کلیک کنید
Sermons in Farsi

Dr. Hymers holding Hannah
دکتر هایمرز، حنا نوه شان، خانم هایمرز، لسلی و جین هایمرز
برای خواندن نامه کریسمس ۲۰۱۶ دکتر هایمرز اینجا را کلیک کنید

TITLE DATE
رنج مسیح در جتسیمانی
(Christ's Agony in Gethsemane)
2017 - 03 - 19 PM
عمل پژمرده کننده روح خدا
(The Withering Work of God's Spirit)
2017 - 03 - 12 PM
نیکوکاری گم شد و بدکاری نجات پیدا کرد!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
2017 - 03 - 05 PM
شما نمک جهان و نور جهان هستید!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
2017 - 02 - 26 PM
گناه نابخشودنی - درس شماره یک در الهیات روشمند
The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
2017 - 02 - 25 PM
نجات یا عذاب دوزخ – کدامیک؟
(Salvation or Damnation - Which?)
2017 - 02 - 19 AM
چرا مبلغین نمی توانند اعضای جدید به کلیساهایمان اضافه کنند
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
2017 - 02 - 11 PM
خودتان را حالا بیازمایید!
(Examine Yourselves Now!)
2017 - 02 - 05 AM
(نبرد علیه سندمانیانیسم (شماره سه از سری شعارهای جنگی
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
2017 - 01 - 22 AM
(نبرد برای مراسم یکشنبه شب (شماره یک از سری شعارهای جنگی
(The Battle for Sunday Night - Number one in a Series of Battle Cries)
2017 - 01 - 15 AM
سال جهنمی – سال احیاء
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
2017 - 01 - 01 PM
اسلحه جنگ ما
(The Weapons of Our Warfare)
2017 - 01 - 07 PM
کریسمس در جهنم – ۲۰۱۶
(Christmas in Hell - 2016)
2016 - 12 - 18 AM
دو تا آدم – از آن نوع خطابه هایی که امروزه لازم داریم در کلیساهای در حال مرگمان بشنویم!
(خطابه شماره ۹۰ در باب کتاب پیدایش)
(The Two Adams - The Kind of Sermon We Need to Hear in Our Dying Churches Today! -
Sermon #90 on the Book of Genesis)
2016 - 12 - 04 PM
(آدم، کجا هستی؟ (خطابه شماره ۸۹ در باب کتاب پیدایش
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
2016 - 11 - 27 PM
از میان آنها خارج شوید!
(Come Out From Among Them!)
2016 - 11 - 13 PM
چگونگی غلبه بر شیطان
(How to Overcome the Devil)
2016 - 11 - 06 PM
ارواح پلید در این روزگار
(Demons Today)
2016 - 10 - 23 AM
وجدان داغ شده
(The Seared Conscience)
2016 - 10 - 16 AM
پنج خطابه استفاده شده در بازگشتیک مبلغ جوان
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
2016 - 10 - 09 PM
به دو علت کلیساهای آمریکا و غرب احیاء را تجربه نمی کنند
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
2016 - 09 - 25 PM
شیطان و احیاء
(Satan and Revival)
2016 - 09 - 15 PM
خواسته و دلیل آن در دعا – بخش دوم جناب جان سموئل کیگن
(Order and Argument in Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
2016 - 09 - 03 PM
خواسته و دلیل آن در دعا – بخش اول جناب جان سموئل کیگن
(Order and Argument in Prayer - Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
2016 - 09 - 02 PM
نیایش برای احیاء
(Praying for Revival)
2016 - 08 - 19 PM
آنها را از مکانهای آلوده به گناه دعوت کن بیایند!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
2016 - 08 - 07 PM
ورود به ملکوت از طریق سختی های بسیار
(Entering The Kingdom Through Much Tribulation)
2016 - 04 - 24 AM
رویای احیاء
(A Vision of Revival)
2016 - 07 - 03 PM
زخمهای مسیح
(The Wounds of Christ)
2016 - 06 - 26 AM
نتایج خوب حاصل از دعا
(Good Things Come Through Prayers)
2016 - 06 - 05 PM
یونس – از موت تا حیات!
(Jonah - From Death to Life!)
2016 - 06 - 05 AM
تعالیم دکتر لین در باب دعاو جلسات دعا
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
2016 - 05 - 29 PM
دعاهایی که خداوند پاسخ می دهد
(The Prayers God Answers)
2016 - 05 - 22 PM
چطور اراده خدا را بشناسیم
(How to Know the Will of God)
2016 - 05 - 15 AM
چطور می توانید ازعذاب دوزخ فرار کنید؟
(How Can You Escape The Damnation of Hell?)
2016 - 05 - 08 AM
آیا قلب شما زمین خاردار است؟
(Is Your Heart Thorny Ground?)
2016 - 05 - 01 AM
روزه و دعا در ایام آخر
(Fasting and Prayer in the Last Days)
2016 - 04 - 24 PM
توان شخصیت یک مرد – بزرگداشت دکتر هایمرز بمناسبت تولد ۷۵ سالگی او دکتر س. ل. کیگن
(The Strenght of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
2016 - 04 - 10 PM
رویاهای شب هنگام – خطابه عید قیام
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
2016 - 03 - 27 PM
هفت مورد از سخنان آخر عیسی بر روی صلیب
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
2016 - 03 - 20 PM
شیطان چطور یهودا اسخریوطیرا از بین برد
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
2016 - 03 - 13 PM
عرق خونین
(The Bloody Sweat)
2016 - 03 - 06 PM
عیسی – در حال عذاب کشیدن در باغ
(Jesus - Suffering in the Garden)
2016 - 02 - 28 AM
پطرس – فراخوانده شد، احساس محکومیت کرد و بازگشت نمود
(Peter - Called, Convicted and Converted)
2016 - 02 - 14 AM
چگونه چین به یک قدرت جهانی بدل شد! دکتر س. ل. کیگن
(خطابه شماره ۸۸ در باب کتاب پیدایش)
(How China Became a World Power!- Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
2016 - 02 - 07 AM
زحمات مسیح
(The Sufferings of Christ)
2016 - 01 - 31 PM
مسیح ترک شده از سوی خدا!
(The God-Forsaken Christ!)
2016 - 01 - 24 AM
سقط جنین و آمدن دوباره مسیح!  دکتر س. ل. کیگن
(Abortion and The Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
2016 - 01 - 17 AM
نشانه های آخر زمان – به روز شده با توضیحات مفصل
(Signs of the End - Updated and Expanded)
2016 - 01 - 03 AM
مسیحیان تسالونیکیه را برای خودنمونه قرار دهید!
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
2015 - 12 - 27 PM
نشانه های زمانها
(Signs of the Times)
2015 - 12 - 27 AM
شواهد تولد از باکره
(Proofs of the Virgin Birth)
2015 - 12 - 13 PM
یوسف و عیسی
(خطابه #۸۶ در باب کتاب پیدایش)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on Genesis)
2015 - 12 - 06 PM
درس زندگی برگرفته از ابراهیم و اسحق
(خطابه #۸۵ در باب کتاب پیدایش)
(Life Lessons from Abraham and Isaac - Sermon #85 on Genesis)
2015 - 11 - 29 PM
راه و راستی و حیات
(The Way, The Truth, and The Life)
2015 - 11 - 15 AM
بازگشت اشعیاء و دعوت شدن او
(The Conversion and Call of Isaiah)
2015 - 11 - 01 AM
گرویدن لوتر
(Luther's Conversion)
2015 - 10 - 25 AM
منطق برافروخته!
(Logic on Fire!)
2015 - 10 - 11 AM
خون پاک کننده
(The Cleansing Blood)
2015 - 10 - 04 PM
اشکهای نجات دهنده
(The Tears of the Saviour)
2015 - 10 - 04 AM
چگونه برای احیاء دعا کنیم
(خطابه شماره ۲۲ در باب احیاء)
(How to Pray for Revival)
2015 - 09 - 27 PM
آب و خون
(The Water and the Blood)
2015 - 09 - 20 AM
خون فناناپذیر و رهابخش عیسی مسیح
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
2015 - 09 - 13 PM
آموزه های عالی مربوط به احیاء
(خطابه شماره ۲۰ در باب احیاء)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
2015 - 09 - 06 AM
اهمیت کلیسای محلی
(The Importance of the Local Church)
2015 - 08 - 30 AM
پیوسته دعا کنید – تا چیزی را که می خواهید بدست آورید!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
2015 - 08 - 23 PM
وقتی روزه می گیرید
(When You Fast)
2015 - 08 - 16 PM
جنگاوران دعاکننده برای نبرد این زمانه!
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
2015 - 08 - 09 PM
درخواست نان برای گناهکاران
(Asking Bread for Sinners)
2015 - 08 - 02 PM
روزه و دعا در زمان ارتداد
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
2015 - 07 - 26 PM
چرا شیطان نمی خواهد شما برای گرویدن به مسیح روزه بگیرید!
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
2015 - 07 - 19 PM
دعا و روزه در عصر اوباما
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
2015 - 07 - 12 PM
چطور شاگرد بسازیم! برنامه ای که واقعاً کار می کند!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
2015 - 07 - 05 PM
او شما را استوار نگاه خواهد داشت!
(He Will Hold You Fast!)
2015 - 06 - 28 AM
با هم بودن ما را قوی می کند! تنها بودن ضعیف!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
2015 - 06 - 21 AM
مسخره کنندگان در ایام آخر
(خطابه شماره ۶ در باب دوم پطرس)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
2015 - 06 - 14 AM
آلکسامنوس و خدایش
(Alexamenos and His God)
2015 - 06 - 07 AM
اعضای بازگشت نکرده کلیسا در ایام آخر
(خطابه شماره ۸ در خصوص دوم پطرس)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
2015 - 05 - 31 PM
فرشتگان سقوط کرده – هشداری به انسانهای سقوط کرده
 (خطابه شماره ۴ در خصوص دوم پطرس)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men)
2015 - 05 - 17 PM
نشانه های بازگشت ثانوی مسیح
(Signs of Christ's Second Coming)
2015 - 05 - 17 AM
مادر رییس جمهور ریگان – خطابه روز مادر
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
2015 - 05 - 10 AM
رهایی یا عذاب دوزخ
(Deliverance or Damnation)
2015 - 05 - 03 AM
زندگی کردن در زمان ارتداد
(Living in a Time of Apostasy)
2015 - 04 - 26 PM
نجات دهنده حیات بخش!
(The Life-Giving Saviour!)
2015 - 04 - 19 AM
خود عیسی مسیح
(Jesus Christ Himself)
2015 - 04 - 12 AM
بازگشت کردن پطرس
(The Conversion of Peter)
2015 - 04 - 03 PM
دعای مسیح در باغ جتسیمانی
(Christ's Prayer in Gethsemane)
2015 - 03 - 29 PM
این سخن از ایشان مخفی داشته شد
(This Saying Was Hid From Them)
2015 - 03 - 15 PM
از نو زاده شدن – حلقه اتصال به محبت مسیحی
(Regeneration - The Link to Christian Love)
2015 - 03 - 15 AM
مارها و نجات دهنده
(The Serpents and the Saviour)
2015 - 03 - 08 AM
البته می خواهم – پاک شو!
(I Will - Be Thou Clean!)
2015 - 03 - 01 AM
کور شدن شیطانی
(Satanic Blinding)
2015 - 02 - 22 AM
انتخاب
(Election)
2015 - 02 - 01 AM
عطای غیرقابل توصیف
(The Unspeakable Gift)
2015 - 01 - 25 PM
دفترها و دفتر
(The Books and the Book)
2015 - 01 - 25 AM
کفر به روح القدس
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
2015 - 01 - 18 PM
چرا آمریکا در نبوت های کتاب مقدس نیست
(موعظه ارایه شده در یکشنبه "حق زندگی") 
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
2015 - 01 - 18 AM
خدایی عظیم – جبار و مهیب!
(A Great God - Mighty and Terrible!)
2015 - 01 - 11 AM
گرویدن واقعی به مسیح – نسخه ۲۰۱۵
(Real Conversion - 2015 Edition)
2015 - 01 - 04 AM
پاسخ من به فیلم جدید "سفر خروج" و حمله اش به کتاب مقدس!
(My Answers to the New "Exodus" Movie and Its Attack on the Bible!)
2014 - 12 - 14 PM
هدایای مردان حکیم
(The Gifts of the Wise Men)
2014 - 12 - 14 AM
داناتر از معلمهایم!
(More Understanding Than My Teachers!)
2014 - 12 - 07 AM
کتابی که خدا دمیده
(The God-Breathed Book)
2014 - 11 - 30 PM
جنون تعطیلات کریسمس!
(Christmas Holiday Madness!)
2014 - 11 - 30 AM
شش خطای عصر حاضر درباره احیاء
(موعظه شماره ۱۵ در باب احیاء)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
2014 - 11 - 02 AM
خدای احیا‌ء
(موعظه شماره ۱۴ در باب احیاء)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
2014 - 11 - 02 PM
دعا برای احیاء
(موعظه شماره ١٣ در باب احیاء )
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
2014 - 11 - 02 AM
متن لوتر
(Luther's Text)
2014 - 10 - 26 PM
مردمی که خداوند در زمان احیا بکار می گیرد
(موعظه شماره ۱۲ در باب احیا)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
2014 - 10 - 12 PM
این است آن بره خدا
(Behold The Lamb of God)
2014 - 10 - 05 AM
عبادت و روزه برای رستگاری در زمان ما.خطبه سوم در باب احیاگری
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
2014 - 08 - 03 PM
سه تا باغ داستان را تعریف می کنند
(Three Gardens Tell the Story)
2014 - 04 - 06 PM
بی حرمتی ناجی
(The Saviour's Shame)
2014 - 03 - 30 PM
راه رفتن از میان آتش با پسر خدا
(Walking Through the Fire with the Son of God!)
2013 - 12 - 29 AM
ایمان ساده به عیسی
(خطابه شماره ۱۵ در خصوص اشعیاء ۵۳)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
2013 - 07 - 21 AM
منبع جلال عیسی
( موعظه شماره ١٤ درباره اشعیا ۵۳)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
2013 - 04 - 14 PM
رضایت و توجیه بدست آمده توسط مسیح
( موعظه شماره ۱۳ درباره اشعیا ۵۳)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
2013 - 04 - 14 PM
پیروزی ناجی!
( موعظه شماره دوازده درباره اشعیا ۵۳)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
2013 - 04 - 14 AM
فرو نشاندن خشم
(موعظه شماره یازده درباره اشعیا ۵۳)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
2013 - 04 - 13 PM
بیان ضد و نقیض در مورد تدفین مسیح
(موعظه شماره ده درباره اشعیا ۵۳)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
2013 - 04 - 07 PM
توصیفی از کفاره
( موعظه شماره نه درباره اشعیا ۵۳)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
2013 - 04 - 07 AM
سکوت بره
( موعظه شماره هشت درباره اشعیا ۵۳)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 24 PM
گناه کلی ، گناه خاص و شفای گناه
( موعظه شماره هفت درباره اشعیا ۵۳)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 24 AM
عیسی مسیح ، زخمی ، کبود و کتک خورده
( موعظه شماره شش درباره اشعیا ۵۳)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 23 PM
رنج عیسی - درست و نادرست
(موعظه شماره ۵ درباره اشعیا ۵۳)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 17 AM
عیسی - کسی که از شخصیتش به طورعالمگیرکاسته شده
(موعظه شماره چهار درباره اشعیا ۵۳)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 16 PM
عیسی - پذیرفته نشده از طرف بسیاری از افراد
(موعظه شماره سه درباره اشعیا ۵۳)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 10 AM
خبر پذیرفته نشده
(موعظه شماره دو درباره اشعیا ۵۳)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 03 AM
رنج و جلال بنده خدا
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
2013 - 02 - 24 AM
اشکهای عیسی
(The Tears of Jesus)
2012 - 03 - 11 PM
عید میلاد مسیح را دوست دارم – اقتباس شده از دکتر جان ر. رایس
(I Love Christmas - Adapted From Dr. John R. Rice)
2011 - 12 - 18 PM

 

HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles    Feedback