Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV PLAM DAB TSI LOS NTAWM KEV UA THWJTIM

WHAT IT COSTS TO BECOME A CHRISTIAN DISCIPLE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
By Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Ob hli 17, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 17, 2019

“Hauv nej cov neeg yog leej twg yuav lub tuam tsev, yuav tsis los zau xav tiag tug nqi tag licas? (Lukas 14:28).


Nthuav Vajluskub mus rau Mathais Tshooj 16, nqe 24.

“Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab nws tug kheej, thiab kws nws tug ntoo khaublig raws kuv qab” (Mathais 16:24).

Cov hluas niaj hnub nim ua neej los ntawm tsis muaj zeemmuag thiab homphiaj rau lawv lub neej. Lawv tsuas ua nee jib dhau ib hnub xwb. Qhov tseeb tiag, cov hlua tiam no nyob ib lub sijhawm dhau ib lub sijhawm xwb. Lawv ua neej nyob raws lwm tug xwb – lawv ua neej zoo li khiav qhov rau qhov los ntawm tsis muaj ib qhov twg tseeb tiag tiag rau lawv.

Ib qhov teebmeem los rau qhov ntawd yog, koj ua tsis tau ib qhov twg zoo kiag li. Qhov no lauj uas yog cov hluas hauv peb pawg ntseeg tab tom ua rau pawg ntseeg no. Koj yuav “ua neej hloov li ub li no” – khiav mus khiav los thiab tawm khiav. Khiav mus uasi rau pem Las Vegas rau hnb pehawm Vajtswv li no tag mus li. Ua tsis tau qhov twg tseem ceeb kiag li. Ua neej tom ntej tom qab, yam ua lawv hnov ces tsuas yog kev dag ntxias, kev lom zem, kev phem kev qias, thiab kev ua sis.

Yuav ua tau ib ntseeg tseeb tiag tiag koj yuav muab koj tug kheej zwm tag nrho rau Yexus Khetos:

“Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab nws tug kheej, thiab kws nws tug ntoo khaublig raws kuv qab” (Mathais 16:24).

Kev cawmdim yog qhov Vajtswv pub dawb rau peb xwb. Ib tug neeg uas hloov dua siab tshiab yeej ua tsis tau li Yexus tau hais tseg, “Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab nws tug kheej, thiab kws nws tug ntoo khaublig raws kuv qab” tiam sis Vajtswv coj koj tuaj rau pawg ntseeg no kom hnov txog cov lus hais txog Yexus. Purtan Thomas Waston yeej hais yog lawm hais tias, “Thaum Vajtswv coj peb lawv ces yuav tsum tau raw mus xwb” los sis koj txiav txim siab yuav tsis kam raws, txawm hauv koj lub siab yeej paub tias yuav tsum tau raws.

Tug neeg uas tsis tau hloov dua siab tshia yeej muaj ntau yam tsis thooj. Koj tuaj koom pehawm Vajtswv thiab muaj ntau yam uas koj yeej tsis pom zoo thiab tawm tsam tub xibhwb qhuab qhia thiab Vajtswv Txojlus. Koj hais hauv koj lub siab tias, “Kuv tsis ntseeg txog Vajluskub” Tiam sis koj xav hais tias, “kuv lub neej tshe yuav puas tsuaj, vim yeej tsis muaj kev vam dab tsi kiag li” koj ua neej mus mus los los, ib chim koj hais tias koj tawm tsam Vajtswv, ib chim koj ho hais tias koj tseem ntseeg Vajtswv thiab. Yog ib qhov kev tawm tsam nyob rau sab hauv. Txhua tug uas tuaj pehawm nyob rau tag kis no yeej ntsib qhov no los lawm.

Hmo kuv yeej qhia tau rau nej tias hauv peb pawg ntseeg no yeej muaj cov hluas uas ua lawv lub neej zoo li no. Law txhua tug muaj kev sib tawm tsam nyob rau sab hauv. Tej zaum yuav tsis thooj li koj tag nrho, tiam yeej muaj qee yam ua zoo sib thooj. Koj tug kheej ib chim xav tuaj rau hauv pawg ntseeg thiab tseem cia siab rau Vajtswv thiab kev cawmdim, tiam sis tsee muaj ib lub siab uas tawm tsam Vajtswv, Vajluskub thiab tug qhuab qhia.

Ib, qhov twg thiaj ua rau muaj kev sib tawm tsam nyob rau sab hauv koj zoo li no? Ib, lub ntiajteb (niam txiv, phooj ywg, kev lom zem) thiab koj tej kev ntshaw (koj tsis xav tuaj pehawm, ua kev nkauj kev nraug, ua raws koj lub siab nyiam) qhov txuas ntxiv yog Ntxwnyoog. Tiam sis nyob rau ib sab tseem muaj Vajntsujplig. Nws tseem hais rau hauv koj lub siab. Nws tseem hu koj kom los rau ntawm Tswv Yexus Khetos thiab los rau hauv pawg ntseeg. Yog li no thiaj li muaj kev sib tawm tsam nyob rau sab hauv koj lub siab. Ib sab yog Vajtswv tseem hu koj – thiab ib sab yog kev lom zem hauv ntiajteb los tseem hu koj thiab.

Vajluskub hais tias, “Hnub no koj cia li xav hais tias koj yuav pehawm leej twg; poj koob yawm txwv… los yog neeg Amaulais [Amelikas] cov mlom: tiam rau kuv thiab kuv tseem neeg yuav pehawm Vajtswv” (Yaushuas 24:15). Koj yuav tsum tau xaiv ib qhov. Tiam sis nej feem coob yog xav qhov yuam kev. 60 xyoo hauv kuv lub neej uas ua Vajtswv tes dej num qhia rau kuv tias tej zaum koj yuav xaiv qhov yuam kev, Vajluskub hais tias,

“Xaiv kev tuag tshaj txoj sia” (Yelemis 8:3).

Koj ne zoo licas thiab?

Ob, yog vim licas koj thiaj tsis xav qhov yog? Yog vim licas koj thiaj yuav tsum tuaj rau pawg ntseeg no rau txhua hnub Zwj hnub? Yog vim licas koj thiaj yuav tsum los rau ntawm Yexus thiab hloov dua siab tshiab?

1. Vim qhia tias koj ua neej nyob muaj hom phiaj.

2. Vim yog yuav hloov koj lub neej uas yuam kev. Tsis muaj tug neeg yuam kev twg yuav los cuag Yexus tau.

3. Vim yuav ua rau koj muaj kev vam rau yav tom ntej.

4. Vim yog yuav rhuav tshem koj tej kev txhaum thiab coj koj los ntsib kev thajyeeb.

Vim yog Sabina Wurmbrand ntsib teebmeem thiaj ua rau nws ntse tuaj, muaj ib poj niaj muaj kev thajyeeb vim yog nws tau los ntsib Tswv Yexus los ntawm nws tug kheej. Sabina tuaj koom peb ntau zaug, ua ntej ntawd peb paub nws yog ib tug Npavtiv. Kuv poj niam thiab kuv tau mus koom nrog xibhwb thiab niam xibhwb Wurmbrand lub tsev. Nws muab nws lub neej tag nrho rau tug Tswv Yexus. Kuv thiaj li pom tias nws yog ib tug poj niam uas muaj kev kaj siab kawg ntaus.

Nug cov ntseeg uas tuaj koom pawg ntseeg no tshaj ib xyoo los lawm! Nug Sabina Wurmbrand tias nyob qhov twg, nyob rau saum Vajtswv tebchaws! Lawv yuav haiv qhov tseeb no rau nej! Koj yuav tsum txiav txim siab tuaj koom pawg ntseeg no thiab hloov dua siab tshiab nov thiaj li yog. Nov yog koj lub siab thiaj li hais tias, “Koj paub nws tseeb lawm”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COV LUS QHUAB QHIA MUAJ NYOB RAU XOV TOOJ LAWM.
MUS RAU NTAWM WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
QHEB QHOV NTSUAB HAUV QAB NO NTAWM LO LUS “APP”
THIAB UA RAWS LI COV LUS QHUAB HAUV NO.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Qhov peb, kuv yuav tsum hais rau koj tias ntau yam uas koj yuav tsum tau tso pov tseg thiab pib koj lub neej hauv tug Tswv Yexus.

Yexus hais tias,

“Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab nws tug kheej, thiab kws nws tug ntoo khaublig raws kuv qab” (Mathais 16:24).

Thaum koj los rau ntawm Vajluskub, koj thiaj li paub tias Vajtswv cheem tsum koj los cuag nws.

Saib qhov Vajtswv hu Anplahas, Vajtswv hais tias muaj ib hnub “Aplahas, kuv kom koj mus rau saum Roob Amaulais thiab thiab coj koj tug tub, tug uas koj tos ntau xyoo los, tug menyuam uas koj hlub tshaj txhua yam, thiab kuv xav kom koj muab fij rau kuv saum lub thaj.”

Anplahas mloog Vajtswv lus thiab coj nws tug tub mus tua saum rau saum roob, qhov tua nws tug kheej no yos sim txog qhov kev mloog Vajtswv lus. Tiam sis Vajtswv hais teb hais tias “Tau lawm, Anplahas kuv ntseeg lawm hais tsias koj txaus siab raws kuv qab lawm”

Los sis Mauxes. Muab hais Mauxes yog Vajntxwv Falaus tug ntxhais tug tub. Nws yuav los ua nom kav tebchaws Egypt. Nws muaj feem yuav los ua ib tug nom kav teb chaws uas muaj suab npe tshaj hauv ntiajteb rau tiam ntawd. Vim nws muaj hwjchim thiab nyiaj txiag ua rau neeg hwm nws. Tiam sis Mauxes yeem muab tej no tso pov tseg husi los tim kev txom nyem nrog rau nws cov cov need. Vajtswv hias kom Mauxes tso txhua yam ua nws muaj pov tseg. Vajtswv hais kom Mauxes tawm mus nyob rau tom roob moj sab qhua mus kawm txog Vajtswv nyob rau tod.

Los sis Yauxej. Yauxej raug muag mus ua qhev los ntawm nws cov kwv tij. Nws raug muas mus ua haujlwm rau tug nom uas yog Pautifas. Nws nyob deb nws tsev neeg thiab phooj ywg. Nws yuav yog ib tug tub hluas xwb, thiab yuav tsum tau tej yam zoo tshaj no. Tiam sis Vajtswv ib leeg xwb thiaj li paub. Pautifas tug poj niam los zoo nkauj heev. Tug poj niam no xav nrog Yauxej pws ua niam txiv. Nws paub tias nws yuav ua nom tau nyob rau lub teb chaws no yog muaj Pautifas tug poj niam uas tug txhawb – tiam sis nws tsis kam nrog nws sib daj sib deev. Nws hle nws lub tsho tseg thaum tug poj niam no rub nws lub tsho. Qhov no ua pov thawj dag hais tias nws txog tug poj no no thiab yuav raug kaw tej zaum muaj lub txim tuag thiab. Tiam sis qhov no yog yam Vajtswv sim tug hluas no xwb. Tom qab ntawd nws raug tso tawm hauv tsev loj cuj los thiab los ua tug nom loj kav tebchaws Iziv.

“Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab nws tug kheej, thiab kws nws tug ntoo khaublig raws kuv qab” (Mathais 16:24).

Los sis Taniyees. Lawv hais tias, “Taniyees, tsis pub muaj kev thov Vajtswv ntxiv nyob rau Npanpisloos lawm. Yog koj thov, koj yuav raug pov rau qhov tsov ntxhuav”

Tiam ib hnub twg Taniyees thov Vajtswv peb zaug thiab qhov rooj qheb lug cia. Txawm yog nws yog tug nom loj kav teb chaws los xij, lawv muab nws pov rau qhov tsov ntxhuav. Taniyees yeej tsis paub hais tias Vajtswv yuav tsov ntxhuav qhov ncauj. Vajtswv txij li cas los nws ua tag nrho.

Hmo no Yexus hais rau koj hais tias,

“Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab nws tug kheej, thiab kws nws tug ntoo khaublig raws kuv qab” (Mathais 16:24).

Qhov no qhia tias koj txaw lwm tug. Cov hluas niaj hnub nim no nag khaub ncaus tib yam nkaus. Lawv zoo li cov ntseeg. Lawv ntshai ua tug neeg txawv. Yog nej pov cov phooj ywg uas thov qhov ntswg, koj los yeej xav uas tib yam nkaus li ntawd thiab – koj tsis xav ua tug neeg txawv lwm tug – koj coj ib yam li lawv. Tiam sis Vajluskub qhiav kom peb yuav tsum coj txawv – tawm hauv cov neeg ntawd los thiab los lub neej zoo li tug ntseeg Vajtswv tiag tiag.

Lwm tiag yuav hais tias twb tsis muaj Vajtswv, tiam sis koj yuav sawv los thiab hais tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab Vajtswv yog tug uas tseem ceem tshaj plaws hauv kuv lub neej! Sabina Wurbrand uas li ntawd, txawm yog nws ob tug nus thiab muam thiab niam txiv raug Hitber tua tuag tag lawm nyob rau sijhawm uas yog Tsov Rog ntiajteb zaum ob.

Thaum lwm tug hais tias, “Txhob rov mus tom pawg ntseeg Npavtiv ntawd lawm, nrog kuv mus rau lwm qhov” koj yuav tsum hais tias, “Kuv yeej yuav rov qab mus, kuv cheem tsum Vajtswv, kuv cheem tsum Tswv Yexus txawm yuav zoo licas los xij! Kuv cheem hnov xibhwb qhuab qhia. Kuv cheem tsum cov ntseeg ntawm Npavtiv Thenpaunkakaus!”


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj uantej mloog lus qhuab qhia yog Kl. Jack Ngann:
“The Master Hath Come” (Sarah Doudney, 1841-1926).