Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
HÃY ĐỂ LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH THÚC ĐẨY BẠN!

LET BIBLE PROPHECY MOTIVATE YOU!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Chiều Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 20, 2018

“Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau”
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).


Sứ-đồ Phao-lô đưa ra cho chúng ta sự miêu tả về “sự sung sướng” trong những câu nầy. Và rồi ông cho đoạn Kinh văn cho chúng ta,

“Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau”
   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).

Chữ Hy-lạp dịch cho “yên ủi” là “parakalěō.” Nó có nghĩa “yên ủi” và “khích lệ” theo bản (NIV).

Bây giờ nguyên cả đoạn văn là từ câu 13 đến câu 17. Đoạn Kinh văn nầy đưa ra “sự sung sướng” về Cơ-đốc Nhân vào thời kỳ cuối. Những Cơ-đốc Nhân trong Tê-sô-la-ni-ca đang trải qua sự bất bớ từ dân ngoại La-mã và dân Do Thái chưa tin. Một số họ đã qua đời. Họ chết cách chết của tử đạo! Những người tại Tê-sa-lô-ni-ca phiền vì điều nầy. Cho nên Phao-lô cho họ biết về “sự sung sướng” để khích lệ họ. Tiến sĩ Thomas Hale đưa ra cho chúng ta sự giải thích về “sự sung sướng”:

“Những người còn sống lúc sự trở lại của Đấng Christ sẽ được cất lên không trung. Tại lúc đó những ai sống sẽ được hợp cùng những người đã chết…Vì thế hãy khích lệ nhau bằng những lời nầy” (Lời Chú Thích Tân Ước Ứng Dụng ‘The Applied New Testament Commentary’; ghi chú dựa trên 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17,18).

Tôi sẽ giảng dựa trên đoạn văn nầy, và cho bạn biết về “sự sung sướng” trong chi tiết hơn vào dịp khác. Mục đích của tôi tối nay là để chỉ bạn rằng một trong những lý do chính về lời tiên tri Kinh Thánh là để yên ủi và khích lệ chúng ta.

“Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau”
   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).

I. Thứ nhất, những dấu hiệu về sự trở lại của Đấng Christ ban sự khích lệ.

Trong thời niên thiếu của tôi thế gian trở thành hỗn loạn. Đó là vào những năm 1960. Luôn luôn lúc nào cũng có hiện diện sự sợ hãi huỷ diệt hàng loạt do nguyên tử. Liên Bang Soviet có thể thả bom trên thành phố của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chiến tranh Việt Nam cứ diễn ra ác liệt. Tôi sợ phải bị bắt đi lính và chết trong rừng ở đó. Cuộc chiến tranh đó vô tận và vô nghĩa. Tôi muốn lấy bằng cử nhân đại học. Cùng lúc đó có những cuộc náo loạn. Những người náo loạn thiêu huỷ Chicago khá nhiều vào lúc Hội Đồng Dân Chủ ở đó. Jonh F. Kennedy đã bị ám sát. Bobby Kennedy, Tiến sĩ Martin Luther King, Malcolm X, và George Wallace cũng bị tật nguyền cả đời do bị ám sát thất bại. Rồi kế đó là sự nổi dây mở mang thuốc phiện. Woodstock, và ban Beatles, và tôn giáo phương Đông, và những sự tấn công dữ dội bởi Sa-tan và quỉ dữ nó. Như người Hippies nói, “Nó quá sức tưởng cho tôi.” Sự hỗn độn và sợ hãi trong thời điểm đó át hẳn.

Trong thời lộn xộn đó, tấm lòng và tâm tôi vững vàng bởi những “dấu hiện” về sự trở lại của Đấng Christ.

Đêm thật tối u, tội lỗi đối chọi chúng ta,
   Thật nặng gánh buồn phiền chúng ta mang;
Nay chúng ta thấy dấu hiệu Ngài đến;
   Lòng sáng bừng trong chúng ta, chén vui mừng ngập tràn!

Hãy đứng và cùng tôi hát điệp khúc!

Ngài lại đến lần nữa, Ngài lại đến lần nữa,
   Chính Chúa Jê-sus, Đấng bị chối bỏ bởi người;
Ngài lại đến lần nữa, Ngài lại đến lần nữa,
   Cùng năng quyền và đại vinh hiển, Ngài lại đến lần nữa!
(“Ngài Đến Lần Nữa ‘He Is Coming Again’
      bởi Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Bạn có thể an toạ. Đây là vài “dấu hiệu” đã khích lệ tôi!

        1. Nước Do Thái, được thành lập năm 1948, với dân Do Thái khắp nơi trở về xứ sở mà Đức Chúa Trời đã ban cho.

Chúa Jê-sus phán, “Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24). “Hỡi dân ta, nầy, …ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên” (Ê-xê-chi-ên 37:12). “…trong những năm sau rốt ngươi sẽ đến trong một đất là đất đã được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc;” (Ê-xê-chi-ên 38:8). Tổng Thống Trump tuyên bố Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Do Thái vài ngày trước đây. Dân Do Thái trở về xứ sở là dấu hiệu mạnh là chúng ta đang tiến nhanh đến sự cuối cùng thời đại nầy và sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ!

Ha-lê-lu-gia! Christ sẽ trở lại lần nữa rất sớm!

Ngài lại đến lần nữa, Ngài lại đến lần nữa,
   Chính Chúa Jê-sus, Đấng bị chối bỏ bởi người;
Ngài lại đến lần nữa, Ngài lại đến lần nữa,
   Cùng năng quyền và đại vinh hiển, Ngài lại đến lần nữa!

        2. “Dấu hiệu” về sự gia tăng bất bớ Cơ-đốc Nhân và Do Thái.

“Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta” (Ma-thi-ơ 24:9). Mục tiêu của Hồi Giáo là tiêu diệt nước Do Thái và dân Do Thái. Trong Hoa Kỳ, ACLU đang làm mọi cách mà họ có thể làm để im hơi lặng tiếng hội thánh và làm yếu đi Cơ-đốc Giáo. Có “sự thay thế” thần học được phổ biến gia thêm – mà nói đến tất cả lời hứa trong Kinh Thánh là cho Cơ-đốc Nhân – nhưng hết thảy sự rủa sả thuộc Dân Do Thái! Vì vậy nhiều hội thánh Cải Cách đi theo hình thức lạ chống nghịch Chủ Nghĩa Semit. Đức Chúa Trời giúp chúng ta!

Lời tiên tri nầy khích lệ chúng ta, bởi vì nó được làm trọn trước mắt chúng ta! Đức Chúa Trời là tối cao!

“Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau”
   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).

Hãy hát!

Ngài lại đến lần nữa, Ngài lại đến lần nữa,
   Chính Chúa Jê-sus, Đấng bị chối bỏ bởi người;
Ngài lại đến lần nữa, Ngài lại đến lần nữa,
   Cùng năng quyền và đại vinh hiển, Ngài lại đến lần nữa!

Bạn có thể an toạ.

        3. Sự bội đạo gia tăng trong thời cuối.

“Ngày đó sẽ không đến, trừ ra có sự xa ngã sẽ đến [“sự bỏ đạo” – Criswell] trước” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).

“Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẻ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:11, 12). Điều nầy ám chỉ đến những hội thánh không tin kính trong ngày sau cùng. Bội đạo trong thời kỳ sau cùng là cội nguồn nó là ma quỉ, “Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì” (1 Ti-mô-thê 4:1, 2). Sự bội đạo trong đời sau rốt đến từ những mục sư không biến đổi chối bỏ Kinh Thánh. “Thần học mới” và “đạo đức mới” là tác phẩm của sự bội đạo nầy, mà đã huỷ diệt những hội thánh, chứa những người hư mất. Nó bắt đầu với mục vụ của Charles G. Finney và đã tăng trưởng cho đến khi nó bây giờ khống chế gần hết những hội thánh chính thống, và ảnh hưởng những hội thánh bảo thủ càng hơn. Sự “bội đạo” cuối cùng tạo nên “đại dâm phụ” trong Khải-Huyền 17, “Cơ-đốc bội giáo (Christendom), vùng lên dưới chế độ giáo hoàng” (Scotfield).

Xu hướng hiện tại cho thấy rằng chỉ khoãng 4% thiếu niên sẽ là Cơ-đốc Nhân phúc âm khi họ thành người lớn – có nghĩa là 34% những người phúc âm ngày nay sẽ suy giảm còn chỉ 4% trong vài năm tới. “Chúng ta đang tiến tới thảm hoạ thuộc linh” (Tiến sĩ Jack W. Hayford, ngày 16 tháng 8 năm 2006). Xem “Phúc Âm Thụt Lùi Lớn ‘The Great Evangelical Recession’” bởi John S. Dickerson. “Sáu Nhân Tố sẽ bóp nát hội thánh Hoa Kỳ.” Đó là tiểu đề quyển sách của Dickerson. Ngày nay 88 phần trăm thanh thiếu niên lớn lên trong gia đình Cơ-dốc Nhân không còn là Cơ-đốc Nhân sau khi họ ra trường trung học. Sớm muộn đất nước của chúng ta sẽ do họ thống trị – và nó sẽ trở thành Hoa Kỳ tà giáo!

II. Thứ hai, sự áp dụng.

Một vài người truyền bá phúc âm đang nói đến tình hình khủng khiếp trước mắt chúng ta. Nhưng họ không biết phải làm như thế nào. Tôi tin rằng không có làm được điều gì cụ thể. Nền văn minh của chúng ta sẽ đổ rời ra. Những người trẻ chúng ta trở nên tàn ác. Những sự ghê tởm không thể tưởng được chờ đợi chúng ta.

Chúng ta phải chuẩn bị chính mình để sống như một thiểu số nhỏ, bị tấn công tứ phía bởi bầy người tà giáo hung hăng tàn ác không khác gì người tà giáo của La-mã mà đã tấn công những Cơ-đốc Nhân đầu tiên. Xin lật qua 1 Tê-sa-lô-ni-ca, đoạn một, câu năm.

“Vả, đạoTin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép…”
   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5).

Thời gian ngắn ngủi. Bạn đừng nên lãng phí và “chơi đùa” với Cơ-đốc Giáo. Các bạn trẻ, đừng chỉ nhận lời từ học Kinh Thánh. Hãy tìm sự biến đổi thật sự. Hãy tím cách sống đời sống Cơ-đốc Nhân thật sự!

Bây giờ hãy xem câu 9,

“Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật”
   (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Hãy quay bỏ những thần tượng trong đời sống của bạn mà đến cùng Đức Chúa Trời. Phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bằng cả cơ bắp của con người bạn.

Thời gian ngắn ngủi. AntiChrist đang đến. Bạn có thể bỏ mạng để trở nên Cơ-Đốc Nhân! Hãy quay khỏi thần tượng của bạn ngay bây giờ! Hãy hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống ngay bây giờ! Xin xem câu 10.

“Đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jê-sus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).

Hãy đợi Con Đức Chúa Trời đến từ Thiên Đàng – Chúa Jê-sus, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời hầu đến. Hãy đọc “Thống Khổ vì Đấng Christ ‘Tortured for Christ’” bởi Mục sư Wurmbrand. Hãy sống như là một người chờ đợi để chịu khổ vì Đấng Christ. Hãy bước ra từ thế gian hư mất. Vâng, mời gọi những bạn hư mất đến nhà thờ. Nhưng nếu như họ không chịu đến, thì buông họ như buông viên đá nóng. Kết bạn với những đứa trẻ được cứu trong hội thánh chúng ta. Nhóm họp nhau lại trong sự cầu nguyện. Đem tên vào khi bạn đi rao giảng phúc âm. Hãy sống cho Đức Chúa Trời! Sống cho Đấng Christ! Sống vì hội thánh. Thời gian ngắn ngủi. Sự phán xét sẽ đến! “Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi.” Hãy làm ngay bây giờ, trước khi quá trể! Charles Studd đúng khi ông nói –

Chỉ một đời sống,
   Sớm sẽ qua đi.
Chỉ việc gì làm cho Christ
   sẽ trường tồn!

Hãy trao chính bạn cho Đấng Christ – đừng giữ lại điều gì. Chúa Jê-sus yêu bạn! Chúa Jê-sus yêu bạn! Chúa Jê-sus yêu bạn!

Lật qua thánh ca số 5 trong bài nhạc của các bạn. Đứng lên và hát nó! Hát nó! Hát nó!

Danh Jê-sus ngọt ngào làm sao cho tai của người tin!
Làm dịu buồn phiền, chữa lành vết thương, và xua đi sợ hãi.
Và xua đi sợ hãi của người.

Danh quí, Vầng Đá tôi xây ở trên, Cái thuẫn và chổ tôi nương náo,
Kho báu không chắc chắn của tôi, chứa chan bao la ân điển Ngài!
Chứa tràn bao la ân điển!

Jê-sus! Đấng chăn giữ, Người Anh, Bạn; Tiên tri tôi, Thầy và Vua,
Chúa tôi, sự Sống tôi, Đường Đi, Cuối Cùng, Chấp nhận sự ngợi khen tôi đem.
Chấp nhận ngợi khen tôi đem.

Sự cố gắng lòng tôi thật yếu, ý tưởng ấm áp cũng bị lạnh;
Nhưng khi tôi thấy quả thật chính Ngài, tôi ngợ khen Ngài vô cùng.
Tôi ngợi khen Ngài vô cùng.

Khi đó tôi công bố tình yêu Ngài với mọi hơi thở,
Nguyện xin âm nhạc danh Ngài làm tơi mới hồn tôi trong sự chết,
Làm tươi mới linh hồn tôi.
   (“Danh Jê-sus Ngọt Ngào Làm Sao ‘How Sweet the Name of Jesus Sounds’
   bởi John Newton, 1725-1807; theo điệu nhạc “Sự Ngọt Ngào Uy Nghi Ngự
      Trên Ngai ‘Majestic Sweetness Sits Enthroned’”).


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
 “Đấng Christ Trở Lại ‘Christ Returneth’”
(bởi H. L. Turner, 1878).


DÀN BÀI CỦA

HÃY ĐỂ LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH THÚC ĐẨY BẠN!

LET BIBLE PROPHECY MOTIVATE YOU!

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau”
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).

I.   Thứ nhất, những dấu hiệu về sự trở lại của Đấng Christ ban sự khích lệ

      1.  Nước Do Thái được thành lập năm 1948, với dân Do Thái khắp nơi trở về xứ sở mà Đức Chúa Trời đã ban cho, Lu-ca 21:24; Ê-xê-chi-ên 37:12; 38:8.

      2. “Dấu hiệu” về sự gia tăng bất bớ Cơ-đốc Nhân và Do Thái, Ma-thi-ơ 24:9.

      3. Sự bội đạo gia tăng trong thời cuối cùng, II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3;
Ma-thi-ơ 24:11, 12; I Ti-mô-thê 4:1, 2.

II.  Thứ hai, sự áp dụng, I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5, 9, 10.