Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
ROOJ TXHAWB SIAB RAU KEV CAWMMDIM

REVIVAL FOR SURVIVAL
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunkaus hauv nroog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 31, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Thursday Evening, August 31, 2017


Thov sawv ntsug thaib zaj nkauj 19 hauv nej phau nkauj “Here is Love, Vast as the Ocean.”

Nov yog kev hlub, dav npaum hiav txwv, hlub siab dawb paug,
   Thaum peb tg Cawmseej tau muab Nws cov Ntshav los
Leej twg tsis nco txog Nws txoj kev hlub? Leej twg thiaj qhuas nws?
   Tsiss muaj hnub hnov qab nws, nyob ntuj ceebtsheej mus ib sim neej

Nws nqaij ntuag tshav nrog nyob rau saum roob
   Qhov ntawd Vajtswv txoj kev hlub thiaj li los rau neeg ntiajteb
Kev hlub kev hmo tshua, ntws zoo li dej ntws saum ntuj los
   Vim yog kev hlub thiaj kev thaj yeeb rau lub ntiajteb

Thov koj ua tug tsom kwm kuv lub neej nyob txhua hnub
   Ciaj kuv tshawb nrhiav koj tebchaw thiab qhuas koj xwb
Koj xwb thiaj yog kuv lub chaw vam, tsis muaj hauv ntiajteb lawm
   Koj tau tuag theej thiab cawm kuv, koj tso kuv dim

Kuv tau tsom kwm thiab coj kuv los ntawm koj tug Ntsujplig thiab cov lus
   Koj yog kuv qhov chaw vam, tug Tswv kuv cia siab rau koj xwb
Koj tau nchuav kev hlub los rau kuv txhua lub sijhawm
   Koj txoj kev hlub uas muab rau kuv tsis muaj hnub kawg
(“Here is Love, Vast as the Ocean,” William Rees, 1802-1883).

Hmo no thov txhua tug thov Vajtswv kom los nrog peb nyob (lawv thov), tam sim no hu nkauj zaj 22, “The Strife Is O’er.”

Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!
Kev tsov rog twb dhau mus lawm,
Zaj nkauj txog kev kav yeej pib lawm, Halelusyas!
Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!
Kev tuag tsis muaj hwjchim li lawm
Tiam sis tsuas yog tug Tswv Yexus xwb
Cia li hu nkauj zoo siab, Halelusyas!
Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!

Peb hnub quaj ntsuag tau dhau mus lawm
Nws tau sawv hauv qhov tuag rov los
Qhua peb tug Cawmseej! Halelusyas!
Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!

Nws tau kaw qhov rooj tub Tuagteb
Vajtswv lub tebchaws tau los txog lawm
Cia pib hu zaj nkauj kov yeej, Halelusyas!
Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!

Tug Tswv, koj lub cev tau ntuag
Koj tau tuag kom cawm tau neeg dim,
Peb thiaj ciaj sia thiab hu nkauj, Halelusyas!
Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!
    (“The Strife Is O’er,” translated by Francis Pott, 1832-1909)

Thov sawvdaws thov Vajtswv koj Yexus tau meej mom nyob rau hmo no (lawv thov), tam sim no hu zaj nkauj 23, “And Can It Be?”

Yog li no kuv puas los cia siab rau tug Cawmseej cov ntshav?
Nws tuag theej kuv, kuv ua rau nws mob? Nws tuag theej kuv?
Kev hlub loj! Ua cas yuav zoo ua luaj, kuv tug Vajtswv ua cas tuag theej kuv?
Kev hlub loj! Ua cas yuav zoo ua luaj, kuv tug Vajtswv ua cas tuag theej kuv?

Nov puas yog txoj kev tuag loj! Leej twg yuav qhia tau qhov no?
Nws yog Vajtswv leej tub yug los ua neeg tuag theej sawvdaws!
Cia txhua leej txhua tug los qhuab nws thiab zoo siab hu nkauj
Kev hlub loj! Ua cas yuav zoo ua luaj, kuv tug Vajtswv ua cas tuag theej kuv?

Nws tso nws txiv lub tsev, los ua neeg nyob rau lub ntiajteb
Los tsis muaj dabtsi kiag li tsuas yog txoj kev hlub nkaus xwb
Vim yog txoj kev hlub, Vajtswv thiaj li lees yuav kuv
Kev hlub loj! Ua cas yuav zoo ua luaj, kuv tug Vajtswv ua cas tuag theej kuv?

Kuv tug ntsujplig ua kev txhaum qhev tau ntau xyoo los lawm
Kuv tau tawm hauv qhov kev tsaus ntuj los nyob rau qhov pom kev
Kuv txoj sia hlau raug dawv, kev muaj kev ywj pheej thiab los rau ntawm Nws,
Kev hlub loj! Ua cas yuav zoo ua luaj, kuv tug Vajtswv ua cas tuag theej kuv?

Kuv tsis raug txiav txim lawv vim yog tug Tswv Yexus los ua kuv tug!
Ciaj sia hauv Nws, yog kuv tug Tswv, thiab nag Vajtswv qhov ncajncees
Kuv yuav mus txog nws lub zwm txwv, thiab thiab ntoo koos mom kub
Kev hlub loj! Ua cas yuav zoo ua luaj, kuv tug Vajtswv ua cas tuag theej kuv?
    (“And Can It Be?”, Charles Wesley, 1707-1788).

Nej zaum tau, peb ib tug txwjlaug uas yog Kl. Ben Grifith, yuav los hu nkauj rau peb.

Hmo no peb tuaj qhua Tug Tswv Yexus – thiab Nws ib leeg xwb! Tam sim no nthuav nej phau Vajluskub uas yog Pajlug, tshooj 14, nqe 14, nyob rau daim 681 uas yog hauv the Scofield Study Bible. Thov sawv ntsug ib zaub rau lub sijhawm kuv nyeem Vajluskub,

“Tug neeg uas tig rov qab yuav tau txais raws li lawv txoj haukev” (Pajlug 14:14).

Nug koj tug kheej – “puas yog kuv taug kev txoj kev? Kuv lub siab puas tau txias? Thaum kuv nyob ib leeg kuv siv zog thov Vajtswv, tiam sis zoo li Vajtswv tsis nrog kuv nyob” Nov puas yog koj? Thaum koj mus tshaj tawm, Vajtswv puas ua hauj lwm rau hauv koj kom yuav tsum coj cov neeg txhaum los cuag Nws? Los yog koj yeej tsis muaj siab tiag rau txoj kev tshaj tawm no kiag li? Thaum koj hnov lwm tug thov Vajtswv nrov nrov, koj lub qhov ncauj puas hais tias “Amees” rau txha los lus? Los sis koj xav tias lawv tsis zoo npaum li koj thaum koj pib thov Vajtswv? Los sis koj xav tias “tsis ntev lawv yuav ploj mus”? Koj mus saib tug ntseeg tshiab qhov yuam kev puas yog? Koj puas xav tias lawv tsis zoo li koj thaum koj nyuam qhuav tau txais kev cawmdim? Thaum cov lus qhuab qhia ua rau koj xav txog koj tej kev txhaum, koj puas xav tias, "Kuv yuav tsis lees paub lawv. Koj yuav tsis txais kuv los ua qhov kev lees txim "? Koj puas zoo siab thaum ib tus neeg tshiab tuaj saib? Los yog koj puas xav tias lawv tsis zoo li koj thaum koj nyuam qhuav tau txais kev cawmdim? Koj puas yog ib tug ntseeg zoo li koj thaum koj thawj zaug tau txais kev cawmdim? Los yog puas tau koj lub siab ua txias thiab khoob?

“Tug neeg uas tig rov qab yuav tau txais raws li lawv txoj haukev” (Pajlug 14:14).

Thaum koj nyuam qhuav tau txais kev cawmdim koj yuav ua txhua yam rau tus Tswv. Tom qab ntawd, koj tau hais tias, "Kuv nyiam Yexus. Kuv tsis muaj peev xwm ua ntau dhau rau Nws. "Koj puas hais tau tias tam sim no? Los yog koj yog ib tugntseeg ua tig rov qab? Kuv tsis yog hais lus rau cov hluas xwb. Kuv tham nrog "39" - Kuv tham nrog cov neeg laus thiab cov hluas. Kuv tsis hais lus rau cov hluas uas ploj lawm. Kuv hais lus rau koj uas tau txais kev cawmdim rau ib lub sijhawm ntev. Koj puas tau poob koj thawj qhov kev hlub? Koj puas yog tag nrho txoj kev hlub rau Yexus raws li koj muaj thaum koj tau txais kev cawmdim? Yexus hais rau cov ntseeg hauv Efexaus,

“Peb tseem muaj qhov yuav cem nej nej tau tso qhov kev hlub yav tag pov tseg, yog li ntawd yog koj xav txog yav tag los cia hloov dua siab tshiab thiab coj lintawd, yog tsis yog lintawd peb yuav los nrhiav koj, yuav muab nej tug ncej teeb tawm, tsuas yog nej hloov dua siab tshiab lawm xwb” (Tshwmsim 2:4, 5).

Kuv tau ua xibhwb 60 xyoo los lawm. Kuv lub siab tau dhau los ntawm qhov rov qab los ntawm cov sij hawm 6 xyoo. Kuv tuaj tawm ntawm lub xeev rov qab los li cas? Nws tshwm sim li no. Ua ntej kuv pib paub tias kuv lub siab puv nrog kuv tus kheej txoj kev. Kuv thov txim rau kuv tus kheej. Kuv tu siab. Kuv yws txog hais tias yam nyuaj npaum li cas. Qeb ob, Kuv pib paub hais tias kuv tau ncaim kuv thawj zaug rau Yexus. Thib peb, kuv nco qab tias ntev npaum li cas kuv tau poob. Kuv raug txim ntawm tej kev txhaum uas tau los ntawm kuv thiab Yexus. Tom qab ntawd kuv nco txog Yexus rau saum ntoo Khaublig, tuag theej kuv tej kev txhaum. Kuv hloov siab lees txim thiab cia siab rau Nws yav tom ntej. Nws yog yuav luag zoo li ob qhov kev hloov dua siab tshiab. “Fill All My Vision.” hu zaj nkauj no.

Cawmseej thov ntxiv kuv lub zeemmuag,
   Thov kuv pom Yexus ib leeg xwb rau hnub no;
Koj coj kuv mus rau lub pas dej ntshiab,
   Koj pub zaub pub mos rau kuv noj;
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Kuv yuav tsis hais rau kom koj tej yam ua kuv tug kheej los tsis xav ua, kuv tau muab lus qhia rau John Cagan kom los ua ib tug qhia Vajtswv Txojlus, thaum kawg nug tau los, kuv thiaj li paub tias nws yogi b tug ua qhia tau zoo heev, Nws muaj lub zog ntawm cov hluas, thaum kuv laus lawm thiab tau ploj kuv lub zog. Kuv tau los ua Yauhas heev. Nws txom nyem mus txog ib hmo kuv tau lees txim rau nws. Ces kuv lees txim rau koj. Tom qab ntawd kuv raug kho thiab kuv txoj kev xyiv fab raug rov qab los. Kuv thov koj ua hmo no kuv tau ua dab tsi. Kuv lub siab ua rau kuv lub siab kub ntxhov siab tias koj tsis xav kom kuv qhia koj ntxiv lawm. Tom qab ntawd Vajtswv tau hais txog kev txhawb siab rau peb pawg ntseeg thiab kuv hloov siab lees txim thiab rov qab los rau Tswv Yexus rau ntxuav dua ib zaug hauv Nws cov ntshav. Puas yog nws zoo li coj txawv txawv rau koj tias ib tug txiv neej 76 xyoo, uas tau tshaj tawm 60 xyoos, yuav tsum hloov siab lees txim? Tsis yog, nws tsis yog coj txawv txawv. Nws yog tib txoj kev uas yuav rov qab ua dua thiab rov qab los hauv koj lub siab. "Hloov siab, thiab ua haujlwm thawj zaug" (Qhia Tshwm 2: 5). Hloov dua siab tshiab dua. Tuaj rov qab los rau Tswv Yexus thiab raug ntxuav los ntawm Nws cov ntshav! Luther tau hais tias, "Peb lub neej tag nrho yog qhov hloov siab lees txim tas mus li." Luther yuav tsum los hloov siab lees txim thiab rov qab los rau ntawm Yexus kom dawb huv. Li ntawd, koj thiab kuv thiaj dim.

Kuv ntseeg tias Yankaunpau 5:16 yog hais txog rooj txhawb siab, vim hais tias “nej yuav tsum ib leeg lees txim rau ib leeg, thiab ib tug thov Vajtswv rau ib tug, kom nej thiaj li yuav raug kho…” lo lus “yuam kev” lus Kislis yog “paraptōma.” Dr. Strong

Hais tias lub ntsiab lust seem ceeb ntawm no yog “yam tsis zoo [ib] qhov yuam kev, thiab lwm yam kev txhaum” thaum peb los lees txim tsis yog tias yam kev txhaum loj xwb, tiam sis yog qhia kom yuav tsum “kev txhaum me me” uas yog “qhov yuam kev” xws chim rau lwm tug, tsis zam txim, tsis ncajncees, tsis txawj hlub, thiab yam uas nyob rau ntawm peb thiab Vajtswv.

Peb lub siab uas muaj kev txhaum yuav raug ntxuav rau lub sijhawm thaum peb los lees txim rau Vajtswv, kuv pom tias Kai Perng lub ntsej uag hlub lwm tug, txawm yog ua ntej ntawd koj yuav yog ib tug neeg uas phem, kuv thiaj nug nws hais tias muaj dabtsi, nws qhia kuv tias “kuv pom qhov Vajntsujplig ua haujlwm rau tug niam tsev Shirley Lee, kuv xav muaj kev thajyeeb ib yam li nws thiab, kuv lees txim rau Vajtswv tias kuv tau chim rau xibhwb, lub sihawm ntawm Vajtswv tau tshem kuv qhov kev chim thiab hloov los tau txais kev thajyeeb” Zoo heev! Thaum kuv hnov nws hais li ntawd ua rau kuv zoo siab heev! Kuv hais rau nws tias kuv hlub nws, nov yog kev lees txim tiag tiag, yog kev zam txim rau lwm tug thiab tau txais kev thajyeeb ntawm Vajtswv! Nov yog rooj txhawb siab – koj yuav tau txais kev thajyeeb tshiab thaum koj lees kev txhaum rau Vajtswv.

Thaum Vajtswv ua haujlwm hauv nej, koj yuav lees txim rau lwm tug, lwm tug los yauv lees txim rau koj, nej yuav tsum ib leeg lees txim rau ib leeg, Yankaunpau 5:16, txhais tau tias “Los xyaum lees txim ib tug rau ib tug, thiab xyaum thov Vajtswv rau txhua tug” (R. C. H. Lenski). Nyob rau Suav teb yeej muaj kev xyaum thov Vajtswv thiab xyaum lees txim li no, yog li no lawv thiaj li muaj rooj txhawb siab txhua zaug

Kuv hais rau ib tug kwv tij tias kuv yuav caw koj tuaj thiab thov Vajtswv rau, zoo li kuv tau ua ob zaug. Kuv nug nws tias, "Koj puas xav tias leej twg yuav tuaj?" Nws xav txog ib ntu, thiab tom qab ntawd nws hais tias, "Tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav tuaj. "Kuv nug nws vim li cas koj tsis tuaj. Nws hais tias koj xav hais tias kuv xav tau kev txhawb siab kom coob leej tuaj rau peb pawg ntseeg. Tab sis qhov no tsis yog vim li cas. Nug koj tus kheej tias, Dab tsi yog qhov zoo tshaj yog tias ntau tus neeg tuaj? Peb yuav pab lawv li cas yog tias lawv tuaj? Peb muab lawv kev phooj ywg, kev xyiv fab, thiab sib sib zog nqus sib raug zoo. Tab sis koj puas tau hais tias koj tus kheej? Koj puas tau? Los yog koj puas tsuas muaj kev ntseeg ntawm txoj haujlwm tsis muaj kev hlub? Koj tsis muaj kev hlub thiab kev hlub ib leeg, koj puas yog? Koj tsis muaj kev phoojywg sib sib zog nqus, koj puas tau? Koj tsis muaj kev xyiv fab, koj puas tau? Koj tsis muaj kev sib raug zoo, puas yog? Koj lub siab tsis sib hlub nrog cov neeg tshiab, puas yog? Yuav tsum ncaj ncees, koj tsis muaj kev sib hlub sib hlub rau Yexus ntau dua, koj puas tau? Peb yuav ua li cas muab tau cov khoom no rau lwm tus thaum peb tsis muaj lawv tus kheej?

Thaum kuv hais kom koj lees txim thiab yam tsis zoo koj yuav xav hais tias “puas cheem tsum yuav tsum ua lintawd” kuv twb yeej ua li ntawd lawm – ntau dhau lawm os! Tseem yuav muaj lwm yam thiaj lov, hlub tshaj qhov qub! Hlub Yexus kom ntau! Yuav hlub lwm tug ntau tshaj qhov ntawd yog koj hlub Vajtswv tshaj qhov qub.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov,
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujpligm
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv,
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Kuv tau xav txog cov neeg txom nyem nyob rau lub sijhawm Samson. Plaub tag nrho cov tshooj hauv phau Vajluskub tau muab rau Xaxoo. Nws tau sau raws li ib tug neeg raug cawmdim hauv Henplais 11:32. Thaum twg nws tau txais kev cawmdim? Kuv ntseeg tias nws tsis tau txais kev cawmdim txog rau ob peb feeb ua ntej nws tuag thaum nws thaum kawg nws quaj thov Vajtswv. Tiam sis Yexus tau hu nws los ua ib tug neeg dawb huv, "ib tug neeg ncaj ncees rau Vajtswv" (Cov Txwj Laug 13: 5). "Tus Tswv tus Ntsujplig tau pib tsiv nws lub sijhawm" (Cov Txiav Txim 13:25). Tiam sis Xaxoo tsis nyiam Vajtswv nrog tag nrho nws lub siab. Rau nws feem ntau nws lub neej nws zoo li koj. Nws xav tias nws yuav ua neej nyob rau hauv lub neej uas yog nws lub zog, los ntawm nws lub zog. Tab sis nws ua tsis tau. Nws ua tsis tau tiav dua thiab dua, zoo li koj thiab kuv ua. Thaum kawg lub Dabntxwnyoog ntawd tau coj nws thiab tawm nws lub qhov muag, "thiab nws ua rau hauv tsev lojcuj" (Txiav Txim 16:21).

Au, cov kwv tij thiab cov muam, tsis yog nej ib txhia zoo li Xaxoo li cas? Koj tau raug hu los ntawm Yexus. Koj tau raug coj los ntawm Vajntsujplig los ua tej yam zoo rau Vajtswv yav dhau los. Tab sis koj maj mam pib ua kev tu siab thiab tu siab. Koj tsis zoo siab tam sim no. Koj tsis muaj kev hlub tiag tiag rau pawg ntseeg tam sim no. Koj tuaj rau hauv pawg ntseeg lub qhov muag dig muag. Koj txoj kev ntseeg yog kev qw, kev ua haujlwm tsis muaj kev xyiv fab. ua haujlwm qhev! Yog tag nrho! Koj tuaj koom pawg ntseeg ua qhev. Nws yog ib yam kev nyuab siab. Koj tsis nyiam nyob ntawm no lawm. Koj "nyob hauv tsev lojcuj" zoo li Samsun cov neeg pluag. Kuv tsis paub tias lwm tus ho xav li cas txog nws, tab sis kuv tau quaj tu siab thaum kuv nyeem txog nws "kev sib tsoo hauv tsev loj cuj" - khi hlua khi thiab chains, sib tsoo, thawb lub pob zeb uas av tom qab teev.

Thiab kuv paub tias yog koj txoj kev ntseeg, thiab qee zaum kuv lub siab quaj rau koj. Koj tsis muaj kev xyiv fab. Koj tsis muaj kev hlub. Koj tsis muaj kev vam. Koj cia li mus ua kev sib tsoo raws li ib tug qhev nyob hauv tsev lojcuj. Muaj! Rau qee leej ntawm pawg ntseeg no yog lub tsev lojcuj, ib lub tsev lojcuj uas koj tabtom muab rau hauv cov kev pab cuam, qhov chaw uas koj muab los ntawm kev tshajtawm txoj haujlwm ntawm kev tshajtawm. Koj ntxub nws li! Tab sis koj tsis paub yuav ua li cas! Koj raug khi rau ntawm sab ntsuj plig chains, sib tsoo, sib tsoo, sib tsoo nrog tsis muaj kev cia siab. Qee lub sij hawm koj xav tias tawm hauv. Kuv paub ib txhia ntawm koj. Tab sis koj tsis tuaj yeem tawm. Cov phooj ywg tsuas muaj koj nyob ntawm no. Cov txheeb ze koj muaj nyob ntawm no! Yuav ua li cas koj thiaj li khiav tau txoj kev sib tsoo, kev qias neeg siab phem thiab kev ua haujlwm ntawm pawg ntseeg uas zoo li lub tsev rau txim rau koj? Kuv xav pab koj! Vajtswv paub kuv! Tsuas muaj ib txoj kev khiav dim. Ua li cas koj thiaj paub, xibhwb? Vim tias kuv tau nyob rau tib qho chaw koj muaj tam sim no! Kuv tau raug khi hauv pawg ntseeg, sib tsoo, sib tsoo, ntxub nws - tab sis tsis muaj kev khiav dim! Tib txoj kev khiav tawm yog Yexus! Txais koj cov lus qhia yuam kev! Vim li cas ho tsis? Koj cov faults yog cov saw hlau khi koj! Muab lawv tshem tawm! Cia li hloov siab lees txim thiab raug ntxuav los ntawm Ntshav, rau qhov Yexus tsuas yog plam koj cov hlua thiab tso koj rov rau koj dua.

“Nej ib leeg lees kev txhaum rau ib leeg, thiab ib tug thov Vajtswv rau ib tug, thiaj li yuav raug kho...” (Yakaunpaus 5:16).

Lees koj qhov kev ntshai, kev ua ob siab, koj tej kev txhaum, koj qhov kev chim, koj qhov kev iab siab, koj qhov kev khib, “Ib tug lees txim rau ib tug, thiab ib tug thov Vajtswv rau ib tug, koj thiaj li rau kho…” (Yankaunpaus 5:16), Niam Lee ua li ntawd! Yexus tau kho nws, Kai Perng kuj ua lintawd, thiab Yexus tau kho nws, nov yog kev vam, koj yuav xav tias “puas muaj tseeb lintawd?” muaj tseeb! Yeej muaj tseeb tiag! Thov peb thov Vajtswv rau koj sawv lees lawv tej kev txhaum, Yexus thiaj li yuav kho (lawv thov Vajtswv).

"Yexus hais tias,"Foom koob hmoov rau cov neeg uas quaj ntsuag "(Mathais 5: 4) uas yog hais txog cov neeg uas xav tias lawv muaj kev nyuaj siab thiab quaj dhau nws. Kev txhaum yog ib qhov teebmeem rau cov ntseeg uas tabtom ua rau kev txhawb siab, thiab kev txhawb siab yeej tsis muaj nqi rau tej yam uas lub ntiaj teb tsis pom. Kev txhawb siab cuam tshuam rau hauv qhov chaw tsaus ntuj ... npaj rau rooj txhawb siab, Evan Roberts xav kom lawv hais tias [Dawb Huv] Ntsuj Plig yuav tsis tuaj kom txog thaum cov neeg raug npaj: 'Peb yuav tsum tshem [pawg ntseeg] ntawm txhua txoj kev xav phem - kev khib siab, kev saib tsis taus, thiab kev tsis to taub. [Tsis txhob thov] kom txog thaum txhua txoj kev txhaum tau kev zam txim: tab sis yog tias koj xav tias koj tsis zam txim, khoov mus rau hauv av, thiab thov kom zam txim rau tus ntsuj plig. Koj yuav tau txais nws ces '\ "... tsuas yog cov neeg huv Christian yuav nyob ze rau Vajtswv (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 113)..."Txhua tus txiv neej tsis nco qab txhua lwm yam. Txhua tus yog lub ntsej muag nrog Vajtswv [raws li lawv tau lees paub lawv tej kev txhaum] ... [Nov yog] qhov yuav luag txhua yam kev txhawb siab. Tsis muaj kev txhawb siab yam tsis muaj kev sib sib zog nqus, tsis xis nyob thiab txo hwjchim ntawm txoj kev txhaum "(ibid., p 116) ..." Peb muaj ib lub tsev teev ntuj tsis muaj hnub no vim tias cov ntseeg tsis hnov kev txhaum lossis ntshai ... Cov neeg uas ntev tshaj plaws rau lub rooj txhawb siab yuav tsum pib los ntawm kev tshuaj xyuas lawv lub siab thiab lub neej ua ntej Vajtswv dawb huv. Yog tias peb npog peb tej kev txhaum thiab tsis lees paub nws tam sim no [peb yuav tsis muaj kev txhawb siab] ... Vajtswv dawb huv ua rau cov ntseeg paub txog txawm tias qhov kev txhaum me tshaj ... Cov neeg uas paub lawv tus kheej los ua lub neej dawb huv yog ib txwm paub txog kev txhaum ... Qhov kev sib zog ntawm txoj kev ntseeg no yeej ib txwm ua rau kev ywj pheej thiab kev xyiv fab hauv txoj kev paub txog kev zam txim tshiab. Ua raws li "lub siab ntawm lub siab" tuaj tawm ntawm kev xyiv fab ntawm txoj kev cawm seej " (ibid., p. 120).

Peb muaj kaum tawm ntawm cov tub ntxhais hluas tau hloov siab lees txim hauv cov rooj sib txoos. Peb tau ntsib kev kov yeej kev txhawb siab nyob rau hauv cov rooj sib tham no. Thaum cov tub ntxhais hluas raug ntes tsawg heev. Tsis muaj leej twg xav kom lawv yuav tsum paub thiab cia siab tau txais kev cawmdim. Tiam sis thaum kuv tshaj tawm lawv cov npe, tsis muaj leej twg zoo siab rau hauv peb pawg ntseeg. Vim li cas ho tsis koj zoo siab? Hauv Suav teb, lawv yuav tau quaj nrog kev xyiv fab! Vim li cas tsis nyob ntawm no?

Kaum xya leej uas vam tias yuav los txais yuav kev cawm dim tiam sis zoo li tsis muaj kev thaj yeeb, tsis muaj kev thajyeeb nyob hauv lawv, yog vim licas? Vim yog “tug neeg uas muaj lub siab tig rov qab yuav tau txais yam li lawv tau ua, thiab tug neeg zoo yuav tau txais qhov zoo” (Pajlug 14:14).

“Vajtswv yuav tsis tsa peb sawv los: neeg yuav los muaj kev thajyeej rau hauv nws?” (Phau Ntawvnkauj 85:6).

Peb yuav tsis quaj tu siab yog peb tsis muaj kev lees txim rau Vajtswv ua ntej! Tej no yeej muaj nyob rau Suav teb, yog vim licas ho tsis muaj nyob rau peb pawg ntseeg? Vim koj ntshai qhov ib tug lees txim rau ib tug, thiab ib tug thov Vajtswv rau ib tug, kom koj thiabj li yuav rau kho los ntawm Vajtswv, ntshai tias yog ua li ntawd ntshe lwm tug yuav txwv, Yaxayas hais tias “nej leej twg ntshai neeg uas yuav tsum tuag…tiam sis hnov qab tug Vajtswv ua tsim koj…” (Yaxayas 51:12, 13).

“Vajtswv thov tshawb nrhiav kub lub siab
Vim koj paub txog kuv qhov kev xav
Thiab paub txog kuv lub siab
Vim koj paub txog kuv qhov kev xav
Saib puas muab tej yam tsis nyob rau hauv
Thiab coj kuv mus raws li koj txoj kev”
    (Phau Ntawvnkauj 139:23, 24).

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum,
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Ua ntej ntawd koj tsis los, koj paub tias koj yuav tsum tau ua, tiam sis koj ntshai, niam Chan hais rau kuv tias, nws tau hu xov tooj mus qhia tias yuav tig rov qab, kuv thiaj li tig mus saib nws nyob rau lub li tiam dhau los no – niam Chan kuj tig los saib kuv, kuv pom tias nws xav los, kuv thiaj li tuav nws txhais tes thiab hais tias “los” nws kuj los, nws yeej tshai los, tom qab ntawd, nws tau los ua Dr. Chan poj niam! Lwm tug xav licas yog nws los lees nws tej kev txhaum? Hnov qab txog qhov lwm tug xav rau koj! Thaum peb tseem sawv ntsug hu nkauj, los txog caug! Rau ntawm no thiab lees koj tej kev txhaum, Vajtswv yuav pab koj rau qhov no thiab Yexus cov Ntshav uas ntws saum Ntoo Khaublig yuav ntxuav koj tej kev txhaums.

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum,
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith::
“More Love to Thee” (Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).