MGA PANGARAL SA TAGALOG

Maari ninyong mailimbag o kopyahin ang mga aral na ito ni Dr. R. L. Hymers, Jr. sa kahit anong "web browser" Ang mga pangaral na ito ay hindi saklaw ng batas na nagbabawal kopyain.  Kayo ay binigyan ng pahintulot upang kopyahin ang mga ito para sa pansariling gamit. Pakilagay ang www.realconversion.com sa dulo ng bawat nakopyang aral.

CLICK HERE TO WATCH DR. HYMERS SPEAKING AT DR. TIMOTHY LIN'S FUNERAL.
THIS VIDEO IS IN ENGLISH AND CHINESE ONLY.


EMANUEL SUMASA ATIN ANG DIOS!   KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG TRINIDAD
PAGHAHANAP KAY KRISTO SA PASKO   ANG MGA PANGALAN NI HESUS    ANG PASKONG KAGULUHAN 
MGA TUGON KAY KRISTO SA UNANG PASKO   PASKO SA IMPIYERNO
ANG PANGALAN NI HESUS ISANG PASKONG PANGARAL
ANG SALITANG GINAWANG KATAWAN ISANG PASKONG PANGARAL
ANG DI-NAGBABAGONG KRISTO ISANG PAMASKONG PANGARAL
ANONG URI ANG BATA ITO? ISANG PAMASKONG PANGARAL

TITLE DATE
KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG TRINIDAD ISANG PASKONG PANGARAL
(Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
ANG POOT NI SATANAS SA HULING MGA ARAW
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
MGA NAWAWALANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN AT MGA
NAGNANAKAW NG TUPANG MGA MANGANGARAL

(ANG MGA SIMBAHAN NG HULING MGA ARAW BAHAGI II)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers -
The Churches of the Last Days - Part II)
10 - 19 - 2013 PM
ANG PAGHAHATOL NG DIYOS ISANG NAKATATAKOT NA BAGAY
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
ANG DUGO KARANIWAN O MAHALAGA?
(The  Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 AM
BANTAY, ANONG NANGYARI SA GABI?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
PAGKUKUPKOP! 
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
ANG MGA PREBYTERIYANO AT MGA BAUTISTA NAGTATALO DAHIL SA POPULAR NA HIMNO
(ISANG PANGARAL NA IPINANGARAL NG LINGGO NG REPORMASYON)
(Presbyterians and Baptists Fight Over a Popular Hymn - A Sermon Preached on Reformation Sunday)
10 - 27 - 2013 PM
ANG KRISTO NG KRUS
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
BAKIT ANG MGA SIMBAHAN AY NATUTULOG AT MALAMIG
(ANG MGA SIMBAHAN NG MGA HULING ARAW BAHAGI I)
(Why Churches are Slumbering and Cold -
The Churches of the Last Days - Part I)
10 - 13 - 2013 PM
ANG NAGTITIPONG BAGYO
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
PAGUDRUSA AT PAGHAHARI
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ANG SEKRETO NG MULING PAGKABUHAY SA TSINA
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
PASANIN ANG KANIYANG KRUS
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
ANTINOMIYANISMO SA ITALIA
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
MALING PAGKAKAHULUGAN NG MAPAGLUSTAY NA ANAK
(PANGARAL BILANG 2 SA MAPAGLUSTAY NA ANAK)
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
ANG MODELO NG PAGBABAGONG LOOB
(PANGARAL BILANG 1 SA MAPAGLUSTAY NA ANAK)
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
ANG TARGET! ANG BAGAY! ANG TAO!
(The Target!  The Object!  The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
SA PAGHAHANAP AT PAGSUSUMPUNGAN KAY KRISTO
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
ANG PADATING NA HARI
(The Coming King)
08 - 04 - 2013 AM
ANG TAONG AYON SA LAMAN AT ANG TUNAY NA KRISTIYANO
(The Carnal Man and the Real Christian)
07 - 28 - 2013 PM
ANG ISLA NG MGA NAWAWALANG KALULUWA
(The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
ANG EBANGHELYONG GATO
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 AM
SANDEMANIYANISMO
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
MILYON-MILYONG MGA NAWAWALANG KOLEHIYONG ESTUDYANTE
NGUNIT NASAAN ANG MGA BAUTISTA?

(Millions of College Students - But Where Are the Baptists?)
06 - 30 - 2013 AM
NAHUGASAN SA DUGO NI KRISTO!
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 23 - 2013 AM
ANG HALAGA NG PAGIGING DISIPOLO
(The Cost of Discipleship)
06 - 02 - 2013 AM
DEMONIKONG GUSOT AT PAGBABAGONG LOOB
(Demonic Conflict and Conversion)
05 - 26 - 2013 AM
MAKIPAGBAKA KA NG MABUTING PAKIKIPAGBAKA NG PANANAMPALATAYA
(Fight the Good Fight of Faith)
05 - 19 - 2013 AM
MGA SAGOT NG BIBLIYA SA MGA TANONG TUNGKOL SA LANGIT
(Bible Answers to Questions About Heaven)
05 - 12 - 2013 AM
ANG PINANGGAGALINGAN NG LUWALHATI NI KRISTO
(PANGARA; BILANG 14 SA ISAIAS 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
PAGKASAYA AT PAG-AARING GANAP NAKUHA NI KRISTO
(PANGARA; BILANG 13 SA ISAIAS 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ANG TAGUMPAY NG TAGAPAGLIGATAS!
(PANGARA; BILANG 12 SA ISAIAS 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
PAMPAGLUBAG LOOB!
(PANGARAL BILANG 11 SA ISAIAS 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ANG KABALINTUNAAN NG LIBING NI KRISTO
(PANGARAL BILANG 10 SA ISAIAS 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD
(PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ANG KATAHIMIKAN NG TUPA
(PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
ANG PANGKARANIWANG KASALANAN, ANG TANGING KASALANAN, AT ANG GAMOT SA KASALANAN
(PANGARAL BILANG 7 SA ISAIAS 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
HESUS NASUGATAN, NABUGBOG AT PINALO
PANGARAL BILANG 6 SA ISAIAS 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ANG PAGHIHIRAP NI KRISTO ANG TUNAY AT ANG HUWAD
PANGARAL BILANG 5 SA ISAIAS 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
SI KRISTO PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN
PANGARAL BILANG 4 SA ISAIAS 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
SI KRISTO TINANGGIHAN NG MASA
(PANGARAL BILANG 3 SA ISAIAS 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ANG TINANGGIHANG BALITA
(PANGARAL BILANG 2 SA ISAIAS 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ANG PAGHIHIRAP AT TAGUMPAY NG LINGKOD NG DIYOS!
(PANGARAL BILANG 1 MULA SA ISAIAS 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
MULA SA PAGLILIKHA SA ISANG KABAONG  (PANGARAL BILANG 75 SA AKLAT NG GENESIS)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
SI JOSE AT ANG KANYANG MGA KAPATID  (PANGARAL BILANG 74 SA AKLAT NG GENESIS)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
ANG PAMAMAKAY NI JACOB  (PANGARAL BILANG 73 SA AKLAT NG GENESIS)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
JOSE ISANG TIPO NI KRISTO  (PANGARAL BILANG 71 SA AKLAT NG GENESIS)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
ANG PAG-AALAY NI ISAAC  (PANGARAL BILANG 70 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
ANG PAGPAITAAS NI KRISTO
(The Ascension of Christ )
02 - 10 - 2013 AM
ISANG PAGKAGUTOM NG SALITA!
(A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 PM
ANG DOKTRINA NG LABI
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
PAGTATABOY NG MGA BUWITRE MULA SA ALAY
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
ANG PANGANGARAL NI NOE
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
ANG PANANAMPALATAYA NI NOE
(The Faith of Noah)
01 - 06 - 2013 PM
ANG APOSTASIYA
(The Apostasy)
12 - 29 - 2012 PM
PAGHAHANAP KAY KRISTO SA PASKO
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ANG MGA PANGALAN NI HESUS
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
ANG PASKONG KAGULUHAN  (PANGARAL BILANG 66 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
NADINIG NIYA ANG MGA PANGARAL NGUNIT HINDI SIYA KAILAN MAN NALIGTAS!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
ANG GAWAIN NG ISANG EVANGELISTA
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
ANG TAONG NAKALIMOT MAGPASALAMAT ISANG PAGBIBIGAY PASASALAMAT NA PANGARAL   (PANGARAL BILANG 65 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
ANG IYONG PAGKAKATAKDA SA KAMATAYAN
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
ANG HINDI NAWAWASAK NA AKLAT
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
ANG DIYOS NA NAGKUKUBLI AT NAGLALANTAD NG SARILI
(The God Who Hides and Reveals Himself)
10 - 28 - 2012 AM
MAARI MONG MAHANAP ANG DIYOS! HINDI SIYA PINATAY NG MGA KOMUNISTA!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
PAGHINGI NG TINAPAY PARA SA MGA MAKASALANAN
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
BAKIT TAYO NAG-AAYUNO
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
ANG DIYOS NA DI KILALA
(Isang Pangaral na Ibinigay sa Tsinong Gitnang-Taglagas na Pista)
(The Unknown God)
09 - 29 - 2012 PM
ANG PANGANGARAL NA KAILANGAN NATIN
(The Preaching we Need)
 09 - 23 - 2012 PM
ANG GAMOT NG DIYOS PARA SA PAGIGING MAG-ISA
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
ISANG SUMASABOG NG SIMBAHAN!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
ANG MGA BAGAY NA NATUTUNAN KO MULA KAY DR. JOHN R. RICE
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
PAG-AAYUNO UPANG MADAIG SI SATANAS
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
APAT NA SIGAW MULA SA IMPIYERNO
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
TETELESTAI!
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
ANG BAGBAG NA PUSO
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
ISANG TIYAK NA PATUNAY NG KALIGTASAN
(An Infallible Proof of Salvation)
07 - 22 - 2012 PM
NILAPA AT NAPAGALING
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
HINAMAK NGUNIT KAIBIGIBIG!
(Despised but Lovely)
07 - 08 - 2012 AM
MGA DOKTRINA AT LALANG NG DEMONYO
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
BAKIT SI NOE AY NALIGTAS AT ANG NATIRAY NAWAWALA
(Why Noah was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
MASASAMANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW
(Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
ANG ISAY KUKUNIN AT ANG ISAY IIWAN
(One Taken and One Left)
05 - 20 - 2012 AM
TITANIC
(Titanic)
05 - 13 - 2012 AM
ANG NAG-IINIT NG KALULUWANG PANGANGARAL BAY ISA NANG NAWAWALANG SINING?
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
05 - 06 - 2012 AM
HIGIT NA PAG-IBIG MULA SA MGA NAPATAWAD NA MGA MAKASALANAN
(Much Love From Pardoned Sinners)
04 - 29 - 2012 PM
ANG DAKILANG PUTING LUKLUKANG PAGHAHATOL
(The Great White Throne Judgment)
03 - 11 - 2012 AM
ANG PINABAYAAN NG DIYOS NA TAGA-PAGLIGTAS
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
ANG PAGSASA-AYOS NG WALANG KRISTONG KRISTIYANISMO!
(Correcting Christless Christianity)
03 - 25 - 2012 AM
ANG PAGLULUMO NI KRISTO SA GETHSEMANI
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 18 - 2012 PM
ANG MGA LUHA NI HESUS
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
ANG PAGLILINIS NI NAAMAN
(The Cleansing of Naaman)
03 - 04 - 2012 PM
ANG AHAS NA TANSO
(The Serpent of Brass)
02 - 26 - 2012 PM
ILAY HINDI NANGAKAPASOK DAHIL SA KAWALAN NG PANANAMPALATAYA
(They Could Not Enter in Because of Unbelief)
02 - 19 - 2012 AM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS PANG-APAT NA BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part IV)
02 - 12 - 2012 PM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS PANGATLONG BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part III)
02 - 12 - 2012 AM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS PANGALAWANG BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part II)
02 - 05 - 2012 PM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS UNANG BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part I)
02 - 05 - 2012 AM
ANG PAGKAKASUMPA SA MGA ANAK NI ELI, AT ANG KALIGTASAN NI SAMUEL
(The Reprobation of the Sons of Eli, and the Salvation of Samuel)
01 - 29 - 2012 AM
ANG PAGBABAGPNG LOOB NI ADONIRAM JUDSON
ANG UNANG MISYONARYO SA BURMA

(The Conversion of Adoniram Judson - The First Missionary to Burma)
01 - 29 - 2012 PM
ISANG SERMON SA TSINONG BAGONG TAON
(A Chinese New Year's Sermon)
01 - 22 - 2012 PM
BAKIT ANG DOKTRINA NG MGA ANGHEL AY
NAKALILIMUTAN SA HULING MGA ARAW

(Why the Doctrine of Angels is Neglected in the Last Days)
01 - 15 - 2012 AM
ANG MGA ANGHEL AY KASAMA NATIN!
(The Angels Are With Us!)
01 - 08 - 2012 PM
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB!
(The Fruit of a Real Convert!)
08 - 21 - 2010 PM
PANANAMPALATAYA KAY HESU-KRISTO
(Faith in Jesus Christ)
12 - 11 - 2011 AM
PASKO SA IMPIYERNO
(Christmas in Hell)
12 - 11 - 2011 PM
ANG NAKALILIGTAS NG HAWAK
(The Saving Touch)
12 - 04 - 2011 PM
ANG TEKSTO NI SPURGEON
(Spurgeon's Text)
11 - 27 - 2011 AM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI LIDIA
(The Conversion of Lydia)
11 - 20 - 2011 AM
ISANG PROPETIKONG LARAWAN NG PAGBABAGONG LOOB
(A Prophetic Picture of Conversions)
11 - 13 - 2011 AM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI RUTH
(The Conversion of Ruth)
11 - 06 - 2011 AM
SI MARTIN LUTHER AT ANG DIABLO
(Martin Luther and the Devil)
10 - 30 - 2011 PM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI AGAR (PANGARAL BILANG 63 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Conversion of Hagar - Sermon #63 on the Book of Genesis)
10 - 23 - 2011 AM
ISANG PANINGIN NG SARILI NILANG MGA PUSO
ISANG PAKIRAMDAM NG SARILI NILANG KAHINAAN

(A Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness)
06 - 13 - 2010 PM
ANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO SA LUMANG TIPAN
(The Resurrection of Christ in the Old Testament)
05 - 02 - 2010 AM
KASAMA NI DR. SUNG SA LIBERAL NA SEMINARYO
(PANGARAL BILANG 2 KAY DR. JOHN SUNG)
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
10 - 02 - 2011 PM
ANG PAG-AKYAT AT PAGPAPARANGAL NG ATING PANGINOONG HESU-KRISTO
(The Ascension and Exaltation of Our Lord Jesus Christ)
08 - 29 - 2010 AM
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG
(PANGARAL BILANG ISA KAY DR. JOHN SUNG)

(The Real Conversion of Dr. John Sung - Sermon #1 on Dr. John Sung )
10 - 02 - 2011 AM
ANG TUNAY NA PAGSUBOK!
(The Real Test!)
02 - 13 - 2011 AM
ANG SEKRETO NG TAGUMPAY NG TSINA
(The Secret of Success in China)
09 - 18 - 2011 PM
ANG PISTA NG MOON KEYK AT ANG DIYOS  NA GUMAWA NG BUWAN
(The Moon Cake Festival and the God Who Made the Moon)
09 - 11 - 2011 AM
BAKIT PINAGPAPALA NG DIYOS ANG TSINA NGUNIT HINAHATULAN ANG AMERIKA!  (Why God is Blessing China - But Judging America!) 09 - 11 - 2011 PM
MGA KALANGITANG GANTIMPALA PARA SA PANGANGAMIT NG MGA KALULUWA
(Heavenly Rewards for Winning Souls)
08 - 28 - 2011 PM
MAKALUPAING PAGPAPALA PARA SA MGA NAGKAKAMIT NG KALULUWA
(Earthly Blessings for Soul Winners)
08 - 21 - 2011 PM
PAGKAKAMIT NG KALULUWANG PAGKAHABAG
(Soul Winning Compassion)
08 - 14 - 2011 PM
ANG PANAHON NG ANI AY NGAYON NA!
(Harvest Time is Now!)
08 - 07 - 2011 PM
ANG SIKAP NI HESUS ANG ATING DAKILANG HALIMBAWA!
(The Zeal of Jesus - Our Great Example!)
07 - 30 - 2011 PM
ISANG BAGONG PARAAN NG PAKAKAMIT NG KALULUWA!
(A "New" Method of Soul Winning!)
07 - 24 - 2011 PM
EBANGHELISMO SA SIMBAHAN NG JERUSALEM
(Evangelism in the Church at Jerusalem)
07 - 17 - 2011 PM
EBANGHELISMO SA MAAAGANG MGA SIMBAHAN  
ISANG MODELONG HALIMBAWA NGAYON!

(Evangelism in the Early Churches - A Model for Today!)
07 - 10 - 2011 PM
ABRAHAM ISANG URI NG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB
(PANGARAL BILANG 62 SA AKLAT NG GENESIS)
(Abraham - A Type of Real Conversion - Sermon #62 on the Book of Genesis)
07 - 03 - 2011 PM
SI MELQUISEDEC ISANG URI NG KRISTO (PANGARAL BILANG 61 SA AKLAT NG GENESIS)
(Melchisedec - A Type of Christ - Sermon #61 on the Book of Genesis)
06 - 26 - 2011 PM
SI NOE ISANG URI NG KRISTO!
(Noah - A Type of Christ!)
06 - 19 - 2011 PM
BAKIT ANG JERUSALEM AY ISANG MABIGAT NA BATO
PARA KAY PANGULONG OBAMA

(Why Jerusalem is a Burdensome Stone for President Obama)
06 - 12 - 2011 PM
ANG PAGBAGSAK AT ANG BAGONG PAGKAPANGANAK
(The Fall of Man and the New Birth)
11 - 28 - 2004 PM
ANG PAKIKIDIGMA NI OBAMA SA ISRAEL
(Obama's War on Israel)
05 - 29 - 2011 PM
SI ROB BELL AT ANG TULANG GENESIS
(Rob Bell and the 'Genesis Poem')
05 - 22 - 2011 PM
INIISIP BA NI ROB BELL NA ANG DIYOS AY MAYROON LAMANG ISANG KATANGIAN?
(Does Rob Bell Think God has Only One Attribute?)
05 - 15 - 2011 AM
BAKIT SI ROB BELL AY LUBOS NA MALI PATUNGKOL SA IMPIYERNO?
(Why is Rob Bell so Wrong About Hell?)
05 - 08 - 2011 AM
ANG NAGGAGALANG HENERASYONG ITO
(This Wandering Generation)
09 - 05 - 2004 PM
INIWANAN NILA SIYA AT TINAKASAN
(They Forsook Him and Fled)
04 - 17 - 2011 PM
ANG PANALANGIN NI KRISTO SA GETHSEMANI
(Christ's Prayer in Gethsemane)
04 - 17 - 2011 AM
ANG HUWAD NA PAGSISISI NI HUDAS
(The False Repentance of Judas)
04 - 03 - 2011 AM
SI PEDRO SA ILALIM NG PAGKAKAHATOL
(Peter Under Conviction)
04 - 03 - 2011 PM
ANG SABING ITO AY NALINGID SA KANILA
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 27 - 2011 PM
DETERMINADONG MAGDUSA
(Determined to Suffer)
03 - 20 - 2011 AM
ANG PAGGIGITGIT SA MGA KARANIWANG BUKANG BIBIG NA MGA BAGAY
(Hammering Away at Commonplace Things)
03 - 13 - 2011 AM
SA PAGKASIRA AT REHENERASYON NG BUMAGSAK NA TAO
(On the Ruin and Regeneration of Fallen Man)
03 - 06 - 2011 AM
SI KRISTO ANG MANGGAGAMOT NG KALULUWA
(HINANGO MULA SA ISANG PANGARAL NI REV. GEORGE WHITEFIELD)

(Christ - The Physician of the Soul)
(Adapted from a Sermon by the Rev. George Whitefield)
02 - 27 - 2011 AM
NABABAGO SA PAMAMAGITAN NG KAPIGHATIAN!
(Transformed Through Tribulation!)
02- 20 - 2011 PM
PAGLULURAY NG SARILI!
(Self-Mutilation!)
02 - 13 - 2011 PM
ANG GANTIMPALA NG NANANALO NG KALULUWA
(The Soul Winner's Reward)
01 - 30 - 2011 PM
ANG MGA PAG-IISIP NG TAO LABAN SA PAG-IISIP NG DIYOS
(Man's Thoughts Versus God's Thoughts)
01 - 30 - 2011 AM
TAPOS NA ANG AMERIKA!
(America is Done and Dusted!)
11 - 28 - 2010 AM
ANG HUWARANG SIMBAHAN
(The Model Church)
01 - 23 - 2010 AM
PAG-IBIG SA LOKAL NA SIMBAHAN!
(Love in the Local Church!)
01 - 09 - 2011 PM
KALUNGKUTAN, KAPIGHATIAN, AT MALALIM NA KALUMBAYAN
(Grief, Heaviness, and Deep Sorrow)
01- 01 - 2011 PM
ANG MGA PAGHIHIRAP NI KRISTO
(The Sufferings of Christ)
12 - 26 - 2010 AM
MGA TUGON KAY KRISTO SA UNANG PASKO
(Responses to Christ on the First Christmas)
12 - 19 - 2010 AM
PASKO SA IMPIYERNO
(Christmas in Hell)
12 - 12  - 2010 PM
IPINANGANAK UPANG MAMATAY PARA SA MGA MAKASALANAN
ISANG PASKONG PANGARAL

(Born to Die for Sinners - A Christmas Sermon)
12 - 05 - 2010 AM
ANG MOOG NG BABEL
PANGARAL BILANG 60 SA AKLAT NG GENESIS
(The Tower of Babel - Sermon #60 on the Book of Genesis)
11 - 28 - 2010 PM
ANG HINULAANG PAGBABAGONG LOOB NG MGA HUDYO GINAMIT SA MGA GENTIL
(The Prophesied Conversion of the Jews - Applied to Gentiles)
11 - 14 - 2010 PM
PIYESTANG KABALIWAN!
(Holiday Madness!)
11 - 07 - 2010 AM
ANG ATING KAIBIGANG SI LUTHER!
(Our Friend Luther!)
10 - 31 - 2010 PM
ANG KIROT NG PANGANGANAK NG BAGONG MUNDONG KAAYUSAN!
(Birth Pangs of the New World Order!)
10 - 24 - 2010 AM
ANG LAGING-NABUBUHAY NA SASERDOTE
(The Ever-Living Priest)
09 - 12 - 2010 PM
MGA TANDA NG KATAPUSAN
(Signs of the End)
10 - 10 - 2010 PM
ANG EKSISTENSYAL NA KALUNGKUTAN AT ANG LOKAL NA SIMBAHAN
(Existential Loneliness - And the Local Church)
10 - 03 - 2010 AM
DESISYONISMO, KALVINISMO AT ANG APOSTASIYA NGAYON!
(Decisionism, Calvinism and Today's Apostasy!)
09 - 26 - 2010 PM
AT SI JACOB AY NAIWANG MAG-ISA
(And Jacob Was Left Alone!)
09 - 19 - 2010 AM
DALAWANG GAMOT PARA SA KALUNGKUTAN
(Two Cures for Loneliness)
09 - 12 - 2010 AM
SIYANG PANTAS AY HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA
(He That Winneth Souls is Wise)
08 - 28 - 2010 PM
BAKIT ANG PAGSALALAY SA PANANALANGIN AY MAGDADALA SA IYO SA IMPIYERNO
(Why Depending on Prayer Will Send You to Hell)
08 - 22 - 2010 PM
ISANG PAGSUSURI NG ANG PUSO KO TAHANAN NI KRISTO
    NI DR. ROBERT BOYD MUNGER
(A Critique of Dr. Robert Boyd Munger's "My Heart - Christ's Home")
08 - 15 - 2010 PM
ISANG SUNTOK LABAN SA PAGTUTUR NI MACARTHUR SA DUGO
(A Blow Against MacArthur's Teaching on the Blood)
08 - 06 - 2010 PM
SI KRISTO-HESUS MISMO
(Jesus Christ Himself)
08 - 05 - 2010 PM
TUMAKAS MULA SA GALIT NA DARATING HINALAW MULA SA
SERMON NG KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A.

(Flee From the Wrath to Come - Adapted From a Sermon
by the Reverend George Whitefield, M. A.)
07 - 25 - 2010 PM
ANG KAMUNTIK NANG KRISTIYANO HINALAW MULA SA ISANG SERMON
NI KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A.

(The Almost Christian - Adapted From a Sermon by the Reverend George Whitefield, M. A.)
07 - 25 - 2010 AM
BAKIT BUMANGON SI HESUS MULA SA PAGKAMATAY
(Why Jesus Rose From the Dead)
07 - 11 - 2010 AM
MGA DOKTRINA NG MGA DEMONYO
(Doctrines of Demons)
07 - 04 - 2010 PM
IBANG HESUS
(Another Jesus)
07 - 04 - 2010 AM
BAKIT TINATANGGIHAN NG MGA NATURAL NA TAO ANG SA KATAWANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO
(Why Natural Men Reject the Bodily Resurrection of Christ)
06 - 27 - 2010 AM
TUNAY NA LAMAN! TUNAY NA MGA BUTO! TUNAY NA DUGO! BAHAGI II
(Real Flesh! Real Bones! Real Blood! - Part II)
06 - 20 - 2010 AM
TUNAY NA LAMAN! TUNAY NA MGA BUTO! TUNAY NA DUGO! BAHAGI I
(Real Flesh! Real Bones! Real Blood! - Part I)
06 - 13 - 2010 AM
ANG PAGBIBILANG NG HALAGA AT PAGPUPUNYAGING MAKAPASOK!
(Counting the Cost - And Struggling to Enter In!)
06 - 06 - 2010 PM
ANG BENEPISYO NG PAGPIPILIT
(The Benefit of Striving)
05 - 30 - 2010 PM
ANG PRUWEBA NG PAGKA-ANAK NI KRISTO!
(The Proof of Christ's Sonship!)
05 - 16 - 2010 AM
ANONG GAGAWIN MO KAPAG ANG PINTUAN AY MAGSARA?
(What Will You do When the Door is Shut?)
05 - 16 - 2010 PM
ANG PAGDADALA NG DIYOS AT ANG PAGPIPILIT NG TAO
(God's Drawing and Man's Striving)
05 - 09 - 2010 PM
MULING PAGKABUHAY NGAYON!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
SI KRISTO AT ANG KANYANG KAPATID ISANG MULING PAGKABUHAY NA PANGARAL
(Christ and His Brother - A Resurrection Sermon)
04 - 25 - 2010 AM
ANG TATLONG PATUNAY NG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 18 - 2010 AM
ANG UNANG PAGPAPAKITA NG BUMANGONG KRISTO SA KANYANG MGA DISIPOLO
(The First Appearance of the Risen Christ to His Disciples)
04 - 11 - 2010 AM
ANG DUGO NG PASKUA
(The Blood of the Passover)
03 - 28 - 2010 PM
ANG HALIMBAWA NI ESAU ISANG BABALA SA MGA MAKASALANAN
(The Example of Esau - A Warning to Sinners)
03 - 25 - 2010 PM
MALCO ANG HULING TAONG NAPAGALING NI KRISTO
(Malchus - The Last Man Christ Healed)
03 - 14 - 2010 PM
ANG NAKATUTUYONG GAWA NG ESPIRITU
(The Withering Work of the Spirit)
03 - 14 - 2010 AM
MANGAGPIGHATI, MAGSIHIBIK, AT MAGSITANGIS
(Be Afflicted, Mourn, and Weep)
03 - 07 - 2010 AM
BARRABAS
(Barabbas)
02 - 21 - 2010 PM
SIMON NG CIRENE
(Simon of Cyrene)
02 - 21 - 2010 AM
ANG LAMANG NG MAGNANAKAW
(The Thief's Advantages)
02 - 14 - 2010 PM
ANG PANGUNAHING PAKSA! ANG WALANG HANGANANG PAKSA!
(The Main Subject! The Inexhaustible Subject!)
02 - 07 - 2010 AM
ANG PANANAKIT, PAGBABALTAK, KAHIHIYAN AT PAGLULURA
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
31 - 01 - 2010 PM
ANG PAGKA-UHAW NI HESUS SA KRUS
(The Thirst of Jesus on the Cross)
01 - 24 - 2010 PM
TUMAKAS PARA SA INYONG BUHAY! HUWAG TITINGIN SA LIKOD NINYO!
(Escape for Your Lives!  Look Not Behind You!)
01 - 17 - 2010 PM
ANG LUHO NI HUDAS!
(The Lust of Judas!)
01 - 10 - 2010 PM
ANG PAKSANG INIIWASAN NG KARAMIHAN NG MGA MANGANGARAL!
(The Topic Most Modern Preachers Avoid!)
01 - 03 - 2010 AM
2010 ANONG MANGYAYARI SA SUSUNOD NA TAON?
ISANG BAGONG TAONG PANGARAL
(2010 - What Will Happen Next Year? - A New Year's Sermon)
12 - 27 - 2009 AM
ANG PANGALAN NI HESUS ISANG PASKONG PANGARAL
(The Name of Jesus - A Christmas Sermon)
12 - 20 - 2009 PM
ANG MGA SUGAT NI KRISTO
(The Wounds of Christ)
12 - 13 - 2009 AM
ANG AKING TESTIMONYO
(My Testimony)
12 - 06 - 2009 AM
NAGHAHARI KASAMA NI KRISTO SA KANYANG KAHARIAN
(Reigning with Christ In His Kingdom)
11 - 29 - 2009 PM
SI PABLO ANG MODELONG NAPABAGONG LOOB
(Paul - The Model Convert)
11 - 15 - 2009 AM
ISANG PARANGAL PARA KAY DR. TIMOTHY LIN
(A Tribute to Dr. Timothy Lin)
10 - 18 - 2009 AM
SA PAG-AALALA NI DR. TIMOTHY LIN
(In Memory of Dr. Timothy Lin)
10 - 24 - 2009 PM
ANG MAPAGPANANAMPALATAYANG PAHAYAG NI PABLO
(Paul's Faithful Testimony)
11 - 08 - 2009 AM
TSINA SA PAGHUHULA SA BIBLIYA
(China in Bible Prophecy)
11 - 01 - 2009 AM
ANG MGA KALAMANGAN AT MGA BALAKID NG
PAGIGING ISANG PINALAKI SA SIMBAHAN

(The Advantages and Disadvantages of Being Raised in Church)
10 - 25 - 2009 PM
BAKIT SUMASAMBA ANG MGA KRISTIYANO NG LINGGO (ANG ARAW NG PANGINOON) AT HINDI NG SABADO (ANG SABBATH)
(Why Christians Worship on Sunday (The Lord's Day) And not on Saturday (The Sabbath))
10 - 18 - 2009 PM
ANG ISANG BAGONG KALANSAY BAY NAGPAPATUNAY
NG KANUNUAN NG TAO NI DARWIN?

(PANGARAL BILANG 59 SA AKLAT NG GENESIS)
(Does a New Skeleton Prove Darwin's "Descent of Man"?
Sermon #59 on the Book of Genesis )
10 - 11 - 2009 AM
ANG LALAKENG ITO!
(This Man!)
09 - 27 - 2009 AM
ANG PAG-UUSIG LABAN SA LOKAL NA SIMBAHAN NGAYON!
(Persecution Against the Local Church Today!)
09 - 20  - 2009 PM
ANG KAHALAGAHAN NG LOKAL NA SIMBAHAN
(The Importance of the Local Church)
09 -20 - 2009 AM
APOY AT AZUFRE SA IMPIYERNO
(Fire and Brimstone in Hell)
09 - 04 - 2009 PM
ANIM NA MAKABAGONG PAGKAKAMALI UKOL SA MULING PAGBABANGON
(Six Modern Errors About Revival)
08 - 22 - 2009 PM
MULING PAGBABANGON LABAN SA PUTING SALAMANGKA!
(Revival vs. White Magic!)
08 - 23 - 2009 AM
PAGHIHILAHIL AT MULING PAGBABANGON
(Tribulation and Revival)
08 - 23 - 2009 PM
PAGTATANGIS AT PANGANGARAL
(Weeping and Preaching)
08 - 16 - 2009 PM
LAKAS PARA SA PAGHIHIKAYAT NG KALULUWA SA
PAMAMAGITAN NG PANALANGIN

(Strength for Soul Winning Through Prayer)
08 - 01 - 2009 PM
SIYANG HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA AY PANTAS BAHAGI II
(He That Winneth Souls is Wise - Part II)
07 - 26 - 2009 PM
SIYANG HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA AY PANTAS BAHAGI I
(He That Winneth Souls is Wise - Part I)
07 - 25 - 2009 PM
KAPAG KAYOY NAG-AAYUNO
(When You Fast)
07 - 19 - 2009 PM
ANG HALIMBAWA NG MGA MARTIR
(The Example of the Martyrs)
07 - 12 - 2009 PM
ANG LAMBAK NG MGA TUYONG BUTO
(The Valley of Dry Bones)
06 - 21 - 2009 AM
KONSYENSYA AT PAGBABAGONG LOOB
(Conscience and Conversion)
06 - 14 - 2009 PM
KASAMA NI DR. SUNG SA LIBERAL NA SEMINARYO
(PANGARAL BILANG 2 KAY DR. JOHN SUNG)
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
06 - 20 - 2009 PM
SA PAMAMAGITAN LAMANG NG PANANALANGIN AT
 PAGPAPALIBAN SA PAGKAIN

(Only by Prayer and Fasting)
06 - 14 - 2009 AM
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
06 - 06 - 2009 PM
ANG MGA NAUNANG SIMBAHAN
(The Early Churches)
05 - 30 - 2009 AM
MGA ISIPANG BINULAG NI SATANAS!
(Minds Blinded by Satan!)
05 - 17 - 2009 AM
MGA KUMENTO SA UNANG DAKILANG PAGISING
(Comments on the First Great Awakening)
05 - 16 - 2009 PM
ANG BANAL NA ESPIRITU AY NAKASENTRO KAY KRISTO
(The Holy Spirit is Christocentric)
05 - 10 - 2009 AM
ANG BAGONG PAGKAPANGANAK NG MULING NABUHAY NA KRISTO!
(The New Birth - By the Resurrected Christ!)
03 - 01 - 2009 AM
ANG PANGAKO NI KRISTO SA NAPAGBAGONG LOOB NA MAGNANAKAW
(Christ's Promise to the Converted Thief)
04 - 26 - 2009 AM
PAANO NATIN MAPALILINAW ANG ATING SARILI?
(PANGARAL BILANG 58 SA AKLAT GENESIS)
(How Shall We Clear Ourselves? - Sermon #58 on the Book of Genesis)
04 - 19 - 2009 PM
ANG PANG-APAT NA PAG-IKOT AT  ANG PANGALAWANG PAGDATING
(The Fourth Turning and the Second Coming)
04 - 12 - 2009 PM
ANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO AT ANG
KAWALANG KABULUHAN MAKABAGONG PANGANGARAL

(The Resurrection of Christ and the Vanity of Modern Preaching)
04 - 12 - 2009 AM
GETHSEMANE ANG TAGA-ALIS NG ALAK
(Gethsemane - The Winepress)
04 - -4 - 2009 PM
KAMANGMANGAN SA AYON SA LAMANG TAO!
(Foolishness to the Natural Man!)
03 - 22 - 2009 PM
ANG PUSO NG EBANGHELYO
(The Heart of the Gospel)
03 - 22 - 2009 AM
PAKIKIPAGALIT LABAN SA DIYOS!
(Enmity Against God!)
03 - 15 - 2009 PM
BAKIT HINDI MAIIWASAN NG MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB ANG KAPIGHATIAN!
(Why Real Converts Cannot Avoid Tribulation!)
02 - 28 - 2009 PM
MGA MANGANGARAL NA KAKAIBANG NAIIBA!
(Preachers Who Were Strangely Different!)
03 - 01 - 2009 PM
ANG PAKIKIBAKA NG PAGBABAGONG LOOB
(The Struggle of Conversion)
02 - 22 - 2009 AM
ANG ORIHINAL NA KASALANAN HINANGO MULA SA
PANGARAL NI REV. JOHN WESLEY, M.A.

(Original Sin - Adapted From a Sermon by the Rev. John Wesley, M.A.)
01 - 11 - 2009 PM
ANG PAMAMARAAN NG BIYAYA NI GEORGE WHITEFIELD,
PINAIKLI AT BINAGO SA MAKABAGONG INGLES

("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 04 - 2009 AM
SIMBAHANG NAKA-SENTRO SA PAG-EEBANGHELISMO!
(Church Centered Evangelism!)
01 - 25 - 2009 AM
ISANG SERMON SA OKASYON NG MAKASAYSAYANG INAGURASYON NI
PRESIDENTE BARACK HUSSEIN OBAMA

(A Sermon on the Occasion of the Historic Inauguration of
President Barack Hussein Obama)
01 - 24 - 2009 PM
ANG PAGBAGSAK NG AMERIKA SA PREDIKSYON SA BIBLIYA
(The Fall of America in Bible Prophecy)
10 - 26 - 2008 PM
GAWAING DEMONYO SA PREDIKSYON SA BIBLIYA
(Demon Activity in Bible Prophecy)
10 - 26 - 2008 AM
MGA TANDA NG PANAHON MGA NANAHIMIK NA MANGANGARAL AT ANG PANINIRA NG BUHAY SA PAMAMGITAN NG PAGLALAGLAG
(Signs of the Times - Silent Preachers and the Abortion Holocaust)
09 - 21 - 2008 PM
ANG IKA-SANLIBONG TAONG KAHARIAN
(The Millennial Kingdom)
12 - 14 - 2008 PM
ANG NAKALILIGTAS NA PANANAMPALATAYA AT DESISIYONISMO PINAGKAIBA
(Saving Faith and Decisionism Contrasted)
12 - 14- 2008 AM
ANG SA LUPANG KAHARIAN NI KRISTO
(Christ's Earthly Kingdom)
12 - 07 - 2008 PM
ANG PANGALAWANG PAGDATING NI KRISTO
(The Second Coming of Christ)
12 - 07 - 2008 AM
DUMATING SILA NG MAY PAGMAMADALI ISANG PASKONG PANGARAL
(They Came With Haste - A Christmas Sermon)
12 - 23 - 2007 AM
PAGBIBIGAY PASASALAMAT SA IRAN!
(Thanksgiving in Iran!)
11 - 23 - 2008 AM
ISANG BABALA TUNGKOL SA PAG-AAGAW
(A Warning About the Rapture)
11 - 09 - 2008 PM
ANO ANG PANINIWALA NI PRESIDENTE OBAMA TUNGKOL KAY HESU-KRISTO?
(What Does President Obama Believe About Jesus Christ?)
11 - 09 - 2008 AM
ANG SALITANG GINAWANG KATAWAN ISANG PASKONG PANGARAL
(The Word Made Flesh - A Christmas Sermon)
12 - 16 - 2007 AM
ANG DI-NAGBABAGONG KRISTO ISANG PAMASKONG PANGARAL
(The Unchangeable Christ - A Christmas Sermon)
12 - 09 - 2007 AM
BULAANG MGA KRISTO ISANG TANDA NG KATAPUSAN BAHAGI II
(False Christs - A Sign of the End - Part II)
10 - 19 - 2008 PM
BULAANG MGA KRISTO ISANG TANDA NG KATAPUSAN BAHAGI I
(False Christs - A Sign of the End - Part I)
10 - 12 - 2008 PM
ANG PAG-UUSIG NG MGA KRISTIYANO ISANG TANDA NG KATAPUSAN!
(The Persecution of Christians - A Sign of the End!)
10 - 05 - 2008 PM
ANONG URI ANG BATA ITO? ISANG PAMASKONG PANGARAL
(What Child is This? - A Christmas Sermon)
12 - 21 - 2003 AM
MGA TANDA NG MGA PANAHON
(Signs of the Times)
09 - 07 - 2008 PM
DALAWANG DI-KAPANIPANIWALANG HULA
(Two Incredible Prophecies)
09 - 14 - 2008 PM
KAPAYAPAAN SA DUGO
(Peace Through the Blood)
08 - 31 - 2008 AM
NAKAPAKO SA KRUS KASAMA NI KRISTO
(Crucified With Christ)
08 - 23 - 2008 PM
TSINA NATATAKAN NG ESPIRITU NG DIYOS!
(China - Sealed by God's Spirit!)
08 - 17 - 2008 PM
TSINA ANG MUNDO AY NANONOOD!
(China - The World is Watching!)
08 - 10 - 2008 PM
TSINA SILA AY DARATING MULA SA SILANGAN!
(China - They Shall Come From the East!)
08 - 10 - 2008 AM
TSINA ANG PINTUAN AY BUKAS!
(China - The Door is Open!)
08 - 03 - 2008 AM
TAKOT ANG NAWAWALANG BAHAGI BILANG 3
(Fear - The Missing Element #3)
07 - 13 - 2008 AM
TAKOT ANG NAWAWALANG BAHAGI BILANG 2
(Fear - The Missing Element #2)
07 - 12 - 2008 PM
TAKOT ANG NAWAWALANG BAHAGI BILANG 1
(Fear - The Missing Element #1)
07 - 05 - 2008 PM
СТРАХ УПУЩЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ №1
(Are we Witnessing the Death of American Christianity? - A Fourth of July Sermon)
07 - 04 - 2008 PM
MGA PAGKAKAMALI NG MAKABAGONG EBANGHELISMO
(PANGARAL BILANG 2 SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL)
(Errors of Modern Evangelism - Sermon #2 on Evangelistic Preaching)
05 - 17 - 2008 PM
WALANG EMOSIYON! ITOY KAGILAGILALAS!
(PANGARAL BILANG ISA SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL)
(No Emotion! It's Marvelous! - Sermon #1 on Evangelistic Preaching)
05 - 11 - 2008 AM
ANG GABING ANG MGA DISIPOLO AY SA WAKAS NA  PAGBAGONG LOOB
(The Night the Disciples Were Finally Converted)
03 - 30 - 2008 PM
BUHAY MULI! ANG MGA PAGPAPAKITA NI KRISTO
PAGKATAPOS NG MULING PAGKABUHAY!

(Alive Again! - The Post-Resurrection Appearances of Jesus Christ!)
03 - 30 - 2008 AM
TUNAY NA KRISTIYANISMO
ISANG PASKO NG PAGKABUHAY NA MENSAHE

(Real Christianity - An Easter Message)
03 - 23 - 2008 PM
ANG MADALIANG PANGANGAILANGAN NG MULING PAGBABANGON NGAYON
HINANGO MULA KAY DR. MARTYN LLOYD-JONES

(The Urgent Need for Revival Today - Adapted From Dr. Martyn Lloyd-Jones)
01 - 20 - 2008 AM
TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB
(Real Conversion)
11 - 05 - 2007 PM
PAGBIBIGAY PASASALAMAT SA TSINA
(Thanksgiving in China)
11 - 18 - 2007 AM
PANGANGARAL SA PANAHON NG PAGTALIKOD
SA DATING PANANAMPALATAYA!

(Preaching in a Time of Apostasy!)
09 - 23 - 2007 PM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF u>THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles    Feedback