Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ LUB SIAB PUAS NYOB HAUV HAV POS?

IS YOUR HEART THORNY GROUND?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakau hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Tsib hli 1, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 1, 2016

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias mus” (Mathais 24:12).


Vajtswv Txojlus hauv Vajluskub tshiab nqe no yog qhia kom peb totaub txog yam uas tsig yog nyob rau tej pawb ntseeg tam sim no. yog koj tsis totaub txog cov teeb meem thiab qhov yuav daws teebmeem nyob rau peb pawg ntseeg, yogi b nqe Vajluskub uas kuv niaj hnub xav txog, tsis hais saum hli los sis saum xyoo, kuv hnov Vajluskub nqe no los ntawm Billy Graham, kuv mloog nws qhia nyob rau hauv xov tooj yuav luag txhua lub lim tiam thaum kuv tseem ua tub hluas ntawd, Xh. Graham yeej muab Vajluskub nqe no nyob los qhia txog tiam ntiajteb kawg, phau ntawv kawg uas nws saum yog World Aflame World Aflame (Doubleday, 1965). Billy Graham tau hais li nyob rau hauv tias,

     Yexus hais tias, “lub sijhawm thaum neeg tsis coj cai lawm, ces neeg tej kev hlub yuav tsuag mus” (Mathais 24:12 NEB), “qhov no tseem qhia tias tiam ntiajteb yuav kawg twb los yuav txog, neeg yuav hlub lawv tug kheej lawm xwb, hlub thiab uas raws lawv lub siab nyiam tshaj qhov uas hlub Vajtswv; ua lub neej tsis muaj Vajtswv, khiab tawm mus deb” (2 Timautes 3:1-5)… nov yog hais txog lub sijhawm uas neeg ib leeb yuav ua phem rau ib leeg cov ntseeg Vajtswv lost sis muaj Yexus nyob hauv lawv lub siab…cov xibhwb cuav yuav los muaj feem nyob rau pawg ntseeg…lawv yog cov thawj coj uas ‘coj neeg yuam kev’ nov yog hais txog cov pawg ntseeg rau tiam ntiajteb kawg (Billy Graham, D.D., World Aflame, Doubleday and Company, 1965, pp. 220, 221, 219).

Tom qab no kuv tau nyeem Xh. Graham cov lus uas xa mus rau nws tug tub uas yog Dr. M. R. DeHaan, thaum Dr. DeHaan tuag vim yog ua tsheb sib nrau xyoo 1965, Xh. Graham hais tias nws kawm tau ntau yam los ntawm Dr. DeHaan nyob rau xov tooj cua, nyob rau nws phau ntawv Signs of the Times, Dr. DeHaan hais tias,

Kev tso Vajtswv tseg thiab qhov txawv og kev txham rau raws li hais no “vim yog kev phem los tuaj, thiab kev hlub yuav txias mus” (Mathais 24:12), neeg li keebkwm yav tag lost sis muaj ib qhov uas yuav muaj tseeb li tam sim no, ntau xyoo tom qab no peb tau tso kev ntseeg uas zoo li Pulitas uas yog peb cov yawg koob lawm…nov yog ib qhov kev puas tsuaj nyob rau pawg ntseeg xws li “neeg feem coob li kev ntseeg txias zuj zus mus” nws feem ceeb li kev hlub yuav txias mus (M. R. DeHaan, M.D., Signs of the Times, Zondervan Publishing House, 1951, p. 58).

Txawm yog los mloog txog Billy Graham thiab Dr. DeHaan, kuv tseem los nyeem Mathais 24:12, cov lus ntawm no yog los ntawm Tswv Yexus, uas tau teb cov thwjtim cov lus nug, “Dabtsis yog cov xwm txheej qhia tias koj yuav los, thiab tiam ntiajteb kawg?” ib qhov uas Tswv Yexus teb rau lawv yog nyob rau peb nqe Vajluskub no,

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias mus” (Mathais 24:12).

I. Ib, cov lus uas Yexus hais no yuav tshwmsim thaum twg?

Nws hais tias tej zaum yuav tshwmsim zoo li “xwm txheej qhia txog qhov [Nws] los, thiab tiam ntiajteb kawg” (Mathais 24:3), Vajluskub ntau qhov hais txog qhov xwm txheej txog ntiajteb kawg, phau Vajluskub uas yog Scofield hais nyob rau daim (1033) muaj tseeb li ntawd tias “txhob txwm hais txog rau tiam ntiajteb kawg…txhuas yam ntsi txog kev puas tsuaj nyob rau tiam ntiajteb kawg” (Scofield Study Bible, 1917, p. 1033; note on Matthew 24:3) Kuv tseem nco tau ntau nqe Vajluskub xws lis 2 Timautes 3:1-13; Yudas 4, 19; Tshwmsim 3:13-22.

Nej cov hluas tsis paub txog qhov uas kev puas tsuaj ntawm ntau pawg ntseeg, tiam hauv kuv lub neej yeej pom tej no meej heev, kuv pom peb cov pawg ntseeg hauv no lub rooj txhawb siab xyoo 1992, tiam sis tsis hnov dua txog rooj txhawb siab nyob rau teb chaws Amelikas thiab tog tebchaws sab hnub poob lawm, txij thaum ntawd los! Tsis pom ib pawg li! Tam sim no thiab yav tom ntej, peb pom daim duab ntxim tu siab hauv Mathais 24:12 nyob rau peb tej pawg ntseeg,

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias mus” (Mathais 24:12).

Nov yog teeb meem ntawm cov pawg ntseeg Npavtiv thiab tej pawg ntseeg uas nyob rau lub sihawm no, nov yog tib hom pawg ntseeg uas nej cov hluas tau mus saib los sis hnov txog mentsi hauv nej lub neej, txog rau thaum nej los nyeem rooj txhawb siab yav thaum ub, nej tsis paub txog kev puas tsuaj ntawd tej pawg ntseeg thiab kev tso Vajtswv tseg! Nej yuav xav hais tias kev yuav hais thaum kuv los xav txog pawg ntseeg zoo, txij thaum nej tsis tau pom dua, los sis hnov dua, nyob rau nej lub neej, Dr. Kenneth Connolly, tug uas tuaj qhia nyob rau peb pawg ntseeg, hais tias nej nyob rau tiam uas neeg tsis tau pom dua rooj txhawb siab – uas nyob rau cov tebchaws hnub poob!

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias mus” (Mathais 24:12).

II. Ob, vim licas Yexus hais tias qhov no yuav tshwm sim?

Thawj lo lus nyob rau Vajluskub nqe no yog “thiab” “Thiab vim yog kev phem yuav loj tuaj, kev hlub yuav tsuag mus” nco ntsoov txog lo lus ‘thiab” nyob rau hauv nqe 10 txog rau nqe 12. “Thiab…...yuav sis ntxub” (nqe 10) “Thiab ib leeg ntxeev siab rau ib tug” (nqe 10) “Thiab ib tug ntxub ib tug” (nqe 11). “Thiab coob tug xibhwb cuav tshwm tuaj” (nqe11) “thiab muaj kev dag ntxias” (nqe 11) “Thiab vim yog kev phem ntau tuaj” (nqe 12), yog li no lo lus “thiab” ntawd yog hais txog tej yam uas tau tshwm tuaj ntawd – Lawv uas rau “kev hlub txias zuj zus mus” thaum kawg ntawm cov no “thiab” yog tej pawg ntseeg uas sib cav sib ceg nqe 10, raws cov xibhwb cuav qab [“coj yuam kev” NASV] neeg cawm tej kev phem; [anaumias; “tsis coj cai” NASV] tej no ua rau cov neeg nyob rau pawg ntseeg tsis muaj kev hlub uas yog “agapeo” tsis muaj cov ntseeg txoj kev hlub – tsis hlub Yexus, tsis hlub Vajtswv, thiab tsis hlub pawg ntseeg! Koj puas zoo lintawd, los lus uas yog “thiab” ntawd qhia peb txog yam peb “Qhov Kev Tshajtawm yuav ploj mus” (siv Dr. Francis Schaeffer’s book title!). cov pawg ntseeg Npavtiv thiab lwm pab yuav ntsib kev puas tsuaj (nqe 10), cov xibhwb cuav tshwm tuaj (nqe 11), thiab ua neeg tsis coj cai ua rau ua txoj kev hlub Tswv Yexus tsuag zuj zus, tsis hlub lwm tug!

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias [ntau] mus” (Mathais 24:12).

III. Peb, leej twg yog feem coob ntawm cov uas tsuag zuj zus?

Feem “coob” yog hais txog cov neeg uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, los sis ywj fab ywj fwj, pom tau los ntawm ua tug neeg uas tsis coj raws Vajtswv Txojlus, lawv “txoj kev hlub txias” mus vim yog lub ntiajteb no los laum ua rau tsis pom tsis pom Vajtswv Txoj kev hlub.

Zaj lus Pivtxwv txog tug neeg mus tseb nub zaub qhia meej meej tias neeg feem “coob” txoj kev lub hlub yuav “txias” mus, zaj lus Pivtxwv no qhia rau peb paub txog plaub hom neeg, uas txais yuav Vajtswv Txojlus, plaub hom neeg ntawm no yog li no, thawb peb hom ntawm no tsis yog cov ntseeg tseeb, Dr. J. Vernon McGee hais tias “Cov [thawj] peb hom av ntawm no tsis tau qhia txog peb hom ntseeg – lawv yeej yog tsis ntseeg kiag ntag! Lawv hnov Vajtswv Txojlus thiab dag hais tias lees yuav lawm” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume IV; note on Matthew 13:22) Tsuas yog hom plaub xwb thiaj yog cov ntseeg uas raug cawm dim lawm, lwm pab yog cov ua tsis tau dim.

Tiam sis cov “noob zaub” yog Vajtswv Txojlus, Dr. McGee hais tias “yuav tsum paub txog qhov uas cov noob zaub poob, lawv poob rau plaub hom av – thiab peb ntawm plaub hom ntawm no tsis loj hlob – lawv tuag mus, tsis yog tias cov noob zaub tsis zoo, tiam sis teeb meem yog qhov av.” Cov noob zaub poob rau hauv kev yog cov uas hnov Vajtswv Txojlus tiam sis raug Ntxwvnyoog nyhiav coj mus pov tseg lawm, nov yog cov ntseeg ua tuaj rau pawg ntseeg ob peb zaug, tiam sis tsis loj hlob, hom ob yog cov noob zaub poob rau kis pob zeb, lawv zoo li yog cov kawg Vajtswv Txojlus, tiam sis tsis ntes raug sim siab los ntawm ntsib teeb meem thiab kev tsis txom yuav khiav tawm mus, hom peb yog cov uas txais yuav Vajtswv Txojlus uas yog cov noob zaub uas poob rau hav pos, lawv hnov Vajtswv Txojlus zoo li hloov dua siab tshiab, sim mus saib nyob rau Lukas 8:14,

“Thiab cov uas poob rau hauv hav pos, thaum lawv hnov, kuj zoo siab mus tom ntej, tiam sis qaug rau kev nplua nuj thiab kev txaus siab hauv lub ntiajteb thiaj ua rau lawv txi tsis tau txiv rau qhov zoo tshaj” (Lukas 8:14).

Vajtswv Txojlus yog “choked” – “yuav kev mus coj ywj siab raw txoj kev ua neej hauv ntiajteb, thiab tsis tawg pab thiab txi txiv” (los sis loj hlob); Lukas 8:14, Dr. MacArthur, qhia yuam kev txog Yexus cov ntshav, tiam sis qhia hauv Lukas 8:14 yog lawm, nws hais tias “cov neeg ob lub siab (Yakausnpaus 1:8) yog yam tsuas nyob ib vuag hauv [ntiajteb] – txaus siab rau seem kev txhaum, neeg qhov kev ntshaw, haujlwm, Vajtse, tsheb, kev sib raug zoo – nov yog yam uas ua rau Vajtswv Txojlus must sis tau…neeg yog yam neeg lub siab ntshaw, “kev nplua nuj uas neeg lub siab ntshe”’ (The MacArthur New Testament Commentary; note on Luke 8:14).

Yog ib yam tsis nyuaj uas paub tias leej twg yog hom ib, “Ntxwnyoog los tam sim, thiab muab Vajtswv txojlus tshem hauv lawv lub siab” (Malakaus 4:15), lawv hnov lus qhuab qhia ob peb zaug, tom qab ntawd tsis kav tuaj ntxiv lawm, tiam sis “tsuas nyob ib ntus xwb, tom qab ntawd, thaum [teeb meem] los sis kev tsim txom tuaj…lawv [‘khiav mus lawm’ NIV],” Malakaus 4:17.

Yuav siv sijhawm ntev los qhia rau nej txog cov uas “poob rau hauv hav pos” tias cov neeg no yog leej twg, nyob rau peb cov ntseeg Npavtiv tam sim no (txawm yog peb lub) peb pom lawv zoo li muaj kev ntseeg, muaj ntau zaug peb pom lawv quaj los kua muag, lawv kawm zoo li menyuam yaus, los sis tug hluas, lawv yeej ntsib teeb meem ua ntej yuav los cuag Yexus, lawv yeej dag kuv ntau zaug, saib lawv zoo li yog cov neeg zoo heev, lawv zoo li yog cov ntseeg paub Vajtswv, txog rau thaum lawv los ua tug hluas, no yog lub sijhawm uas lawv pib hais lust iv khawv, lawv niam lawv txiv muaj nyiaj rau lawv, lawv niam lawv txiv muaj chaw rau lawv pw dawb dawb, lawv muaj nyiaj siv, tiam sis thaum lawv kawm tiav, lawv mus ua haujlwm, thiab yog lawv mus kawm rau qeb siab, lawv tseem muaj nyiaj txais, tam sim no saib zoo li nws yog neeg nplua nuj thiab muaj “ywj pheej” – zoo li lawv hais, ua ntej uas lawv yuav tsis ntseeg txog dab tsi txog yam lawv niam lawv txiv thiab tug xibhwb hais, thaum kawg cov thawj coj hauv pawg ntseeg mam los pom tias lawv yuam kev lawm, thaum no tsis muaj ib yam yuav txwv thiab pab tau lawv, tsis ntev lawv muaj txoj kev hlub uas yog Yexus li tso pov tseg thiab lawv “yuav txhawj xeeb [lawv tug kheej] kev nrhiav noj hauv lub neej no” (2 Timautes 2:4), yog cov thawj coj siv zog cov lawv rov qab los, cov menyuam no yuav npau taws thiab chim, thaum ntawd Ntxwnyoog yuav nkag rau hauv lawv thiab hais rau lawv, “Txhob mus mloog lawv! Lawv paub dabtsi? Thaum kawg lawv poob mus ua ntxwvnyoog qhev thaib lub ntiajteb “kuv tsis tau khiav tawm pawg ntseeg?” lawv hais tias – kev khiav tawm hauv pawg ntseeg yog mus rau kev txhaum xwb, tiam sis lawv lub siab twb khiav ntawm Yexus lawm!

Uxiyas tsuas muaj hnub nyoog kaum rau xyoo xwb thaum peb nyeem thiab pom nws hauv Vajluskub, thaum nws tseem hluas “Nws uas hum Vajtswv lub siab nyiam” (2 Xwmtxheej 26:4) Xemkhaliyas yog nws tug xibhwb “thaum nws tseem tshawb nrhiav Vajtswv, Vajtswv ua rau kom nws nplua nuj” (2 Xwmtxheej 26:5), Vajluskub qhia rau peb tias “thaum uas nws tseem tshawb nrhiav Vajtswv, Vajswv yuav foom koob hmoov rau nws” (2 Xwmtxheej 26:5). Tiam sis tom qab ntawd “Vajtswv pab nws thiab ua rau kom nws muaj zog” tiam sis thaum “nws muaj hwjchim lawm, nws pib ua neeg khavtheeb, nws tsis ncajncees rau Vajtswv” (2 Xwmtxheej 26:16 KJV, NASV) Thaum nws pib muaj hwjchim, nws lub siab txawm khav theeb! Vajtswv tau nrho hwj chim ntawm Uxiyas thiab nws “tau mob rua txog rau hnub tuag” (2 Xwmtxheej 26:21).

Vajtswv muab Uxiyas lub neej coj los ua tug qauv qhia rau peb, nws yog daim duab qhia rau peb pom txog tug tub hluas los sis tug poj niam uas cia pos los laum Vajtswv txoj lus uas nyob hauv nws lub neej, lawv yuam kev rau txoj kev txhawj xeeb, kev mob nkeeg, ua los tua lub cev, cov pov no mam mam loj tuaj tiam thaum kawg yuav laum neeg tug ntsujplig kom tuag mus, koj txoj kev hlub puas tsuag zuj zus mus? Koj puas yog ib feem rau lub ntiajteb? Koj puas yog ib tug uas ntxeev siab? Koj puas nyob rau qhov chaws ua tseem phem tshaj yav tag los? Au, txav dej ntawm lub ntiajteb, txa deb ntawd kev ntxeev siab, tig rov qab, hloov dua siab tshiab, yog vim licas thiaj li yuam kev thaum uas koj tseem muaj kev thaj yeeb hauv Yexus? – yog koj txav deb ntawd kev ntxeev siab thiab kev khav theeb los txog caug rau ntawm Nws kotaw, tug uas tuag theej koj?

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias mus” (Mathais 24:12).

Zaj lus piv txwv ntawm qhov Tseb noob zaug yog hais txog – “los sob ntsuam tias koj yog hom neeg tawg, koj yog ib ntawm peb hom, koj yuav tsum hloov dua siab tshiab” – los sis “Nco ntsoov tej yam uas kom tau txais thiab hnov lawm, thiab khawv ntsoov cia thiab hloov dua siab tshiab” (Tshwmsim 3:3). Muab koj lub neej no fij rau Yexus thiab hloov dua siab tshiab, ua ntej koj yuav “raug pov los muab koj” tug kheej laum! (William Hendriksen, Th.D., The Gospel of Luke, Baker Book House, 1978, p. 429; note on Luke 8:14).

Koj yuav tsum hais tias “Au Vajtswv, kuv tso kev khav theeb thiab kev ntxeev siab tseg! Au Vajtswv, ntxuav kuv los ntawm Yexus cov Ntshav!” “Tsim kuv los ntawm muaj lub siab dawb huv, Au Vajtswv” (Phau Nkauj 51:10).

Thov sawv ntsug hu zaj nkauj nyob rau 4 hauv nej phau nkauj.

“Hais rau Vajtswv tias muab koj lub siab rau kuv,
   Tsis muaj ib yam zoo tshaj kev hlub uas pub rau Vajtswv
Nws hais rau koj li no hais tias,
   “Cia li cia siab rau kuv, muab koj lub siab rau kuv.”
Muaj koj lub siab rau kuv, muab koj lub siab siab rau kuv.”
   Hnov Vajtswv lub siab mos muag hais li ntawd
Nws yuav coj peb tawm ntawm qhov kev tsaus ntuj
Nws hais tias “Muaj koj lub siab rau kuv.”

Tug Cawmseej hais tias “muab koj lub siab rau kuv”
   Hu los ntawm txoj kev hlub ntau zaug tias
“Tso kev txhaum thiab kev phem tseg
   Kuv tsis yog tuag rau koj lov? Muab koj lub siab rau kuv.”
“Muab koj lub siab rau kuv, muab koj lub siab rau kuv
   Hnov Vajtswv lub siab mos muag hais li ntawd
Nws yuav coj peb tawm ntawm qhov kev tsaus ntuj
   Nws hais tias “Muaj koj lub siab rau kuv.”

Vajntsujplig hais tias “muab koj lub siab rau kuv”
   “txhua yam uas koj muaj, muab rau kuv kawg cia;
Tug uas muaj kev hlub ces yog kuv xwb ntag
   Cia li txo hwjchim thiab muab koj lub siab rau kuv.”
“Muab koj lub siab rau kuv, muab koj lub siab rau kuv
   Hnov Vajtswv lub siab mos muag hais li ntawd
Nws yuav coj peb tawm ntawm qhov kev tsaus ntuj
   Nws hais tias “Muaj koj lub siab rau kuv.”
(“Give Me Thy Heart,” Eliza E. Hewitt, 1851-1920).

Yog koj tseem tsis tau dim, kuv thov koj tso kev txhaum tseg thiab los cia siab rau Yexus, Nws tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, Nws sawv hauv qhov tuag rov los muaj txoj siab ntev dhawv rau koj, kuv thov Vajtswv kom koj cia li los cia siab rau Nws, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Malakaus 4:13-20.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Take My Life and Let It Be” (Frances R. Havergal, 1836-1879).


TXHEEJ TXHEEM

KOJ LUB SIAB PUAS NYOB HAUV HAV POS?

IS YOUR HEART THORNY GROUND?

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thiab vim yog kev phem nthuav dav tuaj, kev hlub ntawm feem coob yuav txias mus” (Mathais 24:12).

(2 Timautes 3:1-5)

I.   Ib, cov lus uas Yexus hais no yuav tshwmsim thaum twg? Mathais 24:3.

II.   Ob, vim licas Yexus hais tias qhov no yuav tshwm sim?
Mathais 24:10, 11, 12.

III. Peb, leej twg yog feem coob ntawm cov uas tsuag zuj zus? Lukas 8:14; Yakausnpaus 1:8; Malakaus 4:15, 17; 2 Timautes 2:4; 2 Xwmtxheej 26:4, 5, 16, 21; Phau Nkauj 51:10; Tshwmsim 3:3.