Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NYOB IB LEEG NTSIAG TO

THE EXPERIENCE OF LONELINESS!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia rau pawg ntseeg Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Yim hli 17, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, August 17, 2014

“Kuv tau ntsia sab tes xis thiab saib tiam sis tsis muaj leej twg xav paub kuv, kuv tsis muaj chaw nkaum, tsis muaj leejtwg hlub kuv” (Phau Ntawv Nkauj 142:4).


Vajntxwv ua kev txhaum Vajtswv thiaj li tsis lees yuav nws. Tug cev Vajtswv lus uas yog Xamusyees thiaj li tsa Davis sawv los ua Vajntxwv. Xaus khib Davis heev nws thiaj li raug ntsujplig los nkag. Nws qhov kev chim ntawd, nws thiaj li tau cuam hmu rau Davis, tiam sis kuj tsis raug. Davis thiaj li khiav kom dim. Davis txawm khiav mus deb txog rau tom roob mob sab qhua khiav mus nyob rau hauv ib lub qhov tsua. Nws ntshai thiab tshaib plab thiab nyob ib leeg xwb. Sim los saib cov lus nyob rau “Phau Nkauj 142” “Maschil [los sis qhuab qhia] ntawm Davis; nov yog nws cov lus thov nyob rau tom qhov tsua” Nov yog cov lus uas Vajtswv tshoov siab, tsis yog cov lus uas sau tom qab no. Kom peb paub hais tias Davis yeej nyuaj siab heev, ntshai, thiab nyob ib leeg – nkaum nyob rau hauv qhov tsua kom dim ntawm Vajntxwv Xaus. Thiab Davis hais tias,

“Tsis muaj ib tug neeg twg hlub kuv kiag li” (Phau ntawv Nkauj 142:4).

Tsis muaj leej twg yuav hlub txog nws. Nws nyob ib leeg. Tiam sis nws muaj Vajtswv, tsis zoo li cov hluas tiam tam sim no.

Kuv tsis tau mus kawm nyob rau cov ntseeg cov tsev kawm ntawv. Kuv mus kawm nyob rau Cal State L. A. Kuv zoo siab uas tau mus kawm rau lub tsev kawm ntawv no. vim kuv tau kawm txog cov lus uas qhia cov tug ntxhais hluas thiab lawv txoj kev xav. Kuv txom cov ntaub ntawv tiam tam sim no. Cov neeg tam sim no sau los ntawm lawv tej kev txawj ntse, lawv hais txog neeg tej kev nyob ib leeg.

H. G. Wells yog tug sau phau ntawv The Time Machine and The Outline of History. Nws hais tias “Kuv hnub nyoog rau caum tsib xyoo, kuv nyob ib leeg kho siab khuav thiab tsis ntsib kev thaj yeeb kiag li” Ernest Hemingway uas yog tug tau txais lub meej mom hais tias “Kuv nyob ib leeg qhuav qhawv zoo li lub xovtooj cua ua tshuaj twb yuav tag thiab tsis muaj los txhaj ntxiv” Nws tau ua zaj yeeb-yaj-kiab uas yog Long Day’s Journey Into Night, Eugene O’Neill hais tias “Lub neej no muaj nqi rau thaum tuag lawm xwb” Lub ntsiab lus ntawm zaj yeeb yaj kiab no yog hais txog nyob ib leeg ntsiag to. J. D Salinger nws khwv noj los ntawm kev sau ntawv hais txog kev nyob ib leeg ntawm cov hluas rau peb lub tebchaws.

H. G. Wells tuag los ntawm kev nyob ib leeg kho siab khuav tag kev vam. Ernest Hemingway tua nws tug kheej los ntawm xuas phom tua. O’ Neill ua zaj yeeb-yaj-kiab hais txog tug quav yeeb quav tshuaj vim yog txoj kev nyob ib leeg. J. D. Salinger thia li los ua tug neeg uas nyob ib leeg tsis muaj phoojywg zoo li huj sam tau tsib caug xyoo.

Kev nyob ib leeg ntsiab to yogi b qhov teebmeem loj rau cov hluas tiam tam sim no. Green Day tau sau ib zaj nkauj “Neeg txoj kev npau suav” qhia txog cov tub ntxhais hluas kawm ntawv xav rau niaj hnub nim no zoo li no “kuv mus ib leeg, Kuv mus ib leeg, Kuv mus ib leeg” Yog, kuv kuj nco txog puas thaum kuv tseem yau kuv kuj xav li ntawd. Txawm koj yuav nrog neeg nyob coob los, koj tseem saib zoo li nyob ib leeg. Muaj ib qhov website qhia peb tias “Kev nyob ib leeg yog yam uas tsis muaj dab tsi kiag li nyob rau neeg lub siab. Koj xav zoo li raug cais tawm ntawm ntiajteb, rau cai tawm ntawm koj tej neeg” (http://www.counseling.ufl.edu/cwc/how-to-deal-with-loneliness.aspx). Davis los kuj zoo tib yam nkaus li thiab, khiav nkaum hauv qhov tsua, nws thiaj li hais tias,

“Tsis muaj ib tug neeg twg hlub kuv kiag li” Phau ntawv Nkauj 142:4).

Coob leej ntau tug hluas tiam tam sim no yeej zoo li ntawd. Yog lintawd kuv thiaj yuav muab peb nqe lus rau tag kis no sawv ntxov los qhia rau nej, thiab thov Vajtswv pab kom nej khiav dim ntawm lub neej nyob ib leeg.

I. Ib, muaj ntau yam kev nyob ib leeg ntsiag to uas tsis sib thooj.

Muaj ib qhov website hais tias,

Muaj ntau yam kev nyob ib leeg ntsiag to thiab tsis sib thooj, tej zaum muaj ib txhia zoo tsis yog, thiab tej yam zoo li tsis muaj dab tsi. Los sis koj yuav kho siab zoo li mob siab. Zoo li koj uav plam ib tug neeg tseem ceeb vim yog lawv tuag los sib nyob deb deb. Muaj ib txhia kev kho siab yog nyob deb rau ntawm tug neeg uas yog koj tej kwv tij thiab [tshwmsim] zoo tej zaum koj ua hauj lwm ib leeg xwb nyob rau hauv lub tuam tsev los sis nyob rau qhov chaw uas tsis muaj leej twg ua ze, tej zaug txawm muaj neeg coob coob los zoo li tsis muaj ib tug neeg kiag li koj tseem nyob zoo li [ib leeg xwb] tsis yooj yim ua koj yuav nrhiav tau ib tug phoojywg tseeb (ibid.).

Raws li cov neeg uas kawm txog neeg lub siab rau kawm thiab paub hais tias cov tub kawm ntawv yog cov uas nyob ib leeg kho siab khuav. Vim nyob rau tsev kawv ntawv yeej tsis coj neeg kom los nyob uake thiab muaj kev sib raug zoo. Cov neeg uas kawm nyob rau tsev kawm ntawv thiaj saib zoo li lub ntiajteb no dhau lawm mus yam tsis totaub kiagli. Lawv tsis paub yuav vam leej twg.

Neeg lub tswvyim tsim tauj tsheb, nyoojhoom, xovtooj, thiab mus tau saum ntuj, tiam sis tej no pab tsis tau kom neeg dim ntawm qhov kev nyob ib leeg kho siab khuav! Koj niam koj txiv ua haujlwm sab los txog ces saib TV. Xwb. Lawv tsis muaj sijhawm nrog cov menyuam no tham. Muaj ib txhia tuaj ntawm tsev neeg uas tawg tag. Cov menyuam uas los ntawm tsev neeg niam txiv sib nrauj lawv ua neej zoo nyob tub tuag teb. Coob leej hluas uas kuv tham zoo ua neej zoo lintawd.

Muaj ib tug ntxhais hais tias “Kuv nyob ib leeg kho siab khuav. Kuv tej zej zog yeej tsis nrog kuv tham kiag li” Ib tug tub hluas hais tias “Kuv yeej tsis tau muaj ib tug phoojywg kiag li, vim yog txawm yog qeeb los sis sai, cov phoojywg ntawd yeej ncaim kuv mus tag” Koj puas tau xav zoo li no thiab? Davis los kuv nyob ib leeg kho siab khuav hauv qhov tsua, Nws hais tias,

“Tsis muaj ib tug neeg twg hlub kuv kiag li” (Phau ntawv Nkauj 142:4).

I believe that loneliness is one of the main reasons so many young people commit suicide today. Did you know that suicide is one of the greatest causes of death among young people between the ages of 15 and 24 years old? One young person commits suicide every two hours and six minutes, night and day, in the United States. Kuv ntseeg hais tias kev nyob ib leeg kho sib khuav yog ib yam uas neeg tig rov los txo neeg txoj sia rau niaj hnub nim no. Nej puas paub hais tias ib qhov kev tuag ua coob tshaj plaws yog cov hluas thaj tsam li 15 thiab 24 xyoo? Ib tug tug hluas xav txog qhov tua tug kheej rau ob teev, nyob rau txhua hmo, txhua hnub, nyob rau tebchaws Amelikas. Cov neeg txawj ntse tig los tua tug kheej vim yog kev nyob ib leeg kho siab khuav. Vajtswv yeej hais yog lawm,

“Tsis yogi b qhov zoo ua tug txiv neej no nyob ib leeg” (Chivkeeb 2:18).

II. Ob, koj yog tug uas ua kom koj nyob ib leeg ntsiag to.

Yog lawm, koj yog tug uas yuav tsum muaj kev feem xyuam rov qab rau koj txoj kev nyob ib leeg. Qhov website hais txog kev nyob ib leeg yeej yog lawm,

Kuv nyob ib leeg yog ib tsis zoo. Yog lawm, peb yog tug uas tseem pheej cia kom qhov nyob ib leeg kho siab khuav kom mus ntxiv, tsis hloov kiag li. Peb xav kom plam mus, txawm yog [tiam sis] peb yeej tsis kam ua dabtsi, tseem cia qhov los qhwv peb tug kheej. Peb ua neej los ntawm qhov ua muaj teb kev nyob ib leeg kho siab no khawm cia, muaj teb no khawm cia tob nyob hauv peb lub siab uas cob mus rau qhov uas ua kom neeg tsis muaj kev vam, thiab qhov phem tshaj ntawd yog [thiab nyob ib leeg kho siab khuav] (ibid.).

“Kev nyob ib leeg kho siab khuav yog ib yam ua nyob txuav ntxiv mus” Nov yeej yog lawm. Tej no qhia tias koj tseem yuav nyob ib leeg kho siab khuav txog rau thaum uas koj ua tej yam uas hloov tej yam no!

Muaj ib zaug kuv tau los qhia Vajtswv Txojlus hauv Chivkeeb 32:24 txog Yakhauj lub neej uas nyob ib leeg kho siab khuav. Lub sijhawm thaum kuv tseem qhia no muaj ib tug tub hluas txawm sawv tsees khiav mus lawm. Nws xaiv qhov khiav tawm, tsis yog tias nyob mlooog txog qhov uas pawg ntseeg muaj peevxwm pab kom dim ntawm kev nyob ib leeg kho sia khuav! Qhov ntawd yog zoo ib yam li Kha-ees ntsib los. Vajtswv hais tias,

“Koj yuav khiav mus khiav los rau hauv ntiajteb” (Chivkeeb 4:12).

Cov neeg uas khiav tawm hauv pawg ntseeg yog cov hluas uas nyob ib leeg kho siab khuav zoo li Khavees! Vajluskub hais tias,

“Kev puas tsuaj rau lawv! Lawv mus raws li Ka-ees” (Yudas 11).

Lub neej nyob ib leeg mas txom nyem kawg, zoo li Kha-ees ua – zoo li coob leej ntau tug ua!

Qhov no lauj peb thiaj li hais tias “Yog vim licas thiaj nyob ib leeg kho siab khuav? Los tsev – pawg ntseeg! Yog vim licas thiaj li ploj? Los tsev – rau ntawm Yexus, Vajtswv Leejtub!” Vajtswv hais tias,

“Tsis yog ib qhov zoo ua tug txiv neej no nyob ib leeg” (Chivkeeb 2:18).

Yog lintawd Vajtswv thiaj li muaj Evas los ua Adas poj niam. Adam tug poj niam yog daim duab ntawd pawg ntseeg raws li phau Vajluskub uas yog The Scofied Study Bible hais los ntawm Chivkeeb 2:23 hais tias,

Evas yog tug quav ntawm pawg ntseeg zoo li Yexus tug nkauj nyab (Sau los ntawm Chivkeeb 2:23).

Nov txhais tau hais tias Adas poj niam yog daim duab uas yog txhua pawg ntseeg. Vajtswv hais tias,

“Tsis yog ib qhov zoo cia tug txiv neej nyob ib leeg; kuv yuav tsim ib tug los pab [los nyob pab] rau nws” (Chivkeeb 2:18).

Vajtswv muab ib tug pab los rau Adas. Nws yog daim duab uas yog “tug qauv” ntawm pawg ntseeg. Vajtswv muaj Evas rau Adas kom nws tsis txhob nyob ib leeg ntsia to, Vajtswv los cia pawg ntseeg los kho neeg kom txhob nyob ib leeg ntsia to! Yog lintawd pawg ntseeg los pab kom neeg tsis txho nyob ib leeg ntsia to!

“Tsis yog ib qhov zoo cia tug txiv neej nyob ib leeg; kuv yuav tsim ib tug los pab rau nws” (Chivkeeb 2:18)

.

Thiab “Tug pab cuam” Vajtswv muab pawg ntseeg los pab cawm koj ntawm qhov nyob ib leeg ntsia to! Kuv paub tias ntau pawg ntseeg pab tsis tau koj. Tiam sis kuv yuav tsis hais txog lawv. Kuv hais txog pawg ntseeg no nov yog pawg ntseeg rau cov hluas, peb nyob ntawm no pab koj!

Tsis txhob ua rau kom koj nyob ib leeg ntsia to los ntawm khiav tawm ntawm pawg ntseeg! Rov tuaj koom peb rau lub lim tiam tom ntej no! Rov tuaj rau hmob vav xom! Rov tuaj hmo no yog koj tuaj tau! Peb npaj ntau yam rau cov hluas yuav luag txhua hmo. Yog vim licas thiaj li nyob ib leeg ntsia to? Tuaj rau pawg ntseeg!

III. Peb, koj muaj qhov kev nyob ntsiag to nyob tob hauv koj lub siab.

Hemingway tau hais txog qhov kev nyob ib leeg ntsiag to,

Kuv nyob rau qhov chaw ua tsis muaj ib yam dab tsi zoo li lub tubyub uas tsis muaj roj teeb thiab tam sim no los yeej tsis muaj cov tshuaj los ntxhab ntxiv.

Muaj ib tug tub hluas ntawm pawg ntseeg hais tias nws tau nyeem Hemingway phau ntawm thaum tseem kawm ntawv hu tias “A Clean, Well Lighted Place.” Hais txog qhov kev nyob ib leeg ntsiag to. Hemingway paub ntau yam txog tib neeg. Nws yeej kawm txog ntau yam uas yog Vajtswv tsim. Tiam sis tsis muaj ib yam ua nws yuav paub qhov meej kiag li. Tom sab ntawd tsis ntev nws txawm rov tua nws tug kheej. Friedrich Nietzsche hais tias, “Vajtswv tuag lawm” Nws yog ib tsis ntseeg Vajtswv, peb ua neej nyob ntiajteb los ntawm qhov tsis muaj Vajtswv, tsis muaj kev vam, thiab tsis muaj kev zam txim los sis kev vam.

Koj pom lawm, tuaj rau pawg ntseeg, thiab rov tuaj txhua lub lim tiam, yuav kho tau koj tej kev kho siab. Tiam sis koj qhov kev nyob ib leeg ntsia to ne rau Vajtswv? Ib qhov kev tu siab nyob rau tiam nees nkaum ib century cov hluas yeej tsis paub Vajtswv. Yog tsis muaj Vajtswv yeej tsis muaj kev vam!

Yog, Kuv xav kom nej rov tuaj rau pawg ntseeg thiaj muaj phoojywg – Tiam sis kuv xav kom nej paub txog Vajtswv. Augustine hais tias, “Peb lub siab yeej tsis tau so txog rau thaum los so rau ntawm Vajtswv.” Fabkis ib tug neeg txawj ntse uas yog Blaise Pascal hais tias “Vajtswv yog daim duab” uas nyob hauv peb lub siab. Neeg lub siab yeej muaj ib qhov rau Vajtswv los nyob.

Tiam sis Vajtswv Txojlus qhia tias koj rau txiav ntawm Vajtswv vim yog kev txhaum. Vajluskub hais tias,

“Tiam sis nej qhov kev phem tau faib nej tawm ntawm Vajtswv thiab nej tej kev txhaum tau npog Vajtswv lub qhov muag rau ntawm nej…” (Yaxayas 59:2)

Neeg raug faib ntawm Vajtswv vim yog kev txhaum. Adas thiab Evas raug ntiab tawm ntawd lub vaj Edees vim yog kev txhaug. Lawv tej kev txhaum cai lawv ntawm Vajtswv.

Vajluskub hais tias Vajtswv chim rau peb tej kev txhaum. Tiam sis Vajtswv los tseem muaj kev hlub, Vajtswv hlub koj. Vajtswv chim rau koj vim yog kev txhaum, tiam sis Vajtswv tseem hlub koj thiab. Yog lintawd Vajtswv thiaj li xa Yexus los tuag saum ntoo Khaublig. Nws tuag saum ntoo Khaublig kom peb rov los nrog Vajtswv sib raug zoo. Vajtswv yuav tsis nrog kev txhaum nyob. Nws thiaj xav Yexus los tuag theej thiab them koj tej kev txhaum, “kom nej yog neeg ncajncees, thiab ncajncees vim yog ntseeg Yexus” (Loos 3:26). Tug Vajtswv uas chim ntawm yuav nrog neeg sib raug zoo tsuas yog los ntawm Yexus qhov kev fij tug kheej saun ntoo khaub lig xwb.

Tsis yog Yexus lam cav tuag saum ntoo Khaublig. Nws yeej txaus siab mus qhov ntawd. Vajluskub hais tias, thaum lub sijhawm los txog nws yuav raug ntsia, “Nws txawm tig rov mus rau Yeluxalees” (Lukas 9:51). Yexus hais rau cov thwjtim tias,

“Sim saib, peb yuav mus rau Yelusxalees, thiab neeg leejtub yuav raug ntxeev siab kom nrog cov pov thawj nyob, thiab lawv yuav rau txim kom tuag. Thiab muab nws tso rau cov neeg sab nraud thuam thiab ntsia saum ntoo Khaublig…” (Mathais 20:18-19).

Nws mus qhov ntawm muaj lub homphiaj, tuag saum ntoo Khaublig, kom peb tau kev zam txim – thiab ntxuav peb tej kev txhaum ntawm nws cov ntshav!

Cov tub rog tuaj ntev nws tom lub vaj Kebxesmanes. Lawv muab sia hlau khi nws, thiab ntau nws sab nplu, lawv tau rho nws cov hwj txwv, lawv coj nws mus rau tug nom loj uas yog Loos, Pontius Pilaj. Lawv nplawm nws nraub qaum ua rau nws yuav luag tuag. Lawv muab ntoo Khaublig rau nws kwv taug kev, lawv xua ntsia hlau ntsia nws txhais tes thiab kotaw saum tug ntoo Khaublig. Yexus ntsia rau lawv saum tug ntoo khaublig thiab hais tias,

“Kuv txim zam txim rau lawv; vim lawv tsis paub tias lawv ua dabtsi” (Lukas 23:34)

“Kuv txiv zam txim rau lawv!” ntawm yog nws thov Vajtswv
Txawm yog nws yuav raug txom nyem thiab ntshav nrog
Thov Vajtswv rau tug neeg txhaum –
Tsis muaj leejtwg tsuas yog Yexus xwb.
Foom koobhmoov rau tug cawmseej, rau tug cawmseej!
Zoo li kuv pom nws nyob rau tom roob kaulaskauthas
Muaj kev txhab, thiab thov Vajtswv rau neeg –
Dig muag thiag tsis muaj neeg xa tau – tuag rau kuv!
   (“Blessed Redeemer,”Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)

Yexus tuag saum ntoo khaublig, ev koj tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev (1 Petus 2:24). Tsau ntuj rau thaum tavsu. Rau lub sijhawm nws tuag, txawm muaj av qeeg thiab ua rau daim ntaub hauv lub tuam tsev ntuag. Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws cov Ntshav ntxuav koj tej kev txhaum thiaj li coj tau peb los cuag tau Vajtswv!

“Yog lintawd cov kwvtij, thaum peb muaj peevxwm mus rau qhov chaw dawb huv ntawm Yexus cov ntshav” (Henplais 10:19)

Ib txoj haukev ua koj yuav los tau rau ntawm Vajtswv yog yuav tsum raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav, ib qhov uas koj yuav nrog Vajtswv sib raug zoo yog yuav tsum raug ntxuav kev txhaum ntawm Yexus cov ntshav.

Yog thaum uas koj tuaj koom pawg ntseeg, ne jib txhia niam thiab txiv yuav hais tias laug koj lub sijhawm, kuv qhia tseeb kom ua licas thiaj yuav kawm tau zoo txawm yuav tuaj pehawm Vajtswv los xij. Kuv qhia kom koj kawm tau zoo. Tiam sis nej niam thiab txiv yuav hais kom nyob tsev kawm ntawv ntxiv, koj thiaj li yuav tau nyiaj ntau thaum kawm tiav.

Sis los saib tug txiv neej uas yog Robin William, ib tug neeg muaj suab npe ua yeeb yaj kiab? Nww muaj peevxwm nrhiav nyiaj ntau tshaj lwm tug raws li koj paub! Nws muaj txhua yam. Tiam sis nws tsis muaj pawg ntseeg. Nws tsis muaj Vajtswv. Tsis ntev ntawd tom qab nws tua nws tug kheej, tom qab ntawd nws poj niam hais tias, nws muaj ib tug mob kho tsis zoo loj zuj zu tuaj. Nws tuag ib leeg nyob rau hauv tsev nyob rau Marin, yam qaum teb ntawm xeev California. Nws tau muab siv tawv los khi dai nws caj dab. Tu siab kawg! Kuv nyiam Robin William! Kuv thov txom rau nws kuv kuj quaj rau nws thiab.

Qhia nej niam thiab txiv li ntawd! Nej yeej muaj peevxwm nrhiav nyiaj kom tau, tiam sis yog thaum muaj xov phem txog rau koj, tsis hais sai los ntev? Yuav muaj dabtsi tshwm sim yog koj tsis muaj tug phoojywg ntseeg ua kev vam? Yuav ua licas yog nej tsis muaj Vajtswv rau lub sijhawm ntsib kev nyuaj siab?

Thov Vajtswv pab kom koj tig los vam pawg ntseeg, thiab cheem tsum tau phoojywg uas yog ntseeg, thiab cheem tsum tau Yexus los zam koj lub txim thiab muaj kev thaj yeeb rau koj ntawm Yexus, ntawd yog qhov peb hais tias, “yog vim licas thiaj li nyob ntsia to? Los tsev – ntawm pawg ntseeg! Yog vim licas thiab ploj? Los tsev – ntawm Yexus, Vajtswv Leejtub!” Vajtswv foom koobhmoov rau sawvdaws! Amees. Dr. Chan thov coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Phau Ntawv Nkauj 142:1-7.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Boulevard of Broken Dreams” (Green Day, 2004)/
“It Is No Secret” (Stuart Hamblen, 1908-1989).


TXHEEJ TXHEEM

NYOB IB LEEG NTSIAG TO!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv tau ntsia sab tes xis thiab saib tiam sis tsis muaj leej twg xav paub kuv, kuv tsis muaj chaw nkaum, tsis muaj leejtwg hlub kuv” (Phau Ntawv Nkauj 142:4).

I.   Ib, muaj ntau yam kev nyob ib leeg ntsiag to uas tsis sib thooj,
Chivkeeb 2:18.

II.  Ob, koj yog tug uas ua kom koj nyob ib leeg ntsiag to, Chivkeeb 4:12;
Yudas 11; Chivkeeb 2:18.

III. Peb, koj muaj qhov kev nyob ntsiag to nyob tob hauv koj lub siab,
Yaxayas 59:2; Loos 3:26; Lukas 9:51; Mathais 20:18-19;
Lukas 23:34; I Petus 2:24; Henplais 10:19.