Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS QHOV KEV TXOMNYEM – QHOV TSEEB THIAB CUAV

(QHIA ZAUM 5 NYOB RAU YAXAYAS)
CHRIST’S SUFFERING – THE TRUE AND THE FALSE
(SERMON NUMBER 5 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig hnub tim 17 lub peb hli ntuj xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 17, 2013

“Tiamsis nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg, txawm yog nws pab peb npaum li ntawd los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws” (Yaxayas 53:4).


Peb yam nyob nqe no hais stias Yexus “txomnyem thiab ris peb tej kev quaj ntsuag.” Qhov no yog Mathais uas tug muaj lo lus no coj rov los sau nyob rau Mathais 8:17,

“Ua li ntawd kom muaj tiav raws li Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm hais tias, Nws muab peb tej kev tsaus muag tshem thiab nws ris peb tej kev mob kev nkeeg mus lawm” (Mathais 8:17).

Mathais 8:17 yog muaj Yaxayas 53:4 coj los qhia siv rua kev ua neej. Dr. Edward J. Young hais tias, “Qhov Mathais 8:17 coj los sau dua qhia tau meej, yog qhia txog kev kho mob nkeeg, los lus no hais txog kev tshem kev txhaum. Kev mob nkeeg thiab kev txhaum nyob uake” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, volume 3, p. 345).

Nyob rau Mathais 8:17 qhia txog kev tuag theej coj los siv qhia txog kev kho mob nkeeg. Tiam sis peb yuav tsum paub tias tsuas yog Mathais xwb thiaj li coj los rau peb siv. Tiam sis qhov no tsis yog lub ntsiablus peb yuav los kawm. Xibhwb Hengstenberg hais yog lawm hais tias, tug qhev [Yexus] ris peb tej kev txhaum, thiab kev mob nkeeg thiab. Peb tau vim Mathais siv tib lo lus zoo lus [Henplais nyob hauv Yaxayas 53:4)…coj los qhia tias qhov tseeb Yexus yeej ris peb tej kev mob nkeeg” (quoted in Young, ibid., page 345, footnote 13).

Ua tib zoo nyeem thawj phau Vajluskub tshiab pom tau tias Yexus kho mob tau qhia peb paub tias nws yeej muaj peevxwm kho tau seem ntsujplig, rau tug neeg ua hloov dua siab tshiab. Peb pom qhov no los ntawm kaum tug neeg mob ruas hu hais tias, “Xibhwb, thov hlub peb thiab” (Lukas 17:13). Tswv Yexus xav lawv mus cuag cov povthawj tom lub tuam tsev thiab “thaum lawv mus, lawv txawm zoo lawm” (Lukas 17:14). Lawv lub cev raug kho los ntawm Yexus lub hwjchim, tiam sis tseem tsis tau raug cawm. Tsuas muaj ib leeg xwb thiaj li tig rov los. Nws txawm raug cawm ntawm seem ntsujplig dim ntawm kev txhaum, los ntawm qhov nws hloov dua siab tshiab, thaum nws tig rov los thiab txho caug rau ntawm Yexus hais tias, Sawv los, cia li mus, koj li kentseeg cawm koj lawm” (Lukas 17:19). Nws txawm raug kho ntawm tseem ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv. Peb pom Yexus ua txujci ntau yam, xws kho tug neeg dig muag kom kev uas nyob rau hauv Yauhas tshooj cuaj. Ib tug txij neeg dig muaj ntawd txawm pom kev, tiam sis nws hais tias Yexus yog tug cev Vajtswv lus xwb” (Yauhas 9:17). Tom qam ntawd hais li no,

“Tug Tswv kuv ntseeg. Thiab nws txawm pehawm Yexus”
       (Yauhas 9:38).

Tsuas yog ib tug xwb thiaj li dim.

Yog lintawd we suav tias kev kho mob seem cev nqaij daim tawv tseem tsis tau yog qhov tseemceeb, qhov tseemceeb qhia nyob rau Yaxayas 53:4 yog seem ntsujplig. Dr. J. Vernon McGee hais tias,

Nyob rauv hauv Yexayas qhia tseeb tias, peb raug kho los ntawm qhov uas peb tau yuam txoj cai thiab ua neeg phem [Yaxayas 53:5). Koj hais rau kuv, “koj ruaj siab lawm lov?” Kuv paub tau qhov no vim Petus hais tias, “Yexus khetos yog tug ris peb lub txim saum tug ntoo Khaublig, kom txoj kev txhaum tsis muaj hwjchim kav peb, peb thiaj ua tau neeg ncauncees: Yexus tej qhov txhab ua raug luag nplawm twb kho nej tug mob zoo lawm” (1 Petus 2:24). Kho dabtsi? “Kev txhaum.” Petus hais tseeb tias nws tab tom hais txog kev txhaum (McGee, ibid., page 49).

Cov lus txhais saum no coj peb rov los saib txog Yaxayas,

“Muajtseeb nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg: los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws” (Yaxayas 53:4).

Nqe no faib tau ua ob nqe ntxiv: (1) qhov tseeb qhia txog Yexus raug kev txomnyem, nyob rau hauv Vajlukub; thiab (2) qhov cuav uas yog cov neeg muag hais txog Yexus.

I. Ib, Qhov tseeb qhia txog Yexus raug kev txomnyem nyob rau hauv Vajluskub.

“Muajtseeb nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg…” (Yaxayas 53:4).

Lo lus “muaj tseeb” qhia txog qhov tseeb uas Yexus raug kev txomnyem thiab qhov cuav ntawm cov tsis ntseeg Vajtswv hais. “muaj tseeb” yog los lus h ais “tseem tshuav” cov lus tsis tseeb;

“Muajtseeb nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg: los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws” (Yaxayas 53:4).

Thiab lo lus “quaj ntsuag” thiab “tu siab” yuav tsum to taub kom yog. Nyob rau lus Henlais los “quaj ntsuag” txhais tias “kab mob” zoo ib yaj li Yaxayas siv yog “kev txhaum” nyob rau 1:5-6. Zoo ib yam li qhov “kev txhaum” hais rau qhov no thiab. qhov kev quaj ntsuag yog hais txog kev mob nkees vim yog kev txhaum. “Tu siab” hais txog yam ua “mob hauv lub siab.” Yog lintawd, “qhov hais txog kab mob,” vim yog kev txhaum, thiab kev tu siab, vim yog mob lub siab” los ntawm qhov kev txhaum – qhov no yog qhov tseeb hais txog kev mob nkees vim yog kev txhaum.

Txuas ntxiv mus rau lo lus “ev” txhais tias “coj mus” tiam sis txhais ntau tshaj uas yog hais txog “coj [tshem] pov tseg. qhov txuav ntxiv mus yog hais txog tshem nqa mus pov kom deb” (Young, tib phau daim 345). Tswv Yexus tshem neeg tej kev txhaum, tso rau ntawm Nws, thaib coj mus pov tseg kom deb. Zoo li Nws kwv tug ntoo Khaublig mus rau tom rooj Kaulakauthas, nws coj tug neeg uas hloov dua siab tshiab tej kev txhaum mus pov tseg. qhov lauj yog yam ua Petus tau hais tseg cia.

“Tug ua ris peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev saum ntoo” (I Petus 2:24).

Zoo Keil thiab Delitzsch tau hais tseg cia nyob rau ob tug phau ntawv txhais Vajluskub,

Lub ntsiab lust sis yog qhov ua [Yexus] los koom nrog neeg tiv kev txomnyem xwb, tiamsis nws tug kheej yog tug tiv kev txomnyem thiab ev tej ntawd, thiab tsis yog coj mus pov tseg xwb…tiamsis nws tus kheej tseem yog tug [Nws lub cev] ev peb tej kev txhaum. Tiam sis thaum ib tug neeg los ev tej kev txhaum no xwb, yog tug ua los ua rau lwm tug [nyob lwm tug chaw], qhov no yog hais tias tuag theej lwm tug (Franz Delitzsch, Th.D., Commentary on the Old Testament in Ten Volumes, William B. Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 316).

Tswv Yexus ev peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev thiab coj mus pov tseg, mus rau tom roob Kaulakauthas, rau ntawm ntoo Khaublig, nws them tug nqi ntawm peb tej kev txhaum. “qhov no yog hais tias tuag theej”!!!! “Ris neeg tej kev txaj muag thiab kev tsim txom.” Hu zaj nkauj no!

Ris kev txaj muag thiab kev tsim txom,
Nws cov ntshav los ntxuav kev kev txhaum;
Nws cov ntshav los ua lub cim nias;
Halelusyas! Rau tug Cawmseej!
   (“Hallelujah! What a Saviour!” by Philip P. Bliss, 1838-1876).

“Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntaus nqiaj ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev phem uas peb ua, nws thiaj raug nplawm.Qhov uas nws raug txim txomnyem ntsuav, yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug, nws raug nplawm twb yog kho kom peb tej kev mob kev nkeeg zoo” (Yaxayas 53:5).

“Tej lus uas Vajtswv muab rau kuv qhia nej ntawd yog tej lus uas tseemceeb kawg li. Tej lus ntawd hais tias, Yexus Khetos tau tuag theej pebsawvdaws lubtxhoj raws li muaj lus sau cai rau hauv Vajtswv txojlus hais tias” (I Kaulithaus 15:3).

“Muaj tseeg nws ris peb tej kev quaj ntsua thiab kev txom nyem tu siab…” (Yaxayas 53:4).

Dr. W. A. Criswell hais tias,

Qhov Yexus tuag saum ntoo khaub lig twb vim yog peb tej kev txhaum. Leejtwg tua Yexus? Leej twg tua Vajtswvleejtub? Leej twg muab ntsia hlau los ntsia nws rau saum ntoo khaublig? Leej twg hais lus tsis tseeb rau nws?...qhov tseeb peb yog cov ua ntag. Kev qhov kev txhaum ua lub koos mom pov rau nws ntoo. Kev tej kev txhaum ua tug ntsia hlau ntsia nws. Kev tej kev txhaum tua nws lub siab. Kuv tej kev txhaum ua tug ntsia hlau ntsia nws rau ntawm ntoo Khaublig. Txhua yam ntawd…qhov lub ntsiab lus hais txog Yexus tuag. (W. A. Criswell, Ph.D., “The Blood of the Cross,” Messages From My Heart, REL Publications, 1994, pages 510-511).

“Tej lus uas Vajtswv muab rau kuv qhia nej ntawd, yog tej lus uas tseemceeb kawg li. Tej lus ntawd hais tias, Yexus Khetos tau taug theej peb sawvdaws lub txhoj raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv txojlus hais tias, (I Kaulithaus 15:3).

“Muaj tseeg nws ris peb tej kev quaj ntsua thiab kev txom nyem tu siab…” (Yaxayas 53:4).

“Ris kev txaj muag, thiab kev txomnyem” hu zaj nkauj no!

Ris kev txaj muag thiab kev tsim txom,
Nws cov ntshav los ntxuav kev kev txhaum;
Nws cov ntshav los ua lub cim nias;
Halelusyas! Rau tug Cawmseej!

Qhov no yog qhov tseeb uas hais txog Yexus tiv kev txomnyem – yog them koj tej kev txhaum! Tiam sis neeg ntiajteb, tau dig muag thiab tawm tsam Vajtswv, qhov zoo no, lawv muab qhov Yexus tuag theej peb no hais tsis mus rau qhov yog. Yog coj peb los saib txog nqe txua ntxiv.

II. Ob, cov lus cuav hais txog Yexus tiv kev txom nyem los ntawm cov
neeg dig muag.

Rov los saib Yaxayas, thov sawv ntsug thiab nyeem kom nrov nrov.

“Muajtseeb nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg: los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws” (Yaxayas 53:4).

Nej zaum tau.

“peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws” “Peb” no yog neeg ntiajteb uas yog los ntawm Adas, tau dig muag vim yog Dantxwnyoog, peb thiaj li pom qhov Yexus tiv kev txomnyem yuam kev, tsis pom tias nws tuag theej peb zoo li tug ua los tuag theej peb qhov chaw. We peb tseem xav tias nws ruam, thiab tej zaum tau ua txhaum, los sis zoo li cov neeg Falixais hais “Nws raug dab” thiaj ua rau Nws raug kev txomnyem vim yog qhov nws yam tsis zoo thiaj li raug lintawd. Zoo li Yauj cov phoojywg, peb peb xav hais tias vim yog Nws qhov kev txhaum thiaj ua raug Vajtswv chim rau txim rau Nws. Peb xav tias Nws, raug tua tuag yam tsis muaj qab hau dabtsi. Txwm yog ib zaug xwb, los yog tseem muaj lwm zaug thiab, feemcoob ntawm peb tseem ntseeg tias Yexus coj nruj dhau heev li lawm. Peb ib txhia tseem ntseeg tias, Yexus yog tug coj kev ntseeg ua rau nws thiaj lig tuag.

Txomnyeem? Peb paub tias Yexus txomnyem! Raug ntau? Peb paub tias Yexus raug ntau! Tu siab? Peb paub tias nws tu siab! Peb paub tias lawv ntau Nws lub plhu. Peb paub tias lawv xuav nplam los nplawm nws. Peb paub tias nws rau ntsia rau ntoo Khaublig! Feem coob yeej paub qhov no zoo! tiam sis peb tatau yuamkev. We muab txhais yuamkev. Peb twb tsis paub tias qhov kev txom nyem tu siab ntawd yog peb li tiam sis nws ua tug ris theej peb! Thaum peb lub siab pom txog qhov Nws raug ntsia saum tug ntoo Khaublig, peb xav tias nws raug txim vim yog qhov nws ntxeev siab.

“Tiamsis! Twb vim yog peb qhov kev phem uas yuav Vajtswv txoj cai, peb tej kev txhaum, thiab yam yuav rau kom peb tau txais kev ywjpheej [rog rau Vajtswv] thiab peb tau [kev txhaum] raug kho. Qhov tseeb yog lin no we yog cov neeg uas coj rau li peb lub siab nyiam, thiab [Vajtswv] thiaj li muaj peb qhov kev phem pov rau Yexus ris, Nws yog tug tsis muaj kev txhaum” (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995, p. 979).

Vim peb qhov kev txhaum nws muaj kev ywjpheej,
Vim yog peb tug mob nws tau kho,
Thiab nws raug nplawm, nqaij ntuag,
Thiab kom peb tug ntsujplig raug kho.
   (“He Was Wounded” by Thomas O. Chisholm, 1866-1960)

“Muajtseeb nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg: los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws (Yaxayas 53:4).

Kev txwjlaug Griffith, los hu zaj nkauj no.

Muaj yog ib qhov tseeg rau koj thiab? koj puas ntseeg hais tias Yexus tuag theej koj tej kev txhaum thiab muaj kev txhaum tshem pov tseg mus, koj puas cia siab rau nws hauv txoj kev ntseeg? Koj puas cia siab rau Vajtswv thiab cia nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum?

Koj thov kom koj muab tej tswvyim tsis zoo tsis tseeb hais txog Yexus tshem mus. Nws tuag theej koj. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tamsim no nws nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis rau saum ntuj. Kuv thov kom koj cia siab rau Vajtswv koj thiab yuav raug cawmdim ntawm koj li kev txhaum.

Tiamsis npaum no xwb tsis txau rau Yexus. Txawm koj tseem tsis tau ntseeg los koj yeej muaj peevxwm yuav totaub txog qhov Yexus tuag theej koj. Koj muaj peevxwm paub qhov tseeb hais txog Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig; koj yeej paub tau tias Nws tuag theej tug neeg txhaum, txawm tseem tsis tau hloov dua siab tshiab los xij. Qhov tseeb koj yuav tsum cia siab rau Yexus, tug sawv qhov tuag rov qab los. Koj yuav tsum cia siab rau Nws tiag tiag thiab zwm rau Nws. Nws yog txoj kev Cawmdim. Nws yog lub qhov rooj ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhi. Cia siab rau Nws tamsim no, thiab koj tej kev txhaum yuav raug zam hu tib si. Kev txwjlaug Griffith yuav hu zaj nkauj no ntxiv. Yog koj xav nrog peb tham txog koj qhov kev cawmdim, thov sawv mus lawm tom qab thaum tseem hu zaj nkauj no.

Ris kev txaj muag thiab kev tsim txom,
Nws cov ntshav los ntxuav kev kev txhaum;
Nws cov ntshav los ua lub cim nias;
Halelusyas! Rau tug Cawmseej!

Dr. Chan, los coj peb thov Vajtswv pab rau cov ua tau lees yuav Yexus no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 1 Petus 2:21-25.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“He Was Wounded” (Thomas O. Chisholm, 1866-1960;
to the tune “Oak Park”).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS QHOV KEV TXOMNYEM – QHOV TSEEB THIAB CUAV

(QHIA ZAUM 5 NYOB RAU YAXAYAS)
CHRIST’S SUFFERING – THE TRUE AND THE FALSE
(SERMON NUMBER 5 ON ISAIAH 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tiamsis nws ris peb tej kev txomnyem thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg, txawm yog nws pab peb npaum li ntawd los peb tseem hais tias qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv rau txim rau nws” (Yaxayas 53:4).

(Mathais 8:17; Lukas 17:13, 14, 16, 19;
Yauhas 9:17, 38; I Petus 2:24)

I.   Ib, Qhov tseeb qhia txog Yexus raug kev txomnyem nyob rau hauv
Vajluskub, Yaxayas 53:4a, 5; I Kaulithaus 15:3.

II.  Ob, Qhov tseeb qhia txog Yexus raug kev txomnyem nyob rau hauv Vajluskub, Yaxayas 53:4b