Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS LOS YOG RAU TUG NEEG TXHAUM

DELIVERANCE IS ONLY FOR THE DISSATISFIED
(Hmong)

Sau los ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab qhia los ntawm Kl. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nrog Los Angeles
Vajtswv Hnub Tsib hli 14, 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 14, 2017

“Tug neeg tsis [muaj mob yeej cheem] tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob, kuv tsis tau los hu tug neeg ncajncees tiam sis kom hloov dua siab tshiab” (Lukas 5:31-32).


Yexus tawm mus thiab pom tug neeg sau se lub npe hu ua Livais, nov yog Mathais ib lub npe thiab, Yexus hu Mathais kom raws nws qab.

“Nw tso txhua yam thiab raws nws qab” (Lukas 5:28).

Mathais yog ib tug neeg sau rau nom tswv Loos, Cov neeg Yudas ntxub tug neeeg sau se, vim yog nom tswv Loos tso cai kom nws sau cov neeg Yudas cov se ntau tshaj lwm haiv neeg, yog li no lawv thiaj li them se ntau tshaj plaws, cov tsawg muab kawg cia rau lawv xwb, yog li no tug neeg sau se thiaj li npluaj nuj heev, cov neeg Yudas thiaj li ntxub lawv, cov neeg Yudas hu tias lawv yog cov neeg txhaum.

Thaum Mathais los caum Yexus qab “Nws tso txhua yam” yog cov kev lag luam uas yog sau se “thiab raws nws qab.”

Tom qab ntawd Mathais thiaj li npaj ib pluas noj loj nyob rau tom nws tsev nrog rau ib cov neeg uas puas yog cov neeg sau se uas lawv suav tias yog neeg txhaum tuaj koom pluaj noj no thiab, lwm tug cov neeg no yog cov uas phem tshaj plaws, Zeno hais li no tias “Txhua tug neeg sau se yog tub sab” Cov neeg Falixais ua tsis tau datsi rau cov neeg sau se no, los sis lawv cov phooj ywg, raws li Falixais hu hais tias “neeg txhaum.”

Thaum cov neeg sau se no tuaj puv rau hauv tsev ntawm rooj mov ntawd, cov neeg Falixais thiaj li tuaj thiab hais li no ray Yexus cov thwjtim,

“Yog vim licas koj no thiab haus nrog rau tug neeg sau se thiab cov neeg txhaum?” (Lukas 5:30).

Yexus tawm ntawm rooj mos ntawm thiab teb cov neeg Falxais li no,

“Tug neeg tsis [muaj mob yeej cheem] tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob, kuv tsis tau los hu tug neeg ncajncees tiam sis kom hloov dua siab tshiab” (Lukas 5:31-32).

Yexus qhia rau cov neeg Falixais txog qhov nws hu cov neeg txhaum no tuaj rau pluas mov ntawd, nws hais tias cov neeg zoo yeej tsis cheem tsum kws kho mob, tsuas yog tug neeg muaj mob xwb, nyob rau lawv qhov kev xav, cov povthawj thiab cov neeg Falixas tsis muaj kev txhaum, yog thaum uas lawv tseem yog cov coj kev cai, lawv tsis yog cov neeg txhaum, thiab muaj mob, cov Falixais yog cov neeg Yudas Ostodos rau lub sijhawm ntawd, cov povthawj yog cov los muab phau Vajluskub sau khaw cia thiab qhia cov lus ntawd, lawv thiaj li xav hais tias lawv tsis cheem tsum kws kho mob uas yog Yexus, lawv xav hais tias,

“Tug neeg uas xav tias tug kheej zoo, tiam sis saib tsis tau lwm tug” (Lukas 18:9).

Thiab Yexus tau teb cov neeg khav theej uas yog Falixais li no,

“Tug neeg tsis [muaj mob yeej cheem] tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob, kuv tsis tau los hu tug neeg ncajncees tiam sis hu tug neeg txhaum kom hloov hua siab tshiab” (Lukas 5:31-32).

Yog koj xav tias koj tsis muaj mob, koj yuav tsis xav los cuag Yexus, yog koj xav hais tias koj muaj mob thiab yuav tuag rau kev txhaum, Yexus yuav tseem ceeb rau koj, thiab koj yuav tshawb nrhiav nws los ua koj tug pab koj tug ntsujplig thiab cawm koj dim qhov ntawd, tsuas yog thaum koj los paub txog kev txhaum thiab paub tias tsis muaj kev vam – yog tsis yog li no koj yuav tsis kam los cuag Yexus.

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Lukas 5:31).

I. Ib, cov neeg uas txaus siab rau lawv txoj kev, yeej tsis xav tau Yexus.

Koj yuav paub thaum koj los nyeem txog cov Phau Vajluskub uas qhia txog Yexus nrog cov neeg txhaum nyob uake, cov neeg txhaum yog cov neeg uas pheej tsis muaj qhov kev txhaus siab rau lawv lub neej, lawv pheej xav hais tias ntshe muaj tej yam uas yuam kev lawm, lawv yeej kawm tau lintawd, cov neeg no nyiam Yexus vim yog Nws thiaj li uas phooj ywg nrog rau lawv, thiab lawv coob leej tau txais kev cawm dim.

Lawv tsis nyiam lawv lub neej qub, lawv thiaj li tig los cuag Yexus, Mathais tug sau phau Vajluskub yeej zoo lintawd, zoo li peb pom nyob rau Lukas tshooj tsib, Xabkhais tug neeg sau se lub neej los yeej zoo li no raws li peb pom nyob rau Lukas tshooj kaum cuaj, Yexus hais rau nws,

“Xabkhais cia li nqe los, vim hnub no kuv yuav mus so tom koj lub tsev, Nws thiaj li nqe los thiab txais tos nws yam zoo siab hlo, thiab thaum cov neeg pom lintawd, lawv tau hais ua nqaj ua nqug tias nws mus nrog cov neeg txhaum nyob uake, Yexus thiaj hais rau nws, hnub kev cawm dim los rau lub tsev no…Vim neeg Leejtub los cawm cov neeg zoo li ntawd ntag” (Lukas 19:5-10).

Cov neeg khavtheej zoo li Falixais thiab povthawj tsis cheem tsum Tswv Yexus, tiam sis cov neeg muaj mob yeej cheem tsum Yexus thiab txais yuav kev cawmdim.

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Lukas 5:31).

Cov neeg uas txaus siab rau lawv lub neej tsis cheem tsum Yexus, tiam sis cov neeg uas pom tias lawv muaj mob thiaj li los cuag Nws.

Koj ne zoo licas? Kuv paub qhov no tias yeej muaj tseeb rau nej coob tug, yog nej txaus siab rau nej lub neej lawm nej yuav tsis xav tau Yexus lawm, thiaj koj yuav tsis kam txais yuav kev cawmdim, thiaj tsis kam cia Yexus los hloov koj lub neej.

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Mathai 9:12).

II. Ob, cov neeg uas txaus siab rau lawv qhov kev zoo, yeej tsis xav tau Yexus.

Sim los saib peb lub nroog, los saib cov neeg nyob rau lub nroog ntawd, muaj pe tsawg tug thiaj li los cuag Yexus tiag tiag? Koj yeej paub zoo tias yeej tsis muaj ib tug hlo li, Vajluskub hais tias,

“Tsus muaj neeg totaub tsis muaj neeg tshawb nriv Vajtswv” (Loos 3:11).

Txog rau thaum Vajtswv hlub koj thiab Nws tug ntsujplig los rau hauv koj, yog tsis muaj li no yeej tsis muaj hnub koj yuav tig los cuag Yexus, koj yuav txaus siab rau lub neej uas tsis muaj Yexus.

Tiam sis yog thaum Vajtswv los ua hauj lwm hauv koj lub siab lawm, koj yuav pib tsis nyiam koj lub neej qub, koj yuav pom txhua yam txawv, koj yuav los pib xav hais tias” cov neeg no ua neej rau dabtsi? Yog vim licas lawv thiaj tsis cheem tsum Vajtswv?” Koj yuav tig los xav txog koj lub neej thiab txoj kev tuag, koj txoj kev ntseeg qub yuav tsis tseem ceeb dab tsi rau koj lawm, txawm lwm tug yuav hais li cas los xij, tej ntawd tsis tseem ceeb rau koj lawm, koj tsuas xav hais tias tej ntawd zoo li kev noj kev haus hauv ntiajteb lawm xwb.

Thaum Vajtswv qhov kev hlub ua hauj lwm nyob hauv koj lub neej, koj yuav tig los paub tias hauv koj lub neej tsis muaj ib yam zoo, koj yuav los xav tias.

“lawv lub neej nyob deb rau ntawm Vajtswv” (Efexaus 4:18).

Koj yuav pib xav hais tias Vajtswv zoo tug neeg txawv rau koj, thiaj koj yuav peb muaj kev nyuaj siab nyob rau koj lub neej.

“Tsis muaj kev vam, thiab tsis muaj Vajtswv rau lub ntiajteb” (Efexaus 2:12).

Kuv thov nug koj, koj yeej txaus siab rau koj lub neej lawm tiag lov? Yog koj zoo li ntawd, tsis muaj hnub koj yuav tig los cuag Yexus, koj yuav ua neej zoo li ko mus tag li – koj yuav ciaj thiab tuag raws li koj txoj kev.

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Lukas 5:31).

Yog koj txaus siab rau lub neej tsis muaj Vajtswv, koj yuav tsis kam los cuag Yexus.

Tshwj xeeb rau cov tub ntxhais hluas, lawv yuav xav tias ruam tshaj plawv yog los ntseeg Yexus, cov ntseeg cuav yuav xav hais tias cov ntseeg uas kub siab rau Vajtswv yog cov neeg txawv txawv, thiab tsis zoo li qub lawm.

Tsis yog yog yooj yim hais, neeg yuav tsis hais tias “tug neeg ntawd pheej thov Vajtswv los ntawm nws tug kheej” lawv yuav tsis hais zoo li txoj cai, Tiam sis xav txog qhov no, koj cov phooj ywg tsis ntseeg yuav tsis xav txog qhov no, lawv yuav hais zoo li no, “txhob ua tug neeg coj kev ntseeg, tsis txhob ua tug neeg zoo heev tag npaum ntawd” – xav li ntawd, no yog cov lus uas yog tug neeg txhaum ua tug hais,

“Vim yog neeg lub siab yeej tawm tsam Vajtswv [ua yeej ncuab tawm tsam Vajtswv]” (Loos 8:7).

Nyob rau cov neeg txhaum puas leej yog,

“yog cov menyuam uas poob rau txoj kev chim” (Efexaus 2:3).

Yog li no cov phooj ywg los sis koj tsev neeg ua tsis ntseeg Vajtswv pheej has kom koj tsis txhob mob siab rau txoj kev ntseeg, lawv yuav hais kom koj mus rau lwm pawg ntseeg, los sis “lawv” pawg ntseeg- txhua yam tav koj kev koj txhob tau tuaj rau pawg ntseeg no! Yogvim licas? Vim yog lawv paub tias “lawv” pawg ntseeg txias, thiab tsis muaj Vajtswv, qhov tseeb tiag yog txhob txwm coj kom koj txav deb rau ntawm Vajtswv xwb,

“Vim yog neeg lub siab yeej tawm tsam Vajtswv” (Loos 8:7).

Neeg ntiajteb yeej tawm tsam Vajtswv, thaum Vajtswv pib hu koj, koj cov phooj ywg uas tsis ntseeg Vajtswv yeej siv zog coj koj tawm ntawm Vajtswv mus, cov niam cov txiv uas tsis ntseeg los yeej ua li ntawd rau koj thiab.

Tiam sis Yexus hais tias,

“Kuv hais rau nej, thaum sijhawm los txog, lub sijhawm no yog lawm, thaum cov neeg tuag lawm hnov txog Vajtswv Leejtub lub suab; thiab tug neeg uas hnov yuav tau txoj sia” (Yauhas 5:25).

Txawm yog koj yog tug neeg uas loj hlob rau txoj kev ntseeg raws li Efexus 2:1, 5 Vajtswv Leej tub pib hu koj, hauv koj lub siab koj “hnov Vajtswv Leejtub lub suab” thaum ntawd koj yuav pib tsis nyiam koj lub neej qub uas tsis muaj Vajtswv Leejtub uas yog Yexus, koj yuav xav tau lwm yam, koj yuav pib thov Tswv Yexus, tiam sis thaum koj tseem yog tug neeg uas ploj lawm, koj tseem txaus siab rau lub neej tsis ntseeg thiab tuag yam tsis muaj Tswv Yexus, tsuas yog thaum Vajntsujplig qhia koj tias muaj tej yam yuam kev nyob rau hauv koj – koj lub siab tsis muaj Vajtswv – thaum koj tig los dhuav koj lub neej thaum ntawd koj thiaj li xav tau Yexus.

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Lukas 5:31).

III. Peb, cov neeg uas txaus siab rau kev phem hauv lawv lub siab yeej tsis xav tau Yexus.

Vajtswv xub hais hauv peb lub siab ua ntej, thaum Vajntsujplig ntxeev tug ntawd lub siab, thiab ua rau nws paub txog kev txhaum.

Vajtswv Txoj lus yeej qhia hais tias neeg lub siab yuav raug hloov thaum Vajntsujplig los nyob rau hauv, tug poj niam nwj Yexus ko taw ua rau nws lub siab hloo

“Tug poj niam uas nyob hauv nroog, uas yog neeg txhaum, thaum nws pom tias Yexus nyob rau tom Falixais lub tsev, ntau nqa cov tshuaj tsw qab thiab los txog caug rau ntawm Yexus kotaw thiab quaj, thiab muab kua muag so nws kotaw” (Lukas 7:37-38).

Thaum nws los cuag Tswv Yexus yuav tau txais kev cawmdim.

Nyob rau hnub Petekos, cov neeg uas hnov Petus cov lus qhuab qhia

“lawv txhua tug xav tsis thoob” (Teshaujlwm 2:37).

Lub ntsiab lus lawv “lub siab xav tsis thoob” yog hais txog neeg qhov kev xav, tug neeg zov tsev loj cuj hauv Filipis,

“Cia li tsis totaub” (Teshaujlwm 16:29).

Xibhwb Povlauj hais tias,

“Au kuv yeej yog tug neeg siab dub, leej twg yuav pab kom kuv dim lub cev uas tuag no?” (Loos 7:24).

Qhov no qhia tias Vajtswv yeej hloov neeg lub siab kom lawv tsis txhob txaus siab rau lawv lub neej uas pheej txaus siab rau lawv lub neej phem, nov yog qhov kev hloov dua siab tshiab tiag tiag – neeg tig rov los paub txog lawv tug kheej lawv lub siab thiab pom yam kev txhaum nyob rau hauv, lawv yuav tsis nyiam thaum tig los pom tej yam kev phem zoo lintawd, lawv yuav ntxuj qhov ntawd! Lawv yuav hloov koj tau.

Nov yog qhov tseeb ntawm tug neeg txhaum zoo li tug neeg sau se uas tuaj cuag Yexus – lub sijhawm zoo li no cov povthawj thiab cov Falixais khiav tawm ntawm Yexus,

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Lukas 5:31).

Lo lus nug rau koj rau lub sijhawm sawv ntxov no yog: Muaj tej yam twg uas koj tsis txaus siab? Koj tsis kaj siab rau koj lub neej puas yog? Koj puas mob thiab ua neej nyob tsis muaj Vajtswv? Koj tsis txaus siab rau koj lub neej? Koj puas lees paub txog koj tej kev txhaum? Puas muaj lwm yam qhia rau kom koj paub txog kev txhaum, koj yuav npaj ntxhij los cuag Yexus, tom qab ntawd, Tswv Yexus xwb thiaj li cawm tau koj ntawm kev txhaum, Nws xwb thiaj li tuag theej peb tej kev txhaum, Nws ib leeg xwb thiaj li sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txoj sia rau koj, Nws ib leeg xwb thiaj li zaum ntawm Vajtswv sab xis, thiab thov Vajtswv rau koj, Koj puas tau npaj txhij los cuag Nws? Koj puas tau npaj ntxhij los ntxhuav kev txhaum ntawm Nws cov Ntshav?

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob” (Lukas 5:31).

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cawmdim hauv Tswv Yexus, thov los zaum rau pem hauv ntej no, thiab lwm tug mus lawm sab saud, Dr. Hymers thov los coj peb thov Vajtswv kaw kev pehawm hnub no.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Lukas 5:27-35
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Am Amazed” (A. H. Ackley, 1887-1960).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS LOS YOG RAU TUG NEEG TXHAUM

DELIVERANCE IS ONLY FOR THE DISSATISFIED

Sau los ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab qhia los ntawm Kl. John Samuel Cagan
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan

“Tug neeg tsis muaj mob yeej cheem tsum kws kho mob, tiam sis tug ua mob, kuv tsis tau los hu tug neeg ncajncees tiam sis kom hloov dua siab tshiab” (Lukas 5:31-32).

(Lukas 5:28, 30; 18:9)

I.   Ib, cov neeg uas txaus siab rau lawv txoj kev, yeej tsis xav tau Yexus,
Lukas 19:5-10; Mathais 9:12.

II.  Ob, cov neeg uas txaus siab rau lawv qhov kev zoo, yeej tsis xav tau Yexus,
Loos 3:11; Efexus 4:18; 2:12; Loos 8:7 Efexus 2:3; Yauhas 5:25.

III. Peb, cov neeg uas txaus siab rau kev phem hauv lawv lub siab yeej tsis xav tau Yexus, Lukas 7:37-38; Teshaujlwm 2:37; 16:29; Loos 7:24.