Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUS QHUAB QHIA TXOG TSHUAV QEE LEEJ KOM DIM

THE DOCTRINE OF THE REMNANT
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig hnub tim 27 lub ib hli ntuj xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 27, 2013

“Yog tias tug Tswv uas muaj hwjchim loj tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas ntag” (Yaxayas 1:9).


Kuv qev lub ntsiab lus qhuab qhia no los ntawm Dr. W. A Criswell (1909-2002), nws ua xibhwb nyob rau cov Bavtiv nyob rau lub nroog Dallas, xeev Texas ntev los lawm. Kuv qhia tseeb rau nej tias muaj ib txhia xibhwb yuav hais tias, “txhob siv lo lus tias “cov lus ‘qhuab ntuas’ vim lawv tsis siv los qhuab ntuav no lawm” rau cov uas pom tau tias lo lus ntuav thiab cov lus hais txog Vajtswv tsis tseemceeb rau lawv lawm. Lawv nyiam qhia cov lus uas ua kom neeg nyiam, tsis yog cov lus qhuab ntuav. Peb yeej tsis hno cov lus qhuab ntuav hais txog kev cawmdim, lossi cov lus qhuab ntuav hais txog cov ntseeg, lossis cov lus hais txog Vajtswv. Cov lus qhuab qhia feem ntau tamsim no siv neeg nyob rau nruab nrab tsis yog Vajtswv-tsis yog nws cov lus-nyob nruab nrab. Yog lintawd kuv thiaj siv Dr. Criswell’s lub ntsiab lus hu tias, “Cov lus qhuab ntuav uas seem cia.” Tug xibhwb no yeej muaj cuaj kav los qhia txog cov lus qhuab ntuav no!

Tiam sis cov xibhwb feemcoob tamsim no xav txog yam uas yog neeg yuav tsum tau – tiag tiag yuav tsum xav txog cov lus qhuab ntuav hais txog qhov tseeb uas nyob rau hauv Vajluskub. Qhov no yog cov lus qhuab qhia ua lawv qhia tamsim no “Neeg nyob rau nruab nrab” nyob rau lawv qhov kev qhuab qhia. No yog lawv cov ntsiab lus: “Cia li saib xyuas koj lub neej,” “Nyob rau qhov kev Hlub,” “Kho lub neej nim no,” “Vajtswv xav tias koj mas zoo kawg nkaus” “Tsis ruaj khov ntev los lawm,” “Ua neej kom sib npaug zog,” “Pib ploj, thiab Pib nyob,” “Cia li los ua kom zoo tshaj zoo yog koj tug kheej, “Ua Koj Lub Neej kom zoo tshaj” “Tshawb nrhiav kom pom koj tug kheej” “Tswj koj tug yam ntxwv.” Muaj ib tug tseem hais li no “Luag rau txoj kev koj taug kom lub neej txij nkawm thiaj yuav zoo.” Kuv tsis tau hias tias cov lus qhuab qhia no tsis muaj qhov zoo nyob rau hauv. Tej zaum yeej muaj thiab. Qhov kuv hais yog lawv cov ntsiab lus hais txog yam ua “neeg yuav tsum tau” uas tsis yog yam ua Vajluskub, lus qhuab ntuav thiab cov lus hais txog Vajtswv nyob rau phau Vajluskub, cov lus qhuab qhia tam sis no yeej zoo li ntawm xwb. Cov lus qhuab qhia uas tau hnov los no, ua rau kuv dhuav kawg nkaus! Lawv cov ntsiab lus zoo li los ntawm tug poj niam uas hu ua Oprah Winfrey lossis tug txiv neej t Digest!

Kuv tau nyeem Dr. David F. Wells cov ntawv. Nws yog xibhwb qhia ntawv nyob rau lub tsev kawm Vajluskub hu ua Gordon-Conwell Theological Seminary. Muaj tseeb nws yog ib tug xibhwb tshiab, tiam sis nws muaj cov lus tseemceeb yuav hais. Xws li, nws hais txog “…cov pawg ntseeg loj uas tsis muaj tug ntseeg…thaum peb tsis muaj kev qhia txog Vajtswv Txojlus, thaum ntawd yog peb tab tom qhia yam tsis muaj qab hau dabtsi rau cov ntseeg” (David F. Wells, Ph.D., No Place for Truth: Or Whatever Happened to Evangelical Theology?, Eerdmans, 1993, p. 292). Muaj ib yam ua kuv pom zoo nrog rau nws!

Dr. W.A Criswell yog ib tug uas qhia Vajtswv lus. Nws cov lus qhuab qhia muaj ceem rau kev hais txog Vajtswv thiab muab Vajtswv txoj lus coj los txhais. Kuv thiab li pom txog qhov ua nws qhia txog “Cov lus qhuab qhia ua tseem muaj nyob.” Tiam sis tsis yog cov lub qhuab qhia uas tsis muaj qab hau los sis qhuav qhawv tsis muaj dabtsi. Cov uas tseem tsis tau paub txog tug xibhwb no kom paub tias nws yog ib tug xibhwb uas qhia tau zoo heev! Criswell los yeej pom zoo nrog rau Dr. Martyn Lloyd-Jones, raws li Dr. Lloyd-Jones cov lus no,

Kev qhuab qhia yog dabtsi? Yog Vajntsujplig cov lus!...cov lus qhuab qhia tawm los ntawm tug neeg uas muaj Vajntswv tug ntujplig…Tug neeg uas qhia tsis tau zoo li no tsis ntxim nyho yuav los sawv qhia Vajtswv txoj lus, txawm txav lo ti xwb los yeej tsis pub kiag li (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Preaching and Preachers, Zondervan Publishing House, 1972, daim 97).

Qhov txuav ntxiv mus, Kuv yuav siv Dr. Criswell lub ntsiab lus, “Cov lus qhuab qhia hais txog tshuav qee leej dim.” Kuv tseeg tias Vajtswv yuav pab rau kom kuv cov lus no “muaj ceem” uas rau kom nej rau siab mloog thiab tejzaum pab rau kom tej tug los cuag Vajtswv nyob rau hmo no!

“Cov lus qhuab qhia tshuav qee leej dim.” Nyob rau Vajtswv Txojlus hais tias,

“Yog hais tias tug Tswv uas muaj hwjchim tsis pab kom tshuav qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas ntag” (Yaxaya 1:9).

“Yog hais tias tug Tswv uas muaj hwjchim tsis pab kom tshuav qee leej dim…” lo luv tshuav raws li lo lus Henplais yog “sawreed.” Txhais tau hais tias “tug uas dim.” Cov povthawj thaum ub muab lo lus no txhais ntawm lus Henplais los ua lus Kivliv, nyob rau phau Vajluskub hu ua Septuagint, lo sawv rau ua lus Kivliv yog “sperma,” txhai tau tias “xeeb ntxwv” los sis “noob zaub.” Tug Tswv uas muaj hwjchim tsis pab kom qee leej dim, qee lub noob zaug, yog hais txog qee leej uas yog cov ntseeg thiab raws Vajtswv qab, tiag tiag peb yuav tsum rau Vajtswv rhua tshem kom tag vim yog Nws txoj kev chim, zoo li lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas!” Cov lus qhuab qhia txog txog qee leej uas dim yog dabtsi? Yog li no – Vajtswv yuav cawm qee leej kom dim ntawm cuj hluav taws uas yog txoj kev rau txim mus ntsib Vajtswv rau saum ntuj Ceebtsheej! Qhov ntawd yog cov lus qhia txog qee leej ua dim! Qhov ntawd yog lub ntsiab lus ntawm peb cov lus qhuab qhia,

“Yog hais tias tug Tswv uas muaj hwjchim tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas ntag” (Yaxaya 1:9).

Yaxaya cov lus qhuab qhia yog Vajtswv Txoj lus uas yog kev txiav txim. Tiamsis Yaxayas kuj tseem muab cov lus qhuab qhia uas yog kev vim los qhia thiab. Nyob rau Phau Vajluskub Yaxayas, nws hais tias lub ntiajteb yuav raug txiav txim thiab rhuav tshem. Txawm dab tsi yuav tshwm sim rau neeg ntiajteb, Vajtswv yuav tseg qee leej uas yog cov ncajncees cia, lub noob zaub, uas yog cov ntseeg uas tau kev dim. Qee leej ua dim ntawd yuav yog lub hauv paus rau Tswv Yexus lub tebchaws hauv ntiajteb no! Qhov ntawd yog cov lus qhia txog qee leej uas dim!

“Yog hais tias tug Tswv uas muaj hwjchim tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas ntag” (Yaxaya 1:9).

I. Ib, Cov lus qhuab qhia txog qee leej uas dim nyob rau Phau
Vajluskub Yaxayas.

Nyob rau Yaxayas tshooj kaum-ib hais li no,

“Hnub ntawd tug Tswv yuav siv nws lub hwjchim mus coj nws haiv neeg uas tseem tshuav” (Yaxayas 11:11).

Nyob rau lwm nqe rau tib tshooj no hais tias,

“Yuav muaj ib txoj kev loj rau qee leej ua dim” (Yaxyas 11:16).

Thiab nyob rau tshoob pebcaug-xya, hais tias,

“Koj cia li thov Vajtswv rau peb cov pejxeem uas tseem tshuav nyob no” (Yaxayas 37:4).

Peb tseem pom lo lus tshuav hais ua ob zaug, nyob tom qab ntawm tshooj no,

“Tshuav qee leej tau khiav dim…tawm hauv Yelusxaleej mus tshuav qeej leej uas tau dim” (Yaxayas 37:31, 32).

Qhov kawg pom nyob rau Yaxayas tshoob plaub caug-rau,

“Yakhauj cov xeeb ntxwv, uas yog haiv neeg Ixayees uas tseem tshuav nyob…”(Yaxayas 46:3).

Lo lus tshuav qee leej dim nyob rau hauv Vajluskub tshiab yog Loos, thaum xwbhwb Povlauj hais tias,

“Thaum Yaxayas hais txog cov Ixayees cov menyuam uas coob npaum li cov xuav zeb nram hiav txwv, yog tshuav qee leej uas dim” (Loos 9:27).

“Zoo li Yaxayas tau hais tseg, tsuas yog tug Tswv tsis tseg peb kom muaj xeeb ntxwv, ces peb yuav puas tsuaj tag zoo li nroog Xaudoos thiab Kaumaulas” (Loos 9:29).

Yaxayas pib yog hais txog cov neeg txhaum.

“Haiv neeg uas ua txhaum, nej yog cov uas muaj kev txhaum loj cov nooj uas ua phem ua qias, cov menyuam uas ua kev puas tsuaj nej tau tso tug Tswv tseg lawm, nej tuam mom neeg Ixayees tug Vajtswv thiab tig nraub qaum rau nws” (Yaxayas 1:4).

Tom qab ntawd Yaxayas tseem qhia txog Vajtswv qhov kev rau txim rau cov neeg uas tsis dim,

“Nej lub tebchaws nyob qhuav qhawv tseg, nej tej nroog kub nyhiab tag, tshuav txha av lawm xwb, lwm haiv neeg tuaj txeeb nej lub tebchaws kav tab meeg” (Yaxayas 1:7).

Qhov kawg, Yaxayas hais tias, yog Vajtswv tsis tseg ib txhia kom dim, ces txhua tug yuav puas tsuaj tag husi,

“Yog tias tug Tswv uas muaj hwjchim loj tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas ntag” (Yaxayas 1:9).

Nov yog lub ntsiab lus hais txog tshuav qee leej kom dim raws li Phau Vajluskub Yaxayas.

II. Ob, Cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej dim nyob rau lwm phau Vajluskub.

“Yog tias tug Tswv uas muaj hwjchim loj tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas ntag” (Yaxayas 1:9).

Peb pom tshuav cov neeg ua dim ua ntej dej yuav nyab ntiajteb teb,

“Vajtswv hais tias, Kuv yuav rhuav tshem neeg, uas kuv xuav av los puab” (Chivkeeb 6:7).

Muab ib qhov kev txiav txim.

“Vajtswv pom tau tias Nau-ees yog tug neeg ncajncees”
       (Chivkeeb 6:8).

Nov yog cov lus qhia txog tshuav qee leej kom dim. Nau-ees thiab nws tsev neeg yog “qee leej uas dim” uas yog Vajswv cawm kom dim ntawm qhov dej nyab ntiajteb.

Peb cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej kom dim tseem muaj nyob rau lwm qhov thiab xws li Anplahas raug Vajtswv hu tawm ntawm lub zov Aws, los raws Vajtswv qab dim ntawm lub ntiajteb. Ib tug neeg thiaj dim rau lub sijhawm ntawd! Peb pom nyob rau phau Vajluskub Khiavdim, Vajtswv tau cawm nws haiv neeg dim nyob rau txoj kev puas tsuaj hauv tejchaws Iziv ntawm Mauxes txhais tes. Peb pom Kideoos thiab nws cov peb puas tug tub nrog tawm tsam cov neeg Misdia. Peb pom Davis dim ntawm Vajntxwv Xaus txhais tes. Peb pom Xamuyees thiab nws cov cev Vajtswv lus, sawv tawm tsam cov Vajntxwv ua pe mlom. Peb pom Tswv Yexus thiab nws cov thwjtim tawm mus qhia Txoj Zoo rau nomtswv Loos. Thiab qhov kawg, peb pom cov lus qhuab qhia txog cov dim ntawm qhov kev puas tsuaj loj, thaum Vajtswv txoj lus hais txog Dabntxwnyoog tau los tawm tsam cov neeg Ixayees thiab “tshuav qee leej uas yog tug poj niam ntawd xeeb ntxwv, vim yog lawv coj raws li Vajtswv txoj kev cai, thiab qhia txog Tswv Yexus” (Tshwmsim 12:17). Nov yog cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej kom dim – qee leej uas yog Vajtswv haiv neeg dim hauv lub ntej teb uas muaj kev txhaum – thiab tsau ntuj.

“Yog tias tug Tswv uas muaj hwjchim loj tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas ntag” (Yaxayas 1:9).

III. Peb, cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej kom dim yog cov lus muaj tseeb rau niaj hnub nim no.

Thaum lub sihawm uas dej los nyab ntiajteb, neeg muaj npaum licas? Tsuas yog yim leej xwb thiaj dim, Nau-ees thiab nws tsev neeg. Qhov ntawd yog tshuav qee leej kom dim! Lub sijhawm thaum Vajtsw hu Anplahas tsua yog ib leeg xwb. Uas tau dim! Lub sijhawm thaum cov neej Ixayees tso Vajtgswv tseg ntawd tshua muaj7,000 tug xwb, thiab Vajtswv hais rau Eliyas tias, “Kuv yuav cawm xya txhiab tug neeg xwb, cov uas tsis pe dab tug dab Npa-as” (Loos 11:4). Nov yog tshuav qee leej kom dim! Tswv Yexus tseem hais rau peb tias qee leej xwb thiab yuav dim. Nws hais li no,

“Nej yuav tsum mus lub qhov rooj nqaim, rau qhov lub qhov rooj loj thiab txoj kev dav coj mus rau ntuj ntawg thiab muaj cooj leej taug txoj kev ntawd: Tiam sis lub qhov rooj nqaim thiab txoj kev me uas mus nyuaj yuav coj mus tau txoj sia cov neeg ua taug txoj kev ntawd tsis muaj coob leej” (Mathais 7:13,14).

“Qee leej xwb thiab yuav ntsib lub qhov rooj ntawd.” Qhov no yog tshuav qee leej kom dim!

Muaj neeg coob thiab coob nyob rau hauv lub nroog Los Angeles, tiam sis Vajtswv koj tuaj rau yav tsaus ntuj no. Koj puas kam ua ib tug ntawm tshuav qee leej kom dim? Koj puas kam ua qee leej ua ntsib Tswv Yexus thiab raug cawm? Tswv Yexus hais tias, “tsawg tug xwb thiaj yuav ntsib” (Mathais 7:14). Cov seem ntawm yuav “poob rau txoj kev puas tsuaj mus tag ib txhi” (Mathais 25:46). Koj puas tuaj rau hauv pawg ntseeg, txais kev cawmdim, thiab los ua ib tug nyob rau ntawm tshuav qee leej kom rau ntawm Vajtswv?

Muaj qee leej hais rau Spurgeon tias, “koj puas ntseeg tias muaj ib txhia tsis ntseeg, tsis yuav Yexus, los kuj dim txawm yog nws yuav ua dab tsis los xij, txawm nws yuav qhuab qhia npaum licas los xij, txawm nws yuav ua haujlwm ntau npaum licas los xij, yog lintawd cov lus qhua qhia yeej tsis tseem ceeb kiag li los!” Spurgeon teb rau tug neeg ntawd tias, “tsis yog li ntawd, kuv paub tau tias, qee leej yuav mloog, qee leej yuav qheb lawv lub siab, qee leej yuav hloov dua siab tshiab thiab txais kev cawmdim,” cov ntawd yog qee leej uas dim! Nov yog cov lus txhawb uas Vajtswv muab rau Nws cov neeg uas yog qeej leej ua tau txais kev cawmdim. Peb yuv ntsib cov tsis ntseeg Vajtswv thiab raug lub ntiajteb no tawm tsam, tiam sis muaj qee leej yuav dim. Qee leej yuav tig lub neej uas xam pom tug kheej zoo thiab txoj kev txhaum los cuag Yexus. Muaj qee leej yuav raug Nws cov ntshav ntxuav tej kev txhaum. Qee leej yuav raug cawm. Koj puas yog qee leej uas raug Vajtswv cawm tawm lub ntiajteb? Yuav yogi b qhov uas zoo heev kawg nkaus li uas khiav tawm lub ntiajteb uas yog txoj kev txhaum hloov los ua ib tug neeg rau ntawm Tswv Yexus pab yaj – ib feem rau ntawm qee leej uas dim! Nws zoo hev vim yob ib txoj hauv kev yuav mus nyob rau Vajtswv lub tebchaws. Tswv Yexus hais tais,

“Cov menyuam yaj, txawm yog nej tsis coob los nej tsis txhob ntshai, rau qhov nej leej txiv twb txau siab muab tebchaws rau nej lawm” (Lukas 12:32).

Hmo no kuv xav kom koj los cuag Tswv Yexus los ntawm txoj kev ntseeg. Los ua ib feem rau ntawm qee leej uas dim, ib feem rau ntawm Vajtswv pab yaj! Cia sia rau Yexus hmo no. ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav. Cia Nws cawm koj dim rau hmo no!

Txiv ntxawm Griffith yuav los hu ib zaj nkauj, zaj nkauj no tug sau yog Paul Rader. Lub ntsiab lus yog “Tsuas yog ntseeg xwb.” Qhov ntawd yog qhov kuv thov nej nyob rau hmo no. Tsuas yog ntseeg xwb – tsuas yog ntseeg hauv Tswv Yexus xwb! Thaum Txiv ntxawm Griffith hu zaj nkauj no, kuv thov kom nej sawv ntawm qhov chaw zaum ko thiab mus lawm nram qab. Yog koj tseem tsis tau dim, yog koj tseem tsis tau yog ib tug ntseeg tiag tiag, cia li sawv tawm ntawm koj lub rooj zaum mus lawm nram qab thaum peb tseem hu zaj nkauj no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw muab Vajtswv Txojlus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab rau koj. Cia mus thaum ntxivntxawm Griffith tab tom hu nkauj.

Cov menyuam yaj, txhob ntshai, ntawm ntoo khaublig mus saum zum txwv,
   Nws tau mus hauv qhov tuag los muaj txoj sia
Txhua lub hwjchim hauv ntiajteb, thiab qaum ntuj,
   Muab rau Nws vim yog pab yaj uas nws tau hlub.
Ntseeg xwb, txhua yam yeej ua tau, tsuas yog ntseeg xwb


Cov menyuam yaj, txhob ntshai, Nws mus ua ntej,
   Koj tug tswv yug yaj tau xaiv txoj haukev rau koj taug;
Ntawm lub pav dej uas tshiab thiab qab zib
   Nws twb haus yam dej iab hauv lub vaj Kexemanes lawm,
Ntseeg xwb, txhua yam yeej ua tau, tsuas yog ntseeg xwb

Paj menyuam yaj, txhob ntshai, txhaum yam yuav loj,
   Nws twb mus txhua qhov, “txhua lub qhov rooj twb kaw lawm”
Nws yeej tsis hnov qab; Nws yeej tsis ncaim mus li,
   Nws tau nqe mus nyob rau txoj kev tsau ntuj
Ntseeg xwb, txhua yam yeej ua tau, tsuas yog ntseeg xwb
   (“Only Believe” tug sau Paul Rader, 1878-1938).

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Kyu Dong Lee: Yaxayas 1:4-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Tsuas yog ntseeg xwb” (tug sau Paul Rader, 1878-1938).


TXHEEJ TXHEEM

LUS QHUAB QHIA TXOG TSHUAV QEE LEEJ KOM DIM

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yog tias tug Tswv uas muaj hwjchim loj tsis pab kom peb qee leej dim, peb yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas ntag” (Yaxayas 1:9).

I.   Ib, Cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej kom dim muaj nyob rau
Phau Vajluskub Yaxayas, Yaxayas 11:11, 16; 37:4, 31, 32; 46:3;
Loos 9:27, 29; Yaxayas 1:4, 7.

II.  Ob, Cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej kom dim nyob rau lwm
phau Vajluskub, Chivkeeb 6:7, 8; Tshwmsim 12:17.

III. Peb, cov lus qhuab qhia txog tshuav qee leej kom dim yog cov lus uas
muaj tseeb rau tam sim no, Loos 11:4; Mathais 7:13, 14; 25:46;
Lukas 12:32.