Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THIAB QHOV ROOJ KAW LAWM

AND THE DOOR WAS SHUT
(Hmong)

Tug sau yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kl. John Samuel Cagan
Hauv pwg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog
Los Angeles lub Tsib hli 28, 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).


Nej coob tug tsis ntshai txog lub neej yav tom ntej, koj tsis ntshai, vim yog koj tsis paub txog dab tsi li, koj tsaug zog, zoo li koj lub neej dhau mus zuj zus, koj tsaug zog rau kev mloog Vajtswv Txojlus, koj tsaug zog rau txoj kev qhuab qhia, koj lub neej nyob rau qhov tsau zog, koj yuav tsaug zog, txog rau thaum koj thaum Vajtswv chim rau koj, koj yuav tsum tsim los, thiab paub txog rau seem ntsuj plig, koj yuav tsum paub ntshai, koj yuav tsum paub txog rau seem ntsujplig, koj yuav tsum los paub Vajtswv, koj yuav tsum ntshai tias koj tab tom nyob rau qhov tsaus zog, Vajluskub hais tias,

“Kev hwm Vajtswv yog qhov pib ntawm tswvyim” (Pajlug 1:7).

Tswv Yexus los hauv ntiajteb yog rau cov uas tseem ciaj sia nyob thiab cov uas twb tuag lawm raws li cov ntseeg li keebkwm, qhov no hu hais tias yam phemhwj, tiam sis tam sim no qhia lawm, koj yuav tsum ntshai.

1. Phemhwj (‘musterion”) yog qhov tseeb uas muab zais thiab raug qhia nyob rau hauv Vajluskub Tshiab, muaj 11 yam phemhwj qhia nyob rau Vajluskub Tshiab, kev raug coj mus saum ntuj yog ib qhov ntawd.

2. Though all do not die, all are changed Txhua tug yuav tsis tuag, txhua tug yuav hloov (I Kaulithaus 15:51).

3. Qhov hloov no siv sijhawm ib pliag xwb (I Kaulithaus 15:52).

4. Cov neeg uas tuag lawm los yuav sawv los thiab txhua tug yuav raug hloov (I Kaulithaus 15:52).


"tsis tshwm rau li peb yuav zoo, tiam sis peb paub thau tshwm sim lawm, peb yuav zoo li nws, thiab pom nws zoo li yog” (1 Yauhas 3:2).

Vajluskub hais tias,

“Tug Tswv yuav nqe saum ntuj los nrog rau suab qw, thiab yuav muaj Vajtswv cov suab rav tshuab, thiab cov uas tuag hauv Yexus yuav sawv ua ntej) cov uas tseem ciaj sia yua raug coj mus ntsib uake puab saum ib nta ntuj, txhua tug yuav nrog tug Tswv uake” (1 Thexalaunikes 4:16-17).

1. Tswv Yexus yuav nqe saum Ntuj Ceebtsheej los (I Thexalaunikas 4:16).

2. Nws yuav tsis nqe los kom txog rau ntiajteb “mus ntsib tug Tswv rau saum nruab ntug” (I Thexalaunike 4:17).

3. Yuav mus suab “qw” thiab suab raj yuav raug tshuab zoo li Yexus los rau saum ibn ta ntuj (4:16).

4. Cov ntseeg uas tuag lawm yuav sawv rov qab los thiab ya mus qaum ntuj – raug coj mus (4:17a).

5. Cov ntseeg uas tseem ciaj sia yuav rau coj ya mus ntsib Yexus saum nruab ntug (4:17b).


Vajluskub qhia txog tsis tug nkauj nyab ntse thiab tsib tug ruam, no yog lub ntsiab lus rau zaj lus piv txwv no, zaj lus piv txwv no qhia txog kev raug coj mus, Vajluskub hais tias,

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

Ua tib zoo saib peb lub ntsiab lus ntawm no,


1. Yog koj tug neeg tsis tau hloov dua siab tshiab, koj yuav raug ntiab tawm – tsom pov tseg rau ntiajteb.

2. Zaj lus qhuab qhia no nyob rau txhua qhov rau lub sijhawm rau coj mus rau qaum ntuj.

3. Yog koj tuag lawm rau txoj kev ntseeg hnub ntawd koj yuav tsis rau coj mus.

I. Yog koj tug neeg tsis tau hloov dua siab tshiab, koj yuav raug ntiab tawm – tsom pov tseg rau ntiajteb.

Vajluskub hais tias:

“Thiab thaum lawv mus yuav, tug nraug vauv txawm los (Yexus los) thiab cov uas npaj ntxhij cai li nrog nws mus ua tshoob (rau qaum ntuj) thiab qhov rooj raug kaw lawm” (Mathais 25:10).

Lub sijhawm Nau-ees tiam ntawd muaj xwm txheej dab tsi tshwmsim:

“Lawv txawm mus (hauv lub nkoj) raws li Vajtswv tau hais tseg, thiab Vajtswv ua tug kaw qhov rooj” (Chivkeeb 7:16).

Thiab Vajluskub hais tias:

“Nyob rau hnub xya, kuv yuav kom los nag rau ntiajteb plaub augh nub plaub caug hmo” (Chivkeeb 7:4).

Vajtswv ua tug kaw lub qhov nrooj nkoj xya hnub ua ntej dej yuav nyab ntiajteb, nov yog tib yam uas Vajtswv ua tug kaw lub qhov rooj ntuj tom qab cov ntseeg coj mus qaum ntuj tag lawm, yuav tso hluav taws kub ntiajteb.

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

Yog koj tseem tsis hloov dua siab tshiab, koj yuav raug tso pov tseg – cov tsis ntseeg yuav raug tso pov tseg, qhov no lauj nej thiaj yuav tsum los tig saib koj tug ntsujplig, koj yuav tsum lees yuav cov lus qhuab qhia rau lub sijhawm no, koj yuav tsum cia siab rau Yexus, Yexus hais tias:

“Hnub ntawd coob tug yuav hais rau kuv tias, Tug Tswv, Tug Tswv, peb tsis tau lov…ua ntau yam zoo lov? Kuv yuav hais rau lawv, kuv yeej tsis paub koj: cia li khiav ntawm kuv mus, cov niag neeg phem” (Mathais 7:23).

“Soj ntsuam koj tug kheej, tiav puas tseem muaj kev ntseeg” (2 Kaulithaus 13:5).

Yog koj tsis tau hloov dua siab tshiab, yog koj tseem tsis tau cia siab rau Yexus tiag tiag, yog koj tsuas cia siab rau neeg tej kev qhuab qhia, koj yuav ya tsis tau mus ntuj ceebtsheej, koj yuav raug pov tom qab!

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

II. Ob, Zaj lus qhuab qhia no nyob rau txhua qhov rau lub sijhawm rau coj mus rau qaum ntuj.

1. Ixayees rov raug tsis dua tshiab rau xyoo 1948, cov neeg Yudas tig rov los rau lawv lub tebchaws (Lukas 21:24; Mathais 24:32-34; Exekees 37:21; 38:8).

2. Neeg ntiajteb yuav tsim txom cov ntseeg heev zuj zus tuaj (Mathais 24:9-10; Yelemis 30:7; Taniyees 12:1).

3. Yuav mus kev ntshaib nqev thoob ntiajteb, tsis muaj zauj no noj txaus, yuav muaj kev mob nkeeg zoo li AIDS, thiab av yuav qeeg ntau zuj zus (Mathais 24:7).

4. Cov ntseeg Vajtswv yuav tig coob zuj zus tuaj (2 Thexalaunike 2:3; Mathais 24:11-12).

5. Neeg yuav phem zuj zus zoo li Nau-ees tiam ua ntej dej los nyab ntiajteb (Mathais 24:37-40).


Vajluskub muaj Nau-ees coj los piv txog rau lub sijhawm Yexus rov qab los.

1. Nyob rau Nau-ees tiam, neeg tsis lees yuav kev cawmdim, lawv pw tsaug zog rau kev txhaum, lawv zoo li koj – tsis ntshai thiab tsis lees txhaum.

2. Nau-ees tiam nyob lub sijhawm no ntag, koj yuav raug tso pov tseg!


Nws hnov lub suab thiab tig mus saib – tug txiv ploj lawm
Kuv xav tias txhua tug yuav npaj txhij
Ob tug txiv neej taug kev uake
Ib tug yuav raug coj ib tug yuav nyob
Kuv xav tias txhua tug yuav npaj txhij…
Tsis muaj sijhawm yuav hloov koj lub siab
Leej tub yuav los, koj yuav raug tso pov tseg
One disappears and one’s left standing still,
   (“I Wish We’d All Been Ready,” Larry Norman, 1947-2008)

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

Koj tsis txhob tos txog hnub uas koj tsis raug coj mus rau qaum ntuj, Vajtswv yuav mus rooj ntug kaw nyob rau tag kis no sawv ntxov, Vajtswv yuav tso koj pov tseg, Vajtswv yuav muaj qhov rooj ua kev cawmdim kaw mus, koj mus ua txhaum uas zam txim rau tsis tau, yam tsis paub txog kiag li, koj yuav yuam kev thiab ploj mus tag sim neej, Thaum Vajtswv muab koj qhov rooj kaw lawm, tsis muaj kev vam rau koj lawm, qhov rooj yuav raug kaw, koj yuav ploj mus tag tiam neej.

III. Peb, yog koj tuag lawm rau txoj kev ntseeg hnub ntawd koj yuav tsis rau coj mus – qhov rooj yuav raug kaw.

Tej zaum koj xav hais tias nov yog dab neeg xwb, koj yuav muab koj lub siab tso rau lwm tug, thaum koj tsis raug coj mus rau qaum ntuj koj yuav tuag mus ib txhi, Vajluskub hais li no tias:

“Nyob rau hnub ntawd neeg yuav tshawb nrhiav kev tuag…thiab ntshawv kev tuag heev…” (Tshwmsim 9:6).

Koj yuav xav hais tias cia tua tug kheej tuag tom qab tsis raug coj mus qaum ntuj, koj xav hais tias koj twb tuag lawm, yog vim licas?

1. Sim mus mloog hais txog cov ntsujplig no los ntawm Dr. John R. Rice: Koj yuav raug ntxwnyoog tsim txom raws li phau Vajluskub Tshwmsim 9:1-2.

“Peb paub meej hais tias tiam phem uas yog raug ntsujplig phem tswj nyob lub sijhawm no…nyob txom nyem ‘cov neeg uas tseem tsis muaj Vajtswv tug cim rau saum lawv lub hauv pliaj.’ Lawv yuav txom nyem los ntawm cov ‘kooj’ uas yog ntsujplig tawm hauv tub tuag teb tuaj, ‘lub sijhawm ntawd neeg yuav tshawb nrhiav kev tuag…’

…qhov kev txom nyem uas hais los ntawm no yog seem ntsujplig, hauv neeg lub siab, cov kooj uas hais lo ntawm no yog ntau heev, zoo li kev txom nyem yuav siab loj heev, zoo li yam uas neeg yuav tiv tsis tau kiag li…yog tsim txom seem ntsujplig (siab)…koj sim ua tib zoo xav txog tej lub sijhawm uas neeg tug ntsujplig poob mus rau qhov no?” (John R. Rice, Behold, He Cometh! A Commentary on Revelation, Sword of the Lord, 1977, pp. 169-171).

Koj yuav raug txom nyem sim siab los ntawm ntsujplig phem, tsis muaj leej twg pab koj, tsis muaj lwm yam tshuaj yuav cawm tau koj, koj yuav nyob rau lub sijhawm Txoj nyem Loj los sis Tribulation thiab tsis muaj ib yam yuav neeg sau plhom yuav raug ntsujplig phem tswj, koj yuav raug coj mus ze tej ntawd, koj yuav xav tuag, koj pheej xav li ntawd tag mus li, tsis muaj leej twg yuav pab tau koj! Koj yuav tos ntev heev, koj yuav raug tso rau tom qab.

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

2. Yog koj yog tug ntseeg rau lub sijhawm ntawd ntshe koj yuav hais li ub hais li no, Vajluskub hais tias, “cov neeg uas raug txiav cajdab vim yog tshaj tawm txog Yexus lub npe, thiab thiav Vajtswv Txojlus, uas tsis pehawm tug mlom, los sis tej uas neeg puab, lawv tau lub cim nias rau ntawm hauv pliaj los sis lawv txhais tes” (Tshwmsim 20:4)


Koj yuav paub hais tias koj tab tom nyob rau lujhawm uas tej xwm txheej phem no, lawv yuav muab lwm yam coj los siv tso rau neeg tej nqaij tsis hais ntawm txhais tes los sis hauv pliaj, koj yeej paub tau hais tias tej no yeej rhuav tshem koj zoo li cov neeg pehawm tug uas tawm tsav Yexus, koj yuav hais tias “Tsis yog, kuv yuav tsis muab tej ntawd los tso hauv kuv lub cev” tiam sis yog tsis ua lintawd koj yuav tsis tau ib yam dab tsi hlo li! Ib txhia yuav los nrhiav koj, thiab muab koj tua pov tseg vim yog koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav plam ib yam tau ib yam, vim yog koj raug tso rau tom qab!

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

3. Koj yuav tsum tau mus rau ntawm qhov chaw txiav txim. Ib tug neeg hais tias, "Zoo, Kuv mam li cia li qhia rau lawv muab tso hais tias microchip nyob rau hauv daim tawv nqaij los sis ntawm kuv txhais tes. Kuv yuav tsis muaj teeb meem. Lawv yuav tsis txiav kuv lub taub hau tawm." Tab sis, yog tias koj khiav dim ntawm qhov raug txiav taub hau txiav tawm, los koj yeej yuav tsum mus rau ntawm qhov chaw txiav txim!

(1) Yam phem tshaj plawv yuav tshem hauv koj lub cev ua rau koj txom nyem nruab hnub hmo ntuj (Tshwmsim 15:6).

(2) Hiav txiv yuav rau muab tshuaj lom pov rau hauv tsis hais tom tej dej los tib yam nkaus, koj yuav tsis muaj dab tsi hauv (Tshwmsim 16:3-4).

(3) Yuav kub heev kawg nkaus, ua rau koj yuav yaj, koj lub cev yuav kub nyhiab, tsis muaj ib yam tshuaj los kho tau tej qhov kev kub ntawd yuav mus thoob koj lub cev (Tshwmsim 16-8-9).

(4) Teeb txhua yam yuav tuag tag, koj nyob rau txoj kev tsaus ntuj thiab txom nyem kawg nkaus (Tshwmsim 16:10-11).

(5) Koj tsov kev rog, tej no yuav ua rau koj tsis paub dab tsi kiag li lawm – yuav tshim sim ntau zuj zus, nej coob tug – txiv neej thiab poj niam – yuav raug yuam mus ua tub rog (Tshwmsim 16:12-16).

(6) Yuav muaj av qeeg loj yuav yuav muaj ntau zuj zus rau ub rau no hnub qub yuav zeeg zoo li los lawg, koj yuav nkauj qhov twg, vajtswv txhua yam yuav puas tsuaj vim av qeeg, koj yuav nkaum qhov twg? (Tshwmsim 16:17-21).

Nco ntsoov hais tias tej no yuav tshwm sim rau koj vim yog qhov koj thim Vajtswv, koj yeej paub tias Yexus tuag theej koj tej kev txhaum, koj yeej paub tias Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nce rov mus rau qaum ntuj thiab saum ntawm Vajtswv sab tes xis, koj yeej paub tias koj cheem tsum Vajtswv Leejtub zam koj tej kev txhaum thiab ntxuav koj los ntawm Nws cov Ntshav, koj yeej paub tej no – tiam sis koj ua zoo li tug ruam, koj ua dog ua dig, thiab hais li ub li no, koj yuav raug tso rau tom qab!

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

Dr. Hymers, thov los cog pen thov Vajtswv kea kev pehawm.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Mathais 25:1-10.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


TXHEEJ TXHEEM

THIAB QHOV ROOJ KAW LAWM

AND THE DOOR WAS SHUT

Tug sau yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kl. John Samuel Cagan

“Thiab qhov rooj yuav kaw” (Mathais 25:10).

I.   Yog koj tug neeg tsis tau hloov dua siab tshiab, koj yuav raug ntiab tawm – tsom pov tseg rau ntiajteb, Mathais 25:10-13; Mathais 7:21-23;
2 Kaulithaus 13:5.

II.  Ob, Zaj lus qhuab qhia no nyob rau txhua qhov rau lub sijhawm rau coj mus rau qaum ntuj, Mathais 24:37-41.

III. Peb, yog koj tuag lawm rau txoj kev ntseeg hnub ntawd koj yuav tsis rau coj mus – qhov rooj yuav raug kaw, Tshwmsim 9:6; 9:1-12; 20:4; 16:1-21.