Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NWS YOG TUG CAWM KUV!

HE WILL HOLD YOU FAST!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Rau hli 28, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, June 28, 2015

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).


Kuv nco tau hais tias muaj ib tug xibhwb hais li no tias lo lus cog tseg no tsis txhob qhov rau tug neeg uas tseem tsis tau ntseeg Vajtswv. Nws hais tias cov neeg tsis ntseeg no ruaj siab rau lawv tug kheej heev dhau lawm, Qhov no yuav coj lawv mus rau kev txhaum. Tsis yog ib qhov yoojyim yuav qhia rau lawv, thiab tsis yog qhov uas lawv yuav “tuav mus” txog rau hnub ntiajteb kawg. Kuv kuj ntseeg lintawd tau ib ntug thiab, kuv paub tias ib txhiab ntseeg zoo li kuj ntseeg lintawd thiab. Tug xibhwb qhia Vajtswv txojlus uas ntseeg lintawd vimyog nws ntshai qhia Vajtswv Txojlus ntawm no.

Peb yuav tsum tig los saib cov neeg uas lawv hnov Tswv Yexus qhia thawj zaug Raws hauv nqe 31 lawv “lawv tsawv pob zeb txawb rau nws” (Yauhas 10:31), Lawv ntxub Yexus vim yog qhov nws hais lintawd, Yexus qhiav cov lus no rau tug neeg uas tsis ntseeg, Kuv ntseeg tias hnub no yeej muaj cov tsis ntseeg tuaj nrog peb nyob ntawm no, Peb siv zog ua haujlwm, kom tau cov tsis ntseeg tuaj nrog peb pehawm Vajtswv, Kuv yuav muab tig cov lus uas Yexus qhia rau cov neeg ua npau taws rau nws ntawd coj los qhia rau nej,

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv.” Lo lus ntawm no hais li no rau peb tias “lawv” yog hais txog Yexus cov menyuam yaj. “Kuv cov yaj hnov kuv lub suab, thiab kuv paub lawv, thiab lawv raws kuv qab” (Yauhas 10:27) “Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv.” Peb yuav nyeem tsis tau lawv lub siab coj los hais tias tug neeg ntawd yog Tswv Yexus cov menyuam yaj los tsis yog. Tiam nqe ua ntej ntawd qhia hais tias yuav ua li cas thiaj li paub tias leej twg thiaj yog Vajtswv cov neeg. “Kuv cov yaj hnov kuv lub suab, thiab kuv paub lawv, thiab lawv raws kuv qab” Qhov puas pheej qhia tias cov ntseeg tseeb yog – lawv hnov Yexus, lawv paub Nws, thiab Nws paub lawv, thiab lawv raws Nws qab thiab mloog nws lus. Nov yog povthawj qhia txog tug ntseeg tseeb. Thiab no yog cov lus uas Yexus tau qhia tseg

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

“Kev ntseeg ua tawm los ntawm txoj kev hlub” (Kalatias 5:6) yog pov thawj qhia txog tug ntseeg tseeb. Yexus hais rau lawv tias “Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; thiab lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb lawv tau ntawm kuv txhais tes.” Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias “Hauv Tswv Yexus peb muaj kev ywjpheej, thiab Vajtswv Txoj kev hlub rau rhuav tshem peb tej kev txhaum” (Assurance (Romans 5), The Banner of Truth Trust, 1971, p. 236)

Ib txhia yuav hais tias “Kuv paub Vajtswv Txojlus zoo. Kuv paub tias kuv yuav los rau ntawm Yexus xwb, thiab tsis tau li los kuv paub tias ntshe kuv yuav tsis los, Kuv yuav tsum ua tiam tsis kuv ua tsis tau xwb. Yog li no kuv yuav ua licas? Lo lus teb yooj yim heev, fij tug kheej rau Yexus. Qhua tshawb nrhiav Nws. Nws yuav tej koj txhua lo lus thov. Nws yuav cawm koj tug ntsuj plig. Koj hais tias “kuv tsis totaub qhov ntawd” muaj tseej lintawd, Vim qhov no tob heev, Lus Kivliv yog “musterion.” Txhais tau hais tias tej yam ua neeg lub siab tsis totaub txog, tiam sis muaj tseeb raws li Vajluskub, Xibhwb Povlaub hais tias, “Peb hais los ntawm Vajtswv lub tswvyim txog tej yam neeg tsis totaub no, vim muab zais, ua ntej Vajtswv yuav tsim lub ntiajteb…” (1 Kaulithaus 2:7). Cia li txav los cuag Yexus, Cia siab rau Nws. Nws yuav teb koj txhua lo lus nug. Nws yuav cawm koj tug ntsujplig los ntawm Nws cov ntshav thiab qhov kev ncajncees. Nws yuav saib xyuav koj mus kom txog hnub kawg, Nws yuav coj koj hla kom dhau mus. Koj yuav yog nws ib tug menyuam yaj!

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

Muaj peb lub ntsiab lus hais txog peb yam tseeb ceeb txog ntawm qhov uas Yexus tug menyuam yaj yuav nyob ruaj khov kho tag mus ib txhi.

I. Ib, ntawd yog Yexus qhov koob hmoov.

Peb tug cawmseej xub hais li no tias “Kuv muaj txoj sia ntevdhawv rau lawv.” Txoj sia ntev dhawv los txog rau peb txhua tug zoo yog koob hmoov. Peb tsis tau coj qhov koob hmoov no nrog peb yug los, Peb yug los zoo li Adas cov menyuam, Peb yug los yuav tsum tuag, Peb tsis tau txais txoj sia ntev dhawv los ntawm peb tes dej num, Peb tsis txais los ntawm ua qhov zoo, Peb tsis tau txais los ntawm qhov kawm Vajtswv Txojlus, Peb tsis tau txais los ntawm kev thov Vajtswv. Txoj siab ntev dhawv yog koob hmoov Peb tsis tau txais zoo pob khoom plig, Tiam sis yog koob hmoov uas pub dawb xwb

Vajtswv paub pua thaum pib txog rau thaum xaus, Thaum Nws muab txoj sia ntev dhawv rau tib neeg, Nws yeej paub tias neeg yuav tsum yuam kev thiab poob rau kev txhaum. Nws tsia tau muaj txog sia rau neeg thiab tshem rov qab thaum neeg poob rau kev txhaum – vim yog Nws yeej xwb paub ua ntej tias neeg yuav poob rau kev txhaum nws thiab npaj txoj sia ntev dhawv rau neeg zoo li yog ib qhov koob hmoov.

Yog vim licas peb twb tau txais txoj sia ntev dhawv ho tseem tuag thiab? Thaum Yexus hais tias “ntev dhawv” yeej yog “ntev dhawv” Spurgeon hais tias “Tsis yog ib qhov uas kuv uas ua kev txhaum yuav koob hmoov ntawm seem ntsujplig hlo li.” Vim yog “txoj sia ntev dhawv”

Thaum Yexus hais rau tug poj niam uas nyob tom lub qhov dej,

“Tug uas los haus cov dej ntawm no kuv yuav tsis pub nws qhev ib zaug ntxiv lawm, tiam sis cov dej uas kuv muab rau nws yuav txhawb hauv nws lub siab yog txoj sia ntev dhaw” (Yauhas 4:14).

Phau Vajluskub uas yog The Reformation Study Bible hais tias, “Cov dej cawm txoj sia rau lawv li hauv Vajlubkub Qub [hais txog] tug dej uas ntws mus – qhov no yog qhia tias [Vajtswv] tes dej num uas hnub nub ua.” “Txhawv tawm” qhia txog kev muaj txhij muaj txhua; “txoj siab ntev dhawv” yog tsis muaj qhov xaus thiab txhawv tag mus ib txhi! Yog vim Txoj sia uas muaj nyob rau hauv neeg tug ntsujplig! Yexus muaj txoj sia ntev dhawv rau nws cov menyuam yaj lub siab – txhawv tawm los tag mus li – tsis muaj qhov xaus – ntws tag mus li! Ntawd yog koob hmoov, Peb yuav tsis muaj feem yuav ua tau ntawm peb ntiag tug. Tiam sis yog Vajtswv li koob hmoov, Thaum Nws muab lawm Nws yuav tsis tshem rov qab lawm!

Ib txhia hais tias “tiam sis kuv ua tsis tau? Yog kuv ho tso tseg lawv ne yuav zoo licas thiab?” Au, phoojywg, koj pheej xav zoo li ib tug neeg uas tsis ntseeg Vajtswv tiag tiag! Vim tsis yog qhov uas koj yuav ua tau los ntawm tug kheej! Ho tau txais zoo licas? Koj “tuag rau kev txhaum.” Ib tug neeg uas tuag lawm yuav ua tau dabtsi? Ib tug neeg ua tuag lawm tseem yuav dim tau licas thiab? Vajtswv tsaug, Vajluskub qhia tias,

“Thaum uas peb tuag rau kev txhaum [Vajtswv] los cawm peb [muaj txoj sia rau peb] koom nrog Yexus, (cawm kuv los ntawm kev hlub)” (Efexus 2:5).

Txoj sia ntev dhawv muab rau tug neeg uas tuag rau seem ntsujplig. Txoj sia ntevdhawv uas yog koob hmoov, mua rau txhua tug neeg tsis hais txiv neej los sis poj niam uas tuag rau kev txhaum! Nov yog Txoj Moo Zoo hauv Vajluskub! Qhuas Vajtswv! “Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28)

Nws yuav tsis cia kuv tug ntsujplig ploj mus, Nws tuav cia;
   Nws yuav kuv los kim heev, Nws tuav kuv ruaj khov kho;
Nws yuav tuav kuv zoo heev, Nws tuav kuv ruaj khov kho;
   Kuv tug Cawmseej hlub kuv, Nws tuav kuv ruaj khov kho.
(“He Will Hold Me Fast,” Ada R. Habershon, 1861-1918).

Spurgeon hais tias, “peb xav tias yuav tuav mus kom txog rau hnub kawg, vim yog txoj sia ua Vajtswv tau npaj tseg thiab yog yam uas yuav nyob tag mus li, yuav kov yeej tej yam ua nyuaj, yuav tsum loj hlob…yuav tsum coj los qhua nws” (C. H. Spurgeon, “Perseverance Without Presumption,” MPT, Number 1,055). Yuav tsum yog lintawd! Yog lintawd! Yuav tsum qhuav pub rau Nws! Yog ib yam koob hmoov! Yog Yexus qhov koob hmoov! Nws hais tias, “Kuv yuav muab txoj sia ntev dhawv rau lawv.” Qhuas nws lub npe ua dawb huv! Nws muab Txoj sia ntev dhawv rau peb! Peb tsis tag yuav them dabtsi. Nws them los ntawm qhov tuag saum ntoo Khaub lig! Yexus tau qhov ntawd rau peb los ntawm sawv hauv qhov tuag rov qab los!

Haleslusyas, tiav lawm! Kuv ntseeg Vajleejtub;
Kuv dim los ntawm nws cov ntshav sau ntoo khaublig!
   (“Hallelujah, ‘Tis Done,” Philip P. Bliss, 1838-1876).

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

Txoj sia ntev dhawv yog Yexus qhov koob hmoov.

II. Ob, ntawm yog Yexus lo lus cog tseg.

“Kuv yuav muab txoj sia ntev dhaw rau lawv; thiab tsis muaj leej twg yuav puas tsuaj…” Nws hais tias “Kuv ua qhov ntawd.” Yog ib lo lus cog tseg uas zoo tshaj plaws! “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj.” Kuv zoo siab uas tau hais lintawd, Lawv yuav tau txais qhov ntawd los ntawm qhov lawv txiav txim siab ntawm lawv tug kheej xwb. Lawv kuj txiav txim siab khiav tawm ntawm Nws mus. Tiam ntawm no yog hais li no – “lawv yuav tsis rau puas tsuaj.” Nov xav txhua lub sijhawm huv si, “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj.” Puas yog cov hluas paub tsawg tsawg xwb? Lawv qhov kev ntseeg me vim yog lawv los ntseeg tshiab tshiab lov? “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj.” Thaum lawv lauv lawm thiab teeb meem ntau tuaj, lawv puas yuav plam txoj kev ntseeg? “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj” Lawv yuav puas tsuaj vim yog lub ntiajteb rhuav tshem lawv, Lawv puas tsuaj vim yog Ntxwnyoog muab lawv ua qhev, puas yog lintawd, yeej tsis yog li. “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj.” Txhua zaug yuav tsum cov ntsoov lo lus “tsis muaj hnub” Yuav ua licas thaum lawv raug kev sim siab? “Lawv yuav tsis raug kev puas tsuaj” Thaum lawv kev ntseeg tsuag lawm ne? “Lawv yuav tsis raug kev puas tsuaj” Kev txhaum yuav tsis muaj hnub yuav los tswj tau lawv, “Lawv yuav tsis raug kev puas tsuaj”

Kuv ntseeg Vajtswv los tau plaub caug plaub xyoo lawm, Muaj tej zaum zoo li Vajtswv nyob deb kawg nkaus Muajteb zaum uas kuv yeej ua xyem xyav txog kev txoj kev cawmdim. Muaj tej zaum kuv xav tias ntshe kuv yuav kev ntawm Vajtswv. Tiam sis Yexus yeej coj kev hla dhau tej kev xav ntawd. Yexus cov kuv tawm ntawd tej yam tsis zoo. Kuv tsis tau loj hlob los ntawm tsev neeg ntseeg, kuv tsis tau raws ib tug neeg uas muaj tub yam ntxwv zoo. Txhua yam zoo nthwv cua uas tshuab ib puas ncig kuv. Kuv twb yuav luag yuam kev mus. Kuv pom coob tug yuam kev rau kev txhaum. Kuv xav tias ntshe kuv yuav zoo lintawd thiab, Vim kuv qaug zog, kuv saib kuv raug lwm tug pov tseg. Kuv zoo li David thaum nws mus nyob rau tom qhov tsua, khiav nkaum nws tug yeeb ncuab uas yog Vajntxwv Xas-us.

“Kuv tig mus saib sab xis thiab ntsia tsis muaj leej twg lees paub kuv kuv tsis muaj chaw nkaum tsis muaj leej twg yuav los hlub txog kuv tug ntsujplig” (Phau Ntawv Nkauj 142:4).

“Thaum kuv hais tias, kuv kotaw yuav kev, Au Vajtswv koj txoj kev hlub tau cawm kuv cia” (Phau Ntawv Nkauj 94:18).

Kuv paub vim kuv ntsib los lawm “Thaum kuv hais tias, Vajtswv kuv thov koj hlub kuv thiab, thov tuav kev tes, thaum kuv yuam kev.” Kuv paub ntawm tug kheej tias Yexus hais qhov tseeb. “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tshem lawv ntawm kev txhais tes.” Tej no zoo li yog ib qhov kev qhia rau kuv rau tam sim no. Yog qhov tseeb – los ntawm Tswv Yexus lub qhov ncauj, “Lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tshem lawv ntawm kev txhais tes.”

Kuv pab tsis tau tug kheej, Nws yog tug cawm kuv,
   Txawm kuv txoj kev hlub txias mus, Nws tau cawmkuv,
Nws tau cawm kuv, Nws tau cawm kuv;
   Kuv tug Cawmseej hlub koj thiab, Nws tau cawm kuv.

Cov hluas, kuv twb uas hlua dhau los lawm, tam sim no laus lawm, Kuv paub txog Tswv Yexus cov lus cog tseg tias yeej muaj tseeb. Kuv yeej ntseeg tag nrho hauv kuv lub siab cev nqaij daim tawv hais tias muaj tseeb lintawd! “Thaum kuv hais tias, Vajtswv kuv thov koj hlub kuv thiab, thov tuav kev tes, thaum kuv yuam kev.” Kuv paub tias Yexus hais qhov tseeb,

“Lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tshem lawv ntawm kev txhais tes.”

Nws tsa kuv sawv rov los, Nws tuav kuv txhais tes, Kuv paub tias Nws ua tau tib yam li ntawm rau koj thiab! Qhov no lauj yog qhov kuv hais rau koj tias kuv yeej cia siab rau Tug Cawmseej Yexus. Kuv cia siab rau Nws ntev xyoo los lawm, thiab kuv yuav tsis raug puas tsuaj. Yog koj cia siab rau Nws, koj yuav tsis raug puas tsuaj tib yam nkaus! Nov yog Tswv Yexus cov lus cog tseg!

III. Peb, ntawd yog Yexus lub hwjchim.

“Tsis muaj leej yuav yuav tshem lawv tawm ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28b), lo lus “neeg” yog sau nyob rau phau Vajluskub King James. Txhais tau hais tias KJV txhais lo lus “neeg” – vim yog tsis muaj nyob rau hauv lo lus Kivliv. Lus Kivliv yog “tis” txhais hais tias “txhua tug” (George Ricker Berry) los sis “txhua tug neeg los sis txhua yam” (Strong). Ib tug neeg txawj ntse uas yog A. T. Robertson hais txog nqe no tias “cov yaj yeej paub tias lawv tsis ntshai dabtsi…tsis muaj hma, tsis muaj tub sab, tsis muaj neeg phem, tsis muaj neeg vim, tsis muaj ntsujplig phem, tsis muaj ib tug ntsujplig twg yuav [tshem] cov yaj no tawm ntawm kuv txhais tes” (Word Pictures; note on John 10:28). Dr. Robertson hais txog Yauhas 6:39 li no,

“Thiab Leejtxiv tug uas xa kuv los lub homphiaj yog cia kuv saib xyuav cov neeg uas nws muab pub rua kuv tsis pub leej twg ploj mus tiam sis kom sawv los rau hnub kawg” (Yauhas 6:39).

Ib zaug ntxiv, Dr. Robertson hais txog Yauhas 17:12, “Kuv khawv lawv cia…txhua tug uas nrog kuv nyob, tsis muaj leej twg yuav ploj mus…” thiab tseem hais nyob rau hauv Kaulauxais 3:3, “Yexus muaj koj lub neej zau rau hauv Vajtswv.” Phau Vajluskub uas yog The New King James muaj lo lus “Tsis muaj ib tug twg yuav tawm ntawm kuv txhais tes mus.”

Spurgeon hais tias, “Koj pau cov lus no ua ntej peb, peb tsis tag yuav nyeem lo lus “tib neeg” vim tsis muaj nyob rau hauv lus [Kivliv]…los sis peb yuav nyeem – ‘leej twg los xij tsis muaj feem yuav coj cov neeg no tawm ntawm kuv txhais tes.’ Tsis yog lintawd xwb – txhua tug ‘neeg’ tiam sis xam cov ntsujplig phem thiab…tsis yog xam neeg nkaus xwb, tseem xam peb tug [yeebncuab] uas phem tshajplaws...thiab tseem xam cov tub txib uas poob yuav kev; tiam sis tsis muaj leej twg yuav tshem tau cov neeg no ntawm kuv tes mus. Yeej ua tsis tau kiag li, ntawm lawv tej tswvyim, thiab rho tawm ntawd nws…qhov chaw, nws cov menyuam, thiab nws qhov kev tiv thaiv cov menyuam. Yog ib cov lus cog tseg uas zoo tshaj plaws!” (ibid.).

Nco ntsoov Xibhwb Wurmbrand, Tej zaum koj yuav xav hais tias yog vim licas kuv thiaj nyeem nws phau ntawvTortured for Christ, ntau thiab ntau zaug, koj yuav xav tsis thoob tias yog vim licas kuv thiaj nyeem phauv ntawv uas txaus ntshai no, kuv qhia tias yog vim licas. Kuv tsis tau nyeem vim yog qhov kev nyiam, los nyiam txog qhov uas lwm tug raug tsim txom. Qhov ua rau kuv xav nyeem phau ntawv no vim yog kuv xav paub txog qhov qhia txog Tswv Yexus lub hwjchim uas hais txog qhov nws tsis hnov qab nws cov lus cog tseg. Nom tswv Communist tsim txom xibhwb Wurbrand vim qhov nws qhia Vajtswv Txojlus, lawv ntsoo nws txhais kotaws kom txhob sawv tau los qhia Vajtswv Txojlus, thaum nws tuaj qhia ntawm peb pawg ntseeg no, nws hle nws nkaum khau thiab zaum saum rooj vim yog pom cov qhov nqaib ntawd. Lawv hnov kaum yim lub qhov thoob plaws nws lub nraub qaum, Lawv cia nws sawv ntsug ntau teev. Lawv tsis pub mov rau nws no, Lawv muab nws mus nyob qhov chaw uas tsis pub ntsib ib tug neeg kiag li, ua rau nws yeej tsis hnov ib tug neeg twg lub suab tau ntau lub hli. Los nws tseeg hla dhau tej ntawd los – thiab qhia Vajtswv lus ntau zaug nyob rau pawg ntseeg, Koj yuav hais tias “Tej zaum nws yog ib tug neeg siab tawv.” Tsis yog, nws yeej yog ib tug neegt zoo li peb uas qaug zog kawg. Nws hlav dhau tej kev tsim txom ntawd los vim yog Tswv Yexus cov lus cog tseg yeej muaj tseeb!

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

Kuv paub tias yeej muaj tseeb, vim kuv yeej pom qhov tseeb ntawd los ntawm kuv tug kheej. Los so rau ntawm Yexus thiab txais txoj sia ntev dhawv ib txhi. Yexus yeej tsis dag

Kuv yuav rov muab Spurgeon ib lo lus rov coj los hais “Kuv pom thaum kuv tseem yog [tub hluas] uas nws lub neej poob rau [kev txhaum] ntau zaug nyob rau nws lub neej. Kuv saib zoo li kuv tug ntsujplig [ntxub] kev txhaum thaum kuv hnov lwm tug ua. Kuv [niam thiab kuv txim] tshem kuv tawm ntawm cov neeg no, los kuv tseem ntshai hais tias qhov kev txhaum thaum kuv hluas ntaw yuav tseem los tswj kuv lub neej. Ua rau kuv lub siab nyob tsis tiaj tsis tus, kuv thiaj li lees hais tias tshe yuav tsum hloov dua siab tshiab, yug dua tsiab, thiab los txais lub neej tshiab, vim kuv tsis muaj kev cia siab kiag li. Los sis kuv yuav muab kuv lub neej no Ntxwnyoog siv. Kuv ntshai tsam poob rau qhov kev yuam kev, zoo li lwm tug tub hluas tau yuam kev. Qhov kev xav no ua rua kuv ntshai heev. Tiam sis thaum kuv los hnov tias Yexus yeej cawm kom kuv dim ntawm txoj kev txhaum thiab uas rau kuv muaj kev vam thiab cawm kuv dim. Kuv xav, ‘yog kuv mus rau ntawm Yexus thiab txais yuav lub siab tshiab ntawm nws thiab tug ntsujplig tshiab, kuv yuav tsis ua kev txhaum ntxiv zoo li lwm tug uas tau yuam kev; kuv raug nws cawm cia.’ Qhov kev xav no ua rau kuv zoo siab thiab los cia siab rau Yexus. Kuv zoo siab kawg uas paub hais tias Yexus yog tug uas ncajncees rau nws cov lus uas tau hais tseg rau cov neeg uas fij tug kheej rau Nws, qhov no lauj ua rau Nws muaj peev xwm ntxuav tau tug neeg txhaum zoo li ib tug tub hluas uas zoo li kuv no thiab saib xyuav kuv mus txog thaum kawg. Cov hluas yeej tsis muaj ib lub neej twg yuav zoo npaum li cov uas ntseeg Yexus lawm” (C. H. Spurgeon, ibid., somewhat simplified by Dr. Hymers for modern hearers).

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

Tseem muaj ib qhov kev xav uas pheej nyob rau kuv lub tau hau. Kuv hais tias tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib tug ntsujplig phem twg yuav tshem kuv tau ntaws kuv Tug Cawmseej txhais tes. “Tiam sis” koj hais tias “Dab tsis yuav tshwm sim yog kuv khiav tawm ntawm Yexus mus? Dab tsi yuav tshwmsim yog kuv khiav tawm ntawd pawg ntseeg mus nyob rau lub ntiajteb?” Tug phooj ywg “Kuv tug kheej” thiab lo lus “txhua tug” kuv paub tias coob tug yuam kev thiab tig rov mus ua neej zoo li neeg ntiajteb. Kuv paub tias lawv yeej tsis muaj Tswv tug cim uas qhia tias lawv yog nws cov yaj. Lawv yeej tsis hnov dua nws lub suab. Lawv yeej tsis paub Nws dua Lawv yeej tsis tau raws Nws qab dua, lawv tsuas yog txiav txim siab raws li lawv qhov kev xav, thiaj li khiav rov qab. Tiam sis kuv tsis tau hais kom nej ua lintawd, kuv hais kom koj los rau ntawm Yexus neeg Nasxales, Vajtswv Leejtub, kuv thov kom koj cia siab rau Nws thiab los nkaum ntawm Nws. Spurgeon tau hais tias, “Au! Neeg txhaum, koj puas txav loj cuag Yexus hnub no, Yexus xwb, thiab lees yuav cov lus qhuab qhia, tsis txhob ntshai – ‘Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (ibid.).

Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj;
Kuv tug Cawmseej hlu koj, Nws yuav cawm koj.

Vajleejtxiv, kuv thov kom yuav muaj neeg los nyeem thiab hnov zaj lus qhuab qhia no thiab los cia siab rau Yexus, tug uas muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv. Ntawm Nws lub npe, Amees

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm zaj lus qhuab qhia no thov koj sau ntaw ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia nws rau nws paub – rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yauhas 10:22-29.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Jack Ngann: “He Will Hold Me Fast” (Ada R. Habershon, 1861-1918).


TXHEEJ TXHEEM

NWS YOG TUG CAWM KUV!
HE WILL HOLD YOU FAST!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv muaj txoj sia ntev dhawv rau lawv; lawv yuav tsis raug puas tsuaj, thiab tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv txhais tes” (Yauhas 10:28).

(Yauhas 10:31, 27; Kalatias 5:6; 1 Kaulithaus 2:7)

I.   Ib, ntawd yog Yexus qhov koob hmoov, Yauhas 10:28a; 4:14; Efexaus 2:5.

II.  Ob, ntawm yog Yexus lo lus cog tseg, Yauhas 10:28a;
Ntawv Nkauj 142:4; Ntawv Nkauj 94:18.

III. Peb, ntawd yog Yexus lub hwjchim, Yauhas 10:28b; 6:39; 17:12;
Kaulauxais 3:3.