Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.




YEXUS RAUG NTAU THIAB NQAIJ NTUAG
(QHIA NYOB RAU ZUM 6 HAUV YAXAYAS 53)

JESUS WOUNDED, BRUISED AND BEATEN
(SERMON NUMBER 6 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Anageles
Hnub tim 23 Lub peb hlub ntuj xyoo 2013

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 23, 2013

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug” (Yaxayas 53:5).


Lo lus Greek siv nyob rau hauv Loos tshooj ib lo lus siv tsis sib thooj xws li lo lus paub txog qee yam thaib muaj kev txawj ntse. Nyob hauv Loos 1:22 peb pom tias cov laus thaum ub “paub Vajtswv” Lus Kivliv lo lus “paub” yog qhia txog kev “paub txog tej ntsujplig” Txhais tias lawv paub txog Vajtswv. Tiamsis Loos 1:28 hais tias, lawv tsis muaj kev “kawm txog Vajtsv” Lo lus “txawj ntse” nyob rau ntawm no yog hais txog “kev paub uas kawm los” nws siv tsis thooj li kev paub txog tej ntsujplig [kev paub] qhia txog kev txawj ntse uas muaj ib yam los uas rau kom paub (saib W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Revell, 1966, volume II, p. 301). Cov neeg thaum ub peb txog Vajtswv [paub ntsujplig], tiamsis qhov tseemceeb lawv tsis tau kawm txog Vajtswv los ntawm lawv tug kheej kom [nws ua tug qhia lawv] yog li ntawd lawv thiaj tsis paub Vajtswv los ntawm lawv ntia tug.

Yog peb los saib txog kev noj Vajtswv rooj mov, Kuv xav txog cov lus Kivliv uas nyob rau Loos tshooj ib qhia nej tej tug uas ntsia peb no lub ncuav thiab cov kua txiv hmab, tiam sis nej koom tsis tau vim nej tseem tsis tau txais kev cawmdim. Nej yeej tias rooj mov ntawd yog dabtsi, tiamsis nej tseem tsis tau paub los ntawm qhov uas Yexus qhia rau nej tias nej yog leejtwg. Koj muaj “kev txawj ntse” txog nws (kev paub txog ntsujplig), tiamsis nej tseem tsis txais kev txawj ntse los ntawm Yexus. Koj thiaj li tsis paub Tswv Yexus tiag.

Thiab nyob rau peb cov lus qhuab qhia. Nej yuav paub cov lus ntawd thiab paub tias txhais licas, tiamsis you nej ntes tsis tau lub ntsiab lus, kom totaub meej tiag tiag muaj “hwjchim ua kom peb totaug” (Tib phau). Yog lintawd, kuv lub homphiaj yog los pab kom nej totaub txog cov lus qhuab qhia no, thiab txoj kev vam peb tej kev paub los sis tsis paub no yuav coj kom peb paub txog Yexus.

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug” (Yaxayas 53:5).

Nqi no yog nqe lus uas peb yuav tsum tau paub nyob hauv peb lub siab yog koj xav hloov dua siab tshiab. Kuv thov Vajtswv kom koj yuav hloov kev txawj ntse hau koj lub taub hauv yuav hlov thiab coj koj mus cuag Yexus – tug ua tuag saum tug ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum. Yog lintawd muaj peb lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau cov lus qhua qhia no.

I. Ib, Yexus nqaij ntuag vim yog peb qhov kev phem thiab yuam Vajtswv Txojcai.

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum…” (Yaxayas 53:5).

Thawj lo lus “Tiamsis” qhia tias ob yam tsis sib thooj, xws li cov lus cuav qhia nyob rau ntawm qhov yuav kawg hais tias, qhov Yexus tuag twb vim yob nws lub txim thiab nws qhov kev txhaum, qhov tseeb yog qhia tias Nws tuag vim yog peb tej kev txhaum. Dr. Edward J. Young ib tug xibhwb qhia Vajluskub qub thiab yog kuv tug Xibhwb uas yog Dr. Timautes Lis tug phoojywg. Dr Young hais li no tias, “Ib qhov qhia rau kom peb pom kom meej yog lo lus “nws” lo lus no yog qhia tias nws tuag vim yog ris neeg txhaug tej kev phem” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 347).

Tiamsis nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum…” (Yaxayas 53:5).

Lo lus “Nqaij ntuag” yog ib lo lus tseemceeb. Dr. Young hais tias nyob rau lus Henplais lo lus no txhais tias “to qhov,” yog ib yam ua qhia kom peb paub tias ib qhov ua rau kom nws tuag” (Young, tib phau) Lus Henplais txhais tias “to qhov” los sis “ua kom to qhov” Lo lus kuj tau sau cia nyob rau Xekhaliyas 12:10,

“Lawv yuav ntsia ntsoo kuv tug ua lawv tau nkaug” (Xekhaliyas 12:10).

Qhov Yexus twb xub hais ua ntej tseg cia lawm, nws qhov nqai yuav ntuag vim yog lub koosmom pos thiab cov ntsia hlau ntsia nws rau ntawm ntoo Khaublig, thiab raug tug rog Loos xuav hmuv nkaug nws sab tav. Yauhas qhia tias,

“Muaj ib tug tub rog tau xuav hmuv los nkaug nws sab tas, thiaj ua rau nws cov ntshav ntws los thiab dej…kom tiav raws li Vajtswv Txojlus …[uas yog] hais tias,..lawv tau nkaug” (Yauhas 19:34, 36, 37).

Thiab nyob rau tom qab ntawd tseem hais tias, “nws nqaij ntuag vim yog peb qhov kev phem” (Yaxayas 53:5). Lo lus Henpais yog “nqaij ntuag” txhais tias “raug ntau” (Young, tib phau). Qhov nqaij ntuag thiab raug ntau yog yam tshwm rau Yexus pib rau tom lub vaj Kebxemanes, hmo ua ntej Yexus yuav raug ntsia saum ntoo Khaublig, thau Yexus yog,

“Yexus nyuaj siab kawg nkaus, nws hajyam siv zog thov Vajtswv heev nws txawm tawm hws zoo li ntshav nrog rau hauv av” (Lukas 22:44).

Nyob hauv vaj Kebxemanes, Yexus ev peb tej kev txhaum, ua raug nws lub cev nqai ntuag.

Tom qab ntawd, Tswv Yexus nqaij ntuag vim yog raug nplawm thiab raug ntaus, thiab raug ntsia hlau ntsia rau saum ntoo Khaublig, thiab raug hmuv nkaug sab tav. Tiamsis lub ntsiab lus tseemceeb yog qhov uas peb tej kev txhaum poob rau saum Nws, zoo li Petus tau hais tseg cia,

“Nws tug kheej tau ev peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev saum tug ntoo Khaublig…” (1 Petus 2:24).

“Tiamsis qhov nws nqaij ntuag vim yog peb yuam cai, nws raug ntau vim peb qhov kev phem…” (Yaxayas 53:5).

Dr. Isaac Watts tau hais meej nyob rau nws zaj nkauj tias,

Kuv yog tug neeg txhaum
   Ua rau nws raug ntsia rau saum ntoo
Ib yam kev zoo ua tsis paub txog?
   Yog txoj kev hlub loj dua ntais!

Zoo lub hnub nyob rau qhov tsaus ntuj
   Nws lub chijchim raug npog cia
Thaum Yexus, los tuag saum ntoo khaublig
    Vim yog raug tug neeg txhaum.
(“Alas! And Did My Saviour Bleed?” by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Ob, Yexus raug txim theej peb qhov chaw.

Los saib ntxua ntxiv nyob rau Yaxayas

“Tiamsis qhov nws nqaij ntuag vim yog peb yuam cai, nws raug ntau vim peb qhov kev phem: Nws raug txim koj peb tau txais kev kaj siab…” (Yaxayas 53:5).

Kuv nyeem nqe no ntev los lawm tiam sis tsis totaub kiag li. Dr. Delitzsch txhais hais tias, “qhov raug txim ntawd yog coj peb los ntsib kev thajyeej” (C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 319). Qhov ntawd yog peb qhov kev thajyeej…peb qhov kev noj qab nyob zoo, peb qhov koobhmoov, vim yog nws qhov kev txomnyem…thiab pab peb” (tib phau). Lo lus “raug txim” txhais tias, “muab rau txim” Dr. Young hais tias, “tug ua tsis nyeem cov lus no, yog nws xav paub txog qhov kev raug rau txim [raug txim] ua poob rau ntawm [Yexus] lub homphiaj yog pab kom dim” (Young, tibphau daim 349). Vajtswv qhov kev ncajncees poob rau Yexus – Vajtswv qhov kev rau txim vim yog qhov kev txhaum. Dr. John Gill hais tias muab ib txhia ntawv tam sim no tsis kam qhia qhov tseeb, nws hais,

Qhov raug rau txim vim yog kom peb tau txais kev thajyeeb; qhov no yog, kev rau txim rau peb tej kev txhaum ua poob rau ntawm nws, kom peb tau kev thajyeeb thiab nrog Vajtswv sib raug zoo vim yog nws…Vajtswv qhov kev chim thiaj tshwm rau nws, thiab kev thajyeej thiaj los rau peb (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. I, p. 312).

Xibhwb Povlauj tau hais tias, Yexus

“Yexus Khetos: Vajtswv ua li ntawd los rau ntawm txoj kev ntseeg hauv nws cov ntshav” (Loos 3:24-25).

Albert Midlane hais tias qhov Xibhwb Povlauj hais ntawd txhais tias “zam lub txim” nyob rau zaj nkauj ua kev txwjlaug Griffith hu uantej kuv yuav los qhia Vajtswv lus,

Tsis muaj ib yam lus twg yuav qhia tau
   Vajtswv qhov kevchim rau kuv;
Nws tau los ris sawvdaws tej kev txhaum,
   Los pab kom tug neeg txhaum dim.

Tamsim no ntshav tsis nrog lawm;
   Nws tau hais tias, “tiav lawm”
Ib tug neeg tau los hauv lub khob
   Uas yog Vajtswv qhov kevchim
(“The Cup of Wrath” by Albert Midlane, 1825-1909).

Tswv Yexus raug txim, raug rau txim theej peb qhov chaw, thiab ev Vajtswv qhov kevchim ua rau txim rau qhov kev txhaum.

“Kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm” (Yaxayas 53:5).

III. Peb, Yexus pab peb dim ntawm kev txhaum los ntawm nws lub qhov nqaij ntuag.

Thov sawv ntsug thiab nyeem nqe no nrov nrov, saib mus rau lo lus no “Nws nqaij ntuag kom peb raug kho.”

“Tiamsis yog vim tej kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug” (Yaxayas 53:5).

Nej zaum tau.

“Nws nqaij ntuag kom peb raug kho.” Lo lus “nqaij ntuag” lus Henpais yog “Kev txhab” (Strong) Xibhwb Petus tau muab lo lus no rov sau nyob rau hauv 1 Petus 2:24. Lus Kivliv raws li Petus siv yog txhais tias “nqaij ntuag” txhias tias “lub cim” (Strong). Kuv ntseeg tias cov lus “Nws nqaij ntuag kom peb raug kho.” Nyob hauv Yaxayas 53:5 thiab 1 Petus 2:24 yog hais txog qhov Tswv Yexus raug ntau. Kuv ntseeg tias cov lus no hais txog qhov Tswv Yexus raug tug tub rog xuav hmuv nkaug nws sab tav, raws li Pilaj hais kom ua, ua ntej nws yuav raug ntsia saum Ntoo Khaublig. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Pilaj txawm cob Yexus rau cov tubrog, thiab nplawm nws” (Yauhas 19:1).

“Txawm tso Npalananpas rau lawv: nws kom cov tub nrog muab Yexus nplawm, thiab coj mus ntsia rau saum ntoo Khaublig” (Mathais 27:26).

Cov lus Kivliv txhais tias “raug ntau,” W. E. Vine hais tias “Tswv Yexus raug ntau vim yog Pilaj ua tug hais kom lawv plawm nws. Raws li no Tswv Loo txojcais tug neeg raug nplawm yuav tsum muaj hle [liab qab] thiab khi rau ntawm tswg…txua nplaws [nplawm] ua los ntawm tawv nyuj khi pob txha los sis hlau, thaum nplaws yuav chob thiab rub [nqaij ntuag]. Esebius [ib tug sau txog keebkwm] tau sau tseg cia tias cov uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg puas leej raug nplawm zoo li no los” (W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Fleming H. Revell Company, 1966 reprint, volume III, pp. 327, 328). Lo lus “raug ntau” Tswv Yexus twb xub hais ua ntej los lawm ua ntej nws yuav raug zoo li,

“Nej ua tib zoo nploog peb yuav mus rau nram lub nroog Yeluxalees. Nyob nrad yuav muab neeg ntes neeg leej tug [Yexus] coj mus rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb lawv yuav thuam nws thiab ntias nws rau saum ntoo Khaublig…” (Mathais 20:18-19).

Spurgeon tau hais txog Yexus li no:

Yesu raug nplawm thiab [raug khi] [raws li] Loos txoj cai. Yog ib yam tsis [zoo nploog ] thiab ua qhov ua rau nws tshav nrog, thiab peb pom txog nws qhov kev txomnyem. Tej no qhia tias nws tug ntsujplig los kuv raug txomnyem thiab rau [ntau] Nws lub siab los zoo ntuag….kuv thov Vajtswv kom koj yuav los nrog Tswv [Yexus] tiv kev txomneym txog rau thaum koj lub siab yaj mus nrog nws qhov kev hlub nyob uake (C. H. Spurgeon, “Christopathy,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976 reprint, volume XLIII, p. 13).

Spurgeion tseem hais ntxiv tias peb tej kev txhaum ua rau nws tiv kev txomnyem thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig. Vim yog rau koj thiab kuv Yexus thiaj li nqaij ntuag thaum nws raug nplawm, thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig. Spurgeon hais tias,

Peb los koom nrog nws qhov kev txomnyem. Au, peb los koom uake rau qhov ua “nws nqaij ntuag kom peb raug kho.” Koj tau uaphem rau nws [koj ntau Nws] phoojywg, koj ua rau kom nws nqaij ntuag; yog lintawd, koj yuav tsum hais tias, “Nws nqaij ntuag kom peb raug kho” Peb yuav tsum los [paub] Yexus los ntawm peb tug kheej, vim [Yexus] tiv kev txom nyem kom peb raug kho los ntawm [kev txhaum] vim yhog nws qhov nqaij ntuag. Peb yuav…tsa tes rau ntawm qhov kev fij, thaib lees tias [qhov uas ua tiav ntawd yog rau peb]; txawm nws yuav tsis ntxim saib [txaus ntshai] txog qhov ua Yexus raug [ntau], tiam sis yuav tsum paub tias “qhov nws nqaij ntuag kom peb raug kho”…tsis tag yuav los tham txog qhov kev kho, yog Vajtswv tsis suav tias qhov kev txhaum ntawd yog kab mob (tib phau daim 14)…” “Nws nqaij ntuag kom peb raug kho” Qhov tsis yog ua li ib pliag xwb; tiam sis yog cov tshuaj [coj] los kho raug [koj] tug ntsujplig kom [zoo], thaum kawg peb txhua tug yuav tau mus nyob rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv saum ntuj [Ceebtsheej], neeg yuav los hu nkauj [coob tug] uas yog “Nws nqaij ntuag kom peb raug kho” Thov Tswv Yexus tau txais meej mom! thiab tau txais kev qhuas mus tag ib txhiab ib txhi. Thov kom txhua tug [ua raug kho lawm] hais tias, “Amees thiab Amees” (tibphau daim 21).

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug” (Yaxayas 53:5).

Nco ntsoov tias paub txog qhov no tsis tau txhais tau tias koj dim lawm! Txog thaum Yexus qhov kev tseeb uas nws raug kev txomnyem yuav los chwv koj lub siab! Thov Vajtswv cov lus no ua haujlwm rau koj lub siab. Thov Vajtswv cov lus no coj koj rog Yexus nyob uake.

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug” (Yaxayas 53:5).

Thov cov lus no coj koj cia siab rau Yexus, thiab kho koj dim ntawm txhua yam kev txhaum, koj thiaj yuav muaj peevxwm hais tias, “Nws lub qhov nqaij ntuag kom kho tau rau kuv tej kev txhaum, tamsim no thiab mus tag ib txhi.” Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Mr. Abel Prudhomme: Yaxayas 52:13-53:5.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“The Cup of Wrath” (by Albert Midlane, 1825-1909).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS RAUG NTAU THIAB NQAIJ NTUAG
(QHIA NYOB RAU ZUM 6 HAUV YAXAYA 53)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers Jr.

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntau nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev txhaum uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug” (Yaxayas 53:5).

(Loos 1:21, 28)

I.   Ib, Yexus nqaij ntuag vim yog peb qhov kev phem thiab yuam Vajtswv Txojcai, Yaxayas 53:5a; Xekhaliyas 12:10; Yauhas 19:34, 36, 37;
Lukas 22:44; I Petus 2:24.

II.  Ob, Yexus raug txim theej peb qhov chaw, Yaxayas 53:5b; Loos 3:24-25.

III. Peb, Yexus pab peb dim ntawm kev txhaum los ntawm nws lub qhov
 nqaij ntuag., Yaxayas 53:5c; Yauhas 19:1; Mathai 27:26;
Mathai 20:18-19.