hais tias tsis muaj phooj ywg yog lawv muaj nej nrog lawv tham hauv tej ntawd. Lawv tsuas muaj phooj ywg “cuav” zoo li koj muaj. Tiam sis tug neeg “cuav” tsis zoo li tug phooj ywg tseeb tiag! Tsis muaj hnub! Nej puas tau hnov txog tug hluas nyob rau South Carolina? Nws tua cuab tug neeg rau lub lim tiam dhau los no. Yog ua licas rau nws? Yog, nws nyob rau hauv internet! Ua rau nws lub hlwb khiav tsis zoo. Cia li khiav tawm ntawd tej yam khoom zoo li! Muaj khoom ntiajteb tso tawm hauv koj lub neej tseeb! Cia li tuaj rau hauv pawg ntseeg lub tuam tsev! Qhov coj kuv rov los rau nqe Vajluskub no,

“Thiab cia peb ib leeg saib ib leeg kom muaj kev hlub ua tej yam ua zoo ua peb tau sab laj ntawm txog muaj tso tseg zoo li tau ua los ib lees yuav tsum ntuas ib leeg kom ntau zuj zus vim lub sijhawm ntawd los ze lawm” (Henplais 10:24-25).

Kuv tau nyeem ntau tshaj kaum phau ntawv txhais Vajluskub txog Vajluskub nqe no. Cov ntawv ntawd qhia tias Vajluskub nqe no hais txog kev sib raug zoo nyob hauv pawg ntseeg. Dr. W. A. Criswell hais tias, “nov yog ib tshooj Vajluskub uas hais txog kev sib raug zoo nyob rau hauv txhua pawg ntseeg…kom coj kev ncajncees rau [pawg ntseeg]” (The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979 edition, p. 1438; note on Hebrews 10:25)

Cia kuv muab phauv txhais Vajluskub uas siv rau tiam tamsim no. Phau kuv siv qhia yog KJV. Kuv tsis tau mus hais txog lwm phauv ntawm txhais Vajluskub. Tiam sis tej zaum kuj zoo yog los nyeem txog cov sau tshiab tom qab no kom “paub” txog nqe Vajluskub no. Xws lis phau NASV thiab NIV.

Thiab cia peb ib leeg saib ib leeg kom muaj kev hlub ua tej yam ua zoo ua peb tau sab laj ntawm txog muaj tso tseg zoo li tau ua los ib lees yuav tsum ntuas ib leeg kom ntau zuj zus vim lub sijhawm ntawd los ze lawm Henplais10:24 NASV; 10:25 NIV).

Peb yuav tsum tuaj nyob uakev rau hauv pawg ntseeg tuaj mus “sis txhawb” rau txoj kev ua zoo. Peb yuav tsum tuaj nyob uake hauv pawg ntseeg tuaj mus “ib leeg txhawb ib leeg” zoo li John MacArthur hu hais tias “eschatological urgency” – yog qhia tias kom tuaj coob thiab coob rau hauv pawg ntseeg, “zoo li nej pom hnub los txog ntawd.” Lo lus “hnub” ntawd yog hais txog Yexus los zaum ob. Nov yog ib los lus tseem ceeb uas hais txog yav tom ntej. Zoo li peb nkag mus nyob rau tiam ntiajteb kawg, yog ib qhov tseem ceeb uas peb yuav tsum txav tuaj nyob koom rau pawg ntseeg. Yog vim licas? Vim yog yuav muaj teebmeem ntau yam tshwm ntawm tej zej zog tuaj rhuav tshem kev ntseeg nyob tiam ntiajteb yuav kawg uas peb tab tom nyob no. Yav thaum ub ib lim tiam lawv tsuas tuaj pehawm Vajtswv ib zaug xwb. Tiam sis tam sim no lub ntiajteb pauv ntxeev (ceeb lub neej yav tom ntej!) qhia tias cov ntseeg yuav tsum tuaj koom nyob uake sib txhawb dag txhawb zog hauv pawg ntseeg. Sim mus mloog Thomas Hale cov lus uas tau sau tseg cia “yog leej twg txoj [kev ntseeg] yuav tu mus peb cia li los txhawb tug ntawd lub zog. Peb los txhawb [hais lus txhawb] lwm tug thiab hlub rau txoj kev ua zoo. Txhob cia ib tug twg [poob raut txoj kev txhaum]. Koom uakev peb thiaj muaj zog, yog nyob ib leeg peb yuav qaug zog” (Thomas Hale, The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, pp. 913, 914; comment on Hebrews 10:24; Dr. Hymers’ notes in brackets).

Txhua pawg ntseeg tsis yog qhov chaw ua koj tau tuaj siv kawm Vajluskub xwb, tseem muaj yam tseem ceeb lwm yam thiab. Peb qhov kev sib rau zoo tsis yog nyob ntawm pluas mov peb noj xwb, tiam nyob rau ntawm qhov peb tuaj koom uake nyob rau hauv pawg ntseeg – yog qhov chaw uas coj cov tub ntxhais hluas uas tseem tsis tau los cuag Vajtswv tuaj rau hauv. Thomas Hale phau ntawv txhais Vajluskub hais li no tias, “Kev tshaj tawm yog lub pomphiaj loj ntawm pawg ntseeg…yog lub homphiaj uas coj tsis hais txiv neej poj niam los cuag Yexus thiab kev cawmdim” (ibid., p. 125).

Peb hais rau cov neeg tshiab “nrog peb mus uake! Nrog peb noj uake! Cog phooj ywg rau peb! Nrog peb pehawm Vajtswv uake! Nrog peb mus tshajtawm uake! Nrog peb mus hauv pawg ntseeg! Tuaj koom pehawm yav tsaus ntuj uake! Tuaj thov Vajtswv uake! Tuaj koom Vajtswv tsev neeg!” “Nyob uakev peb muaj zog, nyob ib leeg tsis muaj zog.”

Tsis yog tias txhua tug neeg yuav ua qhov yog. Peb nyob tos koj. Peb yuav qhia rau koj tias yog vim licas thiaj zoo lintawd. Peb yuav ua txhua yam kom pab tau koj. Nov yog qhov uas cov ntseeg txheej thaum ub ua los. Dr. Michael Green sau tau ib phau ntawv lub ntsiab lus yog Cov Ntseeg Txheej Thaum Ub Qhov Kev Tshaj Tawm los sis, Evangelism in the Early Church (Eerdmans Publishing Company, 2003 edition). Dr. Green hais tias, “…kev sib rau zoo yog tes haujlwm tseem ceeb nyob rau hauv pawg ntseeg. Yog qhov uas neeg txhua ntsaw hauv [pawg ntseeg] tshaj nyob rau lwm qhov…[lawv pom] qhov uas cov ntseeg txawj sis hlub los sis ib leeg hlub ib leeg” (p. 256). Kev sis raug zoo nyob rau hauv pawg ntseeg rhuav tshem tsis pub cai txog haiv neeg, poj niam txiv neej, caj ceg thiab kev txawj ntse, nov yog qhov tseem ceeb” (P. 253) Dr. Green qhia hais tias tsis muaj ib yam twg uas yuav ua ntsia to tsis pub leej twg paub. Cov tsis ntseeg los tuaj nyob zoo ib yam li cov ntseeg. Ib tug ntsee txheej thaum ub lub npe Terturian (160-220 A.D.) hais txog kev hlub thiab kev sib rau zoo ntawm cov ntseeg. Nov yog lub hauv paus tseem ceeb loj uas coj tau lwm haiv neeg los cuag Yexus. Terturian hais tias lwm hais neeg saum vam tug neeg los cuag Vajtswv nyob rau Amelikas qaum teb vim yog kev hlub thiab kev sib raug zoo ntawm cov ntseeg.

Thaum ub kuv yog ib tug menyuam tub uas tsis muaj phooj ywg. Kuv niam thiab kev txiv sis nrauj. Kuv nrog lwm tug nyob tsis tag li los lawv twb tsis xav kom kuv nrog lawv nyob thiab. Kuv taug kev ib leeg. Kuv nyob zoo li John Lennon zaj nkauj no,

Txhua tug neeg uas nyob kho siab khuav,
Lawv uas neej nyob rau leej twg?”

Kuv hais rau nej tias lawv ua neej rau leej twg, lawv ua neej rau pawg ntseeg li peb pawg no! Nov yog qhov chaw uas yog nej li! Tu siab kawg ua John Lennon tsis cia siab rau Yexus thiab tsis tuaj koom pawg ntseeg! Thaum kawg nws haus dej haus cawv thiab pw saum txaj xwb.

Yog kuv tsis tuaj koom rau hauv pawg ntseeg, kuv ntseeg tias kuv yuav tsis muaj feem tuaj nyob rau ntawm thaj chaw no tag kis no. Kuv ntseeg tias kuv twb tuag ntev los lawm zoo li John Lennon. Kuv tug phooj ywg rov tua tug kheej. Kuv puas yuav zoo lintawd thiab? Kuv tsis paub. Tiam sis qhov kuv paub yog tau raug cawm dim los ntawm kev tsaus ntuj thiab kev txom nyem vim yog los ntsib ib cov neeg uas muaj kev sib raug zoo. Thaum kuv tseem ua tub hluas pawg ntseeg yog kuv lub tsev thij ob.

Kuv paub tias nej coob tug yuav tsis mloog qhov kuv hais no. Kuv paub tias nej yuav tsis nrog peb tuaj uake. Tiam sis nco ntsoov tias peb caw koj! Nco ntsoov tias peb cheem tsum koj nrog peb nyob uake, muaj tseeb yuav ua rau kom plam qee yam! Tseeb tiag! Kev fij ua ib yam dabtsi yuav tsum plam qee yam. Kev txij nkawm yuav nyob tsis ntev yog tsis muaj qhov kev fij tug kheej. Kuv xav fij tug kheej rau koj. Kuv xav kom koj fij tug kheej rau kuv thiab. Zoo li Thomas Hale hais nyob rau nws phau ntawv, “Nyob uake peb muaj zog, nyob ib leeg peb qaug zog” (ibid., p. 914). Ib txhia yuav hais tias “Kuv ua tsis tau lintawd.” Ncajncees rau yus tug kheej. Koj yeej ua tau, tiam sis tsuas yog tsis kam ua. Koj xav nyog “ywj pheej” nov tsis yog ib qhov zoo. Nov txhais tau tias koj yuav tsis muaj phooj ywg. Nyob uake peb muaj zog, nyob ib leeg peb qaug zog!

Sib koomtes peb thiaj muaj zog! Nyob ib leeg tsis muaj zog! Nov yog cov lus hais rau koj rau tag kis no! Yexu npaj txhij rau koj. Los rau ntawm nws! Nws tuag saum ntoo Khaublig cawm koj ntawm qhov kev txiav txim. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia tshiab rau koj, Nws siab nyob rau lub sijhawm no – saum ntuj Ceebtsheej txheej peb. Tsis txhob nyob rau sab nraud zoo li tug tub yuam kev tug tij laug. Vajluskub hais rau peb tias, “tsis mus rau hauv” (Lukas 15:28), cov neeg uas nyob rau hauv tsev ua kev lom zem, tiam sis tug tib laug hlob nyob sab raud thiab hais tias kuv yuav tsis “mus rau hauv tsev” Nej ib txhia tseem hais li ntawd. Peb hais tias “los rau ntawm Yexus! Los koom peb lub Koomtxoog!” Tiam sis koj hais tias “Kuv tsis mus rau hauv” Peb tseem tos koj! Los rau ntawm Yexus thiab koom nws lub koom txoos!

Los tsev, los tsev,
   Nej cov txom nyem, los tsev,
Tswv Yexus hu koj los ntawm lub siab hlub,
   Hu tug neeg txhaum, los tsev
(“Softly and Tenderly Jesus is Calling,” Will L. Thompson, 1847-1909).

Kuv txiv, kuv thov Vajtswv kom neeg yuav los cuag Tswv Yexus – thiab tuaj koom peb pawg ntseeg. Hauv Nws lub npeb, Amees.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm zaj lus qhuab qhia no thov koj sau ntaw ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia nws rau nws paub – rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Henplais 10:19-25.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Eleanor Rigby” (Paul McCartney, 1942-).