Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHÚA JÊ-SUS CHRIST THIẾT LẬP VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI TRÊN ĐẤT NHƯ THẾ NÀO

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
chiều Chúa Nhật, ngày 13 tháng Giêng năm 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

“Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san; và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một” (Xa-cha-ri 14:4-5,9).


Hầu hết mọi người trên thế gian nầy đã nghe về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ, sai bởi Đức Chúa Trời đến trong tử cung của nữ Đồng Trinh Ma-ri, sanh trong chuồng chiên tại Bêt-lê-hem. Vâng, các bạn đã có nghe về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ. Và vả lại sự nói đến trong Kinh Thánh về việc Trở Lại Lần Thứ Nhì của Ngài nhiều hơn sự nói đến lần thứ nhất của Đấng Christ với tỷ số là tám một. Tiến sĩ David Jeremiah nói,

Học giả đếm 1,845 sự nhắc đến của Kinh Thánh về sự Đến Lần Thứ Nhì, bao gồm 318 trong Tân Ước. Sự trở lại của Ngài được nhấn mạnh không ít hơn mười bảy sách Cựu Ước và bảy trong mười chương trong Tân Ước. Chính [Đấng Christ] nhắc đến sự trở lại của chính Ngài hai mươi mốt lần. Sự Đến Lần Thứ Nhì là thứ nhì chỉ với đức tin như là chủ đề trội nhất của Tân Ước (David Jeremiah, D.D., Chuyện Gì Đang Xảy Ra? ‘What in the World is Going On?’, Nhà Xuất Bản Thomas Nelson, 2008, tr. 217).

Một trong những phân đoạn Kinh Thánh rõ nhất liên quan đến sự Trở Lại Lần Thứ Hai của Đấng Christ là phân đoạn của chúng ta, Xa-cha-ri 14:4-5,9. Chúng ta học được ba bài học tuyệt hay từ đoạn nầy.

I. Thứ nhất, Đấng Christ sẽ trở lại trên Núi Ô-li-ve.

Tôi quả quyết rằng sự ghi chú Scofield là chính xác đúng.

Xa-cha-ri đoạn 14 là tóm tắt lại toàn bộ sự kiện. Thứ tự [sự kiện] là: (1) Sự tụ hội của những quốc gia, c.2 (xem “Ha-ma-ghê-đôn,” Khải-Huyền 16:14, 19:11, ghi chú); (2) sự giải phóng, c.3; (3) sự trở lại của Đấng Christ trên Núi Ô-li-ve, và sự thay đổi cụ thể của cảnh vật, c.4-8; (4) sự thiết lập vương quốc, và trọn phước lành trên đất, c.9-21 (Kinh Thánh Scofield, bản 1917, tr. 978; ghi chú dựa trên Xa-cha-ri 13:8).

Quyền lực thế gian, dẫn đầu bởi Antichrist, sẽ sai quân đội của chúng nghịch cùng Y-sơ-ra-ên trong Trũng Mê-ghi-đôn, được biết là Ha-ma-ghê-đôn. Quân đội của Antichrist sẽ tiến đên Giê-ru-sa-lem, nhưng Đấng Christ sẽ trở lại thình lình từ trời và chế ngự chúng. Xin đứng lên và đọc Xa-cha-ri 14:3-4.

“Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẻ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam” (Xa-cha-ri 14:3-4).

Bạn có thể ngồi xuống.

“Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve” (Xa-cha-ri 14:4). Núi Ô-li-ve nằm về phía đông Giê-ru-sa-lem. Đây là cùng Núi Ô-li-ve nơi mà Chúa Jê-sus cầu nguyện trong đêm trước khi Ngài bị bắt. Đây cũng là cùng Núi Ô-li-ve nơi mà Chúa Jê-sus thăng thiên về Trời, như được ghi lại trong Công-Vụ 1:9-12.

“Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hởi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jê-sus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:9-12).

“Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve” (Xa-cha-ri 14:4). Cùng đôi chân mà bị đóng bởi đinh trên Cây Thập Tự sẽ giáng xuống trên cùng cái núi mà Ngài đã thăng thiên về Trời trong Công-Vụ 1:9.

“Và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam” (Xa-cha-ri 14:4). Tiến sĩ McGee nói,

Những sự thay đổi cụ thể sẽ diễn ra đã được nhắc cho chúng ta ở đây. Sẽ có trận động đất lớn, và Núi Ô-li-ve sẽ xé ra chính giữa. Phân nửa sẽ dời qua phương bắc và phân nửa dời qua phương nam. “Đến nỗi thành ra một trũng rất lớn” (J. Vernon McGee, Th.D., Xuyên Qua Kinh Thánh ‘Thru the Bible,’ Nhà Xuất Bản Thomas Nelson, 1982, quyển III, tr. 986).

Như vậy, đó là điểm thứ nhất – Đấng Christ sẽ trở lại qua đám mây đến trên Núi Ô-li-ve.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NHỮNG BÀI GIẢNG CHÚNG TÔI HIỆN CÓ
TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN.
VÀO TRANG MẠNG WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NHẤN VÀO NÚT MÀU XANH LÁ CÂY CÓ CHỮ “APP” TRÊN ĐÓ.
LÀM THEO CHỈ DẪN HIỆN LÊN TRÊN ĐÓ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Thứ hai, Đấng Christ sẽ trở lại cùng các thánh của Ngài.

Hãy xem phần cuối của câu năm.

“Bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi” (Xa-cha-ri 14:5).

Điều nầy có nghĩa rằng những Cơ-đốc Nhân đồng trị trước đây sẽ đổ xuống từ trời, theo Đấng Christ, đến Núi Ô-li-ve. Sự kiện nầy đã được Hê-nóc nói tiên tri đầu tiên.

“Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh” (Giu-đe 14).

Và Sứ-đồ Giăng đã nói điều nầy trong Khải-Huyền 19:14, “Các đạo binh trên trời…theo Ngài,” khi Ngài ngự trên Núi Ô-li-ve để huỷ diệt quân đội của Antichrist. Tiến sĩ Jeremiah nói,

Đạo binh trên trời mà theo Đấng Christ trong sự trở lại lần thứ hai sẽ được dựng lên bởi những thánh và thiên sứ – những người như bạn và tôi đứng kề sát nhau cùng những thiên thể của năng quyền mênh mông…họ sẽ không đánh. Chính Chúa Jê-sus sẽ giết những người nổi loạn (David Jeremiah, như đã trích, tr. 224).

“Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi” (Xa-cha-ri 14:5).

Tiến sĩ McGee nói,

Đây là một phân đoạn Kinh Thánh thú vị. Nó là hình ảnh Chúa Jê-sus Christ trở lại trên đất. Chúng ta cũng tìm thấy điều nầy trong Khải-Huyền 19 chổ mà chúng ta được cho biết rằng đạo binh trên trời sẽ theo Ngài (J. Vernon McGee, như đã trích).

Đó là điểm trọng đại thứ nhì trong lời tiên tri của Xa-cha-ri – Đấng sẽ trở lại để chiến thắng đạo binh của Antichrist cùng với các thánh của Ngài. Hết thảy những người biến đổi thật sự, xuyên qua mọi thời đại, sẽ trở lại cùng Đấng Christ trên đất cùng một lúc.

Mười ngàn nhân lên mười ngàn
   Trong quần áo lóng lánh, sáng chói,
Đạo binh của các thánh được chuộc rồi
   Làm chật ních dốc ánh sáng;
Đã kết thúc, hết thảy kết thúc,
   Trận chiến cùng chết và tội;
Mở rộng toan những cổng vàng,
   Và để người chiến thắng vào.
(“Mười Ngàn Nhân Lên Mười Ngàn ‘Ten Thousand Times Ten Thousand’
      bởi Henry Alford, 1810-1871 [được phỏng dịch]).

John Cennick và Charles Wesley viết,

Kìa! Ngài ngự xuống trên đám mây,
   Một lần vì cứu chuộc đã giết;
Hàng ngàn, hàng ngàn thánh tham gia,
   Vênh vang chiến thắng đoàn của Ngài;
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
   Chúa hiện diện trên đất trị vì.
(“Kìa! Ngài Đến ‘Lo! He Comes’” bởi John Cennick, 1718-1755;
      sửa đổi bởi Charles Wesley, 1707-1788).

III. Thứ ba, Đấng Christ sẽ trở lại để thiết lập Vương Quốc Ngài trên đất.

Xin đứng lên và đọc lớn tiếng Xa-cha-ri 14:9.

“Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một” (Xa-cha-ri 14:9).

Bạn có thể ngồi xuống. Đấng Christ sẽ làm vua trên toàn thế gian trong ngày đó. Cuối cùng, sự cầu nguyện mà Cơ-đốc Nhân cầu xin hơn hai ngàn năm sẽ được nhậm lời,

“Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10).

Và Vương Quốc của Ngài trên đất sẽ còn tồn tại đến ngàn năm. Xin lật qua Khải-Huyền, chương 20, câu 4 đến 6. Đọc lớn tiếng những câu đó.

“Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jê-sus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm” (Khải-Huyền 20:4-6).

Chứng Nhân Giê-hô-va tin vào Vương Quốc một ngàn năm. Nhưng chính họ không biết đi vào bằng cách nào! Tôi có chứng đạo đơn của Chứng Nhân Giê-ho-va ở trong văn phòng của tôi có tựa đề “Hết Thảy Sự Đau Khổ Sớm Kết Thúc! ‘All Suffering Soon to End!’” Ở cuối chứng đạo đơn có nói, “Khi sự cuối cùng đến, ai sẽ sống sót?...những ai học ý chỉ của Giê-hô-va và làm theo” (“Hết Thảy Sự Đau Khổ Sớm Kết Thúc!,” Tháp Canh Kinh Thánh và Hội Chứng Đạo Đơn của Pennsylvania (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania), 2005, tr. 6). Cho nên, Chứng Nhân Giê-hô-va dạy rằng con đường vào Vương Quốc là phải “học” lẽ thật của Đức Chúa Trời “và làm theo.” Đó là sự sai lầm to lớn. Nó là sai lầm về sự cứu rỗi bởi việc làm – cứu rỗi bởi “học” điều gì và “làm” nó! Thật kỳ lạ, sai lầm của Chứng Nhân Giê-hô-va khá tương tự với Công Giáo La-mã mà họ thường nói chống lại. Công Giáo và Chứng Nhân Giê-hô-va cả hai dạy sự cứu rỗi do việc làm, sự cứu rỗi do nơi học và làm theo!

Nhưng chính Kinh Thánh dạy sự cứu rỗi bởi ân điển, không phải do nơi học và làm theo; không bởi sức riêng của con người, nhưng bởi riêng ân điển.

“Vả ấy, là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

John Newton nói,

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng
   Đời tôi vốn tràn những lệ đắng!
Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy.
   Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu,
   Buồn lo đã làm vắng niềm tin.
Nhưng Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm màu
   Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên!
(“Ơn Lạ Lùng ‘Amazing Grace’” bởi John Newton, 1725-1807).

Nguyện xin Chúa ban ân điển cho bạn để

“Hãy tin Đức Chúa Jê-sus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công Vụ 16:31).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Jack Ngann:
“Ngài Đến Lần Nữa ‘He is Coming Again’
(bởi Mabel Johnston Camp, 1871-1937).


DÀN BÀI CỦA

CHÚA JÊ-SUS CHRIST THIẾT LẬP VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI TRÊN ĐẤT NHƯ THẾ NÀO

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.

“Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san; và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một” (Xa-cha-ri 14:4-5,9).

I.   Thứ nhất, Đấng Christ sẽ trở lại trên Núi Ô-li-ve
Xa-cha-ri 14:3-4; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:9-12.

II.  Thứ hai, Đấng Christ sẽ trở lại cùng các thánh của Ngài, Xa-cha-ri 14:5;
Giu-đe 14; Khải-Huyền 19:14.

III. Thứ ba, Đấng Christ sẽ trở lại đế thiết lập Vương Quốc của Ngài trên đất,
Xa-cha-ri 14:9; Ma-thi-ơ 6:10: Khải-Huyền 20:4-6;
Ê-phê-sô 2:8-9; Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 16:31.