Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV TSIM TSA THWJTIM TAU LICAS
QHOV UAS COJ TAU NEEG LOS CUAG VAJTSWV!

HOW TO MAKE DISCIPLES!
A PLAN THAT ACTUALLY WORKS!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv pawg ntseeg Los Angeles
Vajtswv Hnub yav lig, Xya hli 5, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 5, 2015

“Yog li ntawd cia li mus, thiab qhia txhua haiv neeg, muab lawv ua kevcai rau dej ntawm Vajleejtxiv, thiab Vajleejtub, thiab Vajntsujplig: qhia lawv kom paub txhua yam ua kuv qhia rau nej: kuv thiaj yuav nrog nej nyob mus txog lub ntiajteb kawg. Amees” (Mathais 28:19-20).


Kuv thau mus qhia ntau pawg ntseeg nyob rau tsis ntev los no. Kuv nco tsis tau lawm hais tias qhov kuv hnov los no nyob rauv qhov twg – Tiam sis ntev los lawm vim yog kuv nco tsis tau lub sijhawm ntawd thaum kuv tsis ntseeg lintawd. Vajluskub tshiab yog qhov tseem ceeb rau txhua pawg ntseeg. Jim Gent hais tias “Lo lus ‘pawg ntseeg’ raug siv txog li 100 zaug nyob rau hauv Vajluskub Tshiab…pawg ntseeg yog qhov tseem ceeb rau ntawm Vajtswv…rau cov ntseeg thaum pib tshiab, pawg ntseeg yog muaj Vajtswv ua tug coj kom ua ib, thiab Vajtswv ua tug xaiv kom lawv ua haujlwm, thiab los koom ua ib” (Jim Gent, The Local Church: God’s Plan for Planet Earth, Smyrna Publications, 1994, pp. 81, 83, 84).

Lo lus Kivliv txhais lo lus “pawg ntseeg” yog “ekklesia” – txhais tias cov neeg uas rau hu tawm los nyob uake – yog cov menyuam yaj uas raug Vajtswv hu ntawm ntawm lub ntiajteb, thiab los koom nrog rau Tswv Yexus vim yog muaj Vajntsujplig ua tug coj. Tej zaum yog pe “tsis mus koom pawg ntseeg.” Peb raug cawm los ntawm pawg ntseeg! Tswv Yexus qhia rau peb txog ntawm qhov kev tsim tsa pawg ntseeg nyob rau hauv Mathais 16:17, 18. Thiab Nws qhia peb txog txoj cai tswj ntawm pawg ntseeg thaib lub hwjchim nyob rau Mathais 18:17, 18. Tiam sis cov lus samhwm uas Yexus muab rau peb yog yam haujlwm uas pawg ntseeg yuav tsum tau ua, nov yog lub homphiaj thiab tes dej num. Hauv Malakaus 16:15 Yexus hais tias,

“Cia li mus qhia rau neeg ntiajteb txhua tug, thiab Yexus cov lus rau txhua haiv neeg” (Malakaus 16:15)

Lo lus sam hwm kom yuav tsum mus thoob rau txhua qhov hais ntau zaum nyob rau hauv. Tiam sis tsis yog lub ntsiab lus loj nyob rau ntawm Mathais 28:19, 20. Dr. W. A. Criswell hais tias, “Tswv Yexus lo lus sam hwm yog…rau pawg ntseeg txhua tiam. Lo lus uas nyob rau hauv yog ‘qhia txhua haiv neeg,’ tshaj qhov hais txog ‘tsim tsa thwjtim’” (The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979; note on Matthew 28:19-20).

Muaj ib txhia hais tias cov lus no yog hais rau Yexus cov thwjtim xwb. Lawv hais yuam kev lawm. Yog peb los nyeem phau Vajluskub Teshaujlwm cov ntseeg uas nyob hauv Vajluskub Tshiab yeej totaub tias lo lus no yog haiv rau txhua tug – thiab txhua pawg ntseeg. Dr. Criswell tseem hais ntxiv tias “qhia txhua haiv neeg” yog ib lo lus hais txog kev ua haujlwm txhais tias “tsim tsa thwjtim.” Kuv wb tug xibhwb uas yog Dr. Timothy Lin yog ib tug uas txhai phau Vajluskub the New American Standard Bible. Nws qhia nyob rau Talbot Theological Seminary thiab yog ib tug thawj tsavxwm nyob rau lub tsev kawm Vajluskub China Evangelical Seminary. Dr. Lin txhais Mathais 28:19-20 li no tias,

Muaj plaub lo lu txog kev ua haujlwm nyob rau Yexus cov lus samhwm: “mus” “tsim tsa thwjtim,” “ua kevcai rau dej” thiab “qhia” Tsua yog lo lus “tsim tsa thwjtim” yog qhia tias yuav tsum ua; lwm lo lus tsuas yog ceeb toom kom paub xwb. Yog lintawd yog txhais tiag tiag yog li no:

Yog lintawd yuav tsum mus, koj yuav tsum tsim tsa thwjtim rau txhua haiv neeg, muab lawv ua kevcai rau dej ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub thiab Vajntsujplig, qhia lawv kom paub txhua yam kuv qhia rau koj; kuv thiaj yuav nrog nej nyob mus kom kawg lub ntiajteb.

Lo lus “mus” tsis yog yuam [ntawm no], tiam sis yog “tsim tsa thwjtim” nov thiaj yog lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau Yexus cov lus samhwm (Timothy Lin, S.T.M., Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, p. 59).

Albert Barnes hais tib yam nkaus “Lo lus [qhia] tej zaum txhais tias “thwjtim’ los sis “tsim tsam thwjtim” (Barnes’ Notes on the New Testament, Baker Book House, 1983 edition; note on Matthew 28:19). Phau Vajluskub The New International Version txhais tias “Tsim tsa thwjtim” (NIV, Mathais 28:19) Dr. R. C. H. Lenski, the Lutheran commentator, txhais mus li no “yuav tsum mus, yog lintawd, tsim thwjtim rau txhua haiv neeg” (The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1961 edition, p. 1170) “Tsim tsa thwjtim” tseem muaj nyob rau hauv Charles John Ellicott thiab John Peter Lange hauv lawm phauv ntawm txhais Vajluskub, William Hendriksen hais tias “Yog lintawd yuav tsum mus tsim tsa thwjtim’ kom lawv ua haujlwm. Yog ib lo lus kom yuav tsum tau ua” (The Gospel of Matthew, Baker Book House, 1981 edition, p. 999). Yog li ntawd lub ntsiab lus loj nyob ntawm Tswv Yexus lo lus Samhwm muaj lub homphiaj rau txhua pawg ntseeg kom mus tshajtawm. Txhua tseemceeb uas peb ua nyob rau txhua pawg ntseeg yog yuav tsum mus thiab tsim tsa thwjim thiab muab lawv ua kevcai rau dej, thiab qhia kom lawv paub txog Yexus cov lus samhwm. Txhua pawg ntseeg yuav tau cob cov ntseeg los ntawm “tsim tsa thwjtim rau txhua haiv neeg.” Txhua tug uas nyeem kuv cov lus qhuab qhia yeej paub txog Dr. John R. Rice.

Txawm kuv yuav tsis pom zoo nrog rau nws rau txhua yam, tiam sis muaj ib yam uas kuv yeej pom zoo li nws yog qhov uas nws hais kom yuav tsum mus coj neeg los cuag Yexus. Sim mloog Dr. Rice qhia txog Yexus cov lus Samhwm nyob rau hauv Mathais 28:19, 20. Dr. Rice hais tias,

Txhua tug yeej pom zoo hais tias peb tug Cawmseej tau muab los lus sam hwm kom yuav tsum mus coj neeg los cuag Nws, kev coj neeg los cuag Vajtswv yog tes haujlwm tseemceeb uas cov ntseeg, cov xibhwb, thiab txhua pawg ntseeg yuav tsum tau ua…[“Yog lintawd yuav tsum mus, thiab qhia txhua haiv neeg”] ua tib zoo saib lo lus “qhia” ntawm no tsis yog txhais hais txog cov ntseeg. Tiam sis hais txog “kev tsim tsa thwjtim.” Lu Kilis yog “matheteue,” txhais tias “Tsis tsa thwjtim”…yog lintawd, thawj yam nyob rau lo lus sam hwm yog yuav tsum tsim tsa thwjtim (John R. Rice, D.D., Litt.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, p. 22).

Lo lus “thwjtim” W. E. Vine txhais li no tias – “ib tug thwjtim tsis yog los qhia xwb [zoo li tug xyaum], tiamsis [thiab yuav tsum] hais lus zoo nws tug xibhwb” (W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Fleming H. Revell Publishers, 1966 edition, p. 316).

Tiam sis lo lus nug yog – peb yuav tsim tsam tau cov thwjtim tshiab tau licas? Kuv ntseeg tias nov yog ib lo lus uas tsis yoojyim kiag li. Peb pom tias qhov kev cob qhia thaum ub zoo rau yav tag los, tiam sis siv tsis tau rau cov pawg ntseeg tamsim no. Vim siv tsis tau! Kev siv rau yav tag los yeej yuav siv tsis tau rua tiam no. Mus khob lawv qhov rooj caw lawv tuaj yeej siv tsis trau rau tamsim no lawm. Mus ib lub tsev rau ib lu tsev thiab thov Vajtswv raws li hais tias “tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv” qhov no siv tsis tau rau tam sim no lawm. Coob tug siv zog coj neeg tuaj cuag Vajtswv zoo li yav thaum ub, tiam sis qhov no coj thiab cob tsis tau ib neeg twg yuav los ua thwjtim tau rau hauv pawg ntseeg.

Kuv los ntseeg tshiab tshiab kuv tau nyeem John Wesley phau ntawv. Yog qhia txog John Wesley lub tswvyim uas mus tshajtawm rau tib neeg. Muaj neeg ib txhia tuaj cuag nws thiab lawv los koom ua ib pab. Kuv xav tias no lauj yog txoj hauv kev ntawm kev tshajtawm. Yog lintawd txhua hnub tom qab kuv ua haujlwm tag ces kuv pheej tawm mus tshaj tawm rau tom tej tog kev hauv nroog Los Angeles. Tiam sis coj tsis tau ib tug tuaj kiag li. Kuv tsuas coj tau ib nkawm niam txiv laus laus los cuag Vajtswv, vim tug txiv hais tias nws hnov kuv qhia Vajtswv Txojlus rau tom kev. Ob niam txiv no xwb thiaj yog cov neeg uas kuv coj tau los cuag Vajtswv tom qab kuv siv sijhawm ntau xyoo qhia Vajtswv rau tom tej tog kev!

Kuv tseem mus qhia rau cov neeg tuaj tau kev, thaum peb tsim tsa pawg ntseeg no tshiab tshiab peb nyiam mus tshaj tawm lintawd. Kuv xav tias peb yuav coj ntau neeg coob heev los txais kev cawmdim. Peb mus thov lawv lub npe, thiab xov tooj nqa los rau hauv pawg ntseeg. Ntau xyoo uas kuv siv sijhawm mus taug kev tshaj tawm, peb coj tsis tau ib tug neeg tuaj koom rau pawg ntseeg kiag li! Tsis muaj ib tug li!

Kuv ho hloov mus ib lub tsev rau ib lub tsev tshaj tawm txog kev cawmdim. Thaum kawg, kuv tseem kaw kuv cov lus qhia tias yuav dim tau licas. Peb cov neeg coj mus qheb rau neeg saum puas tug mloog. Tsawg tug, los sis tsis muaj kiag li kuj yog, thiaj tuaj rau hauv pawg ntseeg! Feem tsawg ua tuaj ntawd yog cov hluas xwb. Tsis muaj ib tug yuav koom nrog peb kiag li!

Thaum kawg peb thiab los siv qhov yooj yim ua caw neeg tuaj koom. Peb tsis coj Vajluskub, los tau kev, los sis lwm yam ntawv. Peb pib xa peb cov neeg mus rau tom tej kiab khw, tsev kawm ntawv, thiab tog kev. Lawv mus nrog neeg tham. Caw lawv tuaj koom peb tej kev noj mov rau tom pawg ntseeg Npavtiv. Peg thov lawv tug xov tooj thiab lub npe. Peb pib ntawm cov hluas. Dr. Timonthy Lin hais tias, “Raws li tau muaj kev sojntsuam, cov neeg uas los cuag Vajtswv noob nyoog 40 rov saud tsawg kawg nkaus, xws li cov Suav” (ibid., p. 73). Qhov tseeb tiag lwm haiv neeg uas tsis yog Suav los kuj zoo tib yam thiab! Tseem muaj ib qhov kev soj ntsuam hais li no tias (10% los sis tshaj) los cuag Vajtswv ua ntej hnub nyoog 30 xyoo. Qhov no kuj ua rau kuv xav tsis thoob tias ntau tug xibhwb tsis pom tias qhov no tseem ceeb rau lawv, lawv pheej tig mus coj cov laus laus lawm xwb! Dr. Lin hais tias peb yuav tsum coj qhia cov hluas no kom tig los ua qhov zoo. Peb thiaj li mus nrhiav cov hluas uas muaj hnub nyoob thaj tsam 16 thiab 25. Ntau tug xibhwb tam sim no xav pom kom lawv pawg ntseeg loj sai sai. Lawv thiaj pheej mus nrhiav cov neeg uas “twb ntseeg lawm” coj tuaj koom lawv pawg ntseeg. Lawv hais kom cov ntseeg no tsiv tawm lawv pawg ntseeg mus koom rau pawg ntseeg tshiab. Dr. James Dobson thiaj hais tias niaj hnub nim cov pawg ntseeg nim loj hlob los ntawm qhov cov ntseeg tsiv los nkag txhab ntxiv xwb. Nov yog ib qhov ntxim tu siab kawg, cov xibhwb yuam kom lwm tug los koom nws pawg ntseeg vim yog nws tsis paub txog kev tsim tsa thwjtim mus coj cov tsis ntseeg. Ntau tug xibwb yeej tsis paub txog hais tias yuav ua licas thiaj mus cov cov tseeg tsis ntseeg los txais yuav Vajtswv. Lawv yeej tsis paub uas kiag li! Qhov lawv uas tau yog “ua tub sab” nyiag lwm pawg ntseeg cov neeg xwb! Qhov no lauj thiaj qhia tau hais tias Vajtswv tsis ua haujlwm rau tiam no!

Thaum peb cov neeg mus “tshaj tawm” rov los txog, lawv coj cov neeg ntawm lub npe thiab xovtooj los. Lawv kawm txog tias yuav hu rov qab licas mus rau cov neeg ntawd kom tuaj koom peb. Peb yeej qhia meej meej rau cov neeg uas pe caw tuaj ntawm hais tias yog vim licas peb thiaj caw lawv tuaj – Kuv yuav hais lus, tom qab ntawd peb yuav ua kev cai nco txog cov neeg ntawd hnub yug thiab noj mov uake, vim yeej mus cov neeg uas ze rau nws lub hnub yug lawm! Tom qab muaj cov neeg no tuaj tau tsis ntev lawm, peb caw lawv mus nrog peb tshaj tawm, Peb tsis tag tos lawv kom yuav tsum yug dua tshiab tso. Peb raws Tswv Yexus qauv, Nws tau hu Ximoos Petus, thiab Thaumas, thiab lwm tug kom raws Nws qab zoo cov thwjtim ua ntej lawv yuav los totaub txog Yexus cov lus thaib hloov dua siab tshiab. Yudas yeej yog Yexus ib tug thwjtim uas rawws Yexus qab tau peb xyoo, nws yeej tsis tau hloov dua siab tshiab kiag li. Yog lintawd, lawv los ua thwjtim ua ntej yuav tau txais kev cawmdim! Nov yog txoj hau kev uas Yexus siv. Nov yog tib txoj haukev ua kuv siv thiab pom tau hais tias mus tau zoo heev!

Tsis tag li Yexus tsis tau ua qhov “yoojyim” rau kev tsim tsa thwjtim. Tsis yog! Nws cob qhia lawv! Nws hu lawv tias yog thawj pab thwjtim. Vajluskub qhia tias Ximoos thiab Petus yog neeg muab ntses. Yexus hais rau nkawd tias “Raws kuv qab” thiab lawv tso nkaud lub vas ntau ntse raws Yexus qab tam sim ntawd (Saib Mathais 4:19, 20). Yexus ho pom Yankaunpaus thiab Yauhas nyob rau ib lub nkoj me me. Nws hu nkawd, “thiab lawv tso lub nkoj tseg…thiab raws nws qab” (Mathais 4:21, 22). Lawv yeej tsis paub tias Yexus yog leejtwg. Lawv hais tias “Tug txiv neej ntawd yog leejtwg?” (Mathais 8:27). Lub sijhawm no Nws twb muaj kaum ob tug thwjtim lawm. Lawv yeej tsis paub tias nws yog leejtwg. Yexus ua dabtsi? Nws xav lawv mus tshaj tawm ob tug mus ua ibke! Nws tseem tso lawv kom raug kev sim siab los ntawm cov neeg Falixais ntau zaug. Lawv tau ntsib ib tug tub hluas uas yog neeg nplua nuj. Nws nub Yexus tias yuav ua licas nws thiaj tau txoj sia ntev dhawv. Yexus hais tias, “muas txhua yam ua koj muaj, muab cov nyiaj ntawd rau tug neeg txom nyem, thiab los raws kuv qab” (cf. Mathais 19:21). Tug neeg nplua nuj txawm ua ntsej muag ntshau ntsho rov mus tsev. Nws tsis los ua Yexus tug thwjtim.

Yexus tseem hais rau nws cov thwjtim tias, Nws yuav mus raug raug ntsia saum ntoo Khaublig rau hauv Yeluxalees, cov thwjtim yeej tsis totaub tias xyov Yexus hais dabtsi, lawv rawv Yexus qab tau peb xyoos lawv yeej tsis totaub txog Yexus cov lus kiag li! Lawv paub txog kev ua thwjtim ua ntej yuav los yug dua tshiab! Thaum Yexus rau ntes thiab raug ntsia, lawv khiav nws mus tag, nkaum nyob rau saum ib lub tsev. Hnub Yexus sawv qhov tuag rov qab los, nws tau mus cuag lawv, ua rau lawv zoo siab heev thaum pom tias Yexus rov ciaj sia! Yexus thiaj li tshuab pa rau lawv, “Txais yuav Vajntsujplig” (Yauhas 20:22). Dr. J. Vernon McGee hais tias, “Kuv tug khee yeej ntseeg hais tias lub sijhawm thaum Yexus tshuab pa rau lawv thiab hais tias ‘txais yuav Vajntsujplig tug dawb huv,’ cov neeg no yog neeg tshiab [yug dua tshiab]. Ua ntej ntawd lawv tsis tau muaj Vajntsujplig” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume IV, p. 498; note on John 20:22)

Kuv xav tias Dr. McGee hais yog lawm, txawm kuv yuav tsis pom pom nrog rau nws qee yam los, yeej muaj tseeb tiag hais Yexus tau cob qhia nws cov thwjtim txawv yam ua cov ntseeg niaj hnub nim no ua. Nws xwb cob kom lawv ua thwjtim ua ntej lwm yam.

Ib puas xyoo yav tag los peb siv zog “coj” neeg los cuag Yexus ua ntej, tom qab ntawd peb mam “raws” cov neeg no qab. Yexus tsis yog ua lintawd, kuv vam tias peb yuav tso tej yam uas coj neeg tsis tau los cuag Vajtswv tseg los coj li Yexus tau tsim nws cov thwjtim, cia li tuaj koom pawg ntseeg! Kuv tug ntoo Khaublig los raws Yexus qab! Tuaj koom peb rau hnub pehawm Vajtswv yav sawv ntxov thiab yav tsau ntuj, Thiab koom hmo thov Vajtswv! Kawm txog lub neeg ua ib tug ntseeg tseeb. Thiab cia siab rau Yexus yug dua tshiab – thiab los ntxuav rau ntawm Nws cov ntshav. Amees.

Kuv thov kom neej tuaj koom nrog peb, kuv thov kom nej los ua Yexus tug thwjtim – los kawm thiab raws Nws qab. Kuv thov kom nej tuaj koom pawg ntseeg txhua lub sijhawm peb muaj kev Vajtswv Lus thiab pehawm – thiab tuaj koom hmo thov Vajtswv thiab kev tshaj tawm. Los koom nrog rau peb, Yexus yuav ua kom koj mus tug “ntes neeg” Nws yuav coj koj mus coj neeg tug ntsujplig los cuag Nws – ib tug neeg ntes neeg! Yexus hais tias “Raws kuv qab, thiab kuv yuav ua kom koj ua neeg ntes ntses mus ntes neeg” (Mathais 4:19), hu zaj nkauj no nqe tshooj uake!

Kuv mus ntes neeg zoo li ntes ntses
   Tug neeg ntes ntse, tug neeg ntes neeg
Kuv mus ntes neeg zoo li ntes ntses
   Yog koj rau kuv qab,
Yog koj rau kuv qab, yog koj raws kuv qab,
   Kuv mus ntes neeg zoo li ntes ntses
Yog koj raws kuv qab!
(“I Will Make You Fishers of Men,” Harry D. Clarke, 1888-1957).

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv
   Cov lawv tawm ntawm qhov kev txhaum;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv los cuag Yexus.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws muab nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muab txoj siab tshiab rau koj. Cia siab rau Yexus thaib txais yuav kev cawmdim. Los rau ntawm kuv mus coj neeg los cuag Vajtswv. Amees.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Mathais 28:16-20.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Bring Them In” (Alexcenah Thomas, 19th century).