Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV TSUM RAUG FIJ THIAJ CAWM TAU

(QHIA ZAUM 11 HAUV YAXAYAS 53)
PROPITIATION!
(SERMON NUMBER 11 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav lig lub plaub hlis 13, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 13, 2013

“Kuv yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem. Nws tuag thiaj theej tau neeg lub txhoj thiab zam tau neeg lub txim. Yog li ntawd nws yuav pom nws tej xeebntxwv; nws yuav muaj sia nyob ntev, thiab nws yuav ua kom kuv tes haujlwm tiav” (Yaxayas 53:10).


Tug Vajtswv uas kuv yuav hais hmo no yuav txawv li txhua zaug, thiab thaum ib txhia hnov yuav ntxub los kuj muaj. Neeg niaj hnub nim no totaub Vajtswv yuam kev. Thaum hais txog tug Vajtswv uas nyob rau Vajluskub cov neeg no yeej xav rau qhov phem xwb, tshwjxeeb rau ib txhia xibhwb.

Ob peb xyoo dhau los no muab ib ib tug xibhwb laus tau caw kuv mus qhia Vajtswv txojlus rau cov hluas muaj xws li ib puas tawm leej. Pawg ntseeg ntawd kuv twb mus qhia ntau zaug lawm, yog lintawd kuv paub zoo tias pawg ntseeg cheemtsum tau dabtsi tiag. Tiamsi qhov kuv mus qhia zaum no cov caw kuv yog ob tug xibhwb hluas. Lub sijhawm no kuv qhia txog kev cawmdim, kuv hais txog Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kuv tau xaus cov lus qhuab qhia rau qhov Tswv Yexus yog yog tug tseemceeb nyob rau Vajtswv Txojlus. Lub sijhawm ntawd muaj nees-nkaum tug hluas tau los txais yuav Vajtswv. Zaum no yog thawj zaug uas muaj kev caw neeg los ntseeg.

Ib yam ua rau kuv xav tsis txog yog ob tug xibhwb hluas, ntxim nyho yuav tsum zoo siab rau cov hluas uas tau los txais yuav Vajtswv no.Tiamsis ob tug tau chim rau kuv thaum kuv qhia Vajtswv txojlus tag. Tom qab ntawd ob tug yeej tsis sau ntawv tuaj ua kuv tsaug kiag li, tsis tag li los tseem tsis muab nyiaj rau kuv raws li pawg ntseeg yuav tsum tau muab ua khoom plig rau kuv. Kuv xav tsis thoob txog ob tug xibhwb no kiag li. Tom qab ntawd kuv tau los paub tias, ob tug cem kuv hais tias kuv qhia yuam kev, xws li kuv yuav tsum xub ceebtoom rau cov hluas paub ua ntej txog qhov Vajtswv yuav txiav txim rau kev txhaum ua ntej los qhia lawv. Tom qab ntawd kuv thiaj paub tias cov xibhwb tam sim no xav licas rau kev qhia Vajtswv txojlus xws li “Lawv hais Vajtswv txojlus, yog hais txog qhov Vajtswv hlub xwb. Tsis qhia rau kom neeg pom txog txoj kev txhaum.” Kuv xav tias cov xibhwb tam sim no yeej qhia lintawd tiag. Tiamsis kuv tseem tseeg tias yuav tsum muaj tej lub hwjchim los yuam kom lawv xav lintawd, thiab totaub kev qhia Vajtswv txoj mus rau qhov yuam kev.

Dr. A. W. Tozer haistias, “Yeej tsis muaj ib tug neeg twg paub txog Vajtswv qhov kev hlub, yog tsis paub txog qhov kev ntshai Vajtswv uantej” (The Root of Righteousness, Christian Publications, 1955, p. 38). Dr. Martyn Lloyd-Jones los ntseeg zoo tib yam li Dr. Tozer rau qhov no thiab. Iain H. Murray tau hais tias “Dr. Lloyed-Jones qhia qhov tseeb hais txog neeg qhov kev txhaum rau ntawm Vajtswv yog hais txog qhov Vajtswv tawmtsam txoj kev txhaum…thiab yuav rau txim rau txoj kev txhaum thiab pov rau tug Tuagteb…nws thiaj yog tug uas qhia raws li Vajtswv Txojlus, Tub tuag teb tsis yog ib yam uas los ntawm neeg lub tswvyim (Rev. Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

Dr. Lloyd-Jones tseem hais ntxiv tias, “Qhov phem tshaj plaws yog qhov neeg totaub Vajtswv rau qhov yuam kev” (Tibphau daim 316). Kuv tseem pom tias Dr. John R. Rice uas yog ib tub xibhwb muaj koob npe nyob rau cov Npavtiv, tseem hais tib yam li Dr. Tozer thiab Dr. Lloyd-Jone thiab. Dr. Rice hais li no.

Tug Vajtswv uas nyob rau Vajluskub yog tug uas coj nruj heev thiab tsiv, tug Vajtswv uas pauj kev chim siab, zoo ib yam li tug Vajtswv uas muaj kev hlub (John R. Rice, D.D., The Great and Terrible God, Sword of the Lord Publishers, 1977, p. 12)

Dr. Rice hais tias,

Cov xibhwb tshiab tamsim no qhia txog kev hlub xwb tsis hais txog kev cai, qhia kev ntseeg tsis hais txog kev hloov dua siab tshiab, qhia txog tug Vajtswv uas muaj kev hluab tsis hais txog txog tug Vajtswv uas tawm tsam neeg txoj kev txhaum, qhia txog ntuj ceebtsheej tsis qhia txog tub Tuag teb…yog cov tsis qhia raws qhov tseeb li Vajtswv hais.Yog cov uas qhia yuamkev. Yog cov tsis ncajncees rau kev qhia Vajtswv Txojlus. Vajtswv yog tug Vajtswv coj nruj, tug Vajtswv tawm tsam kev txhaum, tug Vajtswv pauj kev chim siab, tug Vajtswv uas txaus ntshai, tug neeg txhaum yuav ntsib kev puas tsuaj rau tug Vajtswv no yog tsis kam lees lub txim (tib phau daim 13, 14).

Amees! Kuv paub Dr. Tozer thiab Dr. Lloyd-Jones ntev los lawm vim kuv tau nyeem lawv cov ntawv thiab paub tias ob tug no yeej pom zoo nrog rau Dr. John R. Rice rau cov lus hais saum no. Vajtswv yog “tug Vajtswv uas tawm tsam kev txhaum.”

Thaum peb los pom Vajtswv zoo li Vajtswv Txojlus qhia Txog Nws, yuav uas rau peb totaub txog Yaxayas 53:10 zoo. Vim Vajluskub nqe no muab Vajtswv, Vajleejtxiv ua tug tseem ceeb uas yog ua kom Yexus coj kev cawmdim rau peb,

“Kuv yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Nws tuag thiaj theej tau neeg lub txoj thiab zam tau neeg lub txim” (Yaxayas 53:10).

“Vajtswv yog tug muaj coj los fij” (Loos 3:25).

Dr. W. A. Criswell tau hais tias, “kev fij yog Tswv Yexus tes dej num uas muaj nyob rau saum ntoo Khaublig vim yog Vajtswv qhov kevchim rau txoj kev txhaum, kom Vajtswv qhov kev ncajncees uas yuav rhuav tshem kev txhaum tsis txhob los poob rau neeg” (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979, p. 1327, note on Romans 3:25).

“Vajtswv yog tug muaj coj los fij” (Loos 3:25).

Phau ntawv txhais Vajluskub hu ua The Reformation Study Bible qhia nqe Vajluskub no tias, “Tswv Yexus fij nws tug kheej thiab tau tuag vim yog Vajtswv qhov kev chim rau tug neeg txhaum, Vajtswv thiaj yuav zam txim rau neeg thiab ntxuav neeg tej kev txhaum. Tiam sis xibhwb Povlauj hais tseeb tias, qhov kev fij [Vajtswv Leejtub] tsis yog qhov ua kom Vajtswv hlub peb. Tiam sis qhov tseeb yog –Vajtswv qhov kev hlub ua rau Nws muab Nws ib Leejtub fij” (The Reformation Study Bible, Ligonier Ministries, 2005, p. 1618, note on Romans 3:25).

“Vajtswv tsis khuvxim nws tus Tub, tiamsis nws muab nws tus Tub los theej peb sawvdaws lub txhoj” (Loos 8:32).

Yaxayas hais tias,

“Yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Nws tuag thiaj theej tau neeg lub txoj thiab zam tau neeg lub txim” (Yaxayas 53:10)

.

Nyob rau Yaxayas peb pom tau hais tias Vajtswv yog tug uas kom Yexus raug ntsia rau tom roob Kaulaskauthas. Tswv Yexus txom nyem thiab tuag “twb yog vim, kom muaj tias raws [lub homphiaj] thiab Vajtswv cov lus uas tau hais tseg” (Teshaujlwm 2:23). Tug Vajtgswv uas muaj kev chim thiab kev hlub hauv Vajluskub yog tug ua kom Yexus ntsib kev txomnyem thiab tuag. Yauhas 3:16 hais tias Vajtswv “muab nws ib leej tub” (John 3:16). Loos 8:32 hais tias, “Vajtswv…tsis khuv xim nws ib Leejtub, tiam sis muaj fij rau peb” (Loos 8:32). Vajtswv qhov kev chim rau txoj kev txhaum tau poob rau ntawm qhov uas fij Nws ib Leejtub uas yog Yexus. Raws li Yaxayas tau hais tseg,

“Kuv yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Nws tuag thiaj theej tau neeg lub txoj thiab zam tau neeg lub txim” (Yaxayas 53:10).

Yaxayas tau coj peb mus pom “txog qhov tseeb” uas yog qhov qhia peb txog Vajtswv Vajleejtxiv xa Nws tug Tub taug txoj kev txomnyem vim yog txoj kev hlub thiab raug ntsia rau saum ntoo Khaublig, Vajtswv thiaj li zam tau neeg lub txim, thiab Nws qhov kev chim yuav poob rau ntawm Yexus, thiaj yuav tsis poob rau tug neeg txhaum. Nyob rau Yaxayas nqe no peb pom tias, (1) Vajtswv ua tug ntau Nws; (2) Vajtswv uas rau kom Nws ntsib kev txom nyem; (3) Vajtswv muab Nws tug Ntsujplig fij rau peb qhov kev txhaum.

I. Ib, Vajtswv ua tug ntaus Yexus.

“Yehauvas yeej zoo siab ntau kom nws nqaij ntsuab” (Yaxyayas 53:10).

Los lus “nqaij ntsuab” txhais tau tias “raug nplawm raug ntau.” “Yehauvas yeej zoo siab ntau kom nws nqaij ntsuab” Dr. Edward J. Young hais tias, [Yexus] tug tsis muaj kev txhaum, Vajtswv txaus siab ntau kom nws nqaij ntsuab [nplawm thiab ntaus] nws. Nws qhov kev tuag tsis yog los ntawm tug neeg txhaum txhais tes tiam sis yog Vajtswv txhais tes. Tsis yog neeg qhov kev feemxyuam ua kom Nws tuag, vim neeg tsis yog cov los tswj tes dej num no. Lawv tsuas yog ua raws li Vajtswv tso cai kom ua tau xwb” (Edward J. Young, The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, pp. 353-354).

Zoo li kuv twb hais lawm tias Loos 3:25 yeej qhia meej txog Yexus,

“Vajtswv thiaj zam tau neeg lub txim, (Loos 3:25).

Thiab nyob hauv 3:16,

“Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub (Yauhas 3:16)

Qhov yuav rhuav tshem tau Vajtswv qhov kev chim rau txoj kev txhaum, thiab uas kom kev cawmdim los tau rau tib neeg.

“Vajtswv yeej txau siab ntau nws [kom nqaij ntsuab] (Yaxayas 53:10).

Tes haujlwm no pib rau tom lub vaj Kebxesmanes, Vajtswv, Vajleejtxiv tau ntau thiab nplawm Nws Leejtub kom nqaij ntsuab. Mathais hais rau peb paub txog hauv lub vaj Kebxesmanes, Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tua tug Tswv yug yaj” (Mathais 25:31). Nyob rau phau Vajlubkub Malakaus kub hais ib yam hais tias “Kuv yuav tua tug Tswv yug yaj” (Malakaus 14:27). Vajtswv yog tug tua Yexus, kom nws nqaij ntsuab, yog thawj qhov uas pib kom nws raug kev txom nyem vim yog peb qhov kev txhaum nyob rau hauv lub sijhawm yav hmo ntuj hauv lub vaj kebxesmanes. Spurgeon tau hais tias,

Lub sijhawm no Yexus tau haus ntau khob los ntawm Vajleejtxiv txhais tes. Tsis yog ntawm cov neeg Yudas, tsis yog los ntawm Yudas tug ntxeev siab, tsis yog los ntawm qhov cov thwjtim pw tsaug zog, tsis yog los ntawm dab ntxwnyoog los rau hauv [Kabxemanes] rau lub sijhawm no, tiam sis yog Vajtswv ua tug rau cov kho no kom puv…yog cov khob uas muaj txoj kev nyuaj siab. Nws yeej [ntshai] qhov ntawd, vim yog cov [khob] ntawm no tsis yog mob rau seem cev nqaij daim tawv xwb, txij thaum nws los ntsib qhov kev ntshai no…yog ib yam ua phem thiab txaus ntshai tshajplaws uas yog los rau [Nws] ntawm Vajleejtxiv txhais tes. Tej no tshem tau peb tej kev xav thaum peb los nyeem txog, qhia qhov tseeb tias “Vajtswv txaus siab uas kom nws nqai ntsuab…” Vajtswv yog tug ua kom [poob] rau ntawm rau neeg txhua tug. Vajtswv uas rau kom nws yog neeg txhaum, tias sis peb yeej paub tias nws tsis yog neeg txhaum. Vajtswv ua kom tug Cawmseej ntsib kev nyuaj siab kawg nkaus…Nws yuav tsum raug kev txom nyem theej tug neeg txhaum [qhov chaw]. Qhov yog lub ntsiab lus tseemceeb uas nyob rau ntawm lub vaj [Kebxesmanes] kuv [yuav piav tau] rau nej lub sijhawm no, tej no yeej yog qhov tseeb,

‘[Tsuas yog Vajtswv, thiab Vajtswv ib leeg xwb,
Rau qhov kev txomnyem uas peb paub no.’

(C. H. Spurgeon, “The Agony in Gethsemane,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XX, pp. 592-593).

“Vajtswv yeej txau siab ntau nws [kom nqaij ntsuab] (Yaxayas 53:10).

Nyob rau ntawm neeg lub txim uas nyhav uas tau poob rau ntawm Nws hauv lub vaj Kebxesmanes, Yexus raug uas kom nqai ntsuab, qhov nqaij ntsuab ntawm vim yog neeg tej kev txhaum, kom Vajtswv,

“Yexus nyuaj siab kawg nkaus, nws hajyam siv zog thov Vajtswv heev; nws tawm hws zoo li ntshav nrog rau hauv av” (Lukas 22:44).

Yeej tsis muaj ib tug neeg twg txhais tes yuav chwv tau Nws. Nws tsis tau raug ntes, los sis raug ntau, thiab nplawm, los sis raug ntsia. Tsis yog li ntawd, Vajtswv thiaj yog tug ua kom Nws nqaij ntsuab thiab ntuag nyob rau hauv Kebxemanes. Vajtswv Vajleejtxiv yeej hais tias, “Kuv yuav tua tug Tswv yug yaj” (Mathais 26:31). Qhov no yog yam ua Vajtswv hais rau Yaxyas kom sau tseg cia,

“Vajtswv yeej txau siab ntau nws [kom nqaij ntsuab] (Yaxayas 53:10).

Tsis muaj ib yam lus tug yuav qhia txog Vajtswv qhov kev chim,
   Qhov kev chim ntawd yog rau kuv:
Qhov kev txhaum yog kuv li, tiamsis nws ev tag hu si
   Kom tug neeg txhaum dim!
(“The Cup of Wrath” by Albert Midlane, 1825-1909;
     to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).

II. Ob, Vajtswv ua kom Yexus ntsib kev txom nyem.

“Vajtswv yeej txau siab ntau nws kom nqaij ntsuab: Nws muab nws tso rau qhov kev txom nyem…” (Yaxayas 53:10).

Ib zaug ntxiv, Vajtswv yog tug uas muab Nws ib Leejtub tso rau qhov kev txomnyem, Nws thiab ntsiab qhov kev tuag. Dr. John Gill hais tias,

Vajtswv muab nws tso rau qhov kev txom nyem [ua rau kom nws rau kev txom nyem]…tsis tiv thaiv nws, tiam sis tseem muab nws cob rau tug neeg phem txhais tes, tua kom tuag: Nws raug ua kom ntsib kev txomnyem nyob rau lub vaj, thaum nws tug ntujplig ntsiab txoj kev nyuaj siab; thiab raug ntsiab saum ntoo Khaublig, thau raug ntsia hlau ntsia [thiab] ev neeg tej kev txhaum, thiab Vajleejtxim qhov kev chim rau saum Nws; thiab Vajtswv tau khiav nraim ntawm Nws, thiaj ua rau nws quaj hais tias, Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj hnov qab kuv lawm?...[tso cai] rau kom nws rau hmo, rau seem cev nqaij daim tawv thiab ntsujplig (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. V, page 315).

Yexus yeej txaus siab tiv kev txomnyem thiab raug ntau kom nqaij ntsuab thiab mob, raug nplawm thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig, tiv kev txom nyeej theej peb lub txim, Nws hais tias,

“Rau qhov kuv los saum ntuj los tsis yog los ua raws li kuv lub siab, tiamsis kuv los ua raws lit us uas txib kuv los lub siab nyiam” (Yauhas 6:38).

“Qhov ntawd twb yog raws li Vajtswv pom zoo twb daws Yexus dim thiab tsa Yexus txojkev tuag lub hwjchim yiam tsis tau nws” (Teshaujlwm 2:23).

“Nws raug foom tsis zoo vim yob peb” Kalatias 3:13).

“Nws zam txhua haivneeg hauv ntiajteb no tej kev txhaum huv tibsi thiab” (I Yauhas 2:2).

“Vajtswv thiaj zam tau neeg lub txim, (Loos 3:25).

Tsis muaj ib yam lus tug yuav qhia txog Vajtswv qhov kev chim,
   Qhov kev chim ntawd yog rau kuv:
Qhov kev txhaum yog kuv li, tiamsis nws ev tag hu si
   Kom tug neeg txhaum dim!
(“The Cup of Wrath” by Albert Midlane, 1825-1909).

“Vajtswv yeej txau siab ntau nws kom nqaij ntsuab: Nws muab nws tso rau qhov kev txom nyem…” (Yaxayas 53:10).

III. Peb, Vajtswv muab Yexus tug Ntsujplig fij rau peb tej kev txhaum.

Thov peb sawv ntsug thiab nyeem ib zaug ntxiv nrov nrov, xau rau lo lus “fij rau peb tej kev txhaum.”

Yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Thaum muaj nws tug ntsujplig fij rau peb tej txhaum” (Yaxayas 53:10)

Nej zaum tau

Nco ntsoov lo lus “yeej” sau ua qhov pib rau nqes no. Yog pab kom totaub nqe cuaj, “Nws yeej tsis tau tua neeg, thiab nws lub qhov ncauj yeej tsis hais lus dag hlo li. Yeej…”(Yaxayas 53:910a). Txawm yog Yexus tsis yog neeg txhaum, “Yeej txaus siab uas kom nws nqaij ntsuab; thiab Vajtswv uas kom nws raug kev txom nyem…” Dr. Gaebelein phau ntawv txhais Vajluskub hais tias, “Nqe 10 yog ib nqe uas tsis txaus poob siab uas muab [Yexus] tug uas yog neeg ncajncees, tiam sis cov neeg uas tau los nyeem hu qhov no tias tuag theej” (Frank E. Gaebelein, D.D., General Editor, The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan, 1986, volume 6, p. 304).

Yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Thaum muaj nws tug ntsujplig fij rau peb tej txhaum” (Yaxayas 53:10)

“Vajtswv tsis khuvxim nws tus Tub, tiamsis nws muab nws tus Tub los theej peb sawvdaws” (Loos 8:32).

Yexus Khetos yog tus uas ris peb lub txim saum tus ntoo khaublig…twb kho nej tej mob zoo tas lawm. (I Petus 2:24).

“Vajtswv muab peb lub txim rau nws ris. Vajtswv ua li ntawd kom peb cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txoj sia tau neeg ncaj ncees ib yam li Vajtswv yog tus uas ncaj ncees” (2 Kaulithaus 5:21).

“Yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Thaum muaj nws tug ntsujplig fij rau peb tej txhaum” (Yaxayas 53:10)

Tsis muaj ib yam lus tug yuav qhia txog Vajtswv qhov kev chim,
   Qhov kev chim ntawd yog rau kuv:
Qhov kev txhaum yog kuv li, tiamsis nws ev tag hu si
   Kom tug neeg txhaum dim!
(“The Cup of Wrath” by Albert Midlane, 1825-1909).

“Yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem: Thaum muaj nws tug ntsujplig fij rau peb tej txhaum” (Yaxayas 53:10)

Yexus yog Vajtswv los tiv kev nyem vim yog peb tej kev txhaum. Yexus tuag rau koj qhov chaw, zoo li tug tuag theej koj. Yexus tiv kev txom nyeem theej koj, zoo li tug uas cawm koj thiab them koj lub txim, thiab tshem Vajtswv qhov kev chim kom txhob poob rau koj tiam sis poob rau Nws tug kheej. Thaum koj los xav txog cov ntsia hlau ua ntsia nws txhais tes thiab kotaw, qhov ntawd twb yog vim ua rau koj ntag. Nws tuag zoo tug ncajncees rau tug neeg uas tsis ncajncees, coj koj rov los rau Vajtswv txoj kev ncajncees thiab zam koj lub txim. Spurgeon tau hais tias,

Neeg txoj kev txhaum yog yuav tsum poob rau lub cub tawg uas kuv mus tag ib txhi; thaum Vajtswv muab Yexus tso theej koj qhov chaw yog muaj tseeb, thiab muab kev txomnyem tso rau nws, ntxiv nyho peb yuav tsum poob rau tub Tuagteb…tiam sis Yexus rau ev peb tej kev txhaum tsis hais yav tag los, tam sim no, yav tom ntej muab coj mus pov tseg, kom txhob los raug rau peb ntxiv lawm, vim yog Nws raug kev txom nyem theej peb qhov [chaw] Koj puas pom, txog qhov Vajtswv cov nqaij ntsuab? Koj yuav tsis pom txog rau thaum nws ua rau koj pom, txog qhov Yexus nyob rau tom roob Kaulakauthas, yam ua twb [tsis ntxim nyho] yuav ua rau peb yuav mus txom nyem rau [tub Tuagteb] (C. H. Spurgeon, “The Death of Christ,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume IV, pp. 69-70).

Yeej muaj tseeb Yexus qhov kev tuag yuav cawm tsis tau txhua tug neeg ntawm tub Tuag teb. Tsuas yog tug neeg uas cia siab rau Yexus xwb thiaj yuav raug cawm. Nws tuag rau tug neeg txhaum, thiab tshawb nrhiav Yexus qhov kev zam txim.

Qhov koj los paub txog kev txhaum thiab paub txog qhov kev xav tau Yexus yog qhov qhia tias Nws tuag thiab cawm koj dim lub txim. Tiam sis cov neeg uas pheej muaj qhov no laug ib hnug dhau hnub, thiab hnov qab mus, yuav rau txiav txim poob rau tug Tuag teb vim yog lawv tej kev txhaum, vim yog lawv tsis yuav Tswv Yexus qhov kev tuag theej lawv lub txim saum tug ntoo Khaublig.

Ua tib zoo xav kom ntev thiab zoo zoo. Ua tib zoo xav txog cov ntsiab lus uas nyob rau zaj nkauj no “Yuav tsum fij thiaj zam tau lub txim”

Tau muab tug menyuam ntawd rau kuv
   Nws ev leejtxiv qhov kev chim;
Kuv pom thiab paub txog nws cov ntshav
   Kuv lub npe raug sau rau ntawd.

Ntawm Tswv Yexus cov ntshav ntawd,
   Yog ntws los ntxuav kev txhaum;
Txhua lub kev txhab cia li qw nrov nrov
   Nws lub kev txhab twb yog vim hlub neeg.

Cawmseej cov ntshav twb yog vim rau kuv,
   Tug muaj hwjchim tuag theej;
Ob txhais tes uas raug ntsia hlau ntsia
   Yuav coj kuv mus txog rau Nws lub zwm txwv.
(“Propitation” by Augustus Toplady, 1740-1778;
     to the tune of “At the Cross”).

Tam sim no, yog vim licas kom tseem tsis cia siab rau Yexus thiab? Dab tsis ua rau kom koj tsis cia siab rau Nws? Dab tsi uas rau koj zais kev txhau thiab tsis kam los cia siab rau Nws? Qhov kev phem kev dag ntxias twg ua rau kom koj tsis cia siab rau tug Cawmseej? Qhov kev ntshaib twg koj xav tias yuav nplawm qhov ntawd yog koj los ciab raus Nws? Qhov twg thiab ua rau kom koj tsis cia siab rau Yexus tug ua ev Vajtswv qhov kev chim thiab kev txiav txim uas yuav los poob rau koj? Cia li muab tej no tso pov tseg rau tom qab – thiab los cia siab “rau Vajtswv tug menyuam yaj, tug uas ev neeg ntiajteb lub txim” (Yauhas 1:29). Nws tseem nyob tos koj. Txho hlaus lub sijhawm ntev ntev. Cia li los cia siab rau nws tam sim no, hmo no ntag. Peb chav chaw qhia tseem seem tos tug neeg uas tshawb nrhiav Yexus, thiab cia siab rau Nws, thiab nws qhov kev cawmdim.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Propitiation” (by Augustus Toplady, 1740-1778;
to the tune of “At the Cross”).


TXHEEJ TXHEEM

YUAV TSUM FIJ THIAJ CAWM TA

U

(QHIA ZAUM 11 HAUV YAXAYAS 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem. Nws tuag thiaj theej tau neeg lub txoj thiab zam tau neeg lub txim. Yog li ntawd nws yuav pom nws tej xeebntxwv; nws yuav muaj sia nyob ntev, thiab nws yuav ua kom kuv tes haujlwm tiav” (Yaxayas 53:10).

(Lukas 16:23; Loos 3:25; 8:32; Teshaujlwm 2:23; Yauhas 3:16)

I.   Ib, Vajtswv ua tug ntaus Yexus. Yaxayas 53:10a; Mathais 26:31;
Malakaus 14:27; Lukas 22:44.

II.  Ob, Vajtswv ua kom Yexus ntsib kev txom nyem. Yaxayas 53:10b;
Yauhas 6:38.

III. Peb, Vajtswv muab Yexus tug Ntsujplig fij rau peb tej kev txhaum.
Yaxayas 53:10c; Yaxayas 53:9-10a; Loos 8:32; I Petus 2:24;
2 Kaulithaus 5:21; Yauhas 1:29.