Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
RAUG COJ YA MUS

(COV LUS QHIA #3 HAUV VAJLUSKUB)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawb ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog
Los Angeles Tsib hli 7, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

“Tug Tswv tug kheej nqe saum qaum ntuj los tau qw nrov nrov, thiab Vajtswv tej suab raj thiab cov neeg uas tuag hauv Yexus yuav sawv ua ntej: peb cov uas tseem ciaj sia yuav raug coj ya mus uake rau saum huabb, mus ntsib tug Tswv saum nruab ntug…” (1 Thexalaunike 4:16-17).


Ntawd yog ib cov lus cog tseg zoo nyob rau hauv Vajluskub! Yexus yuav rov qab los, cov ntseeg txhua tug yuav tsum zoo siab thaum hnov cov lus no, “Yexus yuav rov qab los”! Nthuav koj phau Vajluskub twb ywm rau qhov no.

Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo Khaublig tau ntau teev, thaum kawg Nws qw nrov nrov tias “Txiv, kuv thov muab kuv tug ntsujplig tso rau koj txhais tes” (Lukas 23:46) Nws tuag, lawv tau muab Nws lub cev coj mus tso rau hauv lub qhov ntxa, lawv tau ntsia qhov ntxa thiab hais kom cov tub ceevxwm Loos mus zog lub qhov ntxa ntawd,

Hnub peb Nws sawv qhov tuag rov qab los, tiam sis thaum Nws los ntsib cov thwjtim,

“Lawv ntshai thiab xav tsis thoob vim xav hais tias lawv pom dab” (Lukas 24:37).

Yexus thiaj li hais rau lawv tias,

“Sim saib nov yog kuv txhais tes, thiab kuv txhais kotaw, ntawd yog kuv tug kheej, vim yog dab tsis muaj nqaij thiab ntsujplig zoo li nej pom kuv” (Lukas 24:39).

Nws tau coj lawv tawm hauv lub nroog Yelusxalees mus rau pem Roob txiv Ntseej, Nws hais kom lawv tshaj tawm rau lub ntiajteb.

“Thaum tug Tswv hais li ntawd lawm, thaum lawv tseem tob tom ua tib zoo saib, Tug Tswv tau raug coj mus rau saum cov huab thiab lawv ntsia tsis pom nws lawm, thaum lawv tseem ntsia saum ntuj qhov uas Yexus mus ntawd, muaj ob tug txiv neej hnav tsis tsho dawb los sawv ze ze thiab hais tias cov neeg Kalilais yog vim licas nej thiaj li ntsia qaum ntuj tug Tswv uas raug coj mus qaum ntuj ntawd yuav rov qab los zoo li nej tau pom nws sawv mus rau qaum ntuj” (Teshaujlwm 1:9-11).

“Nov yog tib tug Yexus” uas yog tug uas raug “coj mus rau qaum ntuj” yuav rov qab los, Nws nce mus! Nws yuav rov qab los! Nws yuav rov qab los!

Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los dua,
Yog tug Yexus uas raug coj mus qaum n tuj;
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los dua,
Ntawm muaj hwjchim, Nws yuav rov qab los dua!
   (“He is Coming Again” by Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Nyob rau qhov tom qab ntawm nqe no qhia tias Nws yuav rov los dua, hais txog qhov Nws rov qab los rau saum Roob txiv Ntseej los tsim Nws lub nroog hauv ntiajteb rau ib txhiab xyoo, thiab nyob rau peb nqe ntawm no hais txog qhov Nws yuav rov qab los, sim saib ib nqe ntxiv hauv I Thexalaunike 4:15-17, muaj peb yam nyob rau nqe no.

I. Ib, tug Tswv yuav raug coj ntawm yuav nqe saum qaum ntuj los.

Saib hauv 1 Thexalaunike 4:16.

“Vim yog tug tswv no yuav nqe saum qaum ntuj rov qab los… …” (1 Thexalaunki 4:16).

Tib tug Yexus no “xwb” yog tug uas yuav los saum “qaum ntuj” los, tsis yog hais txog Vajntsujplig, qhov tseeb tiag, tsis yog ntsujplig kiag li, tib tug “Yexus” uas [raug] coj mus saum…qaum ntuj” (Teshaujlwm 1:11), tib “tug Yexus” yuav los saum qaum ntuj los.

“Vim yog tug tswv no yuav nqe saum qaum ntuj los…” (I Thexalaunike 4:16).

Yexus tau hais li no tias,

“Tuav kuv thiab saib kuv, vim yog dab tsis m uaj ntsujplig thiab tsis muaj nqaij thiab pob txha zoo li nej pom kuv” (Lukas 24:39).

Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los dua,
Yog tug Yexus uas raug coj mus qaum n tuj;
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los dua,
Ntawm muaj hwjchim, Nws yuav rov qab los dua!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Nyob rau hauv Yauhas 14:3 Yexus hais tias,

“Kuv yuav rov los dua” (Yauhas 14:3).

Kuv hais rau nej hais tias raws li Vajluskub ntawm no tsis tau hais txog qhov Yexus yuav rov qab los, vim qhov rov los ntawm raug faib hais nyob rau lwm qhov, sim saib rau nqe 17 nyeem hais li cas.

“Thaum cov neeg uas tseem ciaj sia yuav raug coj mus uake rau saum cov huab, mus ntsib tug Tswv rau qhov ntawd…” (1 Thexalaunike…” (1 Thexalaunike 4:17).

Nej zaum tau,

Yexus los rau ntawm “qhov chaw” ua neeg raug coj mus ntsib nws, Nws los rau ntiajteb yog tom qab ntawd, Vajluskub yeej hais meej meej txog qhov no tias nqe lus no muaj ob lub ntsiab lus, Tug Tswv yuav los saum ntuj los, tiam sis yuav los nyob rau saum ib nta ntuj, “saum nruab ntug” los los “raug coj” txhais tias yuav yam us – raug coj mus yam zoo siab hlo! Saum nruab ntug, qhov no qhia tias tug Tswv yuav los rau qhov chaw ntawd.

“Peb cov uas tseem ciaj sia yuav raug coj mus…rau saum cov huab, mus ntsib tug Tswv saum nruab ntug…” (1 Thexaunike 4:17).

II. Ob, cov neeg tuag hauv Yexus yuav rov ciaj sia tuaj.

Nyob rau nqe 16 hais li no,

“Tug Tswv tug kheej yuav nqe saum nqaum ntuj los, thiab muaj suab rab suab qw, thiab Vajtswv lub raj: thiab Vajtswv cov neeg yuav sawv…” (1 Thexalaunike 4:16).

Nej zaum tau, “Cov neeg tuag hauv Yexus yuav sawv ua ntej” Dr. J. Vernon McGee hais tias,

Tug Tswv tug kheej yuav nqe saum nqaum ntuj los “muaj siab qw” nov yog cov lus ceeb toom, nov yog tib lub suab uas thaum Nws qw nyob rau ntawm Laxalaus lub qhov ntxa thiab hais tias, “Laxalaus rov los” (J. Vernon McGee, Th.D,. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 398)

Yexus los rau ntawm Laxalaus lub qhov ntxha thiab hais tias,

“Cia li muab lub lag zeb tawm, Mathas tug neeg tuag ntawd tug muam thiab li hais rau Yexus tias lub sijhawm no ntshe lwj lawm vim yog nws twb tuag tau plaub hnub lawm” (Yauhas 11:39).

Tiam sis lawv mloog Yexus, lawv txawm muab daim lag zeb npog qhov ntxa tawm, thiab Yexus,

Laxalaus sawv los, thiab tug uas tuag lawm sawv los” (Yauhas 11:43-44).

Nov yog tib yam uas Yexus los rau thaum peb raug coj mus rau saum nruab ntug, nws yuav qw nrov nrov, lub suab ntawd zoo li suab nraj suab xyu (McGee, Ibid.). Thaum Yexus qw nrov nrov, zoo li Nws qw tom Laxalaus lub qhov ntxa, cov neeg uas “tuag hauv Yexus yuav sawv ua ntej” lub cev tuag uas yog cov ntseeg tseeb yuav rov los sib sau uake thiab sawv mus ntsib Yexus rau saum nruab ntug.

Thaum John Cagan tseem yog tug menyuam me me, nws paub tias nws tseem tsis tau dim – tiam sis nws niam thiab txiv yog cov ntseeg tseem, thaum kuv qhia txog raug coj mus rau qaum ntuj, nws hais tias nws pheej mus rau tom nws niam thiab nws txiv lub txaj saib tias lawv yuav raug coj mus qaum ntuj zoo licas thiab tshem yuav cia nws nyob ib leeg hauv tsev xwb, nov yog kev ntshai, yog qhov kev ntshai uas zoo heev uas koj yuav raug cia tom qab, cia siab rau Yexus qhov kev ntshai ntawm no yuav ploj mus! Vajluskub hais tias,

Cov tuag lawv yuav ciaj rov los, nrog rau kuv qhov kev tuag yuav sawv rov los, sawv los thiab hu nkauj, lub ntiajteb no yuav tso cov neeg tuag rov qab los” (Yaxayas 26:19).

Phau Vajluskub Yauj yog ib phau Vajluskub uas qub heev nyob rau hauv Vajluskub Qub, sau ua ntej Mauxe sau Cheevkeeb, Yauj hais txog kev coj mus qaum ntuj,

“Thaum kas noj lub cev lwj no tag lawm kuv lub cev yuav pom Vajtswv, tug uas kuv yuav pom los ntawm tug kheej, kuv lub qhov muag yuav pom tsis yog lwm tug txawm yog kuv lub siab los yuav raug hlawv” (Yauj 19:26-27).

Qhov kev coj mus qaum ntuj no, xibhwb Povlauj kuj hais li no,

“Ib pliag xwb, ib ntsai muag xwb, suab raj, suab ncas yuav nrov, cov tuag lawm yuav sawv rov qab los…” (I Kaulithaus 15:52).

Vajluskub ntawm no hais tias,

“The dead in Christ shall rise first Cov tuag hauv Yexus yuav xwb sawv rov los” (1 Thexalaunike 4:16).

Lub sijhawm no koj yuav xav hais tias lub cev uas tuag los ntev lawm xws li cov ntseeg tseeb uas twb tuag tau 3,500 xyoo xws li Yauj, lus “musterion” hauv lus Kilis, ntau zaug neeg lub siab yeej tsis totaub txog kiag li, tiam sis yog Vajtswv lub hwjchim, koj puas ntseeg Vajtswv maj? Hauv Vajluskub yeej qhia meej meej li ntawd rau peb, thiab nov yog Vajtswv lub hwjchim loj,

“Cov tuag hauv Yexus yuav sawv rov qab los” (1 Thexalaunike 4:16).

Peb yuav tsis totaub txhua yam husi los ntawm siv neeg lub tswvyim, tiam sis yeej yog qhov tseeb.

“Cov tuag hauv Yexus [cov ntseeg uas tuag lawm] yuav sawv rov qab” (1 Thexalaunike 4:16).

III. Peb, cov ntseeg uas tseem ciaj sia yuav raug coj ya nrog lawv mus.

Nyob rau nqe 17.

“Peb cov uas tseem ciaj sia yuav raug coj mus uake mus rau saum cov huab, mus ntsib tug Tswv saum nruab ntug…” (I Thexaunike 4:17).

Cov ntseeg uas tseem ciaj sia rau lub sijhawm Vajtswv los coj cov ntseeg “ya” mus saum ib nta ntuj mus ntsib cov ntseeg uas tuag lawm “ntsib tug Tswv saum nruab ntug” Ib, cov ntseeg uas tuag lawm “yuav raug coj mus” thiab ob, cov ntseeg tseeb uas tseem ciaj sia yuav raug “coj ya” mus ntsib tug Tswv saum nruab ntug, Vajluskub hais rau peb txog qhov chaw no,

“Ib pliag, ib ntsais muag xwb” (1 Kaulithaus 15:52).

Tej no yuav tshwmsim sai sai xwb los sis zoo li ib ntsai muag xwb! Cov ntseeg ua tuag lawm thiab cov uas tseem ciaj sia, yuav raug “coj yam us uake…mus ntsib tug Tswv rau saum nruab ntug” Vajluskub yeej cog lus muaj tseeb li ntawd! Cov ntseeg muaj kev vam zoo kawg nkaus!

Au zoo siab! Au yuav nyob cia sia tag mus ib txhi,
Tsis mob, tsis muaj kab mob, tsis muaj kev ploj tuag
Coj mus saum huab nrog tug Tswv nyob uake,
Thaum Yexus tau txais “Nws lub meej mom”
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Dr. MGee hais tias, “coj yam us” txhais los ntawm los lus Kislis yog “harpazō,” txhais tau hais tias “raug tsawv ya lawm saud, mus lawv sawd, coj yam us” (Ibid., p. 399), Dr. J. Vernon McGee hais tias,

Yog ib qhov ua zoo nkauj tshaj plaws! Cov ntseeg uas tuag lawm [cov ntseeg] yuav raug tsa sawv los, txhua tug uas ciaj sia rau lub sijhawm ntawd yuav raug coj yav mus uake mus ntsib tug Tswv lawv saum nruab ntug, peb yuav nrog tug Tswv nyob mus li, qhov tseeb tiag peb tseem yuav nrog nws rov qab los rau ntiajteb los kav Nws lub tebchaws uake (ibid.).

Cov ntseeg muaj lub neej tiam tom ntej zoo kawg nkaus uas yuav tau txais ntuj ceeb Tsheej los ua peb tug!

Koj puas tau npaj txhij txog tej no? Koj npaj lawm los tsis tau? Tsuas yog tug uas dim lawm rau lub sijhawm no thiaj yuav raug coj yam us ntsib tug Tswv, Koj puas tau dim? Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, Nws cov ntshav saum ntuj Ceebtsheej yuav ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg, tiam sis koj yuav tsum zwm rau Yexus, thiab cia siab rau Nws xwb, yog koj cia siab rau Nws los ntawm kev ntseeg, nws yuav ntxuav koj txhua yam kev txhaum pov tseg los ntawm Nws cov Ntshav, koj yuav dim,

“raug coj mus uake mus rau saum huab, mus ntsib tug Tswv saum nruab ntug” (1 Thexalaunike 4:17).

Koj yuav nrog peb hu uake,

Au zoo siab! Au yuav nyob cia sia tag mus ib txhi,
Tsis mob, tsis muaj kab mob, tsis muaj kev ploj tuag
Coj mus saum huab nrog tug Tswv nyob uake,
Thaum Yexus tau txais “Nws lub meej mom”
Au tug Tswv yuav ntev npaum licas
Sawvdaws yuav hu nkauj,
Yexus yuav rov los! Heleluyas!
Heleluyas! Amees, Heleluyas! Amees.
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Cov ntsoov hais tias koj yuav tsum rov tuaj pehawm Vajtswv rau lub lim tiam tom ntej no thiab tuaj hnov Vajtswv Txojlus ib zaug ntxiv, Yexus hlub koj! Cia siab rau Nws thiab Nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg los ntawm Nws cov Ntshav ua ntws los saum ntoo Khaublig! Amees!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: 1 Kaulithaus 15:51-54
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus is Coming Again” (John W. Peterson, 1921-2006).


TXHEEJ TXHEEM

RAUG COJ YA MUS

(COV LUS QHIA #3 HAUV VAJLUSKUB)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tug Tswv tug kheej nqe saum qaum ntuj los tau qw nrov nrov, thiab Vajtswv tej suab raj thiab cov neeg uas tuag hauv Yexus yuav sawv ua ntej: peb cov uas tseem ciaj sia yuav raug coj ya mus uake rau saum huabb, mus ntsib tug Tswv saum nruab ntug…” (1 Thexalaunike 4:16-17).

(Lukas 24:37, 39; Teshaujlwm 1:9-11)

I.   Ib, tug Tswv yuav raug coj ntawm yuav nqe saum qaum ntuj los,
1 Thexalaunike 4:16a; Teshaujlwm 1:11; Lukas 24:39; Yauhas14:3;
cf. Tshwmsim 19:11-16; cf. Mathais 24:27-31; cf. Xemkhaliyas 14:4-5;
1 Thexalaunikas 4:17.

II.  Ob, cov neeg tuag hauv Yexus yuav rov ciaj sia tuaj,
1 Thexalaunike 4:16b; Yauhas 11:39, 43-44; Yaxayas 26:19;
Yauj 19:26-27; 1 Kaulithaus 15:52, 51.

III. Peb, cov ntseeg uas tseem ciaj sia yuav raug coj ya nrog lawv mus,
1 Thexalaunike 4:17; 1 Kaulithaus 15:52.