Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
SAUM NTUJ CEEJNTSEEJ

A GLIMPSE OF HEAVEN
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub ob hli ntuj 23, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles Lord’s Day Evening, February 23, 2014

“Puab hu ib zaaj nkauj tshab has tas, Koj yog tug kws tswm nyog muab thooj ntawv hov Hab muab tej hom thawj tev tau, Tsua qhov tub muaj tuabneeg muab koj tua lawm. Qhov kws koj tuag ntawm tub yog koj txhwv tuabneeg coj lug tsua Vaajtswv. Cov tuabneeg kws koj txhwv ntawm, tsw has xeem twg los yog, cov kws has yaam lug twg los yog, tsaav tuabneeg twg los yog, nyob lub tebchaws twg los yog, puav leej yog koj txhwv lug huvsw” (Tshmsim 5:9).


Thaum kuv tseem yog menyuam tub! Kuv nyiam mus rau nram xeev Arizona! Kuv niam muaj ib tsheb qub qub. Nws muaj txhua yam ntim rau hauv, thiab rho tawm, thaum peb mus rau nrad, lub sijhawm ntawd muaj kuv niam, kuv thiab kuv tug phoojywg uas yog Chuck. Peb mus nres rau nram nroog Redlands thiab mus yuav Pepsi haus. Lub sijhawm uas yog xyoo 1940 yog ib cov dej uas zoo haus tshaj plaws. Tiamsis xyoo 50 zoo li lawv muab pauv lawm. Txij thawm ntawd Pebsi zoo li tawm hauv lub ntiajteb no mus lawm, zoo li peb tawm hauv nroog Los Angeles! Peb sawv kev thaum tavsu – lub sijhawm uas peb sawv kev ntawm nroog Redlangs hnub twb yuav poob qhov, peb txawm pib hu nkauj. Nov yog lub sijhawm dhau los tau 60 xyoo los lawm, zoo li peb hu nkauj mus txog rau nram nroog Phoenix! Kuv niam tsav tsheb yav hmo ntuj vim yog nws lub tshej qub qub tsis muaj cua txiav. Kuv nyiam taug kev yav hmo ntuj mus rau nram Arizona! Lub sijhawm ntawd yog ib lub sijhawm uas kuv zoo siab tshajplaws! Kuv hnov kuv niam lub suab, txawm tam sim no los xij – “Robert los rau ntawm no! Hmo no peb yuav mus lawm nram Phoenix!” Zoo! zoo heev kawg nkaus! Peb kuj tu siab, tsis xav ncaim nroog Los Angeles mus! We kuj yuav tsum mus – lawm nram Arizona, mus pom tsiaj, ntoo, hma! Thiab mus saib Bernard Roer qhov chaw yug noog, mus haus dej txiv hmab, thiab nyeem phau ntawv Donald Duck! Zoo li lawv muab ua ib zaj yeeb yaj kiab – “Peb mus saib Wizard! Qhov zoo tshaj ntawm Wizard!” Zoo siab kawg nkaus! Kuv zoo siab thaum kuv niam hais tias “Robert, los ntawm no, peb yuav mus rau Arizona rau hmo no!”

Tiam sis tom qab no kuv rov mus rau Arizona, txhua yam tsis thooj li qub lawm. Muaj tej yam ploj tag l awm. Kuv kuj nco Arizona – tiamsis thaum kuv rov mus nrad zoo li ib lub nroog qub hauv ntiajteb no. Raws li kuv twb hais lawm hais tias tsis muaj ib yam hauv lub ntiajteb no yuav zoo li yus lub siab ntshaw. Koj pom lawm, txawm Arizona los hloov tag – kuv yuav mus lawv saum ntuj! Zoo li zaj nkauj uas Griffith tau hu tag los,

Kuv nco lub tebchaw uas yog kuv tsev
   Qhov chaw uas tsis tau mus dua los;
Qhov chaw ua tsis muaj kev sib ncaim
   Tsis muaj caij tsis muaj nyoog
Beula qhov chaw kuv yuav mus nyob,
   Muaj ib hnub kuv yuav mus sawv ntawd,
Yuav yog kuv lub tsev mus tag ib txhi,
   Beula qhov chaw uas zoo tshaj plaws.
(“Sweet Beulah Land,” Squire Parsons, 1948-).

Yuav zoo siab kawg nkaus, tsis muaj ib yam piv tau – thaum Yexus hais tias, “Robert, los ntawm no, peb yuav mus lawm saum ntuj nyob rau hmo no!”

Tamsim no ib nyob rau ib sab ntug dej saib mus
   Raws li kuv lub qhov muag ntsia pom;
Tshua sijhawm ua haujlwm ib ob hnub lawm xwb
   Ces kuv yuav yam us rau qaum ntuj.
Beulah, qhov chaw kuv yuav nyob,
   Muaj ib hnub kuv yuav mus sawv qhov ntawd,
Yog kuv qhov chaw nyob mus ib txhi,
   Beulah, qhov chaw uas zoo tshaj plaws.

“Lub nroog uas ci ntsha iab!” – nrog kuv hu uake!

Hauv lub nroog ci ntsag iab, lub nroog dawb huv,
   Kuv muaj ib lub tsev, muaj koos mom kub;
Kuv tseem tabtom saib, tos, yuav mus nyob,
   Lub nroog dawb huv ua Yauhas pom nqe los.
(“The Pearly White City,” Arthur F. Ingler, 1902).

I. Ib, sim saib muaj dabtsi nyob saum ntuj.

Kl. Prudhomme twb nyeem Henplais 12:22-24 tag los lawm. Vajluskub nqe no qhia txog tej yam uas muaj nyob rau ntuj ceebtsheej. Kuv yuav rov los nyeem ib zaug ntxiv.

“Kuas mej tuaj txug lub roob Xi-oo hab tuaj txug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob lub nroog. Lub nroog ntawm yog lub nroog Yeluxalee kws nyob sau qaum ntuj kws muaj cov tubkhai sau ntuj coob coob suav tsw txheeb le. Hab mej tau tuaj nrug Vaajtswv cov tub hlub nyob ua ke zoo sab. Puab cov ntawm yog cov kws muaj npe sau ca tsua sau qaum ntuj, hab mej tuaj cuag Vaajtswv kws txav txem tsua suavdawg, hab tuaj txug ntawm cov tuabneeg ncaaj nceeg kws tuag lawm cov ntsuj plig. Vaajtswv tub ua tsua puab cov ntawm ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus lawm. Mej tuaj cuag Yexu, kws ua ib txuj kevcai tshab. Yexu cov ntshaav kws ndwg lug ywg suavdawg yog cov kws qha has txug tej kws zoo dua Apee cov ntshaav” (Henplais 12:22-24)

Nyob rau nqe 22 qhia rau peb txog ntuj ceebtsheej. Nws siv peb lus npe txog ntuj ceebtsheej. Nws siv lub npe “nroog xi-oos” los sis “Vajtswv lub nroog.” Peb yuav tsum totaub lo lus uas nws hais tias “Ntuj ceebtsheej uas yog nroog Yelusxalees.”

Tom qab ntawd nws qhia ntau yam txog yam uas nyob rau ntuj ceebtsheej. Ib, qhov ntawd “muaj cov tub txib.” Kuv ntseeg tias niaj hnub nim no los muaj tub txib nyob ib puas ncig peb, tiv thaiv peb, tsom kwm peb. Tiam sis peb ntsia tsis pom lawv. Kuv ntseeg tias kub twb pom tub txib ib zaug los lawm. Tiamsis ib tug tubtxib xwb, kuv pom nws ib leeg xwb. Tiam sis saum ntuj peb yuav pom “ib pab tub txib” saum txhiab tug tub txib. Nyob rau Tshwmsim 5:11 qhia rau peb tias muaj tub txib “saum txhiab, thiab txhiab tug” nyob rau qhov ntawd. Txhais tau muaj tub txib coob kawg! Koj yeej yuav pom xwb. Koj tseem yuav nrog lawm tham thiab. Hnub ntawd yuav zoo licas! Peb yuav pom lawv zoo licas! Kuv tab tom tos rau hnub ntawd!

Vajtswv Txojlus tseem qhia rau peb tia.”Vajtswv txiav txim rau txhua tug” (Henplais 12:23). Nyob rau hauv Vajluskub, qhov no hais txog “pawg ntseeg” los sis pawg ntseeg uas nyob rau txhua qhov chaw, zoo ib yam li peb. Tiamsis kuv ntseeg tias qhov no, hais txog cov ntseeg uas uas thoob plaws ntiajteb. Txhua tug ntseeg ib hnub yuav mus rau qhov ntawd. Lawv lub npe raug saum ntuj ceebtsheej” – hauv phau ntawm cawm txoj sia! Txhua tug yuav nyob rau qhov ntawd – Txhua tug thwjtim, txhua tug uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg, txhua tug ua raug nom tswv Loos tsim txom muab tsov los tom lawv; Txhua tug uas muaj kev ntseeg, txhua tug uas raug tsim txog nyob rau sab tim cov tebchaws ua nruab nrab sab hnub tuaj, txhua tug uas nyob hloov dua siab tshiab, txhua tug xibhwb; txhua tug ntseeg uas tau hloov dua siab tshiab hauv ntiajteb; txhua tug uas qhia Vajtswv Txojlus; txhua tug uas raug luag tua pov tseg vim yog ntseeg Yexus tiam 20th century; txhua tug yuav nyob rau qhov ntawd! Henry Alford (1807-1871) hais tau zoo heev li no,

Lub tej chaw uas nci ntsa ab tag mus yam tsis muaj hnub xaus,
   Txhua tug uas nyob rau qhov ntawd yuav ci ntsa iab;
‘Tiav lawm, txhua yam tiav lawm, lawv kov yeej kev tuag thiab kev txhaum;
   Qhov rooj kub qheb kuv yam us lawm hauv, cia tug yeej mus lawm hauv
(“Ten Thousand Times Ten Thousand,” Henry Alford, 1810-1871).

“Vajtswv yuav txiav txim rau txhua tug” nyob rau hnub ntawd (Henplais 12:23). Yuav tsis muaj ceebtsheeb ntuj yog Vajtswv tsis nyob rau qhov ntawd! Kuv ntseeg tias peb yuav tsis pom Vajtswv lub ntsej muag. Phau Ntawv Nkauj 104:2 hais rau peb tias Vajtswv muaj qhov kaj loos qhwv Nws “zoo li daim ntaub.” Vajtswv Txojlus hais tias, “Tsis muaj leej yuav pom Vajtswv kiag li” (Yauhas 1:18). Kuv ntsee tias peb txhua tug yuav zoo ib yam nyob rau ntuj ceebtsheej. Peb yuav pom qhov kaj nyob ib puas ncig nws, tiasm tsis peb yuav tsis pom Vajtswv uas yog Vajleejtxiv. Peb raug qhia tias Nws yuav nrog peb nyob rau ntuj ceebtshej.

“Neeg txhua tug ntsujplig tau zoo” yuav nyob qhov ntawd. Dr. McGee hais tias, “Txhua tug neeg hauv Vajluskub qub yuav raug cawmdim thaum Yexus uas yog Vajtswv tug menyuam yaj los tuag thiab ris ntiajteb tej kev txhaum” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume 5, 1983, p. 608; note on Hebrews 12:23). Txhua tug uas nyob rau tiam Vajluskub qub yuav nyob rau ntuj ceebtsheej! Adas thiab Evas yuav nyob rau qhov ntawd, txhua tug uas raug txhua Tswv Yexus cov ntshav yuav nyob rau qhov ntawd; A-npees los yuav nyob rau qhov ntawd. Tsis hais E-naus, thiab Nau-ees, and Aplashas, and Xaras, and Ixaj, thiab Yakhauj, thiab Yauxej, thiab Mauxes, thiaj Yossua, thiab Kideoos, thiab Npalab, thiab Xeexoos, Yethas, Davis, Xamuyees, thiab txhua tug uas cev Vajtswv lus! Hnub ntawd yuav zoo licas yog peb pom cov neeg no nyob rau qhov ntawd!

Vajtswv Txojlus tseem qhia tias “Yexus yog tug nyob nruab nrab ntawm txoj cai tshiab” yuav nyob rau qhov ntawd (Henplais 12:24). Yuav tsis muaj ntuj ceebtsheej yog Yexus tsis nyob qhov ntawd. Peb yuav pom Tswv Yexus!

Muaj ib tug kwvtshuaj cuav muab tshuaj ua kom nws lub qhov muag dig. Nws txawm dig muag tsis pom kev ntxiv lawm. Tiamsis Fanny Crosby, hais nyob rau hauv nws zaj nkauj li no”

   Kuv yuav paub kuv tug Cawmseej thaum kuv mus txog qhov ntawd,
       Thiab nws ua ntsej muag luag txhi tos txais kuv.
Kuv yuavtsum paub Nws, Kuv yuava tsum paub Nws,
   Kuv yuav nyob rau ntawd Nws sab,
Kuv yuav paub Nws, kuv yuav paub Nws,
   Vim yog qhov kev txhab uas raug ntsia hlaug ntsia.
(“My Saviour First of All,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Thiab tseem tshuav ib ib yam uas nyob rau Ntuj ceebtsheej – “thiab cov ntshav” “Yexu cov ntshaav kws ndwg lug ywg suavdawg yog cov kws qha has txug tej kws zoo dua Apee cov ntshaav” (Henplais 12:24). Dr. McGee hais tias, “A-npees cov ntshav quaj nrhiav pauj kev chim siab, tiamsis Yexus cov ntshav hais txog kev cawmdim” (McGee, Ibid.). Muaj tseeb tias, cov ntshav ntawd los yuav nyob rau qhov ntawd! Peb mus tsis tau saum ntuj yog tsis muaj Yexus cov ntshav nyob rau qhov ntawd

Dr. W. A Criswell tau txais nws daim Ph.D. Vajluskub tshiab seem lus Kivliv. Nws yog ib tug xibhwb uas yog neeg Amelikas uas muaj suab npe tau 60 xyoo nyob rau hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Dallas, xeev Texas. Billy Graham yog ib tswvcuab nyob rau nws pawg ntseeg. Dr. Criswell hais txog Tswv Yexus cov ntshav saum ntuj ceebtsheej zoo lino,

Peb tug Tswv Yexus tau nce mus saum qaum ntuj uas yog lub tebchaw dawb huv, ntawm nws cov ntshav, tsis yog ntshav nyuj, ntshav tshis, tiam siv nws cov ntshav los ntxuav neeg tej kev txhaum…nyob rau saum ntuj ceebtsheej, ntawm qhov chaws uas Vajtswv nyob, Tswv Yexus muaj nws cov ntshav los ntxuav peb kev txhaum, zam peb lub txim thiab nws mus tu chaw qhov ua peb yuav mus nyob…ntawd yog yam Yexus ua rau peb, thaum nws mus rau qhov ntawd. Yuav uas licas peb uas yog neeg txhaum thiaj yuav mus nyob rau qhov chaw dawb huv uas yog Vajtswv li? Peb yuav tsum mus ntawm Nws cov ntshav xwb (W. A. Criswell, Ph.D., Great Doctrines of the Bible, Volume 2, edited by Paige Patterson, Zondervan Publishing House, 1982, pp. 194-196)

Kuv tsis paub tias muaj pe tsawg leej ntseeg txog yam ua qhia tshwm nyob rau phau Vajluskub uas yog lus Henplais thiab lus Kivliv, Vajtswv Txojlus, muaj peevxwm txiav tej ntawd tawm ntawd nws phau Vajluskub, “thiab ntawm cov ntshav uas ntws los.” Vajntxwv Yehauyakis kom nws tug qhev xuas riam hlai phau Vajluskub pov rau qhov cub. “Nwg pheej hlais ib qho quas zug le nuav pov hlawv moog txug thaus Yehunti nyeem taag.” (Yelemis 36:23). Cov phoojywg, xibhwb, txhob cia Colonel R. B. Thieme los sis John MacArthur txiav Vajtswv Txojlus pov tseg! “Thiab hais txog Yexus cov ntshav” – tej no yuav tsum nyob mus tag ib txhi, uas yog Vajtswv ua tug hais nyob rau phau Vajluskub! “Thiab ntawm cov ntshav.” Rau txhua lub sijhawm, thiab mus tag ib txhi, qhov ntawd uas yog qhov chaw dawb huv, dawb huv; nroog Xioos, Vajtswv lub nroog, nroog Yeluxalees uas yog ntuj ceebtsheej!

Muaj ib txhia hais rau kuv tias, “yog vim licas koj tseem ntseeg tom qab uas Colonel Thieme thiab John MacArthur qhia txog cov ntshav? Cia lawv nyob lawv! Cia lawv ua lawv!” Tiamsis, koj pom tias, tsis muaj hnub kuv yuav cia dhau mus. Cov neeg no ua rau ntau tug xibhwb caum qab. Lawv uas lintawd! Lawv ua lintawd! Thaum twg yog zaum kawg uas koj los hnob txog cov lus qhuab qhia txog Yexus cov ntshav? Thaum twg yog zaum kawg uas koj pawg ntseeg los hu zaj nkauj hais txog “Ntshav”? Thaum twg yog zaum kawg uas koj hu zaj nkauj “Tsis muaj lwm yam tsuas yog Ntshav,” los sis “Raug cawm los ntawm cov Ntshav,” los sis “Lub hwjchim ntawm cov Ntshav,” losis “Thaum kuv poj cov ntshav” lossis “Lub pasdej uas puv rau ntshav”?

Kub ntseeg hais tias, Dr. MacArthur kawm txog Tswv Yexus cov ntshav los ntawm Colonel R.B. Thieme. Kuv kuj nyob rau qhov ntawd, yog lub rooj sablaj xyoo 1961 Thieme tau tuaj hais lus nyob rau lub tsev kawm ntawv uas yog Biola Nws qhia nyob rau tsev kawm ntawv. Peb cov uas kawm Vajluskub tau mus koom Kuv pom Dr. MacArthur sau ntaw ib hmo dhau ib hmo hais txog Ntshav. Thaum kuv los nyeem txog MacArthur cov lus, kuv pom tau hais tias, zoo tib yam li nws tau qhia, uas yog los ntawm Colonel Thieme.

Kuv ntseeg tias yuav tsis muaj kev txhawb siab nyob rau qhov twg yog peb saib tsis tau Tswv Yexus cov ntshav. Dr. Martyn Lloyd-Johnes hais tias,

      Nej yuav tsum paub hais tias txhua lub sijhawm uas muaj rooj txhawb siab yog lub sijhawm uas lawv hais txog Tswv Yexus cov ntshav…yog lawm, kuv paub zoo thaum kuv los hais li ntawd, kuv hais tej yam uas cov neeg tamsim no tsis paub txog. Muaj ib txhia xibhwb khav hais tias lawv txawj ntse txaus, thiab tsis tag coj raws li Vajluskub qhia txog Ntshav. Lawv yog cov yuav kev [tiamsis] kuv pom tias tsis muaj kev vam rau txhua tug yog tsis muaj ntshav, thiab ua kom lawv rov muaj txoj sia (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, pp. 48, 49).

Muaj ib lub pasdej muaj ntshav puv nkaus
   Los ntawm Emanuees lub cev los;
Txhua tug neeg txhaum, mus rau hauv,
   Tsis hais kev phem kev txhaum ploj tag husi.
(“There is a Fountain,” William Cowper, 1731-1800).

Kuv cov phoojywg uas ntseeg Yexus, nej yuav pom txog tej ntawd, thiab yam dawb huv nyob hauv nroog Xioos, Vajtswv lub nroog, thiab ntuj Ceebtsheej uas yog Yeluxalees! Tsis muaj ib yam dabtsi tseem ceeb npaum Tswv Yexus cov ntshav lawm!

Vajtswv tug menyuam yaj, koj cov ntshav
   Lub hwjchim ntawm yuav nyob mus li,
Nrog Vajtswv pawg ntseeg nyob uake
   Dim lawm, tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm.
(“There Is a Fountain,” William Cowper, 1731-1800).

II. Kuv hais rau koj txog ib yam peb yuav tsum ua kom tiav nyob rau Ceebtsheej ntuj.

Tamsim no, peb los rau lub ntiablus ob, thiab Vajluskub nqe ob. Thov nthua nej phau ntawv mus rau Tshwmsim 5:9, kuv nyeem rau nej

“Puab hu ib zaaj nkauj tshab has tas, Koj yog tug kws tswm nyog muab thooj ntawv hov Hab muab tej hom thawj tev tau, Tsua qhov tub muaj tuabneeg muab koj tua lawm. Qhov kws koj tuag ntawm tub yog koj txhwv tuabneeg coj lug tsua Vaajtswv. Cov tuabneeg kws koj txhwv ntawm, tsw has xeem twg los yog, cov kws has yaam lug twg los yog, tsaav tuabneeg twg los yog, nyob lub tebchaws twg los yog, puav leej yog koj txhwv lug huvsw” (Tshwsim 5:9).

Ntawm no peb txog 24 tug txwjlaug, uas yog qhia txog txhu tug ntseeg nyob rau ceebtsheej ntuj “Thiab lawv hu zaj nkauj tshiab” Kuv yuav tsis los hais txog nqe 8 Kuv yuav los qhia txog nqe ua qhia txog peb hu nkauj nyob rau ceebtsheej ntuj Qhov no yog yam peb yuav hu,

“…Cov tuabneeg kws koj txhwv ntawm, tsw has xeem twg los yog, cov kws has yaam lug twg los yog, tsaav tuabneeg twg los yog, nyob lub tebchaws twg los yog, puav leej yog koj txhwv lug huvsw” (Tshwsim 5:9).

Saum ntuj Ceebtsheej, cov ntseeg coob suab tsis txheeb, suav tsis tag, yuav hu nkauj qhuas Vajtswv “Zaj nkauj tshiab” zaj nkauj tshiab qhia txog kev cai tshiab, zaj nkauj qhia txog kev cawmdim los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav.

Qhov tseeb, zaj nkauj no yog hais txog Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig, thiab Nws cov Ntshav! Lossis hais tias, peb yuav los hu nkauj txog ob yam nyob rau ntawm Vajtswv rooj mov. “Nws rau tua” – Nws lub cev saum ntoo Khaublig, uas yog lub ncuav ntawm Vajtswv rooj mov “Nws cawm peb los rau Vajtswv ntawm nws cov ntshav” – Nws cov ntshav zoo, ntawm yog mus khob cawv txiv hma los piv txog Yog li ntawm qhov Yexus tuag ntawm muaj ob lus tseemceeb nyob rau ntawm Vajtswv roojmov Yog lintawd Dr. MacArthur thiaj li hais yuam kev thaum nws los hais txog Yexus “cov ntshav” hais ua lwm yam txog qhov Yexus “tuag” zoo li “nws qhov kev tuag.” Nws tuag yuam kev. Ob yam uas nyob hauv Vajtswv rooj mov qhia tias nws yuam kev. Tsis muaj ob los los uas zoo tib yam nkaus! Muaj ob yam tsis sib thooj! Ob yam nyob rau zaj nkauj hu saum ntuj Ceebtsheej, qhia tias MacArthur yuam kev.

(1)  “Raug tua tuag
(2)  “Thiab cawm kom dim los rau ntawm Vajtswv, vim yog nws cov ntshav.”

Qhuas Vajtswv! Halelusyas! Peb yuav tsum qhuas Tswv Yexus qhov nws tuag theej peb tej kev txhaum! Peb los qhuas txog Yexus cov ntshav, cawm peb dim ntawm lub txim! Qhua Tswv Yexus lub npe! Dr. McGee hais tias,

“Thiab cawm kom dim los rau ntawm Vajtswv, vim yog nws cov ntshav” [Peb yuav] hu nkauj txog cov ntsav nyob rau saum ntuj ceebtsheej Hauv ntiatjeb no mus ntau pawg ntseeg muab lo lus hais txog ntshav tshem pov tseg nyob rau lawv phau nkauj Kuv ntseeg tias qhov lauj Vajtswv thiaj tsis coj cov neeg no mus rau ntuj Ceebtsheej, vim yog lawv yuav tsum mus hu nkauj uas yog hais txog ntshav (McGee, ibid., p. 937; qhia ntawm Tshwsim 5:9-10).

Peb txhua tug yuav los hu zaj nkauj no, peb coob thiab coob yuav los hu zaj nkauj no, peb cov uas raug cawmdim los ntawm Yexus cov ntshav “txhua hais neeg, txhua yam lus, txhua tug neeg” Kuv zoo siab hais li no tias, “txhua haiv neeg, txhua tug neeg, txhua lub tebchaws.” Yog tsis hais li ntawd tias muaj li no nyob rau ntuj Ceebtsheej, vim yog tsawg tug ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas thiaj yog cov dim! Kuv ntseeg tias yuav tsis txaus ntseeg thaum kuv los hais li no, txij thaum 20th thiab 21 st centuries, yuav nyob hu nkauj rau ntuj Ceebtsheej!

Cov ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas tsis kam hais txog Yexus, “Thiab cawm kom dim los rau ntawm Vajtswv, vim yog nws cov ntshav” Yog tsis muaj Ntshav thiab ntoo Khaublig yuav tsis muaj ntuj Ceebtsheej!

Muaj ib txhia yuav hais tias, “Dr. Hymers, uas cas koj yuav qhia hais txog Yexus cov ntshav xwb?” Kuv yuav cia Spurgeon los tej cov lus nug no,

      Kuv hnov ntau tug xibhwb qhia mus qhia los tias “Au! Peb chemtsum lwm tug xibhwb, peb tsis txaus siab rau tug txiv neej no, vim nws pheej los hais txog ntshav xwb.” Thaum kawg Vajtswv los yuav tsis yuav cov neeg uas hais zoo li no thiab. Tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav hnov qab cov ntshav no, vim yog cov ntshav cawm kom neeg dim Neeg qaum ntuj, niaj hnub hais txog [Ntshav] Vajtswv los hais li ntawd, Tsis txhob [txhawj] koj yuav mus tsis tau ntuj ceebtsheej, mus hu nkauj txog cov ntshav, Tiamsis yog koj yuav mus qhov ntawd, koj yuav hnov qhov ntawd tag mus li! ““Thiab cawm kom dim los rau ntawm Vajtswv, vim yog nws cov ntshav” Lawv [hu] tau licas! “Thiab cawm kom dim los rau ntawm Vajtswv, vim yog nws cov ntshav” Lawv yuav hais licas, “Nws” thiab qhuas tug Tswv Yexus…” Nws tug uas cawm peb mus rau ntawm Vajtswv, ntawm nws cov ntshav” Lawv tsis txaj muag hais txog Tswv Yexus cov ntshav nyob rau ntuj ceebtsheej!
        (C. H. Spurgeon, “The Heavenly Singers and their Song,”The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1975 reprint, volume XXXIX, p. 391).

Kuv xav kom koj los nug koj tug kheej tias koj puas xav mus nrog lawv hu nkauj nyob rau ntuj ceebtsheej. Koj puas mus qaum ntuj nrog lawv hau nkauj, yog hmo koj txoj sia tu? Koj puas tau mus? Puas tau mus? Puas tau mus? Koj yuav mus tsis tau qaum ntuj yog koj tej kev txhaum tsis tau raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav! “Koj puas tau raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav? Koj puas tau raug ntxua los ntawm tug Menyuaj yaj cov ntshav?” Puas taug? Puas tau? Puas tau? Koj yuav must sis tau qaum ntuj yog tsis rhau ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav. Hmo no koj puas los rau ntawm Yexus? Koj puas los ntxua koj tej kev txhaum los ntawm Yexus cov ntshav?

Yog koj xav nrog peb tham txog ntxuav kev txhaum ntawm Yexus cov ntshav, thov sawv mus lawm nram qab ntawm chav tse no. Peb yuav coj nej mus rau lwm chav tsev muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Henplais 12:22-24
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Sweet Beulah Land” (Squire Parsons, 1948-)/
“The Pearly White City” (Arthur F. Ingler, 1902).


TXHEEJ TXHEEM

SAUM NTUJ CEEJNTSEEJ

A GLIMPSE OF HEAVEN

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Puab hu ib zaaj nkauj tshab has tas, Koj yog tug kws tswm nyog muab thooj ntawv hov Hab muab tej hom thawj tev tau, Tsua qhov tub muaj tuabneeg muab koj tua lawm. Qhov kws koj tuag ntawm tub yog koj txhwv tuabneeg coj lug tsua Vaajtswv. Cov tuabneeg kws koj txhwv ntawm, tsw has xeem twg los yog, cov kws has yaam lug twg los yog, tsaav tuabneeg twg los yog, nyob lub tebchaws twg los yog, puav leej yog koj txhwv lug huvsw” (Tshmsim 5:9).

I.   Ib, sim saib muaj dabtsi nyob saum ntuj, Henplais 12:22-24;
Tshwmsim 5:11; Ntawv nkauj 104:2; Yauhas 1:18; Yelemis 36:23.

II.  Kuv hais rau koj txog ib yam peb yuav tsum ua kom tiav nyob rau
Ceebtsheej ntuj, Tshwmsim 5:9.