Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
SỰ CẤT LÊN TRỜI

(BÀI GIẢNG THỨ BA VỀ LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Vietnamese)

do Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angles
Chiều Chúa Nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa…” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).


Thật là một lời hứa tuyệt diệu trong Kinh Thánh! Chúa Jê-sus sẽ hồi lai! Mỗi Cơ Đốc Nhân nên tràn ngập niềm vui mừng khi nghe những lời này, “Chúa Jê-sus sẽ hồi lai”! Xin vui lòng mở Kinh Thánh đến phân đoạn Kinh Thánh này.

Chúa Jê-sus bị đóng đinh trên Thập Tự Giá trong nhiều giờ đồng hồ. Ngài cuối cùng kêu lớn lên rằng, “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn tại trong tay Cha” (Lu-ca 24:36). Ngài chết. Họ đặt xác Ngài trong mộ. Họ đóng chặt kín mộ lại và giao cho lính La-mã canh giữ.

Ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Nhưng khi Ngài hiện ra cho các môn đồ,

“Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần” (Lu-ca 24:37).

Rồi Chúa Jê-sus phán với họ,

“Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta đây. Hãy rờ đến ta, và hãy xem: thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24:39).

Ngài dẫn các môn đồ ra khỏi thành Jê-ru-sa-lem đến núi Ô-li-ve. Ngài phán dạy họ giảng đạo cho cả thế giới.

“Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jê-sus này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngưoi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công Vụ 1:9-11).

“Chúa Jê-sus này” được cất “lên trời” sẽ trở lại. Ngài thăng thiên! Ngài sẽ hồi lai! Ngài sẽ hồi lai!

Ngài sẽ hồi lai, Ngài sẽ hồi lai,
Cùng một Chúa Jê-sus, bị loài người ruồng bỏ;
Ngài sẽ hồi lai, Ngài sẽ hồi lai,
Với năng quyền và vinh hiển rạng ngời, Ngài sẽ hồi lai!
   (“Ngài Sẽ Hồi Lai ‘He is Coming Again’
      do Mabel Johnston Camp sáng tác, 1871-1937).

Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài sẽ trở lại trong hai phần, hai giai đoạn. Phần thứ nhì Ngài trở lại khi Ngài giáng thế xuống Núi Ô-li-ve để sáng lập Vương quốc Đức Chúa Trời trên đất trong ngàn năm. Nhưng đoạn Kinh Thánh trên lại đề cập đến phần thứ nhất của sự hồi lai. Xin cùng đọc lại câu Kinh Thánh trong sách I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16-17. Xin để ý đến ba sự kiện trong đoạn Kinh Thánh này.

I. Trước tiên, Đức Chúa Jê-sus sẽ giáng xuống trong tầng quyển khí trên đất.

Xin chú ý trong sách I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16:

“cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống…” (I Thê-sa-lô-ni-ca).

“Chính mình” Đấng Christ sẽ từ “trên trời” giáng xuống. Không phải là Đức Thánh Linh. Thật tế, không phải thần linh gì cả. Chính “Chúa Jê-sus này, [được] cất lên trời” (Công Vụ 1:11). Chính “Chúa Jê-sus này” sẽ giáng xuống từ trời.

“Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống…” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16)

Đấng Christ phục sinh phán,

“Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24”39).

“Ngài sẽ hồi lai, Ngài sẽ hồi lai,
Cùng một Chúa Jê-sus, bị loài người từ khước;
Ngài sẽ hồi lai, Ngài sẽ hồi lai,
Với năng quyền và vinh hiển rạng ngời, Ngài sẽ hồi lai!
   (“Ngài Sẽ Hồi Lai ‘He is Coming Again’
      do Mabel Johnston Camp sáng tác, 1871-1937).

Trong sách Giăng 14:3, Chúa Jê-sus phán,

“Ta sẽ trở lại” (Giăng 14:3).

Tôi muốn bạn chú ý rằng Chúa Jê-sus không đến thế gian trong câu Kinh Thánh của chúng ta. Sự hồi lai của Ngài là một sự kiện riêng biệt, xảy ra sau đó. Nhưng tôi muốn bạn chú ý rằng Ngài không trở lại thế gian trong câu Kinh Thánh của chúng ta. Xin đọc câu 17. Xin đứng dậy và cùng đọc,

“Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air…” (I Thessalonians 4:17).

“Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa…” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Bạn có thể ngồi.

Đấng Christ đến trên không trung trong thời kỳ “cất lên.” Sau đó Ngài sẽ xuống thế gian. Rõ ràng theo nghĩa đen, đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy có hai sự kiện riêng biệt. Đức Chúa Jê-sus sẽ đến từ trời, nhưng ở trên không trung, “trên khí quyển.” Từ “cất lên” có nghĩa là được đưa đi – trong hân hoan! Không có không khí trên vũ trụ, vì thế điều này có nghĩa là Ngài sẽ dừng lại sau khi giáng xuống tầng khí quyển trên mặt đất.

“Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên…tại nơi không trung mà gặp Chúa” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17).

II. Thứ Nhì, người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại.

Câu Kinh Thánh số 16 nói,

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết…” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16).

Bạn có thể ngồi. “Kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Tiến sĩ J. Vernon McGee nói,

Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống “cùng tiếng kêu lớn.” Đó là tiếng lệnh truyền. Đó cũng cùng một lệnh truyền khi Ngài đứng trước mộ của La-xa-rơ và phán: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra” (J. Vernon McGee, Th.D., Thánh Kinh Toàn Thư ‘Thru the Bible’, Nhà Xuất Bản Thomas Nelson, năm 1983, quyển V, tr. 398).

Chúa Jê-sus đến mộ La-xa-rơ và phán,

“Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó đã bốn ngày rồi” (Giăng 11:39).

Nhưng họ đã vâng lời Chúa Jê-sus. Họ lăn hòn đá ra khỏi cửa mộ. Và Chúa Jê-sus,

bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra” (Giăng 11:43-44).

Đó là điều Chúa Jê-sus sẽ làm trong thời kỳ cất lên. Ngài sẽ truyền lệnh vang rền, với tiếng như tổng thiên thần, giọng như kèn trumpet (McGee, như đã trích.) Khi Đấng Christ kêu lớn, như Ngài đã làm trước mộ La-xa-rơ, những kẻ “đã chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.” Những thân xác của Cơ Đốc Nhân thực thụ sẽ bước ra khỏi mồ chôn và được cất lên gặp Đấng Christ trên không trung.

Thuở nhỏ, John Cagan biết mình không được cứu – nhưng cha mẹ ông là Cơ Đốc Nhân thật. Khi tôi giảng dạy Lời Chúa về sự cất lên khiến ông lo lắng không ngủ được. Ông cho tôi biết ông đã từng giật mình thức dậy về đêm và qua phòng cha mẹ mình để xem họ có được cất lên và bỏ ông lại một mình trong nhà không. Đó là một sự lo sợ chính đáng. Sự lo lắng về việc mình có bị bỏ rơi lại không là một lo lắng tốt. Xin hãy đặt lòng tin nơi Chúa Jê-sus ngay bây giờ thì nỗi lo lắng đó sẽ bị tan biết đi! Kinh Thánh chép,

Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chỗi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi” (Ê-sai 26:19).

Sách Gióp là một sách cổ xưa nhất của Cựu Ước. Nó được viết trước khi Môi-se viết sách Sáng Thế ký. Gióp có nói về sự cất lên.

“Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bấy giờ loài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời; Nếu các bạn nói rằng: chúng ta sẽ khuấy rấy người làm sao? Và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong tôi” (Gióp 19:26-27).

Sự cất lên cũng được Sứ-đồ Phao-lô báo trước. Ông nói,

“Trong giây phút, trong nháy mắt, trong lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được hay không hư nát…” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Câu Kinh Thánh của chúng ta viết,

“Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16).

Bây giờ có lẽ bạn tự hỏi làm thế nào mà thân thể đã chết lâu rồi, xác người tin Chúa thật chết cách đây hơn 3,520 năm như trong trường hợp Gióp, lại có thể sống lại. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Sứ-đồ Phao-lô gọi đó là sự “mầu nhiệm” trong sách I Cô-rinh-tô 15:51, “điều bí mật lớn lao,” trong tiếng Hy-lạp nguyên thể, là điều mà tâm trí con người không thể hoàn toàn hiểu được. Cách rõ ràng hơn, đó là một phép lạ. Bạn tin Chúa, phải vậy không? Thật, chúng ta được cho biết là trong Kinh Thánh từ đầu chí cuối, Đức Chúa Trời làm nhiều phép lạ. Và đây là một trong những phép lạ vĩ đại nhất,

“Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16).

Chúng ta không hiểu điều đó có hợp lý hay không, nhưng đó là sự thật cho dù gì đi nữa.

“Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16).

III. Thứ ba, Cơ Đốc Nhân còn sống sẽ được cất lên cùng với những người ấy.

Xin xem câu 17.

Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa…” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Cơ Đốc Nhân thật còn đang sống trên đất lúc ấy sẽ được “cất lên” cùng với những Cơ Đốc Nhân đã chết “để được gặp Chúa trên không trung.” Trước hết, Cơ Đốc Nhân đã qua đời sẽ được “cất lên,” rồi sau đó, thứ hai, Cơ Đốc Nhân thật còn đang sống sẽ được “cất lên” để gặp Chúa trên không trung. Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả những điều đó sẽ xảy ra.

“Trong giây phút, trong nháy mắt” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Nó sẽ xảy ra chớp nhoáng như một cái chớp mắt! Cơ Đốc Nhân đã chết và Cơ Đốc Nhân còn sống, sẽ “cùng được cất lên…để gặp Chúa trên không trung.” Thật là một lời hứa kỳ diệu trong Kinh Thánh! Thật là một hy vọng tuyệt vời cho Cơ Đốc Nhân!

“Ô, vui quá! Ô hân hoan quá! Chúng ta đi mà không phải chết,
Không bệnh tật, buồn bã, kinh sợ và không một giọt nước mắt đau buồn,
Được cất lên trên không trung gặp Chúa trong vinh quang,
Khi Chúa Jê-sus nhận “vinh quang chính Ngài”.
   (“Đấng Christ Hồi Lai ‘Christ Returneth’” do H. L. Turner, 1878).

Tiến sĩ McGee nói, từ “được cất lên” được dịch ra từ “harpazō” trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa “bắt lấy vội vã, chụp lấy, nâng lên, hoặc cất lên” (như đã trích, tr. 399). Rồi, tiến sĩ J. Vernon McGee nói,

Thật là một niềm an ủi vinh hạnh, tuyệt vời! Thân xác người chết [Cơ Đốc Nhân] sẽ được cất lên. Rồi bất cứ người nào còn sống lúc ấy sẽ được cùng cất lên với họ để gặp Chúa trên không trung. Thế nên chúng ta sẽ được đời đời ở với Chúa. Thật ra, chúng ta sẽ trở lại trên đất để đồng trị với Ngài khi Ngài thiết lập Vương Quốc Đức Chúa Trời (như đã trích).

Một tương lai rạng ngời đang đợi chờ Cơ Đốc Nhân thật khi Đấng Christ trở lại trên không trung để tiếp rước chúng ta về Thiên đàng!

Bạn có sẵn sàng cho tương lai đó không? Bạn đã chuẩn bị chưa? Chỉ những người được cứu bây giờ mới được cất lên để gặp Chúa trên không trung khi ấy. Bạn đã được cứu chưa? Chúa Jê-sus đã chết trên Thập Giá đền tội cho bạn. Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết và mang Huyết Ngài lên Thiên Đàng để tẩy sạch, rửa đi mọi tội lỗi của bạn. Nhưng bạn cần phải thuận phục và tin cậy chỉ Ngài thôi. Nếu bạn đặt lòng tin đơn thành nơi Đấng Christ, Ngài sẽ tẩy sạch mọi tội mình với chính dòng Huyết Ngài, và bạn sẽ được cứu, sẵn sàng

“sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Rồi bạn sẽ cùng hát với chúng tôi,

Ô, vui quá! Ô, hân hoan quá! Chúng ta đi mà không phải chết,
Không bệnh tật, không buồn bã, lo sợ và không một giọt nước mắt đau buồn,
Được cất lên không trung gặp Chúa trong vinh quang,
Khi Chúa Jê-sus nhận “vinh quang chính Ngài”
Ô, thưa Chúa Jê-sus, còn bao lâu nữa, bao lâu nữa,
‘Khi chúng ta hát lớn bài ca hân hoan,
Đấng Christ Hồi lai! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Muốn thật hết lòng! Ha-lê-lu-gia! Muốn thật hết lòng.
   (“Đấng Christ Hồi Lai ‘Christ Returneth’
      do H. L. Turner sáng tác, năm 1878).

Hãy trở lại với hội thánh này, cuối tuần tới để được nghe Tin Lành Phúc Âm. Chúa Jê-sus yêu bạn! Hãy tin Ngài và Ngài sẽ tẩy sạch mọi tội của bạn với dòng Huyết Ngài đổ ra trên Thập Giá! A-men!


KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng do Ông Noah Song: I Cô-rinh-tô 15:51-54.
Hát Đơn Ca Trước Bài Giảng do Ông Benjamin Kincaid Griffith:
“Chúa Jê-sus Hồi Lai ‘Jesus is Coming Again’” (do John W. Peterson, 1921-2006).


DÀN BÀI CỦA

SỰ CẤT LÊN

(BÀI GIẢNG #3 VỀ LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

bởi Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa…” (I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

(Lu-ca 24:37, 39; Công Vụ 1:9-11)

I.   Trước tiên, Chúa Jê-sus sẽ giáng xuống trên không trung
I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16a; Công Vụ 1:11; Lu-ca 24:39; Giăng 14:3;
cf. Khải Huyền 19:11-16; cf. Ma-thi-ơ 24:27-31; cf. Xa-cha-ri 14:4-5;
I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17.

II.  Thứ nhì, người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại,
I Thê-sa-lô-ni-ca 4:16b; Giăng 11:39, 43-44; Ê-sai 26:19;
Gióp 19:26-27; I Cô-rinh-tô 15:52, 51.

III. Thứ Ba, Cơ Đốc Nhân còn đang sống sẽ cùng được cất lên với họ.
I Thê-sa-lô-ni-ca 4:17; I Cô-rinh-tô 15:52.