Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
CAWM TUG NEEG PUAS TSUAJ

RESCUE THE PERISHING
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig, Ob hli ntuj 14, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 14, 2016

“Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, rov mus txhawb lwm tug” (Lukas 22:32).


Phau Vajluskub hu ua NIV, thiab cov txhais tshiab tam sim no, hais txawv, lawv hais tias, “thaum koj tig rov qab los, txhawb koj lwm tug” (NIV). Tag kis no kuv qhia rau nej tias cov neeg txawj ntse txog Vajluskub tshiab tam sim no tsis pom zoo lintawd, kuv hais rau nej tias Dr. Markus Bockmuehl hais tias ‘“Thaum koj rov tig los [los sis tig rov los]’ ntau tug uas txhais Vajluskub yeej lo lu no, tiam sis ho tsis mus raws li lus Kislis” (Markus Bockmuehl, Ph.D., Simon Peter in Scripture and Memory, Baker Academic, 2012, p. 156). Nws hais ntxiv tias raws li Kislis lo lus “epistrephō” txhais tias “Hloov dua siab tshiab” raws li phau Vajluskub Lukas (Ibid.). Dr. Bockmuehl yog qhia Vajluskub thiab keeb kwm ntawm cov ntseeg nyob rau lub tsev kawm ntawv Oxford, Nws hais txog Petus raug hloov dua siab tshiab thaum nws tig los pom nws li kev txhaum thiab ntsib tug Tswv Yexus uas sawv hauv qhov tuag rov qab los, kuv los xav tib yam li ntawd, tiam sis kuv zoo siab heev uas tau los pom tug xibhwb no cov lus qhia! Ib zaug ntxiv, KJV yog phau uas txhais yog, tiam sis cov txhais tshiab tam sim no yuam kev.

Yog vim licas cov txhais tshiab tam sim no thiaj li yuam kev? Vim yog lawv tsis totaub txog lo lus “Hloov dua siab tshiab” lawv pheej xav txog lo lus no xwb “txiav txim siab” tiam sis KJV qub tug neeg txhais phau no yeej totaub zoo txog lo lus hloov dua siab tshiab – lawv thiaj txhais “epistrephō” yog – raws li “hloov siab tshiab”,

“Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, rov mus txhawb lwm tug” (Lukas 22:32).

Yog ib nqe Vajluskub uas tseem ceeb heev, kuv yuav muaj ua ob lo lus hais.

I. Ib, Tswv Yexus hais Petus qhov kev hloov dua siab tshiab tiag.

Thawj qhov uas yog hloov dua siab tshiab yog Vajntsujplig tes hauj lwm.

“Thaum Tug Tswv los, Vajtswv yuav ua kom neeg ntiajteb paub txog kev txhaum, thiab paub txog kev ncajncees, thiab kev txiav txim” (Yauhas 16:8).

Ib tug sau ntawv uas Yog cov Pulitas uas muaj lub npe William Guthrie (1620-1665) hais tias,

“Qhov tseeb tiag Vajtswv yeej ua tug npaj txoj hau kev los cawm neeg tug ntsujplig los ntawm tshawb nrhiav neeg tej kev txhaum, thiab tso Yexus yug los ua neeg” (William Guthrie, The Christian’s Great Interest, The Banner of Truth Trust, 1969 reprint, page 193).

Nov yog yam uas tshwm sim rau Petus hmo ua ntej Yexus yuav raug ntsia saum ntoo Khaublig, cov lus “Thaum nej hloov dua siab tshiab…” qhia tias Petus tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, txawm yog nws twb raws Yexus qab peb xyoo. hmo ntawd hu hais tias “Hnub ua zoo” Petus yog uas raug qhia hais tias nws yog khav theeb, thiab yog neeg txhaum, nws tsuas dag tug kheej hais tias hlob Yexus tag nws lub siab, tiam sis nws tsis lees paub Yexus thaum raug sim siab, tug ntxhais los hais tias nws yog ib tug uas raws Yexus qab, Petus tsis lees paub Yexus, muaj ib tug txhais rov los hais tias “nov yog tug neeg uas raws Yexus Naxales sa” (Mathais 26:71), Petug hais tias “Kuv yeej tsis paub tug txiv neej ntawd” (26:72), Qhov tseeb Petus hais tias “Yog kuv dag, thov kom kuv raug foom” (Thomas Hale).

Tswv Yexus hais rau Petus hais tias nws yuav tsis lees paub Yexus peb zaug ua ntej qaij qua, lub sijhawm ntawd qaib txawm quaj! “Petus txawm tawm mus, thiaj quaj tu siab tshab” (Lukas 22:62), Lus Kislis lo lus “quaj” txhais tias “tso hlo suab quaj” (Strong), Lu Kilis lo lus “bitterly” yog “pikrōs.” Txhais tau hais tias “tsim txom” (Strong). Kuv tsis tau hais txhua tug uas hloov duas siab tshiab yuav tsum quaj qw, tiam qhov tseem qhov quaj ntawm vim yog tu siab rau lub txhaum, kuv tau sai ib cov duab qhia txog rooj txhawb siab nyob rau Suav teb, neeg coob thiab coob los quaj tu siab, vim yog paub txog kev txhaum, Nyob rau rooj txhawb siab Cornish xyoo 1823 tebchaws Akiv, William Carvosso qhia rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg “lawv txhua tug txog caug quaj tu siab thiab thov Vajtswv muaj kev cawm dim rau lawv” (Paul E. Cook, Fire From Heaven, p. 87) qhov no yeej tshwm sim nyob rau Suav teb, thiab lwm lub tebchaw uas txom nyem rau lub sijhawm Vajtswv lub hwjchim los rau cov ntseeg, txawm yog lub sijhawm no, tiam sis peb lub tebchaws Amelikas no tsuas yog pom cov muaj cov hluas los quaj li ntawd nyob rau xyoo 1960s, txawm tam sim no, hauv peb pawg ntseeg, tseem muaj cov mus rau hauv chav tsev thov Vajtswv tau quaj vim yog paub txog lawv tej kev txhaum, feem coob yog Vajtswv tug Ntsujplig yog tug ua kom lawv tig los pom lawv tej kevt xhaum. Kom paub tias – lawv tsis yog quaj vim yog lawv tug kheej, yog koj tu siab vim yog koj tug kheej tsis muaj hnub yuav hloov dua siab tshiab, yuav tsum quaj vim yog koj tej kev txhaum.

Tsis yog ib qhov tshiab, Petus tsis yog tug uas los paub txog kev txhaum xwb ua ntej nws yuav hloov dua siab tshiab, Xibhwb Povlauj los kuj hais txog qhov no, Povlauj pom zoo li no thiaj li hais tias,

“Au, kuv yog neeg siab tawv heev, leej twg yuav pab kom kuv dim lub neej tuag no” (Teshaujlwm 7:24).

Kuv ntseeg txog kev txhaum yeej tshwm sim rau peb txhiab leej nyob rau hnub Petekos.

“Thaum cov neeg hnav tag lawv ua rau xav tsis thoob, thiaj li hais rau Petus thiab lwm tug thwjtim tias, cov kwv tij peb yuav ua licas?” (Teshaujlwm 2:37)

Ib phau ntawv txhais Vajluskub uas yog Matthew Henry ua tug sau hais tias “Neeg txhaum, thaum lawv lub qhov muag qheb, lawv lub siab paub txog kev txhaum hauv lawv lub siab…cov neeg uas paub txog lawv tej kev txhaum tiag tiag, thiab txaj muag rau tej ntawd, ntshai lub txim ntawm txoj kev txhaum ntawd, hauv lawv lub siab paub txog kev txhaum…. ‘txhua yam kuv hais txog kev qhov kev zoo yeej pab tsis tau kuv’” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible; note on Acts 2:37). Tib neeg quaj vim yog Vajtswv ua tug ua rau kom lawv paub txog kev txhaum, ib tug poj niam sawv tom Yexus qab tab tom quaj, “Nws hais rau tug ntawd tias, koj kev txhaum rau zam lawm” (Lukas 7:48).

Kev hloov dua siab tshiab yog lub sijhawm uas neeg los rau ntawm YExus thiab los paub txog lawv tej kev txhaum, Tsis yog Petus thiab Povlauj xwb, lwm tug los tib yam nkaus thiab, mus nyeem Ookaxatis qhov kev hloov dua siab tshiab, thiab mus nyob Luthawj qhov kev hloov dua siab tshiab, thiab mus nyeem John Bunyan, thiab George Whitefield, John Wesley, Howell Harris, Spurgeon, thiab cov hluas nyob rau Isle hauv nroog Lewis xyoo 1949-52 Txhua tug ntawd puas leej los paub txog lawv tej kev txhaum, kuv hnov ib tug txhais hais tias “Kuv tu siab rau kuv tug kheej” ua ntej kuv los cia siab rau Yexus.

Sim mus mloog Peter Boehler tsab ntawv sau mus rau Cont Zinzendorf txog John Wesley qhov kev hloov dua siab tshiab.

Nws sawv rov qab los thiab hais tias “cia peb hu nkauj zaj 456, ‘My Soul Before Thee Prostrate Lies.’” Lub sijhawm hu nkauj ntawd nws yeej quaj heev, thiab lub sijhawm tom qab hu kuv mus rau nws qhov chaw pw thiab lees hais tias nws los paub txog qhov tseeb raws li kuv tau haus rau nws txog qhov kev ntseeg uas [cawm] thiab qhov kev hlub ua nws tsis ntxim nyho tau, Nws yuav ua licas thiaj li paub txog qhov kev ntseeg no? Nws tsis muaj kev txhaum zoo li lwm tug, kuv hais tias tsis txhob ntseeg txog tug Cawmdim, thiab hais kom nws tshawb nrhiav Yexus, txog rau thaum nws pom Yexus, kuv thov Vajtswv rau nws thiab hu nws rau tug Cawmdim kom muaj kev hlub rau tug neeg txhaum. Tom qab uas Wesley hais li ntawd thaum txoj kev ntseeg ntawd los yog nws li, nws tsis tau qhov lwm qhov… kuv tsis tau hais rau kom nws xav txog tug Cawmdim txoj kev hlub zoo li nyob rau yav tom ntej, tiam sis ntseeg hais tias yog lub sijhawm no, ze rau nws, thiab Tswv Yexus lub siab rau qheb thiab nws txoj kev hlub rau nws zoo heev, nws quaj tu siab thiab hais kuv thov Vajtswv nrog rau nws, kuv hais tseeb li no tias, John Wesley yog ib tug neeg txom nyem, siab tawg tag rau txoj kev txhaum, thiab tshawb nrhiav rau kev ncajncees uas yog Tswv Yexus li, qhia nyob rau yav hli hauv 1 Kaulithaus 1:23, 24, “Peb qhia txog Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo Khaub lig…” nws muaj tshaj plaub txheej uas tau hnov thiab hais lintawd…nws thawj zaug yog, “kuv zoo siab hlov lees hais tias kuv tug kheej tsis phim los qhia kiag li” coob tug los thov txog zaj lus qhuab qhia no (quoted in John Greenfield, When the Spirit Came: The Moravian Revival, Strategic Press, no date, p. 28)

Nov yog cov lus uas yog saum los ntawm John Wesley, nws tau quaj rau lub sijhawm los qhia cov qhov kev cawmdim txog Tswv Yexus – Ua ntej ua nws tug kheej yuav los hloov dua siab tshiab! Tsib caug xyoo tom qab no, thaum nws yuav tuag, lawv hnov nws hais tias,

Kuv yog tug muaj kev txhaum loj,
Tiam sis Yexus tuag theej kuv.

Nov yog tib yam uas Petus ntsib rau hmo ua ntej Yexus yuav raug ntes, Dr. Thomas Hale hais li no tias,

Ib tug neeg txheej thaum ub hais nyob rau nws lub neej, txhua zaug uas Petus hnov txog qaib qua, nws quaj, vim yog nws nco txog hmo ua nws tsis lees paub txog Tug Tswv (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, p. 286; note on Mark 14:72).

II. Ob, Tswv Yexus hais txog yam Petus yuav ua tom qab nws hloov dua siab tshiab.

“Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, rov mus txhawb lwm tug” (Lukas 22:32).

Hais tias, “tom qab ntawd Petus muaj peev xwm txhawb tau lwm tug lub zog, tug neeg uas raug sim siab yog tug neeg uas txhawb tau lwm tug tiag tiag” (Thru the Bible; note on Luke 22:32). Tug neeg uas los paub thiab ntseeg txog kev txhaum thiab los pab tau lwm tug kom paub txog kev txhaum, tug neeg uas tau txais kev cawmdim ntawm Vajtswv lawm thiab yog tug neeg uas yuav pab kom los tug los txais tau tib yam nkaus, tug neeg uas paub tias nws qaug zog npaum licas thiaj los qhia rau lwm tug paub tias lawv qaug zog npaum licas.

Kuv yeej nyiam John Wesley, ib qhov uas kuv nyiam nws vim yog nws zoo li kuv, nws qhia tias nws dim vim yog raug kev tsim txom, nov yog tib yam li kuv xav, Nws hais rau cov mus qhia Txoj Moo Zoo rau Maulavia uas yog Peter Boehler, nws tsis tau muaj kev ntseeg, Boehler hais tias Wesley xav li no “yuav ua licas nws thiaj li tuav tau nws txoj kev ntseeg ruaj khov? Nws tsis muaj kev txhaum zoo li lwm tug,” Nov yog yam ua Wesley tau ntsib, kuv los kuj zoo tib yam nkaus, Boehler hais tias nws tsis cia siab rau Yexus tias nws yog neeg txhaum, “Nws tau quaj thiab hais kom kuv thov nws” Tom qab Yexus cawm nws, John Wesley siv lub neej pab cov neeg txhaum thiab txhawb lum tug lub zog, nws siv sijhawm taug kev txog li ntawd 4,500 miles rau txhua xyoo, mus tshaj tawm qhiab qhia txog Tswv Yexus! Zaj nkauj uas Kl. Griffith hu dhau los no tug sau yog Wesley,

Cawm tug neeg puas tsuaj hlub tug neeg tuag,
   Coj tug neeg txhawm tawm hauv kev txhaum.
Quaj rau tug neeg txhaum thiab tueg neeg txom nyem,
   Cia li mus qhia lwm tug kom paub txog Tswv Yexus.
Cawm tug neeg puas tsuaj hlub tug neeg tuag,
   Yexus muaj kev hlub, Yexus yuav cawm.

Hu nqe tshooj nrog rau kuv!

Cawm tug neeg puas tsuaj hlub tug neeg tuag,
   Yexus muaj kev hlub, Yexus yuav cawm.
(“Rescue the Perishing,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

“Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, rov mus txhawb lwm tug” (Lukas 22:32).

Peb yuav hais licas thaum muaj ib tug hloov dua siab tshiab tiag tiag? Koj yuav hais licas thaum muaj tug neeg raug cawm dim tiag tiag? “Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, cia li mus txhawb lwm tug” Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, Yexus yuav hloov koj qhov kev ntshaw lawm, koj yuav hlub pawg ntseeg kawg koj lub siab lub ntsws, koj yuav hlub cov ntseeg tseeb kawg koj lub ntsws, koj yuav ua txhua yam kom txhawb tau lwm tug lub zog thiab pab lwm tug, koj yuav thov Vajtswv rau lawv, thiab pab lwm tug thiab hlub lwm tug kawg koj lub siab zoo li Yexus, Yauhas hais tau meej meej li no tias

“Peb paub tias peb dhau kev tuag los ciaj sia, vim yog peb hlub lwm tug, tug uas tsis hlub lwm tug, tug ntawd nyob rau kev tuag” (1 Yauhas 3:14).

Nov yog yam ua koj yuav qhia yog koj hloov dua siab tshiab lawm, nov yog qhov uas koj hlub tau lwm tug, thiab pawg ntseeg, thiab pab lwm tug, sim saib Lara thiab Kaen thiab lwm tug ntxhais pab kuv poj uas yog N. xibhwb Hymers! Peb pab tsis tau tiam sis peb hloov dua siab tshiab lawm!

Tseem tshuav lwm txoj hau kev uas koj tseem qhia tau lwm tug thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, tig mus saib koj phau Vajluskub rau Lukas 14, nyob rau daim 1096 uas yog phau Scofield Study Bible. Nov yog zaj lus piv txwm txog Pluas mov loj, tug “txiv neej” uas npaj pluas mov noj yog Yexus, cov qhev uas raug xa mus caw neeg yog cov ntseeg tseeb, tam sim no mus saib Yexus cov lus uas hais txog cov ntseeg Tseeb, nyob rau nqe 23, sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov

“Tug Tswv hais rau tug qhev, cia li mus rau tom tej tog kev thiab yuam kom neeg tuaj rau hauv, kom muaj neeg puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23).

Nej zaum tau, muab xaum los sau los sis ko cov lus “Tug Tswv hais rau tug qhev, cia li mus rau tom tej tog kev thiab yuam kom neeg tuaj rau hauv, kom muaj neeg puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23) Nov yog peb ua txhua lub lim tiam, txhua hmo vav xom thiab vav Thiv yav tav su, peb xa lawv mus tshaj tawm Txoj Moo Zoo

Tiam sis kuv tseem pom muaj ib txhia mus mus los los hais li ub li no, coj tsis tau lwm tug cov npe kom peb mus raws tau cov neeg no, los sis coj tau neeg tuaj, Cov neeg uas mus coj tsis tau lwm tug cov npe ho zoo licas? Ib ntawm ob yam: cov neeg uas tseem tsis tau dim yuav mus los rau qub, sim saib koj puas yog ib tug ntawm cov neeg zoo li no! koj yuav plam kaj saib los ntawm tau txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhi yog tsis hloov dua siab tshiab, Yexus hais rau koj, “Nco ntsoov lub neej koj poob los ntawd, cia li hloov dua siab tshiab thiab uas raws li yav tag los” (Tshwmsim 2:5) “Ua raws li qhov qub ntawd” Rov mus tshaj tawm, coj lawv lub npe tuaj, mus ua qhov hauj lwm ua koj ib txwm yeej ua los

Tiam sis ib txhia tseem tsis tau ua dua kiag li, koj yeej tsis xa ua, tam sim no los koj tsis ua, koj ua tug neeg tsej lag qhov muag dig, koj xav hais tias “Nws yeej tsis cia kom kuv ua qhov hauj lwm no!” Yog vim licas? Tej zaum, vim yog koj tseem yog tug neeg tsis tau hloov dua siab tshiab, koj pheej tos peb “qhia” tias koj yuav hloov dua siab tshia licas thaum tsis quav ntsej Tswv Yexus, Yexus hais tias, “mus coj lawv tuaj” – tiam sis koj hais tias “Tsis mus! Koj yuav tsis mloog Yexus!” Neeg tsis mloog lus! Neeg txom nyem kev hlub! Tsis muaj hnub koj yuav ntsib kev thaj yeeb hauv Yexus hlo li!

Muaj cov tub ntxhais hlub coob tug tseem nyob rau lub neej txom nyem kho siab khuav hauv tej nroog, lawv nyob tos neeg mus hlub lawv, mus mob siab lawv, coj txoj kev zoo mus qhia rau lawv, tiam sis yog koj twb tsis tau dim koj yuav mus hlub tau lawv licas, yog li no koj thov kom koj tig los cuag thiab cia siab rau Yexus, los ntawm Yexus hauv txoj kev ntseeg, mus koj lub neej fij rau Nws ua tug saib xyuas, Nws yuav cawm koj, nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav, nws yuav xa koj tawm mus cov tseem tsis ntseeg thiab pab koj cov neeg!

“Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, rov mus txhawb lwm tug” (Lukas 22:32).

Thov sawv ntsug hu zaj nkauj rau hauv nej phau nkauj.

Hnov tug Tswv yug yaj lub suab,
   Nyob rau tom roob moj sab qhua,
Hu tug yaj uas yuam kev mus deb,
   Ncaim deb ntawm tug Tswv yug yaj.
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv.
   Coj lawv tawm hauv qhov kev txhaum.
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv los cuag tug Tswv Yexus.

Leej twg yuav mus pab tug Tswv yug yaj no,
   Mus pab nws nrhiav tug ua ploj lawm?
Leej twg yuav mus coj tug yuam kev rov los,
   Coj lawv tawm ntawm qhov kev txom nyem?
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm hauv qhov kev txhaum.
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv los cuag tug Tswv Yexus.

Tawm ntawm qhov chaw moj sab qhua,
   Tawm ntawm lub roob qhua thiab siab;
Nov tug Tswv cov lus hu koj,
    “Mus nrhiav cov yaj ntawm lawv qhov chaw”.
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm hauv qhov kev txhaum.
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv.
   Coj lawv los cuag tug Tswv Yexus.

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 22:31-34.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Rescue the Perishing” (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


TXHEEJ TXHEEM

CAWM TUG NEEG PUAS TSUAJ

RESCUE THE PERISHING

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm, rov mus txhawb lwm tug” (Lukas 22:32).

I.   Ib, Tswv Yexus hais Petus qhov kev hloov dua siab tshiab tiag,
Yauhas 16:8; Mathais 26:71, 72; Lukas 22:62;
Loos 7:24; Teshaujlwm 2:37; Lukas 7:48; 1 Kaulithaus 1:23-24.

II.  Ob, Tswv Yexus hais txog yam Petus yuav ua tom qab nws hloov
dua siab tshiab, 1 Yauhas 3:14; Lukas 14:23; Tshwmsim 2:5.