Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
HỄ AI ĐÃ NHẬN NGÀI!

AS MANY AS RECEIVED HIM!
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 15, 2018

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy”
     (Giăng 1:11-13).


Chúa Jê-sus ở tại Giê-ru-sa-lem. Giữa buổi tiệc của Lễ Vượt Qua. Nhiều người chứng kiến Ngài làm nhiều phép lạ. Khi họ thấy những phép lạ đó thì họ tin. Nhưng họ không tin vào chính Ngài. Họ tin vào những phép lạ chớ họ không tin Ngài. Đức tin của họ vì vậy mà không có giá trị. Nó nhắc cho tôi về nhiều sự lôi cuốn ngày nay. Đức tin của họ đặt trọng tâm trên những phép lạ. Thực sự nó có nghĩa là “những dấu hiệu.” Họ luôn luôn tìm kiếm những dấu kỳ phép lạ. Điều nầy không cứu được con người.

“Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta” (Giăng 2:24, 25).

Chúa Jê-sus có thể nhìn thấy tấm lòng của họ. Ngài biết rằng họ chưa bao giờ tin nhận Ngài. Họ chỉ tin vào những phép lạ. Ngài biết rằng đức tin của họ đặt trên những dấu kỳ phép lạ và điều nầy không cứu được họ. “Ngài biết điều gì ở trong họ.” Ngài biết tấm lòng của “mọi người.” Ngài biết tấm lòng của bạn. Ngài biết bạn đã có kinh nghiệm được tái sinh hay không. Trước khi bạn có kinh nghiệm tái sinh thì tấm lòng của bạn đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi tội lỗi. Kinh Thánh chép,

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa…” (Giê-rê-mi 17:9).

Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết trong tối đó Chúa Jê-sus ở đâu. Nhưng một học giả nổi tiếng tên là Ni-cô-đem “đến với Chúa Jê-sus trong ban đêm” (Giăng 3:1, 2). Bây giờ hãy xem Giăng 1:11-13,

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:11-13).

Sự cứu rỗi đến khi một tội nhân tin nhận Chúa Jê-sus Christ. Ba câu nầy bày tỏ lẽ đạo căn bản cho việc tin nhận Ngài. Trong câu 11, chúng ta được cho biết rằng hầu hết người ta không chịu tin nhận Chúa Jê-sus Christ. Hầu hết mọi người sẽ đi xuống Địa Ngục. Có chép rằng,

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11).

Chữ được dùng trước tiên là “xứ mình” nói chung là thế giời của toàn thể nhân loại. Sự dùng thứ hai là “dân mình” nói đến dân Do-Thái. Dù có nhiều lời tiên tri chỉ về Ngài trong cả Cựu Ước, phần lớn trong họ không nhận lấy Ngài là Đấng Mê-si-a và là Chúa của họ. Cả người Do-Thái lẫn con người nói chung không tin nhận Chúa Jê-sus Christ khi Ngài đến trên đất – và ngày nay họ cũng không tin nhận Ngài.

“Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, …chúng ta cũng chẳng coi người ra gì” (Ê-sai 53:3).

Phải là do công việc tối cao của Đức Chúa Trời để đem tội nhân hư mất đến với Chúa Jê-sus Christ. Nhưng điều đó dẩn chúng ta đến trong phần chính của đoạn văn là Giăng 1:12,

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Chúng ta có thể rút ra ba điểm trong đoạn kinh văn nầy.

I. Thứ nhất, tôi sẽ mô tả tin nhận Chúa Jê-sus Christ có nghĩa là gì

Trong tiếng Hy-Lạp dịch chữ “nhận lấy (receive)” là “lambanō.” Nó có nghĩa “tiếp lấy,” “chấp nhận,” “nhận lấy.” Chúng tôi yêu cầu bạn tiếp lấy Chúa Jê-sus Christ. Chúng tôi yêu cầu bạn chấp nhận Chúa Jê-sus Christ. Chúng tôi yêu cầu bạn nhận lấy Chúa Jê-sus Christ, tin cậy Ngài, nhận lấy Ngài là Đấng Cứu Chuộc của bạn và là Chúa.

Để tin nhận Chúa Jê-sus Christ bạn phải nhận Ngài như là Ngài đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Chúa Jê-sus Christ là Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời hiện thân trong xác thịt con người. Là Con một của Đức Chúa Trời là Cha. Là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, là Đấng trở nên giống như một người. Đức Chúa Trời là người, là Đấng hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha trên Thiên Đàng. Như là con người Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài là Chúa hằng hữu – không có bắt đầu cũng không kết thúc, Con đời đời của Đức Chúa Trời. Còn điều gì để nhận lấy nếu như bạn không chấp nhận điều nầy? Ngài là Đấng Cứu Chuộc, là Đấng duy nhất có thể gánh lấy tội lỗi bạn và cứu bạn ra khỏi tội lỗi đến sự sống đời đời!

Nhưng bạn không thể tin nhận Chúa Jê-sus ngoại trừ bạn tiếp nhận Ngài là Vua của bạn. Ngài phải cai trị trên đời sống bạn. Bạn phải phó thác chính bạn cho Ngài. Bạn phải qui phục Ngài. Bạn phải dâng chính tâm hồn và thể xác lên cho Chúa Jê-sus cai trị. Bạn phải phục tùng chính bạn cho sự thống trị của Ngài. Bạn phải qui phục Ngài và để Ngài làm chủ trên ước muốn, những suy nghĩ, những hi vọng, và mọi thứ trong đời sống của bạn. Bạn không còn được phép để nói, “Chúng ta sẽ không để người nầy cai trị trên chúng ta.” John Cagan đã nghe “Quy phục Chúa Jê-sus Christ! Quy phục Chúa Jê-sus Christ!” Nhưng điều đó làm cho ông kiệt sức. Ông không muốn “đầu phc Chúa Jê-sus.” Ông không muốn Chúa Jê-sus chế ngự ông. Nhưng John rất khổ sở. “Chúa Jê-sus đã chịu đóng đinh vì tôi… nhưng tôi không quy phục Ngài. Sự suy nghĩ nầy làm tan nát lòng tôi…” Trong phút chốc, John đã tiếp nhận Chúa Jê-sus. Ông nói, “Tôi phải chết đi chính tôi, rồi Chúa Jê-sus Christ ban cho tôi sự sống.” George Matheson (1842-1906) nói rất hay. Bài Thánh Ca của ông mang tên “Nguyện Tôi Là Một Tù Nhân ‘Make Me a Captive, Lord.’

(phỏng dịch)

Nguyện tôi là một tù nhân, Chúa ôi, và rồi tôi sẽ được tự do;
Bắt tôi nộp lại giáo gươm, và tôi sẽ bị chinh phục;
Tôi chìm trong sợ hãi trên đất, khi chính tôi đứng lên;
Để tôi vào trong tay thánh, và sức mạnh trên tay tôi.

Để tin nhận Chúa Jê-sus Christ, bạn phải xem Ngài là Đấng Cứu Chuộc và là Vua của bạn. Bạn phải dâng chính bạn lên cho Ngài. Điều nầy phải xảy ra cho bạn. Huyết báu của Ngài có cất đi tội lỗi của bạn không? Bạn có tin vào Huyết của Ngài chưa? Nó có rửa sạch tội lỗi của bạn không? Bạn có qui phục chính bạn cho Ngài làm Vua của bạn không? Bạn chưa nhận lấy Chúa Jê-sus Christ trừ khi nào bạn nắm chặc vào Ngài và nhận Ngài như là của riêng mình. Để “tiếp nhận” Ngài thì phải “tin” Ngài – là tin cậy Ngài là Đấng Cứu Chuộc của riêng bạn, và là Vua của riêng bạn. Như trước giả Thi Thiên đã nói, “Hãy hôn Con, e Người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng; ….Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay” (Thi-thiên 2:12). Hãy hôn Con! Quy phục Con của Đức Chúa Trời! Tin cậy Con của Đức Chúa Trời! Điều đó có nghĩa là “tiếp nhận” Con của Đức Chúa Trời!

II. Thứ hai, chúng ta học về quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để tin nhận Con Ngài.

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời …”

Chữ “quyền phép (power)” được dịch là “exousia.” Jamieson, Fausset và Brown nói, “Chữ biểu hiện cho…uy quyềnnăng lực. Ở đây chắc chắn là bao gồm cả hai” (trang 348). “Con trai Đức Chúa Trời” được dịch tốt hơn là “con cái của Đức Chúa Trời” (bản NKJV). Để tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ là đặt đức tin của bạn trong Ngài và qui phục chính bạn cho Ngài. Làm thế nào bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời? Bởi việc tin nhận Chúa Jê-sus Christ.

Khi tôi được hai tuổi thì cha tôi rời bỏ, và tôi không được sống chung với ông nữa. Khi tôi lớn lên tôi bị chọc ghẹo bởi những cậu trai lớn hơn. Họ thường cười nhạo tôi và nói, “Robert không có cha.” Đó là khi tôi bắt đầu ký tên của tôi, “Robert L. Hymers, Jr.” Tôi được đặt theo tên của cha tôi. Tôi để chữ “con (junior)” sau tên của tôi để chỉ rằng thật ra tôi có cha. Tôi làm điều đó từ đó tới nay. Tôi muốn mọi người biết là tôi có cha! Nhưng quan trọng hơn nhiều là phải có Đức Chúa Trời là Cha của bạn! Mọi người nam, nữ, và con trẻ mà đã tiếp nhận Chúa Jê-sus là có Đức Chúa Trời là Cha của họ! Nếu tôi đứng đây tối nay và nói với bạn tôi là con trai của tổng thống Mỹ, bạn sẽ ghen tị với tôi. Nhưng tôi hảnh diện hơn thế nữa để nói rằng tôi là con của Đức Chúa trời. Tôi tiếp nhận Chúa Jê-sus, và Chúa Jê-sus ban cho tôi quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, một đứa con của Ngài là con của Đấng cai trị trên cả vũ trụ!

Tôi là con Vua Thiên Thượng,
   Con của Vua Thiên Thượng;
Với Jê-sus Đấng Chuộc tôi,
   Tôi là con Vua Thiên Thượng.
(“Con Của Vua Thiên Thượng ‘A Child of the King’
      bởi Harriet E. Buell, 1834-1910).

Nếu bạn là con của Đức Chúa Trời, bạn được Đức Chúa Trời yêu quí. Nếu bạn là con của Đức Chúa Trời, bạn được giao thông với Ngài, “người có phần thần tánh.” Nếu bạn là con của Đức Chúa Trời, bạn có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào, và Ngài sẽ giúp đỡ và chỉ dẫn cho bạn. John Cagan có một người cha tuyệt vời. Ông thường khoe về người cha tuyệt vời của ông với câu nói, “Cha tôi có hai bằng cấp tiến sĩ.” Nhưng tôi có thể nói nhiều hơn về Cha của tôi! Cha về phần xác của tôi chưa tốt nghiệp trung học. Nhưng Cha trên trời của tôi là Vua của cả vũ trụ!

Cha tôi giàu có nhà cửa và đất đai,
   Ngài nắm sự giàu có của thế giới trong tay Ngài!
Hồng ngọc và bửu thạch, bạc và vàng;
   Đầy tràn trong kho Ngài, sự giàu có Ngài không kể xiết.
Tôi là con Vua Thiên Thượng, con Vua Thiên Thượng;
   Với Jê-sus Đấng Chuộc tôi, tôi là con của Vua Thiên Thượng.

Tôi không có cha về phần xác để trả học phí cho tôi trong trường Đại Học cũng như trong chủng viện hay mua cho tôi một chiếc xe mới. Nhưng tôi có Cha trên trời là Đấng “cung cấp mọi nhu cầu cho tôi bởi sự giàu có và vinh hiển của Ngài qua Chúa Jê-sus Christ” (Phi-líp 4:19). Tôi có Cha trên trời là Đấng ban cho tôi lời hứa diệu kỳ, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Tất cả sự vinh hiển, ngợi khen và tôn quí đều thuộc về Cha và Vua của tôi là Đấng thêm sức cho tôi, là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống tôi. Trong quyển hồi ký của tôi, Tiến sĩ Cagan nói như vầy,

Nó là câu chuyện của một người đã từng vấp, bầm dập và tan nát, tự đứng lên và vượt qua bao chướng ngại để chỉ cho người ta thấy rằng Chúa Jê-sus Christ cũng có thể giúp đỡ họ!
     Ông lớn lên trong một gia đình bị đổ vỡ vì sự uống rượu và cãi vả nhau – nhưng đã trở thành động cơ thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người. Ông đã rớt đại học – nhưng đã bươn lên và lấy được ba bằng cấp Tiến Sĩ và đã viết 17 quyển sách. Ông đã cố gắng để trở thành giáo sĩ hải ngoại và bị thất bại – nhưng ngược lại trở thành nguồn sức mạnh đến người ta trên khắp thế giới!
     Nếu là bất cứ người nào khác thì đã rút lui, còn Tiến sĩ Hymers xây dựng một hội thánh kỳ diệu, gồm hai mươi nhóm người chủng tộc, giữa trung tâm thành phố Los Angeles, và mở rộng nhiều mục vụ khác lan tỏa khắp nơi trên thế giới …
     Nó là câu chuyện về đời sống của Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr., một người đã vươn lên đến sự thành công không ngờ – nghịch lại mọi sợ hãi. Tôi biết, vì tôi làm việc gần gủi với ông ta hơn bốn mươi năm nay.
           – Tiến sĩ Christopher L. Cagan.

Tôi là con của Vua Thiên Thượng!

Hỡi các bạn trẻ, hãy lấy đức tin của bạn và tin nhận Chúa Jê-sus Christ. Tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ và Ngài sẽ ban cho bạn quyền phép để trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban phước cho đời sống bạn như Ngài đã ban phước cho tôi, với một căn nhà lớn, mục sư của một hội thánh tuyệt vời, một người vợ tuyệt diệu, hai người con trai quí, và hai đứa cháu nội gái dễ thương. Tôi là con của Vua Thiên Thượng!

Nếu bạn tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ và sống cho Ngài, Ngài ban phước mọi điều trên đời sống bạn và sẽ làm cho thế giới nầy ngạc nhiên – vì bạn cũng được ban danh hiệu là con của Vua Thiên Thượng. Và bạn có thể vui vẽ để hát,

Tôi là con của Vua Thiên Thượng,
   Con của Vua Thiên Thượng;
Với Chúa Jê-sus Đấng Cứu Chuộc tôi,
   Tôi là con của Vua Thiên Thượng.

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” (Giăng 1:11-13).

III. Thứ ba, chúng ta học về sự tái sanh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ.

“là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:13).

Tôi phải nói ở đây rằng dàn bài và ý tưởng căn bản của bài giảng nầy là mượn từ mục sư nổi tiếng Spurgeon mệnh danh “Hoàng Tử của Những Người Rao Giảng”

Hết thảy những ai tin nhận Chúa Jê-sus thì đều được tái sanh. Một số nhà thần học thắc mắc cái nào đến trước – đức tin hay sự tái sanh. Tôi đồng ý với Spurgeon. Ông nói rằng đức tin và sự tái sanh “phải cùng một lúc.” Sự tái sanh là ngôn từ thần học cho sự sanh lại. Spurgeon nói, “Nếu tôi tin nhận Chúa Jê-sus Christ, tôi không cần phải hỏi là tôi đã được tái sanh chưa, vì một người chưa được tái sanh thì họ chưa thể nào tin vào Chúa Jê-sus Christ; và nếu tái sanh thì tôi phải tin Chúa Jê-sus, vì người nào không tin thì rõ ràng chết trong tội lỗi…Hành động của đức tin chỉ cho thấy rằng một người đã được tái sanh.”

Chúng ta không phải được sanh ra là Cơ-Đốc Nhân. Cũng không phải được sanh ra “trong ý muốn của con người.” Những Cơ-Đốc-Nhân vĩ đại trong thế giới không thể tạo dựng chúng ta mới lại. Chúng ta không phải sanh lại “trong ý muốn của xác thịt.” Cũng không phải theo ý muốn riêng của chúng ta. Con người không thể có khả năng để sản sinh ra việc tái sanh. Chúng ta phải được sanh lại từ trên. Đức Thánh Linh phải là nguồn năng lực vào trong chúng ta và làm chúng ta được dựng nên mới.

Nơi nào có đức tin trong Chúa Jê-sus nơi đó có sự sống mới. Nơi nào không có đức tin nơi đó không có sự sống. Nếu bạn tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ bạn sẽ được sanh lại, “Không phải bởi ý muốn con người bèn là bởi Đức Chúa Trời.” Tôi phải hỏi bạn câu hỏi nầy – bạn có tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ không? Có hay không. Bạn có tin nhận Chúa Jê-sus Christ không? Bạn có tin chỉ một mình Ngài không? Bạn có thể nói,

Đấng Christ là Vầng Đá vững chắc tôi đứng,
Tất cả đất khác là cát lúng?

Bạn có tin nhận Chúa Jê-sus Christ không? Bạn có tiếp nhận Ngài không? Nếu bạn chưa tiếp nhận Ngài, thì tại sao không? Có điều gì khó khăn trong sự tiếp nhận Ngài không? Tin vào tôi là một chuyện. Nhưng tin vào Chúa Jê-sus Christ lại là một chuyện khác. Tin tưởng Ngài là tin cậy vào Ngài. Tin cậy Ngài là tiếp nhận Ngài.

Nếu Tiến sĩ Cagan hỏi bạn, “Bạn có tin cậy Chúa Jê-sus Christ chưa?” Bạn sẽ trả lời sao? Bạn không cần phải thấy Ngài. Bạn không cần phải cảm giác được Ngài. Bạn chỉ phải tin cậy Ngài. Tiến sĩ Cagan sẽ không có cố để lừa bạn. Ông muốn cho bạn đậu, và tôi muốn làm báp têm cho bạn. Chúng tôi muốn trông thấy nhiều người như bạn tin nhận Chúa Jê-sus Christ. Chúa Jê-sus chịu chết trên Thập Tự Giá để trả thay tội lỗi bạn. Bạn có tin nhận Ngài không? Chúa Jê-sus rất yêu thương bạn tối nay. Bạn có tin nhận Ngài không? Tại sao không tin nhận Chúa Jê-sus ngay bây giờ, tối nay? Bạn nói, “Tôi muốn tin nhận Ngài.” Rồi tại sao không làm điều đó ngay bây giờ? Đừng tìm kiếm xúc cảm. Hãy nhìn đến Chúa Jê-sus. Đừng tìm kiếm đến một kinh nghịm khả quan nào đó. Hãy nhìn đến Chúa Jê-sus. Đừng nhìn vào chính bạn. Không có điều gì trong bạn mà có thể cứu được bạn. Đừng tin cậy vào suy nghĩ riêng của bạn. Tin nhận chính Chúa Jê-sus. Tiếp nhận Chúa Jê-sus, và Ngài sẽ tiếp nhận bạn!

Tại sao không bây giờ? Tại sao không bây giờ?
   Tại sao không tin nhận Đấng Cứu Chuộc ngay bây giờ?
Tại sao không bây giờ? Tại sao không bây giờ?
   Tại sao không tin nhận Đấng Cứu Chuộc ngay bây giờ?

Trong thế giới nầy bạn không tìm đâu ra
   Chút gì của sự bình an cho tâm trí rối bời;
Đến với Chúa Jê-sus, tin cậy Ngài,
   Bạn sẽ nhận được sự an ủi, bình an.

Tại sao không bây giờ? Tại sao không bây giờ?
   Tại sao không tin nhận Đấng Cứu Chuộc ngay bây giờ?
Tại sao không bây giờ? Tại sao không bây giờ?
   Tại sao không tin nhận Đấng Cứu Chuộc ngay bây giờ?
(“Tại Sao Không Bây Giờ? ‘Why Not Now?’
   bởi Daniel W. Whittle, 1840-1901; thay đổi bởi Mục sư).

Nó rất đơn giản để tiếp nhận Chúa Jê-sus. Lắng nghe những gì mà Emi Zabalaga đã nói, “Tôi đang tìm kiếm cái cảm xúc hay một vài cái kinh nghiệm để chứng minh cho đức tin của tôi…sự từ chối Chúa Jê-sus vô tận. Tôi buông đi chính tôi và ngã quỵ vào trong sự chờ đợi Đấng Cứu Chuộc.” John Cagan nói, “Không có hành động hay ý trí nào trong tâm trí tôi, nhưng với tấm lòng tôi, sự yên nghĩ đơn thuần trong Chúa Jê-sus Christ, Ngài đã cứu tôi.” Emi và John đã tin nhận Chúa Jê-sus. Họ đã tiếp nhận Ngài. Tất cả là như vậy! Tôi cầu nguyện cho bạn tin nhận Chúa Jê-sus tối nay. A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Con của Vua Trên Trời ‘A Child of the King’”
(bởi Harriet E. Buell, 1834-1910).


DÀN BÀI CỦA

HỄ AI ĐÃ NHẬN NGÀI!

AS MANY AS RECEIVED HIM!

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

(Giăng 2:24, 25; Jê-rê-mi 17:9; Giăng 3:1, 2; 1:11-13; Ê-sai 53:3)

I.   Thứ nhất, tôi sẽ mô tả tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ là gì,
Thi-Thiên 2:12.

II.  Thai, chúng ta học về quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng
ta để tiếp nhận Con của Ngài, Phi-líp 4:19, 13; Giăng 1:11-13.

III. Thứ ba, chúng ta học về sự tái sinh mà Đức Chúa Trời ban cho
chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ, Giăng 1:13.