Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VAJNTSUJPLIG TES DEJ NUM UA KOM QHUAV

THE WITHERING WORK OF GOD’S SPIRIT
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles, Vajtswv hnub, Peb hli ntuj 12, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 12, 2017


Cov tsev kawm Vajluskub uas yog ntseeg ywj siab los sis liberal seminary qhia rau peb hais tias muaj ob phau Yaxayas, tiam sis lawv yuam kev, thawj 39 phau hais txog lawv tej kev txhaum thiab cov neeg raug ntev rov qab los, tiam sis txij ntawm phau 40 mus txog tom kawg, tug ces Vajtswv qhia txog lawv raug cawm, pw mob hais txog kev cawmdim los ntawm Tswv Yexus qhov kev txom nyem.

“Lub suab hais tias, Quaj, thiab hais tias, Kuv yuav quaj licas? Nqaij tawv zoo li nroj tsuag, thiab kev zoo [kev hlub, NASV; lawv qhov kev zoo, NIV] tsuas yog zoo li tej paj ntoo hauv teb, Nroj yuav qhuav mus, paj ntoo los yuav zeeg mus, vim yog: Vajtswv tug ntsujplig tshuab los raug nws, tib neeg zoo li tej nroj tsuag ntawd ntagnroj yuav qhuav thiab pab yuav zeeg mus” (Yaxayas 40:6-8).

“Lub suab hais tias, Quaj” Lub suab quaj ntawm no yog hais txog tug cev Vajluskub twg? Yog “Vajtswv lub qhov ncauj” hais nyob rau nqe tsib, Lus Henplais lo lus no “quaj” yog qârâ. Quaj tawm los – [sis ntsib] los ntawm ib tug neeg” (Strong # 121), yog tib lo lus Henplais siv nyob rau 58:1,

“Quaj nrov nrov, txhob ntshai, tsa hlo suab qw zoo li suab raj, rau cov neeg uas yuam cai, thiab Yakhauj tsev neeg txhawm” (Yaxayas 58:1).

Nov yog cov lus uas Yauhas tug muab neeg ua kev cai rau dej tau qhia tseg, Yaushas tug muab neeg ua kev cai rau dej hais txog Yaxayas 40:3, Nws hais tias “Kuv yog tug quaj nyob rau tom roob moj sab qhua, npaj kev rau tug Tswv, zoo li tug cev Vajtswv lus uas yog Yaxayas” (Yauhas 1:23; Yaxayas 40:3), Lus Kislis txhais yog “kev quaj” nyob rau hauv Yauhas 1:23 yog bǒaō. Txhais tau hais tias, “kev qw…quaj tawm” (Strong), Lus Henplais thiab lus Kislis hais li no tias “Quaj nrov nrov” (Yaxayas 58:1), qhia tau hais tias tug qhia Vajtswv lus yuav tsum qw kom nrov nrov zoo li yog Vajtswv lub suab… “Qw thiab quaj nrov nrov” rau cov neeg uas ploj ntawm Vajtswv lawm! Tug qhia Vajtswv lus yuav tsum qhia nrov nrov rau cov neeg uas mloog Vajtswv lus, tiam sis qhov no tsis yog rau xibhwb tiam tam sim no, qhov no tsis raws li kev qhia Vajtswv Txoj lus tiag tiag, cov xibhwb tshiaj tiam tam sim no tsis yog piav kev tiam sis zoo li muaj “Vajtswv txoj lus coj los qhia rau neeg paub xwb” zoo li cov xibhwg tiam thaum ub, cov xibhwb tam sim no tsis mloog Vajtswv lus, Vajtswv hais rau Yaxayas “Quaj nrov, thiab tsis txhob ntshai” Cov xibhwb tam sim no tsis ua raws Yexus tug qauv, Yexus “quaj…hauv lub tuam tsev” (Yauhas 7:28), los yuav qhia zoo li Yexus thaum Nws “Sawv ntsug thiab quaj” nyob rau hauv Yauhas 7:37, thiab tsis zoo li Peter qhia rau hnub Petekos, nws “tsa suab qhia” thiab qhia Vajtswv Txojlus rau nws (Teshaujlwm 2:14),

Dr. John Gill hais tias “tsa nws lub suab, kom cov neeg coob ntawd hnov huv si…zoo li qhia nws qhov kev ntseeg, rau neeg tug ntsujplig los ntawm Vajtswv tug Ntsujplig, nws tsis ntshai neeg” (An Exposition of the New Testament; note on Acts 2:14). Koj rov hais ib zaug ntxiv, cov neeg qhia Vajtwv Txoj lus tiam tam sim no tsis ua ua raws los sis tsis mloog Vajtswv lus rau seem kev qhuab qhia, xibhwb Povlauj qhia txog cov ntseeg uas tso kev ntseeg tseg rau tiam ntiajteb kawg, Nws hais tias “Qhia Vajluskub…rau lub sijhawm yuav los, thaum lawv ua tsis tau siab ntev, tiam sis thaum lawv ua phem ua qia rau lawv tug kheej, tsis mloog lus. (qhia rau lawv lub pob ntseg NASV)” (2 Timautes 4:2, 3). Nov yog “qhia” tag mus li rau lub sijhawm no, tiam sis “hnov qab kev kev qhuab qhia lawm” txhua yam ua peb hnov tsuas yog “qhuab qhia” – “qhuab qhia” los ntawm tsis muaj Vajntsujplig! Vim cov xibhwb no yeej rau qhia li no nyob rau tsev kawm ntawv! Tsuag qhia Vajluskub ib nqe zuj zus! Tsis muaj tug qhia Vajtswv Txojlus, tsis tag li tsis muaj ib tug twg rau tiam no uas yuav qhia hloov tau neeg tug ntsujplig los ntawm “kev qhuab qhia” lost sis hais tias “lub suab Quaj” (Yaxayas 40:6), nov yog kev qhia Vajluskub tiag tiag, kev qhuab qhia tiag tiag yog yuav tsum hloov neeg lub siab! Qhov tseem ceeb yog yuav tsum qhia hloov neeg lub siab! Brian H. Edwards hais tias “Kev qhuab qhia tiag tiag yog yuav tsum tau Vajtswv lub hwjchim, cov neeg qhuab qhia tam sim no yeej tsis muaj tej no li, cov neeg tam sim lam tau lam qhia” (Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, 1997 edition, p. 103). Dr. Lloyd-Jones yog ib tug xibhwb muaj suab npe tiam thaum ub, nws hais tias “Kev qhuab qhia yog dabtsi? Yog Vajntsujplig lub hwjchim!...yog hais txog hluav taws, yog cov lus qhuab qhia…los ntawm tug neeg uas tau Vajtswv tug ntsujplig…kuv hais tias tug neeg uas yuav qhia tau li no yuav tsum yog tsis muaj kev hlub tsis ntxim nyho los sawv qhia; thiab txhob cia los qhia” (Preaching and Preachers, p. 97).

Yaxayas hais tias “Kev yuav quaj licas?” (Yaxayas 40:6), ib tug tub hluas hais rau kuv tias cov xibhwb nyob rau tsev kawm Vajluskub hais tias, rau lub hli npaj qhia Vajluskub yuav tsum npaj uantej, kuv yeej ntsib cov neeg li no los lawm! Tug neeg zoo li tsis qhia tiag tiag, Vajtswv yog tug muaj cov lus qhuab qhia! Yeej tsis yog! Spurgeon yog tug xibhwb muaj suab npe, tsis ua li kiag li, tug xibhwb tseeb tiag yuav tsum nug Vajtswv ua ntej, thiab to Vajtswv ua tug muab tej lus no rau nws qhia, “Kuv yuav quaj licas?” kuv yuav tsum qhia txog Vajtswv cov lus, ib txhia yuav hais tias kuv qhia zoo li Hitler, tej zaum kuj yog! Hitler qhia dag hais tias hlub, peb qhia thiab hlub tiag tiag! Tsuas yog tug neeg muaj kev hlub xwb thiaj li yuav qhia tau, kev txhais Vajluskub ua rau neeg tsaus zog! Dr. Lloyd-Jones hais tias “Cov neeg qhuab qhia tam sim cawm tsis tau neeg, ib tug xibhwb lost sis muaj, tiam sis cia lawv nyob lub neej qub, cawm thiab pab tsis tau lawv” li no yuav kev lawm! Lawv yuav tsum raug hloov!

“Lub suab hais tias, Quaj, thiab hais tias, Kuv yuav quaj licas? Nqaij tawv zoo li nroj tsuag, thiab kev zoo tsuas yog zoo li tej paj ntoo hauv teb…nroj yuav qhuav thiab pab yuav zeeg mus” (Yaxayas 40:6, 8)

.

I. Ib, kuv yuav qhia txog txoj sia uas nyob tsis ntev.

“Lub suab hais tias, Quaj, thiab hais tias, Kuv yuav quaj licas? Nqaij tawv zoo li nroj tsuag, thiab kev zoo tsuas yog zoo li tej paj ntoo hauv teb…nroj yuav qhuav thiab pab yuav zeeg mus” (Yaxayas 40:6, 8).

Tsis ntev yuav ploj mus, tsis ntev qhov no yuav tshwm, zoo li koj lub cev hluas yuav mloj mus tag ib txhi – yuav dua mus sai sai, kuv tau loss au txog kev tug kheej li keeb kwm, kuv tug tub uas yog Robert nug kuv tias, kev twb yuav hloov mus ua xya caum rau xyoo ib ob lim tiam no, tsis zoo li kuv yuav nyuab qhua ua hlua ib pliag xwb! Nej los yuav zoo tib yam thiab! Ntuj qhua twb ze los lawm, nroj pib dab, paj yuav pib tuag, txoj sia tsuas yog ib pliag xwb, luv, ib vuag xwb, Yakausnpau hais li no tias,

“Tiam sis tug npluaj nuj…raug ua koj qe: vim yog zoo li tej paj ntoo thiab nroj tsuag uas yuav ploj mus, vim yog tsis ntev hnub twb yuav ci tuaj ziab, tiam sim nroj yuav qhuab mus, thiab kev zoo nkauj yuav zeeg mus, tug neeg npluaj nuj los yuav plam txhua yam mus raws li ntawd” (Yakaunpaus 1:10-11).

Tsawg tug thiaj li pom zoo li no, neeg ua neej los ntawm tsis paub txog qhov tseeb – twb ze zuj zus rau qhov kawg lawm! C. T. Studd (1860-1931) yog ib tug neeg npluaj nuj uas tsuas pom qhov no xwb, nws tau niam txiv tej puas pheej, tiam sis nws muaj tej ntawd tso pov tseg mus ua Vajtswv num nyob rau Suav teb – thiab tom qab ntawd nws mus qhiab nyob rau cov teb chaw Africa uas yog qhov chaw txaus ntshais, C. T. Studd hais tias,

Tsua yog ib zaug neej xwb,
‘tsis ntev yuav ploj mus;
   Tsuas ua tau ib yam rau Yexus xwb
Qhov kawg xwb.

Kuv xav kom txhua tug hluas nyeem C. T. Studd cov lus, thiab muaj nws ua koj tug qauv! Yog koj los pom qhov tseeb nyob rau cov lus no!

Tsua yog ib zaug neej xwb,
   ‘tsis ntev yuav ploj mus;
Tsuas ua tau ib yam rau Yexus xwb
   Qhov kawg xwb.

Yexus hais tias,

“Txawm yog leej twg tau txhua yam hauv ntiajteb, tiam sis plam nws tug ntsujplig yuav muab qab hau dabtsi, leej twg yuav muaj teb ntawd mus yuav tau nws tug ntsujplig rov los?” (Malakaus 8:36, 37).

“Lub suab ntawd hais tias, thiab nws hais tias, kuv yuav quaj licas? Cev nqaij daim tawv zoo li nroj tsuag, thiab txhua yam zoo [kev hlub] zoo li cov paj nyob rau tom teb…yuav yaj thiab ploj mus” (Yaxayas 40:6, 8).

Kuv yeej yuav qhia txog lub neej nyob tsis ntev! Thiab nej los yuav tsum xav txog tias ua neej nyob tsis ntev, Vajluskub hais tias “qhia peb suav peb lub sijhawm, kom peb lub siab no paub qhov tseeb (Phau Nkauj 90:12).

II. Ob, kuv qhia txog Vajntsujplig tes dej num ua kom qhuav mus.

Lo lus “qhuav” txhais tau tias yaj, qhuav zuj zus, yuav zeeg mus kom tag, Yaxayas 40: 7 hais tias,

“Nroj yuav qhuav mus, paj ntoo los yuav zeeg mus, vim yog Vajtswv tug ntsujplig tshuab los raug nws, tib neeg zoo li tej nroj tsuag ntawd ntag” (Yaxayas 40:7).

Spurgeon hais tias “Vajtswv tug Ntsujplig zoo li cua, yuav tshuab los rau koj tug ntsujplig, thiab yav ua rau [koj] tej kev zoo nkauj zoo nraug kom ploj mus zoo li tej paj ntoo, peb yuav tsum paub [koj] tej kev txhaum…li no [koj thiaj] pom tiam ntiajteb no nyob tsis ntev, thiab “cev nqaij daim tawv yuav ua tsis tau kom hum Vajtswv siab’ [peb yuav xav li ntawd] neeg lub nej zoo li ntawd ntag…lub cev tsuas yog rau kab mob xwb…vim yog kev txhaum, thaum nws thov tias Vajtswv thov hlub nws thiab, tsis yog tias Vajtswv yuav hlub nws, tiam sis Vajtswv chim rau nws tej kev txhaum…yog koj tsis tau raug ntxuav ntawd [Yexus cov ntshav], yog koj tsis lees tias koj yog neeg txhaum tsis dawb huv” (“The Withering Work of the Spirit,” pp. 375, 376).

Vajtswv tug Ntsujplig ua kom qhuav, Vajtswv tug ntsujplig yog ua kom neeg tej kev cia siab rau tug kheej ploj mus, koj lub siab yuav tuag mus, zoo li tej nroj ua qhua mus, thaum ntawd koj thiaj li mam los paub tau tias tsuas tshuab ib qhov kev vam rau koj lawm xwb ntawd yog Tswv Yexus, Nws tuag theej koj thiab cawm koj dim ntawm kev txhaum, thaum Vajntsujplig uas kom koj tug ntsujplig “qhuav”, thaum ntawd koj yuav los paub txog qhov tseeb tias yam koj hu tias “kev zoo” yeej tsis tseem ceeb dab tsi, tsis muaj qhov twg zoo kiag li lawm, tsuas yog los lees yuav Vajtswv lawm xwb; txhua yam koj ua cawm tsis tau koj kom dim ntawm Vajtswv qhov kev rau txim thiab tub Tuagteb.

Qhov no Vajtswv thiaj li cias kom raug txom nyem thiab raug txom nyem txog rau thaum Nws muab kev thajyeeb rau koj tiag tiag, tsis yog tias Vajtswv tso koj tseg, tsis yog li ntawd! Vajtswv cia kev txom nyem ntawd, ua rau kom koj quaj “Cev nqaij daim tawm yog nroj tsuag, thiab neeg tej kev zoo yog tej paj uas yuav qhuab mus” Vajtswv yog tug tshuab thiab kom neeg tej kev cia siab rau tug kheej zeeg ploj mus, John Newton hais tias,

Kuv vam thiab cia siab hais tias muaj ib hnub
   Nws tej kev cov lus thov;
Thiab nws lub hwjchim txhawb kuv zog
   Thaum kev tej kev txhaum raug tshem kuv yuav tau so.

Lub sijhawm ntawd, nws qhia kuv paub
   Nws muab kuv lub siab phem rho tawm;
Thiab tshem kuv qhov kev chim
   Thiab cawm kuv tug ntsujplig.

Nug Ayako! Nug Danny! Nug John Cagan! Nug kuv! Peb puas leej quaj thov Vajtswv pab kom peb tau so – thiab kom nws pab peb zoo li Sheila Ngann, nws hais tias “Kuv ntxub kuv tug kheej” Ib tug ntxhais tseem hais tias “kuv yeej tsis nyiam tug kheej kiag li lawm” Dr. Cagan thiab kuv wb hais rau tug ntxhais ntawm koj yuav ntsib qhov no “loj zuj zus” zoo li Sheila, uas yog tig los “ntxub” tug kheej lub neej qub” yog koj tsis muaj qhov los “ntxub” koj tug cwj pwm qub, tsis muaj hnub uas koj yuav pom tias koj lub neej no yeej qhuav qhawv thiab tsis muaj kev vam kiag los.

Los lus “qhuab qhawv” tseem ceeb heev. Koj yuav tsum paub tias lo lus ntawd yuav tshwm rau koj, lo lus “qhuab qhawv” txhais tias “txaj muag…yuav qhuav [zoo li dej0..koj txaj muag, yuav zeeg, yuav qhuav mus” (Strong # 300).

“Nroj yuav qhuav mus, paj ntoo los yuav zeeg mus, vim yog Vajtswv tug ntsujplig tshuab los raug nws, tib neeg zoo li tej nroj tsuag ntawd ntag” (Yaxayas 40:7).

Yog yam yuav tshwm rau koj lub siab, Vajntsujplig yuav ua rau koj lub siab qhuav txog ntawm qhov ua koj pheej cia siab rau tug kheej, txog rau thaum koj lub siab zeeg zoo li cov paj qhuav zeeg mus – txog rau thaum koj tig rov los txaj muag rau koj tug kheej uas yog neeg txhaum, zoo li Sheila ua ntej nws yuav hloov dua siab tshiab, “kuv dhuav kuv tug kheej” nov yog yam tshwm sim thaum koj los hloov dua siab tshiab,

“Nroj yuav qhuav mus, paj ntoo los yuav zeeg mus, vim yog Vajtswv tug ntsujplig tshuab los raug nws, tib neeg zoo li tej nroj tsuag ntawd ntag” (Yaxayas 40:7).

Thaum koj tig rov dhuav koj tug kheej, thaum ntawd peb hais kom koj los cia siab rau Yexus, Nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm nws cov Ntshav, thiab cawm koj dim ntawm nws qhov kev txiav txim.

Ib tug xibhwb muaj suab npe George Whitefield hais tias “Vajtswv puas tau qhia koj tias koj tsis ntseeg tug Tswv Yexus? Koj puas tau thov “Vajtswv thov kom kuv cia siab rau Yexus’? Vajtswv puas tau coj koj los rau hauv Yexus, thiab ua rau kom koj quaj tshawb nrhiav Yexus? Yog tsis muaj lintawd, tsis muaj hnub koj yuav tau txais kev thaj yeeb hauv Yexus, Thov Vajtswv pab koj, ua ntej koj yuav qhuav thiab zeeg mus” (“The Method of Grace”). Koj yuav tsum ntsib teeb meem kev nyuaj siab ua ntej koj los hloov dua siab tshiab tiag tiag, koj yuav tsum muaj zoo li Yexus thaum koj tej kev txhaum poob rau saum Nws hauv lub vaj Kebxemanes, Koj yuav tsum muaj qhov zoo li Yexus tau quaj “kuv tug ntsujplig txom nyem tshaj plaws…zoo li yuav tuag…Au kev txiv, yog tau cia lub khob no tshem ntawm kuv mus” (Mathais 26:38, 39).

Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj 10, “Come, Ye Sinners.”

Tug neeg txhaum, txom nyem muaj mob, neeg txhaum phem los xij,
   Yexus cawm tau koj, vim nws yog tug uas hlub koj;
Nws xwb, nws xwb thiab yog tug cawm tau koj,
   Nws ib leeg xwb thiaj li cawm tau tug neeg txhaum.

Tug neeg txom nyem thiab raug tsim txom los cia li los,
   Yog koj pheej tos koj yuav yim raug txom nyem mus li;
Tsis Yexus tsis tau los hu tug neeg zoo, tsis yog tug neeg zoo,
   Tsis Yexus tsis tau los hu tug neeg zoo, tsis yog tug neeg zoo.

Sim saib tug Cawmseej, cia li los ntxuav ntawm Nws cov ntshav,
   Cia li los rau ntawm Nws, tsis txhob cia siab rau lwm yam;
Tsis muaj leej twg cawm tau koj tsuas yog Yexus tib leeg xwb,
   Tsis muaj leej twg cawm tau koj tsuas yog Yexus tib leeg xwb.
(“Come, Ye Sinners” by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor).

Los mloog txog ib tug hluas cov lus povthawj txog kev hloov dua siab tshiab tiag.

Kuv tig los cawm kuv tug kheej, kuv yog neeg khavtheeb, thiab khav hais tias kuv yog neeg zoo heev, kuv tseem nco txog lub sijhawm kuv tawm tsam Vajtswv tsis cia siab rau Yexus…kuv txawm pib nyeem Vajluskub, thiab “xyaum” thov Vajtswv txhua hnub, thiab mus koom nrog cov ntseeg ua haujlwm, tiam sis zoo li kuv tseem tsis tau ntsib kev thajyeeb nyob rau hauv kuv. Kuv paub tias kuv tseem yog tug neeg ua ploj lawm tiam sis tseem ua neeg khavtheeb, kuv dag tias kuv tsis yog neeg txhaum, kuv tsis lees yuav tej ntawd, rov dag tug kheej, kuv tsis lees ntseeg, thiab ua kuv tug kheej kom yog tug neeg zoo tshaj lwm tug, Vajtswv txawm qheb qaum ntuj thiab qhia rau kuv paub thaum ntawd kuv thiaj li pom tias kev cheem tsum lees yuav Yexus los cawm kuv…kuv txawm los paub tau hais tias txawm kuv yuav ua zoo npaum cas los xij, kuv cawm tsis tau tug kheej kom dim ntawm kev txhaum, vim qhov tsis lees yuav Yexus, kuv tsis muaj kev vam li lawm, kuv txawm muaj kev tawm tsam nyob rau hauv kuv tug kheej, kuv qhov kev khavtheej tseem ua rau kuv tsis xav los rau ntawm Yexus…kuv txawm khiav tawm ntawm tug kheej, zoo li kuv qhov kev txhaum loj heev, zoo li kuv mob yuav tuag, lub sijhawm ntawd Yexus lub hwjchim los rau ntawm kuv thiab yog thawj zaug hauv kuv lub neej, thiab Yexus los cawm kuv rau lub sijhwm kuv xav tias tshe tsis muaj leej twg cawm tau kuv lawm, thaum Yexus los rau ntawm kuv, kuv cia li cia siab rau nws li no xwb…Yexus lees yuav kuv thiab ntxuav kuv los ntawm Nws cov Ntshav…txhua yam kev zoo hauv kuv lub sijhawm no yog raug ntxuav los ntawm Yexus vim yog qhov nws cawm kuv, kuv cia li quab thiab xav txog Yexus, quaj thiab zoo siab, ua nws tsaug qhov nws tau cawm kuv lawm, Nws hlub kuv heev, kuv tsis paub piav txog qhov Nws tau hlub kuv, txhua yam kuv ua taug tsuas yog muab txhua yam zoo hauv kuv lub neej fij rau Tswv Yexus uas yog kuv tug Cawmseej.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Come, Holy Spirit, Heavenly Dove” (Dr. Isaac Watts, 1674-1748;
to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).


TXHEEJ TXHEEM

VAJNTSUJPLIG TES DEJ NUM UA KOM QHUAV

THE WITHERING WORK OF GOD’S SPIRIT

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Lub suab hais tias, Quaj, thiab hais tias, Kuv yuav quaj licas? Nqaij tawv zoo li nroj tsuag, thiab kev zoo [kev hlub, NASV; lawv qhov kev zoo, NIV] tsuas yog zoo li tej paj ntoo hauv teb, Nroj yuav qhuav mus, paj ntoo los yuav zeeg mus, vim yog: Vajtswv tug ntsujplig tshuab los raug nws, tib neeg zoo li tej nroj tsuag ntawd ntagnroj yuav qhuav thiab pab yuav zeeg mus” (Yaxayas 40:6-8).

(Yaxayas 40:5; 58:1; 40:3; Yauhas 1:23; Yauhas 7:28, 37;
Teshaujlwm 2:14; 2 Timautes 4:2, 3)

I.   Ib, kuv yuav qhia txog txoj sia uas nyob tsis ntev, Yaxayas 40:6;
Yakaunpaus 1:10-11; Malakaus 8:36, 37; Phau Nkauj 90:12.

II.  Ob, kuv qhia txog Vajntsujplig tes dej num ua kom qhuav mus,
Yaxayas 40:7; Mathais 26:38, 39.