Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΑΦΗΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΦΥΓΟΝ

THEY FORSOOK HIM AND FLED
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 4 Μαρτίου 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 4, 2018

“Τοῦτο δὲ ὅλον ἔγεινε διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56).


Ο Ιησούς τελείωσε την μοναχική Του ώρα προσευχής στον κήπο της Γεθσημανής. Ξύπνησε τους κοιμισμένους μαθητές. Είπε: “Ἐγέρθητε, ἄς ὑπάγωμεν· Ἰδού, ἐπλησίασεν ὁ παραδίδων με” (Ματθαίον κς΄. 46). Τότε ήρθε ο Ιούδας καθοδηγώντας “ὄχλον πολὺν μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ” (Ματθαίον κς΄. 47).

Όλοι οι μαθητές πρέπει να φαίνονταν ίδιοι μέσα στο σκοτάδι της Γεθσημανής. Ο Ιούδας είχε πει στους φρουρούς του Ναού: “Ὅντινα φιλήσω, αὐτὸς εἶναι· πιάσατε αὐτόν” (Ματθαίον κς΄. 48). Ο Ιούδας φίλησε τον Ιησού στο μάγουλο. “Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπίασαν αὐτόν” (Ματθαίον κς΄. 50). “Τότε ὁ Σίμων Πέτρος ἔχων μάχαιραν ἔσυρεν αὐτήν καὶ ἐκτύπησε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ τίον τὸ δεξιόν· ἦτο δὲ τὸ ὄνομα τοῦ δούλου Μάλχος” (Ιωάννην ιη΄. 10). Ο Ιησούς “πιάσας τὸ τίον αὐτοῦ ἰάτρευσεν αὐτόν” (Λουκάν κβ΄. 51). Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο να βάλει το σπαθί στη θέση του. Ο Ιησούς τού είπε: “Νομίζεις ὅτι δὲν δύναμαι ἤδη νὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα μου, καὶ θέλει στήσει πλησίον μου περισσοτέρους παρὰ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων; (72.000 άγγελοι!) Πῶς λοιπὸν θέλουσι πληρωθῆ αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτω πρέπει νὰ γείνῃ;” (Ματθαίον κς΄. 53-54). Ο Ιησούς τότε γύρισε προς εκείνους που είχαν έρθει να Τον συλλάβουν και είπε: “Ὡς ἐπὶ ληστήν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων νὰ μὲ συλλάβητε; Καθ᾿ ἡμέραν ἐκαθήμην πλησίον ὑμῶν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ δὲν μὲ ἐπιάσατε” (Ματθαίον κς΄. 55). Αυτό μας φέρνει στο κείμενό μας,

“Τοῦτο δὲ ὅλον ἔγεινε διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56).

Αυτά τα γεγονότα τα περιέγραψαν οι προφήτες εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα. Ο Δρ Ρ. Τσ. Χ. Λένσκι (Dr. R. C. H. Lenski) είπε: “Αυτό τα πράγμα έγινε για έναν και μόνο λόγο: ‘διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν’. Εδώ είναι οι πραγματικές δυνάμεις που ενεργούν σ' αυτό που συμβαίνει αυτήν τη νύχτα: ο Θεός εκτελεί τα προφητικά του σχέδια, κι έτσι ο Ιησούς εθελοντικά παραδίδει τον εαυτό του στα χέρια αυτού που τον συλλαμβάνει... Τώρα το εδάφιο 56 εκπληρώθηκε. Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, όλοι οι μαθητές έφυγαν” (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1964 edition, p. 1055; σημείωση στο Κατά Ματθαίον κς΄. 56).

“Τοῦτο δὲ ὅλον ἔγεινε διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56).

Σε αυτό το μήνυμα θα μπω βαθύτερα σ' αυτό το εδάφιο, για να δούμε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές “ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον”. Σύμφωνα με τον Δρ Τζορτζ Ρίκερ Μπέρι (Dr. George Ricker Berry), η λέξη “ἀφήσαντες” σημαίνει “εγκατέλειψαν” (A Greek-English Lexicon and New Testament Synonyms). Θα σας δώσω μερικούς από τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές άφησαν τον Ιησού, καθώς Τον εγκατέλειψαν και έφυγαν.

I. Πρώτον, άφησαν τον Ιησού και έφυγαν για να εκπληρωθούν οι γραφές των προφητών.

Το κείμενό μας λέει: “Τοῦτο δὲ ὅλον ἔγεινε διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν...” Αυτό συμπεριλαμβάνει την προφητεία σχετικά με τους μαθητές που Τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ο Ζαχαρίας ιγ΄. 6-7 λέει:

“Τί εἶναι αἱ πληγαὶ αὗται ἐν μέσῳ τῶν χειρῶν σου; Θέλει ἀποκριθῆ, Ἐκεῖναι, τὰς ὁποίας ἐπληγώθην ἐν τῷ οἴκῳ τῶν φίλων μου... πάταξον τὸν ποιμένα καὶ τὰ πρόβατα θέλουσι διασκορπισθῆ” (Ζαχαρίας ιγ΄. 6-7).

Σχετικά με τις λέξεις “πάταξον τὸν ποιμένα καὶ τὰ πρόβατα θέλουσι διασκορπισθῆ”, ο Δρ Χένρι Μ. Μόρις (Dr. Henry M. Morris) είπε:

Αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον κς΄. 31 και στο Κατά Μάρκον ιδ΄. 27 από τον Ίδιο τον Χριστό. Αυτός, ο Καλός Ποιμένας, θα έδινε τη ζωή Του για τα πρόβατα (Ιωάννην ι΄. 11), αλλά μέσα στο τραύμα αυτών των γεγονότων που αλλάζουν τον κόσμο, τα πρόβατά Του διασκορπίζονται για λίγο (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995 edition, p. 993; σημείωση στον Ζαχαρία ιγ΄. 7).

Ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε πως ο Ζαχαρίας ιγ΄. 7 προφήτευσε πως οι μαθητές θα Τον άφηναν και θα έφευγαν. Στο Κατά Ματθαίον κς΄. 31 ο Χριστός είπε:

“Πάντες ὑμεῖς θέλετε σκανδαλισθῆ ἐν ἐμοὶ τὴν νύκτα ταύτην· διότι εἶναι γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τὸν ποιμένα, καὶ θέλουσι διασκορπισθῆ τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης” (Ματθαίον κς΄. 31).

Ξανά, στο Κατά Μάρκον ιδ΄. 27,

“Λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντες θέλετε σκανδαλισθῆ ἐν ἐμοὶ τὴν νύκτα ταύτην· διότι εἶναι γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τὸν ποιμένα καὶ θέλουσι διασκορπισθῆ τὰ πρόβατα” (Μάρκον ιδ΄. 27).

Το γεγονός ότι οι μαθητές Τον άφησαν και έφυγαν τρέχοντας ήταν εκπλήρωση αυτής της προφητείας στον Ζαχαρία ιγ΄. 7.

“Τοῦτο δὲ ὅλον ἔγεινε διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56).

II. Δεύτερον, άφησαν τον Ιησού και έφυγαν επειδή ήταν μέλη μιας έκπτωτης φυλής.

Η ανθρώπινη φυλή είναι μια έκπτωτη φυλή. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Εσείς είστε αμαρτωλοί – επειδή ανήκετε σε μια αμαρτωλή φυλή – παιδιά του Αδάμ. Η Βίβλος λέει:

“Δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτω διῆλθεν ὁ θάνατος εἰς πάντας ἀνθρώπους” (Ρωμαίους ε΄. 12).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται “νεκροί στις αμαρτίες” (Εφεσίους β΄. 5). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον όλοι οι άνθρωποι είναι “εκ φύσεως παιδιά οργής” (Εφεσίους β΄. 3). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον εσείς είστε αμαρτωλοί από τη φύση σας. Μην κατηγορείτε τον Διάβολο για τα πάντα! Ο Διάβολος δεν θα μπορούσε να μας υποδουλώσει αν δεν ήμασταν αμαρτωλοί από τη φύση μας. Όλοι οι απόγονοι του Αδάμ είναι αμαρτωλοί από τη φύση τους. Εσείς είστε αμαρτωλοί από τη φύση σας. Ναι, εσείς!

Οι μαθητές ήταν σαν κι εμάς τους υπόλοιπους. Κι αυτοί ήταν “εκ φύσεως παιδιά οργής”. Και αυτοί ήταν “νεκροί στις αμαρτίες”. Και αυτοί ήταν γιοι του Αδάμ. Όπως είπε ένα παλιό παιδικό βιβλίο της Νέας Αγγλίας:

“Στου Αδάμ την πτώση
Αμαρτήσαμε όλοι.”

Οι μαθητές είχαν σαρκικά μυαλά που “εἶναι ἔχθρα εἰς τὸν Θεόν” (Ρωμαίους η΄. 7). Έτσι, απέρριπταν το Ευαγγέλιο κάθε φορά που το κήρυττε ο Χριστός σ' αυτούς. Όπως κι εσείς απορρίπτετε το Ευαγγέλιο! Ο Δρ Τζ. Βέρνον Μαγκί (Dr. J. Vernon McGee) είπε:

(Ο Χριστός) επανέλαβε πέντε φορές το γεγονός ότι πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει (Ματθαίον [ις΄. 21], ιζ΄. 12, ιζ΄. 22-23, κ΄. 18-19, κ΄. 28). Παρά την εντατική αυτή διδασκαλία, οι μαθητές απέτυχαν να κατανοήσουν τη σημασία (του Ευαγγελίου) παρά μονάχα μετά την ανάστασή Του (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 93; σημείωση στο Κατά Ματθαίον ις΄. 21).

Γιατί οι μαθητές δεν “κατανόησαν τη σημασία” του Ευαγγελίου; Η απάντηση είναι απλή,

“Ἐὰν δὲ καὶ ἦναι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν κεκαλυμμένον, εἰς τοὺς ἀπολλυμένους εἶναι κεκαλυμμένον” (B΄ Κορινθίους δ΄. 3).

Στη σημείωσή του στο Κατά Ιωάννην κ΄. 22, ο Δρ Μαγκί είπε πως οι μαθητές δεν αναγεννήθηκαν μέχρι που συνάντησαν τον αναστημένο Χριστό, και ανέπνευσε επάνω τους και είπε: “Λάβετε Πνεῦμα Ἃγιον” (J. Vernon McGee, Th.D., ibid., p. 498; σημείωση στο Κατά Ιωάννην κ΄. 22). (Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τα κηρύγματά μου σχετικά με αυτό το θέμα – “The Fear of the Disciples/Ο φόβος των μαθητών”“This Saying Was Hid From Them/Ἦτο ὁ λόγος οὗτος κεκρυμμένος ἀπ᾿ αὐτῶν”, “The Conversion of Peter/Η μεταστροφή του Πέτρου”, “Peter Under Conviction/Ο έλεγχος περί αμαρτίας του Πέτρου”, και “The False Repentance of Judas/Η ψεύτικη μετάνοια του Ιούδα.”)

“Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56).

Έπρεπε να το περάσουν αυτό για να καταλάβουν ότι ήταν αμαρτωλοί. Ακριβώς όπως ο Τζον Κέιγκαν (John Cagan) και η Έμι Ζαμπαλάγκα (Emi Zabalaga) έπρεπε να καταλάβουν ότι ήταν κατεστραμμένοι αμαρτωλοί. Ακριβώς όπως κι εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι είστε χαμένοι αμαρτωλοί!

Κάποιοι μπορεί να σας πουν ότι το παρατραβάω λέγοντας ότι οι μαθητές δεν ήταν αναγεννημένοι και μεταστραμμένοι έως μετά από την ανάσταση του Χριστού. Πιστεύετε ότι οι μαθητές ήταν διαφορετικοί από εσάς; Ξέρω ότι δεν ήταν διαφορετικοί από εμένα! Χωρίς το Αίμα του Ιησού δεν θα στεκόμουν μπροστά σας απόψε! Χωρίς το Αίμα του Ιησού θα ήμουν ακόμα ένας χαμένος αμαρτωλός που όδευε προς την Κόλαση!

Ο Ιησούς με αναζήτησε όταν ήμουν ξένος,
   Περιπλανώμενος μακριά από το ποίμνιο του Θεού.
Αυτός, για να με σώσει από τον κίνδυνο,
   Παρέμβαλλε το πολύτιμο Αίμα Του.
(“Come, Thou Fount” του Robert Robinson, 1735-1790).

Θαυμάζω το βιβλίο του Ίαν Χ. Μάρεϊ (Iain H. Murray), The Old Evangelicalism/Ο Παλαιός Ευαγγελικισμός (The Banner of Truth Trust, 2005). Μιλώντας για τη μεταστροφή γενικώς, ο Ίαν Χ. Μάρεϊ είπε: “Υπάρχει επείγουσα ανάγκη σήμερα για την ανάκτηση της αλήθειας για τη μεταστροφή. Μια ευρεία διαμάχη για το θέμα αυτό θα ήταν υγιής άνεμος που απομακρύνει χιλιάδες μικρότερα πράγματα” (p. 68). Γράψτε γι' αυτό το θέμα. Θέλω να ακούσω από σας, και θα απαντήσω προσωπικά σε κάθε άτομο! Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι rlhymersjr@sbcglobal.net.

“Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56),

επειδή δεν είχαν ακόμη καθαριστεί από την αμαρτία τους με το Αίμα του Ιησού! Εσείς έχετε καθαριστεί με το Αίμα του Ιησού; Έχετε; Έχετε; Δεν έχετε καμία ελπίδα αν δεν καθαριστείτε με το Αίμα του Ιησού!

III. Τρίτον, άφησαν τον Ιησού και έφυγαν επειδή δεν είχαν πραγματικά ελεγχθεί περί αμαρτίας μέχρι εκείνον τον καιρό.

Είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στη δική τους ικανότητα. Το βλέπουμε αυτό ξανά και ξανά πριν ο Χριστός αναστηθεί από τους νεκρούς, και πριν εμφανιστεί και αναπνεύσει επάνω τους. Για παράδειγμα, ο Ιησούς είπε στον Πέτρο πως θα Τον απαρνιόταν εκείνη τη νύχτα. Έπρεπε ακόμα να περάσουν από το έργο του Άγιου Πνεύματος που μαραίνει – για να τους κάνει να νιώσουν την αμαρτία τους!

“Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Πέτρος· Καὶ ἄν γείνῃ χρεία νὰ ἀποθάνω μετὰ σοῦ, δὲν θέλω σὲ ἀπαρνηθῆ. Ὁμοίως εἶπον καὶ πάντες οἱ μαθηταί” (Ματθαίον κς΄. 35).

Ούτε ένας από τους μαθητές δεν είχε μεταστραφεί ακόμα! Όπως κι εσείς! Πρέπει να περάσετε από το μαρασμό του Αγίου Πνεύματος – να σας κάνει να νιώσετε την αμαρτία σας! Ο Δρ Μάρτιν Λόιντ-Τζόουνς (Dr. Martyn Lloyd-Jones) είπε:

Δεν υπάρχει πραγματικός ευαγγελισμός χωρίς τη διδασκαλία της αμαρτίας, και χωρίς την κατανόηση της αμαρτίας... ο ευαγγελισμός πρέπει να ξεκινάει με την αγιότητα του Θεού, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και τις αιώνιες συνέπειες του κακού και της αδικίας. Μόνο ο άνθρωπος που έχει δει την ενοχή του με αυτόν τον τρόπο θα τρέξει στον Χριστό για απελευθέρωση και λύτρωση (Σημείωση του Δρ Χάιμερς: Εγώ ο ίδιος ελέγχθηκα βαθιά περί αμαρτίας παίζοντας το ρόλο του Ιούδα σε ένα πασχαλινό θεατρικό έργο!) (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Studies in the Sermon on the Mount, InterVarsity, 1959, volume 1, p. 235; έμφαση δική μου).

Οι μαθητές δεν πέρασαν από πραγματικό έλεγχο περί αμαρτίας μέχρι που όλοι “ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον”. Όταν οι μαθητές είπαν λίγο νωρίτερα: “Πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες”,

“Ἀπεκρίθη πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς· Τώρα πιστεύετε; Ἰδού, ἔρχεται ὥρα, καὶ ἤδη ἦλθε, νὰ σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ νὰ ἀφήσητε ἐμὲ μόνον...” (Ιωάννην ις΄. 30-32).

Την θλίψη και τον έλεγχο περί αμαρτίας που ένιωσε ο Πέτρος, αφού αρνήθηκε τον Χριστό, σίγουρα τα ένιωσαν και οι άλλοι μαθητές. “Καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε πικρῶς” (Λουκάν κβ΄. 62). Ο Δρ Ου. Γκ. Θ. Σεντ (Dr. W. G. T. Shedd) σχολίασε: “Το Άγιο Πνεύμα υπό κανονικές συνθήκες δεν αναγεννά έναν άνθρωπο μέχρις ότου έχει ελεγχθεί περί αμαρτίας” (Shedd, Dogmatic Theology, volume 2, page 514). Και οι μαθητές δεν είχαν ελεγχθεί περί αμαρτίας μέχρι που πρόδωσαν τον Ιησού. Τότε κατάλαβαν ότι χρειάζονταν απεγνωσμένα να γίνουν καθαροί με το Άγιο Αίμα Του! Κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι μπορείτε να μεταστραφείτε χωρίς πρώτα να ελεγχθείτε περί της αμαρτία σας! Δεν θα μεταστραφείτε μέχρι να ελεγχθείτε για την αμαρτία σας! Ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι κλαίνε σαν τον Πέτρο πριν μεταστραφούν. Εσείς έχετε κλάψει πικρά δάκρυα;

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τώρα θα επιστρέψω και θα τα εφαρμόσω αυτά σε εκείνους από σας που δεν έχετε μεταστραφεί ακόμα. Έχετε νιώσει ότι είστε κατεστραμμένοι αμαρτωλοί, ότι η καρδιά σας “εἶναι ἀπατηλή... καὶ σφόδρα διεφθαρμένη”; (Ιερεμίας ιζ΄. 9). Έχετε νιώσει “Ταλαίπωρος ἄνθρωπος ἐγώ· τὶς θέλει μὲ ἐλευθερώσει ἀπὸ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;” (Ρωμαίους ζ΄. 24). Έχετε χάσει κάθε ελπίδα στον εαυτό σας; Έχετε κλάψει για την αμαρτία σας; Δεν έχετε καμία ελπίδα μέχρι να κλάψετε για την αμαρτία σας! Μέχρι να πείτε: “Θεέ μου δείξε έλεος σε μένα τον αμαρτωλό!” Όπως είπε ο Δρ Λόιντ-Τζόουνς: “Μόνο ο άνθρωπος που έχει δει την ενοχή του με αυτόν τον τρόπο θα τρέξει στον Χριστό για απελευθέρωση και λύτρωση” (ibid.).

Στο όνομα του Ιησού, με μια φωνή, ψάλλετε έναν ιερό ύμνο,
Και σκεφτείτε τα θεραπευτικά ποτάμια που έχυσε από κάθε αιματηρό άκρο.

Ω, ποιος μπορεί να διηγηθεί τις θλίψεις που υπέφερε όταν έχυσε αυτό το αγνό αίμα,
Τι πόνους είχε το βασανισμένο στήθος Του όταν φορτώθηκε την ενοχή μας;

Δεν ήταν η προσβλητική φωνή της περιφρόνησης, που Του έσφιξε την καρδιά,
Τα καρφιά που Τον τρύπησαν, τα αιχμηρά αγκάθια, δεν προκάλεσαν τον πιο θλιβερό πόνο.

Αλλά, κάθε δύσκολος αναστεναγμός πρόδιδε μια βαρύτερη θλίψη μέσα Του,
Πως επάνω στην επιβαρυμένη ψυχή του ήταν φορτωμένο το βάρος όλης της αμαρτίας μας.
   (“The Lord Hath Laid on Him” του William Hiley Bathurst, 1796-1877;
      με τη μελωδία του “Amazing Grace.”)

Πρέπει να νιώσετε την αμαρτία σας τόσο έντονα ώστε να κλάψετε πραγματικά δάκρυα όπως κάνουν στην Κίνα στην πνευματική αναζωπύρωση εκεί.

Σε λίγο θα σας ζητήσω να έρθετε και να καθίσετε στις δύο πρώτες σειρές για να μιλήσετε μαζί μας για τη σωτηρία. Πολλοί από εσάς θα έρθετε, αλλά για τους περισσότερους δεν θα έχει καμία σημασία. Θα φύγετε από εδώ ως χαμένοι αμαρτωλοί. Γιατί δεν θα σας βοηθήσει να έρθετε εδώ; Επειδή δεν νιώθετε χαμένοι. Είστε σαν τους μαθητές. Έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Νομίζετε ότι μπορείτε να ζήσετε τη ζωή σας ως Χριστιανοί όπως είστε. Αλλά κάνετε λάθος. Αργά ή γρήγορα ο διάβολος θα έρθει και θα σας βάλει σε πειρασμό. Και θα κάνετε αυτό ακριβώς που έκαναν και οι μαθητές. Θα αφήσετε τον Χριστό. Θα φύγετε απ' αυτήν την εκκλησία. Θα μπείτε σε μια ζωή αμαρτίας. Πώς το ξέρω αυτό; Επειδή κηρύττω εδώ και 60 χρόνια. Έχω δει εκατοντάδες ανθρώπους σαν κι εσάς. Γι' αυτό ξέρω ότι θα εγκαταλείψετε τον Χριστό όπως έκαναν και οι μαθητές εκείνο το βράδυ. Αργά ή γρήγορα θα κάνετε αυτό ακριβώς που έκαναν κι εκείνοι. Δεν νομίζετε ότι θα το κάνετε. Αλλά κάνετε λάθος! Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Έχετε ήδη σκεφτεί να φύγετε από την εκκλησία. Να είστε ειλικρινείς. Έχετε ήδη σκεφτεί να φύγετε, έτσι δεν είναι; Δεν το έχετε σκεφτεί; Δεν το έχετε σκεφτεί; Ξέρετε ότι το έχετε σκεφτεί.

Πρέπει να κοιτάξετε την καρδιά σας. Πρέπει να νιώσετε την αμαρτία σας. Πρέπει να νιώσετε την έλλειψη πίστης που έχετε στον Ιησού. Πρέπει να νιώσετε ότι είστε χαμένοι αμαρτωλοί! Πρέπει να νιώσετε ένοχοι – ένοχοι που δεν εμπιστεύεστε τον Ιησού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία απ' όλες – η αμαρτία του να μην εμπιστεύεσαι τον Ιησού. Ο Ιησούς είπε: “Ὅστις δὲν πιστεύει εἶναι ἤδη κεκριμένος” (Ιωάννην γ΄. 18). Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να πάτε στην Κόλαση. Είστε ήδη καταδικασμένοι! Ο Δρ Λόιντ-Τζόουνς είπε: “ Μόνο (όταν θα έχετε) δει (και νιώσει) την ενοχή (σας) με αυτόν τον τρόπο θα (τρέξετε) στον Χριστό για απελευθέρωση και λύτρωση”. Νιώθετε την δική σας αμαρτία; Αν νιώθετε την αμαρτία σας και σας ενοχλεί, τότε θα έρθετε στον Ιησού και θα Τον εμπιστευείτε, και θα σας σώσει, και θα καθαριστείτε με το Αίμα που έχυσε για να σας καθαρίσει από την αμαρτία σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθείτε πραγματικά. Προσεύχομαι να μην υπάρξει ποτέ Κυριακή που δεν θα κηρύξω για το Αίμα του Ιησού. Δεν γνωρίζω κανένα άλλο ευαγγέλιο παρά αυτό – εμπιστευθείτε τον Ιησού και θα καθαριστείτε. Το Αίμα του Ιησού που χύθηκε στον σταυρό του Γολγοθά είναι η μόνη σας ελπίδα! Αλλά εσείς δεν αναφέρετε ούτε τον Ιησού, ούτε το Αίμα Του! Γιατί; Επειδή δεν νιώθετε την αμαρτία σας – γι' αυτό! Γι' αυτό! Γι' αυτό! Προσπαθείτε να μάθετε τις σωστές λέξεις. Ω, πόσο ανόητοι είστε! Ο Αυγουστίνος είπε: “Οι καρδιές μας είναι ανήσυχες μέχρι να βρουν ανάπαυση σε Σένα”. Υπάρχει μια πηγή με αίμα, τραβηγμένο απ' τις φλέβες του Σωτήρα. Και οι αμαρτωλοί βουτηγμένοι εκεί, χάνουν όλες τις ένοχες βρωμιές τους. Ελάτε στον Ιησού τώρα. Καθαριστείτε από κάθε αμαρτία με το Άγιο Αίμα Του! Αμήν.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Alone” (του Ben H. Price, 1914).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΦΗΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΦΥΓΟΝ

THEY FORSOOK HIM AND FLED

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Τοῦτο δὲ ὅλον ἔγεινε διὰ νὰ πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφήσαντες αὐτὸν ἔφυγον” (Ματθαίον κς΄. 56).

(Ματθαίον κς΄. 46, 47, 48, 50, Ιωάννην ιη΄. 10,
Λουκάν κβ΄.51, Ματθαίον κς΄. 53-54, 55)

I.   Πρώτον, άφησαν τον Ιησού και έφυγαν για να εκπληρωθούν οι
γραφές των προφητών, Ζαχαρίας ιγ΄. 6-7, Ματθαίον κς΄. 31,
Μάρκον ιδ΄. 27.

II.  Δεύτερον, άφησαν τον Ιησού και έφυγαν επειδή ήταν μέλη μιας
έκπτωτης φυλής, Ρωμαίους ε΄. 12, Εφεσίους β΄. 5, 3,
Ρωμαίους η΄. 7, Β΄ Κορινθίους δ΄. 3.

III. Τρίτον, άφησαν τον Ιησού και έφυγαν επειδή δεν είχαν πραγματικά
ελεγχθεί περί αμαρτίας μέχρι εκείνον τον καιρό, Ματθαίον κς΄. 35,
Ιωάννην ις΄. 30-32, Λουκάν κβ΄. 62, Ιερεμίας ιζ΄. 9,
Ρωμαίους ζ΄. 24, Ιωάννην γ΄. 18.