Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS ROV MUS QAUM NTUJ

THE ASCENSION OF CHRIST
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv, hauv nroog Los Angeles
Yav sawv ntxov hnub tim 10 lub ob hli ntuj xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 10, 2013

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev coob leej nrog nws mus, thiab muab koobhmoov rau lawv” (Efexus 4:8)


The Jebusites cov neeg Ixayees cov yeebncuab. Lawv kav lub nroog Yeluxalees ntau los ntev uantej yuav muab rau Nws haiv neeg. Thaum kawg yog Vajntxwv Davis thiab nws cov neeg yog cov tau los kav lub nroog no. Davis nco txog qhov ua nws cov tug nrog tau los nyob rau saum qhov siab tshaj ntawm lub nroog Yeluxalees no. Nov yog Vajtswv lub nroob uas hu ua Roob Xioos, qhov chaw ua lawv ua Vajtsv lub tuam tsev rau ntawd. Hu nkauj ua kev zoo siab. Davis tau coj Vajtswv lub phibxab uas yog Vajtswv Txojlus mus rau saum nroog Xioos, cia nyob rau qhov ntawd ntxiv mus. Tiam sis Davis tseem pov lub ntiajteb no deb tshaj qhov ntawd. Nws pom Tswv Yexus qhov uas nws nce rov mus qaum ntuj, raug coj tawm ntawm qhov chaw uas Nws tau los nyob, thiab tau kovyeeb rau Nws cov neeg, Nws nyob lawv nyob ua lawv tug Vajtswv thiab tug Cawmseej. Davis tau sau Phau Ntawv Nkauj 68 li no,

“Thaum koj mus txog rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, koj coj cov neeg ua raug luag ntes coob leej nrog koj mus koj tau muaj tej khoom ntawv pub rau ntau leej, Tug Tswv uas yog Vajtswv yuav nyob saud” (Phau Ntawv Nkauj 68:18).

Tom qab ntawd li Ib txhiab xyoo, Vajntsujplig tau tshoov Xibhwb Povlauj lub siab los muaj Davis cov lus no siv, Tswv Yexus tau nce rov mus rau saum Nqaum ntuj, mus nyob rau ntawm Vajtswv sab xis. Xibhwb Povlauj tau siv Phau Ntawv Nkauj 68:18, coj los siv txog qhov Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los,

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev coob leej nrog nws mus, thiab muab koobhmoov rau lawv” (Efexus 4:8)

Tsev Yexus nyob rau saum ntuj Ceebtsheej nqi los yug los ua neeg pw hauv lub dabzaub nram lub nroog Npelehees. Nws tseem mus deb tshaj qhov ntawd, yog Nws ua tug neeg “Peb saib tsis tau nws t hiab muab nws tso pov tseg” (Yaxayas 53:3) Nws tseem tau mus rau tom lub vaj paj Kebxemanes qhov chaw uas peb tej kev txhaum poob rau saum Nws, Nws tau tiv kev txom nyem tawm hwv “zoo li ntshav ntawv rau hauv av” (Lukas 22:44). Nws tseem tau mus qes tshaj qhov ntawd yog “Nws mloog lus txog rau qhov tias yeem tuag rau saum Ntoo Nkaujlig” (Filipis 2:8). Nws tseem mus deb tshaj qhov ntawd yog Nws lub cev raug coj mus tso rau tom qhov ntxa. Xibhwb Povlauj hais tias, “Lo lus hais tias nws mus rau saum ntuj, txhais tau hais tias Nws twb xub mus rau nruag av qhov ua tob tshajplaws” (Efexus 4:9). Nws mus deb thiab tsaus ntuj, mus raug luab cem luag thuam thiab tuag. Mus rauv qhov ua nws tau quaj tias, “Kuv tug Vajtswv, kuv tug Vajtswv, yog vim licas Koj hnov qab kuv lawm?” (Mathais 27:46). Nws mus nyob rau qhov ntxa uas cov tug nroog Loos ua ntsia lub qhov ntxa ruaj kho thiab nyob zov.

Tiam sis hnub thij peb, lub sijhawm yav sawv ntxov, tau muaj av qeeg thoob plaws ntiajteb, Vajtswv tug tub txib tau dov daim txhia zeb uas npog lub qhov ntxa, Tswv Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub sawv ntxov ntawd!

Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!
Peb hnub uas quaj ntsuab dhau mus lawm;
   Nws tau sawv hauv qhov tuag rov qab los;
“Thov kom peb Tug Tswv tau txais meejmom! Halusyas!
   Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!
(“The Strife Is O’er,” translated by Francis Pott, 1832-1909).

Nyob rau hnub Easter lub sijhawm yav sawv ntxov, Tswv Yexus tau los tshwm rau lawv pom! Los qhia rau lawv tias Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, yog lub cev thiab pob txha tiag tiag, Nws nyob rau ntiajteb, thaib “rau qhov plaub caug hgnub tom qab nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws tau los tshwmsim rau lawv pom ntau zaug” (Teshaujlwm 1:3). Malis Madaslas thiab Yankaunpus tau pom Yexus ua ntej. Kaum-ib tug thwjtim mam Nws rau lub sijhawm uas Nws los sawv ntawv lawv nruab nrab, “Lawv muab ib daim nqaij ntse ci cev rau Yexus” (Lukas 24:42, 43). Ob tug txivneeg uas tabtom taug kev mus rau Emaus tau nrog Nws hais lus. Tsib puas leej pom Nws rau tib lub sijhawm. Nws hais rau cov thwjtim hais tias, “Kuv yuav muab yam ua kuv txiv cog lus tseg lawm rau nej” (Lukas 24:39). Thaumas tau cev nws tug ntivtes mus lij lub kev txhab ntawm Nws txhais tes, thiab cev tes mus kov cov kev txhab ntawm nws sab tav, uas yog cov tub rog tau xuas mus nkaug Nws lub sijhawm raug ntsia saum ntoo Nkaublig. Cov kev txhab no qhia tias Yexus yeej tuag lawm tiag tiag. Thaumas yog ib tug uas qhia tau hais tias Nws yeej sawv hauv qhov tuag lawm tiag tiag. Tsis muab ib yam twg yuav tsis txaus ntseeg lawm, Tswv Yexus yeej sawv hauv qhov tuag los lawm tiag tiag!

Haleslusyas! Haleslusyas! Haleslusyas!
Kev tuag lub hwjchim yeej ua phem kawg nkaus,
   Tiamsis Tswv Yexus tau kov yeej lub hwjchim no;
Cia li qw zoo siab. Haleslusyas!
   Haleslusyas! Haleslusyas! Haleslusyas!

Thaum Nws los qhia rau lawv paub lawm hais tias, Nws yeej sawv hauv qhov tuag lawm tiag tiag, Tswv Yexus tau coj Nws cov thwjtim nce mus rau saum nroob txiv ntooroj. Lawv ntsia ntsoov, “Thaum Yexus hais li ntawd tas, lawv tseem ntsia ntsoov Yexus, ces Vajtswv txawm coj Yexus mus saum ntuj lawm. Muaj ib tau huab los roos nws, ces lawv tsis pom nws lawm” (Teshaujlem 1:9). Yog li ntawd tug ua sau zaj lus sib nrho no thiaj li hais meej tias,

Lub suab nyiaj thiab suab kub, yog tug Tub txib lus suab,
   Lub qhov rooj cia li qheb, yog qhib rau tug Vajntxwv:
Tswv Yexus, tug Vajntxwv muaj hwjchim, muaj kev hlub,
   Nws tau rau nce rov mus rau saum qaum ntuj ntawm lub zwmtxwv,
Nws tej dej num tiav lawm, cia li hu nkauj zoo siab;
   Tswv Yexus nce mus qaum ntuj, tug Vajntxwv uas muaj meejmom!
(“Golden Harps Are Sounding,” Frances R. Havergal, 1836-1879).

Tswv Yexus tau rov mus ntuj Ceebtsheej, nws qhov chaws nyob. Au Khetos, Koj yog neeg ntiajteb tug Vajntxwv! Koj yog Leejtxiv Leejtub uas nyob mus ibtxhi! Koj zaum nyob rau saum ntuj, tug muaj chwjchim, muaj hwjchim, Txhua tug vajntxwv tug Vajntxwv, txhau tug neeg tug Vajtswv.

Yexus, Cawmseej, kav mus tag ib txhi;
   Qhua Nws, qhuas Nws! Tsis hais vajntxwv cov cev Vajtswv lus!
Yexus yuav rov qab los! Los kav lub ntiajteb,
   Hwjchim thiab chwjhim nyob yog Nws li:
Qhuas Nws! Qhuas Nws! Cia li hais txog Tug ua zoo kawg nkaus no,
   Qhuas Nws! Qhuas Nws! Hu nkau siab mus li
(“Praise Him! Praise Him!” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Peb tig los saib peb cov Vajluskub.

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev coob leej nrog nws mus, thiab muab koobhmoov rau lawv” (Efexus 4:8)

Nyob rau Vajtswv txojlus hnub no muaj peb yam tseeb hais txog qhov Tswv Yexus rov mus rau qaum ntuj.

I. Ib, Yexus nce mus qaum ntuj yog qhov qhia tias nws kovyeej.

Tswv Yexus nqis los rau ntiajteb los tawm tsam Vajtsv thiab neeg tug yeebncuab. Qhov kev sib tawm tsam no tsis yog ntawm ncaij nqaij daim tawv, “Rau qhov tsis yog peb tawm tsam neeg, tiamsis yog peb tawm tsam tej dab uas nyob saum nruag ntug” (Efexus 6:12). Tswv Yexus tawm tsam kev txhaum, kev tuag, tub Tuagteb. Tswv Yexus los tawmm tsam tug neeg uas ntxub Vajtswv, thiab hlub tej kev ntseeg cuav. Nws tawm tsam Dabntxwnyoog thiab tej ntsujplig phem. Nws tawm tsam cov yeebncuab txog rau qhov ua nws tawm hws los ntshav, thiab “Yog lintawd kuv yuav pub koobmeej rau nws” (Yaxayas 53:12). Thaum qhov kev sib tawm tsam no xaus, Nws tau kovyeej txog kev tuag yog sawv hauv qhov tuag rov qab los, nce rov mus qaum ntuj mus nrog Leejtxiv zaum ntawm Nws lub zwm txwv!

Qhov txaj muag, kev txom nyem, thiab kev raug thuam tsis muaj rau Nws lawm. Cov neeg Falixais thiab cov neeg Xadukais ua phem tsis tau rau nws lawm. Yudas los los hnia tsis tau nws lawm. Pislaj los nplawm tsis tau Nws lawm. Helauj los thaum tsis tau Nws lawm. Nws nyob rau qhov ua tsis muaj ib tug yeebncuab twg yuav kovyeej lawm!

Nws tau los cawm peb, Nws cov ntshav ntws thiab tuag,
   Nws tau kovyeej thiab mus nrog leejtxwv nyob;
Tsis raug kev txomnyem lawm, thiab tsis tuag lawm,
   Yexus, Vajntxwv lub chwjchim, Nws mus nyob rau qhov siab.
(“Golden Harps Are Sounding,” ibid.).

Tswv Yexus teg dej num hauv ntiajteb twb tiav lawm. Thaum Nws quaj saum tug ntoo Khaublig, “Tiav lawm,” tsis muaj ib yam zoo li npaum Txoj kev cawmdim. Tomsim no nws nyob rau saum ntuj ceebtsheej. Nws nyob rau saum txhua txhia tug neeg, txhuam yam nyob rau Nws qab xibtaw! Qhov no yog Tswv Yexus tug uas peb tso siab rau, thiab peb hlub!

Peb yuav tsum txhob hnov qab txhua yam uas Yexus ua rau peb. Hauv Nws peb tau txais koobhmoov. “Nws nce mus nyob rau qhov siab.” “Nws coj cov neeg ua raug tsim txom.” Nws “koobhmoov rau tib neeg.” Peb cia li zoo siab rau qhov uas nws tau nce rov mus qaum ntuj. Qhov nws mus qaum ntuj no yog qhia tias, Nws kovyeej lawm, tej no yog qhia tias Nws kovyeej! Txhua yam uas hais txog kev cawmdim ntsib nyob hauv Tswv Yexus. Qhov tseeb, Nws nce mus qaum ntuj nws thiaj qw tias, “Tiav lawm lauj”- Peb qhov kev cawmdim ntwb ntsib hauv Tswv Yexus lawm nws nyob rau saum ntuj!

II. Ob, Yexus mus qaum ntuj yog qhia tias kovyeej txhua tug yeebncuab.

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev…” (Efexus 4:8)

Peb ua qhev los. Peb txhaum muab peb khi cia, Dabntxhoonyoog muab peb mus ua qhev, “Thaum ntawd nest seem nyiam ua ib yam li tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no” (Efexus 2:2). Peb raug foom li ub li no, poob rau kev puas tsuaj, peb lub siab poob rau tej kev dag ntxias. Tiamsis Yexus, “coj cov ua qhev qee leej nrog nws mus” Au, qhuas Nws lub npe!

Tag kis no sawv ntxov qhia tias peb ib txhia tseem raug Dabntxhoonyoog caij tsuj, Nws yog tug kev qhov kev tsau ntuj. Nej raug “thiab dab ntxwnyoog pheej yuam kom lawv ua raws li dab ntxwnyoog lub siab” (2 Timautes 2:26). Tswv Yexus rov mus qaum ntuj! Cia li ntseeg Tswv Yexus, nws yuav kovyeeb Dabntxwnyoog xub ntxiab, ntawm txoj kev txhaum, thiab txoj kev tuag! Kuv paub tias qhov no muaj tseeb ua Tswv Yexus ua rau peb! “Nws tso peb dim” thiab cawm peb dim los ntawm Nws txhais tes!

Ntawm lub nkoj uas tos, Nws cawm peb,
   Nws txhais tes tau cawm peb dim,
Tawm ntawm qhov kev tsau ntuj los rau qhov pom kev,
   Au, qhuas nws lub npe, Nws cawm peb!
(“He Lifted Me” by Charles H. Gabriel, 1856-1932).

III. Peb, Qhov Yexus rov mus qaum ntuj yog ua pub rau peb.

Nqe Vajluskub no hais tias,

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev coob leej nrog nws mus, thiab muab koobhmoov rau lawv” (Efexus 4:8)

Raws li nqe Vajluskub no, tshooj plauj, peb los nyeem yam ua Tswv Yexus ua rau peb.

“Yog li ntawd tug uas mus rau hauv nruag av twb yog tug uas mus rau saum ntuj ceeb tsheej ntag. Nws thiaj nyob tau txhua qhov chaw. Nws yog tug uas pub koobhmoov rau neeg, nws tsav qeej ua tim thawj, qee leej ua cov cev Vajtswv lus, qee leej ua xibhwb” (Efexus 4:10-11).

Nws muab nws cov thwjtim rau peb, xibhwb Povlauj yog tug uas sau cov Vajluskub ntau tshaj plaws. Nws muab cov cev Vajtswv Txojlus rau peb. Nws muab cov qhia Vajtswv rau peb. Nws muab xibhwb rau peb. Nws muab cov qhia Vajtswv thiab muab rau peb siv. Nws muab cov neeg tseemceeb no rau peb.

“Nws qhia li ntawd twg yog nws qhia kom neeg paub ua Vajtswv haujlwm cov ntseeg uas yog Yexus Khetos lub cev thiaj yuav txawj loj hlob zuj zus, mus txog thaum peb sawvdaws ua tau ib lub siab, ntseeg ib yam nkaus, Paub tseeb VAjtswv tug tub. Thiab ua tau lub neej ib yam li Yexus khetos. Thaum ntawd peb yuav tsis ua li tej menyuam yaus uas mloog cov neeg dag tej lus, thiab raws luag qab rau ub rau no, cov neeg dag ntawd txhob txwm dag kom sawvdaws yuav kev xwb. Peb tsis txhob ua li lawv, peb yuav tsum muab txoj kev hlub thiab hais lus tseeb, peb thiaj yuav ua tau lub neej zoo rau txhua fab li Yexus khetos uas yog lub tau hau. Nws yog tug ua kav lub cev muaj tej qej txha, tej yav txha thiaj li los sib dho ua ke. Yog lintawd thaum tej tes taws nyias uas nyias tej haujlwm thiab sib hlub sib pab, cev lub cev thiaj li kheev hlob” (Efexus 4:12-16).

Amees! Peb los nyeem Vajtswv Txojlus uas yog nws cov thwjtim sau cia. Lawv tau txais koobhmoov qhov ua Tswv Yexus rov mus qaum ntuj! Peb hnov cov cev Vajtswv txojlus thiab, kub pab tau rau peb. Cov lus no puas leej yog koobhmoov vim qhov Tswv Yexus nce rov mus qaum ntuj. Yuav tsum ua tib yam lintawd zoo cov neeg uas Vajtsv tau xa los pab koj! Yog lawm, “Muaj koobhmoov rau tibneeg.” Qhuas Nws lub npe!

Ib qhov koobhmoov uas Tswv Yexus tau pub rau peb lub sijhawm nws nce rov mus qaum ntuj, Nws cog lus hais tias, nws yuav rov los zaum ob. Qhov no ncaim ntiajteb no mus, yog qhov qhia tias Nws tseem yuav rov qab los. Tswv Yexus hais tias,

“Thaum ua kuv tu chaw rau nej lawm kuv yuav rov qab los thiab tos nej mus nrog kuv nyob…”(Yauhas 14:3).

Qhov ua Nws cog lus tias yuav rov qab los ntawm yog ib koobhmoov tseemceeb rau cov ntseeg,”cov kwvtij peb xav kom nej paub tseeb hais tias cov neeg tuag lawm lawv mus rau qhov twg lawm, nej thiaj yuav tsis quaj ntsuag ib yam li cov neeg uas tsis muaj chaw cia siab” (1 Thexalauniske 4:13). Neeg ntiajteb no yeej tsis muaj kevvam dabtsi kiag li! Tiamsis cov ntseeg muaj kev vam,

“Thaum tug Tswv Yexus yuav los saum ntuj los sawvdaws yuav hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj, thiab yuav hnov tug thawj tim tswv lub suab hu thiab hnov Vajtswv lub suab raj suab xyu nrov cov ntseeg Yexus uas tuag lawm yuav sawv rov qab los. Tom qab ntawd Vajtswv yuav coj peb cov uas tseem ua neej nyob, nrog cov neeg ntawd nrog huab nrog cua mus ntsib tug Tswv saum ib nta ntuj, peb yuav nrog Tug Tswv nyob mus ib txhi. Yog li ntawd nej cia li muab tej lus no nlig txhua tus lub siab” (1 Thexalaunikes 4:16-18).

Nov yog peb qhov kev vam, txawm yog “thiab saib nkawd puas muaj qhov txhi chaw txhij” (Titus 2:13). Yog “koobhmoov uas yog kev vam” qhov Yexus los rau ntiajteb yog ib yam koobhmoov loj uas qhia rau peb paub txog qhov nws rov mus qaum ntuj. Qhov nws rov mus yog qhia rau peb paub tias Nws yuav rov qab los! Thaum tug tim tswv hais tias, “Tug Yexus uas nej pom nce mus qaum ntuj no, yog rov qab los zoo ib yam li ntawd” (Teshaujlwm 1:11) Amees!

Nws yuav rov qab los,
   Nws yuav rov qab los,
Nws lub hwjchim thiab chwjchim,
   Nws yuav rov qab los!
(“He Is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Qhov uas Tswv Yexus nce mus qaum ntuj yog qhov qhia tias Nws yuav rov qab los. Qhov no yog qhov kev vam uas Tswv Yexus muab rau Nws cov neeg, “Yuav tsis muaj kev quaj ntsuag, cov neeg uas tsis muaj kev vam.” Amees thiab amees! Tseem tshuav thiab.

Rau cov uas tseem tsis tau ntseeg, Tswv mus qaum ntuj tiam sis xav nws tug Ntsujplig los, Tswv Yexus hais tais,

“Tiam sis kuv qhia tseeb rau nej hais tias qhov uas kuv ncaim nej mus yuav zoo dua, yog kuv tsis mus, tug pab yuav tsis los cuag nej. Tiamsis yog kuv mus lawm, kuv yuav txib nws los nrog nej nyob. Nws yuav qhia rau neeg ntiajteb kom paub txog kev txhaum, vim lawv tsis ntseeg kuv” (Yauhas 16:7-8).

Tswv Yexus tug nce mus qaum ntuj hais tias, “Kuv yuav xa Nws los rau nej.” Nws xa Vajntsujplig “los pab” no yog Nws tes dej num. Yexus xa Vajntsujplig los cawm tug neeg txhaum zoo li koj tug neeg uas muaj kev txhaum. Thaum koj paub tias koj muaj kev txhaum thiab yuav kev, qhia koj tias yuav muaj kev txiav txim tom ntej no. Vajtswv yuav ua rau kom koj paub, qhov rau kom koj paub tias Nws cov ntshav ntxuav tau koj tej kev txhaum. Tsis txhob hnov qab qhov koobhmoov ntawm Vajntsujplig no. Cia li mloog Nws thiab ntseeg hauv Tswv Yexus. Yexus yuav zam koj lub txim thiab muab Vajtswv qhov kev thajyeeb rau koj!

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev coob leej nrog nws mus, thiab muab koobhmoov rau lawv” (Efexus 4:8)

Ib yam koobhmoov tseem ceeb tshajplaws ua Tswv Yexus muab rau peb ua ntej Nws rov nce mus qaum ntuj yog Nws cov Ntshav! Tswv Yexus cov ntsav tseem nyob ntawm no pub rau koj. Nyob rau ntawd, nyob rau saum ntuj Ceebtsheej, nrog rau Tswv Yexus. Vajtswv Txojlus hais tias, “Vajtswv tug uas nyob rau qhov pom kev peb ib leeg yeej nrog ib leeg sib raug zoo thiuab Vajtswv tug tug Yexus cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi lawm” (1 Yauhas 1:7). Lub sijhawm thaum koj los cia siab rau Yexus, Nws cov ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum huv tib si – koj yuav muaj cuab kav ntsib Vajtswv thiab nrog Nws nyob yam kajsiab lug mus ib txhi! Peb yuav thov Vajtswv koj los cia siab rau tug Cawmseej, thiab los txais yuav Nws cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum koj dawb huv! Amees!

Yog koj xav nrog peb tham txog qhov kev cawmdim no, thiab qhov los ua ib tug ntseeg tseeb zoo licas, thov sawv mus lawm tom qab thaum peb tseem hu zaj nkauj tshooj xya no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaws muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab. Cia li mus thaum peb tseem hu nkauj no.

Kuv paub, Tswv Yexus zoo kawg nkaus,
   Nws yeej zoo li qhov uas hu Nws lub npe,
Qhov no yog qhov ua rau kuv los hlub Nws,
   Au, Kuv paub, Tswv Yexus zoo kawg nkaus,
(“Jesus is the Sweetest Name I Know” by Lela Long, 1924).

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas yeem los cuag Tswv Yexus.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Mr. Abel Prudhomme: Efexus 4:4-13
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Golden Harps Are Sounding” (by Frances R. Havergal, 1836-1879).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS ROV MUS QAUM NTUJ

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum Nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab, Nws coj cov neeg ua raug ua qhev coob leej nrog nws mus, thiab muab koobhmoov rau lawv” (Efexus 4:8)

(Phau Ntawv Nkauj 68:18; Yaxayas 53:3; Luke 22:44; Filipis 2:8;
Efexus 4:9; Mathais 27:46; Teshaujlwm 1:3;
Lukas 24:42, 43, 39; Teshaujlwm 1:9)

I.   Ib, Yexus nce mus qaum ntuj yog qhov qhia tias nws kovyeej,
Efexus 6:12; Yaxayas 53:12.

II.  Ob, Yexus mus qaum ntuj yog qhia tias kovyeej txhua tug yeebncuab.,
Efexus 2:2; 2 Timautes 2:26.

III. Peb, Qhov Yexus rov mus qaum ntuj yog ua pub rau peb,
Efexus 4:10-11, 12-16; Yauhas 14:3; I Thexalaunikes 4:13, 16-18;
Titus 2:13; Teshaujlwm 1:11; Yauhas 16:7-8; I Yauhas 1:7.