Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS TEJ KUA MUAG

THE TEARS OF JESUS

tus sau yog Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhuab qhia nyob rau hauv Baptist Tabernacle of Los Angeles
Ntawd Tus Tswv hnub tawm tsawsntuj, Peb hli 11, 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 11, 2012

“Thaum Yexus tseem ua neeg qaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv” (Henplais 5:7).


Kuv cov ntsiab lus qhia hmo no yog “Yexus cov kua muag” Nqis no qhia rau peb tias Yexus “sibzog thov quaj los kua muag” thaum Nws tseem nyob hauv ntiajteb no, “hauv hnub ntawm nqaij tawv.” Tus xibhwb cev txojlus Yaxayas hais li no Nws yuav yog “tus neeg txom nyem”thiab yuav muaj kev tu siab” (Yaxaya 53:3). Tej no qhia hais tias ntawm Yexus tes dejnum Nws yuav quaj ntau zaus.

“Neeg txom Nyem,” Qhuas Nws lub npe
   yog Vajtswv leejTus uas los puas rau neeg
kom rov qab tau mus txog chaw !
   Hallelujah! Qhuas Tus Cawmseej!
(“Hallelujah, Qhuas Tus Cawmseej!” Tus sau yog Philip P. Bliss, 1838-1876).

Yexus, tus Neeg Txom Nyem, tau quaj ntau zaus. Vajluskub tau zwm tseg peb zaug txog qhov Nws quaj, no yog qhia rau kom peb paub txog Nws lub Siab Hlub.

I. Uantej no, Yexus quaj tom Laxalau lub qhov ntxa.

Thaum Yexus tuaj txog hauv lub zos Npethani Nws tus phooj ywg Laxalau twb tuag lawm. Lawv twb muab nws log tau plaub hnub uantej ntawd lawm. Nws ob tus muam tawm tau ntsib Yexus. “Thaum Yexus pom Maivliag quaj quaj thiab cov Yudai ua ke quaj quaj, Yexus mob siab heev thiab nyuaj siab kawg. Yexus hais tias nej muab nws coj mus tso rau qhov twg? Tus Tswv, los saib mas. Yexus quaj. Cov Yudai txawm hais tias, saib mas,nws hlub Laxalau npaum li ntawd diam!” (Yauhas 11:33-36).

Yexus yeej paub lawm tias yuav tsa Laxalau hauv qhov tuag rov qab los, tiamsis Nws ho quaj thiab, nrog rau Maivliag thiab cov coob coob. Dr. John R. Rice hais,

Vim li cas Yexus thiaj li quaj? Nws twb paub lawm tias ib mi ntsiv xwb Nws yuav tsa Laxalau sawv rov los....Oh, qhov nws quaj ntawd yog Maivliag thiab Matha tej kua muag thiab cov neeg sawv coob coob ntawd. Nws quaj rau txhua tus neeg txoj kev tu siab hauv ntiajteb no. Nws nrog tus niam uas ua ntsuag tub quaj, thiab txhua tus uas ua ntsuag txwj ntsuag nkawm. Nws nrog tej niam txiv uas tub ua lojleeb thiab ntxhais uas tsis tsim txiaj quaj...losis tej kua muag nov yog Nws quaj rau koj rau kuv thiab tag nrog rau txhua txhua tus uas muaj kev txom nyem siab nyob huav lus ntiajteb no....Nws yeej nyuaj siab vim peb muaj kev nyuaj siab…Nws tibleeg xwb thiaj li paub txog peb tej kev nyuaj siab. (John R. Rice, D.D., The Son of God, Sword of the Lord, 1976, p. 233).

Vajluskuv kom peb ua li cas “Cia li nrog cov uas xyiv fab zoo siab xyiv fab, thiab nrog cov uas quaj quaj.” (Loos 12:15). Dr. Rice hais tias, “Kom peb tsis txho xav hais tias Yexus yuav ua tsawg tshaj li Nws kom peb ua. Qhov no qhia kom peb paub tseeb tias Tswv Yexus Nws hlub thiab pom txog peb tej kev txawjxeeb thiab kev txom nyem... Muaj ntau zaus Nws yeej quaj rau tej neeg kev txhaum thiab lawv txoj kev phem qias, Vajluskub qhia hais tias muaj ntau zaus ‘Yexus nyuaj siab thiab hlub txog lawv heev’,kom peb xav tias tej kua muag nov yog los ntawm tus uas dawd huv thiab lub siab hlub uas tsis txawj kawg los” (Rice, ibid.).

Thaum kuv nyuam qhuav muaj kaumtsib xyoo xwb kuv niamtais tau tas simneej lawm. Oh kuv hlub nws kawg li! Thaum nws tas simneej lawm hauv nws lus tsev ua mov muaj ib co hmab cab, kuv txawm nqa ib txoj nrog kuv los lawm. Kuv khaws txoj hmab no tau 56 xyoo rau tamsis no. Txawm kuv tsiv mus qhov twg lawm los, kuv yeej nco tsoov nqa nrog kuv mus. Tamsim no txoj hmab ntawd tseem nyob rawv saum kuv lub rooj sau ntawv huav kuv tsev. Thaum kuv tabtom npaj zaj qhia no kuv tseem ntsia ntsoov nws thiab. Kuv coglus tseg rau kuv “niam” lawm hais tias kuv yuav khaws txoj hmab no zoo zoo,mus tag kuv simneej, thiab nco ntsoov txog kuv niam tais. Vim kuv hlub nws heev!

Muaj tej hmo, uas kuv pw tsis tsaug zog, thaum kuv tseem yog minyaum tub yau, kuv mus rau kuv tais lub xub ntiag nws puag kuv. Kuv hnov nws lub plawv dia dia ua rau kuv tsaug zog zoo kawg li. Kuv hlub nws heev!

Thuam peb coj nws mus faus, kuv sawv tom lus qhov ntxa quaj nws. Kuv tau quaj nws ntev heev kawg li. Kuv tu siab heev kuv tau quaj thiab khiav mus saum iblus pov roob. Kuv khiav mus dhau ib lub toj ntxas. Kuv ntog rau hauv pem ted quaj tu siab heev. Ces zoo li Vajtswv txawm nqis los ntawd kuv, ib yam li Yakhauj tom mojsab qhua, thiab kuv hais li nws hais, “Tseeb Tus Tswv yeej nyob ntawm no tiag tiag li; yog kuv tsis paub xwb” (Chivkeeb 28:16).

Oh, cov hluas, Yexus quaj rau Laxaluas tom lus qhov ntxa! Hmo no Nws tseem quaj rau nej thiab! Yexus paub txog nej tej kev txom nyem thiab nyuaj siab! Kuv caw nej- kuv thov nej- kom nej los cuag Nws tus uas muaj txoj kev hlub muaj ibtxhis tsis kawg!

Nws hlub koj ntev, Nws hlub koj yog,
   Nws hlub koj tshaj ncauj hais tau;
Nws hlub koj ntev, Nws hlub koj yog,
   Nws tuag cawm koj ntsuj hauv ntuj tawg rov los.
(“Nws tseem hlub koj” tus sau yog Dr. John R. Rice, 1895-1980).

“Yexus quaj” (Yauhas 11:35).

Dr. Henry M. Morris hais tias,

Nyob hauv Vajluskub peb tsis pom Yexus luag ibzaug li, Tiamsis muaj ntau zaus peb pom Nws quaj. Ntawd no, Nws nrog Maivliag thiab Matha nkawv quaj ntsuag, vim Nws hlub Laxalau, tiamsis Nws “mobsiab heev tshaj hauv tus plig, thiab txhawj xeeb heev” (Yauhas 11:33) txawm yog muaj kev tuag losis… ntawm kev txhaum yeej ibtxwm kav (Henry M. Morris, Ph.D., Tus Xihwb nov muaj qhov no los ntawd phau vajluskub no los. The Defender’s Study Bible, World Publishers, 1995 edition, p. 1154; note on Yauhas 11:35).

Nws hlub koj ntev, Nws hlub koj yog,
   Nws hlub koj tshaj ncauj hais tau;
Nws hlub koj ntev, Nws hlub koj yog,
   Nws tuag cawm koj ntsuj hauv ntuj tawg rov los.

II. Zaum ob nov, Yexus tau quaj rau lub nroog Yeluxalees.

Dr. J. Vernon McGee hais tias, “Nws quaj rau lub nroog Yeluxalees. Yog li lub sijhawm ntawm Nws quaj rau lub Yeluxalees, Kuv paub hais tias niaj hnub no los Nws yeej tseem quaj rau peb tej nroog thiab”. (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 540, note on Henplais 5:7). Mus nyeem hauv tej lus no.

“Thaum nws tuaj ze thiab pom Yeluxalees lawm nws kuj quaj lub nroog ntawd, hais tias, Hnub no kheev koj lam paub tej uas pub kev kaj siab lug rau koj. Tiamsis nimno tej ntawd raug muab zais ntawm koj lub qhov muag lawm. Rau qhov lub sijhawm los yuav txog koj, mas koj cov yeeb ncuab yuav tsuj av tawm tsam koj thiab vij nkaus koj kaw koj txhua fab. Lawv yuav muab koj ntsawm rau hauv pem teb, tag nrho koj thiab koj cov menyuam uas nyob hauv koj, thiab thiab yuav tsis tseg tej txhib zeb ib lub tib ib lub rau hauv koj, vim yog koj tsis paub lub sijhawm uas Vajtswv los xyuas koj”. (Lukas 19:41-44).

Nws quaj yog vim Nws pom txog tawm Yeluxalees yuav rog rhuav puamtsuaj hauv 70 A.D., thaum cov neeg Loos tus thawj tub rog Titus tuaj tua thiab muab lub nroog ua tiaj kiag yam tsis muaj tswv li. Yexus quaj yog vim Nws paub lawm hais tias Vajtswv lub tuam tsev zoo nkauj kawg nkaus uas nyob hauv Yeluxalees yuav raug rhuav kom puam tsuaj. Yuav tsis muaj iblub pobzeb sawv ntsug li lawm. Tsuas yog tshuav ib sab ntsag zeb ntawd lub Tuamtsev thiaj li tseem nyob txog nimno xwb. Kuv tau mus txog ntawd lub ntsa zeb thiab tau tuav kiag nws. Kuv quaj ib yam Yexus thiab thaum kuv sawv ntawm daim Phab ntsa zeb Quaj ntsuag ntawd. Thaum kuv tabtom quaj kuv xav txog Vajtswv haiv neeg Ivxayees lawv, tau raug tsim txom los muaj phav xyoo lawm ib txheej rau ib txheej ib tiam rau ib tiam los txog niaj hnub no.

Oh, hmo noYexus quaj rau txhua txhua lub nroog uas nyob hauv ntiajted no, uas yog muaj ntau tus ntsuj tseem poob rau qhov phem lawm! Nws tseem quaj rau cov nroog nov thiab Washington and London, Paris and Berlin, Calcutta and Beijing, Glasgow and Sydney, Mexico City and Saigon, Vientiane and Rangoon, Jakarta and Moscow – thiab tag rho tej nroog loj, nroog me huv tib si! Thov kom peb tej siab pab mob txog yam uas Vajtswv lub siab mob thiab!

Thov kom Yexus cov kua muag txav tau peb, yam li yuav tsis muaj abtsi txav tau, peb thiaj li yuav mus qhia txoj hmoo zoo rau txhua haiv neeg. Thov kom Nws tej kua muag txav peb mus ua kom tau ntau yam lus rau peb lub website – kom thiaj li yuav mus coj tau neeg coob coob los hnov txoj hmoo zoo. Peb tsis txhob coj peb tej kev “vam meej” thiab peb lub neej mus yuam rau lawv! Tiamsis! Peb coj txoj kev tu siab uas Yexus pub rau peb – mus qhia rau lawv,hais tias Nws hlub lawv, Nws xav cawm lawv kom dim ntawd txoj kev txhaum thiab dim dhau hauv tub Tuag tej los! Thiab peb hais rau cov uas tau hnov cov lus qhuab qhia no thiab tuaj nyeem nyob rau tom peb lub website,

Nws hlub koj ntev, Nws hlub koj yog,
   Nws hlub koj tshaj ncauj hais tau;
Nws hlub koj ntev, Nws hlub koj yog,
   Nws tuag cawm koj ntsuj hauv ntuj tawg rov los.

Thiab kom Yexus cov kua muag txav peb mus tshaj txoj hmoo zoo nyob rau hauv Los Angeles tibsi! Vim Nws twb hais rau peb lawm,

“Cia li tawm mus tom tej kev loj kev me mus yaum cov neeg ntawd kom tuaj,thiaj li muab qhua puv kuv lub tsev.”
       (Lukas 14:23).

III. Peb, Yexus quaj tom lub vaj Kexemane.

Nov yog zaum peb uas tau sau lawm hais tias Nws quaj. Oh, cov kua muaj uas ntws tom lub vaj hmo tsaus tsaus ntuj ntawd! Nqis nov qhia txog thaum Yexus,

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub hwm Vajtswv” (Henplais 5:7).

Hauv lub vaj Kexemane, hmo uantej tawm Nws mus raug ntsia saum khaulig ntoo, Yexus tau mus thov Vajtswv ib leeg. Hmo ntawd thaum tsaus ntuj nti nyob hauv lus vaj Kexemane tus Cawmseej tau nchuav kiag Nws tus ntsuj rau Vajtswv. Nws thov “li no (Henplais 5:7). Ua li Nws tshai abtsi? Kuv ntseeg hais tias Yexus ntshai tsam Nws ho tuag hauv lub vaj hmo ntawd, uantej Nws mus saum tus ntoo khaulig tuag theej tibneeg lub txim. Dr. John R. Rice hais li, “Yexus thov tias kom lub khob tuag hla dhau Nws hmo ntawd ces Nws thiaj muaj txoj siab mus saum tus khaulig ntoo. Hais tias “[Yexus] tau thov kom muaj kev daws Nws dhau kev tuag hauv lub vaj, Nws thiaj li ua tau tes haujlwm saum ntoo khaulig tiav npo. Cov lus txhais no nws dhos haum nrog rau Henplais 5:7, thiab kuv pom hais tias qhov no nws txhais tau meej thiab yog kawg li lawm” (J. Oliver Buswell, Ph.D., A Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan Publishing House, 1971, part III, p. 62).

Dr. Buswell and Dr. Rice koom siab nrog rau Dr. McGee, hais tias, “Cov phooj ywg, Vajtswv hnov Yexus tej lus thov; Nws tsis tuag hauv lub vaj Kexemane” (ibid.).

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub hwm Vajtswv” (Henplais 5:7).

Ntiajted kev txhaum muab rau Yexus ris tag nrog hauv lub Vaj Kexemane.

“Yexus txawm ncaim lawv mus deb li laim ib pob zeb, mas nws txhos caug thov Vajtswv hais tias, “Au leej Txiv, yog koj pom zoo, thov rho lub khob no ntawm kuv mus. Txawm li cas kuj xij, tsis txhob ua raws li kuv lub siab cia ua raws li koj lub siab.” [Muaj ib tug tubtxib saum ntuj los tshwm rau Yexus thiab txhawb nws lub zog. Yexus txhawj heev kawg li, nws yimhuab thov Vajtswv heev, nws tawm hws zoo yam nkaus li ntshav nrog tej teev rau hauv av.]” (Lukas 22:41-44).

Yexus txhawj xeeb loj kawg li vim peb tej kev txhaum Vajtswv tsaws tag nrog rau saum Nws xwbpwg. “Thiab thaum kev txhawj xeeb loj tuaj ntxiv Nws haj yam sibzog thov Vajtswv heev ntxiv: nws tawm hws zoo yam nkaus li ntshav nrog tej teev rau hauv av ” (Lukas 22:44). Dr. McGee hais tias, “Peb tus Tswv twb yuav luag tuag thaum Nws mus tsis tau txog saum tus khaublig ntoo,Nws thov Leej txiv kom cawm Nws ntawm qhov uas tuag nws thiaj mus txog saum khaublig ntoo. Thiab peb paub hais tias Vajtswv ‘ hnov nws thiab nws txhawj heev’” (ibid.). Vajtswv hnov Yexus thov “thiab siv sog quaj los kua muag” ntawd tsaus ntuj nti hauv Kexemane. Vajtswv kom ib tus tubtxib tuaj txhawb Nws zog kom Nws thiaj li mus txog saum tus khaublig ntoo Nws thiaj them tau tej nuj nqe ntawm kev txhaum. Joseph Hart tau muab Yexus qhov uas Nws thov Vajtswv hauv lub vaj Kexemane sau ua ib zaj nkauj hu li no,

Pom Vajtswv Leej tub raug tsim txom,
   Huas pa luas, ntsaj,ntshav ntws cuag hws!
Tswj tsis tau [kev ntsimsiab] nov yog Vajtswv tug!
   Yexus, vim kev hlub yog koj!
(“Koj txoj kev tsim txom uas peb paub tsis tag”
   tus sau yog Joseph Hart, 1712-1768).

Puas pom tias Yexus hlub koj! Puas pom tias Nws los kua muag rau koj kev txom nyem! Puas pom tias Nws quaj rau neeg txhaum nyob hauv txhua lub nroog! Puas pom Nws“quaj los kua muag” hauv Kexemane, thov kom Vajtswv cia Nws muaj sia nyob, kom Nws thiaj raug ntsia, ntsia nkaus rau saum khaublig ntoo, hnub tomqab kom thiaj li them tau nuj nqe ntawm kev txhaum! Ua li qhov no puas mob koj siab thiab? Yog Yexus tej kua muag rub tsis tau koj los, abtsis thiaj yuav rub tau? Ua li puas yog kev txhaum ua rau koj lub siab tawv es koj thiab tsis pom hais tias Nws hlub koj? Kuv nco txog thaum thawj zaug uas kuv hnov Dr. Watts’ zaj nkauj no, “Thaum kuv tshawb-nrhiav txog khaublig ntoo.” Nws Tshoov kuv siab heev, nimno los nws yeej tseem tshoov kuv siab kawg li.

Thaum kuv tshawb-nrhiav txog Khaulig ntoo,
   Txog tus Vajntxwv kev tuag theej txhoj,
Kuv kev nplua-nuj kuv tau yog ploj,
   Thiab nchuav kev ntxub rau kev plhom-moj.

Ntshav saum Nws taub-hau, tes thiab taw,
   Tov nrog kev hlub ua-ke si tawm:
Txoj kev ncus thob kev hlub sub-ntsib,
   Cov pos ntxaum ntshav-kausmom muaj nqi.

Yexus yog Vajtswv ib-txhis nyob,
   Tau-hlub heev txog kuv thiab txog koj:
Tuag saum khaublig-ntoo txhiv thiab npo,
   Cawm tus thum-tsim thiab ntseeg nruab-nrog.
(“Thaum kuv tshawb-nrhiav txog khaublig txoj”
   tus sau yog Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Kuv thov koj hmo no – kom los ntseeg hauv Yexus! Los cuag Nws! Txhos cuag ntawm Nws xub ntiag! Ntseeg Nws kom tag koj lub siab! Koj thiaj hais tau li Dr. Watts, “Cawm tus thum-tsim thiab ntseeg nruab-nrog.” Benjamin Beddome yog ib tug xibhwb npativ meme uas nyob ob puas xyoo dhau los. Sawvdaws yuav tsis paub txog nws li yog nws tsis tau sau zaj nkauj no tseg rau peb tau hu “Ua li Khetos puas tau quaj rau neeg txhaum?”

Ua li Khetos puas tau quaj rau neeg txhaum,
   Thiab peb tej plu puas khuav?
Cia ntws cuag li dej nyab ntawm peb kev txhaum dav
   Kom kua muag tawg cuag dej txawv thiaj li pom qhov kaj.

Vajtswv LeejTub kua muag ntws
   Cov tubtxib saum ntuj xav tsis toob!
Kuv me ntsuj, koj xeev hlo,
   Nws kua muag ntws rau koj.

Nws twb quaj lawm peb mam quaj;
   Txhua qhov txhaum tsim nyog ib lub kua muag:
Hauv ntuj ceeb tseej thiaj nrhiav tsis pom ib qho txhaum
   Thiab ntuj ceeb tseej peb yauv tsis quaj lawm.
(“Ua li Khetos puas tau quaj rau neeg txhaum?”
     tus sau yog Benjamin Beddome, 1717-1795).

Kuv pom ob lub digdua do tshiab lawm (revivals), lub sijhawm uas kuv pom Vajtswv ua ob lub hwjchim ntawd. Txhua zaus cov neeg ntawm quaj los kua muag pom txog lawv tej kev phem kev qhias. Tamsim no pem Suavted cov uas lawv los ntseeg lawm. Peb pom tias lawv tu siab thiab los kua muag. Qhov nov yog qhov tseeb ntawm neeg hloov lawv lub neej lawm. Yog nws muaj kev kho dua tshiab lawm. “Nws twb quaj lawm peb mam ho quaj; txhua qhov txhaum tsim nyog ib lub kua muaj.” Oh, thov kom hmo no peb tu siab rau txoj kev txhaum! Cia koj los cuag tus Cawmseej tu siab kua muag poob! Nws thiaj cawm tau koj! Nws yuav cawm tau koj! Nws yuav cawm koj tamsis no!

Yog tias koj pom thaum Nws tabtom tawm hauv lub vaj Kexemane los, Nws kua muag yuav ntws siv thiab Nws lub ntsej muag ntshav yuav ntws cuag hws, ua li koj puas yuav kam ntseeg Nws tamsim ntawd? Oh, los, ntseeg kiag Nws tamsim no! Hmo no Nws tseem zoo ib li puag thaum ub thiab! Tig rov los Nws tseem hlub koj heev! Nws ob txhais tes hlub tseem qhib lug tos koj! Ntseeg kiag hauv Nws. Cia siab rau Nws ces Nws yuav cawm kiag tamsis lub sijhawm ntawd! Nws yuav ntxuav kiag koj tej kev txhaum cawm koj dim thiab muab txoj siab ibtxhis rau koj!

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Tus nyeem Vajluskub yog Dr. Kreighton L. Chan: Lukas 22:39-45.
Hu nkauj tswj xeeb uantej Xibhwb qhuab qhia yog tus txiv tsev
Mr. Benjamin Kincaid Griffith: “Nws tseem hlub koj heev”
(tus sau yog Dr. John R. Rice, 1895-1980).


COV QAUV LUS COJ QHIA

YEXUS TEJ KUA MUAG

tus sau yog Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub hwm Vajtswv ” (Henplais 5:7).

(Yaxayas 53:3)

I.   Uantej no, Yexus quaj tom Laxalau lub qhov ntxa. Yauhas 11:33-36;
Loos 12:15; Chivkeeb 28:16.

II.  Zaum ob no, Yexus tau quaj rau lub nroog Yeluxalees.
Lukas 19:41-44; 14:23.

III. Peb, Yexus quaj tom lub vaj Kexemane. Henplais 5:7;
Lukas 22:41-44.