Print Sermon

Mục đích của trang mạng nầy là để cung cấp những bài giảng viết miển phí và những bài giảng trên vi-đi-ô đến các mục sư và giáo sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là Thế Giới Thứ Ba, là những nơi có rất ít chủng viện thần học hay trường Kinh Thánh.

Những bài giảng và vi-đi-ô này được truyền đến khoảng 1,500,000 máy vi tính trên 221 quốc gia mỗi tháng tại www.sermonsfortheworld.com. Hàng trăm người khác xem nó trên YouTube, nhưng họ sớm rời Youtube và đến với trang mạng của chúng ta, bởi vì mỗi bài giảng hướng họ rời khỏi Youtube mà đến trang mạng của chúng ta. Youtube cung cấp người đến với trang mạng của chúng ta. Bài giảng được chuyển dịch qua 46 ngôn ngữ đến với hàng ngàn người mỗi tháng. Những bài giảng không có bản quyền, cho nên những mục sư có thể sử dụng chúng mà không cần có sự cho phép. Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm xem bạn có thể trợ giúp chúng tôi hàng tháng hầu cho việc rao truyền Phúc Âm quý báu này được lan rộng đến toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo.

Khi nào bạn viết cho Tiến sĩ Hymers, xin vui lòng cho ông biết bạn đang cư ngụ tại quốc gia nào, bằng không thì ông không thể trả lời cho bạn được. Điện thư (e-mail) của Tiến sĩ Hymers là rlhymersjr@sbcglobal.net.
GIẢI BÀY VÀ LÝ LUẬN TRONG SỰ CẦU NGUYỆN - PHẦN II

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II
(Vietnamese)

bởi Ông John Samuel Cagan
by Mr. John Samuel Cagan

Bài giảng được giảng tại Hội Thánh Báp-tít Tabernacle ở Los Angeles
tối thứ Bảy ngày 3 tháng 9 năm 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, September 3, 2016

“Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài? Tôi hẳn sẽ giải bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và làm đầy miệng tôi những lý luận” (Gióp 23:3-4).


Chúng ta đang thảo luận thế nào là giải bày và lý luận trong sự cầu nguyện. Để làm việc đó, thì nó rất quan trọng là bạn phải có những câu chuyện và những câu Kinh Thánh trong trí của bạn. Lý luận bởi sự tương tự là một phương pháp mạnh mẽ để nhấn mạnh đến một điểm. Sự tương tự là sự so sánh giữa hai sự việc qua sự cấu trúc giống nhau. Khi bạn cầu nguyện cho một nan đề lớn và phi thường, nhắc đến một việc gì đó lớn lao và phi thường mà Đức Chúa Trời đã làm trong Kinh Thánh. Nếu bạn đang cầu nguyện cho một việc gì đó mà lôi đến ít sự chú ý, nhắc đến điều gì mà làm nổi bật Đức Chúa Trời chi tiết và rõ ràng như thế nào. Tất cả điều nầy chỉ có ý nghĩa bởi vì Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin. Và có rất nhiều trường hợp trong Kinh Thánh mà Chúa nhậm lời giải bài, lý luận, và có luân chứng trong lời cầu nguyện. Có rất nhiều thí dụ trong Kinh Thánh về những người lý luận cùng Đức Chúa Trời.

I. Thứ nhất Chúa đáp lại lời cầu nguyện có thứ tự.

Môi-se cầu xin cho Y-sơ-ra-ên trong đồng vấng. Dân sự đã quay mặt cùng Đức Chúa Trời và thờ lạy con bò vàng. Đức Chúa Trời doạ để huỷ diệt họ. Môi-se cầu xin cho dân sự. Kinh Thánh chép,

“Môi-se bèn nài xin Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời người rằng: Lạy Đức-Giê-Hô-Va, sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài? Là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Sao để cho người Ê-díp-tô nói rằng: Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài” (Xuất-ê-díp-tô-ký 32:11-12).

Môi-se nói cùng Đức Chúa Trời, “Chúa ôi, dân sự sẽ nói sao về Ngài? Họ sẽ nghĩ danh vĩ đại của Ngài ra sao nếu Ngài hủy diệt dân nầy?” Rồi Môi-se nhắc nhở Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài:

“Xin Chúa hãy nhớ lại Áp-ra-ham, Y-sác, Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời, ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời” (Xuất-ê-díp-tô-ký 32:13).

Môi-se nhắc nhở Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài cùng Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên), rằng Ngài sẽ thêm dòng dõi họ và ban cho họ xứ Ca-na-an. “Nếu Ngài hủy diệt dân nầy ngay bây giờ, thì lời hứa của Ngài sẽ không được ứng nghiệm. Dức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của Môi-se. Kinh Thánh chép, “Đức Giê-hô-va bỏ qua [thay đổi ý định của Ngài về] tai họa mà ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình” (Xuất-ê-díp-tô-ký 32:14). Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài. Ngài không có hủy diệt dân sự. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của Môi-se.

Lý luận có thể bao gồm sự nhắc đến những buồn rầu của dân sự của Chúa. Chúng hết thảy là con người. Khi những việc khủng khiếp xảy đến, chúng ta kinh nghiệm những sự việc đó qua sự đau đớn và khổ nạn. Ngay cả Chúa Jê-sus cũng khóc, khi La-xa-rơ chết. Nếu một người thân đến với bạn, và kể lại sự đau đớn mà họ gặp phải, và dùng nó như là sự chống án cho sự cứu giúp, đây sẽ là phương tiện mạnh mẽ để thuyết phục. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta hơn là chúng ta có thể yêu thương một người khác. Hãy dâng lên sự buồn phiền của tấm lòng của bạn, tấm lòng của bạn, và của dân sự của Chúa trong những lý luận của bạn.

Sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt Giê-rê-mi cầu xin, “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giảng trên chúng tôi; hãy đối xem sự sỉ nhục chúng tôi” (Ca-Thương 5:1). Sau khi Giê-ru-sa-lem đã bị hủy diệt, nhà Thơ Thái (Psalmist) nói,

“Đức Chúa Trời ôi, dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa, làm ô uế đền thánh của Chúa, và làm cho Giê-ru-sa-lem thành ra đống. Chúng nó đã phó thây các tôi tớ Chúa làm đồ ăn cho loài chim trời, cũng đã phó thịt của các thánh Chúa cho muông thú của đất. Chúng nó đổ huyết họ ra như nước ở chung quanh Giê-ru-sa-lem, chẳng có ai chôn họ. Chúng tôi đã trở nên sự sĩ nhục cho kẻ lân cận mình. Vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng tôi” (Thi-Thiên 79:1-4).

Ông nói với Đức Chúa Trời về sự đau khổ của dân Do Thái của Ngài. Rồi ông cầu xin Chúa để che chở danh tiếng của Ngài, danh riêng của Ngài. Ông nói với Chúa, “Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi; nhân danh Chúa, xin hãy giải cứu chúng tôi, và tha tội cho chúng tôi” (Thi-Thiên 79:9). Rồi ông cầu, “Vì cớ sao [tại sao] các dân nói rằng: Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?” (Thi-Thiên 79:10). Ông cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ danh dự và tiếng tâm của Ngài ở giữa dân lạc mắt.

Trước khi tôi đứng lên để cầu nguyện, tôi thử nghĩ đến những gì Chúa đã làm trong Kinh Thánh mà có thể áp dụng cho tình cảnh của chúng ta. Tham khảo Kinh Thánh là sự giới thiệu về chứng cớ trước mặt Đức Chúa Trời. Sự đọc Kinh Thánh và chú ý tới những gì đã đọc là điều rất quan trọng cho bạn. Thường, ngay cả khi bạn không thể nhớ từng lời một trong câu, bạn sẽ nhớ ý tưởng mà bạn đã có từ Kinh Thánh, và bạn có thể áp dụng ý tưởng đó vào sự giải bày của bạn. Điều đó có thể phải đòi hỏi một chút sự sáng tạo và suy nghĩ, nhưng đó thường cần đến để giải bày cùng một người, nhất là với Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời vẫn yên nguyên bây giờ cũng như Ngài khi xưa. Đa-vít cầu xin, “Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi, Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi” (Thi-Thiên 27:9).

Môi-se nài xin, “…là dân [chúng ta] mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký 32:11). Ông nói là, “Ôi Đức Chúa Trời, Ngài đem chúng tôi ra khỏi đất Ai-Cập. Ngài không đem chúng tôi ra chỉ vì để cho chúng tôi chết trong đồng vắng!” Đức Chúa Trời đã làm gì cho những người khác? Trong thời Kinh Thánh? Trong lịch sử? Trong hội thánh chúng ta? Cho bạn? Hãy nghĩ thế nào những sự lập luận nầy là thỉnh cầu đến những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ.

Ôi Đức Chúa Trời, Ngài đã từng ban sự phục hưng trong thế kỷ 18 đến Wesley
      và Whitefield.
Ngài đã ban Thánh Linh Ngài đến Hòn Đảo Nhỏ Lewis, và đến Trung Hoa.
       Ngài cũng có khả năng sai Thánh Linh Ngài đến đây luôn!
Ngài đã cứu chuộc linh hồn con. Ngài cũng đã cứu chuộc những linh hồn của
      những người khác. Hãy cứu chuộc người luôn!
Ngài cũng đã cứu chuộc hội thánh chúng con trãi qua sự chia rẽ khủng khiếp.
       Ngài không đem chúng tôi vượt qua sự đó chỉ để chúng tôi chết. Vì vậy,
      Chúa, đã làm cho hội thánh chúng ta sống!
Ngài đã làm những sự lớn lao cho chúng tôi như là (thí dụ). Ngài đã nhậm lời
      cầu xin của tôi. Ngài cũng đã nhậm lời cầu xin của những người khác (nêu
      lên lời cầu nguyện của bạn hoặc của người khác). Cho nên hãy nhậm lời
      cầu xin nầy!

Luôn luôn nói đến sự khổ nạn, sự chết, Huyết, sự cầu nguyện can thiệp của Chúa Jê-sus Christ. Đấng Christ gọi mời chúng ta cầu khẩn trong danh Ngài. Chúa Jê-sus Christ là sự công chính của chúng ta. Ngài là con đường duy nhất để đến cùng Đức Chúa Trời là Cha. Chúa Jê-sus phán, “chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Chúa Jê-sus nói cùng Môn-đồ Ngài rằng, “Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho” (Giăng 14:14). Bạn không có công bình của chính mình. Trong chính bạn chỉ là một tội nhân và bạn sẽ không bao giờ là cái gì khác. Nhưng nếu bạn tin cậy Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhìn xem bạn với tội lỗi đã được tha, được tẩy sạch bởi Huyết của Đức Chúa Jê-sus Christ. Và bạn nhận sự công bình của Đấng Christ. Nên bạn có thể cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời trong danh Chúa Jê-sus và Đức Chúa Trời sẽ nghe bạn như bạn không phải là tội nhân – trong thật tế, cũng như bạn là chính Chúa Jê-sus Ngài. Kinh Thánh chép,

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm …tức là Đức Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin … Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:14, 16).

Kinh Thánh chép, “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jê-sus được dạn dĩ vào nơi rất thánh” (Hê-bơ-rơ 10:19). Chúng ta không có quyền trong chính chúng ta để đứng trước Đức Chúa Trời, nhưng trong Đấng Christ và bởi Huyết Ngài chúng ta có thể dạn dĩ vào thẳng trong sự hiện diện của Ngài.

Chính Đấng Christ đang cầu thay cho chúng ta. Kinh Thánh chép, “…vì Ngài hằng sống [để cầu thay] cho [chúng ta]” (Hê-bơ-rơ 7:25).

Hãy nhớ rằng Đức chúa Trời là Thần Nhân, không phải là cái máy hay là quân đội. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện, tuy nhiên bạn phải bền bỉ và tiếp tục nài xin – đôi khi phải nhiều năm. Tiến sĩ Hymers cầu thay cho người mẹ của mình rất nhiều năm trước khi bà được cứu. Marie Monson, nhà truyền giáo đến Trung Hoa, đã cầu xin cho sự phục hưng cho hơn hai mươi năm trước khi nó đến. Có nhiều lần người ta phải cầu xin hơn ba mươi hay bốn mươi năm trước khi sự phục hưng đến.

Trong sự giảng dạy cho Môn-đồ Ngài làm sao để cầu nguyện, Chúa Jê-sus đưa ra Parable of the Importunate Friend. Ngài nói, “…dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn [bền bỉ, không chịu thua], sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng” (Lu-ca 11:8). Bạn cần phải tiếp tục cầu xin cho đến khi sự nhậm lời đến.

Chúa Jê-sus phán, “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7). Trong Hy-lạp có nghĩa là “tiếp tục nài xin,” “tiếp tục tìm kiếm,” “tiếp tục gõ.” Nó có thể phải mắt thơì gian trước khi bạn nhận được sự trả lời. Đấng Christ phán, “Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao?” (Lu-ca 18:7). Tại sao đôi khi phải mắt một thời gian dài thì sự nhậm lời mới đến? Bởi vì Đức Chúa Trời là Thần Nhân, không phải là quân đội. Nếu Đức Chúa Trời là cái máy hay là quân đội, bạn có thể cầu xin chỉ một lần và làm cho sự trả lời đến. Nhưng Đức Chúa Trời là Thần Nhân. Đôi khi Đức Chúa Trời đợi thời gian dài trước khi ban cho sự trả lời.

Bởi vì Đức Chúa Trời là Thần Nhân, không phải là sự bắt buộc, cho nên đôi khi câu trả lời là “không.” Cầu nguyện không phải là phép thuật. Nó không phải là thao tác Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không làm cho Chúa phải làm việc gì. Sự cầu nguyện là cầu xin Chúa để làm việc. Đức Chúa Trời không phải là sự bắt buộc. Ngài là Thần Nhân. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc, Ngài nhậm lời cầu nguyện, không phải tự động như là sự bắt buộc, nhưng như là một Thần Nhân đáp ứng đến một người khác.

Bạn sẽ không phải lúc nào cũng nhận được những gì mà bạn cầu xin. Đức Chúa Trời là Thần Nhân. Ngài có thể nói “không.” Lúc còn là người con gái nhỏ, nhà truyền giáo Amy Carmichael cầu hỏi Đức Chúa Trời để thay đổi màu mắt của cô. Điều đó không có xảy ra, và cô ngạc nhiên tại sao cho đến chừng Đức Chúa Trời bảo cô rằng “không” là câu trả lời cũng như là “vâng.”

II. Thứ hai, sự cầu nguyện có thứ tự xác nhận những lời hứa của Chúa.

Đức Chúa Trời là thật. Đức Chúa Trời là thành tín. Đức Chúa Trời giữ những lời hứa của Ngài. Tất cả Kinh Thánh là thật. Những gì Chúa nói trong Kinh Thánh có thể xác nhận như là thật trong sự cầu nguyện. Chúa Jê-sus phán, “…lời Chúa tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Ngài phán, “…Kinh Thánh không thể bỏ được” (Giăng 10:35).

Xác nhận lời của Đức Chúa Trời như thế nầy:

“Ngài có phán rằng” (Sáng-thế-ký 32:12).
“Như Chúa đã phán vậy” (2 Sa-mu-ên 7:25).

Thi thơ yêu thích nhất của Tiến sĩ Hymers là Thi-Thiên 27. Cha của ông bỏ đi hồi ông được hai tuổi. Khi ông được mười hai tuổi thì ông không thể sống chung với người mẹ được, và nhiều năm ông phải sống chung với bà con mà không quan tâm đến ông. Ông được sự an ủi từ Thi-Thiên 27:10, “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.”

Chúa Jê-sus phán, “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:9-11). Cha tôi, Tiến sĩ Cagan, đã xác nhận những câu nầy nhiều lần. Ông nói, “Chúa ôi, nếu con trai tôi xin tôi cá thì tôi sẽ không cho rắn đâu. Nếu nó xin tôi cho bánh thì tôi sẽ không cho đá. Và Chúa ôi, Ngài cũng sẽ không đối xử với con như vậy. Chúa ôi, con cầu xin, ban cho con điều con cần.” Và Đức Chúa Trời đã làm.

Cha của tôi xác nhận Lời của Đức Chúa Trời để cầu xin cho những điều tốt – điều mà ông cần. Bạn cũng có thể xác nhận Lời của Đức Chúa Trời để cầu xin cho những điều gì bạn cần. Và bạn cũng có thể xác nhận Lời của Đức Chúa Trời để cầu xin sự giúp đỡ và sự hiện diện của Ngài – để Chúa ban Đức Thánh Linh. Đấng Christ phán, “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! (Lu-ca 11:13).

Đấng Christ đã hứa để trả lời cầu nguyện qua Ngài, trong danh Ngài. Đức Chúa Jê-sus phán, “Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho” (Giăng 14:14). Yêu cầu lời hứa đó khi bạn cầu nguyện.

Chúa Jê-sus đã đặc biệt hứa để nghe lời cầu nguyện làm bởi một nhóm người, trong buổi cầu nguyện của hội thánh hay trong nhóm nhỏ họp lại để cầu nguyện. Đấng Christ phán, “…nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Ma-thi-ơ 18:19). Lần nữa, Chúa Jê-sus phán, “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20). Hãy yêu cầu lời hứa đó khi bạn cầu nguyện.

Đức Chúa Trời đã hứa đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Kinh Thánh chép, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jê-sus Christ” (Phi-líp 4:19). Đây không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn giàu có nếu bạn xin cho có tiền. Nó chỉ có nghĩa rằng Chúa sẽ chu cấp tất cả sự nhu cầu của bạn. Và Ngài sẽ làm! Hãy yêu cầu lời hứa đó trong Lời của Đức Chúa Trời khi bạn cầu nguyện!

Chúa đã hứa ban cho bạn sức mạnh để làm những gì bạn cần phải làm. Kinh Thánh chép, “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va [‘trong đợi’ có nghĩa là cầu nguyện!] chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không món mỏi” (Ê-sai 40:31). Hãy yêu cầu lời hứa đó khi bạn cầu nguyện!

Đức Chúa Trời đã hứa để nghe bạn nếu bạn kêu cầu Ngài khi bạn trong sự phiền muộn. Chúa phán, “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thiên-Thi 50:15). Hãy xác nhận lời hứa. Nhắc Chúa những gì Ngài đã nói trong Lời Ngài. Rồi kêu cầu Ngài. “Chúa ơi, con đang gặp phiền muộn. Xin giúp đỡ con.”

Chúa đã hứa để nghe bạn ngay cả khi bạn cầu xin cho những điều – cũng như sự phục hung – mà bạn chưa bao giờ thấy. Chúa phán, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lơi cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Hãy xác nhận lời hứa đó khi bạn cầu nguyện cho sự phục hưng.

Đừng sợ phải cầu nguyện cho những điều mà xem như là không thể nào được. Đấng Christ phán, “…vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả” (Mác 10:27). Giê-rê-mi thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, “…chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả” (Giê-rê-mi 32:17).

Bạn có thể cầu nguyện cho những điều mà bạn không tin sẽ xảy ra, hay có thể xảy ra. Một người đàn ông nói cùng Đấng Christ con trai ông bị ma quỷ quấy rầy như thế nào. Đấng Christ phán với ông, “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23). Ông ta la rằng, “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi” (Mác 9:24). Đấng Christ giải thoát cậu bé khỏi quỉ ám cho dù cha cậu ta không tin nó có thể xảy ra. Đức Chúa Trời khuyến khích bạn hãy cầu nguyện mặt dù đức tin của bạn yếu, ngay cả nếu như bạn không tin câu trả lời sẽ đến.

Tiến sĩ Hymers đã giảng bài giảng chủ đề “Không Tin và Phục Hưng – Sự Thông Suốt Mới.” Ông chỉ cho chúng ta làm sao để cầu nguyện cho những điều, như là phép lạ của sự phục hưng, cho dù bạn chưa bao giờ thấy qua nó. Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh, “vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi” (Ê-sai 44: 3). Một người trên Hòn Đảo Nhỏ của Lewis xác nhận lời hứa trong sự cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời giáng sự phục hưng lớn tại đó.

Có rất rất nhiều lời hứa trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng Lời Ngài. Hãy xác nhận Lời Ngài trong sự cầu nguyện. Hãy xác nhận những lời hứa của Ngài! Đức Chúa Trời nghe những sự giải bài có thứ tự của sự cầu nguyện. A-men.

KHI VIẾT THƯ CHO TIẾN SĨ HYMERS, XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG CHO ÔNG TA BIẾT QUÝ VỊ ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC NÀO, NẾU KHÔNG ÔNG TA KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ QUÝ VỊ ĐƯỢC. Nếu quý vị đươc cảm động qua bài giảng này, xin gởi email đến Tiến sĩ Hymers và cho ông biết, nhưng luôn cho biết quý vị viết từ nơi nào. Địa chỉ điện thư của Tiến sĩ Hymers: rlhymersjr@sbcglobal.net (nhấn vào đây). Quý vị cũng có thể viết thư cho Tiến sĩ Hymers trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng nếu có thể, xin viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn viết thư tay cho ông, đây là địa chỉ của ông: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Quý vị cũng có thể liên lạc với ông qua điện thoại: (818) 352-0452.

(KẾT THÚC BÀI GIẢNG)
Bạn có thể đọc những bài giảng của Tiến sĩ Hymers hằng tuần trên trang mạng
 tại www.sermonsfortheworld.com. Bấm vào “Bài giảng bằng tiếng Việt.”

Những bài giảng viết tay nầy không có bản quyền. Bạn có thể dùng họ mà không cần có sự
cho phép của Tiến sĩ Hymers. Nhưng mà tất cả thông điệp qua video đã có bản quyền, và
chỉ được sử dụng khi nào có xin phép.

DÀN BÀI CỦA

GIẢI BÀY VÀ LÝ LUẬN TRONG SỰ CẦU NGUYỆN - PHẦN II

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II

bởi Ông John Samuel Cagan

“Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài? Tôi hẳn sẽ giải bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và làm đầy miệng tôi những lý luận” (Gióp 23:3-4).

I.   Thứ nhất, Chúa đáp lời cầu nguyện có thứ tự, Xuất-Ê-Díp-Tô-
Ký 32:11-12, 13, 14; Ca-Thương 5:1; Thi-Thiên 79:1-4, 9, 10;
Thi-Thiên 27:9; Giăng 14:6, 14; Hê-bơ-rơ 4:14, 16; 10:19; 7:25;
Lu-ca 11:8; Ma-thi-ơ 7:7; Lu-ca 18:7.

II.  Thứ hai, sự cầu nguyện thứ tự xác nhận những lời hứa của Đức Chúa Trời, Giăng 17:17; Giăng 10:35; Sáng-Thế-Ký 32:12; II Sa-mu-ên 7:25;
Thi-Thiên 27:10; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 11:13; Giăng 14:14;
Ma-thi-ơ 18:19, 20; Phi-líp 4:19; Ê-sai 40:31; Thi-Thiên 50:15;
Giê-rê-mi 33:3; Mác 10:27; Giê-rê-mi 32:17; Mác 9:23, 24; Ê-sai 44:3.