Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YOG VIM LICAS PEB UA LI PEB UA – KEV TSHAJ TAWM

WHY WE DO WHAT WE DO – IN EVANGELISM
(Hmong)

Tus sau zaj lus qhuab qhia yog Dr. C. L. Cagan
Thiab qhuab qhia yog Kxh. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunkaus Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum hli 28, 2018
A sermon written by Dr. C. L. Cagan
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 28, 2018

“Tawm mus rau tom tej tog kev thiab mus coj neeg tuaj rau hauv”
(Lukas 14:23).


Peb tshaj tawm txoj Moo Zoo kom neeg tuaj mloog Vajtswv txoj lus hauv peb pawg ntseeg. Tiam sim lwm pawg ntseeg cia cov tswv cuab “thov Vajtswv li tug neeg txhaum” cov lus thov thiab caw cov neeg no los pem hauv ntej tom qab lawv los “txiav txim siab” tiam thawj yam uas peb ua yog coj cov neeg no tuaj koom pehawm Vajtswv. Peb coj lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg lub tuam tsev. Thaum lawv tuaj, lawv muaj phooj ywg uas yog cov ntseeg. Lawv hnov Vajtswv Txojlus. Ib txhia tuaj koom thiab cia siab rau Yexus. Lawv los ua ib tug ntseeg zoo. Tug qauv tshiab no yog los ntawm peb tug xibhwb uas yog Dr. Hymers. Nws tsim tug qauv no vim yog nws pom tias lwm tug qauv coj tsis tau neeg tuaj koom peb pawg ntseeg.

Dr. Hymers tug qauv yog licas? Peb tshaj tawm zoo licas? Nyob rau hnub zwj feeb, hnub zwj teeb thiab tseem xav ob tug neeg mus tshaj tawm nyob rau tsev kawm ntawv, thiab thaj tsam neeg tuaj mus yuav khoom hauv nroog Los Angeles. Peb coob tug uas nyob rau hauv peb lub nroog. Peb mus tshaj tawm rau tej chaw no mus nrog neeg tham. Peb yuav tsis hais kom lawv cia siab rau lub sijhawm ntawd. Peb yuav tsis coj lawv los thov Vajtswv raws li “tug neeg txhaum cov lus thov” tiam sis qhia lawv txog peb pawg ntseeg. Lawv yuav los koom ua phoojywg nrog rau peb tej tub ntxhais hluas. Lawv hnov Vajtswv Txojlus, lawv yuav noj su (yog lawv tuaj rau yav sawv ntxov) los noj hmo (yav lig). Lawv yuav saib yeeb-yaj-kiab. Lawv yuav koom kev lom zem – peb koom uake zoo siab rau cov neeg no lub hnub yug nyob rau hauv pawg ntseeg. Lawv lom zem. Lawv coob tug xav rov qab tuaj!

Tom qab ntawd peb thov lawv tug xov tooj thiab chaw nyob. Ces peb muab lawv cov npe no rau cov txwj laug thiab cov ntseeg uas loj hlob. Cov neeg no yuav hu xov tooj mus nrhiav thiab qhia txog pawg ntseeg rau lawv, thiab caw lawv tuaj koom pawg ntseeg, thiab coj tsheb mus tos lawv tuaj koom nyob rau hnub pehawm Vajtswv tom qab ntawd los xa lawv rov mus tsev. Coob tug thaum peb hu rau lawv los yeej tuaj koom peb qhov kev pehawm. Ib txhia tuaj tsis tau rau hnub ntawd los tom qab ntawd yeej tuaj. Thaum lawv tuaj txog rau hauv pawg ntseeg lawm, lawv hnov Vajtswv Txojlus thiab ntau kev phoojywg nrog rau pawg ntseeg nrog pawg ntseeg noj mov uake – thiab lawv coob tug rov tuaj ntxiv!

Tug qauv no yeej siv tau! Tom qab tsib lim tiam lawm, muaj neeg txog saum pua tug tuaj koom thawj zaug, thiab ob txog rau peb zaug. Muaj ib txhia cia los koom pawg ntseeg thiab cia siab rau Yexus. Tug qauv nov yeej coj tau neeg tuaj koom pawg ntseeg. Siv tau!

Dr. Hymers hais tsim tug qauv no yog ua raw li Tswv Yexus tug qauv uas hais nyob rau Lukas 14:23, “Mus rau tom tej tog kev thiab coj neeg tuaj rau hauv” Ib, peb coj cov neeg tsis ntseeg tuaj koom pawg ntseeg. Thaum lawv hnov Vajtswv Txojlus thiab cia siab rau Yexus. Tiam sis cov ntseeg Amelikas tam sim no zoo li ua rov qab yog cov neeg los “txiav txim siab” nyob rau tom tej tog kev. Tiam feem coob cov neeg no tsis tuaj koom pawg ntseeg. Lawv tug qauv yog cov neeg txiav txim siab, tsis yog hloov dua siab tshiab. Niaj hnub nim no kuv xav qhia tias yog vim licas peb thiaj li tshaj tawm txawv lwm tug.

Yog vim licas peb thiaj li mus muab lawv cov npe thiab caw lawv tuaj koom pawg ntseeg, thiab ho tsis coj lawv los txais yuav kev cawmdim rau lub sijhawm peb nrog lawv taug kev ntawd?

Ib, peb coj raws li Vajluskub. Uas muaj qhia nyob rau hauv Vajluskub tshiab, Andrew yogi b ntawm kau mob tug thwjtim. Vajluskub hais tias,

“Ob tug uas hnov Yauhas [tug muaj neeg ua kev cai rau dej] hais es raws Yexus qab mus ntawd, ib tug yog Anru uas yog Ximoos Petus tus kwv. Anru txawm mus nrhiav nws tus tijlaug Ximoos ua ntej thiab hais rau nws tias, Peb twb ntsib tug Mexiyas lawm, Mexiyas txhais hais tias Khetos. Anru txawm coj Ximoos mus cuag Yexus. Yexus ntsia ntsoov Ximoos thiab hais rau nws tias, Koj yog Yauhas tus tub Ximoos, koj yuav raug hu tias Khefa uas txhais hais tias Petus” (Yauhas 1:40-42).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COV LUS QHUAB QHIA MUAJ NYOB RAU XOV TOOJ LAWM.
MUS RAU NTAWM WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
QHEB QHOV NTSUAB HAUV QAB NO NTAWM LO LUS “APP”
THIAB UA RAWS LI COV LUS QHUAB HAUV NO.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Adales totaub txhua yam nyuaj nyuaj Tiam sis nws paub meej tias Yexus yog Mexiyas. Adales tsis coj zoo li thov Vajtswv zoo li tug neeg txhaum cov lus thov. Tiam sis coj nws tug kwv uas yog Petus los cuag Yexus. Petus thiaj li tau los ua ib tug Thwjtim. Tom qab ntawd Petus tau hloov dua siab tshiab rau hnub uas yog Peteskos rau lub sijhawm uas muaj peb txhua tug neeg los cia siab rau Yexus. Tiam pib los ntawm qhov uas nws cawm nws tug tiblaug thiab los cuag Yexus.

Tug thwjtim uas yog Fislis kuj thais tib yam rau Nathanaees. Nws hais rau Nathanaees, “Los thiab saib” (Yauhas 1:45). Filis tsis paub dab tsi ntau. Tiam sis nws coj Nathanaess los cuag Yexus, thiab qhov no ua rau tau hloov nws lub neej.

Muaj ib hnub Yexus mus rau pem Xamalias thiab coj ib tug poj niam los txais yuav kev cawmdim. Nws tsis paub txog Vajluskub. Nws tsis yog neeg Yudas. Tiam sis nws cia siab rau Yexus, nws tsis tau mus rauv tom nws lub nroog thiab mus hais raws li tug neeg txhaum cov lus thov. Tiam sis nws mus coj neeg thiab los cuag Yexus. Vajluskub hais tias,

“Tus pojniam [Xamalis] ntawd txawm tso nws lub hub dej tseg rov mus rau hauv lub moos thiab hais rau cov neeg hauv lub moos tias, Cia li tuaj saib tug yawg uas piav tau txhua yam uas kuv tau ua dhau los lawd rau kuv mloog. Tus no puas yog tus Khetos?” (Yauhas 4:28, 29).

Txhua tug ua tau – txawm yog koj tseem tsis tau txais kev cawmdim los xij. Koj tsis tag yuav tsum mus kawm Vajluskub ua ntej tso. Koj tsis tag yuav tsum mus teb lwm tug tej lus nug. Koj tsis tag yuav mus coj neeg tom tej tog kev kom txais yuav kev cawmdim. Koj mus caw neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg, ntau kev phoojywg thiab siv sijhawm nyob uake. Txhua tug ua tau – thiab peb ua tau.

Ob, vim yog peb tug qauv siv tau. Tau pawg ntseeg yeej tsis tshaj tawm kiag li. Yog lawv ua, lawv mus nrog neeg tham tom tej tog kev los sis mus rau tom lawv tsev. Lawv maj kom cov neeg no los txais yuav “kev cawmdim” thiab hais kom lawv “thov li tug neeg txhaum cov lus thov”. Nov yog “kev txiav txim siab” tug neeg uas “txiav txim siab” yog xam li tug hloov dua siab tshiab. Lawv suav zoo li tug neeg uas “dim lawm.” Tom qab ntawd, pawg ntseeg “cawm cov neeg” no qab - tiam sis feeb coob tsis rov tuaj koom pawg ntseeg. Kuv txiv, Dr. Cagan muaj ib zaug tau mus saib pawg ntseeg Npativ uas muaj neeg 900 tug neeg koom thov Vajtswv rau ib lim tiam twg - tiam sis pawg ntseeg tsuas muaj li 125 tug neeg. Lawv thov Vajtswv, tiam sis lawv tsis los cuag Yexus.

Yog vim licas peb ho tsis ua li lawv? Siv tsis tau. Cov tswvcuag coj neeg saum pua tuaj, thiab coj li tug neeg txhaum cov lus thov. Tiam sis tsis muaj ib tug twg uas yuav los koom ua tswv cuab. Lawv tsis los ua tug tswv. Lawv “txiav txim siab” tiam sis tsis hloov dua siab tshiab.

Yog vim licas peb ho tsis coj neeg los ntseeg thaum peb mus nrog lawv taug kev uake? Vim yog lawv tseem tsis tau yog ib tug ntseeg! Tiam sis peb mus coj lawv tuaj pehawm Vajtswv hauv peb pawg ntseeg. Thawj yam peb ua yog thov lawv lub npe thiab lawv qhov chaw nyob. Peb cov txwjlaug mam teem sijhawm mus nrhiav lawv thiab caw lawv tuaj koom pehawm Vajtswv. Peb coj tsheb mus tos lawv tuaj pehawm Vajtswv. Peb ntau phooywg rau lawv. Thiab nrog lawv koom noj mov uake tom qab pehawm Vajtswv tag.

Yog vim licas peb ua li peb ua? Vim yog siv tau. Peb tug qauv coj tau neeg tuaj cuag Vajtswv nyob rau hauv pawg ntseeg. Lawv tuaj hnov txog Vajtswv Txojlus. Ib txhia yeej txais yuav Yexus rau lub sijhawm ntawd, tam sim feem coob yeej tseem xav hnov qhuab qhia ntxiv ua ntej yuav los hloov dua siab tshiab. Thiaj li mam los ua zoo li tug ntseeg nyob koom nrog pawg ntseeg. Lawv tug qauv yeej siv tsis tau kiag li!

Ib peb lub hli dhau lo no kuv thiab kuv txiv thiab Noah Song tau mus rau Africa. Peb mus qhuab qhia nyob rau cov ntseeg nyob rau Uganda, Kenya thiab Rwanda. Kuv qhia cov xibhwb nyob rau Kenya. Tom qab ntawd, Dr. Cagan los qhia ntxiv rau cov xibhwb, nws hais tias “Peb tawm mus coj lawv cov npe tuaj” peb mus rau Nairobi, Kenya thiab cov xibhwb ntawd mua txhais ua lus Swahili. Peb nrog neeg tham thiab thov lawv tug xov tooj. Peb caw lawv tuaj koom pawg ntseeg. Cov xibhwb teem sijhawm thiab hu lawv tuaj. Muaj tsib tug tuaj koom rau lub sijhawm ntawd! Tom peb ya mus rau Rwanda, cov xibhwb ua li ntawd ntxiv mus thiab muaj neeg tuaj cuag Yexus coob heev!

Cov xibhwb los txaus siab heev. Lawv pom tias qhov no siv tau! Lawv hais tias lawv siv sijhawm yav tag los siv nyiaj txiag ntau heev coj neeg los txiav txim siab, tiam sis coj tsis tau neeg los cuag Yexus. Cov xibhwb no thiaj li hais tsias nov yog qhov kev tshaj tawm uas zoo tshaj plaws. Lawv txaus siab rau peb tug qauv no, vim coj tau neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg tau.

Peb, peb tug qauv zoo heev rau koj, tsis yog rau cov neeg uas peb cau tuaj xwb. Yuav ua rau koj yog ib tug ntseeg uas ruaj kho yog koj pheem tshaj tawm tag mus li. Ua rau koj loj hlob rau seem kev ntseeg thiab coj tau neeg tuaj koom pawg ntseeg, nyob rau pawg ntseeg, thiab cia siab rau Yexus. Nov yog qhov kev zoo siab ua tau tau coj neeg tuaj koom pawg ntseeg. Thiab zoo siab uas coj lawv los txais yuav kev cawmdim. Kuv xav tias koj los yuav zoo siab thiab!

Yog vim licas peb ho tsis tso qhov no tseg? Ib txhia ua. Tej zaum koj yuav tsis paub txog qhov no. Nov tsuas yog ib daim ntawv, ua muaj kauv cia, uas muaj cov neeg tug xov tooj nyob rau hauv. Qhov no qhia txog tug qauv ntawm kev coj neeg los txais yuav kev cawmdim.

Ntau pawg ntseeg cia li tso lawv pawg ntseeg ua dog dig. Lawv xav hais tias lawv coj neeg tuaj cuag Yexus. Tiam sis qhov lawv ua tsis yog coj los cuag Yexus. Lawv tsis coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg no ploj twg tag lawm? Qhov lawv ua yog tag siv sihawm thiab nyiaj txiag dawb dawb xwb. Qhov no lauj peb thiaj tsis siv lawv tug qauv.

Peb paub tau l icas? Peb twb sim lawm. Peb yeej mus yais ntawv lawm. Neeg nyeem ntag. Tiam sis tsis muaj tug yuav tuaj koom peb! Lawv nyeem xwb yeej tsis muaj hnub yuav los hloov dua siab tshiab. Nov tsis yog mus raws li Vajluskub qhia. Vajluskub tsis tau hais kom peb mus yais ntawv. Tiam sis Vajluskub qhia kom peb mus coj neeg tuaj rau hauv – tuaj koom pawg ntseeg nyob rau lub zov ntawd! Nov yog qhov peb ua.

Yog vim licas peb thiaj li xa ob leeg mus uake? Vim yog Yexus xa Nws cov Thwjtim mus zoo li ntawd. Vajluskub qhia tias Khetos “Hu kaum ob tug Thwjtim, thiab pib xa lawv mus ob leeg uake” (Malakaus 6:7). Vajluskub tseem hais tias “tug Tswv [xaiv] xya caum leej, thiab ob leeg mus tshaj tawm uake rau txhua lub nroog” (Lukas 10:1).

Muaj tseeb, koj yeej mus tshaj tawm tau koj ib leeg. Vajluskub yeej tsis txwv kiag li. Yeej tsis muaj qhov yuav txhaum. Tiam sis qhov ob leeg mus uake yog coj raws li Vajluskub qhia tseg, thiab siv tau!

Ob leeg mus uake yeej coj tau neeg tuaj koom pawg ntseeg tau coob heev. Nyob rau nroog Los Angeles thiab lwm lub nroog muaj ntau tug neeg tsis nyiam nrog tug neeg ua lawv tsis paub tham. Cov hluas tsis nrog cov laus tham. Cov ntxhais tsis nrog cov tub tham. Ob leeg mus uake yuav ua rau lwm tug tsis ntshai thiab thov tau lawv cov npe tau.

Ob leeg mus uake zoo rau koj. Nrog tug neeg uas yeej ib txwm paub thiab ua dua los lawm, koj yuav kawm paub txog qhov caw neeg tuaj koom pawg ntseeg thiab zoo rau koj heev. Thaum pib koj yuav ntshai. Vim koj tsis paub tias yuav pib licas. Tiam sis nrog tug neeg uas yeej paub thiab ua dua los lawm ces koj yuav kawm ntawm tug neeg ntawd. Tsis ntev koj yuav coj tau neeg tuaj!

Koj yuav muaj kev txoo txwv nrog rau lwm tug zoo. Ua haujlwm rau Yexus coj koj muaj kev sib raug zoo rau tug neeg uas koj ua hauj lwm rau. Lo lus “hauj lwm kev sib txoos txws” yog qhov zoo tshaj plaws.

Peb paub tau licas hais tias lwm tug qauv tsis zoo? Peb sim ntau xyoo los lawm! Peb mu sib tsev rau ib lub tsev thiab coj neeg los txais yuav kev cawmdim raws li cov ntaub ntawv uas yog Billy Graham li. Peb coj neeg thov Vajtswv zoo li tug neeg txhaum cov lus thov tom lawv tej tsev, los sis tom tej kev. Peb yais ntawv ntau heev. Tiam sis neeg tsis tuaj koom peb. Lawv tsis hloov dua siab tshiab.

Tiam sis peb tug qauv yeej siv tau zoo heev li! Peb muaj pawg ntseeg uas nyob rau plauv nroog Los Angeles. Los Angeles yog lub nroog uas muaj neeg pe dab pe mlom! Txhua yam zoo phem nyob rau qhov no. Neeg ua haujlwm kawm ntawv thiab tsis muaj sijhawm kiag li. Muaj yam deev neeg lub siab ntau heev xws li muaj Internet thiab iPhone thiab lawm yam. Tsawg tug thiaj li mus pehawm Vajtswv thiab yog tug ntseeg tseeb. Peb sim coj lawv los thov Vajtswv raws li tug neeg txhaum cov lus thov tom tej tog kev, tiam sis coj tsis tau lawv tuaj pehawm Vajtswv. Coj tsis tau neeg los cuag Yexus.

Peb lawm los ntawm qhov peb ua dhau los. Peb tawm mus caw neeg tuaj pehawm Vajtswv hauv pawg ntseeg. Tom qab ntawd caw lawv tuaj mloog Vajtswv Txojlus. Peb pawg ntseeg yeej muaj cov tsis ntseeg tuaj koom peb txhua lub lim tiam. Lawv tsis yog tuaj ntawm lwm pawg ntseeg tuaj. Ib txhia los ua tug ntseeg loj hlob. Nov yog pawg ntseeg loj hlob seem ntsujplig. Peb tug qauv thiaj li siv tau thiab coj neeg los ua tug ntseeg tseeb tiag, thiab ua Vajtswv rau rau qhov no! Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj uantej mloog lus qhuab qhia yog Kl. Jack Ngann:
“Bring Them In” (tug sau Alexcenah Thomas, 19th century).