Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THOV VAJTSWV RAU KEV TXHAWB SIAB

PRAYING FOR REVIVAL
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Yim hli 19, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, August 19, 2016


Nthuav Vajluskub mus rau Teshaujlwm, nyob rau daim 1148 phau Vajluskub Scofield Study Bible, thov sawv ntsug thaum kuv nyeem, yog cov lus uas Yexus cev rau thawj pab ntseeg.

“Tiam sis nej yuav tau txais hwjchim thaum Vajntsujplig tug dawb huv nqe los saum nej, thiaj nej yuav ua tim khawv txog kuv pib ntawm Yeluxalees thoob Yudias, xeev Xamalias thiab thoob plaws ntiajteb” (Teshaujlwm 1:8).

Nej zaum tau.

Muaj ib txhia xibhwb hais tias nov tsuas yog cov lus uas yog hais txog thaum Vajntsujplig nqes los xwb rau lub sijhawm uas yog Petekos, lawv hais tias peb tsis txhob mus xav tias Vajntsujplig yuav nqe los rau peb zoo li tiam thaum ntawd lawm, muaj tej pawg ntseeg kuj ntshais tias tsam lawv cov tswvcuab yuav uas cov Peteskos lawm yog lawv pheej los hais txog Vajntsujplig los rau tiam tam sim no, lawv tsis kam thiab ntshai siv lo lus no vim lawv ntshai cov ntseeg uas yog Peteskos, tiam sis lawv yuam kev qhov xav hais tias Vajtswv ntsujplig yuav tsis los rau tam sim no zoo li thaum ub lawm, Vajlusk ntawm no yeej qhia thiab uas pov thawj qhia tias lawv yuam kev “txog rau ntuj kawg” phau txhais tshiab tam sim no “txog rau txhua ceg kaum ntuj” yog li no cov ntseeg thaum ub twb mus tsis txog “ceg kaum ntuj” los sis “ntuj kawg”, Yexus hais rau txhua tug ntseeg, txhua lub sijhawm, Nws hais rau lawv thiab rau peb, “Nej yuav tau txais hwjchim, thaum Vajntsujplig tug dawb huv los nyob rau hauv nej” Nov yog yam qhia tau meej raws li Petus hais nyob rau Teshaujlwm 2:39, ntuav mus rau nqe no,

“Vajtswv tau cog lus [txog Vajntsujplig tug dawb huv] muab rau nej, thiab nej cov menyuam, thiab tej xeeb ntxwv, thiab coob tug uas raug Vajtswv hu ” (Teshaujlwm 2:39).

Cov Thwjtim rov qab mus rau nram Yeluxalees, thiab mus rau saum chav ob thov Vajtswv rau qhov ntawd, lawv thov Vajtswv rau dabtsi? Lawv thov txog Vajntsujplig lub hwjchim raws li Yexus tau cog lus tseg hais tias ““Nej yuav tau txais hwjchim, thaum Vajntsujplig tug dawb huv los nyob rau hauv nej” (Teshaujlwm 1:8) Kuv pov zoo nrog rau Ian H . Murray, Nws hais tias,

Petekos yog los pib tiam tshiab, Tswv Yexus thiab Vajntsujplig tes dej num tsis yog tag rau thaum ntawd, thiab qhov Vajtswv los nrog neeg sib txuas lus rau cov [ntseeg] txhua tug, peb tsis txhob xav tias xau rau lub sijhawm Peteskos xwb; lub hwjchim thov Vajtswv twg uas rau kom peb tau txais Vajntsujlig lub hwjchim zoo li cov thwjtim thiab? Thov qhia li no tias ‘thov kom peb txawj thov Vajtswv’raws li Yexus hais tias “Yog nej cov uas yog neeg txhaum twb paub muab qhov zoo rau nej tej menyuam, Vajtswv Leejtxiv tug nyob saum ntuj yim huav muab Vajntsujplig rau cov neeg uas thov Nws” (Lukas 11:13), tej yam no yuav tsis tshwm sim rau cov ntseeg txog rau thaum sawvdawv yuav tsum xav tau tiag tiag (Iain H. Murray, Pentecost Today? The Biblical Understanding of Revival, The Banner of Truth Trust, 1998, p. 21).

Alexander Moody Stuart hais tias “Vajntsujplig lub hwjchim tseem nrog cov ntseeg nyob, yuav tsum muaj lwm sijhawm uas cov sawvdaws los ze thiab txais lub hwjchim ntawd” (Murray, ibid., p. 22).

Tiam txij muaj kev txhawb siab rau xyoo 1859 los peb yeej tsis pom muaj ntxiv li lawm, muaj los tsawg tiag tiag, kuv yeej lees hais tias qhov teeb meem loj yog cov ntseeg feem coob tsis ntseeb txog kev hloov dua siab tshiab thiab Vajtswv lub hwjchim lawm, lawv tsuas xav hais tias qhov hauj lwm los yog mus coj cov neeg uas yuam kev rov qab los txiav txiv siab lees yuav Vajtswv raws li lawv nyiam thiab kom lawv hais raws cov lus uas yog “Tug neeg txhaum cov lus thov” xwb, tsuas yog hais cov lus no xwb ces yeej dim lawm! Joej Osteem hais li ntawd tom qab nws qhia Vajtswv Txojlus tag, nws hais kom cov neeg hais li ntawd xwb, nws txawm hais tias “Peb ntseeg hais tias yog koj hais cov lus ntawd koj yug dua tshiab lawm” Koj sim saib, yeej tsis muaj qhov yuav cheem tsum tau Vajntsujplig kiag li! Yog koj hais cov lus no “koj yug duab tshiab lawm.”

Nov yog coj peb mus rau tiam uas y og Pelagianism uas yog lub sijhawm neeg pib tso kev ntseeg tseg - vim lawv qhia hais tias ib tug neeg twg muaj feem coj tau kev cawm dim los rau nws tug kheej - los sis tsuas yog tsa tes lees xwb! “Nej txhua tug yog xav dim cia li tsa koj txhais tes” nov yog cov Pelagianism! Thaum tig mus saib cov neeg coj li no yav tag los, qhia hais tias ib tug neeg twg yeej dim tau los ntawm qhov nws ua qee yam, los sis los ntawv qhov kev hais tej yam lus, kuv hais qhov no tias “Ua khawv koob thov” yog yog “khawv koob” tiag tiag tsis yog kev ntseeg Vajtswv, nyob rau khawv koob koj tsuas hais ob peb lo lus, los sis ua qee yam rau tej ntawd los sis ua tej yam txawv txawv uas neeg tsis paub, lub tswv yim ntawm “Khawvkoob” yog muaj tsis ntev dhau lo no xwb!yuav paub txog qhov teeb meem no sim mus nyeem David Malcolm Bennet phau ntawv uas yog The Sinner’s Prayer: Its Origins and Dangers, Even Before Publishing, n.d., mus nrhiav tau nyob rau hauv Amazon.com.

Txhua qhov kev hloov dua siab tshiab yog Vajtswv lub hwjchim, thov nthuav mus rau Malakaus 10:26, nyob rau daim 1059 hauv phau Vajluskub the Scofield Study Bible.

“Cov thwjtim kuj xav tsis thoob yog li ntawd leej twg thiaj yuav dim? Yexus ntsia lawv thiab hais tias, yog neeg xwb yeej ua tsis tau…” (Malakaus 10:26, 27).

Lawv nug tias “Leej twg thiaj yuav dim?” Yexus teb tias “Yog neeg xwb yeej ua tsis tau”, vim tib neeg yog neeg txhaum yuav ua tsis tau dabtsi ua kom tug kheej dim los ntawm tug kheej? Tiam sis Yexus hais tias “Tsis yog rau Vajtswv: vim Vajtswv ua tau txhua yam” Kev cawm dim rau tib neeg yog Vajtswv lub hwjchim! Peb pom coob tug los hloov dua siab tshiab nyob rau xyoo no, ib tug ntawd yog nag hmo xwb, txhua tug uas hloov dua siab tshiab yog Vajtswv lub hwjchim, Paul Cook hais yog li no “Qhov tseem ceeb ntawm kev txhawb siab yog tib yam hauj lwm li Vajntsujplig tes dej num” (Fire From Heaven, EP Books, 2009, p. 117).

Thaum ib tug twg los hloov dua siab tshiab ntawd yog Vajtswv lub hwjchim, thau coob tug los hloov dua siab tshiab rau lub sijhawm luv luv ntawm yog Vajtswv lub hwjchim, qhov txawv yog “kev ua hauj lwm” Thaum peb thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab, peb thov Vajtswv ua hauj lwm hauv neeg lub siab uake.

Vajntsujplig ua hauj lwm li cas rau thaum muaj kev hloov dua siab tshiab? Ib, “thaum nws los, nws yuav ua kom paub [lees paub]…txog kev txhaum” (Yauhas 16:8), Paul Cook hais tias, “Neeg tug kheej xwb yeej tsis lees paub txog lawv tej kev txhaum, lawv tug kheej yeej tsis xav tias yog neeg txhaum, thiaj li cheem tsum Vajntsujplig los ua hauj lwm, thiab thaum Vajntsujplig ua hauj lwm, kev txhaum yog yam tsis zoo [txaus ntshai, phem], ua rau neeg los ntxub qhov kev txhaum ntawd” zoo li ib tug ntxhais hais tias, “kuv tig los ntxub tug kheej” yog koj tsis muaj qhov los paub txog kev txhaum zoo li no thiab, koj yuav tsis tau hloov dua siab tshiab tiag, peb yuav tsum thov Vajtswv kom Vajntsujplig tug dawb huv los pab kom paub txog kev txhaum rau tug neeg uas tseem tsis tau dim.

Yam ob uas yog qhov Vajntsujplig ua hauj lwm yog pab rau kom tug neeg uas hloov dua siab tshiab paub txog Tswv Yexus, zoo li Yexus hais tias, “Nws yuav lees yuav kuv, thiab qhia rau nej paub” (Yauhas 16:14), phau txhais tam sim no yog “Nws yuav…Vajtswv rau kev tau ntsej muag, thiab qhia rau nej paub” tug neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab yuav tsis paub txog Yexus txog rau thaum Vajntsujplig los ua rau nws paub, tiam sis yog koj tsis lees txog kev txhaum, Vajntsujplig yuav tsis qhia kom nws paub txog kev txhaum thiab kev cawmdim.

Peb thov Vajtswv kom Vajntsujplig los yam muaj hwjchim loj, qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv (1) qhia kom cov neeg paub txog kev txhaum, thiab (2) peb thov Vajtswv qhia txog Tswv Yexus rau cov neeg txhaum, kom tug neeg ntawd paub txog Tswv Yexus cov Ntshav tias ntxuav tau nws tej kev txhaum, lees paub txog kev txhaum thiab raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav yog qhov hauj lwm loj ntawm Vajntsujplig rau qhov kev hloov dua siab tshiab, zoo nyob rau Yauhas tshooj 16, Brian H. Edwards hais tias “Cov ntseeg tiam no tsis coob paub txog kev thov Vajtswv txog kom muaj kev txhawb siab” (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004 edition, p. 80).

Ib qhov uas lawv tsis paub tias yuav thov Vajtswv yog tias cov ntseeb niaj hnub nim no tsis pom tau tias neeg tiam tam tam sim no yuav tsum hloov dua siab tshiab thiab lees paub txog kev txhaum, lawv tsis ntseeg txog “teeb meem ua rau hloov dua siab tshiab” zoo li peb cov yawg koob thaum ub ntseeg, tiam sis kuv hais rau nej tias peb yuav tsum thov Vajtswv kom Vajntsujplig nqe los thiab qhia kom cov neeg tsis ntseeg tuaj mus rau hauv pawg ntseeg, yog koj tsis lees paub txog kev txhaum, koj yuav tsim muaj hnub dim.

Tom qab ntawd, ib yam uas muaj ib txhia ntseeg tsis paub txog kev thov Vajtsw vyog tias cov ntseeg ntawd foom coob tsis ntseeg txog “teeb meem” ua rau hloov duas siab tshiab zoo li peb cov yawg koob tau ua, peb cov yawg koob thaum ub hais li no tias tug neeg uas los paub txog kev txhaum yuav los “paub”, tiam sis tseem tsis tau dim, peb cov yawg koob hais tias cov neeg no yuav tsum tso kev txhaum tseg, zoo li tug poj niam uas yug menyuam es mob plab, tsuas yog qhov no xwb, peb cov yawg koob thiaj hais tias yuav tsum los lees paub txog kev txhaum tiag tiag (cf. the conversion of “Christian” in Pilgrim’s Progress).

Yeej paub txog qhov uas raug teeb meem thiaj li los hloov dua siab tshiab, Nws qhov kev hloov dua siab tshiab yog zoo li John Bunyan, tsis yog zoo li cov ntseeg niaj hnub nim uas lam tau lam hais.

      Ua ntej kuv yuav los paub txog kev txhaum zoo li kuv twb yuav tuag…kuv yeej tsis muaj kev thaj yeeb kiag li…Vajntsujplig thiaj li pib qhia kom kuv paub txog kuv tej kev txhaum rau lub sijhawm ntawd, tiam kuv lub neej yav tog los yeej tsis ntseeg Vajtswv thiab kev hloov dua siab tshiab, kuv yeej tsis xav los xav txog tej no, kuv muaj kev nyuaj siab tag mus li, tiam nyob rau yav sawv ntxov rau hnuv zwj hnub lub Rau hli 21st, 2009, kuv tau los pom txog tias kuv txom nyem txaus lwm, kuv pib los ntxub tug kheej, ntxub kev txhaum uas uas rau kom koj txom nyem
      Thaum Dr. Hymers tab tom qhia Vajtswv Txojlus, kuv qhov kev khav theeb yeej ua rau kuv tsis xav mloog nws qhia, tiam sis thaum nws qhia tag, kuv txawm muaj teb yam txawv nyob hauv kuv, tiam sis zoo li kuv yeej tseem tsis xav mloog ntxiv lawm, thaum ntawm kuv qhov kev txhaum loj zuj zus thiab phem zuj zus, kuv tiv tsis tau qhov no mus ntxiv lawm, kuv txog sia rau txhua yam ntawm heev, tiam sis kuv tseem tsis kam yuav Vajtswv, txawm yog kuv twb los paub txog kev txhaum los kuv tseem tsis xav tau Yexus, lub sijhawm no yog lub sijhawm uas phem tshaj plaws hauv kuv lub neej, zoo li kuv yuav tsis dim thiab yuav tsum poob rau tub tuag teb xwb, Kuv pheem “siv zog” ua kom kuv dim, kuv “siv zog” los cia siab rau Yexus tiam sis ua tsis tau, kuv fij tug kheej tsis tau rau Yexus, ua rau kuv tag kev vam, kuv saib zoo li kev txhaum muaj kev cuam rau tub Tuagteb ua rau kuv tau quaj, kuv nyob rau qhov kev txom nyem no
      Lub sijhawm ntawd cov lus qhuab qhia uas dhau los tau ntau xyoo thiaj li los rau hauv kuv lub siab: “cia li tso rau Yexus! Cia li tso rau Yexus!” lub suab no tseem qhia rau kuv tias tiam neej no ntshe tsis muaj hnub uas Yexus yuav muab txoj sia tshiab rau kuv, qhov tseeb tiag tug Yexus uas raug ntsia saum ntoo Khaub lig rau kuv rau lub sijhawm thaum kuv tseem yog nws tug yeebncuab thiab tsis kam lees yuav Nws, qhov kev xav no ua rau kuv siab tawg tag, kuv yuav tsum tso txhua yam no pov tseg, kuv cia nyob rau hau kuv tsis tau mus ntxiv lawm, kuv yuav tsum tau Yexus! Lub sijhawm ntawd kuv txawm yeem tug kheej rau Nws thiab Yexus los rau hauv kuv vim yog txoj kev ntseeg, lub sijhawm ntawd zoo li kuv cia lub neej qub tuag mus, thiab lub sijhawm ntawd Yexus muab lub neej tshiab rau kuv! Tsis yog yam qhov kuv ua tiam sis yog yam uas tshwm hauv kuv lub siab, uas yog muaj Yexus los nyob rau hauv, Nws cawm kuv dim lawm! Nws ntxuav kuv los ntawm Nws cov Ntshav! Lub sijhawm kuv cia li lees yuav Yexus, kuv ua txhua yam uas kuv cia siab rau Nws; kuv los paub qhov tseeb txog kuv tug kheej tias tsuas muaj Yexus xwb, Kuv yuav tsum yeem rau nws! Lub sijhawm ntawd tsis yog yam ntawm cev nqaij daim tawv. Kuv tsis tag yuav los paub ntawm tug kheej lawm xwb, tiam sis yog yam hauv kuv tug ntsujplig! Cia siab rau Yexus, kuv qhov kev txhaum raug rhuav tshem, kuv tso kev txhaum tseg, kuv ntsia ntsoov Yexus! Yexus cawm kuv dim lawm
      Yog vim licas Yexus thiaj li hlub kuv thiaj zaum txim rau tug neeg txhaum uas loj hlob nyob rau pawg ntseeg zoo li kuv no! Kuv qhov kev hloov duas siab tshiab hais npaum cas los yuav tsis tag txog yam Yexus tau hlub kuv, Yexus muab nws txoj sia rau kuv thiab zam txhua yam ua kuv tau ua txhaum, Yexus muab nws tug kheej fij thiab tuag saum ntoo Khaublig txawm yog kuv ua phem rau nws pawg ntseeg thiab thuam Nws txoj kev cawmdim; Yog vim licas kuv thiaj li tsis hais txog Nws txoj kev hlub kiag li? Yexus ris kuv tej kev ntxub thiab kev chim coj mus pov tseg, nws los hlub kuv, Nws muab rau kuv ntau tshaj qhov uas los pib dua tshiab xwb - Nws muab lub neej tshiab rau kuv

Kuv pom zoo nrog rau Dr. Martyn Lloyd-Jones tias xibhwb Povlauj yog tug qauv zoo rau kev los hloov dua siab tshiab raws li nyob rau Loos 7, Dr. Lloyd-Jones hais tias nqe no qhia txog xibhwb Povlaus qhov kev hloov dua siab tshiab, xibhwb Povlauj hais tias,

“Au kuv yog neeg siab phem! Leej twg thiaj yuav cawm kuv dim hauv kev tuag?” (Loos 7:24).

Nov yog kev ntseeg!- thaum tug neeg tso nws lub neej qub tseg, zoo li Povlauj tau hais tias,

“ Ua Vajtswv los ntawm Tswv Yexus” (Loos 7:25).

Nov yog kev hloov dua siab tshiab - thaum Tswv Yexus tso ib tug neeg txhaum dim hauv txoj kev txhaum! Nyob ntawm no, thawj zaug, ntawd yog neeg txhaum, tug uas raug qhia kom paub tias tsis muaj kev vam, thaum kawg yuav tsum los cuag Yexus thiab muab kev txhaum ntxuav hauv Nws cov ntshav, ib qhov uas ntxiv tu siab tshaj plaws rau cov ntseeg yog tej pab pawg ntseeg tsis coj lawv cov neeg kom los paub thiab coj lub neej raws li ob nqe lus no, tej zaum twb tsis muaj qhov lees paub kiag li, lawv tsuas siv lawv qhov kev txiav txim siab thiab los hais raws cov lus uas yog tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv, kuv ntseeg tias nov yog qhov teeb meem loj uas ua rau tsis muaj kev txhawb siab nyob rau peb lub teb chaws Amelikas txij thaum xyoo 1859.

Yog li ntawd, nov yog yam uas koj yuav tsum thov Vajtswv rau yog koj xav kom pawg ntseeg muaj kev txhawb siab, Ib, thov Vajtswv kom Nws xa Nws tug Ntsujplig los qhia cov neeg uas tseem tsis tau dim los sis nyob rau kev txhaum. Ob, thov Vajtswv tug Ntsujplig coj kev txhaub siab los rau cov neeg ntawd thiab coj lawv los cuag Nws, zam lawv tej kev txhaum los ntawm Nws txoj kev tuag saum ntoo Khaublig, thiab ntxuav lawv tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav!

Xibhwb Brian H. Edwards hais tias kev thov Vajtswv rau kev txhawb siab yog yuav tsum tsi ntsoov rau “Kev hloov dua siab tshiab, paub txog (tsim dheev los), thiab rau tug uas tseem tsis tau paub” (Revival, Evangelical Press, 2004 edition, p. 127). Yog vim licas kev thov Vajtswv rau kev txhawb siab yuav tsum tsi ntsoov rau “kev hloov dua siab tshiab”zoo li “qhov tseeb ceeb” thiab “tug tsis ntseeg”? Vim cov neeg uas hloov dua siab tshiab lawm los yeej tseem muaj qhov yuam kev, nyob rau Pawg ntseeg Suav Npavtiv tau muaj rooj txhawb siab rau cov ntseeg uas tseem muaj kev txhaum hauv lawv lub siab, lawv pib los ntawm ib lees kev txhaum rau ib tug, quaj rau lwm tug pom, muaj ib txhia ntxub lwm pawg ntseeg, muaj ib txhias tseem ua qhov kev txhaum uas tsis pub lwm tug paub nyob rau hauv lawv lub neej, lawv ua txuj tsis lees paub kev txhaum, hais tias tej ntawd tsis ua cas, tiam sis thaum Vajntsujplig nqe los, ua rau lawv lub sib tawg tag, lawv thiaj los paub tias lawv txias zuj zus thiab tsis muaj kev thov Vajtswv kiag li lawm, lawv paub tias lawv siab phem thiab chim rau tug ub tug no, ib txhia tseem tsis lees paub tias Vajtswv cheem tsum kom lawv yuav tsum ua.

Muaj ib txhia ntseeg hauv peb pawg ntseeg tsis lees paub tias Vajtswv xav kom lawv ua qee yam, tej no ua rau tsis muaj kev txhawb siab! Thaum kev txhawb siab los rau Lub tsev Kawm ntawv uas yog Asbury nyob rau Wilmore, Kentucy xyoo 1970 muaj txog saum pua tug tub ntxhais kawm ntawv los lees lawv tej kev txhaum…rau lwm tug, lawv ib tug raws ib tug los, siv sijhawm ntau teev, to yuav los hais lus thiab lees kev txhaum…lawv [tsis mloog lus] thiab hais kom thov Vajtswv pab.

Tug neeg uas covj lub rooj txhawb siab nyob rau Asbury twb tsis tau qhia Vajtswv lus, tsuas yog los hais lus tim khawv luv luv xwb, tom qab ntawd cia li caw cov hluas los hais txog lawv lub neej ntseeg, yeej tsis muaj ib qhov twg uas yog lawv uas, muaj ib tug tub hluas thiaj li los ua raws, txawm muaj lwm tug cawm qab los, txawm muaj coob tug los “ua rau los puv rau pem hauv ntej” nws hais tias “paub qhov tseeb” tsis hais cov tub ntxhais kawm ntawv los sis cov xibhwb puas leej los pom txog lawv tej kev txhaum, lawv quaj, hu nkauj, lawv mus thov txim rau tug neeg uas lawv tau ua txhaum ib leeg zam txim rau ib leeg, qhov kev pehawm hnub tim siv sijhawm li yim teev [24 teev hnub ntawd].

Nov yog yam tshwm sim nyob rau pawg ntseeg Suav Npavtiv thiab, zoo tib yam li tshwm sim nyob rau rooj txhawb siab Asbury, siv sijhawm ntau teev zoo li cov tub ntxhais hluas Suav los lees lawv tej kev txhaum, kev thov Vajtswv lees txim rau sawvdaws yog ib yam uas muaj nyob rau roo txhawb siab teb chaws Kaulim xyoo 1910, niaj hnub nim kev thov Vajtswv los ntawm qheb siab hlo, quaj muaj nyob rau Suav teb uas muaj rooj txhawb siab loj, Evan Roberts quaj li no tias “Tug Tswv, nplawm kuv” zoo li yeem tug kheej rau Vajtswv los ua ib tug thawj coj nyob rau Rooj Txhawb siab Welsh Revival xyoo 1905, Nej ne peg tsawg tug? Koj puas yuav thov Vajtswv los nplawm koj? Hu nkauj “Tshawb Nrhiav Kuv” los sis “Search Me, O God”.

“Tshawb nrhiav kuv, Vajtswv, paub kuv lub siab:
Koj yeej paub txog kuv txoj kev xav
Thiab paub kuv lub siab;
Koj yeej paub txog kev txoj kev xav
Saib puas muaj tej yam uas qhov tsis zoo
Cia kuv tug koj txoj kev ncajncees ib txhi”
   (Phau Ntawv Nkauj 139:23, 24).

Vajtswv tug Ntsujplig, kuv thov koj nqe los
Vajtswv tug Ntsujplig, kuv thov koj nqe los
Pab kuv, qhia kuv, coj kuv, thiab nplawm kuv
Vajtswv tug Ntsujplig, kuv thov koj nqe los.

Tej yam no tshwm sim nyob rau peb pawg ntseeg yog Vajtswv xav kev txhawb los ntawm Vajntsujplig los rau rooj Txhawb siab “Search Me, O God” rov hu ib zaug ntxiv,

“Tshawb nrhiav kuv, Vajtswv, paub kuv lub siab:
Koj yeej paub txog kuv txoj kev xav
Thiab paub kuv lub siab;
Koj yeej paub txog kev txoj kev xav
Saib puas muaj tej yam uas qhov tsis zoo
Cia kuv tug koj txoj kev ncajncees ib txhi”
   (Phau Ntawv Nkauj 139:23, 24).

Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.