Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
THẤY HAY TIN?

SEEING OR BELIEVING?
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối Chúa Nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 4, 2018

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình” (1 Phi-e-rơ 1:8, 9)


Phi-e-rơ nói cho những người chưa từng thấy Chúa Jê-sus. Họ chưa bao giờ trông thấy Ngài khi Ngài còn trên đất. Nhưng họ đã được cứu bởi Ngài. Nhiều người khác đã từng trông thấy Chúa Jê-sus khi Ngài còn trên mặt đất. Tuy nhiên họ vẩn chưa được cứu. Chúng ta có thể nói chắc rằng những gì vĩ nhân Spurgeon đã nói – “Thấy không phải là Tin, nhưng Tin là nhìn Thấy.” Đó là một trong những đề tài bài giảng của Spurgeon. Nó đặt nền tảng trên đoạn kinh văn của chúng ta. Tôi sẽ tóm lược bài giảng của Spurgeon cho bạn.

I. Thứ nhất, thấy không phải là tin.

Bạn không cần phải biết nhiều về Kinh Thánh mới hiểu được điều đó. Tất cả những người trong bốn Sách Phúc Âm là những người đã thấy Chúa Jê-sus Christ. Họ đã thấy Ngài, nhưng không tin Ngài. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong những Môn Đồ của Chúa Jê-sus. Nhưng Giu-đa đã không tin Chúa Jê-sus. Giu-đa theo Chúa ba năm. Ông sống cùng với Chúa Jê-sus. Ông ăn cùng với Chúa Jê-sus. Ông đuổi được những quỉ trong danh Chúa Jê-sus. Ông giảng về Chúa Jê-sus. Ông biết Chúa Jê-sus tường tận và gần gủi với Ngài. Chúa Jê-sus đã từng gọi Giu-đa là bạn Ngài. Nhưng Giu-đa vẫn không tin Chúa Jê-sus. Đó là lý do tại sao Giu-đa đã âm mưu bán Chúa Jê-sus với ba mươi nén bạc. Đó là lý do tại sao ông bước ra ngoài treo cổ, và đi vào Địa Ngục. Những Môn Đồ khác thì cũng không tốt hơn gì. Họ cũng không tin Chúa Jê-sus. Ngài nói với họ là Ngài sẽ về thành Jê-ru-sa-lem để chịu khổ và chết. “Song các môn đồ không hiểu chi hết …không rõ ý Đức Chúa Jê-sus nói là gì” (Lu-ca 18:34). Họ không tin Chúa Jê-sus cho đến khi Ngài hà hơi trên họ (Giăng 20:22). Môn đồ Thô-ma cũng không tin Chúa Jê-sus cho đến sau nầy! Họ sống cùng với Chúa Jê-sus trong ba năm. Nhưng họ không tin Ngài. Vua Hê-rốt đã thấy Ngài, nhưng không tin Ngài. Phi-lát thấy Ngài nhưng không tin Ngài. Những người Pha-ri-si thấy Ngài làm nhiều dấu kỳ phép lạ, nhưng không tin Ngài. Phái Sa-đu-sê và đảng Hê-rốt nói chuyện với Ngài, nhưng không tin Ngài. Đoàn dân đông được Ngài hóa bánh cho ăn, và thấy Ngài làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Nhưng hầu hết bọn họ cũng không tin Ngài. Gần như hầu hết những người đã thấy Chúa Jê-sus trong khi Ngài còn trên trần gian đều không tin Ngài! Hầu như không một ai! Đó một thực tế ngạc nhiên! Quá ngạc nhiên đến đổi Sứ-đồ Giăng viết về nó. Giăng nói, “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11). Chỉ một nhóm người bằng lòng bàn tay thấy Chúa Jê-sus trên đất tin Ngài.

Từ thực tế nầy chúng ta biết được rằng “thấy không phải là tin.” Tuy nhiên một số bạn ở đây tối hôm nay nghĩ rằng bạn sẽ tin vào Ngài nếu bạn có thể thấy Ngài. Bạn sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng nó là sự thật. Đó là tại sao bạn muốn “cảm giác” điều gì để chứng minh rằng Chúa Jê-sus là thật. Bạn tìm một “cảm giác” hay bạn tìm câu Kinh Thánh có lời hứa trong đó. Bạn có thể hiểu được sự cảm giác. Bạn có thể thấy được lời hứa trong Kinh Thánh. Nhưng bạn không thể thấy Chúa Jê-sus. Đó là cái cớ cho sự không tin nơi Ngài của bạn. Đó là cái cớ cho bạn không tin cậy vào Ngài. Đó là cái cớ cho bạn không được cứu. Nhưng tôi nói với bạn, “thấy không phải là tin.” Cảm giác điều gì không phải là tin. Lập lại lời hứa trong Kinh Thánh không phải là tin. Thấy dấu kỳ phép lạ cũng không phải là tin. Hết tất cả những người không tin mà tôi nhắc đến biết những câu Kinh Thánh. Họ đều thấy được Ngài. Gần như hầu hết họ thấy Ngài thực thi dấu kỳ phép lạ. Tuy vậy họ vẫn không tin vào Ngài. Và đa số họ chết và đi vào Địa Ngục bởi vì họ chưa bao giờ tin vào Ngài, mặc dầu họ đã thấy Ngài nhiều lần!

Tiên tri Ê-sai nói về Chúa Jê-sus. Ê-sai nói, “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ…” (Ê-sai 53:3). Lời chú giải của Barne nói,

Ngài đã bị khinh dể…Đấng Cứu Chuộc là đối tượng của sự khinh bỉ và chế nhạo bởi người Pha-ri-si, bởi phái Sa-đu-sê, và dân La-mã. Trong cuộc đời Ngài ở trên trần gian đã như vậy, trong cái chết nó cũng vẫn như vậy; và từ đó, danh Ngài và con người Ngài vẫn là đối tượng lan rộng của sự khinh dể.

Và chán bỏ…Cách nói đầy ý nghĩa, và trong ba chữ nói rõ toàn bộ lịch sử của con người về phần đối xử của con người đến Đấng Cứu Chuộc của mình. Danh “Chối bỏ [bởi] nhân loại sẽ bày tỏ tất cả lịch sử đau buồn, u sầu; chối bỏ bởi dân Do Thái; bởi kẻ giàu, người có chức phận và học thức; bởi đoàn dân đông của mọi lớp, mọi thời đại, và mọi cấp bậc.

Lời chú giải nhà Thuyết Giáo (Pulpit Commentary) nói,

Ngài bị khinh dể. Sự khinh miệt của con người được cho thấy một phần là sự xao lãng của họ đối với sự dạy dổ của Ngài, một phần là từ cách đối xử của họ đối với Ngài trong đêm và ngày trước sự khổ nạn của Ngài. Chản bỏ của con người, đúng hơn là sự chối bỏ bởi con người…Chúa chúng ta một thời có hơn “bầy nhỏ.” Ngay cả họ, “nhiều số trở lại và không còn đi cùng với Ngài.” Một vài người chỉ đến với Ngài trong đêm. Hết thảy “người cai trị” và những người mặt mủi lánh xa khỏi Ngài. Cuối cùng ngay cả môn đồ của Ngài “lìa bỏ Ngài và chạy.”

Gần như là tất cả những ai đã nhìn thầy Chúa Jê-sus khi Ngài còn trên đất đều khinh dể Ngài và chán bỏ Ngài. Bạn có khác hơn họ không? Nếu như bạn chưa được biến đổi, bạn cũng giống y hệt như họ! Bạn khinh dể và chán bỏ Ngài. Bạn giấu mặt mình khỏi Ngài. Bạn giống y hệt như những người mà đã khinh dể và chán bỏ Chúa Jê-sus khi họ đã nhìn thấy Ngài trên đất! Họ đã nhìn thấy Ngài. Họ đã nghe tiếng của Ngài. Tuy vậy họ cũng không tin Ngài. Thấy không phải là tin!

II. Thứ hai, tin là thấy!

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình” (1 Phi-e-rơ 1:8, 9).

Những người mà Phi-e-rơ nói đến trong đoạn kinh văn của chúng ta chưa bao giờ thấy Chúa Jê-sus trên đất. Tuy thế họ lại tin nhận Ngài và được cứu bởi Ngài! Tại sao họ tin Chúa Jê-sus mặc dù họ chưa bao giờ thấy Ngài, chưa bao giờ được nghe tiếng Ngài, và chưa bao giờ tiếp xúc với Ngài? Nhà cải cách vĩ đại Calvin đã đưa ra câu trả lời. Calvin nói, “Không có một người nào có khả năng… bởi sự hiểu biết riêng của họ đến khi Chúa sửa [người] và thiết lập người đó mới lại bởi Đức Thánh Linh Ngài.”

Cũng cùng một Thánh Linh có thể ban cho bạn đức tin trong Chúa Jê-sus ngay bây giờ. Ngay bây giờ – ngay cả khi bạn không nhìn thấy được Chúa Jê-sus bằng cặp mắt của bạn. Cùng một Đức Thánh Linh đó có thể đem bạn đến sự gặp gỡ Chúa Jê-sus ngay bây giờ – ngay cho dù bạn không thể đụng chạm đến được thân xác bằng xương bằng thịt của Ngài.

Điều đầu tiên của sự gặp gỡ Chúa Jê-sus là tình yêu. Đoạn kinh văn nói rằng, “Là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến.” “Mặc dù bạn không thấy Ngài, mà bạn yêu Ngài.” Tình yêu của Chúa Jê-sus đến với chúng ta trong nhiều cách. Khi tôi bắt đầu đến nhà thờ những người bà con tôi chế nhạo tôi. Và họ cũng chế giểu Chúa Jê-sus nữa. Họ nói, “Làm sao mà mầy có thể tin cậy Ngài? Ngài đã làm gì cho mầy?” Nhưng họ cười nhạo Chúa Jê-sus chừng nào, tôi lại càng yêu Ngài chừng nấy. Cũng có những đứa trẻ xấu xa ở trong hội thánh của tôi. Họ nói những câu chế nhạo về mẹ của Ngài không phải là nữ đồng trinh. Họ nói Ngài là con hoang. Họ cười Ngài. Nhưng họ càng cười Ngài chừng nào, tôi lại càng yêu mến Ngài càng hơn.

Khi tôi nghĩ về Chúa Jê-sus trong mùa Phục Sinh tôi lại yêu mến Ngài càng hơn. Tôi yêu mến Ngài vì sự chịu khổ của Ngài trên cây Thập Tự. Tôi ghét cái cảnh tượng đinh đóng vào tay và chân Ngài. Tôi không biết tại sao họ làm điều đó cùng Ngài. Nhưng tôi cảm thấy rất tội nghiệp và đau đớn cho Ngài.

Tôi là một cậu bé cô độc. Tôi không có cha mẹ ở với tôi để tôi được an toàn và vui vẽ. Và tôi nghĩ đến Chúa Jê-sus cũng cô đơn – không có bạn bè để cho Ngài được an ủi – và tôi yêu mến Ngài. Tôi nghĩ, “Ngay cả nếu như không có một người nào khác yêu mến Ngài, Chúa Jê-sus ôi, tôi sẽ yêu mến Ngài!” Và nó là tình yêu của Ngài dành cho tôi đã chiến thắng linh hồn tôi. Cái ngày mà tôi được cứu họ hát bài thánh ca của Charles Wesley. Mỗi đoạn kết thúc với dòng chữ làm lòng tôi tan vỡ. “Tình yêu lạ lùng, làm sao có thể như thế, rằng Ngài, Đức Chúa Trời của tôi, đã chết thế cho tôi.” “Tình yêu lạ lùng, làm sao có thể như vậy, rằng Ngài, Đức Chúa Trời của tôi, đã chết thế cho tôi.”

Chúa Jê-sus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Họ đóng đinh Đức Chúa Trời của tôi trên cây gổ gồ ghề. “Tình yêu lạ lùng.” Nó làm tan nát lòng tôi. Tôi tin cậy Ngài. Tôi đã đến trong sự đụng chạm với Ngài qua tình yêu của Ngài dành cho tôi – và qua tình yêu của tôi dành cho Ngài.

Tôi không nghĩ rằng có một người nào ở đây gọi John Cagan là ẻo lả yếu đuối. Bạn ngưởng mộ John vì phong cách mạnh dạn của cậu. John chống lại Chúa Jê-sus Christ với mọi cơ cấu tạo của cậu ta. Không có điều gì mà tôi đã nói với cậu ta trong phòng tư vấn có thể chuyển động cậu ta. Cậu ta nói, “Sự suy nghĩ rằng tôi sẽ phải chịu thua Chúa Jê-sus làm tôi quá kiệt sức đến nổi hình như là mãi mãi tôi sẽ là không. Chúa Jê-sus đã phó mạng Ngài vì tôi. Chúa Jê-sus bị đóng đinh vì tôi khi tôi còn là kẻ thù của Ngài, và tôi sẽ không phục Ngài. Suy nghĩ đó làm tan nát tôi. Tôi không thể nào nắm lấy chính mình chút nào nữa. Tôi phải có Chúa Jê-sus. Trong giây phút đó tôi hạ mình cùng Ngài và đến với Chúa Jê-sus bởi đức tin…tôi không cần có một cảm giác. Tôi có Đấng Christ!...Chắc Chúa Jê-sus phải yêu thương tôi lắm mới tha một tội nhân không đáng chi như tôi. Đấng Christ phó mạng Ngài vì tôi và vì vậy tôi dâng cho Ngài tất cả của tôi…Chúa Jê-sus lấy sự ghét và sự giận dữ và thay vào đó ban tình yêu cho tôi.”

Spurgeon lổi lạc chưa bao giờ gặp John Cagan. Nhưng ông viết như là ông đã quen biết John. Spurgeon nói, “Xét cho cùng nó không phải là sự thấy – mà phải luôn luôn là bên ngoài – nó là nghĩ về Chúa Jê-sus, hiểu biết, được ảnh hưởng bởi nó, là điểm chính thật sự về tiếp xúc. Cho nên, tình yêu đến Đấng Christ trở nên rất thật như là một cách liên kết, một mối ràng buộc mạnh để buộc hơn là một sự chạm…Tình yêu làm cho Đấng Cứu Chuộc trở nên thật đến tâm…vì thế sự tiếp xúc mà tình yêu làm giữa Đấng Christ và linh hồn của bạn hiện thực hơn bất cứ điều gì mà bạn có thể chạm đến hoặc cảm nhận được.” “Dù bạn chưa bao giờ thấy Ngài, bạn yêu mến Ngài.”

Nhưng phân đoạn cho chúng ta một điểm tiếp xúc khác với Chúa Jê-sus – “…dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài.” “Tuy thế bạn vẫn tin Ngài.” Ở đây lần nữa chúng ta được nhắc nhở một thực tế rằng bạn có thể tin vào Chúa Jê-sus mà không thấy. “Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng…” Nhưng tin! Nhưng tin! Những người mà Phi-e-rơ viết cho chưa từng biết Chúa Jê-sus. Họ chưa từng cảm nhận Chúa Jê-sus. Họ chưa từng nghe tiếng của Ngài. Nhưng họ biết Ngài! “Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng.” “Dù bạn không thấy Ngài, bạn tin vào Ngài.”

Helen Keller sanh ra là hoàn toàn bị mù loà và hoàn toàn bị điếc. Một người phụ nữ tên Anne Sullivan dạy Helen Keller làm sao để nói chuyện. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Khi tôi còn là đứa trẻ tôi đã nghe Hellen Keller diễn văn trên ra-đi-ô. Mặc dù cô ta hoàn toàn mù loà và điếc từ khi sanh ra, Helen Keller tin vào Chúa Jê-sus! Bạn cũng có thể tin vào Chúa Jê-sus – ngay cả mặc dù bạn không thấy hoặc nghe Ngài!

Tin vào Chúa Jê-sus đem bạn đi vào sự tiếp xúc với Ngài. Cả hai tin yêu và đức tin là điểm của sự tiếp xúc với Chúa Jê-sus. Tình yêu và đức tin liên kết chúng ta cùng Đấng Cứu Chuộc. “Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng.” “Mặc dù bạn không thấy Ngài, bạn tin Ngài và vui mừng!”

Hãy nghe Emi Zabalaga, người đàn dương cầm của hội thánh chúng ta. Cô ta là người phụ nữ nhạy cảm. Bạn có thể tin những gì cô ta nói.

     Tôi không tin vào Chúa Jê-sus Christ. “Jê-sus” chỉ là một cái tên, một học thuyết, hay một người nào đó mà tôi biết đã có tồn tại nhưng hơn nữa lại rất xa. Thay vì phấn đấu vì Đấng Christ, tôi lại tìm kiếm một cái cảm giác hay một vài kinh nghiệm gì đó.
     Một buổi tối nọ tôi thình lình nhận thức rằng Chúa Jê-sus đã chịu chết cho tôi. Đêm đó tôi [nghĩ đến] Ngài trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, đang rên rĩ và mồ hôi tuôn ra dưới gánh nặng tội lỗi của tôi. Tôi thấy Chúa Jê-sus Christ chịu đóng đinh [trong tâm trí tôi]. Tôi [nghĩ đến] huyết hi sinh của Ngài đã đổ ra và Ngài đã bị đâm thủng bởi sự chối từ Ngài của tôi. Nhưng tôi vẫn không tin nhận Ngài. Tôi vẫn còn đang bám lấy nhu cần cho việc cảm nhận một sự chắc chắn.
     Tiến sĩ Hymers bắt đầu giảng loạt bài trong sách Nhã Ca của Sa-lô-môn về tình yêu thương của Chúa Jê-sus Christ. Tôi đã được nghe, dần dần Chúa Jê-sus Christ trở nên thân thiện hơn. Tôi bắt đầu đau đớn để được Ngài. Tôi được nghe câu Thánh Kinh, “Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến” (Nhã Ca 2:10). Tôi cảm giác Chúa Jê-sus Christ đang nói đến tôi, đang kêu gọi tôi đến với Ngài.
     Tôi biết rằng tất cả những kinh nghiệm mà tôi đã trãi qua, nổi khốn khổ, sự tuyệt vọng của đời sống, sự trống không lạnh lẽo của thế gian, sự tan tác dưới sức nặng của tội lỗi, tất cả là vì Đức Chúa Trời đã yêu tôi và cho tôi thấy được nhu cầu của tôi là cần đến Chúa Jê-sus.
     Tôi đến [gặp Tiến sĩ Hymers sau bài giảng]. Bức tường của tội lỗi dường như nổi lên trước mặt tôi – tính xấu xa của lòng tôi, những tư tưởng gian ác trong tâm trí tôi, và sự từ chối vô tận của tôi cùng Chúa Jê-sus. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải có Chúa Jê-sus Christ. Tôi phải có Huyết của Ngài. Tôi quỳ gối xuống…Thay vì giữ mình khỏi Chúa Jê-sus, sợ phải lầm một sự biến đổi không thật hay làm một sự sai lầm, hay nhìn vào chính bản thân, xem xét cảm xúc hoặc dò dẫm vòng vòng trong sự tối tâm như tôi luôn luôn làm như trước kia, tôi nhìn xem Đấng Christ bởi đức tin…Ngài tẩy sạch tội lỗi của tôi trong Huyết báu Ngài; Ngài lấy gánh nặng tội lỗi của tôi khỏi tôi! Ngài tha thứ hết tội lỗi của tôi.
     Ngài bây giờ là anh hùng của tôi, Đấng Cứu Chuộc và là Chúa tôi! Nhiều lần từ đó rồi tôi đã đến cùng Chúa Jê-sus để nhận sự giúp đỡ, sức mạnh và sự che chở. Như bài hát, “Ân điển viết lại đời tôi/ Ân điển viết lại đời tôi/ Tôi đã hư mất trong tội lỗi/ nhưng Chúa Jê-sus viết lại đời tôi.” Bây giờ tôi có rất nhiều niềm vui khi người khác được cứu bởi Chúa Jê-sus. Tôi không thể nào bày tỏ đủ sự vừa lòng và bình an đến từ tội lỗi được tha thứ…Tôi ước ao rằng những ai vùng vẫy như tôi có thể kinh nghiệm sự tha thứ từ Chúa Jê-sus. Phúc Âm mà trước đây rất khô khan và không sinh động, bây giờ lại ly kỳ, và lòng tôi vỡ ra niềm vui và sự biết ơn khi tôi nghe những bài giảng về Chúa Jê-sus. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã kéo tôi lại gần với Con Ngài, là Chúa Jê-sus. Tôi chỉ có thể nói như Sứ-đồ Phao-lô, “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (2 Cô-rinh-tô 9:15)!

Bạn thân mến, chính cá nhân tôi chưa bao giờ thật sự biết ý nghĩa “vui mừng” cho đến khi tôi nhận biết Đấng Christ. Tôi đã từng trải qua nhiều sự thử thách và gian khổ. Tôi đã từng thất vọng bởi những người tôi tin. Tôi đã từng bị cô đơn và tôi đã từng kinh nghiệm sự đau buồn rất to. Tôi đã đi bộ hàng giờ suốt đêm, mỗi đêm. Tôi đã có cảm giác “sự buồn rầu ôn hoà và hung bạo” của cô đơn không có người bạn nào. Tôi là người làm quen với ban đêm. Nhưng mãi và luôn luôn Chúa Jê-sus đã đem tôi vượt qua những thời gian đau buồn đó. Cho dù khi tôi cảm giác rằng không có ai khác chấp nhận tôi. Chúa Jê-sus luôn chấp nhận tôi. “Tư khi bởi đức tin tôi thấy dòng song. Vết thương tuôn tràn cung cấp, Tình yêu cứu chuộc là chủ đề của tôi và mãi cho đến khi tôi tắc hơi./ Và mãi cho đến khi tôi tắc hơi,/ Và mãi cho đến khi tôi tắc hơi,/ Tình yêu cứu chuộc là chủ đề của tôi,/ Và mãi cho đến khi tôi tắc hơi.” Nếu bạn vẫn hư mất hãy lắng nghe cẩn thận đế bài hát đáng yêu nầy. (Tạm được phỏng dịch).

Tôi đã thử hàng ngàn cách vô ích
Sợ hải chế ngự, hi vọng tôi tăng lên;
Nhưng điều tôi cần, Kinh Thánh đã chép,
Luôn là, chỉ Chúa Jê-sus.

Hồn tôi là đêm, lòng tôi là sắt –
Tôi không thể thấy, tôi không thể cảm nhận;
Vì ánh sáng, vì cuộc sống, tôi phải kêu cầu
Trong đức tin đơn giản đến Jê-sus.

Ngài chết, Ngài sống, Ngài trị vì, Ngài nài xin;
Trong hết lời và hành động có yêu thương;
Đó đủ cho người tôi lỗi cần
Vẫn luôn còn nguyên trong Jê-sus.
   (“Trong Jê-sus ‘In Jesus’” bởi James Procter, 1913).

Bạn có thể nói, “Tôi chưa được thuyết phục. Ông nói về tình yêulòng tin.” Bạn nói, “Tôi không có yêu mến Chúa Jê-sus Christ.” “Tôi không tin Ngài. Những lý lẽ của ông không có thuyết phục được tôi.”

Thì tôi phải cảnh cáo bạn. Một ngày khi Chúa đến bạn sẽ không còn được nghe những lời ngọt ngào về tình yêulòng tin. Lổ tai bạn sẽ bị lạnh cóng và chết. Sẽ không còn có lời nào nữa về sự bình an và tha thứ cho bạn. Tất cả sẽ bị nuốt vào trong bóng tối đời đời của Hỏa Ngục.

Bây giờ hãy lắng nghe tôi! Trước khi Đức Chúa Trời nói với bạn trong sự phẩn nộ và sự đoán xét. Và Đức Chúa Trời nói với bạn, “Ta đã gọi và ngươi từ chối.”

Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là, bạn sẽ tin nhận Chúa Jê-sus Christ không? Bạn sẽ làm điều đó ngay bây giờ? Tối nay không? Tôi không thể làm gì hơn nữa. Tôi không thể làm cho bạn tin nhận Chúa Jê-sus. Việc đó là của Đức Chúa Trời. Bởi quyền năng Ngài, Đức Chúa Trời đã mở cửa nhiều tấm lòng đầu phục Chúa Jê-sus. Bạn đang ngồi giữa rất nhiều người mà Đức Chúa Trời đã kéo họ đến với Chúa Jê-sus. Đức Chúa Trời đã chọn và kéo họ đến với Chúa Jê-sus. Nếu Ngài không kéo bạn, thì tôi không thể làm được gì hết. Nếu Đức Chúa Trời không chọn bạn để được cứu, thì tôi không thể làm gì được hơn nữa. Nếu bạn không phải là người được chọn lựa thì tôi cũng không thể làm gì hơn được.

Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã phán với lòng bạn tối nay, hãy tin nhận Chúa Jê-sus Christ. Tin nhận Ngài ngay bây giờ. Bạn là người cần đến Chúa Jê-sus hơn hết, đến và tin nhận Ngài ngay bây giờ. Tất cả những gì tôi đã nói thì sẽ không tác động được ngoại trừ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động trên tấm lòng bạn. Chúng tôi cầu xin Chúa cho bạn sẽ tin nhận Chúa Jê-sus ngay bây giờ giống như những người mà Phi-e-rơ đã nói đến trong đoạn kinh văn của chúng ta. Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời làm những gì mà Ngài đã làm cho John Cagan, và Emi Zabalaga và những người xung quanh bạn. Nguyện Đức Chúa Trời lựa chọn giửa chúng ta tối nay. Mong bạn đến với Chúa Jê-sus, tin nhận Chúa Jê-sus, và được cứu đời đời bởi Huyết chuộc tội của Ngài. A-men.


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Trong Chúa Jê-sus” (bởi James Procter, 1913).


DÀN BÀI CỦA

THẤY HAY TIN?

SEEING OR BELIEVING?

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình” (1 Phi-e-rơ 1:8, 9)

I.   Thứ nhất, thấy không phải là tin, Lu-ca 18:34; Giăng 20:22; 1:11;
Ê-sai 53:3.

II.  Thứ hai, tin là thấy! Nhã ca 2:10; 2 Cô-rinh-tô 9:15.