Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
ĐẤU THANH CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA SANDEMANIANISM

(BÀI GIẢNG SỐ 3 TRONG LOẠT BÀI KÊU GÀO CHIẾN TRANH)
THE BATTLE AGAINST SANDEMANIANISM
(NUMBER THREE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Vietnamese)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
Sáng Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 22, 2017

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39, 40).


Ngoại trừ bạn là sinh viên thần học, còn không, có thể bạn không biết về chữ Sandemanianism. Hơn nữa là một dị giáo khiển trách linh hồn. Nó giảng về Phúc Âm của sự suy đồi. Nó đưa hàng triệu người vào lửa Địa Ngục đời đời. Sandemanianism được phổ biến bởi Robert Sandeman (1718-1771). Sự dạy dổ chính yếu của nó là khi bạn chấp nhận trong tư tưởng Kinh Thánh nói gì về Chúa Giê-su Christ thì bạn đã được cứu. Sandemanianism nói rằng mọi người ai tin rằng Chúa Giê-su Christ đã chịu chết cho tội lổi chúng ta và đã sống lại từ kẻ chết thì được cứu. Mọi người ai tin vào những việc đó trong Kinh Thánh thì được biến đổi. Ngày nay Sandemanianism là sai lầm chính yếu trong tất cả hội thánh chúng ta. Nó đưa hàng triệu người vào Địa Ngục. Có một số người trong hội thánh chúng ta tin vào dị giáo chết nầy! Mặc dù tôi đã giảng chống lại nó một cách mạnh mẽ, nhưng họ không chịu nghe những gì tôi nói. Họ vẩn cứ tin vào học thuyết chết của Sandemanianism. Sáu người họ nghĩ rằng họ đã được cứu trong hội thánh chúng ta năm rồi đã tin vào nó. Họ bị sai lạc và đi thẳng vào Địa Ngục bởi vì họ tin nó (xem, “Sandemanianism” trong Thanh Giáo: Nguyên Thủy và Thành Công của họ bởi Tiến sĩ Martyn Lloyd-Jones, Banner of Truth, ấn bản 1996, trang. 170-190).

Họ nói nếu bạn tin vào những gì Kinh Thánh nói về sự chết của Chúa Jê-sus Christ thì bạn được cứu. Đó là lập trường của họ. Tiến sĩ Lloyd-Jones nói, “Nó là một trong những vấn đề chính trước chúng ta ở thời điểm hiện tại nầy” (như đã trích, tr. 177). Ít nhất là sáu người trong hội thánh chúng ta nghĩ rằng họ đã được cứu trong năm rồi nhưng vẩn còn lạc mất vì họ tin vào những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus Christ thay vì tin cậy vào chính Ngài.

Họ nghĩ rằng họ được cứu vì tin rằng Chúa Jê-sus chịu chết trên Thập tự Giá. Họ tin những gì Kinh Thánh nói về sự chết của Chúa Jê-sus Christ. Nhưng tin vào những gì Kinh Thánh nói không có cứu được ai. Trong bài giảng nầy tôi sẽ đưa ra bằng chứng cho điều nầy.

I. Thứ nhất, Sandemanianism (tin vào lời tuyên bố) bị quở trách bởi chính Chúa Jê-sus Christ.

Chúa Jê-sus nói với người Pha-ri-si. Những người Do Thái nầy là Sandemanianism trong cái nhìn của họ về sự cứu rổi. Chúa Jê-sus phán,

“[Bạn] dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39, 40).

Những người nầy nghĩ rằng họ được cứu bởi việc học Kinh Thánh và tin vào Kinh Thánh. Matthew Henry nói, “Họ tìm kiếm [sự sống đời đời] bởi việc đọc và học Kinh Thánh. Có câu nói thường giữa vòng họ, ‘Người mà có lời của luật pháp [lời Kinh Thánh] là có sự sống đời đời.’ Họ cho rằng họ đã chắc chắn về thiên đàng nếu như họ có thể nói thuộc lòng…những đoạn Kinh Thánh” (Lời Chú Thích của Matthew Henry trên Toàn Bộ Kinh Thánh ‘Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible’). Tiến sĩ Frank Gaebelein nói rằng họ cho rằng niềm tin của họ vào Kinh Thánh “sẽ đem cho họ sự sống” (Lời Chú Thích Kinh Thánh của Người Giảng Giả Kinh ‘The Expositor’s Bible Commentary’). Họ tin Kinh Thánh, nhưng họ không chịu đến với Chúa Jê-sus.

Đó là sai lầm của Sandemanianism (tin theo lời tuyên bố). Tiến sĩ Lloyd-Jones nói, “Bạn chấp nhận lời của Kinh Thánh bằng tâm trí, và rằng đó là tất cả điều cần thiết” (như đã trích, tr. 175). “Ho nghĩ rằng tin những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus sẽ cứu họ” (như đã trích).

Hàng chục ngàn trẻ con trong những hội thánh đã được dạy học thuyết độc hại nầy. Họ đã được dạy để thuộc lòng những câu Kinh Thánh. Rồi họ “giơ tay lên” – và họ đã được báp-tem! Họ không có đến với Đấng Christ chút nào hết! Họ chỉ cần tin những lời của Giăng 3:16 và lầm bầm lời cầu nguyện. Hội thánh chúng ta sai hàng triệu hội thánh (và người lớn) vào Địa Ngục bởi học thuyết giả của Sandemanianism, Chúa Jê-sus phán,

“[Bạn] dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39, 40).

Đây là năm người trong chính hội thánh chúng ta giống như vậy.

Một cậu trẻ người Trung Hoa nói rằng cậu đã được cứu tại vì cậu ta tin “rằng Chúa Jê-sus đã chết thay cho cậu.” Cậu ta tưởng rằng tin những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus cũng đồng nghĩa với đến với Chúa Jê-sus! Cậu ta vẫn còn là người Sandemanianism lạc mất.

Một người phụ nữ trẻ nói, “Chúa Jê-sus là Đấng duy nhất có thể cứu tôi.” Cô tin những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus, nhưng cô ta không chịu đến với chính Ngài. Chinh bản thân cô ta chưa đến với Chúa Jê-sus bởi vì lòng cô không chịu ngưng nghe theo Ma-quỉ bảo cô phải rời bỏ hội thánh. Cô ta không chịu từ bỏ những tư tưởng tội lỗi đó. Cô ta tin rằng Chúa Jê-sus là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, nhưng cô ta không chịu quay khỏi lời đề nghị thuộc Sa-tan cho người hư mất. Cho nên cô ta vẫn còn là người Sandemanian lạc mất tin vào Kinh Thánh, nhưng không chịu tin cậy chính Chúa Jê-sus. Cô ta tin những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus. Nhưng cô không chịu đến với chính Chúa Jê-sus. Bởi chưng cô ta không chịu lìa bỏ khỏi tội lỗi của cô, cô sẽ không đến cùng chính Chúa Jê-sus để được tẩy sạch khỏi tội lỗi bởi Huyết Ngài. Cô vẫn còn là người Sandemanian lạc mất.

Một người nam Mể trẻ nói tin cậy Chúa Jê-sus cũng giống như tin rằng Đấng Christ đã chết trên Thập Tự Giá. Lần nữa, người nam trẻ nầy tin những gì Kinh Thánh nói, bởi vì ông bám vào Sandemanianism. Tin Kinh Thánh, rằng Chúa Jê-sus đã chết trên Thập Tự Giá cho ông ta không giống như tin cậy chính Chúa Jê-sus. Vì thế ông vẫn còn là người Sandemanianism lạc mất.

Một người nam trẻ Trung Hoa khác cũng nói giống y như vậy. Ông nói rằng tin cậy Chúa Jê-sus cũng giống như là tin nhận rằng Chúa Jê-sus đã chết cho ông. Ông tin những gì Kinh Thánh nói, nhưng ông không chịu tin cậy chính Chúa Jê-sus. Ông ta cũng là người Sandemanianism lạc mất.

Một người nữ Trung Hoa nói rằng tin cậy Chúa Jê-sus cũng giống như là tin Chúa Jê-sus đã chết vì cô ta. Cô biết đây là một sự sai lầm, nhưng cô bị “bất ngờ” khi Tiến sĩ Cagan hỏi cô ta là có thật sự giống nhau không. Cô ta “lấy làm ngạc nhiên” bởi vì, trong tâm cô, cô ta chưa bao giờ tin cậy Chúa Jê-sus. Hầu hết cô chỉ có tin vào một hoặc hai câu Kinh Thánh. Cô ta “lấy làm ngạc nhiên” bởi vì cô ta chưa bao giờ tin cậy chính Chúa Jê-sus, chỉ dựa và học thuyết Kinh Thánh. Cô ta cũng là người Sandemanian lạc mất.

Bạn tin rằng Donald Trump là Tổng Thống. Nhưng bạn chưa gặp ông! Tin rằng ông là Tổng Thống không giống như là đi đến gặp ông. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa tin vào những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus và tin cậy chính Chúa Jê-sus. Đó có thể xem như là một sự khác biệt rất nhỏ nhoi – nhưng nó không phải. Nếu bạn chưa tin cậy chính Chúa Jê-sus bạn sẽ đi vào Địa Ngục! Chúa Jê-sus phán, “Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống” (Giăng 5:40). Tin vào câu Kinh Thánh hay học thuyết Kinh Thánh sẽ không cứu một ai từ lửa Địa Ngục đời đời.

Tại sao người ta tiếp tục làm điều đó? Đó là tại vì họ chưa bị cáo trách về tội lỗi! Nếu bạn ở dưới sự cáo trách của tội lỗi, như John Cagan, bạn sẽ nhận thức rằng không có gì bạn làm có thể cứu bạn – không có điều gì bạn làm! Điều đó bao gồm tin rằng Chúa Jê-sus có thể cứu bạn! Không có điều gì ngoài chính Chúa Jê-sus mới thoả mãn bạn nếu bạn đã bị cáo trách về tội lỗi của bạn! Bạn sẽ nói, “Điều gì có thể rửa sạch tội lỗi của tôi? Không có gì ngoài Huyết Chúa Jê-sus.” “Tôi đến ngay, Chúa ôi, đến ngay cùng Ngài. Rửa tôi, tẩy sạch tôi trong Huyết đã chảy ra trên Đồi Gô-gô-tha.”

II. Thứ hai, Sandemanianism (tin theo lời tuyên bố) là học thuyết của ma-quỉ.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39, 40).

Tại sao người Pha-ri-si tra cứu Kinh Thánh, nhưng lại không đến cùng Chúa Jê-sus? Đó là bởi vì họ đang ở dưới quyền lực ác độc của Sa-tan! Chúa Jê-sus nói những người nầy, “Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ…” (Giăng 8:43, 44).

Bạn không thể nghe tôi khi tôi nói rằng tin những gì Kinh Thánh nói về Chúa Jê-sus là không giống như là tin cậy Chúa Jê-sus. Bạn không hiểu ý niệm đơn giản bởi vì bạn đang ở dưới sự kiềm chế của Ma-quỉ. Chúa Jê-sus phán như vậy. Ngài phán, “Các ngươi không hiểu lời ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ” (Giăng 8:43, 44). Bạn thuộc về Ma-quỉ. Ma-quỉ là chúa của bạn. Ma-quỉ làm mù tâm trí của bạn. Bởi vì Ma-quỉ không muốn bạn tin cậy Chúa Jê-sus và được cứu. Sứ-đồ Phao-lô nói,

“Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy [ma quỉ] đã làm mù lòng họ...” (2 Cô-rinh-tô 4:3, 4).

Làm sao Ma-quỉ giữ bạn trong sự mù loà? Làm thế nào Ma-quỉ có quyền lực trên bạn đến đổi bạn không đến cùng Chúa Jê-sus?

1.  Nhiều người Trung Hoa trẻ bị giữ trong sự mù loà và buộc chặc vào Ma-quỉ bởi cha mẹ Phật Giáo chưa được cứu của họ. Những phụ huynh nầy sẽ dùng tất cả quyền lực Sa-tan của họ để giữ bạn khỏi được cứu. Nhưng Chúa Jê-sus phán, “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta,” Ma-thi-ơ 10:37. Sẽ sớm đến ngày Tết Nguyên Đáng. Một số phụ huynh chưa được cứu của các bạn sẽ cố tình chuẩn bì một buổi ăn tối cùng giờ nhóm với hội thánh. Bạn cần phải nói với họ ngay bây giờ, ngay hôm nay, rằng bạn sẽ không ở cùng họ nếu họ chuẩn bị một bữa ăn tối vào buổi cầu nguyện tối Thứ Bảy hay hai buổi thờ phượng Chúa Nhật – và rồi giữ lời hứa của bạn và đến hội thánh, cho dù họ giận bạn cở nào đi nữa. Đừng để Sa-tan nắm chặc bạn bởi sự giận dữ của cha mẹ Phật Giáo chưa được cứu đó. “Nhưng,” bạn nói, “họ sẽ thịnh nộ và la mắng tôi!” Hãy để họ phẩn nộ và la mắng! Nghe sự thịnh nộ ác quái của họ bây giờ tốt hơn là nghe Đức Chúa Trời từ chối bạn trong Phán Xét Cuối Cùng. Hãy bẻ gãy để được tự do khỏi sự chống nghịch tội lỗi cùng Đức Chúa Trời đó của họ! Hãy bẻ gãy khỏi xiềng xích của Sa-tan.

2.  Đa số bạn đã bị giữ mù lòa và xiềng xích vào Ma-quỉ bởi vì bạn có những tội lỗi thầm kín.
      Bạn có tội lỗi mà bạn tưởng không có ai biết đến – bạn nói, “Không ai biết.” Nhưng bạn sai rồi. Có hai người biết “tội lỗi thầm kín đó” mà bạn phạm. Họ là ai? Người đầu tiên mà biết tội lỗi thầm kín đó của bạn là tôi. Bạn thấy đây, tôi đã ở trong chức vụ tới Tháng Tư nầy là được 59 năm. Người ta tố cáo tôi là người có thể đọc được tư tưởng – nhưng tôi không phải là người đọc tư tưởng, không phải một chút nào. Nhưng tôi có thể đọc vẻ mặt. Sau khi nhìn vẻ mặt của những người trong hội thánh gần 59 năm. Tôi thường có thể nhận xét khá chính xác những tội lỗi thầm kín mà bạn phạm. Các bạn có biết là cảnh sát được huấn luyện để đọc vẻ mặt không? Tôi nghĩ những chủng viện và trường Kinh Thánh của chúng ta nên có lớp dạy những mục sư trẻ cách đọc nét mặt. Vâng, bằng cách nhìn nét mặt của bạn tôi thường có thể nhận biết được tội lỗi thầm kín mà bạn phạm.
      Nhưng có một người khác còn chính xác hơn tôi rất nhiều. Trên thật tế thì người đó biết chính xác 100 phần trăm về tội lỗi thầm kín của bạn. Và Ngài đang hiện diện ở đây nhìn xem bạn. Trên thật tế thì Ngài biết hết tội lỗi thầm kín của bạn. Ngài là ai? Bạn đoán đúng – đó là Đức Chúa Trời! Bạn không thể trốn khỏi Ngài. Ngài là toàn tại – nghĩa là Ngài có khắp mọi nơi cùng một lúc. Ngài nhìn thấy tất cả những gì bạn làm với thân thể mình. Ngài thấy mọi tư tưởng trong tâm trí của bạn. Ngài biết được những bí mật sâu thẩm trong tấm lòng của bạn. Kinh Thánh chép, “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian” (2 Sử-ký 16:9). “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác…” (Châm Ngôn 15:3). “…mắt Ngài hằng đoái xem nó…” – trên mỗi tội lỗi thầm kín mà bạn phạm. “…mắt Ngài hằng đoái xem nó…” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:12). Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời viết mỗi một tội lỗi thầm kín của bạn xuống vào sách của Ngài. Vào Sự Phán Xét Cuối Cùng Đức Chúa Trời sẽ đọc tội lỗi thầm kín của bạn ra từ sách của Ngài. Sách của Ngài giống mhư là một máy vi tính lớn, và mỗi tội lỗi thầm kín mà bạn đã phạm được chép lại đó. Bạn sẽ đứng trước Đức Chúa Trời trong ngày Phán Xét Cuối Cùng. Ngài sẽ đọc mọi chi tiết về tội lỗi mà bạn cho rằng không có ai biết. Sau khi Ngài đọc tội lỗi của bạn từ những sách đó, bạn không thể nào biện hộ cho chính mình được. Bạn sẽ tự nhớ lại những tội lỗi đó. Sau khi Đức Chúa Trời liệt kê những tội lỗi thầm kín của bạn, bạn sẽ bị “quăng vào hồ lửa” (Khải Huyền 20:11-14).

3.  Đa số bạn bị giữ mù lòa và xiềng xích vào Ma-quỉ bởi vì bạn không chịu xưng nhận rằng tấm lòng của bạn xấu xa. Kinh Thánh chép, “Lòng người ta dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa…” (Giê-rê-mi 17:9). George Whitefield (1714-1770) nói, “Không cần biết bạn từ chối mảnh liệt cở nào, khi bạn tỉnh thức, bạn sẽ thấy rằng tội lỗi trong cuộc đời của bạn đến từ tấm lòng sa đoạ của bạn…Ông thấy rằng ông đã quá bị độc và chống nghịch trong [chính tấm lòng] của ông rằng đúng để Đức Chúa Trời rủa sả ông, cho dù ông không có phạm một tội bên ngoài trong suốt cuộc đời của ông.” Julie nói, “Đức Thánh Linh chỉ cho tôi biết rằng tôi thật sự không phải là một người tốt…Tôi là một người thậm tệ và ích kỷ và rất kiêu ngạo, và tôi cảm thấy quá xấu hổ về…sâu thẩm bên trong [tấm lòng] tôi là người như thế nào…tôi cảm giác tội lỗi và sai trật.” Bề ngoài cô là người con gái tốt, nhưng cô có một tấm lòng tội lỗi. Cô nói, “Tôi làm ra vẻ là người tốt, trong khi sâu thẩm trong [tấm lòng] tôi thật sự không phải…tôi biết là tôi không đủ tốt để tự cứu lấy mình…Mặt tôi lúc nào cũng dầm thấm trong nước mắt.” Cô đã ở trong hội thánh truyền bá phúc âm suốt cuộc đời cô, nhưng bây giờ cô có cảm giác tôi lỗi kinh tởm trong lòng. Cô nói Kinh Thánh không có tác động gì trên đời sống của cô cho đến khi cô cảm giác tội lỗi trong chính tấm lòng của cô; cho đến khi cô đến dưới sự cáo trách về tội lỗi, Huyết của Chúa Jê-sus rửa sạch tội lỗi của cô không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa đối với cô cho đến khi cô cảm nhận tâm cô khó chịu cở nào. Những người Sandemanian ở tại hội thánh truyền bá phúc âm dạy cô những lời Kinh Thánh, nhưng chúng không có tác động ở trên đời sống của cô cho đến khi Đức Chúa Trời cáo trách cô tội lỗi trong lòng.

III. Thứ ba, Sandemanianism sai nhiều người tốt bên ngoài xuống Địa Ngục.

Bạn nói, “Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì ghe tởm như nhiều người đã làm. Tôi là người sống sạch. Tôi đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Tôi là một người tốt.” Nhưng tôi phải cảnh cáo bạn rằng cho dù bạn tốt cở nào, cho dù bạn cầu nguyện và đọc Kinh Thánh thường xuyên như thế nào, cho dù bạn tin Kinh Thánh nói gì về Chúa Jê-sus – bạn sẽ đi vào Địa Ngục cùng với những người xấu nếu như bạn không tin cậy chính Chúa Jê-sus. Tin rằng Đức Chúa Jê-sus Christ đã chết trên Thập tự Giá để cứu bạn sẽ không cứu được bạn! Hãy nghe Sứ-đồ nói như thế nào,

“Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Ti-mô-thê 3:15).

Tin rằng Đấng Christ chết vì bạn sẽ không cứu được bạn. Nó chỉ là niềm tin học thuyết. Kinh Thánh chỉ để hướng dẫn bạn đến “sự cứu rổi…ấy là ở trong Chúa Jê-sus.” Nếu bạn không tin cậy Chúa Jê-sus thì bạn không được cứu cho dù bạn tin Kinh Thánh bao nhiêu đi chăng. Mục đích của Kinh Thánh là để hướng dẫn bạn đến với chính Đức Chúa Jê-sus Christ!

Tiến sĩ A. W. Tozer cho sự hiểu thấu sâu sắc vào sự sai trật của Chủ Nghĩa Sandemanian trong bại luận văn gọi “Kinh Thánh Dạy hay Thánh Linh Dạy ‘Bible Taught or Spirit Taught’?” Tiến sĩ Tozer nói,

“Những hội thánh dạy Kinh Thánh cho con em của họ [và] vẫn chưa bao giờ sản xuất họ một đời sống Cơ-đốc Giáo…Đời sống của họ có đạo là đúng và hợp tình lý, nhưng hoàn toàn cơ khí. Những [người trẻ] như vậy không thể gạt bỏ là đạo đức giả. Đa số họ [rất] nghiêm túc về nó. Họ đơn giản là bị mù lòa…họ bị ép để đi theo vỏ đức tin bên ngoài, trong lúc cả thời gian tấm lòng họ đói khác thực tế tâm linh và họ không biết vấn đề họ là gì…Đức Chúa Jê-sus Christ là chân lý, và Ngài không thể bị giam giữ vào chỉ là những từ ngữ [trong Kinh Thánh].”

Bạn có bao giờ cảm giác như Noah Song không? Noah nói, “Tôi biết tôi không đúng cùng Chúa. Tôi đến nói chuyện cùng Tiến sĩ Cagan và trở nên bị cáo trách về tội lỗi của tôi và tấm lòng ngu muội và lừa dối của tôi. Đức Thánh Linh làm cho tôi thấy tôi là tội nhân tuyệt vọng như thế nào. Tôi cảm thấy quá ghê tởm bởi tôi lỗi của tôi, và không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời…Tiến sĩ Hymers đang giảng và ông nói, ‘Đức tin hoàn hảo không có cứu được. Chúa Jê-sus cứu!’ Tôi đã mù lòa đến sự thật rằng Chúa Jê-sus hiện diện cùng trong suốt thời gian đó. Tôi chỉ cần tin cậy Ngài. Tiến sĩ Hymers hỏi tôi có chịu tin cậy Đấng Christ không, và tôi trả lời ‘Vâng.’ Tiến sĩ Hymers hát ‘Dù hàng triệu người đến, vẫn còn chổ ngươi, còn chổ tại thập giá cho ngươi.’ Tôi đến cùng Chúa Jê-sus với tất cả sự tự trách và tội lỗi của tôi, và Chúa Jê-sus không từ bỏ tôi. Trong lúc đó tôi được nghỉ trong Ngài! Thật là Đấng Cứu Chuộc tha thứ! Tôi cảm giác thấp hèn như đất, nhưng Chúa Jê-sus kéo tôi lên và cứu tôi. Chúa Jê-sus tuôn huyết trên Thập Tự Giá vì tôi, để đền cho tội lỗi của tôi, và tình yêu thương của Ngài dành cho tôi, tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ.” Người đàn ông trẻ viết điều đó là Noah Song. Cậu ta đang chuẩn bị học để trở thành mục sư. Cha của cậu ta dịch tất cả bài giảng chúng ta qua tiếng Trung Hoa trên vi-đi-ô tại www.sermonsfortheworld.com. Noah sẽ giảng tại Trung Quốc và In-đô-ni-si-a trong vài tuần tới đây!

Bạn tôi ơi, bạn có ngừng tin “rằng” Chúa Jê-sus cứu? Bạn có đến trực tiếp cùng Chúa Jê-sus và tin cậy chỉ Ngài thôi không? Chúa Jê-sus sẽ rửa sạch mọi tội lỗi mà bạn từng phạm khỏi Sách Phán Xét của Ngài. Ngài sẽ tẩy sạch bạn bởi Huyết Ngài. Ngài sẽ cứu bạn. Ngài sẽ cứu bạn. Ngài sẽ cứu bạn ngay bây giờ! A-men.

KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

Đọc Kinh Thánh Trước Bài Giảng bởi Ông Abel Prudhomme: Giăng 5:39-46.
Đơn Ca Trước Bài Giảng bởi Ông Benjamin Kincaid Griffith:
   “Có Một Chổ Tại Thập Tự Giá Cho Bạn ‘There’s Room at the Cross for You’”
(bởi Ira F. Stanphill, 1914-1993).


DÀN BÀI CỦA

ĐẤU THANH CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA SANDEMANIANISM

(BÀI GIẢNG SỐ 3 TRONG LOẠT BÀI KÊU GÀO CHIẾN TRANH)
THE BATTLE AGAINST SANDEMANIANISM
(NUMBER THREE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)

bởi Tiến sĩ R.L. Hymers, Jr.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39, 40).

I.    Thứ nhất, Sandemanianism bị quở trách bởi chính Chúa Giê-su Christ,
Giăng 5:39, 40.

II.   Thứ hai, Sandemanianism là học thuyết của ma qu ỉ.
Giăng 8:43, 44; 2 Cô-rinh-tô 4:3, 4; Ma-thi-ơ 10:37; 2 Sử-ký 16:9;
Châm-Ngôn 15:3; Phục-truyền-luật-lệ-ký 11:12; Khải-Huyền 20:11-
14; Giê-rê-mi 17:9.

III.  Thứ ba, Sandemanianism đưa nhiều người đạo đức bên ngoài xuống Địa Ngục, 2 Ti-mô-thê 3:15.