Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
UA TUS KOV YEEJ TAU LICAS!

HOW TO BE AN OVERCOMER!
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.,
Xibhwb Emeritus
Zaj lus qhuab muab kho los
ntawd Timothy Lin, Ph.D., kuv tus xibhwb tau 24 xyoo

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nrog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tav su, Xya hli 26, 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, July 26, 2020

Zaj Nkauj no ua ntej mloog Vajtswv lus:
“Am I a Soldier of the Cross?” (Isaac Watts, 1674-1748).

“Tej cua ntsawj sab ped tuaj cia li sawv tsees, ntej cua ntsawj sab nrad e, cia li ntsawj tuaj” (Xalaumoos Zaj Nkauj 4:16).


Nov yog zaj lus qhuab qhia uas zoo kawg nkaus hauv kuv lub neej ua tau hnov los. Yog nej mus nyeem kuv li keebkwm, nej yuav paub taus hais tias zaj lus qhuab qhia no hloov tau kuv lub neej li cas. Dr. Robert L. Sumner hais li no tias, “Kuv yeej ua tsaug thiab qhuas txog tus txiv neej uas yeem nyob ruaj nreeg rau qhov tseeb – txawm yog muaj coob tus tig tawm tsam nws los xij. R. L. Hymers, Jr. yog hom ntseeg zoo li no” (The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, Biblical Evangelism Press, 2015, pp. 103-105). Muaj ib tus mus ua Vajtswv num nyob rau Indonesia hais tias, “Dr. Hymers yog txiv neej khov kho thiab zoo li dim ntau zaug hauv tsov rog los.” Zaj lus qhuab qhia ntawm no yog muaj kho thiab ntxiv los ntawm Dr. Timothy Lin uas txhawb kuv txog ua tug neeg kov yeej. Kuv vam tias yuav zoo rau nej tib yam nkaus thiab.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Dr. Timothy Lin hais tias “Tib neeg tsis yog nyob lam txim los, tiam sis tsim los ntawm qhov ua zoo tshaj plawv thiab koom ua ibn rog rau Vajtswv…Yauxej lub neej yog qhia txog cov ntseeg uas yuav koom nrog Vajtswv kav [Yexus lub tebchaws].”

Ua ntej Yauxej yuav sawv los ua nom kav tebchaws Iziv, Vajtswv yeej cia kom nws raug kev txom nyem thiab npaj nws ua tus kov yeej thiab khawv Vajtswv txoj lus kom tag [nws] lub neej. Vajtswv pawg ntseeg ib tim dhau ib tiam. Yog tsis muaj Yauxej kav tebchaws Iziv yeej tsis dim kev txom nyem, thiab haiv neeg Ixayees yuav tsis raug hu thiab Vajtswv cov lus cog tseeg hauv chim keev yuav tsis tshwm rau neeg ntiajteb.

Nqe Vajluskub uas Vajtswv tau hloov Yauxej seem ntsujplig yog nyob rau Xalaumoos phau Nkauj 4:16.

“Tej cua ntsawj sab ped tuaj cia li sawv tsees, ntej cua ntsawj sab nrad e, cia li ntsawj tuaj” (Xalaumoos Zaj Nkauj 4:16).

Ua tib zoo kawm txog Yauxej lub neej, yuav paub txog qhov Vajtswv tso Cua qaum teb thiab Cua qab teb los sim nws lub neej. Vajtswv txhim kho nws lub neej los ntawm cia kom nws raug kev txom nyem los ntawm kev tsim txom, kev raug tua, kev raug txaj muag thiab kev tsis ncaajncees, tej no yog txhob txwm txhim kho nws tug yam ntxwv kom ruaj khov thiab loj hlub rau txoj kev ntseeg. Cov nthwv cua qab teb thiab qaum teb yuav qhia kom paub meej txog Yauxej lub neej zoo.

Cua Qab Teb – Zoo Siab Rau Niam Txiv Txoj Kev Hlub

Nyeem Chivkeeb 37:1-4.

“himakhauj nyob hauv Khana‑as tebchaws uas nws txiv txeev ua qhua nyob. Ntawm no mus yog hais txog Yakhauj tsev neeg. Thaum Yauxej hnub nyoog muaj kaum xya xyoo nws nrog cov tijlaug yug yaj yug tshis. Nws nrog tus nkauj qhev Npiha thiab Xilapa cov tub nyob ua ke. Ob tug yog nws txiv li niam yau. Yauxej coj tej uas cov tijlaug ua tsis zoo los piav rau leej txiv mloog. Yixayee nyiam Yauxej heev dua nws cov menyuam huvsi, rau qhov Yauxej yug rau thaum leej txiv laus lawm. Yixayee ua ib lub tsho ntev muaj tes rau Yauxej. Thaum cov tijlaug pom tias leej txiv nyiam Yauxej heev dua lawv, ces lawv txawm ntxub Yauxej thiab tsis hais ib los zoo rau Yauxej kiag li.” (Chivkeeb 37:1-4).

Dr. Lin hais tias, “Niam txiv qhov kev qhuab qhia menyuam yog yam qhia txog menyuam tus yam ntxwv rau lub neej tom ntej…”

“Yauxej txog qhov zoo thiab qhov phem…kev hlub thiab qhov tseeb ob yam uas mus uake, tiam tsis yog qhov kev hlub tseeb thiab kev txhaum…vim ob yam no txawv. Qhov yuav los paub txog tias kev hlub tsis yog kev txhaum, tiam yog yam txawv…peb yuav tsum los paub txog ib tug neeg uas pom tug kheej zoo xwb cev yog qhov tsis zoo…Yauxej qhov npau suav ua rau nws cov kwv tij tsis txaus siab, tiam sis Yauxej tseem hlub nws cov tijlaug thiab tseem mloog nws txiv.”

Kuv tug kheej zoo li tsis tau hlub kuv txiv, tiam sis kuv niam txoj kev hlub qhiab kom kuv hlub kuv txiv thiab. Kuv niam txawm yuav tsis zoo tag nrho los, tiam sis “Nws txo hwjchim, thiab yog ib leej niam zoo hauv kuv lub neej. Nws qhia kom kuv nyeem ntawv, thiab tsav tsheb, thiab sawv los hais tej yam zoo hais yog kuv nyob ib leeg” (daim 16 txog kuv li keebkwm). Kuv niam yog tus ua tiv thaiv kuv, kuv lo lus kawg rau kuv yog “Robert, kuv hlub koj os” (daim 1818). Thaum kawg kuv niam kuj los txais yuav Tswv Yexus thaum nws muaj 80 xyoo, yogi b yam ua zoo tshaj plaws hauv kuv lub neej.

Cua Qaum Teb– Raug Muas Mus Ua Qhev –
Chivkeeb 37:18-36

Mus nyeem Chivkeeb 37:23-28 sawv ntsug kuv yuav nyeem

“Thaum Yauxej tuaj txog ntawm cov tijlaug, lawv txawm muab nws lub tsho hle, yog lub tsho ntev muaj tes. Lawv muab nws pov rau hauv ib lub qhov, yog ib lub qhov dej qhuav. Thaum lawv tabtom noj mov lawv tsa muag ntsia pom ib pab neeg Yisama‑ee tuaj ntawm Kile‑a tuaj. Lawv xuas ntxhuav thauj roj ntoos thiab roj ntoos ua tshuaj thiab roj tsw qab taug kev mus lawm nram Iyi tebchaws. Ces Yuda txawm hais rau cov kwvtij tias, Yog peb muab peb tus kwv tua thiab muab nws cov ntshav zais los peb yuav tau qabhau dabtsi? Cia peb muab nws muag rau cov neeg Yisama‑ee, peb tsis txhob kov nws kiag li rau qhov nws yog peb li kwv thiab nrog peb koom nqaij koom ntshav. Cov kwvtij sawvdaws pom zoo li nws hais. Mas thaum cov tub luam Midee tuaj txog lawv txawm rho Yauxej hauv lub qhov los muag rau cov neeg Yisama‑ee nees nkaum sekhee nyiaj. Cov neeg Yisama‑ee txawm coj Yauxej mus rau Iyi tebchaws.” (Chivkeeb 37:23-28).

Nej zaum tau.

Dr. Lin hais tias, “Txo hwjchim, mloog lus, siab ntev, ncajncees, siab mov muag, kev xav rau qhov zoo thiab tswvyim yeej tsis tau los yooj yim, tiam sis yuav tsum siv zog heev. Yauxej yuav ua tsis tau tus neeg zoo [tug neeg kov yeej] yog nws nyob hauv tsev xwb. Nws rau muag los ntawm 20 choj nyiaj. Yauxej cov tib laug yuav tsis paub tias qhov no yog Vajtswv lub homphiaj.

Cua Qab Teb – Tso Siab Tau Qhov Haujlwm Loj –
Chivkeeb 39:1-6

Nyeem Chivkeeb 39:1-6 kuv yuav nyeem.

“Yauxej raug coj mus rau nram Iyi tebchaws lawm mas Pautifa uas yog neeg Iyi uas yog Falau li ib tug thawj rog, yog tus thawj rog uas kav cov tub rog uas zov vajntxwv, yuav Yauxej ntawm cov neeg Yisama‑ee uas coj nws tuaj. Yawmsaub nrog nraim Yauxej nyob, Yauxej tej haujlwm thiaj vam meej. Nws nyob hauv nws tus lospav uas yog neeg Iyi lub tsev. Tus lospav pom tias Yawmsaub nrog nraim Yauxej thiab pom tias Yawmsaub pub txhua yam uas Yauxej txhais tes ua vam meej tuaj. Yauxej yog tus uas tiam tus lospav, mas nws txaus siab rau Yauxej, nws thiaj tsa Yauxej ua tus uas saib xyuas tag nrho lub cuab lub yig thiab nws tej qhov txhia chaw huvsiTxij thaum nws tsa Yauxej ua tus uas saib xyuas nws lub cuab lub yig thiab nws tej qhov txhia chaw huvsi, Yawmsaub kuj foom koob hmoov rau tus neeg Iyi ntawd tsev neeg vim yog saib rau Yauxej. Yawmsaub foom koob hmoov rau nws tej qhov txhia chaw huvsi hauv nws lub vaj lub tsev thiab hauv tej liaj teb. Nws muab txhua yam uas nws muaj tso rau Yauxej saib xyuas. Txij thaum muaj Yauxej lawm nws tsis txhawj txog ib yam dabtsi li tsuas yog pluas mov uas nws noj xwb.” (Chivkeeb 39:1-6).

Tig los saib

Yauxej raug muag rau Falaus tug thawj tub rog uas yog Pauthifas. Yauxej yeej tsis cem tsis yws dab tsis nws rau siab ua haujlwm heev. Nws thiab tswv thiab li tso siab rau nws saib xyuas ib puas tsav yam hawv tus tswv lub tsev, tiam sis Vajtswv tseem yuav coj nws lub neej mus lawm tom ntej.

Cua Qaum Teb – Raug Kev Sim Siab, Thiab Kev Tsis Ncajncees –
Chivkeeb 39:7-20

Sawv ntsug kuv yuav nyeem 39:1-18. Dr. Lin hais tias, “Lub sijhawm thaum cua qaum teb tshuab rau nws lub neej, cov tug tub hluas yuav xav tias yog qhov phem…tiam teebmeem kuv yog Vajtswv qhov koobhmoov. Yelemis hais tias, “Yogi b qhov zoo uas yuav tsum ris tub quab thaum hluas’ (Nkauj Quaj Ntsuag 3:27). Lub neej yooj yim tej zaum kuj rhuav tshem cov hluas lub neej. Tiam sis tus quab tej zaum kuv tsa tau tib neeg lub neej”

“Yauxej raug coj mus rau nram Iyi tebchaws lawm mas Pautifa uas yog neeg Iyi uas yog Falau li ib tug thawj rog, yog tus thawj rog uas kav cov tub rog uas zov vajntxwv, yuav Yauxej ntawm cov neeg Yisama‑ee uas coj nws tuaj. Yawmsaub nrog nraim Yauxej nyob, Yauxej tej haujlwm thiaj vam meej. Nws nyob hauv nws tus lospav uas yog neeg Iyi lub tsev. Tus lospav pom tias Yawmsaub nrog nraim Yauxej thiab pom tias Yawmsaub pub txhua yam uas Yauxej txhais tes ua vam meej tuaj. Yauxej yog tus uas tiam tus lospav, mas nws txaus siab rau Yauxej, nws thiaj tsa Yauxej ua tus uas saib xyuas tag nrho lub cuab lub yig thiab nws tej qhov txhia chaw huvsi. Txij thaum nws tsa Yauxej ua tus uas saib xyuas vim yog saib rau Yauxej. Yawmsaub foom koob hmoov rau nws tej qhov txhia chaw huvsi hauv nws lub vaj lub tsev thiab hauv tej liaj teb. Nws muab txhua yam uas nws muaj tso rau Yauxej saib xyuas. Txij thaum muaj Yauxej lawm nws tsis txhawj txog ib yam dabtsi li tsuas yog pluas mov uas nws noj xwb. Yauxej yog ib tug ntsej muag zuag plias zoo nraug ntxiag. Nyob tsis ntev lospav tus pojniam pheej saib Yauxej ces txawm thab tias, Cia li los nrog kuv pw. Tiamsis Yauxej tsis kam txawm teb lospav tus pojniam tias, Sim xav saib maj, thaum muaj kuv lawm, lospav kuj tsis txhawj txog ib yam dabtsi hauv lub vaj lub tsev li, nws muab txhua yam uas nws muaj tso plhuav rau hauv kuv txhais tes. Hauv lub tsev no nws kuj tsis ua loj dhau kuv, nws tsis tseg ib yam dabtsi uas tsis muab tso rau kuv li tsuas yog tsegkoj tus kheej xwb vim koj yog nws tus pojniam. Kuv yuav ua qhov phem loj no thiab ua txhaum rau Vajtswv tau li cas? Txawm yog nws thab Yauxej ib hnub tag ib hnub thiab, los Yauxej kuj tsis quav ntsej li tsis kam nrog nws pw thiab nrog nws nyob. Muaj ib hnub Yauxej nkag mus ua haujlwm hauv lub tsev, tsis muaj ib tug tub qhe nyob hauv tsev li. Tus pojniam ntawd txawm ntsiab nkaus Yauxej lub tsho thiab hais tias, Los nrog kuv pw. Yauxej txawm nti ua lub tsho hle kiag rau hauv tus pojniam ntawd txhais tes thiab khiav tawm rau nraum zoov lawm. Thaum tus pojniam pom tias Yauxej tso plhuav lub tsho tseg rau hauv nws txhais tes khiav rau nraum zoov lawm, nws txawm qw hu cov tub qhe uas zov tsev los hais tias, Saib maj, lospav coj tus neeg Henplais los cia ua saib tsis taus peb. Nws nkag los yuav nrog kuv pw, tiamsis kuv qw nrov. Thaum nws hnov kuv lub suab qw nws txawm tso plhuav nws lub tsho tseg rau ntawm kuv khiav tawm rau nraum zoov lawm. Ces tus pojniam ntawd txawm khaws lub tsho ntawd cia mus txog thaum nws tus txiv los tsev, ces nws txawm hais zaj ntawd rau nws tus txiv tias, Tus tub qhe uas yog neeg Henplais uas koj coj los nrog peb nyob ntawd, nkag los saib tsis taus kuv. Thaum kuv tsa suab qw nrov, nws txawm tso plhuav lub tsho tseg rau ntawm kuv khiav tawm rau nraum zoov lawm.” (Chivkeeb 39:1-18).

Nej zaum tau

Muaj ib hnub lub sijhawm thaum Yauxej tseem ua haujlwm nyob rau Pautifas tsev, nws poj niam txawm tsawv nws lub tsho thiab yuam kom nrog nws poj niam pw ua niam txiv. Tiam sis Yauxej nti thiab khiav tawm hle nws lub tsho cia.

Kuv sim siab yuav tsis yog qhov phem rau txhua tus hluas, tiam sis tsis yog rau Yauxej. Nws yeej qhov kev sim siab no los ntawm khiav tawm kom deb. Muaj tej yam kev sim siab uas yuav tsum tau nyob tiv, tiam sis muaj tej yam yuav tsum tau khiav tawm zoo li kev nkauj kev nraug qhov yeej ces yog khiav kom deb xwb (2 Timautes 2:22) hais tias, “Cov hluas khiav tawm ntawm yam tsis zoo”). Yauxej txuag nws lub neej kom dawb huv. Vajtswv cia nws raug nkuaj zoo tshaj qhov cia nws uas kev nkauj nraug nrog rau nws tus tswv poj niam. Thaum Pautifas rov qab los nws tsis mloog Yauxej tiam sis mus mloog nws poj niam.

Cua Qab Teb – Kev Qhuas thiab Kev Phoojywg –
Chivkeeb 39:21-40:22

Ntuav rau Chivkeeb 39:19-22. Kuv yuav nyeem

“Thaum tus lospav hnov tej lus uas tus pojniam hais rau nws tias, Koj tus qhev ua li no rau kuv, nws kuj npau taws heev. Tus lospav thiaj muab Yauxej kaw rau hauv lub nkuaj uas kaw cov neeg uas vajntxwv rau txim. Yauxej thiaj raug kaw rau qhov ntawd. Tiamsis Yawmsaub kuj nrog nraim Yauxej nyob thiab ua txojkev hlub uas ruaj khov tshwm los rau nws, thiab pub kom tus uas saib lub nkuaj txaus siab rau nws. Tus uas saib lub nkuaj thiaj muab cov uas raug kaw huvsi hauv lub nkuaj tso rau Yauxej saib xyuas. Tej haujlwm huvsi uas ua hauv lub nkuaj Yauxej yog tus uas yuav tsum saib” (Chivkeeb 39:19-22).

Nej zaum tau

Tej zaum ib npuag ncig ntawm Yauxej hloov mus qhov phem tshaj, tiam sis yog ntawm seem ntsujplig. Vajtswv lub hwjchim tseem nrog nrau nws hauv nkuaj.

Yauxej cog tau kev phooj ywg hauv nkuaj. Falaus tus neeg cev cawv raug kev hauv nkuaj rau sij hawm no thiab. Nws kuj tau npau suav, tsis muaj leej twg yuav txhais tau, tiam sis Yauxej yeej paub tias Vajtswv ua tau txhua yam. Nws tau los txhais ob tus neeg qhov kev npau suav. Tom qab ntawd tsis ntev txhua yam hauv qhov kev npaum suav txawm tiav raws li ntawd. Ib tug rov mus ua haujlwm li qub ib tug rau txiav caj dab. Nov yog ntwv cua qab los tshua Yauxej lub neej.

Cua Qaum tej – Ua Siab ntev thiab Laug Sijhawm–
Chivkeeb 40:23

Saib rau Chivkeeb 40:23.

“Tiamsis tus thawj uas thiab cawv txiv hmab tsis nco txog Yauxej li, tsis nco qab li lawm” (Chivkeeb 40:23).

Qhov Yauxej raug kaw hauv nkuaj tau ob xyoo ntawd yog ntw cu aua los tshuab nws lub neej. “tus neeg cev cawv rau Falaus txawm hnov qab Yauxej lawm” (Chivkeeb 40:23). Nov qhia tias tus neeg cev caw ntawd muaj tug yam ntxwv tsis zoo. Qhov no ua rau ntau tug yuav ntsiab lub ntiajteb no mus rau qhov phem tiam sis tsis yog Yauxej. Nws tig los paub txog Vajtswv qhov kev ua haujlwm. Vajtswv qhov teb rau Yauxej qeeb ua rau nws kawm txog kev ua siab ntev. Thiab ruaj siab rau Vajtswv qhov kev ncajncees. Vajtswv laug lub sijhawm qhia paub txog Nws txoj kev hlub thiab kev kov yeej. Tom qab ntawd Davis “tos Vajtswv: qhov kev txhawb zog, thiab kev txhawb siab: tos Vajtswv” (Phau Nkauj 27:14).

Cua Qab Teb – Kav Tebchaw Zoo Li Vajntxwv –
Chivkeeb 47:12-31

Sawv ntsug thaum kuv nyeem Chivkeeb 47:12-17.

“Yauxej muab zaub mov rau nws txiv thiab nws cov kwvtij thiab nws txiv tsev neeg sawvdaws tau noj raws li txhua yim muaj neeg coob los tsawg Thaum ntawd tsis muaj mov noj thoob plaws lub tebchaws, vim kev tshaib nqhis loj heev ua rau Iyi tebchaws thiab Khana‑as tebchaws qhuav nkig nkuav qaug zog tag. Yauxej sau tej nyiaj txiag huvsi hauv Iyi tebchaws thiab Khana‑as tebchaws uas cov pejxeem coj tuaj yuav mog thiab qeb, thiab coj mus cia rau hauv Falau lub tsev. Thaum cov Iyi thiab cov Khana‑as tej nyiaj tag lawm, cov Iyi sawvdaws tuaj cuag Yauxej thiab hais tias, Thov pub mov rau peb noj lauj. Koj yuav cia peb tuag tshaib rau ntawm koj xubntiag lov? Rau qhov peb tej nyiaj tag lawm. Yauxej thiaj teb tias, Yog nej tej nyiaj tag lawm, ces coj nej tej tsiaj txhu tuaj, kuv yuav muab mov pauv nej tej tsiaj. Lawv thiaj coj lawv tej tsiaj txhu tuaj rau Yauxej, mas Yauxej muab mov pauv lawv tej nees tej yaj tej tshis tej nyuj tej nees luav. Xyoo ntawd nws muab mov pauv lawv tej tsiaj txhu huvsi” (Chivkeeb 47:12-17).

Nej zaum tau.

Dr. Lin hais tias, “tsis muaj qhov kev sim siab twg zoo twg txhawb tau yog tsis muaj qhov kev txom nyem thiab mob” tiam sis qhov no kuj coj tau kev ncajncees los rau tug neeg ntawd thiab” Nthuav mus rau Henplais 12:11,

“yam kev nplawm qhuab qhia saib mas tsis yog qhov zoo siab tiamsis yog qhov nyuaj siab rau lub sijhawm ntawd. Tiamsis muaj txiaj ntsig rau yav tom qab, yog ua rau cov uas xyaum raws li tau nyob kaj siab lug thiab tau txojkev [loj hlob] ncaj ncees.” (Henplais 12:11).

Los saib

Lub sijhawm ob xyoo ntawd, Vajtswv ua rau kom Falaus ua ob npau suav, txhob txwm ua kom tus cev cawv ntawd nco txog Yauexej tus uas tau txhais nws zaj npau suav. Tus cev cawv thiaj li hais kom Falaus mus coj Yausxej los ntxhais nws zaj kev npau suav! Qhov no qhia tias xya xyoo tom ntej no yuav cog qoob cog loos zoov heev nyob rau lub tebchaws ntawd, tiam sis xya xyoo tom qab ntawd yuav muaj kev tshaib nhqe thooj plaws lub tebchaws ntawd thiab. Falaus thiaj li tau cia kom Yauxej ua tus los coj lub tebchaws los npaj noj npaj haus rau xyoo no. qhov no Yauxej thiaj li sawv los ua tus nom loj kav tebchaws Iziv (41:38-43). Yauxej tau kav cov neeg Iziv los ntawm muaj tswvyim zoo thiab hlub pej xeem heev – thiab tau los saib xyua nws coj tijlaug los ntawm kev hlub. Nws cov tijlaug kuj tau lo pe nws thiab (49:26).

Dr. Lin hais tias, “Yog Vajtswv cob Yauxej los ua nom kav neeg ntiajteb, Vajtswv yeej yuav coj nws cov neeg uas tau kov yeej los kav ntuj ceebtsheej tib yam nkaus. Kev cawmdim yog yam pub dawb, tsis yog tug neeg zoo ua hauajlwm zoo. Tiam sis kev kav teb kav chaw nrog Yexus yuav tsum yog ua hauj lwm zoo thiaj li muaj feem” Vajluskub hais tias,

“Kuv tsis [kheev] cov pojniam qhuab qhia lossis tswjhwm cov txiv. Cia nws nyob twjywm” (2 Timautes 2:12).

Xibhwb Richard Wurmbrand raug kaw hauv nkuaj tau 14 lub xyoos. Xibhwb Wurmbrand hais tias, “Kuv tsis tau pom ib tug ntseeg twg yuav ncajncees tiv kev txom nyem zoo li no” (Preface of “If Prison Walls Could Speak”).

Xibhwb Wurmbrand tseem tau hais tias, “Kuv cov kwv cov tij thiab cov muam, koj yuav tsum ntseeg tias koj zoo li thooj av nyob rau ntawm Vajtswv txhais tes. Nws yeej tsis puab koj yuam kev ib zaug li. Tej zaum yuav nyuaj rau koj…yuav tsum cia siab. Tshawb nrhiav kom pom qhov Nws puab koj ntawd. Amees” (Daim 16).

Yog koj tau kov yeej ib yam li Yauxej, koj tau txais kev cog lus los ntawm Vajtswv. Nthuav mus rau Tshwmsim 2:26.

“uas kov yeej thiab ua kuv tes haujlwm mus txog thaum kawg, kuv yuav pub kom nws muaj hwjchim kav ib tsoom tebchaws.” (Tshwmsim 2:26).

Dr. Timothy Lin ua tsaug rau koj, qhov ua qhuab qhia peb los ntawm zaj lus qhuab qhia zoo zoo no. tau hloov kuv lub neej. Kuv lub neej tshuav koj nqe los ntawm cov lus qhuab qhia no!

Thov sawv ntsug hu zaj nkauj no “Am I a Soldier of the Cross?”

Kuv yog tub rog uas kwv khaubligntoo, yuav raws tug menyuam yaj qab;
Kuv yuav tsis ntshai dab tsi yuav tiv kev txom nyem vim nws lub npe?

Kuv yuav raug coj mus ntsib nws puag saum ib nta ntuj
Txawm lwm tus yuav ua kov yeej lub ntiajteb los, kuv tsis vam qhov ntawd?

Tseem muaj dab tsis rau kuv yuav ntsib thiab? Hla dej los kuv tsis ntshai?
Lub ntiajteb no tsis zoo? Tus pab yog Vajtswv xwb?

Kuv yuav tsum tawm tsam, txawm yuav zoo li cas muaj Vajtswv ua tug txhawb!
Kuv yuav tiv kev txom nyem vim muaj koj txoj lus txhawb kuv zog
(“Am I a Soldier of the Cross?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Yog koj tseem tsis tau raug cawmdim, kuv xav kom koj cia siab rau Yexus Khetos. Nws los saum ntuj los tuag theej koj tej kev txhaum. Yog koj cia siab rau Yexus lub sijhawm no, Nws cov ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum huv tib si. Kuv thov Vajtswv kom koj los cia siab rau Yexus.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.