Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAM KUV TAU NTAWM DR. JOHN R. RICE

THINGS I LEARNED FROM DR. JOHN R. RICE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv nyob hauv lub nroog Los Angeles Vajtswv
hnub nyob rau yav ntsau ntuj hnub tim 2 hlub cuab hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 2, 2012

“Cov neeg uas quaj ntsuag thaum coj tej noob qoob mus cog lawv yuav hu nkauj seev yees mus sau tej qoob ntawd los tsev” (Phau Ntawv Nkauj 126:6).


Thaum kuv tseem ua tub qhlua tau nyeem James Hudson Tayoy lub neej, qhov no ua rau kuv xav haistias Vajtswv tau hu kuv ua haujlwm rau cov neeg Suav. Kuv txawm mus koom Thawj pawg ntseeg Suav Bavtiv nyob rau lub nroog Los Angeles. Tom qab ntawd kuv mus kawm Vajluskub nyob rau lub tsev kawm ntawv Biola (tamsim no yog Univesity). Kuv tau los txais kev cawdim rau lub sijhawm thaum kuv hnov Dr. Charles J. Woodbridge qhia Vajtswv txoj lus nyob rau 2 Petus tshoob peb. Kuv tau tso kuv qhov kev kawm tseg, tiamsis tseem mus tshajtawm Vajtswv toj Moo Zoo. Kuv txawm mus ua haujlwm nyob rau pawg ntseeg Suav. Lub sijhawm ntawd kuv tau nyem ib phau ntawv hu ua Journal of John Wesley, qhov no qhia rau kuv paub tau haistias kev txhawj siab yog dabtsi. Kuv thiaj li pib thov Vajtswv kom muaj rooj txhawb siab tshwm nyob rau pawg ntseeg Suav no. Lub sijhawm ntawd kuv mus kawm ntawv rau yav tsus ntuj, thiab ua haujlwm rau yav nruab hnub. Kuv kawm tiav lub tsev Vajluslub uas yog Cal State L.A nyob rau lub sijhawm ploojntoo hlav xyoo 1970. Ua ntej ntawd tau muaj rooj txhawb siab nyob rau pawg ntseeg Suav no. Nyob rau xyoo 1969 txog rau 1973 kuj muaj neeg coob txog lintawd ib puas tawm leej tau los lees yuav Vajtswv muaj Dr. Timautes Lin ua tug coj pawg ntseeg no.

Nyob ray xyoo 1970 kuv tau mus kawm nyob rau luv tsev kawm Vajluskub hu ua Golden Gate Baptist nyob ze rau lub nroog San Francisco. Thaum kuv kawm nyob rau xyoo ob, kub thiab ob tug phoojywg peb tau los tsim tsa ib pawg ntseeg uake. Tiamsis muaj ib yam ua rau peb tu siab qhov lub Tsev kawm Vajluskub no tau los thuam phau Vajluskub. Txawm licas los xij kuv xav tias tshuav ob xyoo lawm xwb ces kuv twb kawm tiav lawm. Thaum kuv mus kawm nyob xyoo peb thiab xyoo kawg, kuv tau raug xaiv los ua ib tug saib xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv tej ntaub ntawv. Lub sijhawm ntawd kuv thiaj li tig los tiv thaiv Vajtswv txoj lust sis hais nyob hauv chav kawm ntawv lossis cov tub ntxhais hlua no tej ntaub ntawv. Qhov no ua rau peb tug thawjcoj hauv tsev kawm ntawv tau cem kuv haistias yog pawg ntseeg Bavtiv twg tseem yuav siv kuv ua haujlwm, pawg ntseeg ntawd yuav puas tsuaj. Txawm licas los xij kuv xav haistias yuav tsum tau tiv thaiv phau Vajluskub. Muaj cov xibhwb nyob rau tom tsev kawm ntawv tau ntxub, thiab tawm tsam phau uas hu ua the Scofield Study Bible, thiab tawm tsam Dr. J. Frank Norris and Dr. John R. Rice. Kuv pheej xav hais tias phau Vajluskub Scofield Study Bible yog ib phau zoo, yog vim licas lawv thiaj tsis nyiam, kuv tau yuav ib phau thiab siv qhia Vajtswv txoj lus los txog rau niaj hnub nim no. tiamsis kuv xav tias Dr. Norris and Dr. Rice yuav xav tsis thoob rau kuv. Kuv kuj tau txiav txim ob tug yam tsis paub tias ob tug yog leejtwg tias tiag.

Tomqab kuv kawm tiav lawm kuv tseem siv zog los ua qhov haujlwm tiv thaiv thiab tawm tsam cov neeg no nyob rau tom tsev kawm Vajluskub. Kuv tau xa ntaub ntawv thiab ua yees ua duab mus rau peb cov pawg ntseeg Bavtiv txhua pawg kom paub tias lub tsev kawm ntawv no tau tawm tsam Vajtswv txoj lus. Muaj ib tug xibhwb qhia nyob rau hauv cia li tawm mus lawm, thiab peb tug thawj tsavxwm tau tawm tomqab ntawd lawm thiab. Nyob rau txhua lub hli peb pawg ntseeg tau xa nyiaj $ 600 mus rau Dr. Bill Powel kom muab phau ntaw hu ua Southern Baptist Journal, luam tawm xa mus txhua pawg ntseeg Bavtiv thoob tebchaw Amelikas kom paub txog cov neeg no. Kuv poj niam wb yeej mus yais cov ntaub ntawv no txhua xyoo nyob rau Bavtiv lub rooj sablaj. Muaj cov neeg cem wb thiab hais tsis zoo rau wb. Muaj ib zaug thaum kuv pojniam tsev muaj ib plab menyuam tau rau lub hli. Lawv tau nto qaub ncaug rau nws lub plhw thiab cuam khoom rau nws, txawm nws tseem muaj ib plab menyuam los xij. Thaum wb rov los txog rau tom wb qhov chaw so, kuv poj niam hais tias, “Robert, cov neeg ntawm yog ib tug ntseeg tau licas?” Kuv tau nyho hau thiab txaj muag heev.

Cov neeg tom tsev kawm ntawv muaj kuv hu ua “niag neeg vwm.” Lawv tsis nyiam kuv thiab sau ntawv cem kuv, kuv tug phoojywg uas mus tib pawg ntseeg los tig los ntxub kuv lawm thiab. Ua rau kuv tau qaug zog thiab zoo li lub siab tawg tag huvsi. Lub sib hawm thaum kuv tseem muaj kev nyuaj siab li ntawd muaj ib tug phoojywg tau muab Dr. Robert L. Sumner thiab Dr. John R. Rice ob tus cov lus tau sau cia rau kuv, phau ntawv ntawm muaj lub npe, Tug neeg raug xa ntawm Vajtswv los (Man Sent From God). Muaj ib hmos kuv tau los zaum nyeem phau ntawv no, nyeem tsis xav tso tseg, hmo ntawd kuv txawm nyeem ib hmo tag nrho phau ntawv ntawd rau lub sijhawm 9 teev sawv ntxov. Kuv pom tau tias kuv ntsib teebmeem ib yam li Dr. Rice tau ntsib los thiab uas yog nyob rau tom tsev kawm ntawv. Tom qab ntawd kuv thiaj li yuav Dr. Rice cov ntawv txhua phau coj los nyeem. Dr. John R. Rice thiaj los ua kuv ib tug qauv zoo rau kuv xyaum thiab tau 23 xyoos ua kuv tau ua Vajtswv num, Dr. Timautes Lin,

Lub ciaj nplooj ntoo zeeg nyob rau xyoo 1980 kuv tau mus rau lub nroog Murfreesboro, lub xeev Tennessee, mus txog rau ntawm Dr. Rice qhov chaw ua haujlwm, kuv tau mus nrog nws tham thiab yeev ua duab kawg cia. Tom qab ntawm tsis ntev nws tau tag sim neej lawm, tiamsis kuv tseem nyeem nws cov ntawv thiab cov lus qhuab qhia nyob rau txhua lub limtiam. Kuv tau kawm tau paub ntau yam los ntawm Dr. Rice, yog lintawd hmo no kuv yuav muab cov ntsiab lus no qee yam coj los faib pub rau nej.

Thaum pib no kuv yuav nyeem ib nqe Vajluskub ua phim rau Dr. Rice lub neej.

“Cov neeg uas quaj ntsuag thaum coj tej noob qoob mus cog lawv yuav hu nkauj seev yees mus sau tej qoob ntawd los tsev” (Phau Ntawv Nkauj 126:6).

Nov yog lub ntsib lus uas Dr. John R. Rice tau qhuab qhia tseg. Nws yog ib tug neeg sau ntawv thiab paub Vajluskub zoo heev li, tiamsis nws yeej tsis hnov qab qhov ua Vajtswv hu nws los ua ib tug cev Vajtswv txoj lus, coj neeg tug ntsujplig los cuag Vajtswv, thiab ua rau kom neeg qaum ntuj muaj kev zoo siab. Plaub yam uas kuv tau kawm ntawm nws. Txawm kuv tsis tshua pom zoo nrog nws rau ntam qhov xws li kev muab ib feem kaum, qhia txog Tswv Yexus yuav nqe los, thiab lwm yam, tiamsis plaub yam no yog qhov ua nws tseemceeb heev thiab pab tau rau kuv.

I. Ib, kuv kawm ntau yam txog kev qhia Vajluskub los ntawm Dr. Rice.

Thaum kuv tabtom xyuam qhia Vajtswv txoj luv nyob rau xyoo 1950 kuv tau xyaum qhia zoo ib yam li Billy Graham. Lub sijhawm ntawd nws yog ib tug uas muab koob nrov npe rau kev hqia Vajtswv lus. Kuv tug phoojywg hu ua Mosishe Rosen, yog neeg Ixayees los ntseeg Yexus, hais tias nws cov lus qhuab qhia zoo li “hluav taws xob” rau lub sijhawm ntawd. Tamqab ntawd kuv tau raug qhia kom yuav tsum qhia Vajtswv lus zoo li hais tias “kev txhais Vajluskub.” Thaum tshiab kuj nyuaj rau kuv kawg nkaus tau ntau xyoo. Tiamsis kuv kuj pom tau hais tias thaum lub sijhawm dhau mus, qhov ua kuv siv zoo rau kev qhia Vajtswvlus lintawd ua rau kuv tau los paub npaj cov txheejtxheem nyob rau nqe Vajluskub, siv ib nqe rau ib nqe. Txawm licas los qhov kev qhia Vajluskub zoo li no ua kev kub ntxhov rau kuv thiab nyuaj rau kuv kawg. Kuv thiab li los pom cov lus thiab pab tau rau kuv, Dr. Rice hais li no,

      Tswv Yexus tsis tau qhia Vajtswv txoj lus…puas muab ib cov lus qhuab qhia uas Nws qhia zoo li tamsim no peb hu hais tias txhais Vajluskub. Thiab cov lus qhuab qhia uas muaj nyob rau phau Vajluskub Teshaujlwm xws lis yog Petus, Xatefanaus, thiab Povlauj – cov nov tsis tau los txhais Vajluskub. Muaj ntau zaug nyob rau lawv cov lus qhuab qhia yog ntsia rau qhov yuav tau, Cov xibhwb tamsim no xau puas ntsia rau qhov no, yeej tsis yoojyim muab Vajluskub coj los siv kom nraim li tau qhia tseg (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord, 1966, pp. 74, 75).

Kuv kawm ntau ntawm Dr. Rice txog kev qhia Vajluskub uas hu hais tias “txhais Vajluskub” tsis yog los ntawm peb cov pawg ntseeg Bavtiv lossis cov Protestant uas qhia los ntawm siv li ib rau ob nqe Vajluskub xwb. Dr. Rice hais li no “kev txhais Vajluskub” yog los ntawm cov neeg uas muaj lub npe Plymouth Brethen thiab lawv tug xibhwb uas nro npe yog Dr. Harry Ironside. Dr. Rice hais li no tias, Wesley, Whitefield, Spurgieon, thiab Dr. Torrey tau qhia Vajtswv txoj lus, yog “muab cuab kav cem, thiab qhuab ntauv (qhuab qhia) txog rau tej kev txhaum.” Nws hais tias “kev qhuab qhia txog kev txhaum, tawmtsam cov ntseeg yuamkev, cov uas cob mus qhov tsis yog, tej no qhia hais tias yuav ua rau Vajtswv chim” (sau los ntawm 77, 78).

       Thaum twg thiaj li los rhuav tshem tau tej yam tsis yog li no nyob rau lub tebchaws Amelikas? Yog vim licas kev sib daj sibdee, yeeb yaj kiab phem, ntaub ntawv nyeem phem tsis zoo muaj ntau zujzu, thiab poj niam tsis muaj nqi, txiv neej yog cov los coj ntau tshaj yav tag los? Vim tebchaws Amelikas muab cov ntseeg ntau heev, tiamsis tsis muaj tug yuav los cev Vajtswv lus khov kho hais txog tejyam tsis zoo no. Cov xibhwb uas qhia txog kev txhaum yeej tsawg kawg nkaus, tsis qhia txog kev txiav txim yuav los txog tom ntej no, tsis qhia txog qhov poob rau tub tuagteb vim tsis ntseeg Tswv Yexus thiab ua tug neeg ntxhaum…ntau pawg ntseeg tau poob rau cov lus qhuab qhia zoo li no, cov ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas taum poob rau qhov no. (John R. Rice, D.D., Bible Doctrines to Live By, Sword of the Lord, 1968, p. 311).

Vajtswv txojlus qhia tias,

“Cia li qw kom kawg koj lub zog, thiab qhia rau kuv hais neeg Ixayees kom lawv paub txog lawv tej kev txhaum” (Yaxayas 58:1).

Dr. Rice hais li no tias,

       Txhua tug uas qhia Vajtswv txoj lus yog tug uas raug Vajtswv hu los coj neeg tug ntsujplig rov los cuag Nws. Tej tug xibhwb yuav hais tias, kuv raug hu los qhia xwb, kuv qhov haujlwim yog nyob rau pawg ntseeg. Kuv yuav tsum yug Vajtswv pab yaj.” Tiamsis tej no kuv ntseeg hais tias yog tsis kam ua xwb thiaj li hais lintawd, tsis mloog Vajtswv lus thiab ua raws li nws hais. Tswv Yexus cov lus samhwm tseem siv rau txhua tug Xibhwb. Vajtswv txoj lus yog qhia rau txhua qhov chaw…Charles Spurgeon yog ib tug xibhwb, tag nws tiam neej, nws tsis siv los lus tias ib tug ua tshajtawm. Tiamsis coob leej ntau tug los ntseeg Vajtswv los ntawm tej haujlwm uas nws ua, thiab [Spurgeon pawg ntseeg] tau lub npe tias “qhov chaw cuab ntsujplig.” Cov lus qhuab qhia nyob rau hauv pawg ntseeg yuav tsum muaj ceem rau seem kev tshajtawm, zoo li qhia nyob rau lwm qhov thiab. (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, ibid., pp. 67-69).

Kuv pom zoo nrog rau Dr. Rice txog qhov kev qhia Vajtswv txojlus zoo lino. Nws tau txhawb kom kuv qhia zoo li yav tag los, muab Vajtswv txoj lus los qhia rau seem ntsujplig. Dr. Rice ntseeg hais tias Vajtswv txoj lus yuav tsum qhia nyob rau txhua txhua lub limtiam thaum muaj kev pehawm, qhia cov ntseeg tseem tsis tau ntseeg paub tias, Tswv Yexus hlub lawv, thiab Nws yuav cawm lawv. Dr. Rice hais li no,

Au, lub pas dej txhawv uas muaj kev hlub yuav ntws los,
   Yog los ntawm Tug Cawmseej ua tuag saum ntoo khaublig rau neeg.
Nws cov ntshav uas tsim txiaj, tau ntxuav peb,
   Txoj kev hlub thiab kev zam txim yog rau txhua tug uas yog neeg txhaum.
(“Oh, What a Fountain!” by John R. Rice, 1965).

Nws hlub mus ib txhi, Nws hlub zoo kawg nkaus,
   Nws hlub koj tshaj qhov uas yuav hais tau;
Nws hlub mus mus ib txhi, Nws hlub zoo kawg nkaus,
   Nws tuag thiab cawm koj tug ntsujplig dim hauv tub tuagteb.
(“He Loves You Still” by John R. Rice, 1960).

II. Ob, kuv kawm ntau yam txog tiv thaiv kev ntseeg los ntawm Dr. Rice.

Vajtswv txojlus hais tias, “cov kwjtij uas kub hlub kuv yuav sau tsab ntawv no kuv yuav hais txog zaj uas Vajtswv twb pab peb dim peb lub txim lawm” (Yudas 3). Dr. Rice yog ib tug uas cog kev ntseeg tob heev li rau nws txoj kev uas Vajtswv dej num. Dr. Rice hais li no,

       Tug xibhwb uas tsis vam kom yeej rau seem ntsujplig, cov lus qhia ntawm zoo li zoo mloog xwb…lwm tug yuav nyiam mloog. Tiamsis tug neeg uas qhia kom tob rau seem ntsujplig paub txog qhov zoo qhov phem, nws qhias kom yuav tsum hloov dua siab tshiab ua neeg dawb huv…thiaj yog qhia Vajtswv txoj lus tiag…neeg lub siab phem yuav tsum raug cawm los ntawm qhov uas Tswv Yexus tuag thiab cawm peb kom dim, lub ntsiab lus yog ntuj Ceebntseej thiab Tub tuagteb nov yog lub ntsiajlus thiab cov ntseeg txoj kev ntseeg. Tej no yuav tsum tau qhia nyob au txhua lub sijhawm. Lawv yog cov los koom nrog rau Tswv Yexus, tug uas yug los ntawm tug ntxhais dawb huv, thiab tau tuag nws tau saum hauv qhov tuag rov qab los, nov yog cov lub hauv paus ntawm cov ntseeg txoj kev ntseeg.
       Tsis muaj ib zaug li uas ib tug neeg twg yuav lam los tiv thaiv Vajtswv Txoj lus los ntawm qhov uas lam ua. Spurgeon nws tau hais txog kev tawm tsam “qhov ua taw kev,” uas yog tamsim no hu hais tias cov neeg tiam tshiab, thiab yog cov neeg sib koomtes uas yog cov ntseeg Bavtiv nyob tebchaws England thiab tebchaw Ireland, pawg ntseeg raug tshem tawm vim yog txoj kev txhaum. Spurgeon tau qhia Vajtswv txoj lus txog lub hwjchim ntawm Vajtswv txoj lus, koom nrog Tswv Yexus thiab lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg.
        (John R. Rice., D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, ibid., pp. 71, 72).

Dr. Rice hais tias,

       Thaum twg yog tug xibhwb thiab cov ntseeg tseem ua xyem xyav rau ntawm Vajtswv Txoj Lus lub hwjchim tias yog Vajtswv cov lus. Tug xibhwb ntawd cov lus qhuab qhia zoo li cov dej uas raug nchuav tawm ntwv nqi hav lawm xwb, tsis muaj hnub yuav coj tau ib tug neeg twg tug ntsujplig los cuag tau Vajtswv (sau los ntawm daim 73).

Yog vim licas kuv thiaj pheej qw, tig rov mus rau kev quaj ntsuag,
   Ntshai plam nyiaj txiag phoojywg vim Nws lub npe lov?
Au, kuv puas yuav los txais tej kev txom nyem txaj muag no thiab
   Yog kuv tau los nrog Nws koom qhov txaj muag no!
Tag kuv lub siab thiab kev npausuav tsuas muaj kev hlub
   Tswv Yexus thov pab lawv pub rau koj ib leeg xwb.
Txhua yam uas yog kuv li, txhua kuv ua tau,
   Coj kuv mus, Tswv Yexus, raws li Koj txoj haukev.
(“All My Heart’s Love” by Dr. John R. Rice).

Nrog kuv hu nqe tshooj uake.

Tag kuv lub siab thiab kev npausuav tsuas muaj kev hlub
   Tswv Yexus thov pab lawv pub rau koj ib leeg xwb.
   Txhua yam uas yog kuv li, txhua kuv ua tau,
Coj kuv mus, Tswv Yexus, raws li Koj txoj haukev.

III. Peb, kuv kawm tau ntau yam txog ntawm rooj txhawb siab ntam Dr. Rice.

Vajtswv txoj lus qhia kom peb yuav tsum thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab.

“Thov kom pub kom peb rov muaj zog dua peb yuav zoo siab nyob rau hauv koj?” (Phau Ntawv Nkauj 85:6).

Dr. Rice ntseeg txog tej yam ua neeg ua tsis tau, Vajtswv yog tug ua kom muaj kev txhawb siab. Nws hais tias, “Cia Vajtswv ua tug txhawb sawvdaws lub siab. Kev txhawb siab yog yam txujci tseemceeb Vajtswv ua tau. Tsis yog los tau lam tshwm sim, tiamsis Vajtswv yog tug ua. Tsis yog qhov dog dig, tiamsis tseemceeb heev kawg nkaus li. Tsis yog yam neeg yuav ua tau, tiamsis yog Vajtswv. Vajtswv tib leeg xwb thiab ua tau kom muaj kev txhawb siab.” (John R. Rice, D.D., The Soul Winner’s Fire, Sword of the Lord, 1969, p. 79).

Nyob rau nws phau ntawv hu ua “Peb muaj kev txhawb siab rau tamsim no” (Vajtswv nrab ntaj, 1950), Dr. Rice hais tias, “Qhov txhawb siab ua loj tshaj yog yav tom ntej ua yuav tsum pom. Qhov txhawb siab loj tshaj yog yam yuav los thiab neeg ntiabteb yuav paub txog. Nov yog muaj qhia nyob rau Vajtswv txoj lus, yam uas yuav tsum raug txhawb yog peb lub siab! Thaum pab pom tau meej lawm hais tias “Vajtswv yuav txhawb peb lub siab, yam ua neeg ntiajteb tsis tau muaj dua, qhov ua povthawj tias qhov kev txhawb siab tseem tau dhau mus” (daim 29).

Dr. Rice tau hais tias nyob ray xyoo 1950. Cov nom tswv nyob rau tebchaws Suav yuav muab cov cev Vajtswv uas nyob rau txawv tebchaws rho tawm kom tag, thaum nws hais li ntawd. Cov ntseeg hauv Suav teb tau raug tsim txom raug kaw hauv tsev lojcuj tau li 25 lub xyoo. Thaum nws hais lintawd txij thaum xyoo 1980, uas yog xyoo uas Dr. Rice tuag, tib xyoo ntawd muaj ib lub rooj txhawb siab loj tshajplaws yam ua neeg ntiajteb tsis tau pom dua yog nyob rau Suav teb! Tamsim no xam tau haistias muaj tshaj li ntawm 120 plhom (million) ntseeg nyob rau tebchaw Suav. Tamsim no txhua hnub uas yog hnub pehawm Vajtswv cov ntseeg nyob rau tebchaw Suav tuaj pehawm Vajtswv kam coob tshaj cov ntseeg uas nyob rau tebchaw Amelikas, Kenadas, thiab Akiv los koom uake! Dr. C. L. Cagan tau soj ntsuam pom tau tias coob tshaj li ntawd 700 tug neeg los ntseeg Tswv Yexus nyob rau Suav teb rau txhua teev, yog hmo ntuj thiab nruab hnub, nees nkaum plaub teev rau ib hnub ntawd, thiab xya hnub rau ib lub lim tiam! Xav txog cov neeg – 700 tug neeg los lees yuav Tswv Yexus rau txhua lub sijhawm! Dr. Rice hais nyob rau xyoo 1950, “yuav muab rooj txhawb siab loj yam lub ntiajteb tsis tau pom dua nyob rau yav tomntej” (sau nyob rau daim 29). Yeej yog kawg nkaus li lawm.

Kuv tug kheej tau pom ntawm kuv lub qhov muag txog peb yam ua uas tsis yog “neeg lub peevxwm yuav ua tau,” Vajtswv ua tug ua kom muaj kev txhawb siab. Nyob raug thawj pawg ntseeg Suav Bavtiv nyob rau lub nroog Los Angeles, lub sijhawm nruab nrab ntawm xyoo 1969 thiab 1973, kuv pom Vajtswv lub hwjchim tau tshwmsim los yog muaj neeg txog li 2,000 tug tuaj rau peb pawg ntseeg uas yog ib pawg ntseeg me me yog muaj txog li 125 tug tswvcuab xwb, tom qab ntawd pawg ntseeg no hloov los ua ib pawg ntseeg loj nyob rau lub xeev California. Kuv pom tau tias kev pehawm Vajtswv rau hnub pehawm kam siv tag nrho hnub ntawd, muaj kev pehawm quaj los kuamuag vim muaj kev hloov dua siab tshiab thiab kev yug dua tshiab. Kuv yog ib tug uas qhia rau ib lub sijhawm no thiab, tau muaj 46 tug tub txhais hluas tau los lees yuav Vajtswv rau lub Hmo ntawd, nov tsuv yog ib lub sijhawm ntawm txhua hmo uas muaj kev pebhawm Vajtswv xwb! Tamsim no kuv tau los tshawb nrhiav pom tias plaubcaug xyoo thaum los txog rau tamsim no cov tub ntxhais hluas no tseem tuaj rau pawg ntseeg ntawd. Lub tsib hli ntuj dhau los no kuv poj niam thiab kuv wb tau mus rau nrad, yog mus koom pawg ntseeg ua kevcai nco txog pawg ntseeg muaj hnub nyoog 60 xyoo, tau ntsib ib tug tub hluas Suav los hais rau kuv tias nws yog ib tug uas tau los lees yuav Vajtswv rau lub sijhawm uas kuv qhia nyob rau lub rooj txhawb siab yav tag los!

Nyob rau lub nroog Marin, sab qaum teb ntawm xeev San Francisco, yog qhov chaw kuv tau tsim tsa ib pawg ntseeg rau xyoo 1972, ib ob hli tom qab ntawd peb pom 600 tug neeg uas quav yeeb quav tshuaj los txais yuav Vajtswv, lawv tso kev txhaum tseg, los uas ib tug uas ntseeg Vajtswv kho kho. Nov yog kev txhawb siab zaum ob uas kuv tau pom los ntawm kuv lub qhov muag.

Xyoo 1992, kuv poj niam thiab kuv ob tug tub thiab kuv mus koom lub rooj sablaj loj uas yog muaj nyob rau Dr. Rob Bell pawg ntseeg nyob rau lub nroog Virginia Beach, xeev Virginia. Hmo yuav xau lub rooj sablaj, kuv raug caw los qhia nyob rau hmo ntawd. Muaj ib tug tswvcuab los hais rau kuv tias, “koj yuav ua dabtsi los xij, tsis txhob qhia rau seem uas yog kev tshajtawm txoj Moo Zoo. Vim txhua tug uas yog cov tswvcuab nyob rau hauv no puas leej yog cov uas raug cawm dim lawm.” Qhov no ua rau kuv txhawj kawg kiag vim Vajtswv muab ib cov lus uas yog lus tshajtawm txoj Moo Zoo tso rau kuv lub siab kom los qhia rau hmo ntawd. Cov neeg zoo uas yog Vajtswv haiv neeg nyob rau pawg ntseeg no. Lawv yuav xav licas yog thaum kuv kom lawv los pem hauv ntej tsis muaj ib tug sawv los? Qhov no ua rau kuv tawm hws. Nyob rau tavsu, kuv hais kom kuv poj niam coj kuv ob tug tub tawm mus rau lwm qhov, ib chim mam rov los. Lub sijhawm yav tavsu ntawd kuv tau yoo mov thiab thov Vajtswv. Kuv tseem tawm hws thiab thov Vajtswv thaum peb mus txog rau tom pawg ntseeg lub tuam tsev. Lawv tau hu nkauj thiab tug xibhwb tau qhia kuv rau pawg ntseeg. Lub sijhawm ntawd kuv hnov tau haistias Vajtswv tug Ntsujplig tau ua haujlwm nyob au hauv kuv thiab tawm hauv kuv mus. Kuv tau muab Vajtswv txoj lus coj los qhia yam yoojyooj pub rau lawv. Tom qab ntawd muaj peb tug txiv neej tau sawv los rau pem hauv ntej. Ib tug ntawm peb tug ntawd yog ib tug xibhwb uas nyob rau pawg ntseeg no thiab, thiab nws tus tub! Nws tau los rau pem hauv ntej quaj los kuamuag vim tau txais kev cawmdim lawm! Lub sijhawm ntawd Vajtswv tug Ntsujplig tau nqi los zoo li tau huab. Muaj ib tug txiv neej laus nyob rau pawg ntseeg no tau ntev lawm tau quaj thiab nkag los rau pem hauv ntej quaj qw hais tias “Kuv tau ploj lawm!” “Kuv tau ploj lawm!” Muaj plaub tug ntxhais tau sawv mus coj hu nkauj, tiamsis lauv hu tsis taus nkauj. Vim lawv tau quaj hu Tswv Yexus kom los cawm lawv. Qhov kev pehawm Vajtswv hlaus mus txog rau ib tag hmo “pawg ntseeg ua rau hu hais tias txhua tug tau txais kev cawmdim.” Uacas kam muaj txog li xya caum tsib tug neeg tau los txais kev cawmdim rau hmo ntawd. Ian Piasley tug tub hais rau kuv poj niam tias, “kuv tsis tau pom dua li no kiag li.” Txij thaum ntawd kev txhawj siab thiab tau tshwmsim nyob rau pawg ntseeg no. Ob peb lim tiam tom qab kuv tau caij nyoojhoom nram Los Angeles nrov mus nrog tug xibhwb ntawd thiab nrog nws tham. Nws hais tias pawg ntseeg tamtom muaj neeg txog li 500 leej yuav txais kev cawmdim thiab txiav txim siab ua kev cai rau dej nyob hauv pawg ntseeg!

Nov yog peb yam ua kev lub qhov muag pom uas yog qhov kev txhawb siab uas Vajtswv ua tug ua – zoo li Dr. Rice cov lus hais tias “Vajtswv tej txujci.” Kuv paub tau hais tias koj yuav tsis muaj peevxwm “ua” kom muaj kev txhawb siab los ntawm qhov siv neeg lub zog. Yog lintawd Dr. Rice thiaj li hais yog lawm hais tias, “peb yuav tsum muaj kev txhawb siab rau tamsim no.” peb yuav tsum thov kom Vajtswv xa qhov kev txhawb siab los rau peb pawg ntseeg no rau lub sijhawm uas peb tuaj yoo mov thiab thov Vajtswv. Dr. Rice ib zaj nkauj hais li no tias,

Hnub no peb sau, lossis yuav plam lub sijhawm sau qoobloo!
   Hnub no yog hnub uas peb yuav coj neeg los cuag Vajtswv.
Cawm kom tau qeeleej tug ntsujplig dim ntawm cub hluavtaws kub,
   Hnub no peb yuav mus coj tug neeg txhaum tuaj rau hauv.
(“So Little Time” by Dr. John R. Rice).

Kuv xav tias kuv yuav siv sijhawm los tham txog Dr. Rice qhov kev ntseeg uas yog yam cheemtsum rau txhua tug xibhwb thiab nws cov ntseeg kom lawv tau txais Vajntsujplig tug dawb huv. Kuv xav los tham txog Dr. Rice qhov kev ntseeg tias ua ib tug ntseeg yuav tsum muaj ib lub hauspaus uas qhov tseemceeb, tsis txhob “ua dog ua dig.” Kuv kuj pom zoo raws li qhov Dr. Rice hais ntawd, peb tsis yog los tawm tsam cov neeg ua txhais phau Vajluskub hu ua King James, tiamsis kuv xav los hais txog Dr. Rice cov lus hais tias yuav tsum ua kom cov ntseeg muaj kev thajyeeb thiab kaj siab. Kuv xav tias kuv yuav muaj sijhawm hais txog Dr. Rice cov lus tias “Kuv nyiam lub caij nco txog Yexus yug.” Thiab kuv ntseeg tias kuv yuav muaj sijhawm los tham txog Dr. Rice phau ntawv hu ua “Lub Tsev, Pojniam, Kev Txijnkawm thiab Menyuam.” Kuv los kuj pom zoo nrog rau Dr. Rice tau muab cov ntsiab lus no coj los sau! Kuv xav kom txhua tug xibhwb rov mus tsev thiab mus nrhiav Dr. Rice phau ntawv no coj los nyeem. Ua ntej kuv yuav xau cov Vajluskub tseem tshuab nqe rau nram qab no.

IV. Plaub, kuv kawm tau ntawm yam txog qhov kev yoo mov thiab thov
Vajtswv los ntawm Dr. Rice.

Vajtswv tau hais rau Yaxaya tias,

“Txoj kevcai yoo mov ua kuv txaus siab ua yog li no? daws tej saw hlau ntawm txoj kev tsim txom thiab txo tus quab ntawm txoj kev tsis ncajncees, thiab tso cov neeg uas nej tsis txom tawm mus” (Yaxayas 58:6).

Nyob rau nws phau ntawv, Thov Vajtswv: Kev thov thiab Kev txais, Dr. Rice hais tias,

       Kuv paub tias qhov tseeb ntawm qhov yoo mov thov Vajtswv yog txo hwjchim thov kom Vajtswv los foom koobhmoov rau tej yam Vajtswv yuav muab rau peb! Koj puas taus sim yoo mov thiab thov Vajtswv thiab tos txog hnub uas qhov kev kovyeej los txog?...Vajtswv tug menyuam uas ntxim hlub, koj puas tau xav txog qhov no? yog li ntawd cia li yoo mov thiab thov Vajtswv tos txog thaum nws teb koj thiab foom koobhmoov (John R. Rice, D.D., Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord, 1970 edition, pp. 230, 231).

Peb yuav muaj kev thov Vajtswv yoog mov rau lub Vavxom tom ntej no. Cov neeg uas muaj mob yuav tsum noj tshuaj nco ntsoov mus nug koj tug kws tshuaj uantej yuav koom peb rau hmo ntawd. Nej cov laus uas muaj mob, yam ua nej haus tau yog kua txiv lwssuav los sis dej nyob rau hnub ntawd. Nco ntsoov tias txhua tug haus dej tau rau hnub ntawd. Thiab nco ntsoo siv sijhawm thov Vajtswv pab rau cov neeg uas peb yuav coj tuaj rau lub caij nploojntoo zeeg los no. Muab lawv cov npe los thov pab ib tug zujzu yim huab zoo, thov pab rau cov ua tuaj tshiab thiab tseem yuav coj tuaj tom ntej no. Thov Vajtswv pab rau kom lawv yuav nyob koom nrog pawg ntseeg thiab tau txais kev cawmdim. Thiab nco ntsoo nqe Vajluskub uas Dr. Rice tau muab los qhia peb

“Cov neeg uas quaj ntsuag thaum coj tej noob qoob mus cog lawv yuav hu nkauj seev yees mus sau tej qoob ntawd los tsev” (Phau Ntawv Nkauj 126:6).

Thov sawvdaws sawv thiab ntuav mus rau nej zaj kawg hu uake, “Tug nqi zog ntawm kev txhawb siab,” tug sau yog Dr. John R. Rice.

Nqi zog ntawm kev txhawb siab, thiab ntawm kev tshajtawm,
   Siv sijhawm thov Vajtswv, kom nyhav, thiab los kuamuag;
Thov rau tug neeg txhaum, tug neeg tsis paub Vajtswv,
   Sau qoob, qaum ntuj sau qoob! Coj neeg los cuag Vajtswv.

Nyiaj txiag hauv ntiajteb, Au, tsis ruaj tsis khov;
   Lawv yuav zeeg ib yam li nlploojntoo zeeg;
Tiamsis neeg yuav los ntseeg vim peb lub kuamuag
   Yuav nyob tos txog thaum peb mus sau rov los;

Yog peb mus sau ntej ntoo qhuav thiab nroj tsuag
   Ntshe yuav tusiab rau hnub ua Vajtswv los txiav txim,
Yuav tsis muaj tug tau txais kev cawm vim tsis ntseeg Yexus.
   Coj los pub rau Vajtswv rau hnub sau qoob loo.
Sau qoob, qaum ntuj sau qoob! Coj neeg los cuag Vajtswv.

Thov nej los rau pem hauv ntej no, los sawv rau ntawv hauv ntej no, thaum peb los hu zaj nkauj uas yog nqe kawg, Dr. Kreighton Chan yuav los coj peb thov Vajtswv pab rau hmo uas peb yuav tuaj yoo mov thov Vajtswv, kom peb yuav coj tau neeg los ntseeg rau lub caij nploojntoo zeeg no.

Tug neeg ntse, lawv yuav nyob ci ntshaiab
   Thaum caij tshaj tawm los txog coj tau neeg los ntseeg!
Lub sijhawm no yuav muaj neeg tau txais kev cawmdim
   Zoo cov hnub qub, nyob thiab ci tshagiab mus ibtxhi.
Sau qoobloo, saum kom tag! Yog coj neeg los cuag Vajtswv.

(Thov Vajtswv). Nej zaum tau.

Yog koj yog ib ntseeg tuaj rau ntawm no tseem tsis tau yug dua tshiab ua tib zoo mloog. Tswv Yexus tau nqe saum qau ntuj los rau ntiajteb tuag saum tug ntoo khaublig theej koj tej kev txhaum. Laawv muab nws lub cev cov must so rau tom qhov ntxa, muaj kaw zoo heev, thiab cia tub ceevxwm zov rawv. Peb hnub tom qab, Tswv Yexus lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nws tau koom nrog nws cov thwjtim nyob uake tau plaub caug hnub. Lawv tau xuas nws lub qhov nqai thiab pom tias nws tsis yog dab. Thaum kawg nws nce rov mus qaum ntuj, nyob rau ntawm leejtxiv sab tes xis. thaum koj tso kev txhaum tseg tig los cuag nws, ntseeg cia siab rau nws lawm. Nws cov ntshav yuav ntxuas koj tej kev txhaum huv tib si, nws yuav muab txoj sia ntev dhawv mu sib txhi rau koj. Peb thov Vajtswv pab kom koj los cuag Tswv Yexus thiab cia siab rau nws thiab txais kev cawmdim sai sai no. Koj yuav dabtsi los xij nco ntsoov rov tuaj pebhawm Vajtswv rau lub limtiam tomntej no! Vajtswv foom koobhmoov rau koj! Amees.

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub uantej mloog lus qhuab qhia yog Dr. Kreighton L. Chan:
Phau Ntawv Nkauj 126:1-6.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog lus qhuab qhia yog Benjamin Kincaid Griffith:
             “Tug nqi zog ntawm kev txawb tsiab” (tug sau Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXHEEM

YAM UAS KAWM LOS NTAWM DR. JOHN R. RICE

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Cov neeg uas quaj ntsuag thaum coj tej noob qoob mus cog lawv yuav hu nkauj seev yees mus sau tej qoob ntawd los tsev” (Phau Ntawv Nkauj 126:6).

I.   Ib, kuv kawm ntau yam txog kev qhia Vajluskub los ntawm
Dr. Rice. Yaxayas 58:1.

II.  Ob, kuv kawm ntau yam txog tiv thaiv kev ntseeg los ntawm
Dr. Rice, Yudas 3.

III. Peb, Kuv kawm ntau yam ntam Dr. Rice txog rooj txhawb siab,
Phau Ntawv Nkauj 85:6.

IV. Plaub, kuv kawm tau ntawm yam txog kev yoo mov thiab thov
Vajtswv los ntawm Dr. Rice, Yaxayas 58:6

.