Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV QHIA TXOG NTOO KHAUB LIG

THE PREACHING OF THE CROSS
(Hmong)

Sau zaj lus qhuab qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan
Rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog
Los Angeles Vajtswv hnub Tsib hli 27, 2018

A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 27, 2018

“Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam rau cov uas tabtom puam tsuaj tiamsis yog Vajtswv lub hwjchim rau peb cov uas tabtom dim” (1 Kaulithaus 1:18).


Peb tug xibhwb uas yog Dr. Hymers twb qhia Vajtswv tau rau caum xyoo los lawm, nws qhia txog li ntawd saum txhiab zaj lus qhuab qhia, zaj kuv tab tom qhia no los yog nws ua tug sau. Nws cov lus qhuab qhia tau puas txoj sau tso rau peb qhov Website sau ib los zuj zus. Raug txhais uas 38 hom lus, thiab tseem muaj cov kaw ua duab xa mus txog li ntawm 221 lub tebchaws thoob qab ntuj, Tsis tag li tseem muaj xibhwb coob tug muab nws cov lus no coj los siv qhuab qhia, Dr. Hymers yog tug xibhwb uas zoo kawg nkaus! Raws li nws qhov kev xav, yeeej tsis yooj yim rau kev qhia Vajtswv Txojlus.

“Yog vim licas thiaj li tsis yooj yim, kuv qhia rau nej tias yog vim licas, peb cov ntseeg uas tuaj koom nrog peb pehawm Vajtswv rau yav sawv ntxov ntau tug tseem tsis yog cov ntseeg tseeb, ib txhia los ntawm kev cai ntseeg huj-sam, ib txhia los ntawm ntseeg Katoliv los sis lwm pab ntseeg, peb muaj ntau hom ntseeg nyob rau niaj hnub nim no uas tsuas yog ntseeg lub npe xwb. Ib txhia yeej tsis muaj kev ntseeg tiag tiag, peb cov ntseeg no hauv pawg ntseeg no los tseem tau txais kev cawmdim, paub Vajluskub zoo tiam sis tseem tsis tau yug dua tshiab, nov yog yam txhua tug paub tau, tiam sis tsis yog cov uas hloov dua siab tshiab ntseeg Yexus lawm tiag tiag.

Hnub pehawm Vajtswv kev qhuab qhia tsuas yog ib teeb los sis tsawg tshaj ntawd, kev qhuab qhia txhua zaug yeej hais tias hloov koj qhov kev xav, thiab los ua tug ntseeg tseeb, yuav tsum ntseeg tiag tiag, - qhov tseeb xwb. Koj yuav tsum pom zoo hloo raws li cov lus qhuab qhia no, thiab tso tej kev xav tsis zoo pov tseg, yuav tsum los lees kev txhaum t hiab tig los cuag Yexus Khetos, nov puas nyuaj! Tsua yog siv sij hawm luv luv xwb! Yog vim licas kuv thiaj li muab Vajtswv Txojlus yooj yim coj los qhia, thiab yuav tsum siv sijhawm rua kev thov Vajtswv rau kev npaj Vajtswv Txojlus no.

Peb cov lus qhuab qhia siv ib nqe Vajluskub xwb, kuv tsuas xavi qe lo lus coj los siv pab rau nej; kuv thov Vajtswv kom nej nco ntsoov cov lus qhuab qhia no thaum nej tig rov mus tsev lawm, thiab tig los xav txog peb tug Tswv Yexus yam nws tau pub kev cawmdim rau koj, peb nqe Vajluskub no yog 1 Kaulithaus 1:18, kuv yuav nyeem ua tib zoo mloog.

“Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam rau cov uas tabtom puam tsuaj tiamsis yog Vajtswv lub hwjchim rau peb cov uas tabtom dim” (1 Kaulithaus 1:18).

Vajluskub nqe no muaj peb lus ntsiab lust seem ceeb nyob rau hauv: (1) qhia txog tug ntoo Khaublig; (2) cov neeg yuav paus tsuaj xav tiaj no yog yam ua ruam tshaj plaws; (3) kev qhua txog ntoo khaub lig nkaus xwb yuav tsis txhawb koj pawg ntseeg loj hlob tau.

I. Ib, qhia txog tug ntoo khaublig.

Xibhwb Povlauj txhais cov lus ntawm no licas “qhia txog tug ntoo Khaublig”? lo lus “qhia txog tug ntoo khaublig” muaj ib lub ntsiab lust seem ceeb, yog txhais tias tsuas yog muaj tib qhov tseeb nkaus xwb uas yog hais txog cov lus uas yog hais txog Xov Zoo tseeb, muaj tib txoj xov zoo xwb vim muaj ib tug Vajtswv xwb. Thiab muaj tib tau Cawmseej – Yexus Khetos, peb tsis ntseeg raws li cov neeg nim pheej hais tias “kev qhia txog tug ntoo Khaublig” tej zaum tseeb rau kuv tiam sis tsis yog nej, neeg tiam no hais tias “ntawm tseeb rau koj xwb, yog qhov tseeb rau koj, tiam sis tsis tseeb rau kuv” nov yam cov neeg tam sim no pheej hais, Thaum Vajluskub qhia txog ntoo Khaublig, yog hais txog qhov tseeb – yog qhov tseeb uas hais rau txhua tug neeg, yog qhov tseeb uas koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg los tau, tiam sis qhov qhov tseeb tej zaum koj lub siab yuav tsis kam lees yuav qhov ntawd.

Txuas ntxiv, “Qhia txog qhov tseeb” yog qhov tau ntsib lawm, tsis yog Vajluskub hais xwb, tiam sis yog qhov tseeb yav dhau los – yog qhov tseeb qhia tias Yexus tiv kev txom nyem rau koj tej kev txhaum, Nws yeem mus rau hauv lub Vaj Kebxemanes, thaum koj tej kev txhaum los poob rau saum nws lub cev, Nws yeej txom nyem tshaj plaws vim neeg ntau thiab nplawm Nws nyob rau tom Pilaj lub rooj txiav txim. Tom qab ntawd Nws raug coj mus rau tom Rooj Kaulakauthas, yog qhov chaw ua lawv muab Nws tua theej koj tej kev txhaum, kom thiaj li dim, tsis yog zam txim rau koj xwb, tiam sis Nws txoj kev tuag, yog li ntawd tug neeg nyob hauv Yexus tsis muaj kev txhaum lawm.

“Kev qhia txog ntoo khaublig” yog cov lus qhuab qhia tias koj zoo licas.

“tuag rau koj tej kev txhaum” (Kaulauxais 2:13),

Thiab yog qhov uas Yexus tuag theej koj qhov chaw, them koj tej kev txhaum, tshem koj tej kev txhaum, thiab muab lub neej tshiab rau koj los ntawm qhov Yexus sawv qhov tuag rov qab los.

Kev “qhia txog tug ntoo khaublig” yog qhia tias tsis muaj hnub koj yuav tau txais kev cawmdim los ntawm qhov koj qhov kev ua zoo los sis mus coj raws li pawg ntseeg txoj cai, Tsis yog! Tsis yog! Tiam sis qhov qhia “txog tug ntoo Khaublig” qhia tsis muaj ib yam twg koj yuav tau txais kev cawmdim, “qhia txog tug ntoo Khaublig” rhuav tshem “zoo” uas yog qhov koj ua – thiab qhia tias ib yam uas kom tau txais kev cawmdim yog qhov Yexus ua pub rau koj saum tug ntoo Khaublig – ib leeg xwb, Yexus (Vajtswv – neeg) tuag theej koj tej kev txhaum, tsis yog koj ua tau los sis ua zoo, los sis “txiav txim siab”ua koj ua.

Kuv yeej paub zoo tias koj yeej muaj tej yam zoo, kuv tsuas hais tias qhov koj ua zoo ntawd tsis yog qhov cawm kom koj dim tau, tug ob ntawm peb Vajtswv, yog tug ris koj tej kev txhaum thiab thej koj tej kev txhaum los ntawm qhov raug ntsia hlau ntsia saum ntoo Khaublig, xibhwb Povlauj hais tias,

“Vajtswv ua nws txojkev hlub [tshwm] rau peb, yog qhov uas thaum peb tseem ua neeg muaj txim Khetos tuag this peb. Yog li ntawd, vim Yexus cov ntshav ua rau peb raug suav tias ncaj ncees lawm, mas loj dua li ntawd peb yeej yuav dim hauv Vajtswv txojkev npau taws vim muaj Yexus.” (Loos 5:8-9).

Vajtswv yeej hlub koj thaum koj tseem yog neeg txhaum, Yexus tuag theej koj tej kev txhaum thaum koj tseem yog neeg txhaum, thiab koj raug los ua neeg ncajncees vim yog Nws cov ntshav thaum koj tseem yog neeg txhaum.

Tswv Yexus kuv thov txo hwjchim los cuag koj
   Kuv tos, koj raug ntsia saum ntoo khaublig rau kuv
Koj ntxuav kuv vim yog qhov kuv los ntseeg koj
   Lub sijhawm no koj tau ntxuav kuv dawb li daus.
Dawb tshaj daus, dawb tshaj daus lawm
   Tam sim no ntxuav kuv dawb tshaj daus lawm
(“Whiter Than Snow,” James Nicholson, 1828-1896).

Kuv hnov koj lub suab hu kuv
   Tug Tswv koj hu kuv los cuag koj
Koj ntxuav kuv los ntawm koj cov Ntshav
   Ntawm lub roob Kaulakauthas,
Kuv tau los, cuag koj os Vajtswv!
   Koj ntxuav kuv los ntawm koj cov Ntshav
Ntawm lub roob Kaulakauthas,
    (“I Am Coming, Lord,” Lewis Hartsough, 1828-1919).

Nov yog qhia txog ntoo khaub lig!

“Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam rau cov uas tabtom puam tsuaj tiamsis yog Vajtswv lub hwjchim rau peb cov uas tabtom dim” (1 Kaulithaus 1:18).

Tsuas tshuav ib lub ntsiab lus thiab.

II. Ob, tug neeg yuav puas tsuaj xav tias kev qhia txog ntoo khaublig yog qhov ruam.

Ua tib zoo mloog

“Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam”

Rov mloog ib zaug ntxiv.

“Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam …” (1 Kaulithaus 1:18).

Lo lus “ruam” txhais tias “hais lus ruam” “tsis paub” qhov kev qhuab qhia no yog hais tias koj yuav raug cawm los ntawm Yexus cov ntshav “ces koj yuav los hais cov lus ruam” zoo li no rau tug neeg uas tseem tau hloov dua siab tshiab.

Cov neeg uas yuav ntsib kev puas tsuaj pom tias kev qhuab qhia tias Yexus tuag theej lawv tej kev txhaum yog qhov ruam ruam. Qhov no yog qhov lawv tib tias ruam, qhov no thiaj li cheemt sum Vajntsumplig, Yexus hais tias,

“Thaum nws los lawm, nws yuav qhia rau ntiajteb paub txog kev txhaum…” (Yauhas 16:8).

Vajntsumplig yuav tsum ua haujlwm rau tug neeg ntawd, thiaj li yuav ntseeg txog nws tej kev txhaum, yog tsis yog lintawd yuav pom tias Yexus qhov kev tuag tsis tseem ceeb rau nws, ua ntej Vajntswv yuav qhia kom paub txog nws tej kev txhaum, nws yuav xav hais tias kev qhia txog ntoo khaublig yog qhov ruam ruam, lus Kislis txhais lo lus “ruam” los ntawm lo lus “moros,” lus Akiv yog “moron” kev qhua qhia zoo li hais lus moron, ruam, los sis tug neeg ruam qhov no yuav hloo txog rau thaum koj raug hloov hauv lub siab los ntawm Vajtswv tug Ntsujplig tias koj yog tug neeg ua ploj yuam kev lawm.

Yog li no koj thiaj li tsis “kawm” paub txog kev ua tug ntseeg tseeb. Kev qhia “txog ntoo khaublig yog qhov ruam”, vim kev cawm dim tsis yog los ntawm qhov kev txawj ntse, Xibhwb Povlauj hais meej nyob rau nqe nees-nkaum ib, thaum nws hais tias,

“Neeg tej kev txawj ntse tsis paub tsis txog Vajtswv” (1 Kaulithaus 1:21).

Kev cawmdim tsis yog los ntawm neeg tej kev kawm qhov twg, yuav tsum yog yam nyob hauv lub siab uas yog qhov tias koj yog tug neeg txhaum uas tsis muaj kev vam, txog rau thaum kev qhuab qhia txog qhov Yexus tuag saum ntoo Khaublig pab tau rau koj zoo li lo lus moron, los sis koj lub siab yuav tsum paub tias koj yog neeg txhaum, tsis yog li ntawm koj pom tias qhov Yexus tuag yeej tsis tseem ceeb dabtsi. Vajluskub qhia tias,

“Yexus tuag rau peb tej kev txhaum” (1 Kaulithaus 15:3).

Nws tuag theej peb qhov chaw, them peb qhov kev txhoj kev txhaum. Vajluskub hais tias,

“Yexus cov ntshav ntxuav peb tej kev txhaum” (1 Yauhas 1:7).

Yog li tej lub qhuab qhia no thiaj li tseem ceeb rau koj, ntawm lwm tug tseem saib zoo li qhov ruam ruam heev, txog rau thaum Vajntsujplig los qheb koj lub qhov muag kom pomVajtswv cawm koj dim hauv kev txhaum. Koj yuav tsum paub txog kev txhaum hauv koj lub siab xwb.

Kuv tsis muaj ib qhov zoo
   Yuava tsum los txais koj qhov kev hlub
Ntxua kuv lub siab kom dawb huv
   Los ntawm koj cov ntshav saum ntoo khaub lig
Yexus them txhuam uas yog kev tej nqi
   Txawm kuv tej kev txhaum liag zoo li ntshav
Los rau ntxuav kom dawb li daus xib dau npu
   (“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1899).

Tiam sis kev qhia txog ntoo khaub lig xwb yeej pab tsis tau kom pawg ntseeg ruaj kho tau, yuav tsum muaj qhov txuas ntxiv no thiab.

III. Peb, kev thiab txog ntoo khaub lig xwb tsis txaus yuav txhawb kom pawg ntseeg ruaj khov tau.

Kev qhia txog ntoo khaublig yeej cheem tsum yog koj raug cawmdim lawm, yog tug ntoo khaublig uas Yexus tuag thiab Nws cov Ntshav ntawm los cawm koj dim ntawm kev txhaum, tiam sis kev qhia txog ntoo khaublig xwb pab tsis tau kom peb ua tau ib pawg ntseeg ruaj khov, yog lis no Vajtswv thiaj li komp peb muaj cov xibhwb, Vajluskub hais tias, “muaj ib txhia…xibhwb” (Efexaus 4:11). Lus Kislis txhais lo lus “xibhwb” yog poimen. Txhais tias “tug yus yaj” Vajtswv muab koob hmoov rau ib txhia ua xibhwb, tug yug yaj rau pawg ntseeg, thiab xibhwb yog koob hmoov rau pawg ntseeg. Cov neeg hauv pawg ntseeg yog cov yaj. Xibhwb yog tug tswv yug yaj rau pawg ntseeg, nws saib xyuas cov yaj, tiv thaiv cov yaj, thiab coj cov yaj, nov tug yug yaj tes dej num.

Lwm lo lus Kislis “xibhwb” yog episkopos. Lo lus no txhais tias “tug siab xyuas” los sis “bishop” raws li phau King James Bible, Vajluskub hais tias, “yog ib tug neeg twg yuav ua bishop [episkopos, tug saib xyuas, xibhwb overseer], nws yuav tsum ua tib zoo ua” (1 Timautes 3:1), xibhwb yog tug saib xyua pawg ntseeg, nws saib xyuas txhua tug neeg thiab pawg ntseeg, nws thov Vajtswv thiab xav txog pawg ntseeg, nws pom tias pawg ntseeg zoo licas, nws pom tias pawg ntseeg muaj teeb meem licas, xibhwb pom pawg ntseeg li lwm tug tsis pom raws li muaj Vajtswv ua tug coj, nws pom thiab ua, xibhwb saib xyuas – saib xyuas – cov ntseeg uas muaj nyob rau hauv, nws pom tiav nyob li ca lawm. Nws pom thiab pab kom lawv loj hlob ua lub neej zoo tug ntseeg tseeb.

Tug xibhwb uas tsis tau koob hmoov ntawm Vajtswv yuav coj tsis tau pawg ntseeg kom loj hlob, tsuas muaj txhua yam, muaj kev sab laj, coj cov neeg tuaj saib pawg ntseeg thiab pehawm Vajtswv, peb muaj nkauj rau nej hu, peb npaj mov rau nej noj, peb qhia Vajtswv txoj lus zoo rau nej – qhiav txog ntoo khaublig – thiab peb ua haujlwm, tiam sis kev qhia txog ntoo khaublig xwb kuj pab tsis tau kom pawg ntseeg loj hlob tau.

Yog vim licas Vajtswv thiaj li muab xibhwb los rau pawg ntseeg? Yog vim licas xibhb thiab yog ib tug uas tau txais koob hmoov seem ntsujplig? Yog vim licas Vajtswv cia li tsis cia muaj tug los “qhia Vajluskub xwb” thiab txhob muaj xibhwb? Yexus yeej paub tias kev qhia txog ntoo khaublig xwb yeej paub tsis tau kom pawg ntseeg loj hlob. Pawg ntseeg cheem tsum xibhwb, yog vim li no Nws thiab muaj “ib txhia…xibhwb”

Yog tsis muaj xibhwb pawg ntseeg yuav ploj mus, txawm yog nws yuav txawj qhia npam twg los xij, yuav puas tsuaj zuj zus mus, thawm kawg yuav muaj teeb meem, thiab tuag mus, yog tsis muaj xibhwb cov ntseeg hauv pawg ntseeg yuav thim rov qab, lawv yuav txias zuj zus, lawv yuav ua neej yuam kev dig, lawv yuav ntsib teeb meem, yog vim licas?

Ib, vim muaj Ntxwnyoog, Vajluskub hais tias, nws “mus los zoo [tug tsov ntxhuav] tshawb nrhiav tsiaj tom noj” (1 Petus 5:8). Leej twg yog tsiaj? Cov yaj! Tiam sis Ntxnyoog yeej tsis xav kom koj xav txog nws, nws yuav nrhiav los ntawm koj thiab tom koj noj – thiab koj yuav tsis paub txog qhov Ntxwnyoo tau ua! Ntxwnyoog thiab nws cov ntsujplig nyob rau qhov ntawd – txawm koj yuav nco los sis tsis nco txog.

Ob, vim txhua tug yog neeg txhaum, vim Adas tsis mloog Vajtswv lus, peb txhua tug puas leej yug los ua neeg txhaum, Vajluskub hais tias “vim ib tug neeg [Adas] qhov kev tsis mloog Vajtswv lus txhua tug neeg thiaj li yog neeg txhaum” (Loos 5:19), txhua tug – txawm yog cov ntseeg – puas leej yog neeg txhaum, peb yug los ua neeg txhaum, yog qhov uas yuam kev lawm, Murphy tsab kev cai hais tias “yog leej twg xav yuam kev ces yeej tsis tag ua li” vim txhua yam twb yeej yuam kev tag huv si lawm, lawv yeej yuam kev lawm thiab poob qab ke lawm yooj yim heev thiab lawv ua. Tsis muaj ib tug ntseeg twg yuav ua tug ntseeg ruaj khov los ntawm nws tug kheej, nws yeej ua tsis tau thiab ua tau los ib ntus xwb tsis ntev ces yuav txias zuj zus mus. Lawv yeej muaj qhov yuam kev. Thiab yeej yog li ntawd, lawv tsis tag siv zog ua phem li yeej muaj txaus nkaus nyob rau ntawd. Lawv tsuas muaj qhov phem zuj zus xwb yeej yim rau kev ua phem. Koj tsis tag yuav siv zog ua li, nws yeej muaj qhov phem loj zuj zus nyob rau ntawd lawm! Thiab li ntawd, yog pawg ntseeg thiaj cheem tsum muaj xibhwb yog tug Vajtswv “muab ib txhia..xibhwb” ua Vajtswv rau qho no!

Tug xibhwb ntawm peb pawg ntseeg yog Dr. Hymers, nws ua Vajtswv num tau rau caum xyoo los lawm, Vajtswv siv nws coj neeg saum txhiab tug los cuag Yexus, nws muaj lus qhuab qhia neeg rau ntau xyoo, nws hlub cov ntseeg, nws pab lawv, Dr. Hymers tsim tsa ob pawg ntseeg, nws coj peb pawg ntseeg tiv kev txom nyem, nws coj peb pawg ntseeg rau lub sijhawm ua tawg ua ob pab. Vajtswv siv nws los tsim tsa peb pawg ntseeg, saib xyuas peb, tiv thaiv peb, saib hlub peb. Dr. Hymers tsis yog tias ua xibhwb xwb, nws tseem yog xibhwb uas ntse heev! Kuv ua Vajtswv tsaug rau peb tug xibhwb uas yog Dr. Hymers!

Koj nes? Koj tsis yog xibhwb, tiam sis pab nws, koj pab nws thaum pom tias muaj tej yam yuam kev, nov yog qhov uas muaj cov tsav xwm nyob hauv pawg ntseeg, koj los ntawm no yog pab xibhwb, tsis txhob puag tes puag taw, txhob xav tias xibhwb yeej paub, yog koj pom los sis hnov qees yam yuam kev, hais rau xibhwb.

Nej ib txhia tsis yog tug ntseeg kiag li, nej tsis cia siab rau Yexus, nej tej kev txhaum tseem tsis tau raug ntxuav hauv Yexus cov Ntshav, puas yog koj? Koj yuav tsum raug cawmdim los ntawm Yexus. Nws tuag saum ntoo Khaublig them koj tej kev txhaum. Nws muaj Nws cov Ntshav ntxuav kev txhaum pov tseg. Nws sawv qhov tuag rov los muaj txoj sia tshiab rau koj. Yog koj xav nrog peb tham txog qhov kev cia siab rau Yexus, thaum lwm tug nce mus noj su rau sab saud, koj los zaum rau pem hauv ntej no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith
“Saved by the Blood of the Crucified One” (S. J. Henderson, 1902).


TXHEEJ TXHEEM

QHIA TXOG NTOO K HAUB LIG

THE PREACHING OF THE CROSS

Sau zaj lus qhuab qhia yog Dr. R. L. Hymers Jr.
Thiab tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan

“Zaj uas hais txog tus khaublig ntoo yog kev ruam rau cov uas tabtom puam tsuaj tiamsis yog Vajtswv lub hwjchim rau peb cov uas tabtom dim” (1 Kaulithaus 1:18).

I.   Ib, qhia txog tug ntoo khaublig., 1 Kaulithaus 1:18a; Kaulauxais 2:13;
Loos 5:8-9.

II.  Ob, tug neeg yuav puas tsuaj xav tias kev qhia txog ntoo khaublig yog qhov ruam., 1 Kaulithaus 1:18b; Yauhas 16:8; 1 Kaulithaus 1:21; 15:3;
1 Yauhas 1:7.

III. Peb, kev thiab txog ntoo khaub lig xwb tsis txaus yuav txhawb kom pawg ntseeg ruaj khov tau., Efexaus 4:11; 1 Timautes 3:1; 1 Petus 5:8;
Loos 5:19.